09.07.2015 Views

Balvu Novada Ziņas Nr.14. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.14. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.14. - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Skolas gads bija interesants“Meža dienu” ekskursijāAr izlaidumu Tilžasvidusskolas Vectilžas filiālēnoslēdzās mācību gads.Kāds tas bijis, vaicāju skolasdirektorei Elitai Čirkai. Viņapastāstīja:- 10. jūnijā Tilžas vidusskolasVectilžas filiālē apliecības parpamatizglītību saņēma pieciabsolventi - Aivis Jermacāns,Māra Keiša, Kristaps Miķelsons,Laura Šustova un GuntisZaharāns.Skanot mūzikai, tāpat kāsākot skolas gaitas 1. klasē,vecāki savas atvases ievedazālē. 8. klases skolēni kopā araudzinātāju Silviju Jermacānibija parūpējušies, lai izlaidumsbūtu svinīgs un sirsnīgs. Pašimazākie Vectilžas dejotāji domāslika pakavēties agrā bērnībā unsoliste Sonora Logina ar savāmdziesmiņām papildināja šīsizjūtas. Visus klātesošos priecējajauniešu deju kolektīvs - Vectilžaspamatskolas bijušie absolventi,ar atraktīvu priekšnesumu ievadotjaunības pasaulē. Īpašas izjūtasradīja 8. klases apsveikumsabsolveniem no vecmāmiņaspuķu dārza.9. klases audzinātāja AnnaGudļevska saviem audzēkņiemvēlēja veiksmīgas turpmākāsgaitas. Pasākuma noslēgumā uzMargrietiņu valsi tika aicinātigan absolventi, gan viņu vecāki.- Kādi bija mācību darbarezultāti?- Šogad mācības beidza31 skolēns, 12 pirmskolēni.Labāko vārdi tika ierakstītiTilžas vidusskolas Godagrāmatā:4. klases audzēknisDagnis Bukšs(vidējā atzīme8,6), 6. klases audzēkne AliseLazarenko(vidējā atzīme 8,7) un9. klases audzēkne Laura Šustova(vidējā atzīme 8,5). Nākošāgada 1. septembrī skolēnu skaituplānojam 29, pirmskolēni būs 12.- Jūsu skolā ir plaša uninteresanta ārpusklasesdzīve. Iepazīstiniet, lūdzu, arnozīmīgākajiem pasākumiem.- Pastāstīšu par populārākajiem.Mūsu skolas 8. klase šajāmācību gadā iesaistījās Veselībasinspekcijas rīkotajā projektā„Nesmeķējošā klase”. Projektaietvaros tika veidota fotoizstādepar veselīgu dzīvesveidu,uzfilmēts mazs video „Ieelpodziļi”, kuru varēja apskatīt YouToobe. Noslēgumā klase saņēmaatzinību un katrs skolēns nozīmītipar veiksmīgu piedalīšanosprojektā .6. un 8. klase 2. mācībusemestrī piedalījās izdevniecībasZvaigzne ABC rīkotajā konkursā„Zvaigžņu klase”. Godalgotāsvietas gan neieguvām, betinteresanti pavadījām laiku,mācījāmies strādāt ar dažādieminformācijas avotiem- vārdnīcām,enciklopēdījām, internetu.Paši filmējām, ieguvām jaunaszināšanas, kā arī mācījāmiespacietību, jo konkurss ilga 5mēnešus. Ja šādu konkursuorganizēs arī turpmāk, noteiktipiedalīsimies.Jau rudenī skola pieteicāsmakulatūras vākšanas konkursā„Tu vari izglābt...”, ko organizēja„Zaļā josta”, AS „Latvijas valstsmeži” un SIA „Papīrfabrika„Līgatne””. Pavisam savācām 3,25 t makulatūras un ieguvām 7.vietu valstī .Maijā saņēmām uzaicinājumupiedalīties pasākumā „Mežadienas - 2011”, kas notiek 21.maijā Rīgā Mežaparkā. Šouzaicinājumu izmantojām unLaureāti projektā “Nesmēķējošā klase”devāmies ekskursijā skolēnikopā ar vecākiem. Transportaizdevumu segšanai izmantojām.sadraudzības Hjulsbroo skolasZviedrijā ziedoto naudu .Mežaparkā mūs sagaidījaSkolas izlaidumā 2011. gada jūnijāLatvijas valsts mežu Cūkmensun Mammadaba, Zaļās jostasEzis Jostiņš, Rīgas mežu Zīļuks,Latvijas finiera Bērzs un Pandano Pasaules Dabas fonda. Bērnilabprāt izmantoja iespēju kopīgiar tēliem nofotografēties.Jau reģistrējoties saņēmāmnozīmītes, kas , kalpoja kā atlaižukupons 50 % apmērā ieejasbiļetei pasākuma dienā RīgasZoodārzā un 25 % apmērā Rīgasparkā „Mežakaķis”. Skolai tikaarī zīmēšanas papīrs no Līgatnespapīrfabrikas .Noslēguma pasākumātika sveikti uzvarētāji. Visivarējām baudīt iemīļotu mūziķuuzstāšanos- Aisha, Jānis Stībelis,grupa „Triānas parks” . Dienasgaitā bja iespēja darboties mežainteraktīvajās spēlēs, atrakcijās,radošajās darbnīcās, kā arī citādiatpūsies un jauki pavadīt laiku.Skolēniem lielu sajūsmuizraisīja dotā iespēja izmantotMežakaķa trases, kas prasīja lieludrosmi, izturību un labu fiziskosagatavotībuSavukārt pirmsskolas vecumabērni kopā ar māmiņām atpūtāsbērnu pilsētiņas rotaļu laukumā.Pēcpusdienā visi apmeklējāmRīgas Zoodārzu. Daudzi nomazuļiem šeit bija pirmo reizi.Skolā mums ir laba sadarbībaar Hjulsbro skolu Zviedrijā.Draudzības saites izveidotun stiprināt palīdzēja Velkubiedrība. Zviedru bērni savāskolā rīko labdarības tirdziņuun naudu dāvā mūsu bērniem,ko izmantojām skolēnu atpūtasstūrīša iekārošanai, ekskursijai.Šie un daudzi citi pasākumipalīdz padarīt skolas dzīviinteresantāku , attīstīt bērnutalantus un paplašināt redzesloku.- Paldies par sarunu unjauku vasaru!“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2011. gada 21. jūnijs 3.Studējiet tuvāk mājām –Balvos!<strong>Balvi</strong> pamazām kļūst parstudentu pilsētu. Aizvadītāsnedēļas nogalē mācību gadanoslēguma pārbaudījumusveiksmīgi nokārtoja DaugavpilsUniversitātes <strong>Balvu</strong> filiālesklātienes nodaļas Tiesībuzinātņu un Datordizainaspecialitāšu studenti.Īpašs mācību gads<strong>Balvu</strong> Tālākizglītības centravadītāja Maruta Castrovapastāstīja, ka sadarbība arDaugavpils Universitāti pastāv jaudesmit gadus. Turklāt Universitātešogad atzīmē deviņdesmit gadujubileju. Klātienes pilna laikastudiju programma šogad ir pirmogadu. Iespēju studēt tuvu mājāmizmanto dažāda vecuma studentigan no <strong>Balvi</strong>em, gan novada, noGulbenes.Svešvalodu pasniedzēja IntaVingre atzīst, ka Balvos studentiir īpaši centīgi: „Es īsti nesaprotu,kāpēc šeit studenti ir tik vairākmācīties griboši nekā Daugavpilī.Visi pasniedzēji atzīst, ka Balvosstudiju grupas ir ļoti stipras. Manpatīk braukt uz šejieni. Patīk netikai studenti, bet arī Jūsu pilsēta.Patīk balveniešu attieksme pretsavu pilsētu – sakoptība, skvēri,puķu dobes, zālāji, skaistaismuzejs, muižas komplekss. Tepatīk būt, strādāt un dzīvot.”Pirmais mācību gads irpierādījis, ka klātienes studijasBalvos ir pilnīgi labi iespējamas.Mācības notiek piektdienās,sestdienās un svētdienās no rītlīdz vēlam vakaram. Programmair tieši tāda pati, kā visiem citiemaugstskolas studentiem. Tikai tas,ko Daugavpilī studenti apgūstnedēļas laikā, te ir sakoncentrētstrijās dienās.Laba iespējaKristīne Korneja studētiesībzinātnes. Viņa stāsta,ka iespēja studēt Balvos irbrīnišķīga: „Te var studēt ne tikaijaunieši, kuri tikko beiguši skolu,bet arī ģimenes cilvēki, kuriem irPirmais mācību gads veiksmīgi noslēdzies. Tiesību zinātņuspecialitātes studenti dodas vasaras brīvlaikābērni, darbs. Ja vajadzētu brauktkaut kur tālāk, diezin vai es tovarētu atļauties.”Studenti stāsta, ka pasniedzējiir stingri, zinoši un ļotipretimnākoši. Ikviens DaugavpilsUniversitātes <strong>Balvu</strong> filiālesstudents ir pārliecināts, ka irvērts mācīties Balvos. Tā ir labaiespēja iegūt labu izglītību esottuvu ģimenei, darbam, lētāk.Viņi iesaka ikvienam vidusskoluabsolventam apsvērt iespējustudēt šeit – tuvāk mājām.Augstskolu Latvijā ir daudz.Arī Balvos tiek gaidīti jaunistudenti. Izmantojiet iespējustudēt mājās!Plenērs <strong>Balvu</strong> ezera krastā. Datordizaina studenti izmanto jaukolaiku un gatavo darbus ieskaitei un jaunajai izstādei“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


4.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2011. gada 21. jūnijsLīgo svētkus izjūtu īpašiGadu gaitā tautas tradīcijasir mainījušās, un mainījušiesesam arī mēs paši. MūsdienuJāņi ir ieguvuši pilsētnieciskasprofesijas, strādā ražošanā,zinātnē, izglītības un kultūrasjomā. Lauku darbos vairs palikusimaza tautas daļa, un līdz ar tomainījies arī Jāņu dzīvesveids.Tam spilgts pierādījums ir sarunaar Jāni - skolotāju, futbolistu .- Kā sagaidāt šos tautassvētkus, vai, būdams Jānis,kaut kā īpaši? – vaicāju JānimZakarītim.- Nē, to, ka esmu Jānis īpašineizjūtu, bet svētkus gan. Arīmans sievastēvs ir Jānis , pie viņaVīksnā arī svinam. Pēc sentēvutradīcijām, tāpat kā citur.- Vai arī citādi esat ar laukudzīvi saistīts?- Braucam uz laukiem bieži,tur ir gan lauku darbi, gan atpūtasvaigā gaisā, vasarā un rudeņoslasām ogas, sēņojam, kopā arģimeni labprāt aizbraucu uz jūru.- Bet darba gaitas jumsgalvenokārt Balvos?- Tā varētu teikt, jo esmu<strong>Balvu</strong> Valsts ģimnāzijas sportaskolotājs, pasniedzu sportastundas arī Vīksnas skolā.- Kā kļuvāt par sportaskolotāju?- Tas bija 1992. gadā, kad sākustrādāt Vīksnas pamatskolā. Bettaisnību sakot – vispirms kļuvupar sportistu, tikai pēc tam parskolotāju. Jau strādājot neklātienēstudēju un pabeidzu LatvijasSporta Pedagoģijas akadēmiju.- Kāds ir jūsu sporta veids?- Protams, futbols. Patspopulārākais. Tagad esmu trenerismūsu komandai <strong>Balvu</strong> vilki/Austrumi 2010.Tā ir pieaugušokomanda, bet tieši šajā sezonātajā ir daudz jauniešu, esam50:50. Futbolisti piedalāmiesZA čempionātā, būs arī novadačempionāts 7:7, apstiprināsimkalendāru un nolikumu.- Kā sākāt sportot?- Tradicionāli, kā jau daudzizēni, kas mājas pagalmā dzenābumbu. Bet nopietnāk futbolampievērsos pateicoties AinimŠaicānam. Sāku staigāt uz futbolatreniņiem. Āķis bija lūpā. Pēvvidusskolas sāku strādāt parsporta skolotāju.- Kā futbolistiem veicas šajāsezonā?- Atjaunojam sastāvu, vairāktiek strādāts nākotnes vārdā. Kājau minēju, komandā ir daudzjauniešu, jācer, ka viņi no <strong>Balvi</strong>emneaizies un turpinās trenēties.- Droši vien var teikt , katā ir zināma pēctecība skolaslaika sporta aktivitātēm?Kāda ir bērnu attieksme pretsportošanu skolās?- Vēlētos lielāku atsaucību.Protams, ir arī tādi bērni, kurivēlētos, lai visas stundas būtusporta stundas. Man šķiet, kanodarbību skaitu vajadzētupalielināt. Tās ģimnāzijā ir16. jūnijā <strong>Balvu</strong> novada pagastupārvaldnieki un iestāžuvadītāji apmeklēja Vecumniekunovada pašvaldību.Vecumnieku novads izveidojiesapvienojoties Bauskasun Aizkraukles rajonu pagastiem-Vecumniekiem, Bārbelei,Kurmenei, Skaistkalnei, Stelpeiun Vallei. Vecumnieku novadapriekšsēdētājs tikšanāsreizē uzsvēra, ka viņu novadānav pilsētas, kas ir gan labi, ganslikti, jo vairāki projekti, kurdaudzveidīgas, ejam arī uzbaseinu. Skolās iecienītasir sporta spēles - volejbols,futbols, basketbols, arī florbols.Sporta stundas ir tendētas uzto, lai bērni pēc iespējas vairākizkustētos. Maldīgs ir priekšstats– ja skolēns nevar kaut ko izdarīt,tad fizkultūrā viņš nevar būtsekmīgs. Svarīga ir līdzdalība,mācām dažādus sporta veidus,sniedzot bērniem priekšstatupar sporta spēlēm, sniedzammetodiku, kā to panākt. Paralēlistimulējam skolēnus piedalītiesārpusklases treniņnodarbībās,iesakām apmeklēt sporta skolu.Mums ir laba sadarbība, sportaskolas daudzi pasākumi notiekģimnāzijas telpās. Esmu sportaskolotāju metodiskās apvienībasvadītājs.- Kā saprotu, sports, tanīskaitā futbols aizņem daudzlaika jūsu dzīvē. Vai ģimene toatbalsta?- Tas jau ir kļuvis par mūsudzīves modeli. Reizēm gan manpašam liekas, ka svaru kausibūtu jānosver no futbola uzģimenes pusi. Man ir trīs meitas– Sintija, Kristiāna un Anete.Priecājos, ka meitenes ir draugosar sportu, vecākā un vidējā meitaspēlē volejbolu, vecākā meitaarī trenējas vieglatlētikā pieskolotājas Sarmītes.- Paldies par sarunu.Priecīgu līgošanu!Pieredzes apmaiņas braucienā Vecumniekosvar piedalīties pilsēta, iet secen,tomēr pašvaldība aktīvi izmantocitas projektu iespējas,kur veiksmīgi saņem atbalstuinfrastruktūras sakārtošanā, pateicotiesveiksmīgam plānošanasnodaļas darbam. Pašvaldībā tiekiekārtotas un uzturētas kārtībāatpūtas vietas, sakārtoti vietējieceļi pašu spēkiem, jo ir izveidotaspašvaldību funkciju realizēšanaikapitālsabiedrības, kurāspašvaldībai ir kapitāldaļas. <strong>Balvu</strong>novada pagastu pārvaldniekusieinteresēja pieejamā tehnikaceļu uzturēšanai it īpašigrunts ceļu atputekļotājs, kuršbūtu nepieciešams mūsu novadapilsētas un ciematu ceļuuzturēšanai kārtībā vasarasperiodā. Vecumnieku pašvaldībalepojas ar savu pansionātu „Atvasara”,kur nepastāv problēmas parnorēķiniem ar citām pašvaldībāmnodrošinot pakalpojumu.Pašvaldības godprātīgi maksāpar savu iedzīvotāju uzturēšanospansionātā. Domes priekšsēdētājsRihards Melgailis atzinīgi vērtējareģionālo reformu pašvaldībā, pieveiksmīga un pārdomāta deputātuun iestāžu darbinieku darbaieguvējs ir novada cilvēks.Pēc iepazīšanās ar Vecumniekunovada pašvaldību apmeklējāmAusekļu dzirnavu brīvdabasmuzeju, kur pārliecinājāmies parlatviešu ģimenes cilvēku izdomu,sīkstumu un darba mīlestību.Paldies saimniekiem Ainai unMārtiņam Mediņiem.Apmeklējām Skaistkalnesbaznīcu - Latvijas ģimeņuaizbildnes svētnīcu, kā arīpriecājāmies par Rundāles pilsrožu un peoniju ziedu burvību.R. KrūmiņaKopā ar Vecumnieku kolēģiem<strong>Balvu</strong> novada Domes izpilddirektore Inta Kaļva pie Skaistkalnesbaznīcas<strong>Balvu</strong> novada Domes darbinieki pie Rundāles pils. Bija tik skaisti, ka nevarējām nefotografēties“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2011. gada 21. jūnijs 5.<strong>Balvu</strong> novada kultūras iestādēm aizvadītāsezona bijusi radoša un veiksmīgaJau kopš neatminamiemlaikiem pieņemts uzskatīt, kaaktīvā darba sezona sākas līdzar skolas zvaniem 1.septembrīun beidzas vasaras sākumā, kadskolēniem sākas brīvdienas unvairums strādājošo dodas visugadu gaidītajos atvaļinājumos.Par spīti dažādām pārmaiņām<strong>Balvu</strong> novada kultūras iestādēmaizvadītā sezona bijusi radošaun veiksmīga. Tomēr, kā atzīstkultūras darbinieki - līdz arpirmajiem saules stariem darbskultūras lauciņā nebeidzas –šobrīd jo aktīvi tiek strādātspie tā, lai ikvienam novadaiedzīvotājam brīvajā laikābūtu pieejamas daudzveidīgaskultūras aktivitātes.Īpaši nozīmīga aizvadītāsezona bijusi <strong>Balvu</strong> novadamuzejam, kas sev ir ieguvisjaunas mājas – kopš rudensmuzejs atrodas bijušajā muižasklētī.Muzejā uzsākts pasākumucikls „Pagraba stāsti”, kurkatru mēnesi uz sarunu par kāduaktuālu tēmu tiek aicināti novadaiedzīvotāji. „Pagraba stāstos”bijušas sarunas par „Vaduguns”pirmssākumiem, Lāča dārzu,<strong>Balvu</strong> pilsētas vēsturi unbarikādēm.Šosezon muzejs turpinarealizēt jau uzsāktos, ValstsKultūrkapitāla fonda unLatgales Reģiona attīstībasaģentūras atbalstītos projektus„Ziemeļlatgales atmiņu banka”un „Abrenes tērpa atdzimšanasdarbnīcas”. Paveiktais tērpadarināšanā ir guvis arī augstuspeciālistu novērtējumu. Jaunuelpu ieguvusi bērniem paredzētāmuzejpedagoģiskā programma„Kas muzejam vēderā”.<strong>Balvu</strong> novada muzejā regulāriskatāmas novada māksliniekuizstādes. Daces Teilānesfotoizstāde „Pa novada saulestakām” jau apceļojusi Kubulu,Briežuciema un Tilžas pagastus.Šosezon muzejs ir organizējispētniecisko darbu konkursuskolēniem „Latviešu pēdasSibīrijā”. Veiksmīgākie šīkonkursa dalībnieki martāprezentēja savus darbus koferencēGulbenē.Turpinās krājuma izpētesdarbs un datu ievade Nacionālāmuzeja krājumu kopkatalogā.Zane Kravale kopā ar meitiņu ElīzuIr izstrādāts projekts gleznukrātuves aprīkojumam.Aizvadītajā sezonā sekmīgiattīstījusies starptautiskāsadarbība:• Rudenī Vitebskā, Baltkrievijānotika starptautiska konference,kur muzeja direktore Iveta Supeun darbiniece Guna Ševkinauzstājās ar saviem referātiem;• Sadarbībā ar Igaunijas unKrievijas kolēģiem izstrādātipārrobežu sadarbībasprojekti tūrisma produktaattīstības, kultūras mantojumasaglabāšanas un pieredzesapmaiņas jomā;• Oktobrī muzeja izstāžu zālē tikauzņemta ceļojošā izstāde noTaivānas;• Aprīlī muzeju apmeklējadelegācija no Francijas un tikauzsāktas sarunas par sadarbībuizstāžu apmaiņas jomā;• Maija beigās <strong>Balvu</strong> novadamuzejā būs skatāmi delfīnuzīmējumi no Lietuvas Jūrasmuzeja.Šogad muzejs ir iesaistījiesakcijā „Apceļo seno Atzeli”,kas veltīta Atzeles novada 900.gadadienai. Šīs akcijas ietvarosikviens iedzīvotājs ir aicinātsapmeklēt 15 tūrisma vietas, kasatrodas bijušā Atzeles novadateritorijā.Šī gada 14.maijāStarptautiskās Muzeju naktsietvaros sadarbībā ar <strong>Balvu</strong>Kultūras un atpūtas centru<strong>Balvu</strong> novada muzejs piedāvājaplašas aktivitātes, kas saistītas arkaimiņos esošo Lāča dārzu unsavās telpās uzņēma apmeklētājuslīdz pat pusnaktij.Veiksmīgi vērtējama <strong>Balvu</strong>Centralās bibliotēkas darbībaaizvadītajā sezonā. Salīdzinot ariepriekšējiem gadiem, 2010.gadāvisās <strong>Balvu</strong> novada bibliotēkāspieaudzis gan lietotāju, ganapmeklētāju skaits. Ja 2009.gadā <strong>Balvu</strong> Centrālās bibliotēkaslietotāju skaits bija 2830, tad2010.gadā tas bija jau 3477.Straujš pieaugums vērojamsarī bibliotēku apmeklējumuskaitā. Salīdzinot ar 2009.gadu,2010.gadā apmeklējumu skaitspieaudzis par aptuveni 5000,sasniedzot 70 935 apmeklējumugada laikā. Pieaudzis arī kopējaisizsniegumu skaits <strong>Balvu</strong> novadabibliotēkās. Tomēr, kā negatīvsvērtējams fakts, ka, salīdzinājumāar citām reģiona bibliotēkām,<strong>Balvu</strong> Centrālā bibliotēkā irvienīgā, kurā sarucis finansējmskrājuma komplektēšanai.Pagājušā gada nogalēsadarbībā ar <strong>Balvu</strong> novadaPensionāru biedrību, izmantojotbibliotēkas iekšējos resursus unmīlestību, notika bezmaksaskursi, kuros 59 pensionāri apguvadatora un interneta lietošanaspamatprasmes.Šī gada sākumā sadarbībā arĀrlietu ministriju <strong>Balvu</strong>, Alūksnesun Gulbenes reģionos tikarealizēts projekts par EiropasSavienības jautājumiem „ESvides vidū”. Projekta ietvarosnotika daudzveidīgas aktivitātesar mērķi radīt reģiona pamatskoluskolēnu apzinātāku skatījumu parpasaules apdraudējumu globālāssasilšanas dēļ un rīcībām toierobežošanai, panākot attieksmesmaiņu pret sevi un savu apkārtni.Īpaši jāuzteic <strong>Balvu</strong> Centrālāsbibliotēkas kolektīva darbībareģiona kultūrvēstures datubāzes veidošanā, papildināšanāun uzturēšanā. Šobrīd datu bāzēir vairāk nekā 750 ieraksti. Iruzsākta tradīcija „iedzīvinātkultūrvēstures datu bāzi”,uz klātienes sarunām aicinotdatu bāzē iekļautās personas– cilvēkus, kas ar savu darbuir veicinājuši mūsu novadaatpazīstamību valstiskā mērogā.Šogad bibliotēkā jau ir bijušastikšanās ar dzejnieci LeontīniApšenieci un viņas vīru –ārstu Pēteri Akulu, bijušajām„Vaduguns” žurnālistēm MārītiŠperbergu un Rasmu Zvejnieci,gleznotāju un dziesminieci DaciKašu.Regulāri tiek papildinātanovadpētniecības kartotēka.Šogad ir pārveidota un publicētajauna un uzlabota <strong>Balvu</strong>Centrālās bibliotēkas mājaslapa www.balvurcb.lv. Šajā mājaslapā iedzīvotāji var iepazītiesar bibliotēkas aktualitātēm,bibliotēkas piedāvātajāmiespējām, kontaktiem, darbalaikiem, kā arī piekļūt dažādāmdatu bāzēm.Pavasara sezonā <strong>Balvu</strong>centrālās bibliotēkas darbiniekiaicinājuši novada iedzīvotājusiesaistīties dažādās akcijāsun konkursos. Martā novadaiedzīvotāji tika aicināti iesaistītiesportāla www.letonica.lv konkursā„Takas”, lai paustu savu skatījumupar lokālo kultūrvidi. Aprīlībibliotēka mudināja <strong>Balvu</strong> novadaiestādēs uzsākt makultatūrasvākšanu, paužot savu attieksmipret vides saudzēšanu. Šobrīdikviens iedzīvotājs tiek aicinātspiedalīties īpašas interaktīvasLatvijas leģendu kartes veidošanā,ievietojot informāciju par savuleģendu speciāli izveidotā mājaslapā.Aprīļa beigās <strong>Balvu</strong> Centrālajābibliotēkā aizvadīta Bibliotēkasnakts – pasākums „Nesēditumsā 2”, kur vēlā vakarā novadaiedzīvotāji varēja piedalītiesneskaitāmās aktivitātēs – sākotno orientēšanās pa bibliotēku unbeidzot ar Domino spēli kopā arbibliotēkas direktori Rutu Cibuli.Bibliotēka var lepoties arīar saviem un savu darbiniekupanākumiem valstiskā mērogā.Janvārī <strong>Balvu</strong> novadu apmeklējabibliotēku erudīcijas konkursa„Meklē un atrodi datu bāzēLetonika.lv” rīkotāji, lai klātienēgodinātu konkursā par aktīvākoatzīto republikas bibliotēku -Vectilžas pagasta bibliotēku - unbibliotēkas vadītāju Inu Skrimu.Savukārt, Nacionālās bibliotēkasatbalsta biedrības izsludinātajākonkursā „Pagasta bibliotekārsTurpinājums 6. lpp“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


6.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2011. gada 21. jūnijsTurpinājums no 5. lpp– gaismas nesējs” par 2011.gada bibliotekāru Gaismasnesēju Latgales novadā atzītaBērzpils pagasta bibliotēkasvadītāja Anna Griestiņa.Pavisam nesen <strong>Balvu</strong> centrālābibliotēka ir saņēmusi Atzinībasrakstu no Latvijas Bibliotekārubiedrības priekšsēdētājas SilvijasTretjakovas Par labāko sniegumureģionu bibliotēku grupākonkursā ,,Radošais pasākumspar drošību internetā manābibliotēkā 2011”, organizējotinteraktīvus un izglītojošuspasākumus.Pasākumiem un notikumiembagāta sezona bijusi arī <strong>Balvu</strong>Kultūras un atpūtas centra unpagasta kultūras namu dzīvē.Sezonas laikā noorganizētivairāki valstiska mēroga kultūraspasākumi – bērnu un jauniešutalantu un modes festivāls „Pamodes pakāpieniem”, „Mis unMisters <strong>Balvi</strong>”, spēļu programmuvadītāju saspēle „No smieklukules”, 7.Latvijas „Lustusalidojums”, deju kolektīvulielkoncerts „Ielūdz Nebēdaun Rika” <strong>Balvu</strong> Kultūras unatpūtas centrā, VIII Jauniešu dejukolektīvu sadancošana „Lecampa vecam, lecam pa jaunam” undisko deju maratons „NAAC untusee” Kubulu pagasta Kultūrasnamā.Šosezon <strong>Balvu</strong> novadādarbojas 66 pašdarbībaskolektīvi, kuros kopējaisdalībnieku skaits ir 1052. Visassezonas laikā kultūras namupašdarbnieki aktīvi piedalījušiesstarpnovadu, valstiska unstarptautiska mēroga pasākumos.<strong>Balvu</strong> Tautas teātris (režisoreVaira Resne) ar izrādi „Atraitnīte”piedalījās teātru festivālā Gubahā,Krievijā, <strong>Balvu</strong> Kultūras unatpūtas centra deju kopa „Rika”(vadītājs Agris Veismanis)horeogrāfa Ilmāra Dreļa deju„Jančuks, dančuks” prezentējaXXV Vispārējo latviešu Dziesmuun deju svētu lieluzveduma„Tēvu laipas” repertuārakonkursā Valmierā, jauktais koris„Ezerkrasts” un Kubulu pagastajauktais vokālais ansamblis(diriģente Anastasija Ločmele)mūsu novada vārdu spodrinājakoru festivālā Pilvā un Valgā(Igaunijā), Briežuciema audējaspiedalījās Starptautiskajā tūrismaizstādē „Balttour” Ķīpsalā, kasir lielākā tūrisma izstāde Baltijasvalstīs. Vectilžas pagasta folkloraskopa „Saime” Ziemeļlatgaleskultūras mantojumu popularizēja<strong>Balvu</strong> novada kultūras iestādēm aizvadītāsezona bijusi radoša un veiksmīgaLietuvā. Briežuciema folkloraskopa „Soldanī” pārstāvēja<strong>Balvu</strong> novadu tradicionālāsdziedāšanas konkursa „Pulkāeimu, pulkā teku” finālā RīgasLatviešu biedrības namā, iegūstot1.pakāpes vērtējumu. Pavisamnesen, 15.maijā Brīvdabas muzejānotika Novadu dienas pasākumi,kur no <strong>Balvu</strong> novada piedalījāsVectilžas folkloras kopa „Saime”,bērnu un jauniešu folkloraskopa „Soldanī” no Briežuciema,kā arī Tilžas un Briežuciemaetnogrāfiskie ansambļi.Ļoti nozīmīga sezona bijusiTautas pūtēju orķestrim „<strong>Balvi</strong>”(diriģents Egons Salmanis), kaspavasarī ar vērienīgu koncertuatzīmēja savas pastāvēšanas 55gadu jubileju. Savukārt, Latvijaspūtēju orķestru konkursā mūsuorķestris vēlreiz apliecinājasavu piederību Latvijas pūtējuorķestru elitei, II augstākāsgrūtības grupā, iegūstot 2.vietuvalstī. Vasarā pūtēju orķestrispiedalījās Latgales un Vidzemespūtēju orķestru svētkos Smiltenē,kā arī gatavojas piedalīties IIStarptautiskajā pūtēju orķestrufestivālā Rēzeknē.Vēl vienu apaļu jubileju – 10gadus - šogad svinēja Kubulupagasta bērnu un jauniešu tautiskodeju kolektīvs „Cielaviņa”(vadītāja Zita Kravale), kasLieldienās skatītājus priecējadzimšanas dienas lielkoncertā„Es mācēju danci vest”, bet jūnijāsavu dejas prasmi dosies rādītZviedrijas iedzīvotājiem.20. maijā savu 10 gadu jubilejuatzīmēs <strong>Balvu</strong> pagasta vokālaisansamblis „Malduguns”(vadītāja Gunta Ripa).Ļoti veiksmīgi savusezonas veikumu novada unstarpnovadu skatēs rādījuši arīciti <strong>Balvu</strong> novada pašdarbībaskolektīvi. Pagājuša gada rudenīBriežuciemā notika starpnovaduetnogrāfisko ansambļu unfolkloras sadziedāšanās – skate,kur <strong>Balvu</strong> novadu pārstāvējafolkloras kopas no Vectilžas unBērzpils, etnogrāfiskie ansambļino Tilžas un Briežuciema, kā arībērnu un jauniešu folkloras kopano Briežuciema. No tiem I pakāpiieguva kopa Vectilžas „Saime”un Briežuciema un Tilžasetnogrāfiskie ansambļi.Martā Tilžas pagasta Kultūrasnamā norisinājās Starpnovaduvokālo ansambļu skate, kurāpiedalījās 6 <strong>Balvu</strong> novada vokālieansambļi un visi ieguva II pakāpesvērtējumu.Mākslinieciskās pašdarbībasskates turpinājās ar Alūksnes,Gulbenes un <strong>Balvu</strong> koruapriņķa koru skati, kasnorisinājās Gulbenes Kultūrascentrā. Šajā skatē no <strong>Balvu</strong>novada jaukto koru grupā startēja<strong>Balvu</strong> Kultūras un atpūtas centrakoris „Ezerkrasts” un Tilžaskultūras nama jauktais koris(diriģente Aija Nagle), kas abiieguva II pakāpes vērtējumu.Tāpat šajā skatē savu sezonāapgūto repertuāru rādīja <strong>Balvu</strong>Kultūras un atpūtas centra seniorukoris „Pīlādzis” (diriģente LieneAkmeņkalne), nopelnot augstākopunktu skaitu savā grupā un Ipakāpes vērtējumu. <strong>Novada</strong> koripiedalīsies Vidzemes un LatgalesDziesmu dienai, kas notiks 2.jūlijā Alūksnē.Pavasara skašu maratonsnoslēdzās ar starpnovadudeju kolektīvu skati <strong>Balvu</strong>Kultūras un atpūtas centrā. Šajāskatē piedalījās kopumā 14 dejukolektīvi, no kuriem 8 pārstāvēja<strong>Balvu</strong> novadu. 5 <strong>Balvu</strong> novadadeju kolektīvi skatē izcīnīja Ipakāpi, 3 – II pakāpi. Augstākaispunktu skaits – <strong>Balvu</strong> Kultūras unatpūtas centra deju kopām „Rika”un „Nebēda” (vadītājs AgrisVeismanis) un Kubulu pagasta„Cielaviņai”. Visi <strong>Balvu</strong> novadadeju kolektīvi bija Latgales dejukolektīvu sadancī Krāslavā, kasnotika 4. jūnijā.<strong>Balvu</strong> novads var lepoties arsaviem kultūras darbiniekiem.Šī gada februārī <strong>Balvu</strong> dejuapriņķa virsvadītājs, deju kopu„Rika” un „Nebēda” vadītājsAgris Veismanis saņēma Kultūrasministrijas atzinības rakstuPar profesionālu darbu unnozīmīgu ieguldījumu,veicinot un attīstot <strong>Balvu</strong>novada un Alūksnes novadatradicionālo kultūru un dejunozari. 1.maijā svinīgā ceremonijāValsts prezidenta pilī <strong>Balvu</strong>Tautas teātra mākslinieciskāvadītāja, teātra jauniešu studijasrežisore Vaira Resne saņēma Všķiras Triju Zvaigžņu ordeni.Jāuzsver pilsētas un pagastukultūras darbinieku iesaistīšanāsdažādos projektos. <strong>Balvu</strong>Kultūras un atpūtas centrspiedalījies Valts Kultūrkapitālafonda projektu konkursā,tādējādi gūstot finansiāluatbalstu vasarā plānotopasākumu (Kamermūzikasfestivāla un teātru festivāla„Ķiršu dārzs”) veiksmīgasnorises nodrošināšanai. Bērzpilspagastā, pateicoties projektufinansējumam, tika uzcelts unrudenī atklāts Saieta nams.Tāpat Valsts Kultūrkapitālafonds atbalstījis projektus „Senoprasmju apgūšana <strong>Balvu</strong> novadaBērzpils pagastā” un „Aušanasprasmju saglabāšana Bērzpilspagastā”. Vectilžā realizētiprojekti „Kultūras mantojums– nākotnes virziens Vectilžā”,kura ietvaros darināti jauni tautastērpi folkloras kopai „Saime”,kā arī „Skaistais rada labasdomas”, labiekārtojot sporta unatpūtas centra apkārtni. PiesaistotEiropas Savienības finansējumu,pie jauniem skatuves tērpiemtikuši arī Kubulu pagasta jauktāvokālā ansambļa dziedātāji.Bērzkalnes pagastā apstiprinātsprojekts par Saieta namaceltniecību Rubeņos. Lai gan vēljoprojām kultūras jomā <strong>Balvu</strong>novadā netiek izmantotas visasiespējas piedalīties projektos unpiesaistīt nozarei dažādu fondufinansējumu, tomēr šis attīstībasvirziens ir veiksmīgi uzsākts.Šobrīd dažādos konkursos iriesniegti vairāki desmiti projektu,kas gaida apstiprinājumus,un nākotnē ir plānots uzsāktoturpināt, meklējot arvien jaunasiespējas savu ideju realizācijai.Sākoties vasarai, darbskultūras nozarē nebūt neapstājas,bet tieši pretēji – dažādu kultūraspasākumu rats sāk grieztiesarvien straujāk, piedāvājotnovada un citu Latvijas novaduiedzīvotājiem daudz un plašasiespējas kulturālai brīvā laika unatvaļinājumu pavadīšanai. Vasaraspasākumu sezona tika atklāta14.maijā, kad Starptautiskāsģimenes dienas un Starptautiskāsakcijas „Muzeju nakts” ietvarosplaši tika atzīmēta Lāča dārza20.jubileja. 27.maijā <strong>Balvu</strong>pilsētas estrādē Starptautiskāsbērnu aizsardzības dienas ietvarosnotika bērnu un jauniešu radošaisfestivāls „Sapņu karuselis”, kuruapmeklēja ne tikai tās ģimenes,kurās bērni dzied un dejo, betikviens, kurš vēlējās izjust svētkuprieku. 4. jūnijā Balvos jau 7.reizi notika Latvijas motoklubufestivāls „Motociklu vasara”,kura ietvaros bija parādesbrauciens pa <strong>Balvu</strong> pilsētasielām un vērienīgs koncertsar dažādiem pārsteigumiem.Šogad ir īpaši domāts parģimeņu iespējām pavadīt vasarassaulgriežus Balvos, piedāvājotlīgot gribētājiem Līgo vakarasarīkojumu “Ols lobs, gosti lobi!”23. jūnija vakarā <strong>Balvu</strong>pilsētas parkā. Jūlija sākums<strong>Balvu</strong> novadā paies teātranoskaņās, jo no 8.-10.jūlijamnotiks 3.Starptautiskaisklasiskās dramaturģijas festivāls„Ķiršu dārzs”. 15.jūlijā <strong>Balvu</strong>pilsētas parka estrādē plānotsvērienīgs koncerts „VasarasASSORTI”, kurā piedalīsiesgrupas „Apvedceļš”, „Velves”,„Bruģis”, „Kaimiņi”, „Ingaun Normunds”, „Baltie lāči”,„Tranzīts”, „Otto”, Gregs un„One day”. Savukārt, pašās jūlijabeigās – 30.jūlijā – Balvos būsplaši jauniešu svētki ar iespējupiedalīties netradicionālajāsspēlēs, radošajās darbnīcās,pašdarināto izstrādājumutirdziņā, mākslinieku plenērāun citās aktivitātēs. Šo svētkunoslēgumā plānots pasākumspilsētas estrādē ar jauno mūziķugrupu piedalīšanos. Jau šobrīduzsākts darbs pie <strong>Balvu</strong> novadasvētku organizēšanas, kas notiks20.augustā. Šajos svētkosbūs daudzveidīga pasākumuprogramma, kur ikviens novadaiedzīvotājs varēs atrast kaut kosev piemērotu. Neizpaliks arīpārsteigumi. Vasaras sezonuplānots noslēgt ar 12.<strong>Balvu</strong>kamermūzikas festivālu, kasnotiks 27.-28.augustam Balvos.Šis festivāls ir Liepājas simfoniskāorķestra mūziķu velte Latgalesļaudīm, veidojot muzikālu tiltustarp pašiem Latvijas Rietumiemun Austrumiem.<strong>Balvu</strong> novada pašvaldībasIzglītības, kultūras un sportapārvalde izsaka milzīgupateicību visiem novadakultūras iestāžu vadītājiem,kultūras darba organizatoriem,pašdarbības kolektīvuvadītājiem un citiem kultūrasnozarē iesaistītajiem cilvēkiempar ieguldīto laiku un darbu,saglabājot un veicinot kultūrasmantojuma tālāknodošanu,attīstot <strong>Balvu</strong> novada kultūrasnozari, vairojot kultūras norišudaudzveidību un ceļot novadakultūras līmeni!<strong>Balvu</strong> novada iedzīvotājiemvēlam radošu un saulainuvasaru! Lai kultūra Jums palīdzatgūt spēkus pēc nogurdinošiemdarbiem un dod impulsu sevispilnveidošanai!Zane Kravale, <strong>Balvu</strong> novadapašvaldības Izglītības, kultūrasun sporta pārvaldes kultūrasnozares vadītāja“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2011. gada 21. jūnijs 7.„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAizsludina konkursu uz <strong>Balvu</strong> novada Pašvaldības policijaspriekšnieka amatu”Prasības pretendentiem(-ēm):• pilngadīgs Latvijas pilsonis(-e);• nav sodīts(-a) par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmībasdzēšanas vai noņemšanas;• nav notiesāts(-a) par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;• nav saukts(-a) pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījumaizdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības,bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;• augstākā juridiskā vai cita augstākā izglītība, kas saistīta ar policijasdarbu;• veselības stāvoklis atbilst policista pienākumu veikšanai;• fiziskā sagatavotība atbilst darbam policijā;• prasme strādāt ar datoru;• pārvalda latviešu valodu atbilstoši pirmajam valsts valodas prasmeslīmenim;• brīvi pārvalda krievu valodu.Angļu vai vācu valodas prasme vismaz sarunu valodu līmenī un darbapieredze policijā tiks uzskatītas kā priekšrocības.Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:• motivēta pieteikuma vēstule;• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);• rakstisks apliecinājums par to, ka kandidāts atbilst <strong>Balvu</strong> novadaPašvaldības policijas priekšnieka amata konkursa nolikuma 2.3.1. –2.3.4., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.10. un 2.4. punktu prasībām;• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādotoriģinālus);• valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);• priekšlikumi par pašvaldības policijas darba organizēšanu un pilnveidošanu(apjoms – ne vairāk kā viena A4 lapa);• jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase.Ar konkursa nolikumu un fiziskās sagatavotības normatīviem var iepazīties<strong>Balvu</strong> novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Dokumentiamata pretendentiem jāiesniedz līdz 2011.gada 29.jūnijam plkst.14.00.<strong>Balvu</strong> novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajāistabā (2.stāvā).Aicina iesaistīties „Likteņdārza” īstenošanāProjekta īstenotāji „Kokneses fonds” aicina piedalīties nacionālajāprojektā, ko paredzēts īstenot līdz 2018. gadam kā dāvanu Latvijai 100.dzimšanas dienā.• Aicinām novada uzņēmējus un iedzīvotājus par 50 LVL ziedojumu„Likteņdārzam” iestādīt koku;• Rosinām novada uzņēmumus un iedzīvotājus palīdzēt arnepieciešamajiem materiāliem amfiteātrim:o Ir nepieciešami 20-30 cm diametra tumši pelēki laukakmeņiamfiteātra akmens krāvumam. Kopš pagājušā gada katrs Latvijasiedzīvotājs aicināts atvest pa akmenim, bet kopā to nepieciešamsap 600 000;o Ir nepieciešamas ap 380 m 2 granīta flīzes (900x450x60), 33granīta pakāpieni (2000 x 600), 1150 m 3 betona (ar oļiem),sausais betons, elektroinstalācijas materiāli, ģeotekstils un citimateriāli;• Ziedotu līdzekļus „Likteņdārza” tapšanai uz Fonda norēķinu kontu –Nodibinājums „Kokneses fonds”Adrese: Lāčplēša 75-III, Rīga, LV-1011Reģistrācijas numurs: 40008092535Konta numurs: LV10UNLA0050006878844Banka: AS SEB bankaSWIFT: UNLALV2XTuvāka informācija – valdes priekšsēdētājs Valdis Auziņš, tel.67289535 un projekta vadītājs Koknesē, valdes loceklis BrunoCīrulis, tel.29259572. Projekta mājas lapā – www.liktendarzs.lvAPSTIPRINĀTIar <strong>Balvu</strong> novada Domes2011.gada 12.maija lēmumu(sēdes prot. Nr.10,5.§)Izdarīt <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības2009.gada 27.augusta saistošajosnoteikumos Nr. 2 “Par sociālāspalīdzības pabalstiem <strong>Balvu</strong> novadā”(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādusgrozījumus:1. Noteikumu 4.un 5. punktātekstu „Sociālā pārvalde” aizstāt artekstu „Sociālais dienests”.2. Svītrot Noteikumu 7.2.1.apakšpunktu.3. Noteikumu 8.punktā tekstu:„Ministru kabineta 2009.gada3.marta noteikumiem Nr.214„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķiSAISTOŠIENOTEIKUMIdzīvojošas personas atzīšanu partrūcīgu” aizstāt ar „Ministru kabineta2010.gada 30.marta noteikumiemNr.299 „Noteikumi par ģimenesvai atsevišķi dzīvojošas personasatzīšanu par trūcīgu.”4. Papildināt Noteikumusar 101.punktu šādā redakcijā:„101. GMI pabalsts tiek piešķirtspersonām, kuras pilda līdzdarbībaspienākumus”.5. Noteikumu 12.2.apakšpunktāskaitli „80” aizstāt ar skaitli „75” unskaitli „35” aizstāt ar skaitli „30”.6. Noteikumu 13.4. apakšpunktuizteikt šādā redakcijā: „13.4. JaBalvos2011.gada12.maijāNr.13/2011grozījumi 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2“Par sociālās palīdzības pabalstiem <strong>Balvu</strong> novadā”Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 7.punktu,Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu.Paskaidrojuma rakstspersona pēdējo divu gadu laikāatsavinājusi dzīvokli citai personai”.7. Svītrot noteikumu 13.6.apakšpunktu.8. Noteikumu 25.3. apakšpunktāvārdu „uzturmaksu” aizstāt ar tekstu„maksu par ēdināšanu” un skaitli„100” ar skaitli „50”.9. Svītrot Noteikumu VIIInodaļu „Pabalsts no ieslodzījumaatbrīvotām personām”.10. Noteikumu 28.punktu izteiktšādā redakcijā: „28. Pabalstu piešķirtrūcīgām ģimenēm, pabalsta apmērsgadā līdz 50% apmērā no valstīnoteiktās minimālās darba algas.”par <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2011 “Grozījumi 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem<strong>Balvu</strong> novadā””Paskaidrojuma rakstasadaļas1. Projekta nepieciešamībaspamatojumsNorādāmā informācijaSakarā ar iedzīvotāju dzīves līmeņa pazemināšanos ir palielinājies unturpina palielināties to ģimeņu (personu) skaits, kuras atbilst trūcīgasģimenes (personas) statusam, kas līdz ar to ir tiesīgas saņemt ganpabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, gandzīvokļa (mājokļa) pabalstu.Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantatrešās daļas regulējumam pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)ienākumus, ir tiesīga izmaksāt citus pabalstus ģimenes (personas)pamatvajadzību nodrošināšanai, ja ir apmierināts pamatots pašvaldībasiedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumalīmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidusun apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arīlēmumu par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.3. Informācija par plānotoprojekta ietekmi uzpašvaldības budžetu4. Informācija par plānotoprojekta ietekmi uzuzņēmējdarbības vidipašvaldības teritorijā5. Informācija paradministratīvajāmprocedūrām6. Informācija parkonsultācijām arprivātpersonāmSaistošie noteikumi būtiski neietekmēs klientu skaitu. Budžetaizdevumi varētu pieaugt par 24%, ņemot vērā ekonomisko situācijuvalstī.Nav attiecināms.Administratīvās procedūras netiek mainītas.Nav.Lūdzam finansiāli atbalstīt Pētera Keiša grāmatasizdošanu angļu valodāTas ir dokumentālivēsturisks izdevums, kas stāstapar cilvēku un visu tautībutraģēdiju Otrā Pasaules karalaikā Latvijā. Šie traģiskiecilvēku likteņstāsti - tos nekadmēs nedrīkstam aizmirst.Grāmata ir tulkota no P. Keišasarakstītajām grāmatām “Kurilgu dzērve brien” un “...Te malduputni kliedz”, “Lai tas vairākneatkārtojas” - ar tādu nosaukumuangļu valodā ir pilnīgi sagatavotāRēzeknē, Latgales kultūras centraizdevniecībā - iespiešanai.Par P. Keiša sarakstītajāmgrāmatām “Kur ilgu dzērvebrien” un “...Te maldu putnikliedz” Baltinavā grāmatasprezentācijā Latgales kultūrascentra izdevniecības vadītājsJānis Elksnis teica: “Šīs grāmatasir un vienmēr paliks kā piemineklisvisiem, kurus nogalināja okupanti.”Visā Latvijā pazīstamā visiemgodinātā literāte Anda Līce pargrāmatām recenzijās ir teikusiatzinīgus vārdus.Rakstnieks Egīls LukjanskisLatvijas Avīzē rakstīja: “Manpatīk literārie darbi, kuri balstītidokumentāli un vēsta par reāliemnotikumiem un cilvēku likteņiem.Nesen ar lielu interesi izlasīju P.Keiša sarakstīto grāmatu “...Temaldu putni kliedz”. Tā veltītacilvēku piemiņai un atklāj ļaužuskaudros likteņstāstus kara unpēckara laikos.No Pētera Keiša dzejas pantaizvēlēts grāmatas “...Te malduputni kliedz”nosaukums....Te manas izdegušās ilguzvaigznes krīt,Neviens tās vairāk nepieminēsrīt.Te maldu putni augstu miglaskalnos kliedz,Kas iecerētās tāles man vēlatrast liedz...Pēteris Keišs, kurš tagad dzīvoBalvos, ir cienījamā vecumā. Visassavas grāmats finansējis patsautors kopā ar nedaudziem saviemdraugiem. Aicinām atbalstītgrāmatas izdošanu angļu valodā.Lūdzu ziedojiet grāmatasizdošanai, ieskaitot naudu kontā:GE Money Bank <strong>Balvu</strong> filiālē,konts:LV25BATR0056A40141300klients Pēteris KeišsLauku dienas programma:<strong>Balvu</strong> novads, 29. jūnijs9:30 pulcēšanās Balvos, Brīvības ielā 46a10:00 atklāšana10:50 Lauku dienas apskates objekti:- perspektīvākās kartupeļu šķirnes, to raksturojumi, kartupeļuaudzēšanas tehnoloģija z.s. „Užgava”,- dārzeņu audzēšana zemplēves platībās z.s. „Rīts”, kultūraugurotācija, apkures sistēma,- kultivēto zālāju ierīkošana lopbarības ražošanai z.s. „Āzīši”,- jaunākās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi,- krūmmelleņu, lielogu dzērveņu stādāmā materiāla pavairošana,ražojošo stādījumu apskate,- kūdras ražotnes apskate SIA „<strong>Balvi</strong>-Flora”, darbnīcu rekonstrukcijasgaita kūdras substrātu ražošanai,- Lauku dienas izvērtējums /pašvaldība, viesi, apbalvojumupasniegšana/Lauku dienā informāciju sniegs vieslektori VAAD AijaČipa, SIA „Latvijas Šķirnes sēklas” speciāliste Iveta Gūtmane,Vaderstad Latvija, Agrotehnika Smiltene SIA, AgrimatcoLatvija SIA, z.s. „Birzgaļi” u.c. firmu speciālisti.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!