Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr.28 (202) - Lietuvos Respublikos Seimas

1920

Nr. 28 (202)

Klausimas Nr. 410–202

Lapkrièio 27 d.

Seimo narys Jurgis Razma – Ministrui Pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui

DËL DVIGUBO APMOKESTINIMO IÐVENGIMO SUTARTIES SU ESTIJA

Lapkrièio 26 d. „Verslo þiniø” vedamajame kritiðkai vertinamas Vyriausybës neveikimas, reaguojant á Estijos

priimtà sprendimà panaikinti pelno mokestá. Teigiama, kad dël to biudþetas praranda nemaþai pajamø.

Norëèiau Jûsø pasiteirauti, kodël neinicijuojamas Vyriausybës nutarimas nebetaikyti juridiniams asmenims

dvigubo apmokestinimo iðvengimo sutarties su Estija uþuot laukus, kada bus ávykdyti jos paþadai vël sugràþinti

pelno mokestá. Gal galite pateikti apytikrius ávertinimus, kiek prarasta biudþeto áplaukø dël dvigubo apmokestinimo

iðvengimo sutarties su Estija taikymo jai panaikinus pelno mokestá.

Klausimas Nr. 410–203

Lapkrièio 27 d.

Seimo narys Jurgis Razma – teisingumo ministrui Vytautui Markevièiui

Norëèiau pasiteirauti, dël kokiø prieþasèiø buvo þenkliai padidintas ásigyjamo uþ lengvatiná kredità bûsto

pirkimo ir pardavimo sutarèiø notarinio patvirtinimo mokestis, kuris kritiðkai buvo ávertintas „Lietuvos þiniø”

publikacijoje? Kaip galëtumëte pagrásti jo naujàjá dydá? Kokie kiti atlyginimo uþ notarinius veiksmus dydþiai

buvo pakelti? Ar nemanote, kad apie numatomus atlyginimo uþ notarinius veiksmus padidinimus ið anksto

reikëjo informuoti visuomenæ?

Jûsø ásakyme nustatyto atlyginimo dydþiai ne vienu atveju turi labai platø intervalà, pavyzdþiui: 2. – 30 – 100

Lt, 6. – 15 – 100 Lt., 15. – 50–200 Lt ir pan. Konkretø atlyginimo dydá, atsiþvelgiant á pakankamai abstraktø

parametrà – notarinio veiksmo sudëtingumà – paliekama nustatyti paèiam notarui. Ar tie intervalai negalëtø

bûti siauresni ir pagrásti objektyviais kriterijais, kuriuos galëtø nustatyti ir notaro klientas?

Atlyginimo uþ notarinius veiksmus dydþiai sietini su notarø pajamomis. Be to ir ástatymas Jus ápareigoja

analizuoti notarø pajamø uþ atliktus notarinius veiksmus statistikà, todël norëèiau papraðyti pateikti paskutinæ

Jûsø atliktà notarø pajamø statistinæ analizæ. Tikiuosi, kad Jums nebûtø sudëtinga pateikti ir vieno konkretaus

notarø biuro (pvz., Vilniaus m. 2–ojo notarø biuro) kiekvieno notaro pajamas bei jiems iðmokëtø atlyginimø

dydþius uþ rugsëjo mën.(kad uþtikrinti duomenø konfidencialumà, konkreèiø notarø pavardþiø man atsiøstoje

informacijoje galite nenurodyti, juos galite þymëti tiesiog notaras A., ir t.t. ). Kadangi ið rinkëjø tenka iðgirsti

priekaiðtø dël itin aukðtø notarø atlyginimø (kuriuos lemia Jûsø tvirtinami tarifai), neturint duomenø kokie tie

atlyginimai yra sunku argumentuotai diskutuoti, todël tikiuosi geranoriðkos Jûsø pagalbos ir informacijos.

Klausimas Nr. 410–204

Lapkrièio 28 d.

Seimo narys Jonas Korenka – kultûros ministrei Romai Dovydënienei

Dël KVAD REORGANIZAVIMO

Po Jûsø susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidentu spaudoje pasirodë straipsniai apie KVAD reorganizavimà.

Norëèiau plaèiau suþinoti kokios naudos ir efekto tikimasi ávykdþius planuojamà reorganizavimà ir dviejø

institucijø sujungimà.

Klausimas Nr. 410–205

Lapkrièio 28 d.

Seimo narys Jonas Korenka – kultûros viceministrui Juozui Ðirvinskui

Dël RUSØ DRAMOS TEATRO

Spalio 22 dienà Ðvietimo, mokslo ir kultûros komiteto posëdyje buvo svarstytos Rusø dramos teatro problemos

(nesutarimai tarp kolektyvo ir jo vadovo, pono Tarasovo). Komitetas kreipësi á Jus, praðydamas iðspræsti ðià

problemà. Praðau informuoti apie ðiandieninæ situacijà teatre.

More magazines by this user
Similar magazines