10.07.2015 Views

BALVU NOVADA MUZEJA N O L I K U M S - Balvi

BALVU NOVADA MUZEJA N O L I K U M S - Balvi

BALVU NOVADA MUZEJA N O L I K U M S - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Latvijas RepublikaBalvu novada pašvaldība_______________<strong>BALVU</strong> <strong>NOVADA</strong> MUZEJS_______________Brīvības iela 48, Balvos, LV- 4501, tālr.: +371 45 21430, fakss: +371 45 21430, e-pasts: muzejs@balvi.lvAPSTIPRINĀTSar Balvu novada Domes2009.gada 13.augustalēmumu (sēdes prot. Nr.8, 22.§)Grozījumi: 11.08.2011., prot.Nr.16, 7.§Grozījumi: 12.04.2012., prot.Nr.7, 7.§Grozījumi: 13.12.2012., prot.Nr.21, 8.§I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI<strong>BALVU</strong> <strong>NOVADA</strong> <strong>MUZEJA</strong>N O L I K U M S1. Balvu Novada muzejs (turpmāk – Muzejs) ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecībasinstitūcija, kuras uzdevums ir vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā Ziemeļlatgales vēstures,mākslas un kultūras mantojuma materiālās un nemateriālās vērtības, kā arī sekmēt toizmantošanu sabiedrības izglītošanai un tūrisma attīstības veicināšanai.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.04.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 7.§))2. Muzeja misija ir:Ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu unpopularizēšanu, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumukultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu;radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu un veicināt tūrismaattīstību.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.04.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 7.§))3. Muzeja adrese: Brīvības iela 46, <strong>Balvi</strong>, LV-4501.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 8.§))4. Muzejs ir Balvu novada pašvaldības iestāde, tam ir zīmogs un sava atribūtika.5. Muzeja darbības tiesiskais pamats ir Muzeju likums un šis Nolikums. Savā darbībā muzejsievēro Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus. Muzejam ir saistoši Balvu novadaDomes lēmumi.6. Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts


aizsardzībā. Tā veidošana, uzskaite, papildināšana, saglabāšana un izmantošana tiek veiktasaskaņā ar Muzeju likumu un Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu.7. Lēmumu par muzeja reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Balvu novada Dome,konsultējoties ar Muzeju padomi.II <strong>MUZEJA</strong> MĒRĶIS UN UZDEVUMI.8. Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošocentru.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.04.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 7.§))9. Muzeja uzdevumi:9.1.nodrošināt kvalitatīvu, misijai atbilstošu krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu,saglabāšanu un izmantošanu;9.2. veikt pētniecisko darbu, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem parZiemeļlatgales un pilsētas kultūru un vēsturi no vissenākajiem laikiem līdzmūsdienām;(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.04.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 7.§))9.3. piedāvāt misijai atbilstošas, kvalitatīvas ekspozīcijas, izstādes un pasākumusmuzeja apmeklētājiem;9.4. pilnveidot muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzejapakalpojumu nodrošināšanai;9.5. izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju;9.6. izstrādāt novada tūrisma attīstības stratēģiju un mārketingu;(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§))9.7. veicināt tūrisma uzņēmējdarbību un aktivitātes Balvu novadā;(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§))9.8. izveidot un aktualizēt datu bāzi par tūrisma objektiem Balvu novadā.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§))III <strong>MUZEJA</strong> PIENĀKUMI UN TIESĪBAS10. Muzeja pienākums ir:10.1. nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem atbilstošiMinistru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu;10.2. katru gadu sniegt darbības pārskatu Balvu novada pašvaldībai, Kultūrasministrijai, Centrālajai Statistikas pārvaldei un Muzeju padomei informāciju, kasnepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai;(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 8.§))10.3. regulāri nokārtot akreditāciju, saskaņā ar Ministru kabineta Muzeju akreditācijasnoteikumiem;10.4. atsavināt vai izņemt muzeja priekšmetus vai kolekcijas no Nacionālā muzejakrājuma tikai ar Kultūras ministrijas atļauju;(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 8.§))10.5. veicināt tūrisma nozares attīstību Balvu novadā un sniegt informāciju partūrisma produktiem visplašākajam interesentu lokam;(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§))10.6. muzeja reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā konsultēties ar Muzeju padomijautājumos par turpmāko rīcību ar Nacionālajā krājumā iekļautajiem muzejapriekšmetiem.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§))


11. Muzejam ir tiesības:11.1. sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un izmantot iegūtos līdzekļusmuzeja darbības attīstībai, muzeja krājuma papildināšanai un saglabāšanai,restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālajaistimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;11.2. kā akreditētam muzejam saņemt valsts budžeta līdzekļus kultūrvēsturisku,tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;11.3. saskaņā ar Autortiesību likumu īstenot autortiesības attiecībā uz tā valdījumāesošo muzeja krājumu;11.4. slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu,papildināšanu, izpēti, kā arī citus darījumus, kas nepieciešami muzeja darbībasnodrošināšanai;11.5. saņemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu;(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 8.§))11.6. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskās muzejuorganizācijās un piedalīties to darbā;11.7. pēc Kultūras ministrijas atļaujas saņemšanas uz laiku izvest muzeja kolekcijasvai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 8.§))IV <strong>MUZEJA</strong> PĀRVALDE UN STRUKTŪRA12. Muzeja pārvaldes institūcija ir Balvu novada Dome, kura pieņem un atbrīvo no darbamuzeja direktoru, kandidatūru saskaņojot ar Muzeju padomi.13. Muzeja darbu vada direktors. Direktors:13.1.saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumunosaka iekšējo kārtību muzeja valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošanai,papildināšanai, uzskaitei, saglabāšanai un izmantošanai;13.2.sagatavo muzeja budžeta projektu un nodrošina piešķirtā finansējumaizmantošanas lietderību, kā arī muzeja mantas saglabāšanu;13.3. sastāda amata vienību sarakstu un saskaņo to ar pašvaldību; pieņem darbā unatbrīvo no darba muzeja darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus un atalgojumuapstiprinātā algu fonda ietvaros, ievērojot LR Darba likumu;13.4.bez īpaša pilnvarojuma pārstāv muzeja intereses valsts un pašvaldību institūcijās,sabiedriskās organizācijās, slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām.14. Muzejā darbojas Krājuma komisija. Komisija izskata visus jautājumus, kas saistīti armuzeja krājuma darbu. Krājuma komisiju vada galvenais krājuma glabātājs. Komisijasdarbību nosaka Krājuma komisijas nolikums, ko apstiprina muzeja direktors.15. Muzejā darbojas Zinātniskā padome, kas nosaka muzeja krājuma darba, zinātniskā darbaun komunikācijas politikas. Zinātniskā padome apspriež muzeja darbības stratēģiju un gadadarba plānus un pārskatus par muzeja gada darbību. Zinātniskās padomes darbību nosakanolikums, ko apstiprina muzeja direktors.16. Muzejam ir struktūrvienība „Tūrisma informācijas centrs”, kas nodrošina tūrisma nozaresattīstību novadā un tūrisma informācijas pieejamību.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§))17. Muzeja finansiālās un grāmatvedības operācijas veic pašvaldības grāmatvedība.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§)


V <strong>MUZEJA</strong> FINANSĒŠANA17. Muzeju finansē Balvu novada pašvaldība, paredzot līdzekļus:17.1. muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;17.2. telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;17.3. muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai,fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī izpēteiun izmantošanai;17.4. mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai unrestaurēšanai;17.5. muzeja personāla algošanai;17.6. starptautiskai sadarbībai;17.7. sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojotekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbu saistītus izglītošanasun popularizēšanas veidus;17.8. tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.08.2011. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 7.§))18. Muzejs var saņemt papildu finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu undāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašuieņēmumiem. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem,tiek ieskaitīti muzeja pamatbudžeta kontā, un tos izmanto tikai muzeja darbības attīstībai.19. Ja muzejs saņem ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā, to ieskaitaspeciālā budžeta kontā.Domes priekšsēdētājsA.Kazinovskis

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!