NER Semenanjung - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

NER Semenanjung - Kementerian Sumber Manusia

14. Aktiviti perniagaan utama syarikat: Sila tanda [ ] hanya satu industri yang sesuai dalam kotak berkenaan.

Main Activity of the Company: Please tick [ ] only one suitable industry in the relevant box.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Pertanian, perhutanan dan perikanan

Agriculture, forestry and fishing

Perlombongan dan pengkuarian

Mining and quarrying

Pembuatan

Manufacturing

Bekalan elektrik, gas, wap dan pendingin udara

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Bekalan air, pembentungan, pengurusan sisa dan

aktiviti pemulihan

Water supply; sewerage, waste management and remediation

activities

Pembinaan

Construction

Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan

bermotor dan motosikal

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and

motorcycles

Pengangkutan dan penyimpanan

Transportation and storage

Penginapan dan aktiviti perkhidmatan dan makanan

& minuman

Accommodation and food service activities

Maklumat dan Komunikasi

Information and communication

Aktiviti kewangan dan insurans

Financial and insurance/takaful activities

L

M

N

O

p

Q

R

S

T

U

Aktiviti hartanah

Real estate activities

Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal

Professional, scientific and technical activities

Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan

Administrative and Support Service Activities

Pentadbiran awam dan pertahanan; keselamatan sosial

wajib

Public administration and defence; compulsory social security

Pendidikan

Education

Aktiviti kesihatan kemanusian dan kerja sosial

Human health and social work activities

Kesenian, hiburan dan rekreasi

Arts, entertainment and recreation

Aktiviti perkhidmatan lain

Other service activities

Aktiviti isi rumah sebagai majikan

Activities of households as employers

Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah

Activities of extraterritorial organizations and bodies

15. Produk atau perkhidmatan syarikat

Product or Services of Company

Kegunaan pejabat MSIC-5: / Official Use

i.

ii.

16. Sila nyatakan peratusan keseluruhan (%) bagi nilai (RM) produk/perkhidmatan yang dieksport (jika berkaitan)

Please state the overall percentage (%) by value (RM) of Products/ Services exported (If relevant)

17. a) No.Pendaftaran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) :

Department Occupational Safety and Health (DOSH) Registration No :

b) Apakah elemen-elemen keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) yang wujud dalam syarikat anda

Are these Occupational Safety and Health (OSH) elements present in your company

Ya

Yes

Tidak

No

Tidak Berkenaan

Not Applicable

i) Polisi Keselamatan & Kesihatan

Safety & Health Policy

ii) Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan

Safety & Health Committee

iii) Pegawai Keselamatan & Kesihatan

Safety & Health Officer

iv) Jabatan/Bahagian/Unit Keselamatan & Kesihatan

Safety & Health Department/Section/Unit

v) Bajet for Program KKP

Budget of OSH Program

More magazines by this user
Similar magazines