10.07.2015 Views

Balvu Novada Ziņas Nr.1 - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.1 - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.1 - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2009. gada 20.augusts<strong>Balvu</strong>s apmeklē Kultūras ministrs7.augustā Balvos viesojāsKultūras ministrs IntsDālderis un ministrijasparlamentārā sekretāre ElitaŠnepste. Viņi tikās ar <strong>Novada</strong>domes vadību, apmeklēja<strong>Balvu</strong> kultūras, mākslas unizglītības iestādes.Sarunā ar ministru <strong>Novada</strong>Domes priekšsēdētājsuzsvēra, ka izglītība, tajāskaitā kultūrizglītība, pašreiz irneapskaužamā stāvoklī: „Mūzikasskolas, Mākslas skolas,Sporta skolas finansējums ir ļotisarucis. Varbūt lielajās pilsētāsstāvoklis ir labāks, bet Balvossituācija ir smaga. Politiķiemir jāsaprot, ka, atņemot iespējuizglītoties, mēs sevi faktiskiiznīcinām. Visam ir savasrobežas. Mēs nevaram aizvērtskolas, kurām mūzikas unmākslas jomā ir tik augstvērtīgirezultāti, jo vēlāk tās vairs nebūsviegli atjaunot.” J.Trupovnieksizteica viedokli, ka finanšu resursusamazinājumam būtu jābūtlīdzvērtīgam visā valstī nevispar labu lielajām pilsētām.Ministrs solīja, ka līdz gadabeigām skolas strādās, bet irnopietni jādomā kā 2010.gadādotācijas palielināt. „MēsLatvijā dzīvojam saticīgi. Untas lielā mērā ir pateicotieskultūrizglītībai, kas radina pie31.jūlijā ekspluatācijā nodevapilsētas iedzīvotājiembūtisku objektu - atjaunotosun paplašinātos ūdensapgādesun kanalizācijas tīklus Balvos.Par projekta realizācijuun turpmākajiem darbiempastāstīja <strong>Balvu</strong> pilsētas pašvaldībasaģentūras „San – Tex”direktors Uldis Sprudzāns.“<strong>Balvu</strong> Ziņas”, 2007. gada 21.decembrisSaruna novada Domē. Ministrs I.Dālderis vairākkārt uzsvērakultūras nozīmi mazas nācijas izdzīvošanā. Kultūra ir mūsu zīmols.Diemžēl finansiālās plūsmas mūsu valstī pārsvarā organizē cilvēkiar tehnokrātisku domāšanu.cilvēciskām vērtībām. Tā ir mūsupriekšrocība. Mazām nācijāmkultūra ir galvenais identitātesgarants,” uzsvēra ministrs.I.Dālderis teica, ka darīs visu,lai nebūtu apdalīti virsvadītājiun diriģenti, kuri gatavokolektīvus Dziesmu svētkiem.Viņš apskatīja <strong>Balvu</strong> Mākslasskolu, <strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> muzeju,bibliotēku, ģimnāziju, jaunopeldbaseina ēku, Sakrālo centru,Vērienīgs projekts2008.gada 28.oktobrī tikanoslēgta vienošanās par projekta„<strong>Balvu</strong> ūdenssaimniecībasattīstība II kārta” īstenošanu.Vienošanos parakstīja LatvijasRepublikas Vides ministrija,<strong>Balvu</strong> pilsētas Dome unfinansējuma saņēmējs - <strong>Balvu</strong>pilsētas p/a „SAN-TEX”.Projekta kopējās izmaksasir 3 077 290.96 lati, notām attiecināmās izmaksas 2525 852.04 lati. T.sk. EiropasSavienības Kohēzijas fondalīdzfinansējums - 2 146 974.23lati, valsts budžeta finansējums- 23 586.53 lati, finansējumasaņēmēja līdzfinansējums - 2982.03 lati un pašvaldībaslīdzfinansējums - 352 309.25lati. Neattiecināmās izmaksas:finansējuma saņēmējs - <strong>Balvu</strong>pilsētas p/a „SAN-TEX” 469417.27 lati un <strong>Balvu</strong> pilsētasDome – 82 021.65 lati.Jaunā projekta attiecināmoizmaksu finansējuma avoti irEiropas Savienības Kohēzijasfonds ar īpatsvaru 85%, Latvijasvalsts budžeta finansējums –0.93%, <strong>Balvu</strong> pilsētas pašvaldība– 13.95% un <strong>Balvu</strong> pilsētas p/a„SAN-TEX”- 0.12%.Projekts sastāv no diviemobjektiem „Ūdensapgādes unkanalizācijas tīklu atjaunošanaun paplašināšana Balvos” un„Dzeramā ūdens atdzelžošanasstacijas būvniecība Balvos”.Objekta „Ūdensapgādes unkanalizācijas tīklu atjaunošanaun paplašināšana Balvos”būvniecību veica SIA „Wesemann”un SIA „Laterna”.Objekta būvniecība paredzējaūdensvada posmu izbūvi Sportaielā, Jaunatnes ielā, Raiņaielā posmā starp Partizānu ieluun Brīvības ielu, Brīvības ielāno Raiņa ielas līdz Pilsoņu ielai,Brīvības ielas posmā starpJaunatnes ielu un Brīvības ielasNr.84, kā arī sacilpojuma izbūvistarp <strong>Balvu</strong> pilsētas centradaļu un Steķintavu, vienlaicīgiizbūvējot pieslēgumus šajāposmā.Savukārt saimnieciski – fekālonotekūdeņu kanalizācija plānotaBaznīcas ielā, Sporta ielā, Jaunatnesielā, Brīvības ielasposmā starp Jaunatnes ielu unBrīvības ielas Nr.84. Paredzētaarī jauna kanalizācijas sūkņustacija Sporta un Jaunatnes ielukrustojumā.Līgumā paredzētos darbussaviem spēkiem veica SIA„Laterna”, bet asfaltbetonaseguma atjaunošanu veica SIAar iestāžu vadītājiem pārrunājašībrīža aktuālās problēmas.I.Dālderis atzinīgi izteicāspar <strong>Balvu</strong> kultūrizglītības iestāžuspējām piesaistīt projektufinansējumu un izteicacerību, ka tuvākajos gadosEiropas struktūrfondos <strong>Balvu</strong>novada pašvaldībai izdosiesrast līdzekļus, lai pabeigtunemateriālās kultūras centrubijušajā muižas klētī.Turpinās <strong>Balvu</strong> ūdenssaimniecības attīstība„Ceļinieks 01”.Saskaņojot ar pasūtītāju, SIA„Laterna” dažās ielās atklātāstranšejas vietā izmantojahorizontālās vadāmās urbšanasmetodi. Šī metode tika izmantotaūdensvada un kanalizācijasspiedvada izbūvei. Šādi būvējot,maksimāli tiek saglabāts ielasasfaltbetona segums, kā arīpilsētas parka zālājs.Ūdens kvalitāte uzlabosiesProjekta ietvaros tiek īstenotaarī dzeramā ūdens atdzelžošanasstacijas būve. Šos darbusveic līgumsabiedrības „Water-Preseco-Eko”vadošaispartneris SIA „Water Ser”.Projektēšanas darbus veica SIA„EkoAkva”, celtniecības darbusveica SIA „Vesta ABM”,ārējo elektroapgādes tīklus SIA„Rēzeknes pilsētas DELTA”,ārējo ūdensvada un kanalizācijastīklus SIA „GROMD” , artēziskoaku tamponāžu SIA „KOLIR”,jauno artēzisko aku urbšanudziļumā līdz 250m veiks SIA„TOTAS”.Objekta celtniecība ietvervairākus būvdarbus, piemēram,divu tīrā ūdens rezervuārubūvniecību ar kopējo tilpumu 750m3, otrā pacēluma sūkņu stacijasbūvniecību, triju jaunu artēziskoaku izbūvi, to elektroapgādi,dziļurbumu sūkņu uzstādīšanuun automatizāciju, tīrā ūdensrezervuāra izbūvi, dezinfekcijasiekārtu iegādi un uzstādīšanu,Jaunais mācību gadsnāk ar pārmaiņāmSaspringtās finansiālās situācijas un novadu reformaskontekstā jaunais mācību gads sāksies ar dažādām pārmaiņām.<strong>Balvu</strong> novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sportapārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa informēja par būtiskākajāmno tām.Trīs novada skolas pārveidos par filiālēm6.augustā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē tikaizskatīts jautājums par <strong>Balvu</strong> novada skolu tīklu. Balstoties uzgrozījumiem valsts budžetā, <strong>Balvu</strong> novadā skolotāju likmju skaitsjāsamazina par aptuveni 40 procentiem.Līdz ar to, sēdē izskatīja jautājumu par trīs novada skolureorganizāciju, pievienojot tās blakus skolām kā struktūrvienības(filiāles): Bērzpils vidusskolai – Krišjāņu pamatskolu, Tilžas vidusskolai–Vectilžas pamatskolu, Stacijas pamatskolai – Vīksnaspamatskolu. Tas nozīmē, ka Vectilžas, Vīksnas un Krišjāņu pamatskoluskolēni varēs turpināt mācības savas skolas ēkā, vienīgiizglītības dokumentos (apliecībās, atestātos) būs rakstīts tās skolasnosaukums, kurai šī izglītības iestāde pievienota. Skolai, kura tiekreorganizēta par citas skolas struktūrvienību, nebūs atsevišķasadministrācijas. Paredzēts, ka visās novada skolās mācību stundassāksies vienā laikā – plkst.9:00.Interešu programmās priekšroka Dziesmu un deju svētkudalībniekiemDrūma situācija ir ar interešu izglītības programmām. Salīdzinotar iepriekšējo mācību gadu, finansējums interešu programmurealizēšanai ir samazinājies par 38 procentiem.Interešu programmu izskatīšana notiks tuvākajās dienās, bet irskaidrs, ka priekšroka tiks dota kolektīviem, kuri gatavojas Dziesmuun deju svētkiem – dejotājiem, koristiem, pūtēju orķestrim.Pirmās klases skolēniem būs brīvpusdienasJaunā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem Valsts budžetāparedzēti līdzekļi pirmklasnieku ēdināšanai līdzšinējā apjomā – 80santīmi vienam skolēnam. Arī nākamā gada budžetā tiek pieprasītilīdzekļi šādā apjomā. Pirmklasnieku ēdināšanai piešķirtos līdzekļusadministrē Izglītības un zinātnes ministrija.dīzeļģeneratora piegādi unuzstādīšanu, kas paredzētavisa kompleksa darbībasnodrošināšanai elektroenerģijaspārtraukumu gadījumos, piebraucamāceļa (posmā noPartizānu un Ziedu ielu krustojumalīdz objektam) izbūvi.Projekta ietvaros paredzētaarī esošo artēzisko urbumutamponāža, tādi nodrošinotapakšzemes ūdens resursulietderīgu izmantošanu unaizsardzību pret piesārņojumu.Projekts vienlaikus paredzesošo maģistrālo ūdensvadatīklu skalošanu 10.5 km garumā.Ūdensvada ilgās ekspluatācijaslaikā uz ūdensvada cauruļusienām ir izveidojusies biezanosēdumu kārta. Lai nodrošinātukvalitatīva ūdens piegādipatērētājiem, nepieciešamaūdensvada tīklu skalošana.Ieguvēji būs iedzīvotāji„San – Tex” direktors uzsver,ka reālu labumu no realizējamāprojekta gūs tie <strong>Balvu</strong> pilsētasiedzīvotāji, kuri izmantodzeramā ūdens ieguves unkanalizācijas novadīšanas pakalpojumus.Ūdensvada un kanalizācijasizbūve dos iespēju veiktūdensvada pieslēgumu 138individuālajām mājām unkanalizācijas pieslēgumu147 mājām. Tas ir neskaitotpieslēgumus, ko veido ārpus šīprojekta jau izbūvētie ūdensvadaun kanalizācijas tīkli pa Skolasielu un Baznīcas ielu posmāstarp Bērzu un Raiņa ielām.Galvenais, ko mēs - ūdenslietotāji - gaidām, būs jaunasatdzelžošanas stacijas nodošanaekspluatācijā šī gada novembrī.Vienlaicīgi paredzēta 10 500m maģistrālo ūdensvada tīkluskalošana. Objekta ietvarosplānotā esošo artēzisko urbumutamponāža nodrošinās lietderīguapakšzemes ūdens resursu izmantošanuun aizsardzību pretpiesārņojumu.U.Sprudzāns atzina, ka Dzeramāūdens atdzelžošanas stacijasbūvniecība nerit tik raiti,kā būvnieki sākotnēji solīja.No laika grafika darbi atpaliekpar 1-1.5 mēnešiem. Jaunoartēzisko urbumu veikšana bijajāuzsāk jūlija vidū, taču darbinav vēl uzsākti. Izpildītājslūdz pagarināt galīgo termiņulīdz novembra beigām. Jaatrisināsies jautājums par būvuzraudzībaspakalpojuma apmaksu,iespējams, ka novadaDome pagarinās šo termiņu,kaut gan reāli šos darbus nevarpabeigt septembrī, kā to paredzlīgums.“Paldies par pacietību tiem,kuri gaida, lai arī Balvos būtukvalitatīvs ūdens, lai varētudroši izmantot mūsdienīgās vannasistabu un virtuvju iekārtas.Vēlos, lai vairāk būtu ūdensun kanalizācijas izmantotājuindividuālo māju sektorā,”sarunas noslēgumā teicaU.Sprudzāns.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: modris.teilans@balvi.lv, solvita.avotina@balvi.lv, t: 64522398, 26335803, mājas lapa: www.balvi.lv


“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2009. gada 20.augustsIedzīvotājs jautāKur pagastu iedzīvotājiemgriezties ar saviemiesniegumiem?<strong>Novada</strong> pagastu iedzīvotājiemdažkārt rodas jautājums, kurgriezties ar dažādiem saimnieciskajiem,sociālajiem uncitiem jautājumiem. <strong>Novada</strong>pašvaldības Vispārējās unjuridiskās nodaļas vadītājaI.Ločmele skaidro, ka iesniegumuskā līdz šim pieņem pagastupārvaldēs. Tāpēc navnepieciešams mērot ceļu uz<strong>Balvi</strong>em.<strong>Balvu</strong> Sporta centrs23.augustā plkst. 10:00<strong>Balvu</strong> stadionā rīkoFutbola paaudžusalidojumu.Aicināti gan futbolisti, ganlīdzjutēji. Sīkāka informācijapa tālr.28334425.<strong>Balvu</strong> vakara (maiņu) vidusskolaturpina uzņemtaudzēkņus pamatskolas (7.-9.kl.) un vidusskolas (10.-12.kl.) 2009./2010.mācībugadam. Dokumentus pieņemdarbdienās no plkst.9.00– 12.00. Sīkāka informācija:64522460.<strong>Balvu</strong> Tālākizglītības centrsStudiju iespējas2009./ 2010.gadamDaugavpilsUniversitāte balvufiliāleprofesionālā maģistra studijuprogramma− Sabiedrības un iestāžuvadībaDokumentu pieņemšana<strong>Balvu</strong> filiālē:4.augustā no plkst. 11 00 - 15 00www.du.lvGRĀMATVEDĪBAS UNFINANŠU KOLEDŽApirmā līmeņa profesionālāsaugstākās izglītības studijuprogrammas:− Grāmatvedība unfinanses− Sabiedrības pārvaldesspeciālistsDokumentu pieņemšanaBalvos no 1.jūnija līdz15.septembrimotrdienās 1000 – 1400ceturtdienās 1300 – 1700www.koledza.lvInformācijassistēmu menedžmentaaugstskolaprofesionālā bakalaurastudiju programmas:− Uzņēmējdarbības vadība− Informāciju sistēmasDokumentu pieņemšanaBalvos līdz 15.septembrimotrdienās 1000 – 1400ceturtdienās 1300 – 1700www.isma.lvVairāk informācijas: <strong>Balvu</strong>Tālākizglītības centrā,Partizānu ielā 16tālrunis: 64507012, mob.tālrunis: 26585964, e- pasts:centrs@balvi.lvBALVUBALVUNOVADAZIŅASZIŅASIznākIznāk12reizireizesmēnesīmēnesīIzdevējsIzdevējs--<strong>Balvu</strong><strong>Balvu</strong>novadapilsētasDomeDomeNod.Nod.maks.maks.apl.apl.Nr.Nr.9000001232990000012329NorēķinuNorēķinukonts:konts:SEBSEBUnibankaUnibankaUNLALV2XUNLALV2XLV29UNLA0024000130902LV29UNLA0024000130902AFIŠA PAGASTOSBRIEŽUCIEMS28.augustā plkst. 13.00 netradicionālo tērpu skate “Jautrāspogas”, netradicionālās sporta spēles bērniem un plkst.20.00diskotēka.VECTILŽA22.augustā plkst.19.00 Tautas muzikantu saiets “Muzikantudzierksts”. Piedalās Vectilžas, Tilžas, Rugāju, Bērzpils muzikanti(akordeonisti). Pēc koncerta balle “Akordeona skaņās”.Ieeja brīva.29.augustā plkst.10.00 Pagasta sporta svētki. Plkst.22.00balle, spēlē Ainārs no Ludzas. Ieeja brīva.VĪKSNA5.septembrī plkst.14.00 Pilngadības svētki.TILŽA22.augustā plkst.19.00 estrādē grupas “Sandra” koncerts,plkst.22.00 zaļumballe.22.augustā Republikas sacensības zirgu draivingā.29.augustā plkst. 19.00 Pilngadības svētki Kultūras namā,plkst.22.00 zaļumballe.11.septembrī plkst.22.00 Kultūras namā balle ar grupu“Kamēr”.18.un 25.septembrī diskotēka.BALVU PAGASTS22.augustā plkst.15.30 Tautas nama pagalmā Latgales novadasenioru deju svētku ietvarā dejos deju kolektīvi: Preilenes” noSiguldas, „Sniegarozes” no Siguldas novada, „Dāmītes” noMores pagasta, „Valceris” no Priekules novada, Liepājas rajona,„Priecīgās vecmāmiņas” no Ludzas. Ieeja bezmaksas.28.augustā plkst.19.00 Tautas namā Lietuvas cirks „Arino”.Piedalās dresēti dzīvnieki: sunīši, kaķīši, žurkas, nutrijas,lapsas, seski, lamingi, dzeloņcūka, jenoti. Triki un ilūzijas, jogasmāksla, stikls, naglas, naži, uguns. Visā izrādes garumāar Jums būs jautrie klauni Žu-žu un Guziks. Pirmo reizi uzskatuves burbuļu pasaka.Biļešu cena: līdz 3. g. – 0,50 Ls, no 3.g - 6.g un pensionāriem- 1,50 Ls, no 6.g – 2,00 Ls.DEJU STUDIJA ”TERPSIHORA” piedāvā maksasnodarbības (ritmika, break dance, šova deju grupa, līnijdejas,vēderdejas). Pirmās tikšanās 3.septembrī plkst.17.30 <strong>Balvu</strong>kultūras un atpūtas centrā.Pašapziņas celšanas studija “LOTE” piedāvā nodarbībasmeitenēm vecumā no 10-14 gadiem. Pirmā tikšanās arvecākiem 7.septembrī plkst.18:00 <strong>Balvu</strong> Amatniecības vidusskolasaktu zālē.Informācija pa tālruni 26428477, Līga MorozaBūvvaldes maksas pakalpojumi<strong>Balvu</strong> novada Dome apstiprināja Būvvaldes sniegtos pakalpojumaveidus un tarifus objektu pieņemšanai ekspluatācijā un izziņuizsniegšanai (cenā nav iekļauts PVN):1.1.vienģimeņu dzīvojamās mājas Ls 30,-1.2.saimniecības ēkas, pirtis, garāžas un citas ēkas pie vienģimeņudzīvojamajām mājām, garāžas uz pašvaldības, fizisko personu zemesīpašumiem Ls 15,-1.3.dzīvokļu pārbūve Ls 15,-1.4.divu un vairākdzīvokļu dzīvojamās mājas Ls 50,-1.5.nedzīvojamās ēkas Ls 60,-1.6.dzīvokļu pārbūve par nedzīvojamām telpām Ls 50,-1.7.sporta un atpūtas būves Ls 20,-1.8.ēku nojaukšana Ls 10,- +PVN1.9.inženierbūves:1.9.1.transporta būves Ls 30,-1.9.2.maģistrālie cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas Ls 70,-1.9.3.vietējie cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas:1.9.3.1. juridiskajām personām Ls 40,-1.9.3.2. fiziskajām personām Ls 10,-1.10.citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves Ls 50,-1.11.izziņu izsniegšana:1.11.1.par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumuLs 10,-1.11.2.par būves neesamību Ls 2,-1.11.3.par zemes vienības atļautās izmantošanas atbilstību <strong>Balvu</strong> pilsētasteritorijas plānojumam Ls 2,-Reģistrācijas Reģistrācijas numurmursnu-RedakcijasRedakcijasadrese:adrese:BērzpilsSporta ielaiela11A000703136 000703136<strong>Balvi</strong>,<strong>Balvi</strong>,LVLV45014501Bezmaksas BezmaksasBALVU KULTŪRAS UN ATPŪTASCENTRA AFIŠAIzstāžu zālē gleznotāja novadnieka Valda Buša jubilejasizstāde.22.augustā Eiropas deju grupu festivāls„Dārza svētki <strong>Balvu</strong> muižas parkā”.Virsvadītājas: L.Andersone un L.Jermacāne. Piedalās 6kolektīvi no Latgales, 12 kolektīvi no Vidzemes, 1 kolektīvsno Kurzemes.Plkst.15.30 koncerti pagastos: <strong>Balvu</strong> pansionātā, pie KubuluKultūras nama, pie Naudaskalna Tautas nama.Plkst.17.00 koncerts <strong>Balvu</strong> pilsētas estrādē “Dārza svētkimuižas parkā”. Ieeja bez maksas.Plkst.23.00 Zaļumballe pilsētas estrādē kopā ar grupu“Marchello” (Rēzekne). Ieeja 2 Ls.Čellu trio „Melo – M”<strong>Balvu</strong> Kultūras un atpūtas centrā 27.septembrīplkst.18:00Par godu jaunā albuma „Around The World” klajā laišanai, čellumūzikas trio „Melo – M” šoruden dosies plašā koncertturnejāpa Latvijas pilsētu kultūras namiem.Jaunajā programmā “Apkārt pasaulei” čellisti iejūtas civilāsaviācijas pilotu lomās, ar mūzikas palīdzību apceļojot daudzaspasaules valstis. Skaņdarbu klāstā ir „Melo – M” versijas parkrievu, īru, somu, afrikāņu, amerikāņu, grieķu, peruāņu un citutautu populārākajām dziesmām.Koncertos būs iespēja arī dzirdēt agrāk popularitātiiekarojušos „Melo – M” skaņdarbus – versijas par populārāmlatviešu un pasaules estrādes melodijām, kā arī „Melo – M”oriģināldarbus.22. un 23.augustā <strong>Balvu</strong> muižas koncertzālē(Brīvības ielā 47, Balvos)10. <strong>Balvu</strong> kamermūzikas festivāls“Pāri visai Latvijai”.22.augustāplkst. 20.00 Bēthovens. M.Ravēls. J.Brāmss.Piedalās: Elīna Bērtiņa (klavieres), Elgita Polloka (vijole),Baiba Lasmane (vijole), Raimonds Golubkovs (alts), ĒriksKiršfelds (čells), Ingus Novicāns (mežrags), Aivars Vadonis(mežrags), Uldis Lipskis (klarnete).Programmā: L.van Bēthovena „Sekstets diviem mežragiem unstīgu kvartetam”, M.Ravēla „Klavieru miniatūras”, J.Brāmsa„Klarnetes kvintets”.plkst. 22.00 Džeza nakts koncerts.Piedalās: Liepājas džeza trio „Crazy Strings”, Valērijs Ivanovs(vijole), Māris Kupčs (ģitāra), Guntis Kolerts (kontrabass).Programmā: Parafrāzes un improvizācijas par džezaklasiskajām tēmām.23.augustāplkst.13.00 Koncerts „Lielās serenādes” .Piedalās: Mārtiņš Zālīte, Marts Kristiāns Kalniņš (obojas),Ivars Lavrinovičs, Uldis Lipskis (klarnetes), Dzintars Jurgelaitis,Artis Zēns, Mārtiņš Grīnbergs (fagoti), Mārcis Kalniņš,Edgars Ruģelis (mežragi), Larisa Strelita-Strēle (čells).Programmā: V.A.Mocarta un A.Dvoržaka „Serenādes”,P.Hindemita „Sonāte četriem mežragiem.”Darbu atsācis <strong>Balvu</strong> peldbaseins Dārza ielā 2Aicinām apmeklēt:Lielo peldbaseinu (25X10m), SPA hidromasāžas baseinupieaugušajiem, hidromasāžas baseinu bērniem, kaskādi,saunu, trenažieru zāli un sāls istabu (ārstēšana ar sāls klimatu)Darba laiks:Darbdienās – 9:00 – 22:00Sestdienās – 10:00 – 22:00Svētdienās – 10:00 – 21:00Sīkāka informācija pa tālruni 26656086, 29115869Redaktors:Redaktore:ModrisIlona VītolaTeilānsTirāža:Iespiests:5000“LatgaleseksemplāriDruka”Tirāža: 3500 eksemplāriPublicētie materiāli ne vienmērPublicētie materiāli ne vienmēratspoguļo redakcijas viedokli.atspoguļo redakcijas viedokli.Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī parPar faktu, skaitļu pareizību, kā arī parsludinājumu tekstiem atbild to autors.sludinājumu tekstiem atbild to autors.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!