Views
7 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

7 Pritisnite i zadržite

7 Pritisnite i zadržite (snimanje/ pauza) za prebacivanje u pripravno stanje snimanja. Zvuk zadnjih 0 do 5 sekundi snima se u memoriju. Prikaz da je zvuk zadnjih 0 do 5 sekundi snimljen u memoriju. 8 Pritisnite (snimanje/pauza) za snimanje. Prekida se pripravno stanje snimanja i započinje snimanje. Snima se i zvuk od 0 do 5 sekundi pre pritiska na tipku. 9 Pritisnite (stop) za zaustavljanje snimanja. Napomene 6 Ako pokrenete snimanje pomoću funkcije predsnimanja dok snimate ugrađenim mikrofonima, može se snimiti šum kad pritisnete tipku (snimanje/pauza). Kod snimanja uz funkciju predsnimanja, savetuje se upotreba spo ljnog mikrofona. 6 Ako je preostalo vreme snimanja kraće od 10 sekundi, funkcija predsnimanja ostaje isključena. 6 Ako je prošlo 60 minuta nakon što IC rekorder pređe u pripravno stanje, prekida se pripravno stanje i snimanje se zaustavlja. 6 Ako prekinete snimanje pre koraka 8, zvuk smešten u memoriju neće se snimiti. Isključivanje funkcije predsnimanja Podesite "PRE REC" na "OFF" u koraku 4. 40

Filtriranje niskih frekvencija – Funkcija LCF 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija. Prikazuje se meni. 2 Pritisnite ili za odabir "LCF (LOW CUT)" i zatim pritisnite . 3 Pritisnite ili za odabir "ON" i zatim pritisnite . , /MENU 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija. Ako funkciju LCF (Low Cut Filtar) podesite na "ON", dok je snimanje zaustavljeno ili za vreme snimanja, možete filtrirati frekvencije ispod 200 Hz kako biste smanjili šum vetra i sl. i tako snimi li jasniju poruku. Funkcija LCF fabrički je podešena na "OFF" kad kupite IC rekorder. Za isključivanje funkcije LCF Podesite "LCF (LOW CUT)" na "OFF" u koraku 3. 41