2011-09 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2011-09 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

TurinysSTANDARTIZACIJA ........................................................................................ 5IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ........................................... 5NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ............................ 11NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ................ 15TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAIIR KITI LEIDINIAI, KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO RUGPJÛÈIO MËN. ..... 17TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ................. 17TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI ..................... 20RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI IR KITI LEIDINIAI .............. 21RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIIR KITI LEIDINIAI ................................................................................................. 23RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIIR KITI LEIDINIAI ................................................................................................. 25REDAKCINË KOLEGIJARedagavo A. TreèiokaitëMaketavo B. Meðkënienë2011-09-12© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2011Nr. 9VILNIUS, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9STANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTA IR KITI LEIDINIAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 60728-3:2011 enKabeliniai televiziniø ir garsiniø signalø bei dialoginiøpaslaugø tinklai. 3 dalis. Kabeliniø tinklø aktyvioji plaèiajuostëáranga (IEC 60728-3:2010)Nuo 2014-01-13 pakeièia LST EN 50083-3:2002,LST EN 50083-3:2002/AC:2006V (88 Lt)LST EN 61169-40:2011 enAukðtadaþnës jungtys. 40 dalis. Atskirasis rûðinis 2.4 serijosaukðtadaþniø jungèiø apraðas (IEC 61169-40:2010)M (56 Lt)LST EN 61300-2-6:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji komponentai.Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-6 dalis. Bandymai.Jungiamojo mechanizmo tempimo stipris (IEC 61300-2-6:2010)Nuo 2012-01-13 pakeièia LST EN 61300-2-6:2001D (28 Lt)LST EN 61300-2-17:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji komponentai.Pagrindinës bandymo ir matavimo procedûros. 2-17 dalis.Bandymai. Ðaltis (IEC 61300-2-17:2010)Nuo 2012-01-03 pakeièia LST EN 61300-2-17:2004D (28 Lt)LST EN 61300-2-23:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimøprocedûros. 2-23 dalis. Bandymai. Skaidulinës optikos átaisøbeslëgiø korpusø sandarinimas (IEC 61300-2-23:2010)Nuo 2012-02-01 pakeièia LST EN 61300-2-23:2002D (28 Lt)LST EN 61300-3-22:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Pagrindinës bandymo ir matavimoprocedûros. 3-22 dalis. Tyrimai ir matavimai. Moviniø jungèiøsuspaudimo jëga (IEC 61300-3-22:2010)Nuo 2012-01-13 pakeièia LST EN 61300-3-22:2002D (28 Lt)LST EN 61753-086-6:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji komponentai.Eksploataciniø charakteristikø standartas. 086-6 dalis.O kategorijos bejungèiai vienmodþiai dvikrypèiai – 1490/1550 nmþemynkrypèiai ir 1310 nm aukðtynkrypèiai – WWDM átaisai.Nekontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-086-6:2010)H (42 Lt)LST EN 61753-087-2:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji komponentai.Eksploataciniø charakteristikø standartas. 087-2 dalis.C kategorijos bejungèiai vienmodþiai dvikrypèiai – 1310 nmaukðtynkrypèiai ir 1490 nm þemynkrypèiai – WWDM átaisai.Kontroliuojamoji aplinka (IEC61753-087-2:2010)G (37 Lt)LST EN 61804-3:2011 enFunkcijø blokai (FB), naudojami procesø valdymui. 3 dalis.Elektroniniø átaisø apraðymo kalba (EDDL) (IEC 61804-3:2010)Nuo 2014-01-03 pakeièia LST EN 61804-3:2008XK (196 Lt)LST EN 61966-12-1:2011 enMultimedijos sistemos ir áranga. Spalvø matavimas irvaldymas. 12-1 dalis. Spalvos gamos identifikavimo(Gamut ID) metaduomenys (IEC 61966-12-1:2011)R (69 Lt)LST EN 62150-2:2011 enSkaidulinës optikos aktyvieji komponentai ir átaisai. Bandymoir matavimo procedûros. 2 dalis. Asinchroninio perdavimopasyviojo optinio tinklo (ATM-PON) siøstuvai-imtuvai(IEC 62150-2:2010)Nuo 2014-01-13 pakeièia LST EN 62150-2:2005L (53 Lt)LST EN 62216:2011 enDVB-T sistemos skaitmeninës antþeminës televizijos imtuvai(IEC 62216:2009)Nuo 2014-01-02 pakeièia LST EN 62216-1:2003XB (116 Lt)LST EN 62359:2011 enUltragarsas. Lauko apibûdinimas. Bandymo metodainustatyti medicininëje diagnostikoje naudojamø ultragarsolaukø ðiluminio ir mechaninio poveikio rodiklius(IEC 62359:2010)Nuo 2014-02-01 pakeièia LST EN 62359:2005V (88 Lt)LST EN 62455:2011 enInterneto protokolu (IP) ir duomenø siuntimo srautu (TS)pagrásta paslaugos prieiga (IEC 62455:2010)XK (196 Lt)LST EN 62459:2011 enGarso sistemø áranga. Elektroakustiniai keitliai. Kabamøjødaliø matavimas (IEC 62459:2010)K (49 Lt)LST EN 62496-2-2:2011 enOptinio grandyno plokðtës. 2-2 dalis. Matavimai. Optiniograndyno plokðèiø matmenys (IEC 62496-2-2:2011)N (58 Lt)LST EN 62496-3:2011 enOptinio grandyno plokðtës. 3 dalis. Eksploataciniøcharakteristikø standartai. Bendrieji dalykai ir nurodymai(IEC 62496-3:2011)F (34 Lt)TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST EN 15943:2011 enPriskiriamøjø þymenø mainø formatas (CEF). Duomenø modelisL (53 Lt)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 60519-1:2011 enElektriniø kaitinimo árenginiø sauga. 1 dalis. Bendriejireikalavimai (IEC 60519-1:2010)Nuo 2014-01-03 pakeièia LST EN 60519-1:2004Q (65 Lt)LST EN 61058-2-5:2011 enPrietaisø jungikliai. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamiperjungimo atrinktuvams (IEC 61058-2-5:2010)Nuo 2014-01-03 pakeièia LST EN 61058-2-5:1999,LST EN 61058-2-5:1999/A11:2002E (30 Lt)TK 7 DANGOSLST EN 12829:2011 enPavirðinio aktyvumo medþiagos. Þinomo kalcinio ir magniniokietumo vandens paruoðimasPakeièia LST EN 12829:2000E (30 Lt)5


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN ISO 10927:2011 enPlastikai. Polimerø atmainiø molekulinës masës ir jospasiskirstymo nustatymas lëkio trukmës masiøspektrometrijos metodu, naudojant lazerio spinduliuotësdesorbcijos ir jonizacijos matricà (ISO10927:2011)H (42 Lt)LST EN ISO 11664-1:2011 enKolorimetrija. 1 dalis. Kolorimetrijos stebëtojai pagalCIE standartà (ISO 11664-1:2007)P (63 Lt)LST EN ISO 11664-2:2011 enKolorimetrija. 2 dalis. CIE standartizuoti ðviesos ðaltiniai(ISO 11664-2:2007)H (42 Lt)LST EN ISO 11664-4:2011 enKolorimetrija. 4 dalis. CIE 1976 L*a*b* spalvø erdvë(ISO 11664-4:2008)E (30 Lt)LST EN ISO 11664-5:2011 enKolorimetrija. 5 dalis. CIE 1976 L*u*v* spalvø erdvë ir u’, v’lygiakontrastë spalviø diagrama (ISO 11664-5:2009)E (30 Lt)LST EN ISO 19334:2011 enDaþø ir lakø riðikliai. Kanifolija. Dujø chromatografijos analizë(ISO 19334:2010)E (30 Lt)LST EN ISO 28721-1:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Emaliuotieji technologiniøárenginiø aparatai. 1 dalis. Kokybës reikalavimai, keliamiaparatams, komponentams, prietaisams ir pagalbiniamsreikmenims (ISO 28721-1:2008)Pakeièia LST EN 15159-1:2006L (53 Lt)LST EN ISO 28721-2:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Emaliuotieji technologiniø árenginiøaparatai. 2 dalis. Atsparumo cheminei korozijai bei ðiluminiamsmûgiui þymëjimas ir techniniai reikalavimai (ISO 28721-2:2008)Pakeièia LST EN 15159-2:2006C (24 Lt)LST EN ISO 28721-3:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Emaliuotieji technologiniøárenginiø aparatai. 3 dalis. Atsparumas ðiluminiam smûgiui(ISO 28721-3:2008)Pakeièia LST EN 15159-3:2006F (34 Lt)LST EN ISO 29601:2011 enDaþai ir lakai. Apsauga nuo korozijos apsauginëmis daþøsistemomis. Sausos plëvelës akytumo ávertinimas(ISO 29601:2011)E (30 Lt)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 61000-4-15:2011 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-15 dalis.Bandymø ir matavimo bûdai. Mirgëjimo matuoklis. Funkciniaiir projektavimo reikalavimai (IEC 61000-4-15:2010)Nuo 2014-01-02 pakeièia LST EN 61000-4-15:2001,LST EN 61000-4-15+A1:2005,LST EN 61000-4-15:2001/A1:2004R (69 Lt)LST EN 61000-4-22:2011 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-22 dalis.Bandymø ir matavimo bûdai. Skleidþiamos spinduliuotës iratsparumo trikdþiams matavimas visiðkai beaidëse patalpose(IEC 61000-4-22:2010)T (77 Lt)LST EN 61000-6-3:2007/A1:2011 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-3 dalis. Bendriejistandartai. Gyvenamosios, verslinës ir lengvosios pramonësaplinkos spinduliavimo standartas(IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)H (42 Lt)LST EN 61000-6-4:2007/A1:2011 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendriejistandartai. Pramoninës aplinkos spinduliavimo standartas(IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)G (37 Lt)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 12697-2+A1:2007 ltBituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.2 dalis. Granuliometrinës sudëties nustatymasD (28 Lt)LST EN 12697-6+A1:2007 ltBituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.6 dalis. Bituminiø bandiniø tariamojo tankio nustatymasG (37 Lt)TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN ISO 22868:2011 enMiðkø ûkio ir sodininkystës maðinos. Neðiojamøjø rankiniømaðinø su vidaus degimo varikliu triukðmo tyrimo taisyklës.Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasë) (ISO 22868:2011)Pakeièia LST EN ISO 22868:2009R (69 Lt)TK 16 CHEMINË ANALIZËLST EN 14175-3:2004 ltTraukos spintos. 3 dalis. Tipo bandymo metodaiTK 17 MEDIENAK (49 Lt)LST EN 320:2011 enSmulkiniø ir plauðø plokðtës. Atsparumo aðiniam medsraigèiøiðtraukimui nustatymasPakeièia LST EN 320:1999E (30 Lt)TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST CEN/TS 14972:2011 enStacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Vandens rûkosistemos. Projektavimas ir árengimasPakeièia LST CEN/TS 14972:2008,LST CEN/TS 14972:2008/P:2010X (102 Lt)LST EN 1366-10:2011 enInþineriniø tinklø árenginiø atsparumo ugniai bandymai.10 dalis. Dûmø kontrolës sklendësV (88 Lt)LST EN 1846-1:2011 enGaisrø gesinimo ir gelbëjimo tarnybø automobiliai. 1 dalis.Nomenklatûra ir þymëjimasPakeièia LST EN 1846-1:2000E (30 Lt)LST EN 15269-10:2011 enDurø blokø, anginiø sàrankø ir atidaromøjø langø blokø,áskaitant ámontuotus statybiniø apkaustø elementus,atsparumo ugniai ir (arba) apsaugos nuo dûmø bandymørezultatø iðplëstinis taikymas. 10 dalis. Plieniniø suvyniojamøjøanginiø sàrankø atsparumas ugniaiV (88 Lt)TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAILST EN 413-1:2011 enMûro cementas. 1 dalis. Sudëtis, techniniai reikalavimai iratitikties kriterijaiPakeièia LST EN 413-1:2004M (56 Lt)6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9TK 28 DUJØ SISTEMOSLST EN 88-1:2011 enDujiniø prietaisø slëgio reguliatoriai ir su jais susijæ saugos átaisai.1 dalis. Ne didesnio kaip 50 kPa ávadinio slëgio reguliatoriaiNuo 2014-04-30 pakeièia LST EN 88-1:2008,LST EN 12078:2000, LST EN 12067-1:2000,LST EN 12067-1:2000/A1:2003,LST EN 12067-1:2000/A1:2005T (77 Lt)TK 31 AKUSTIKALST EN ISO 28927-10:2011 enNeðiojamieji rankiniai varikliniai árankiai. Vibracijø intensyvumoávertinimo metodai. 10 dalis. Smûginiai græþtuvai, græþimoplaktukai ir trupintuvai (ISO 28927-10:2011)Pakeièia LST EN 28662-2+A1:2001,LST EN 28662-2+A1:2001/A2:2002,LST EN 28662-2+A1:2000, LST EN 28662-3+A1:2000,LST EN 28662-3+A1:2000/A2:2002,LST EN 28662-5+A1:2000,LST EN 28662-5+A1:2001/A2:2002,LST EN 28662-5+A1:2001P (63 Lt)TK 32 SVEIKATALST EN 62464-2:2011 enMedicininiam vizualizavimui skirta magnetinio rezonanso áranga.2 dalis. Impulsø sekø klasifikavimo kriterijai IEC 62464-2:2010)G (37 Lt)LST EN 80001-1:2011 enRizikos valdymo taikymas informaciniø technologijø tinklams,turintiems medicinos átaisus. 1 dalis. Vaidmuo, atsakomybë irveikla (IEC 80001-1:2010)S (72 Lt)LST EN ISO 5364:2011 enAnestezijos ir kvëpavimo áranga. Burnos rykliniai vamzdeliai(ISO 5364:2008)Pakeièia LST EN 12181:2002G (37 Lt)LST EN ISO 8362-6:2011 enInjekciniø preparatø talpyklës ir pagalbiniai reikmenys.6 dalis. Injekciniø buteliukø dangteliai, pagaminti ið aliuminioir plastikø deriniø (ISO 8362-6:2010)C (24 Lt)LST EN ISO 15883-6:2011 enDezinfekavimo plautuvai. 6 dalis. Dezinfekavimo plautuvø,skirtø netiesioginëms ir nekritinëms medicinos priemonëmsbei sveikatos prieþiûros árangai termiðkai dezinfekuoti,reikalavimai ir bandymai (ISO 15883-6:2011)F (34 Lt)TK 34 METROLOGIJALST EN ISO 12180-1:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Cilindriðkumas.1 dalis. Aiðkinamasis þodynas ir cilindriðkumo parametrai(ISO 12180-1:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12180-1:2008K (49 Lt)LST EN ISO 12180-2:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Cilindriðkumas.2 dalis. Specifikavimo operatoriai (ISO 12180-2:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12180-2:2008H (42 Lt)LST EN ISO 12181-1:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Apskritumas.1 dalis. Aiðkinamasis þodynas ir apskritumo parametrai(ISO 12181-1:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12181-1:2008H (42 Lt)LST EN ISO 12181-2:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Apskritumas.2 dalis. Specifikavimo operatoriai (ISO 12181-2:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12181-2:2008F (34 Lt)LST EN ISO 12780-1:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Tiesumas. 1 dalis.Aiðkinamasis þodynas ir tiesumo parametrai(ISO 12780-1:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12780-1:2008G (37 Lt)LST EN ISO 12780-2:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Tiesumas. 2 dalis.Specifikavimo operatoriai (ISO 12780-2:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12780-2:2008F (34 Lt)LST EN ISO 12781-1:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Plokðtumas.1 dalis. Aiðkinamasis þodynas ir plokðtumo parametrai(ISO 12781-1:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12781-1:2008G (37 Lt)LST EN ISO 12781-2:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Plokðtumas.2 dalis. Specifikavimo operatoriai (ISO 12781-2:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 12781-2:2008H (42 Lt)LST EN ISO 14253-2:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Detaliø irmatavimo árangos tikrinimas matuojant. 2 dalis. Nurodymaidël neapibrëþties ávertinimo, taikomi matuojant geometriniusgaminiø parametrus, kalibruojant matavimo árangà ir tikrinantgaminius (ISO 14253-2:2011)Pakeièia LST L ENV ISO 14253-2:2002W (94 Lt)LST EN ISO 14253-3:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Detaliø irmatavimo árangos tikrinimas matuojant. 3 dalis. Gairëssusitarimams dël matavimo neapibrëþèiø deklaravimopasiekti (ISO 14253-3:2011)Pakeièia LST CEN ISO/TS 14253-3:2008H (42 Lt)LST EN ISO 25378:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Charakteristikosir sàlygos. Apibrëþtys (ISO 25378:2011)V (88 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 13001-2:2011 enKranø sauga. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. ApkrovospoveikiaiPakeièia LST EN 13001-2:2005+A3:2009U (80 Lt)LST EN ISO 12402-7:2007/A1:2011 enAsmeninës plûduriavimo priemonës. 7 dalis. Medþiagos irkomponentai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai.1 keitinys (ISO 12402-7:2006/Amd.1:2011)M (56 Lt)LST EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 enAsmeninës plûduriavimo priemonës. 8 dalis. Pagalbiniaireikmenys. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai.1 keitinys (ISO 12402-8:2006/Amd.1:2011)D (28 Lt)LST EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 enAsmeninës plûduriavimo priemonës. 9 dalis. Bandymometodai. 1 keitinys (ISO 12402-9:2006/Amd.1:2011)J (45 Lt)7


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTK 36 APLINKOS APSAUGALST EN 15980:2011 enOro kokybë. Benz(a)antraceno, benz(b)fluoranteno,benz(j)fluoranteno, benz(k)fluoranteno, benz(a)pireno,dibenz(a,h)antraceno ir inden(1,2,3-cd)pireno atmosferinëseiðkritose nustatymasS (72 Lt)LST EN ISO 25139:2011 enStacionariøjø ðaltiniø iðmetamieji terðalai. Rankinis metanokoncentracijos nustatymo metodas, naudojant dujøchromatografijà (ISO 25139:2011)L (53 Lt)TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST EN 15376:2011 enAutomobiliniai degalai. Etanolis kaip benzino kompaundavimokomponentas. Reikalavimai ir tyrimo metodaiPakeièia LST EN 15376:2008+A1:2009D (28 Lt)LST EN 15984:2011 enNaftos pramonë ir produktai. Degiøjø naftos perdirbimo dujøsudëties nustatymas ir anglies kiekio bei ðilumingumoskaièiavimas. Dujø chromatografijos metodasL (53 Lt)LST EN ISO 20884:2011 enNaftos produktai. Sieros kiekio automobiliniuose degaluosenustatymas. Rentgenofluorescencinë spektrometrija,pagrásta bangos ilgio dispersija (ISO 20884:2011)Pakeièia LST EN ISO 20884:2004F (34 Lt)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST CEN/TR 13445-9:2011 enNekaitinamieji slëginiai indai. 9 dalis. Standarto EN 13445daliø ir ISO 16528 atitikimasPakeièia LST CEN/TR 13445-9:2010S (72 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 13230-1:2009 ltGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Gelþbetoniniaipabëgiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiQ (65 Lt)TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAIRIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØ ÐALUTINIAI PRODUKTAILST EN 14103:2011 enRiebalø ir aliejaus dariniai. Riebalø rûgðèiø metilesteriai (RRME).Esteriø ir linoleno rûgðties metilesteriø kiekio nustatymasPakeièia LST EN 14103:2003, LST EN 14103:2004G (37 Lt)LST EN 14105:2011 enRiebalø ir aliejaus dariniai. Riebalø rûgðèiø metilesteriai(RRME). Laisvojo ir visuminio glicerolio bei mono-,di-, trigliceridø kiekio nustatymasPakeièia LST EN 14105:2004L (53 Lt)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 61236:2011 enDarbai esant átampai. Balniðkosios apkabos, strypø verþikliaiir jø pagalbiniai reikmenys (IEC 61236:2010)Nuo 2014-02-01 pakeièia LST EN 61236:2000,LST EN 61236:2006T (77 Lt)8LST EN 61400-25-6:2011 enVëjo turbinos. 25-6 dalis. Vëjo elektriniø prieþiûros ir valdymoryðiai. Bûsenos stebëjimo loginio mazgo ir duomenø klasës(IEC 61400-25-6:2010)P (63 Lt)LST EN 61439-5:2011 enÞemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiø sàrankos.5 dalis. Bendrøjø elektros tinklø skirstomosios sàrankos(IEC 61439-5:2010)Nuo 2016-01-03 pakeièia LST EN 60439-5:2007N (58 Lt)LST EN 61850-7-3:2011 enElektros tiekimo sistemø automatizavimo ryðiø tinklai irsistemos. 7-3 dalis. Pagrindinë ryðiø struktûra. Bendrøjøduomenø klasës (IEC 61850-7-3:2010)Nuo 2014-01-20 pakeièia LST EN 61850-7-3:2004X (102 Lt)LST HD 60364-5-52:2011 enÞemosios átampos elektriniai árenginiai. 5-52 dalis. Elektrosárangos parinkimas ir árengimas. Kabeliø ir laidø sistemos(IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario mën.pataisa)Nuo 2014-01-24 pakeièia LST HD 384.5.52 S1+A1+AC:2002, LST HD 384.5.523 S2:2003XA (108 Lt)TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJALST EN 15976:2011 enLankstieji hidroizoliaciniai lakðtai. Spinduliavimo gebosnustatymasF (34 Lt)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 10343:2009 ltStatybinës paskirties grûdinamieji ir atleidþiamieji plienai.Techninës tiekimo sàlygosP (63 Lt)LST EN 10343:2009/P:2011 enStatybinës paskirties grûdinamieji ir atleidþiamieji plienai.Techninës tiekimo sàlygosZA (Lt)TK 51 MAISTO ANALIZËLST CEN ISO/TS 11133-1:2009 ltMaisto ir paðarø mikrobiologija. Mitybos terpiø ruoðimo irgamybos gairës. 1 dalis. Mitybos terpiø ruoðimo laboratorijojekokybës uþtikrinimo bendrosios gairës (ISO/TS 11133-1:2009)L (53 Lt)TK 52 OFTALMOLOGINË OPTIKA IR LAZERIAILST EN ISO 14534:2011 enOftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûrospriemonës. Pagrindiniai reikalavimai (ISO 14534:2011)Pakeièia LST EN ISO 14534:2009G (37 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN ISO 7048:2011 enSraigtai su plokðèia cilindrine galvute, turinèia kryþminæiðdroþà (ISO 7048:2011)Pakeièia LST EN ISO 7048:2001D (28 Lt)LST EN ISO 8676:2011 enSmulkaus þingsnio metrinio sriegio sraigtai su ðeðiabriaunegalvute. A ir B klasiø gaminiai (ISO 8676:2011)Pakeièia LST EN ISO 8676:2002G (37 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9LST EN ISO 9905:2000/A1:2011 enIðcentriniø siurbliø techniniai reikalavimai. I klasë. 1 keitinys(ISO 9905:1994/Amd.1:2011)XZ (7 Lt)LST EN ISO 9908:2000/A1:2011 enIðcentriniø siurbliø techniniai reikalavimai. III klasë. 1 keitinys(ISO 9908:1993/Amd.1:2011)XZ (7 Lt)LST EN ISO 10510:2011 enSavisriegiø sraigtø ir poverþliø sàrankos su plokðèiosiomispoverþlëmis (ISO 10510:2011)Pakeièia LST EN ISO 10510:2001D (28 Lt)LST EN ISO 13628-4:2011/AC:2011 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Povandeniniø gavybossistemø projektavimas ir eksploatavimas. 4 dalis.Povandeninë græþinio þioèiø ir stovo áranga. 1 techninëpataisa (ISO 13628-4:2010/Cor.1:2011)ZA ( Lt)TK 57 TRÀÐOSLST EN 16024:2011 enTràðos. 1H,2,4-triazolio nustatymas karbamide ir karbamidoturinèiose tràðose. Metodas, naudojant efektyviàjà skysèiøchromatografijà (HPLC)F (34 Lt)TK 60 LANGAI IR DURYSLST EN 13241-1:2003+A1:2011 enPramonës, prekybos pastatø ir garaþø durys bei vartai.Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminiai, neturintys atsparumougniai arba apsaugos nuo dûmø charakteristikøPakeièia LST EN 13241-1:2003,LST EN 13241-1:2005N (58 Lt)LST EN 13420:2011 enLangai. Elgsena, kai ið abiejø pusiø yra skirtingos klimatosàlygos. Bandymo metodasPakeièia LST L ENV 13420:2002G (37 Lt)TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST CEN/TR 852:2011 enPlastikiniø vamzdynø sistemos þmoniø vartojamam vandeniuitiekti. Migracijos vertinimas. Nurodymai dël laboratorijosnustatytø migracijos verèiø interpretavimoPakeièia LST L ENV 852:2003J (45 Lt)LST EN ISO 11296-1:2011 enPlastikiniø vamzdynø sistemos beslëgio poþeminio drenaþo irnuotakyno tinklams atnaujinti. 1 dalis. Bendrieji dalykai(ISO 11296-1:2009)Pakeièia LST EN 13566-1:2004H (42 Lt)LST EN ISO 11296-3:2011 enPlastikiniø vamzdynø sistemos beslëgio poþeminio drenaþo irnuotakyno tinklams atnaujinti. 3 dalis. Vidinis aptaisymasákiðant vamzdþius (ISO 11296-3:2009+Cor.1:2011)Pakeièia LST EN 13566-3:2004L (53 Lt)LST EN ISO 11296-4:2011 enPlastikiniø vamzdynø sistemos beslëgio poþeminio drenaþo irnuotakyno tinklams atnaujinti. 4 dalis. Vidinis aptaisymasvietoje polimerizuotais vamzdþiais (ISO 11296-4:2009,pataisyta 2010-06-01 versija)Pakeièia LST EN 13566-4:2004Q (65 Lt)LST EN ISO 11298-1:2011 enPlastikiniø vamzdynø sistemos poþeminiams vandens tiekimotinklams atnaujinti. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 11298-1:2010)Pakeièia LST EN 14409-1:2005J (45 Lt)LST EN ISO 11298-3:2011 enPlastikiniø vamzdynø sistemos poþeminiams vandens tiekimotinklams atnaujinti. 3 dalis. Vidinis aptaisymas ákiðantvamzdþius (ISO 11298-3:2010)Pakeièia LST EN 14409-3:2005J (45 Lt)LST EN ISO 21003-2:2008/A1:2011 enPastatø karðto ir ðalto vandens árenginiø daugiasluoksniøvamzdynø sistemos. 2 dalis. Vamzdþiai. 1 keitinys(ISO 21003-2:2008/Amd.1:2011)XZ (7 Lt)TK 62 KLIJAILST EN 1238:2011 enKlijai. Termoplastiniø klijø minkðtëjimo temperatûrosnustatymas (þiedo ir rutulio metodas)Pakeièia LST EN 1238:2000F (34 Lt)LST EN 1239:2011 enKlijai. Stabilumas uþðaldant ir atðildantPakeièia LST EN 1239:2000, LST EN 1239:2006C (24 Lt)LST EN 1240:2011 enKlijai. Hidroksilø skaièiaus ir (arba) hidroksilø kiekionustatymasPakeièia LST EN 1240:2000, LST EN 1240:2005D (28 Lt)LST EN 1243:2011 enKlijai. Laisvojo formaldehido kiekio aminoformaldehido iramidoformaldehido kondensatuose nustatymasPakeièia LST EN 1243:2000, LST EN 1243:2004C (24 Lt)LST EN 1245:2011 enKlijai. pH nustatymasPakeièia LST EN 1245:2000, LST EN 1245:2002D (28 Lt)LST EN 12962:2011 enKlijai. Skystøjø klijø tampriosios elgsenos (tamprumo rodiklio)nustatymasPakeièia LST EN 12962:2002D (28 Lt)TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 844:2009 ltStandieji akytieji plastikai. Gniuþdomøjø savybiø nustatymas(ISO 844:2007)F (34 Lt)LST EN ISO 15015:2011 enPlastikai. Ekstruziniai smûgiui atspariø akrilnitrilo ir stirenokopolimerø (ABS, AEPDS ir ASA) lakðtai. Reikalavimai irbandymo metodai (ISO 15015:2011)Pakeièia LST EN ISO 15015:2008G (37 Lt)TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN ISO 287:2009 ltPopierius ir kartonas. Partijos drëgmës kiekio nustatymas.Dþiovinimo krosnyje metodas (ISO 287:2009)F (34 Lt)9


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË,KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURASLST CEN/TR 15404:2011 enKietasis atgautasis kuras. Pelenø lydumo nustatymo metodai,taikant bûdingàsias temperatûrasPakeièia LST CEN/TS 15404:2007J (45 Lt)TK 79 INFORMACIJOS SAUGUMASLST ISO/IEC 9797-1:2011 enInformacinës technologijos. Saugumo metodai. Praneðimøtapatumo nustatymo kodai. 1 dalis. Mechanizmai, pagrástiblokiniu ðifru (tapatus ISO/IEC 9797-1:2011)Pakeièia LST ISO/IEC 9797-1:2000R (69 Lt)LST ISO/IEC 9797-2:2011 enInformacinës technologijos. Saugumo metodai. Praneðimøtapatumo nustatymo kodai. 2 dalis. Mechanizmai, pagrástispecialiàja maiðos funkcija (tapatus ISO/IEC 9797-2:2011)Pakeièia LST ISO/IEC 9797-2:2007R (69 Lt)LST ISO/IEC 27005:2011 enInformacinës technologijos. Saugumo metodai. Informacijossaugumo rizikos valdymas (tapatus ISO/IEC 27005:2011)Pakeièia LST ISO/IEC 27005:2008V (88 Lt)TK 81 KULTÛROS VERTYBIØ IÐSAUGOJIMASLST EN 15801:2010 ltKultûros vertybiø iðsaugojimas. Bandymo metodai.Kapiliarinës sugerties nustatymasE (30 Lt)LST EN 15802:2010 ltKultûros vertybiø iðsaugojimas. Bandymo metodai. Statiniosàlyèio kampo nustatymasE (30 Lt)TK 82 NEBËGINIØ ANTÞEMINIØ TRANSPORTO PRIEMONIØSAUGALST ISO 15031-5:2011 enKeliø transporto priemonës. Transporto priemonës iriðmetamøjø terðalø diagnostikos iðorinës árangos ryðys.5 dalis. Iðmetamøjø terðalø diagnostikos paslaugos (tapatusISO 15031-5:2011)Pakeièia LST ISO 15031-5:2006XB (116 Lt)LST ISO 15765-4:2011 enKeliø transporto priemonës. Vietiniø tinklø valdikliodiagnostikos ryðys. 4 dalis. Su iðmetamaisiais terðalaissusijusiø sistemø reikalavimai (tapatus ISO 15765-4:2011)Pakeièia LST ISO 15765-4:2006N (58 Lt)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST CEN/TR 1749:2011 enEuropinë dujiniø prietaisø klasifikavimo pagal degimoproduktø ðalinimo bûdà schema (tipai)Pakeièia LST CEN/TR 1749:2007P (63 Lt)LST EN 653:2011 enTampriosios grindø dangos. Grindø dangos ið akytojopolivinilchlorido. Techniniai reikalavimaiPakeièia LST EN 653:2002G (37 Lt)LST EN 654:2011 enTampriosios grindø dangos. Pusiau lanksèios polivinilchloridoplokðtës. Techniniai reikalavimaiPakeièia LST EN 654:2002,LST EN 654:2002/A1:2004F (34 Lt)LST EN 655:2011 enTampriosios grindø dangos. Aglomeruotosios kamðtienosplokðtës su dëvimuoju polivinilchlorido sluoksniu. TechniniaireikalavimaiPakeièia LST EN 655:2002F (34 Lt)LST EN 686:2011 enTampriosios grindø dangos. Techniniai reikalavimai, keliamivienspalviam ir raðtuotajam linoleumui su putplasèio pagrinduPakeièia LST EN 686:2002F (34 Lt)LST EN 687:2011 enTampriosios grindø dangos. Techniniai reikalavimai, keliamivienspalviam ir raðtuotajam linoleumui su kamðtienospagrinduPakeièia LST EN 687:2002E (30 Lt)LST EN 688:2011 enTampriosios grindø dangos. Techniniai kamðtienos linoleumoreikalavimaiPakeièia LST EN 688:2002E (30 Lt)LST EN 16084:2011 enÐaldymo sistemos ir ðilumos siurbliai. Komponentø ir jungèiøsandarumo kvalifikacinis ávertinimasR (69 Lt)LST EN ISO 28439:2011 enDarbo vietos oras. Ultrasmulkiø aerozoliø ir nanoaerozoliøapibûdinimas. Daleliø matmenø pasiskirstymo ir jøkoncentracijos nustatymas naudojant judrumo skirtuminësanalizës sistemas (ISO 28439:2011)J (45 Lt)Parengë Dalia Reginienë10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAINetekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galiojaTK 1 ELEKTRONIKALST EN 60255-22-3:2002 Elektrinës relës. 22-3 dalis. Matavimo reliø ir apsauginës LST EN 60255-22-3:2008árangos atsparumo elektriniams trikdþiams bandymai. Atsparumo spinduliuojamojoelektromagnetinio lauko trikdþiams bandymai (IEC 60255-22-3:1996)LST EN 61076-2-101:2004, LST EN 61076-2-101:2004/A1:2006 Elektroninës árangos LST EN 61076-2-101:2008jungtys. 2-101 dalis. Apvaliosios jungtys. Þemaátampiø apvaliøjø M8 jungèiø su varþtiniu LST EN 61076-2-104:2008arba spragtukiniu fiksavimu ir M12 su varþtiniu fiksavimu detalusis apraðas(IEC 61076-2-101:2003)LST EN 61291-4:2004 Optiniai stiprintuvai. 4 dalis. Daugiakanalis naudojimas. LST EN 61291-4:2008Eksploataciniø charakteristikø apraðo trafaretas (IEC 61291-4:2003)TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST ISO/IEC 15292:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Registracijos –procedûrø apsaugos profilis (tapatus ISO/IEC 15292:2001)LST ISO/IEC 27005:2008 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos LST ISO/IEC 27005:2011saugumo rizikos valdymas (tapatus ISO/IEC 27005:2008)LST ISO/IEC 9797-1:2000 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Praneðimø LST ISO/IEC 9797-1:2011tapatumo nustatymo kodai. Bûdai, ðifruojant blokaisLST ISO/IEC 9797-2:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Praneðimø LST ISO/IEC 9797-2:2011tapatumo nustatymo kodai. 2 dalis. Mechanizmai, pagrásti specialiàja maiðos funkcija(tapatus ISO/IEC 9797-2:2002)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 60400:2001, LST EN 60400:2001/A1:2002, LST EN 60400:2001/A2:2005 LST EN 60400:2008Vamzdiniø liuminescenciniø lempø ir jø paleidikliø lizdai (IEC 60400:1999, modifikuotas)LST EN 60626-3+A1:2001 Sudëtinës lanksèiosios elektros izoliacinës medþiagos. LST EN 60626-3:20083 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai (IEC 60626-3:1996 +1999 m. pataisa + A1:1999)LST EN 60641-3-1:2001 Elektrotechninio presuotojo kartono ir popieriaus techniniai LST EN 60641-3-1:2008reikalavimai. 3 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 1 lapas. B.0.1,B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.6.1 ir B.7.1 tipø presuotojo kartonoreikalavimai (IEC 60641-3-1:1992)LST EN 60751+A2:2000 Pramoniniø platininiø varþos termometrø jutikliai (su áraðytu LST EN 60751:2008keitimu A2:1995) (IEC 60751:1983+A1:1986+A2:1995)LST EN 60851-5+A1:1998, LST EN 60851-5+A1:1998/A2:2004 Apvijiniai laidai. LST EN 60851-5:2008Bandymo metodai. 5 dalis. Elektrinës savybës (IEC 60851-5:1996+IEC 851-5:1996/A1:1997)LST EN 61184:1999, LST EN 61184:1999/A1:2002, LST EN 61184:1999/A2:2005 LST EN 61184:2008Kaiðtiniai lempø lizdai (IEC 61184:1997)TK 7 DANGOSLST EN 12829:2000 Aktyviosios pavirðiaus medþiagos. Þinomo kalcinio kietumo LST EN 12829:2011vandens paruoðimas (modifikuotas ISO 2174:1999)LST EN 15159-1:2006 Stiklo ir porceliano emaliai. Emaliuotieji technologiniø LST EN ISO 28721-1:2011árenginiø aparatai. 1 dalis. Kokybës reikalavimai, keliami aparatams, komponentams,prietaisams ir pagalbiniams reikmenimsLST EN 15159-2:2006 Stiklo ir porceliano emaliai. Emaliuotieji technologiniø LST EN ISO 28721-2:2011árenginiø aparatai. 2 dalis. Atsparumo cheminei korozijai ir ðiluminiam smûgiuiþymëjimas ir techniniai reikalavimaiLST EN 15159-3:2006 Stiklo ir porceliano emaliai. Emaliuotieji technologiniø árenginiø LST EN ISO 28721-3:2011aparatai. 3 dalis. Atsparumas ðiluminiam smûgiuiTK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN ISO 22868:2009 Miðkø ûkio maðinos. Neðiojamøjø rankiniø maðinø su vidaus LST EN ISO 22868:2011degimo varikliu triukðmo tyrimo taisyklës. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasë)(ISO 22868:2005)11


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galiojaTK 17 MEDIENALST EN 320:1999 Plauðø plokðtës. Pasiprieðinimo aðiniam medsraigèiø iðtraukimui LST EN 320:2011nustatymasTK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 1069-1:2002 2 m ir aukðtesnës vandens ðliauþynës. 1 dalis. Saugos reikalavimai LST EN 1069-1:2010ir bandymo metodaiLST EN 1069-2:2000, LST EN 1069-2:2000/P:2006 Daugiau kaip 2 m aukðèio vandens LST EN 1069-2:2010ðliauþynës. 2 dalis. Naudojimo taisyklësTK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST CEN/TS 14972:2008, LST CEN/TS 14972:2008/P:2010 Stacionariosios gaisro LST CEN/TS 14972:2011gesinimo sistemos. Vandens rûko sistemos. Projektavimas ir árengimasLST EN 1846-1:2000 Gaisrø gesinimo ir gelbëjimo transporto priemonës. 1 dalis. LST EN 1846-1:2011Nomenklatûra ir paskirtisTK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAILST EN 413-1:2004 Mûro cementas. 1 dalis. Sudëtis, techniniai reikalavimai ir LST EN 413-1:2011atitikties kriterijaiTK 31 AKUSTIKALST EN 28662-2+A1:2000 en, LST EN 28662-2+A1:2001 lt, LST EN ISO 28927-10:2011LST EN 28662-2+A1:2001/A2:2002 Neðiojamieji rankiniai varikliniai átaisai. Rankenosvibracijø matavimas. 2 dalis. Kapojimo ir kniedijimo plaktukai (ISO 8662-2:1992)LST EN 28662-3+A1:2000, LST EN 28662-3+A1:2000/A2:2002 Neðiojamieji rankiniai LST EN ISO 28927-10:2011varikliniai átaisai. Rankenos vibracijø matavimas. 3 dalis. Græþimo kaltai ir plaktukai(ISO 8662-3:1992)LST EN 28662-5+A1:2000 en, LST EN 28662-5+A1:2001 lt, LST EN ISO 28927-10:2011LST EN 28662-5+A1:2001/A2:2002 Neðiojamieji rankiniai varikliniai átaisai. Rankenosvibracijø matavimas. 5 dalis. Kelio dangos trupintuvai ir skeliamieji kûjai (ISO 8662-5:1992)TK 32 SVEIKATALST EN 1041:2000 en, LST EN 1041:2001 lt Gamintojo su medicinos priemonëmis LST EN 1041:2008pateikiama informacijaLST EN 12181:2002 Orofaringiniai vamzdeliai LST EN ISO 5364:2011TK 34 METROLOGIJALST CEN ISO/TS 12180-1:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). LST EN ISO 12180-1:2011Cilindriðkumas. 1 dalis. Aiðkinamasis þodynas ir cilindriðkumo parametrai(ISO/TS 12180-1:2003)LST CEN ISO/TS 12180-2:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). LST EN ISO 12180-2:2011Cilindriðkumas. 2 dalis. Specifikavimo operatoriai (ISO/TS 12180-2:2003)LST CEN ISO/TS 12181-1:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). LST EN ISO 12181-1:2011Apskritumas. 1 dalis. Aiðkinamasis þodynas ir apskritumo parametrai(ISO/TS 12181-1:2003)LST CEN ISO/TS 12181-2:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). LST EN ISO 12181-2:2011Apskritumas. 2 dalis. Specifikavimo operatoriai (ISO/TS 12181-2:2003)LST CEN ISO/TS 12780-1:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). LST EN ISO 12780-1:2011Tiesumas. 1 dalis. Aiðkinamasis þodynas ir tiesumo parametrai (ISO/TS 12780-1:2003)LST CEN ISO/TS 12780-2:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Tiesumas. LST EN ISO 12780-2:20112 dalis. Specifikavimo operatoriai (ISO/TS 12780-2:2003)LST CEN ISO/TS 12781-1:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Plokðtumas. LST EN ISO 12781-1:20111 dalis. Aiðkinamasis þodynas ir plokðtumo parametrai (ISO/TS 12781-1:2003)LST CEN ISO/TS 12781-2:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Plokðtumas. LST EN ISO 12781-2:20112 dalis. Specifikavimo operatoriai (ISO/TS 12781-2:2003)12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9Netekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galiojaLST CEN ISO/TS 14253-3:2008 Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Detaliø ir LST EN ISO 14253-3:2011matavimo árenginiø tikrinimas matuojant. 3 dalis. Gairës susitarimams dël matavimoneapibrëþèiø deklaravimo pasiekti (ISO/TS 14253-3:2002)LST L ENV ISO 14253-2:2002 Geometrinës produkto specifikacijos (GPS). Detaliø ir LST EN ISO 14253-2:2011matavimo árenginiø kontrolë matuojant. Neapibrëþties ávertinimo vadovas, taikomasmatuojant GPS, kalibruojant matavimo árenginius ir tikrinant gaminá (ISO/TS 14253-2:1999)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 13001-2:2005+A3:2009 Kranø sauga. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. LST EN 13001-2:2011Apkrovos poveikiaiLST EN 1493:2000+A1:2009 Transporto priemoniø keltuvai LST EN 1493:2011TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST EN 15376:2008+A1:2009 Automobiliniai degalai. Etanolis kaip benzino LST EN 15376:2011kompaundavimo komponentas. Reikalavimai ir tyrimo metodaiLST EN ISO 20884:2004 Naftos produktai. Sieros kiekio automobiliniuose degaluose LST EN ISO 20884:2011nustatymas. Rentgeno spinduliuotës bangos ilgio dispersija pagrásta fluorescencinëspektrometrija (ISO 20884:2004)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST CEN/TR 13445-9:2010 Nekaitinamieji slëginiai indai. 9 dalis. Standarto EN 13445 LST CEN/TR 13445-9:2011daliø ir ISO 16528 atitikimasTK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØ ÐALUTINIAI PRODUKTAILST EN 14103:2003 en, LST EN 14103:2004 lt Riebalø ir aliejaus produktai. Riebalø LST EN 14103:2011rûgðèiø metilesteriai (RRME). Esteriø ir linoleno rûgðties metilesteriø kiekio nustatymasLST EN 14105:2004 Riebalø ir aliejaus produktai. Riebalø rûgðèiø metilesteriai (RRME). LST EN 14105:2011Laisvojo ir bendrojo glicerolio bei mono-, di-, trigliceridø kiekio nustatymas.Pamatinis metodasTK 52 OFTALMOLOGINË OPTIKA IR LAZERIAILST EN ISO 14534:2009 Oftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûros LST EN ISO 14534:2011priemonës. Pagrindiniai reikalavimai (ISO 14534:2002)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN ISO 10510:2001 Savisriegiø sraigtø ir poverþliø rinkiniai su plokðèiosiomis LST EN ISO 10510:2011poverþlëmis (ISO 10510:1999)LST EN ISO 7048:2001 Sraigtai su cilindrinëmis galvutëmis, turinèiomis kryþmines LST EN ISO 7048:2011ádubas (ISO 7048:1998)LST EN ISO 8676:2002 Sraigtai su ðeðiakampe galvute ir smulkiu metriniu sriegiu. LST EN ISO 8676:2011A ir B klasiø gaminiai (ISO 8676:1999)TK 60 LANGAI IR DURYSLST EN 13241-1:2003 en, LST EN 13241-1:2005 lt Pramonës, prekybos pastatø irLST EN 13241-1:2003+A1:2011garaþø durys bei vartai. Gaminio standartas. 1 dalis. Gaminiø charakteristikos,iðskyrus atsparumà ugniai ir dûmamsLST L ENV 13420:2002 Langai. Elgsena tarp skirtingø klimatiniø sàlygø. Bandymo metodas LST EN 13420:2011TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN 13566-1:2004 Plastikiniø vamzdynø sistemos beslëgio poþeminio drenaþo ir LST EN ISO 11296-1:2011nuotakyno tinklams atnaujinti. 1 dalis. Bendrieji dalykaiLST EN 13566-3:2004 Plastikiniø vamzdynø sistemos beslëgio poþeminio drenaþo ir LST EN ISO 11296-3:2011nuotakyno tinklams atnaujinti. 3 dalis. Vidinis aptaisymas ákiðant vamzdá13


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartas ir kitas leidinys Vietoj jo galiojaLST EN 13566-4:2004 Plastikiniø vamzdynø sistemos beslëgio poþeminio drenaþo ir LST EN ISO 11296-4:2011nuotakyno tinklams atnaujinti. 4 dalis. Vidinis aptaisymas vietoje iðliejamu irsukietinamu vamzdþiuLST EN 14409-1:2005 Plastikiniø vamzdynø sistemos poþeminiams vandens tiekimo LST EN ISO 11298-1:2011tinklams atnaujinti. 1 dalis. Bendrieji dalykaiLST EN 14409-3:2005 Plastikiniø vamzdynø sistemos poþeminiams vandens tiekimo LST EN ISO 11298-3:2011tinklams atnaujinti. 3 dalis. Vidinis aptaisymas ákiðant vamzdáLST L ENV 852:2003 Plastikiniø vamzdynø sistemos þmoniø vartojamam vandeniui LST CEN/TR 852:2011tiekti. Migracijos ávertinimas. Laboratorijos nustatytos migracinës vertësinterpretavimo vadovasTK 62 KLIJAILST EN 1238:2000 Klijai. Termoplastiniø klijø minkðtëjimo temperatûros nustatymas LST EN 1238:2011(þiedo ir rutulio metodas)LST EN 1239:2000 Klijai. Stabilumas uþðaldþius ir atðildþius LST EN 1239:2011LST EN 1239:2006 Klijai. Stabilumas uþðaldþius ir atðildþius LST EN 1239:2011LST EN 1240:2000 en, LST EN 1240:2005 lt Klijai. Hidroksilø skaièiaus ir (arba) LST EN 1240:2011hidroksilø kiekio nustatymasLST EN 1243:2000 en, LST EN 1243:2004 lt Klijai. Laisvojo formaldehido kiekio LST EN 1243:2011nustatymas amino- ir aminoformaldehido kondensatuoseLST EN 1245:2000 en, LST EN 1245:2002 lt Klijai. pH nustatymas. Bandymo metodas LST EN 1245:2011LST EN 12962:2002 Klijai. Skystøjø klijø tampriojo bûvio („tamprumo rodiklio“) nustatymas LST EN 12962:2011TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 15015:2008 Plastikai. Ekstruziniai smûgiui atspariø akrilnitrilo ir stireno LST EN ISO 15015:2011kopolimerø (ABS, AEPDS arba ASA) lakðtai. Reikalavimai ir bandymo metodai(ISO 15015:2007)TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË, KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURASLST CEN/TS 15404:2007 Kietasis atgautasis kuras. Pelenø lydumo nustatymo metodai, LST CEN/TR 15404:2011taikant bûdingàsias temperatûrasTK 82 NEBËGINIØ ANTÞEMINIØ TRANSPORTO PRIEMONIØ SAUGALST ISO 15031-5:2006 Keliø transporto priemonës. Transporto priemonës ir iðmetamøjø LST ISO 15031-5:2011terðalø diagnostikos iðorinës árangos ryðys. 5 dalis. Iðmetamøjø terðalø diagnostikospaslaugos (tapatus ISO 15031-5:2006)LST ISO 15765-4:2006 Keliø transporto priemonës. Vietiniø tinklø valdiklio diagnostika. LST ISO 15765-4:20114 dalis. Su iðmetamaisiais terðalais susijusiø sistemø reikalavimai(tapatus ISO 15765-4:2005)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST 1739.2.20:2001 Pagrindinës aplinkos poveikio bandymø procedûros. 2 dalis. Bandymai. LST EN 60068-2-20:2008T bandymas. Litavimas [HD 323.2.20 S3:1988 (IEC 60068-2-20:1979+A2:1987)]LST CEN/TR 1749:2007 Europinis dujiniø prietaisø klasifikavimo pagal degimo produktø LST CEN/TR 1749:2011ðalinimo bûdà modelis (tipai)LST EN 653:2002 Tampriosios grindø dangos. Akytojo polivinilchlorido grindø dangos. LST EN 653:2011Techniniai reikalavimaiLST EN 654:2002, LST EN 654:2002/A1:2004 Tampriosios grindø dangos. Staèiakampio LST EN 654:2011formos pusiau lanksèios polivinilchlorido dangos. Techniniai reikalavimaiLST EN 655:2002 Tampriosios grindø dangos. Staèiakampio formos aglomeruotosios LST EN 655:2011kamðtienos dangos su polivinilchlorido sluoksniu. Techniniai reikalavimaiLST EN 686:2002 Tampriosios grindø dangos. Techniniai vienspalvio ir raðtuotojo LST EN 686:2011linoleumo putplasèio pagrindu reikalavimaiLST EN 687:2002 Tampriosios grindø dangos. Techniniai vienspalvio ir raðtuotojo LST EN 687:2011linoleumo kamðtienos pagrindu reikalavimaiLST EN 688:2002 Tampriosios grindø dangos. Techniniai kamðtienos linoleumo reikalavimai LST EN 688:2011Parengë Dalia Reginienë14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOSSTANDARTAI IR KITI LEIDINIAILietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. rugpjûèio 12 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-21) nuo 2011 m. lapkrièio 2 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai ir kitileidiniai.Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST EN ISO 6945+A1:2001 Guminës þarnos. Iðorinio apvalkalo atsparumo dilimuinustatymas (ISO 6945:1991+A1:1998)–Parengë Povilas Beiðys* * *Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST ISO 6564:1998 Juslinë analizë. Metodika. Skoniniø savybiø nustatymo metodai(tapatus ISO 6564:1985)–Parengë Nerija Tuzinienë* * *Lietuvos standarto ir kito leidinio þymuo Vietoj jo taikytiLST CEN/TS 14796:2004 Sveikatos informatika. Duomenø tipaiLST CEN/TS 15211:2007 Sveikatos informatika. Hierarchinispraneðimø apraðymø iðdëstymas XML kalbaLST EN 14720-1:2005 Sveikatos informatika. Paslaugos praðymo irjos suteikimo ataskaitos praneðimai. 1 dalis. Pagrindinës paslaugos,áskaitant siuntimà pas specialistà ir iðraðà apie suteiktà paslaugàLST EN 14851:2006 Aerozoliø tara. Aerozoliniø putø degumobandymasLST EN 14852:2006 Aerozoliø tara. Purðkiamos èiurkðlësuþsidegimo atstumo nustatymasLST EN 14853:2006 Aerozoliø tara. Uþsidegimo uþdaroje erdvëjebandymas––––––Parengë Vida Julë Jocienë* * *Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST EN ISO 8729:2001 Laivai ir jûrø technologija. Jûriniø radarøreflektoriaiSiûloma taikyti ISO 8729-1:2010,ISO 8729-2:2009Parengë Arvydas Samalavièius–* * *Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST EN 1072:2000 Sluoksniuotoji mediena. Sluoksniuotosios statybinës medienoslenkimo savybiø apraðymas–Parengë Jolanta Vëjelienë15


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. rugpjûèio 19 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-22) nuo 2011 m. lapkrièio 2 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai.Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST EN 60454-3-10:2001 Slëgiui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos.3 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 10 lapas. Reikalavimai,keliami celiuliozës acetato-butirato juostoms su kauèiuko termoreaktingàja lipniàjamedþiaga (IEC 60454-3-10:1995)–Parengë Laimutë Graþienë* * *Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST EN 10256:2001 Neardomieji plieniniø vamzdþiø bandymai. 1 ir 2 lygiøneardomøjø bandymø personalo kvalifikacija ir kompetencijaLST EN ISO 11446:2004 Keliø transporto priemonës. Vilkikø ir velkamø transportopriemoniø elektriniø sujungimø jungtys. 12 V vardinæ maitinimo átampà naudojanèiøtransporto priemoniø 13 poliø jungtys (ISO 11446:2004)––Parengë Violeta PeèiukënaitëLietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. rugpjûèio 26 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-23) nuo 2011 lapkrièio 2 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai.Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST EN 12752-1:2000 Ne didesnës kaip 20 kW vardinës tiekiamosios ðiluminësgalios dujiniai B tipo bûgniniai dþiovintuvai. 1 dalis. SaugaLST EN 12752-2:2000 Ne didesnës kaip 20 kW vardinës tiekiamosios ðiluminësgalios dujiniai B tipo bûgniniai dþiovintuvai. 2 dalis. Racionalus energijos vartojimasLST EN 12244-1:1999 Ne daugiau kaip 20 kW vardinio ðilumos átëkio, tiesioginësdujø liepsnos skalbimo maðinos. 1 dalis. SaugaLST EN 12244-2:1999 Ne daugiau kaip 20 kW vardinio ðilumos átëkio, tiesioginësdujø liepsnos skalbimo maðinos. 2 dalis. Racionalus energijos vartojimas––––Parengë Lina JusienëLietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. rugsëjo 9 d. posëdþio protokolasNr. TKP-24) nuo 2011 m. lapkrièio 2 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Liteuvos standartai ir kiti leidiniai.Leidinio þymuo PastabaLST CWA 14747:2003 Humanitarinë iðminavimo veikla. Bandymas ir ávertinimas.Metalo detektoriaiPagrindas skelbti leidiná neteksianèiugalios – rezoliucija BT N 8349, galiojantinuo 2010-12-03.Parengë Povilas Beiðys* * *Lietuvos standarto þymuo Vietoj jo taikytiLST EN 50325-3:2002 Pramoniniø ryðiø posistemis pagal ISO 11898 (CAN) –valdikliø ir átaisø sietuvams. 3 dalis. SDS (Smart Distributed System) sistemaLST EN 61300-2-30:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji –komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-30 dalis. Bandymai.Saulës spinduliuotë (IEC 61300-2-30:1995)Parengë Vytautas Simutis16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØSTANDARTAI IR KITI LEIDINIAI, KURIUOS DEPARTAMENTASGAVO RUGPJÛÈIO MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAIIIW ISO 14271:2011Resistance welding - Vickers hardness testing (lowforceand microhardness) of resistance spot,projection, and seam weldsISO/IEC JTC 1/SC 2 ISO/IEC 14651:2011Information technology - International string orderingand comparison - Method for comparing characterstrings and description of the common templatetailorable orderingISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 18052:2011Information technology - Telecommunications andinformation exchange between systems - Protocol forComputer Supported TelecommunicationsApplications (CSTA) Phase IIIISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 14143-2:2011Information technology - Software measurement -Functional size measurement - Part 2: Conformityevaluation of software size measurement methods toISO/IEC 14143-1ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TS 15504-9:2011Information technology - Process assessment - Part 9:Target process profilesISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR 24748-2:2011Systems and software engineering - Life cyclemanagement - Part 2: Guide to the application ofISO/IEC 15288 (System life cycle processes)ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR 24748-3:2011Systems and software engineering - Life cyclemanagement - Part 3: Guide to the application ofISO/IEC 12207 (Software life cycle processes)ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR 29110-1:2011Software engineering - Lifecycle profiles for Very SmallEntities (VSEs) - Part 1: OverviewISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TR 29110-3:2011Software engineering - Lifecycle profiles for VerySmall Entities (VSEs) - Part 3: Assessment guideISO/IEC JTC 1/SC 28 ISO/IEC 29102:2011Information technology - Office equipment - Methodfor the determination of ink cartridge photo yield forcolour printing with inkjet printers and multi-functiondevices that contain inkjet printer componentsISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-12:2010/Amd 1:2011Information technology - Multimedia application format(MPEG-A) - Part 12: Interactive music applicationformat - Amendment 1: Conformance and referencesoftwareISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23002-4:2010/Amd 1:2011Information technology - MPEG video technologies -Part 4: Video tool library - Amendment 1: Video toollibrary conformance and reference softwareISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23005-2:2011Information technology - Media context and control -Part 2: Control informationISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23005-3:2011Information technology - Media context and control -Part 3: Sensory informationISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23005-4:2011Information technology - Media context and control -Part 4: Virtual world object characteristicsISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23005-5:2011Information technology - Media context and control -Part 5: Data formats for interaction devicesISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24753:2011Information technology - Radio frequency identification(RFID) for item management - Application protocol:encoding and processing rules for sensors andbatteriesISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 24754-1:2008/Cor 1:2011Information technology - Document description andprocessing languages - Minimum requirements forspecifying document rendering systems - Part 1:Feature specifications for document renderingsystems - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 29500-1:2011Information technology - Document description andprocessing languages - Office Open XML File Formats- Part 1: Fundamentals and Markup LanguageReferenceISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 29500-2:2011Information technology - Document description andprocessing languages - Office Open XML File Formats- Part 2: Open Packaging ConventionsISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 29500-3:2011Information technology - Document description andprocessing languages - Office Open XML File Formats- Part 3: Markup Compatibility and ExtensibilityISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 29500-4:2011Information technology - Document description andprocessing languages - Office Open XML File Formats- Part 4: Transitional Migration FeaturesISO/TC 2/SC 11 ISO 1580:2011Slotted pan head screws - Product grade AISO/TC 2/SC 11 ISO 2009:2011Slotted countersunk flat head screws - Productgrade AISO/TC 2/SC 11 ISO 2010:2011Slotted raised countersunk head screws - Productgrade AISO/TC 2/SC 11 ISO 4766:2011Slotted set screws with flat pointISO/TC 2/SC 11 ISO 7045:2011Pan head screws with type H or type Z cross recess- Product grade AISO/TC 2/SC 11 ISO 7046-1:2011Countersunk flat head screws (common head style)with type H or type Z cross recess - Product grade A- Part 1: Steel screws of property class 4.8ISO/TC 2/SC 11 ISO 7046-2:2011Countersunk flat head screws (common head style)with type H or type Z cross recess - Product grade A- Part 2: Steel screws of property class 8.8, stainlesssteel screws and non-ferrous metal screws17


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISISO/TC 2/SC 11 ISO 7047:2011Raised countersunk head screws (common head style)with type H or type Z cross recess - Product grade AISO/TC 2/SC 11 ISO 7380-1:2011Button head screws - Part 1: Hexagon socket buttonhead screwsISO/TC 2/SC 11 ISO 7380-2:2011Button head screws - Part 2: Hexagon socket buttonhead screws with collarISO/TC 4/SC 11 ISO 12090-1:2011Rolling bearings - Profiled rail guides for linear motionrolling bearings - Part 1: Boundary dimensions andtolerances for series 1, 2 and 3ISO/TC 4/SC 11 ISO 12090-2:2011Rolling bearings - Profiled rail guides for linear motionrolling bearings - Part 2: Boundary dimensions andtolerances for series 4 and 5ISO/TC 6 ISO 776:2011Pulps - Determination of acid-insoluble ashISO/TC 6 ISO 15320:2011Pulp, paper and board - Determination ofpentachlorophenol in an aqueous extractISO/TC 8/SC 4 ISO 13122:2011Ships and marine technology - Launching appliancesfor davit-launched liferaftsISO/TC 8/SC 8 ISO 14409:2011Ships and marine technology - Ship launching air bagsISO/TC 20/SC 10 ISO 22072:2011Aerospace - Electrohydrostatic actuator (EHA) -Characteristics to be defined in procurementspecificationsISO/TC 20/SC 14 ISO 10794:2011Space systems - Programme management - Material,mechanical parts and processesISO/TC 20/SC 14 ISO 10795:2011Space systems - Programme management andquality - VocabularyISO/TC 20/SC 14 ISO 14620-2:2011Space systems - Safety requirements - Part 2: Launchsite operationsISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-7:2011Fire detection and alarm systems - Part 7: Point-typesmoke detectors using scattered light, transmittedlight or ionizationISO/TC 21/SC 6 ISO 7203-3:2011Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3:Specification for low-expansion foam concentrates fortop application to water-miscible liquidsISO/TC 22/SC 13 ISO 16121-2:2011Road vehicles - Ergonomic requirements for the driver’sworkplace in line-service buses - Part 2: VisibilityISO/TC 22/SC 13 ISO 16121-3:2011Road vehicles - Ergonomic requirements for thedriver’s workplace in line-service buses - Part 3:Information devices and controlsISO/TC 22/SC 13 ISO 16121-4:2011Road vehicles - Ergonomic requirements for thedriver’s workplace in line-service buses - Part 4: CabinenvironmentISO/TC 22/SC 21 ISO 12405-1:2011Electrically propelled road vehicles - Test specificationfor lithium-ion traction battery packs and systems -Part 1: High-power applicationsISO/TC 23/SC 6 ISO 12809:2011Crop protection equipment - Reciprocating positivedisplacement pumps and centrifugal pumps - Test methodsISO/TC 23/SC 18 ISO 8224-1:2003/Amd 1:2011Traveller irrigation machines - Part 1: Operationalcharacteristics and laboratory and field test methods- Amendment 1ISO/TC 23/SC 19 ISO 24631-6:2011Radiofrequency identification of animals - Part 6:Representation of animal identification information(visual display/data transfer)ISO/TC 28/SC 5 ISO 18132-1:2011Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum basedliquefied gaseous fuels - General requirements forautomatic tank gauges - Part 1: Automatic tankgauges for liquefied natural gas on board marinecarriers and floating storageISO/TC 28/SC 5 ISO 18132-3:2011Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum basedliquefied gaseous fuels - General requirements forautomatic tank gauges - Part 3: Automatic tankgauges for liquefied petroleum and chemical gaseson board marine carriers and floating storageISO/TC 29/SC 2 ISO 2238:2011Machine bridge reamersISO/TC 29/SC 9 ISO 6261:2011Tool holders with cylindrical shank (boring bars) forindexable inserts - DesignationISO/TC 31 ISO 4223-1:2002/Amd 1:2011Definitions of some terms used in the tyre industry -Part 1: Pneumatic tyres - Amendment 1ISO/TC 31/SC 4 ISO 15222:2011Truck and bus tyres - Method for measuring relativewet grip performance - Loaded new tyresISO/TC 34/SC 7 ISO 3632-1:2011Spices - Saffron (Crocus sativus L.) - Part 1:SpecificationISO/TC 35/SC 9 ISO 6272-1:2011Paints and varnishes - Rapid-deformation (impactresistance) tests - Part 1: Falling-weight test, largeareaindenterISO/TC 35/SC 9 ISO 6272-2:2011Paints and varnishes - Rapid-deformation (impactresistance) tests - Part 2: Falling-weight test, smallareaindenterISO/TC 34/SC 9 ISO 16140:2003/Amd 1:2011Microbiology of food and animal feeding stuffs -Protocol for the validation of alternative methods -Amendment 1ISO/TC 37/SC 4 ISO 24614-2:2011Language resource management - Wordsegmentation of written texts - Part 2: Wordsegmentation for Chinese, Japanese and KoreanISO/TC 38 ISO 14184-1:2011Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Freeand hydrolysed formaldehyde (water extraction method)ISO/TC 38 ISO 14184-2:2011Textiles - Determination of formaldehyde - Part 2:Released formaldehyde (vapour absorption method)ISO/TC 44/SC 3 ISO 26304:2011Welding consumables - Solid wire electrodes, tubularcored electrodes and electrode-flux combinations forsubmerged arc welding of high strength steels -ClassificationISO/TC 44/SC 5 ISO 10863:2011Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD)ISO/TC 45/SC 2 ISO 1853:2011Conducting and dissipative rubbers, vulcanized orthermoplastic - Measurement of resistivityISO/TC 45/SC 2 ISO 5600:2011Rubber - Determination of adhesion to rigid materialsusing conical shaped partsISO/TC 45/SC 3 ISO 2303:2011Isoprene rubber (IR) - Non-oil-extended, solutionpolymerizedtypes - Evaluation procedures18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9ISO/TC 45/SC 3 ISO 5794-3:2011Rubber compounding ingredients - Silica,precipitated, hydrated - Part 3: Evaluation proceduresin a blend of solution styrene-butadiene rubber(S-SBR) and butadiene rubber (BR)ISO/TC 46/SC 4 ISO 15511:2011Information and documentation - Internationalstandard identifier for libraries and relatedorganizations (ISIL)ISO/TC 46/SC 9 ISO 25964-1:2011Information and documentation - Thesauri andinteroperability with other vocabularies - Part 1:Thesauri for information retrievalISO/TC 46/SC 11 ISO/TR 23081-3:2011Information and documentation - Managing metadatafor records - Part 3: Self-assessment methodISO/TC 61/SC 6 ISO 10640:2011Plastics - Methodology for assessing polymerphotoageing by FTIR and UV/visible spectroscopyISO/TC 61/SC 12 ISO 4901:2011Reinforced plastics based on unsaturated-polyesterresins - Determination of the residual styrene monomercontent, as well as the content of other volatile aromatichydrocarbons, by gas chromatographyISO/TC 69/SC 5 ISO 3951-4:2011Sampling procedures for inspection by variables - Part 4:Procedures for assessment of declared quality levelsISO/TC 71/SC 7 ISO/TR 16475:2011Guidelines for the repair of water-leakage cracks inconcrete structuresISO/TC 77 ISO 10904:2011Fibre-cement corrugated sheets and fittings forroofing and claddingISO/TC 79/SC 5 ISO 11707:2011Magnesium and its alloys - Determination of lead andcadmiumISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-5:2011Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets,strips and plates - Part 5: Chemical compositionISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-1:2011Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets,strips and plates - Part 1: Technical conditions forinspection and deliveryISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-2:2011Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets,strips and plates - Part 2: Mechanical propertiesISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-3:2011Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets,strips and plates - Part 3: Strips: Tolerances on shapeand dimensionsISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-4:2011Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets,strips and plates - Part 4: Sheets and plates: Toleranceson shape and dimensionsISO/TC 83/SC 4 ISO 7795:2011Cross-country skis - Ski-binding screws - Test methodsISO/TC 92/SC 1 ISO 12136:2011Reaction to fire tests - Measurement of materialproperties using a fire propagation apparatusISO/TC 92/SC 3 ISO 19706:2011Guidelines for assessing the fire threat to peopleISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16976-3:2011Respiratory protective devices - Human factors -Part 3: Physiological responses and limitations ofoxygen and limitations of carbon dioxide in thebreathing environmentISO/TC 106/SC 1 ISO 24234:2004/Amd 1:2011Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam -Amendment 1: Requirements for marking andmanufacturer’s instructions concerning mercuryISO/TC 106/SC 4 ISO 1797-1:2011Dentistry - Shanks for rotary instruments - Part 1:Shanks made of metalsISO/TC 106/SC 6 ISO 7494-1:2011Dentistry - Dental units - Part 1: General requirementsand test methodsISO/TC 108/SC 3 ISO 16063-41:2011Methods for the calibration of vibration and shocktransducers - Part 41: Calibration of laser vibrometersISO/TC 112 ISO 27893:2011Vacuum technology - Vacuum gauges - Evaluation ofthe uncertainties of results of calibrations by directcomparison with a reference gaugeISO/TC 121/SC 1 ISO 80601-2-13:2011Medical electrical equipment - Part 2-13: Particularrequirements for basic safety and essentialperformance of an anaesthetic workstationISO/TC 130 ISO 15930-8:2010/Cor 1:2011Graphic technology - Prepress digital data exchangeusing PDF - Part 8: Partial exchange of printing datausing PDF 1.6 (PDF/X-5) - Technical Corrigendum 1ISO/TC 138/SC 5 ISO 9311-2:2011Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 2:Determination of shear strengthISO/TC 142 ISO 29464:2011Cleaning equipment for air and other gases -TerminologyISO/TC 150/SC 1 ISO 5834-2:2011Implants for surgery - Ultra-high-molecular-weightpolyethylene - Part 2: Moulded formsISO/TC 155/SC 3 ISO 22033:2011Nickel alloys - Determination of niobium - Inductivelycoupled plasma/atomic emission spectrometric methodISO/TC 159/SC 1 ISO 26800:2011Ergonomics - General approach, principles andconceptsISO/TC 160/SC 1 ISO 12543-1:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 1: Definitions and description ofcomponent partsISO/TC 160/SC 1 ISO 12543-2:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 2: Laminated safety glassISO/TC 160/SC 1 ISO 12543-3:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 3: Laminated glassISO/TC 160/SC 1 ISO 12543-4:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 4: Test methods for durabilityISO/TC 160/SC 1 ISO 12543-5:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 5: Dimensions and edge finishingISO/TC 160/SC 1 ISO 12543-6:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 6: AppearanceISO/TC 164/SC 5 ISO 12111:2011Metallic materials - Fatigue testing - Strain-controlledthermomechanical fatigue testing methodISO/TC 172/SC 5 ISO 9344:2011Microscopes - Graticules for eyepiecesISO/TC 172/SC 7 ISO 10943:2011Ophthalmic instruments - Indirect ophthalmoscopesISO/TC 172/SC 9 ISO 11990-1:2011Lasers and laser-related equipment - Determinationof laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Trachealtube shaftISO/TC 172/SC 9 ISO/TR 21254-4:2011Lasers and laser-related equipment - Test methodsfor laser-induced damage threshold - Part 4:Inspection, detection and measurement19


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISISO/TC 173 ISO 24415-2:2011Tips for assistive products for walking - Requirementsand test methods - Part 2: Durability of tips for crutchesISO/TC 201/SC 5 ISO/TR 14187:2011Surface chemical analysis - Characterization ofnanostructured materialsISO/TC 201/SC 7 ISO 14701:2011Surface chemical analysis - X-ray photoelectronspectroscopy - Measurement of silicon oxide thicknessISO/TC 206 ISO 28703:2011Fine ceramics (advanced ceramics, advancedtechnical ceramics) - Test method for thermal-shockresistance of porous ceramicsISO/TC 206 ISO 28704:2011Fine ceramics (advanced ceramics, advancedtechnical ceramics) - Test method for cyclic bendingfatigue of porous ceramics at room temperatureISO/TC 213 ISO 5459:2011Geometrical product specifications (GPS) -Geometrical tolerancing - Datums and datum systemsISO/TC 219 ISO 10581:2011Resilient floor coverings - Homogeneous poly(vinylchloride) floor covering - SpecificationISO/TC 219 ISO 24343-2:2011Resilient and laminate floor coverings - Determinationof indentation and residual indentation - Part 2: Shorttermresidual indentation of resilient floor coveringISO/TC 219 ISO 24343-3:2011Resilient and laminate floor coverings - Determinationof indentation and residual indentation - Part 3:Indentation of resilient semi-flexible/vinyl compositiontilesISO/TC 234 ISO 12877:2011Traceability of finfish products - Specification on theinformation to be recorded in farmed finfish distributionchainsTARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI IR KITI LEIDINIAITC 14 IEC 60076-16:2011Power transformers - Part 16: Transformers for windturbine applicationsTC 15 IEC 60684-2:2011Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of testTC 17 IEC 61439-1:2011Low-voltage switchgear and controlgear assemblies- Part 1: General rulesTC 17 IEC 61439-2:2011Low-voltage switchgear and controlgear assemblies- Part 2: Power switchgear and controlgear assembliesTC 17 IEC 62208:2011Empty enclosures for low-voltage switchgear andcontrolgear assemblies - General requirementsTC 17 IEC 62271-1:2011High-voltage switchgear and controlgear - Part 1:Common specificationsTC 17 IEC 62271-102-am1:2011Amendment 1 - High-voltage switchgear andcontrolgear - Part 102: Alternating currentdisconnectors and earthing switchesTC 17 IEC 62271-106:2011High-voltage switchgear and controlgear - Part 106:Alternating current contactors, contactor-basedcontrollers and motor-startersTC 18 IEC 60092-353:2011Electrical installations in ships - Part 353: Power cablesfor rated voltages 1 kV anTC 22 IEC/TR 62544:2011High-voltage direct current (HVDC) systems -Application of active filtersTC 34 IEC 60061-4-am14:2011Amendment 14 - Lamp caps and holders togetherwith gauges for the control of interchangeability andsafety - Part 4: Guidelines and general informationTC 34 IEC 60400:2011Lampholders for tubular fluorescent lamps andstarterholdersTC 34 IEC 62554:2011Sample preparation for measurement of mercury levelin fluorescent lampsTC 45 IEC 61513:2011Nuclear power plants - Instrumentation and controlimportant to safety - General requirements for systemsTC 47 IEC 60749-30:2011Semiconductor devices - Mechanical and climatic testmethods - Part 30: Preconditioning of non-hermeticsurface mount devices prior to reliability testingTC 47 IEC 61967-8:2011Integrated circuits - Measurement of electromagneticemissions - Part 8: Measurement of radiated emissions- IC stripline methodTC 48 IEC 61587-2:2011Mechanical structures for electronic equipment - Testsfor IEC 60917 and 60297 - Part 2: Seismic tests forcabinets and racksTC 55 IEC 60851-5:2011Winding wires - Test methods - Part 5: ElectricalpropertiesTC 57 IEC 61970-301:2011Energy management system application programinterface (EMS-API) - Part 301: Common informationmodel (CIM) baseTC 65 IEC/TR 61831:2011On-line analyser systems - Guide to design andinstallationTC 86 IEC 60794-2-10:2011Optical fibre cables - Part 2-10: Indoor optical fibrecables - Family specification for simplex and duplexcablesTC 86 IEC 61290-4-1:2011Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gaintransient parameters - Two-wavelength methodTC 89 IEC 60695-6-2:2011Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration -Summary and relevance of test methodsTC 104 IEC 60068-3-1:2011Environmental testing - Part 3-1: Supportingdocumentation and guidance - Cold and dry heat testsTC 110 IEC 61988-2-4:2011Plasma display panels - Part 2-4: Measuring methods- Visual quality: Image artifacts20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI IR KITI LEIDINIAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ASD/ELEC EN 2240-083:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 083: Lamp, code 7152 - Product standardASD/ELEC EN 2240-084:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 084: Lamp, code 7153 - Product standardASD/ELEC EN 2240-085:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 085: Lamp, code 7265 - Product standardASD/ELEC EN 2240-086:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 086: Lamp, code 7333 - Product standardASD/ELEC EN 2240-087:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 087: Lamp, code 7341 - Product standardASD/ELEC EN 2240-088:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 088: Lamp, code A7512-12 - ProductstandardASD/ELEC EN 2240-089:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 089: Lamp, code A7512-24 - ProductstandardASD/ELEC EN 2240-090:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 090: Lamp, code 7683 - Product standardASD/ELEC EN 2240-091:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 091: Lamp, code 7714 - Product standardASD/ELEC EN 2240-092:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 092: Lamp, code 7715 - Product standardASD/ELEC EN 2240-093:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 093: Lamp, code 7839 - Product standardASD/ELEC EN 2240-094:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 094: Lamp, code 8022 - Product standardASD/ELEC EN 2240-095:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 095: Lamp, code 8552 - Product standardASD/ELEC EN 2240-096:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 096: Lamp, code 72301-6 - ProductstandardASD/ELEC EN 2240-097:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 097: Lamp, code 72601-12 - ProductstandardASD/ELEC EN 2240-098:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 098: Lamp, code 416650 - Product standardASD/ELEC EN 2240-099:2011Aerospace series - Lamps, incandescent -Part 099: Lamp, code 416700 - Product standardCEN/SS S99 EN 16081:2011Hyperbaric chambers - Specific requirementsfor fire extinguishing systems - Performance,installation and testingCEN/TC 10 CEN/TS 81-76:2011Safety rules for the construction and installationof lifts - Particular applications for passengersand goods passenger lifts - Part 76: Evacuationof disabled persons using liftsCEN/TC 19 CEN/TR 16227:2011Liquid petroleum products - Bio-lubricants -Recommendation for terminology andcharacterisation of bio-lubricants and bio-basedlubricantsCEN/TC 47 EN 267:2009+A1:2011Automatic forced draught burners for liquid fuelsCEN/TC 55 EN ISO 1797-1:2011Dentistry - Shanks for rotary instruments - Part 1:Shanks made of metals (ISO 1797-1:2011)CEN/TC 55 EN ISO 7494-1:2011Dentistry - Dental units - Part 1: Generalrequirements and test methods (ISO 7494-1:2011)CEN/TC 55 EN ISO 24234:2004/A1:2011Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam- Amendment 1: Requirements for marking andmanufacturer’s instructions concerning mercury(ISO 24234:2004/A1:2011)CEN/TC 122 EN ISO 26800:2011Ergonomics - General approach, principles andconcepts (ISO 26800:2011)CEN/TC 129 EN ISO 12543-1:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 1: Definitions and descriptionof component parts (ISO 12543-1:2011)CEN/TC 129 EN ISO 12543-2:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 2: Laminated safety glass(ISO 12543-2:2011)CEN/TC 129 EN ISO 12543-3:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 3: Laminated glass(ISO 12543-3:2011)CEN/TC 129 EN ISO 12543-4:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 4: Test methods for durability(ISO 12543-4:2011)CEN/TC 129 EN ISO 12543-5:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 5: Dimensions and edgefinishing (ISO 12543-5:2011)CEN/TC 129 EN ISO 12543-6:2011Glass in building - Laminated glass and laminatedsafety glass - Part 6: Appearance (ISO 12543-6:2011)CEN/TC 135 EN 1090-2:2008+A1:2011Execution of steel structures and aluminiumstructures - Part 2: Technical requirements forsteel structuresCEN/TC 139 EN ISO 6272-1:2011Paints and varnishes - Rapid-deformation (impactresistance) tests - Part 1: Falling-weight test, largeareaindenter (ISO 6272-1:2011)CEN/TC 139 EN ISO 6272-2:2011Paints and varnishes - Rapid-deformation (impactresistance) tests - Part 2: Falling-weight test, smallareaindenter (ISO 6272-2:2011)21


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCEN/TC 144 EN 836:1997+A4:2011Garden equipment - Powered lawnmowers -SafetyCEN/TC 155 EN 12666-1:2005+A1:2011Plastics piping systems for non-pressureunderground drainage and sewerage -Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications forpipes, fittings and the systemCEN/TC 170 EN ISO 10943:2011Ophthalmic instruments - Indirectophthalmoscopes (ISO 10943:2011)CEN/TC 172 EN ISO 15320:2011Pulp, paper and board - Determination ofpentachlorophenol in an aqueous extract(ISO 15320:2011)CEN/TC 180 EN 1196:2011Domestic and non-domestic gas-fired air heaters- Supplementary requirements for condensingair heatersCEN/TC 183 EN 1501-1:2011Refuse collection vehicles - General requirementsand safety requirements - Part 1: Rear loadedrefuse collection vehiclesCEN/TC 183 EN 1501-5:2011Refuse collection vehicles - General requirementsand safety requirements - Part 5: Lifting devicesfor refuse collection vehiclesCEN/TC 185 EN ISO 4766:2011Slotted set screws with flat point (ISO 4766:2011)CEN/TC 193 EN ISO 9311-2:2011Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 2:Determination of shear strength (ISO 9311-2:2011)CEN/TC 207 EN 16014:2011Hardware for furniture - Strength and durabilityof locking mechanismsCEN/TC 248 EN ISO 14184-1:2011Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1:Free and hydrolised formaldehyde (waterextraction method) (ISO 14184-1:2011)CEN/TC 248 EN ISO 14184-2:2011Textiles - Determination of formaldehyde - Part 2:Released formaldehyde (vapour absorptionmethod) (ISO 14184-2:2011)CEN/TC 261 EN 15387:2011Packaging - Flexible laminate tubes - Testmethods to assess the strength of the side seamCEN/TC 264 CEN/TR 16243:2011Ambient air quality - Guide for the measurementof elemental carbon (EC) and organic carbon(OC) deposited on filtersCEN/TC 269 EN 12952-2:2011Water-tube boilers and auxiliary installations -Part 2: Materials for pressure parts of boilers andaccessoriesCEN/TC 269 EN 12952-6:2011Water-tube boilers and auxiliary installations -Part 6: Inspection during construction;documentation and marking of pressure parts ofthe boilerCEN/TC 275 EN ISO 16140:2003/A1:2011Microbiology of food and animal feeding stuffs -Protocol for the validation of alternative methods- Amendment 1 (ISO 16140:2003/AMD 1:2011)CEN/TC 287 CEN/TR 15449:2011Geographic information - Standards,specifications, technical reports and guidelines,required to implement Spatial DataInfrastructuresCEN/TC 290 EN ISO 5459:2011Geometrical product specifications (GPS) -Geometrical tolerancing - Datums and datumsystems (ISO 5459:2011)CEN/TC 305 EN 15967:2011Determination of maximum explosion pressureand the maximum rate of pressure rise of gasesand vapoursCEN/TC 308 EN ISO 23161:2011Soil quality - Determination of selected organotincompounds - Gas-chromatographic method(ISO 23161:2009)CEN/TC 319 EN 15331:2011Criteria for design, management and control ofmaintenance services for buildingsCEN/TC 327 EN 16006:2011Animal feeding stuffs - Determination of the Sumof Fumonisin B1 & B2 in compound animal feedwith immunoaffinity clean-up and RP-HPLC withfluorescence detection after pre- or post-columnderivatisationCEN/TC 327 EN 16007:2011Animal feeding stuffs - Determination ofOchratoxin A in animal feed by immunoaffinitycolumn clean-up and High Performance LiquidChromatography with fluorescence detectionCEN/TC 331 EN 14142-1:2011Postal services - Address databases - Part 1:Components of postal addressesCEN/TC 334 EN ISO 8224-1:2003/A1:2011Traveller irrigation machines - Part 1: Operationalcharacteristics and laboratory and field test methods- Amendment 1 (ISO 8224-1:2003/AMD 1:2011)CEN/TC 359 EN 16081:2011Hyperbaric chambers - Specific requirementsfor fire extinguishing systems - Performance,installation and testingCEN/TC 361 EN 15814:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Definitions and requirementsCEN/TC 384 EN 16082:2011Airport and aviation security services22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOSKOMITETO STANDARTAI IR KITI LEIDINIAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.CLC/SC 9XC CLC/TS 50562:2011Railway applications - Fixed installations - Process,measures and demonstration of safety for electrictraction systemsCLC/SR 3C EN 80416-3:2002/A1:2011Basic principles for graphical symbols for use onequipment - Part 3: Guidelines for the applicationof graphical symbols (IEC 80416-3:2002/A1:2011)CLC/SR 15 EN 60674-3-8:2011Plastic films for electrical purposes - Part 3:Specifications for individual materials - Sheet 8:Balanced biaxially oriented polyethylenenaphthalate (PEN) films used for electricalinsulation (IEC 60674-3-8:2011)CLC/SR 15 EN 60684-3-271:2011Flexible insulating sleeving - Part 3: Specificationsfor individual types of sleeving - Sheet 271: Heatshrinkableelastomer sleevings, flame retarded, fluidresistant, shrink ratio 2:1 (IEC 60684-3-271:2011)CLC/SR 29 EN 60118-13:2011Electroacoustics - Hearing aids - Part 13:Electromagnetic compatibility (EMC)(IEC 60118-13:2011)CLC/SR 47 EN 60749-21:2011Semiconductor devices - Mechanical andclimatic test methods - Part 21: Solderability(IEC 60749-21:2011)CLC/SR 47 EN 60749-29:2011Semiconductor devices - Mechanical andclimatic test methods - Part 29: Latch-up test(IEC 60749-29:2011)CLC/SR 47D EN 60191-6-12:2011Mechanical standardization of semiconductordevices - Part 6-12: General rules for thepreparation of outline drawings of surfacemounted semiconductor device packages -Design guidelines for fine-pitch land grid array(FLGA) (IEC 60191-6-12:2011)CLC/SR 47F EN 62047-5:2011Semiconductor devices - Micro-electromechanicaldevices - Part 5: RF MEMS switches(IEC 62047-5:2011)CLC/SR 47F EN 62047-7:2011Semiconductor devices - Microelectromechanicaldevices - Part 7: MEMS BAWfilter and duplexer for radio frequency controland selection (IEC 62047-7:2011)CLC/SR 47F EN 62047-9:2011Semiconductor devices - Microelectromechanicaldevices - Part 9: Wafer to waferbonding strength measurement for MEMS(IEC 62047-9:2011)CLC/SR 48B EN 61076-2-001:2011Connectors for electronic equipment - Productrequirements - Part 2-001: Circular connectors -Blank detail specification (IEC 61076-2-001:2011)CLC/SR 48B EN 61076-2-106:2011Connectors for electronic equipment - Productrequirements - Part 2-106: Circular connectors -Detail specification for connectors M 16 × 0,75with screw-locking and degree of protection IP40or IP65/67 (IEC 61076-2-106:2011)CLC/SR 56 EN 61709:2011Electric components - Reliability - Referenceconditions for failure rates and stress models forconversion (IEC 61709:2011)CLC/SR 69 EN 61851-1:2011Electric vehicle conductive charging system -Part 1: General requirements (IEC 61851-1:2010)CLC/SR 80 EN 61162-450:2011Maritime navigation and radiocommunicationequipment and systems - Digital interfaces -Part 450: Multiple talkers and multiple listeners -Ethernet interconnection (IEC 61162-450:2011)CLC/SR 90 EN 61788-4:2011Superconductivity - Part 4: Residual resistanceratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti composite superconductors (IEC 61788-4:2011)CLC/SR 90 EN 61788-6:2011Superconductivity - Part 6: Mechanical propertiesmeasurement - Room temperature tensile testof Cu/Nb-Ti composite superconductors(IEC 61788-6:2011)CLC/SR 90 EN 61788-11:2011Superconductivity - Part 11: Residual resistance ratiomeasurement - Residual resistance ratio of Nb3Sncomposite superconductors (IEC 61788-11:2011)CLC/SR 100 EN 60268-16:2011Sound system equipment - Part 16: Objectiverating of speech intelligibility by speechtransmission index (IEC 60268-16:2011)CLC/SR 110 EN 61747-5-2:2011Liquid crystal display devices - Part 5-2:Environmental, endurance and mechanical testmethods - Visual inspection of active matrix colourliquid crystal display modules (IEC 61747-5-2:2011)CLC/SR 110 EN 61747-6-2:2011Liquid crystal display devices - Part 6-2:Measuring methods for liquid crystal displaymodules - Reflective type (IEC 61747-6-2:2011)CLC/SR 100 EN 62516-2:2011Terrestrial digital multimedia broadcasting(T-DMB) receivers - Part 2: Interactive dataservices using BIFS (IEC 62516-2:2011)CLC/SR 100 EN 62605:2011Multimedia systems and equipment - Multimediae-publishing and e-books - Interchange formatfor e-dictionaries (IEC 62605:2011)CLC/SR 100 EN 62634:2011Radio data system (RDS) - Receiver productsand characteristics - Methods of measurement(IEC 62634:2011)CLC/SR 112 EN 60505:2011Evaluation and qualification of electrical insulationsystemsCLC/TC 9X CLC/TS 50562:2011Railway applications - Fixed installations - Process,measures and demonstration of safety for electrictraction systemsCLC/TC 9X EN 62290-2:2011Railway applications - Urban guided transportmanagement and command/control systems -Part 2: Functional requirements specification23


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCLC/TC 9X EN 62520:2011Railway applications - Electric traction - Shortprimarytype linear induction motors (LIM) fedby power convertersCLC/TC 17AC EN 62271-1:2008/A1:2011High-voltage switchgear and controlgear - Part 1:Common specifications (IEC 62271-1:2007/A1:2011)CLC/TC 21X EN 61960:2011Secondary cells and batteries containing alkalineor other non-acid electrolytes - Secondary lithiumcells and batteries for portable applicationsCLC/TC 26A EN 60974-12:2011Arc welding equipment - Part 12: Couplingdevices for welding cablesCLC/TC 26A EN 60974-13:2011Arc welding equipment - Part 13: Welding clampCLC/TC 31 EN 60079-35-1:2011Explosive atmospheres - Part 35-1: Caplights foruse in mines susceptible to firedamp - Generalrequirements - Construction and testing in relationto the risk of explosion (IEC 60079-35-1:2011)CLC/TC 34Z EN 62386-209:2011Digital addressable lighting interface - Part 209:Particular requirements for control gear - Colourcontrol (device type 8) (IEC 62386-209:2011)CLC/TC 45AX EN 60671:2011Nuclear power plants - Instrumentation andcontrol systems important to safety - Surveillancetesting (IEC 60671:2007)CLC/TC 45AX EN 60965:2011Nuclear power plants - Control rooms -Supplementary control points for reactorshutdown without access to the main control room(IEC 60965:2009)CLC/TC 45AX EN 61500:2011Nuclear power plants - Instrumentation andcontrol important to safety - Data communicationin systems performing category A functionsCLC/TC 62 EN 60601-2-4:2011Medical electrical equipment - Part 2-4: Particularrequirements for the basic safety andessential performance of cardiac defibrillators(IEC 60601-2-4:2010)CLC/TC 62 EN 60601-2-31:2008/A1:2011Medical electrical equipment - Part 2-31:Particular requirements for the basic safetyand essential performance of external cardiacpacemakers with internal power source(IEC 60601-2-31:2008/A1:2011)CLC/TC 62 EN 60601-2-46:2011Medical electrical equipment - Part 2-46:Particular requirements for the basic safety andessential performance of operating tables(IEC 60601-2-46:2010)CLC/TC 69X EN 61851-1:2011Electric vehicle conductive charging system -Part 1: General requirements (IEC 61851-1:2010)CLC/TC 81X EN 62561-5:2011Lightning protection system components (LPSC)- Part 5: Requirements for earth electrodeinspection housings and earth electrode seals(IEC 62561-5:2011, modified)CLC/TC 86BXA EN 61300-3-46:2011Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurementprocedures - Part 3-46: Measurement - Bore diameterfor guide pin in MT ferrules (IEC 61300-3-46:2011)CLC/TC 94 EN 61812-1:2011Time relays for industrial and residential use - Part 1:Requirements and tests (IEC 61812-1:2011)CLC/TC 216 EN 50543:2011/AC:2011Electronic portable and transportable apparatusdesigned to detect and measure carbon dioxideand/or carbon monoxide in indoor ambient air -Requirements and test methods24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIIR KITI LEIDINIAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ETSI EN 300 422-1 V1.4.2 (2011-08)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to3 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristicsand methods of measurementETSI EN 300 422-2 V1.3.1 (2011-08)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to3 GHz frequency range; Part 2: HarmonizedEN covering the essential requirements of article 3.2 ofthe R&TTE DirectiveETSI ES 202 951 V1.1.1 (2011-07)Methods for Testing and Specification (MTS); Model-Based Testing (MBT); Requirements for ModellingNotationsETSI SR 002 959 V1.1.1 (2011-08)Electronic Working Tools; Roadmap includingrecommendations for the deployment and usage ofelectronic working tools in the ETSI standardizationprocessETSI TR 101 562-1 V1.2.1 (2011-08)PowerLine Telecommunications (PLT); MIMO PLT;Part 1: Universal Coupler, Operating Instructions -DescriptionETSI TR 101 562-2 V1.1.1 (2011-08)PowerLine Telecommunications (PLT); MIMO PLT;Part 2: Measurement Methods and Statistical Resultsof MIMO PLT EMIETSI TR 102 021-4 V1.4.1 (2011-08)Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User RequirementSpecification TETRA Release 2.1; Part 4: Air InterfaceEnhancementsETSI TR 102 021-6 V1.2.1 (2011-08)Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User RequirementSpecification TETRA Release 2.1; Part 6: Smart Card(SC) and Subscriber Identity Module (SIM)ETSI TR 102 299 V1.2.1 (2011-08)VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4radio equipment; Technical characteristics andmethods of measurement for aeronautical mobile(airborne) equipmentETSI TR 102 506 V1.4.1 (2011-08)Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);Estimating Speech Quality per CallETSI TR 102 714 V1.1.1 (2011-08)Speech and multimediaTransmission Quality (STQ);Multimedia quality measurement; End-to-end qualitymeasurement frameworkETSI TR 102 889-2 V1.1.1 (2011-08)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); System Reference Document; ShortRange Devices (SRD); Part 2: Technical characteristicsfor SRD equipment for wireless industrial applicationsusing technologies different from Ultra-Wide Band(UWB)ETSI TR 103 167 V1.1.1 (2011-08)Machine to Machine (M2M); Threat analysis and countermeasures to M2M service layerETSI TS 101 535 V1.1.2 (2011-08)VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radioequipment; Technical characteristics and methods ofmeasurement for ground-based equipmentETSI TS 101 553-2 V3.1.1 (2011-08)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Testing of the IBCF requirements; Part 2: Test SuiteStructure and Test Purposes (TSS&TP)ETSI TS 101 563 V1.1.1 (2011-08)Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);IMS/PES exchange performance requirementsETSI TS 101 671 V3.8.1 (2011-08)Lawful Interception (LI); Handover interface for the lawfulinterception of telecommunications trafficETSI TS 102 114 V1.3.1 (2011-08)Coherent Acoustics; Core and Extensions with AdditionalProfilesETSI TS 102 176-1 V2.1.1 (2011-07)Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Algorithms and Parameters for Secure ElectronicSignatures; Part 1: Hash functions and asymmetricalgorithmsETSI TS 102 232-1 V2.7.1 (2011-08)Lawful Interception (LI); Handover Interface andService-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 1:Handover specification for IP deliveryETSI TS 102 232-2 V2.6.1 (2011-08)Lawful Interception (LI); Handover Interface andService-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 2:Service-specific details for E-mail servicesETSI TS 102 232-3 V2.3.1 (2011-08)Lawful Interception (LI); Handover Interface andService-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 3:Service-specific details for internet access servicesETSI TS 102 856-1 V1.1.1 (2011-07)Satellite Earth Stations and Systems (SES); BroadbandSatellite Multimedia (BSM); Multi-Protocol LabelSwitching (MPLS) interworking over satellite Part 1:MPLS-based Functional ArchitectureETSI TS 102 856-2 V1.1.1 (2011-07)Satellite Earth Stations and Systems (SES); BroadbandSatellite Multimedia (BSM); Multi-Protocol LabelSwitching (MPLS) interworking over satellite; Part 2:Negotiation and management of MPLS labels and MPLSsignalling with attached networksETSI TS 102 891-2 V3.2.1 (2011-08)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Message Waiting Indication (MWI) using IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Part 2: Test SuiteStructure and Test Purposes (TSS&TP)ETSI TS 102 903 V1.1.1 (2011-08)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Compliance tests for cognitiveinterference mitigation for use by UHF RFID usingDetect-And-Avoid (DAA) or other similar techniquesETSI TS 103 051 V1.1.1 (2011-08)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Expanded measurement uncertaintyfor the measurement of radiated electromagnetic fieldsETSI TS 134 108 V9.4.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Common test environments for User Equipment(UE); Conformance testing (3GPP TS 34.108version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 134 121-1 V9.5.0 (2011-08)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception (FDD); Part 1: Conformancespecification (3GPP TS 34.121-1 version 9.5.0 Release 9)25


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 134 122 V9.5.0 (2011-08)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal conformance specification; Radio transmissionand reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 134 123-1 V9.4.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 1: Protocol conformance specification(3GPP TS 34.123-1 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 134 123-3 V8.10.0 (2011-08)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 134 123-3 V8.9.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification;Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 136 521-3 V9.4.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception; Part 3: Radio ResourceManagement (RRM) conformance testing(3GPP TS 36.521-3 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 136 523-1 V9.4.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 1: Protocolconformance specification (3GPP TS 36.523-1 version9.4.0 Release 9)ETSI TS 151 010-1 V9.5.0 (2011-08)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:Conformance specification (3GPP TS 51.010-1version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 184 010 V3.1.1 (2011-08)Telecommunications and Internet Converged Servicesand Protocols for Advanced Networks (TISPAN);ENUM & DNS Principles for an InteroperatorIP backbone networkETSI TS 186 007-2 V3.1.1 (2011-08)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Conformance Testing;Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)ETSI TS 186 010-2 V3.1.1 (2011-07)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Conformance Testing; Part 2:Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)ETSI TS 186 014-2 V3.1.1 (2011-07)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);PSTN/ISDN simulation services; CommunicationDiversion (CDIV); Part 2: Test Suite Structure and TestPurposes (TSS&TP)ETSI TS 186 020 V3.1.1 (2011-07)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);IMS-based IPTV interoperability test specificationETSI TS 186 022-2 V3.1.1 (2011-08)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Communication Waiting (CW) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Conformance Testing;Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)ETSI TS 186 025-4 V2.1.1 (2011-07)Telecommunications and Internet Converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);IMS/PES Performance Benchmark; Part 4: ReferenceLoad network quality parametersParengë Lyda Maþeikienë26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 9Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Faksas 212 6252TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 279 1143Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135Vyriausioji specialistë teisëkûrai .............................................................................................................................. 279 1140Poskyrio vedëjas (tarptautiniams ryðiams) .......................................................................................................... 270 9358Vyriausioji specialistë mokymams ir archyvui ........................................................................................................ 270 9360STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 93611-asis poskyrisPoskyrio vedëja. Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë .................. 270 9365Tekstilë, dujø sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ........................... 279 1134Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, paðarai ...................................... 279 1134Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 93652-asis poskyrisPoskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396Mechanika, metalai, suvirinimas, elektromobiliø sauga ......................................................................................... 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai, baldai ........................................................................ 234 83973-iasis poskyrisPoskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, prieðgaisrinë sauga, priemonësneágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................................................................................ 279 1150Mediena, keramika, mûro gaminiai, ðildymo ir vëdinimo sistemos, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos .... 270 9341Akustika, betono gaminiai, langai ir durys, vandentvarka ..................................................................................... 270 9341Informacinës ir ryðiø technologijos, telekomunikacijos, informacijos saugumas, turto apsauga ..................... 270 9349Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151203 kab.206 kab.207 kab.401 kab.309 kab.204 kab.205 kab.319 kab.311 kab.318 kab.318 kab.311 kab.302 kab.303 kab.303 kab.304 kab.304 kab.312 kab.317 kab.317 kab.216 kab.216 kab.216 kab.PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366 212 kab.Tarptautiniø ir Europos standartø perëmimas ........................................................................................................ 279 1138 202 kab.Standartø lietuviðkø terminø ekspertizë .................................................................................................................. 279 1153 217 kab.Standartø lietuviø kalbos ekspertizë ....................................................................................................................... 270 9371 209 kab................................................................................................................................................................................... 279 11 53 217 kab.Standartø techninis redagavimas ir maketavimas .................................................................................................. 270 9357 210 kab................................................................................................................................................................................... 270 1138 202 kab.INFORMACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Informaciniø technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139Notifikavimo ir informacijos poskyrisPoskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364Departamento terminø duomenø bazë .................................................................................................................. 270 9342Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142218 kab.213 kab.305 kab.214 kab.214 kab.213 kab.213 kab.315 kab.FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja . Finansiniai klausimai ................................................................................................................................. 270 9346 201 kab.Departamento administravimo klausimai ............................................................................................................... 270 9355 200 kab.Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................................. 270 9348 307 kab.Lietuvos standartø ir Departamento leidiniø platinimas ......................................................................................... 270 9343 306 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356Faksas 270 935627


2011 Nr. 9 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos≤ ≥standartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.;Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narysnuo 1996 m.28

More magazines by this user
Similar magazines