12.07.2015 Views

Formatīva vērtēšana - Balvi

Formatīva vērtēšana - Balvi

Formatīva vērtēšana - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

apgūstama dažu stundu laikā. Vispirms skolēni veic pirmo daļu un saliekpieturzīmes dotajos teikumos, pasvītro gramatiskos centrus, uzzīmē teikumushēmas. Darbs tiek vērtēts uzreiz pēc daba paveikšanas, jo skolēni vēlas tūlītpārliecināties par savām zināšanām. Parasti gan lūdzu sadarboties ar blakussēdētāju, kurš pārbauda un labo darbu. Skolotājs ir tas, kas norāda, kā būtupareizi un kāpēc. Ja puse darba ir veikta pareizi, tad skolēns saņem „i”.Darba lapas Nr. 7 otrā daļa tiek piedāvāta veikt mājās. Šis darbs navapjomīgs, bet vairāk radošs. Skolotājs apzinās, ka veic kārtējo vērtēšanu, kasskolēnus veiksmīgāk sagatavo noslēguma vērtēšanai. Darbs tiek vērtēts ar „i”.7.klasē skolēni sāk mācīties par savrupinājumiem. Parasti šī tēma sagādālielākas grūtības. Tādējādi pašvērtējuma karti nedod pirmajā stundā, bet tikaitad, kad tēma ir izprasta. Skolēni atzīmē, ko saprot, kas vēl jāmācās, veidopiezīmes, raksta piemērus. Pēc šī darba ieteicams uzrakstīt secinājumus, kasno jauna uzzināts, ko labi saprot. Skolotājs iegūst atgriezenisko saikni, kā arīpalīdz pilnveidot izpratni par savrupinājumiem.Darba lapa Nr.9 tiek piedāvāta, lai īstenotu vienu no formatīvās vērtēšanasveidiem- kārtējo vērtēšanu. Skolēni individuāli veic uzdevumus. Pirmajājāsaliekpieturzīmes un iekavās jānorāda savrupinājuma veids. Otrajāuzdevumā teksts jāpapildina ar savrupinājumiem, jāsaliek pieturzīmes unjāsaprot, kas tas par savrupinājuma veidu. Skolēni strādā 10-15 minūtes, tadsāk izvērtēt darbus. Skolēni tūlīt arī iegūst vērtējumu-„i” vai ”ni”, labo kļūdas.Atgriežas pie pašvērtējuma kartes un veic jaunus ierakstus par to, ko irsapratuši vairāk. Vērtējums ir ierakstāms žurnālā.Par darbības vārdu ir jau mācīts, tādējādi pašvērtējuma karte tiek piedāvātajau pirmajās stundās. Skolēni secina, ka no jauna šajā mācību gadā uzzinās pardarbības vārda konjugācijām, izteiksmēm, kā arī divdabja formu. Zempašvērtējuma kartes ir trīs taisnstūri, kas ir aizpildāmi pēc tam, kad skolēnibūs apguvuši darbības vārdu pareizrakstību. Tajos ieraksta likumu pardarbības vārda nenoteiksmes formu rakstību ( t,d.s- s pirms galotnēm t,ties),daļēji lokāmā divdabja pareizrakstības likums ( t,d,z –z pirms dams), par „a”vai „ā” pareizrakstību. Tā var būt skolēnu un skolotāju brīva interpretācija, kālabāk, radošāk pierakstīt likumus par darbības vārdu pareizrakstību.Šīs lapas otrā daļa ir paredzēta kārtējai vērtēšanai, lai secinātu, kā skolēniizprot likumus par darbības vārdu pareizrakstību. Skolēni gan veido teikumusar darbības vārdu „lūzt”, gan svītriņu vietā raksta nepieciešamo patskani, ganaizpilda tabulu, kurā ir jāuzraksta darbības vārda pavēles un īstenībasizteiksmes formas, kā arī jālabo stila kļūdas. Darbs tiek veikts 15 minūtes, tadkopā tiek labots un, ja ir 50% pareizi veikts, tad saņem ‘i”, un skolotājsvērtējumu ieraksta klases žurnālā. Vērtēšana var būt gan skolēnu savstarpējā,gan skolotāja.Pašvērtējuma karte Nr.11 ir par divdabi. Šī lapa nav paredzēta pirmajāsstundās, jo skolēniem tas ir no jauna. Kad skolēni ir izpratuši, kas ir divdabis,kādi ir veidi un apguvuši pareizrakstības likumus, tad aizpilda pašvērtējumakarti. Pēc tam akcentē galvenos pareizrakstības likumus, tos radoši atveidoparedzētajos rāmīšos, secina, ka tie ir jau zināmi, mācoties pa darbības vārdu.4


Pašvērtējuma kartes otrā lapa, lai pārbaudītu un izvērtētu skolēnu prasmesveidot divdabjus, iesaistīt teikumos, kā arī svītriņu vietā ierakstītnepieciešamos burtus. Vērtējums ir „i’ vai „ni’. Skolēni tūlīt stundā izvērtēsavas prasmes par divdabi un saprot, kas vēl jāuzlabo. Stundā notiek aktīvsmācīšanās process.Pašvērtējuma karte Nr.12 par divdabja teicienu tiek pielietota tikai tad, kad irizpratne par divdabja teicienu un tā veidošanu, lietošanu. Skolēni atzīmē, kozina, kas veido divdabja teicienu, kur tas atrodas teikumā, kas to veido, kasneietilpst teicienā un par plašāk savrupinātu divdabja teicienu. Nav tikvienkārši uzreiz viesiem saprast, kas ir divdabja teiciens, bet vēl svarīgāk toatdalīt ar pieturas zīmēm. Pēc tam, kad karte aizpildīta, ļoti noderīgi irkonsultēties ar blakussēdētāju un salīdzināt. Tas, kas nav pašam skaidrs, varprasmīgi izskaidrot solabiedrs.Pašvērtējuma karte Nr.13 ir par pēdējo tēmu 7.klasē, proti, apstākļa vārdu.Skolēni par to neko nav mācījušies, tikai zina par apstākļa teikuma locekļiem.Tādējādi ievadvērtēšanā tiek pārsvarā atzīmēts, ka par apstākļa vārdu daudzjāmācās. Pēc 4 mācību stundām var atkārtoti pildīt karti un apjaust, ka irdaudz uzzināts. Īpaša uzmanība jāpievērš apstākļa vārda pareizrakstībai.Tāpēc arī pēc kartes aizpildīšanas var veikt radošas piezīmes par norādītoapstākļa vārdu pareizrakstību.Pēc pašvērtējuma lapas aizpildīšanas tiek veikti uzdevumi darba lapā, kasdod iespēju pārliecināties un izvērtēt, kā skolēni ir sapratuši par apstākļavārdu. Pirmajā uzdevumā ir jāatrod kļūdas un jāizlabo tās. Otrajā uzdevumāno dažādu autoru atziņām jāizraksta apstākļa vārdi un jānosaka to veids.Uzdevumi tiek pārbaudīti klasē, un darbs novērtēts ar ‘i” vai „ni”.Izstrādātās un mācību procesā aprobētās pašvērtējuma kartes un darba lapasir lieti noderējušas formatīvās vērtēšanas procesā. Darba procesā arī tikasecināts, ka skolēni strādā ar interesi, labāk darbojas ar piedāvātajām lapāmnekā ar mācību grāmatām. Bet svarīgākais ir tas, ka skolēni aktīvi iesaistāsmācīšanās procesā, apgūst ar interesi jauno, atkārto jau zināmo un labāksagatavojas ieskaites pārbaudes darbam. Darba lapas, kas ir izstrādātas7.klasei,var izmantot arī 10. klasē, kad skolēni atkārtoti un sistematizēti mācāspar vārdu šķiru gramatiskajām kategorijām. Pašvērtējuma kartes lieliski nodermācību gada noslēgumā, kad ir mācību vielas atkārtošana.Nobeigumā par formatīvo vērtēšanu, tās veidiem var secināt : Formatīvā vērtēšana notiek mācību procesa laikā Skolēni iepriekš par to nav jābrīdina Tiek pārbaudīta, kā apgūta viena vai vairākas programmas prasība Vērtē aprakstoši vai i/ni Ātri pārbaudāma Izpildāma 10-15 minūtēs Uzlabo mācību procesu Skolēns iegūst atgriezenisko saiti stundā par savu mācīšanos5


Pašvērtējuma karte „ Saziņa”N.p.k. Jēdziens Zinu Nezinu Zinudaļēji1. Informācijasiegūšanas veidiNr.1Piezīmes/piemēri2. Saziņas veidi3. Kas ir monologs4. Kas ir dialogs5. Kā veidot runu,runas uzbūve5. Kā publiski runāt6. Kā nošķirtnozīmīgu nonenozīmīgasinformācijas7. Kā pamatot savuspriedumu8. Kā paust savuattieksmi, risinātproblēmu9. Kā plānot unpiedalītiesdiskusijāMani secinājumi par šo tēmu.Man vislabāk patika_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Manas prasmes par saziņu noderēs____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7


Pašvērtējuma karte „Teksts”N.p.k. Jēdziens Zinu Nezinu Zinudaļēji1. Apraksts, tā pazīmesNr.2Piezīmes/piemēri2. Vēstījums, tāpazīmes3. Pārspriedums, tāpazīmes4. Plāns, tā veidi5. Teksta tēma6. Temats7. Teksta struktūra8. Citāts, tā iesaistīšanatekstā9. Izlaidums tekstā10. Dienasgrāmata, tāsveidi11. Nosacīti brīvaispārspriedumsMani secinājumiVislabāk atcerējos par__________________________________________________________________________________________________________________________Interesanti bija uzzināt__________________________________________________________________________________________________________________________Viegli bija saprast_________________________________________________________________________________________________________________________Manas prasmes par tēmu „Temats”noderēs__________________________________________________________________________________________________________________________8


Pašvērtējuma karte „Valodas stili”Nr.3Nr.p.k. Jēdziens Zinu Nezinu Zinudaļēji1. Valodas stilsPiemēri/piezīmes2. Valodas stiluiedalījums3. Sarunvalodas stils4. Lietišķo rakstu stils5. Publicistikas stils6. Daiļliteratūras stils7. Zinātniskais stils8. Populārzinātniskaisstils9. Oficiālais stils10. Svinīgais stils11. Sirsnīgais stils12. Humoristiskais stils13. Ironiskais stils14. Satīriskais stils15. Kā rakstītiesniegumu unpaskaidrojumu16. Referāts, tā uzbūve17. Tēzes9


Pašvērtējuma karte „Teikums”Nr.4Nr.p.k. Jēdziens Eszinu1. Kas ir teikumsEsnezinuZinudaļējiPiezīmes2. Teikumu pēcattieksmes pret īstenību3. Teikuma virslocekļi4. Teikuma palīglocekļi5. Vienlīdzīgie teikumalocekļi6. Uzruna, tās grupa7. Vienkāršs paplašinātsteikums8. Vienkāršs paplašinātsteikums9. Salikts sakārtotsteikums10. Salikta teikumasaistīšanas līdzekļi11. Salikts pakārtotsteikums12. Tiešā runa13. Netiešā runa14. Citāti, to iesaistīšanatekstā15. Pielikums, tā grupa16. Vienkāršie un saliktieteikuma locekļi17. Savrupinājumi18. Vienlīdzīgie teikumalocekļi ar vispārinošovārdu19. Jaukts salikts teikums10


Darba lapa „Teikuma locekļi” Nr.5Vārds, uzvārds _______________________________ Teikuma priekšmets ir -----------------------, kas---------------------------------- Izteicējs ir----------------------------------, kas ------------------------------------- Apzīmētājs ir-------------------------------. kas------------------------------------- Papildinātājs ir------------------------------, kas ------------------------------------ Pielikums ir ---------------------------------, kas------------------------------------ Apstākļi ir------------------------------------, kas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aizpildi testu! Ja apgalvojums pareizs, tad liec x pareizi , ja nav, tad liec x,kur ir nepareizi un uzraksti pareizo atbildi!Nr.p.k. Apgalvojums, piemērs Pareizi Nepareizi Kļūdas labojums1. Romāns „Mazā Fadete”ir „romāns”- teikumapriekšmets2. Izcilā franču rakstnieceŽorža Sanda ir romānaautore.„ir autore”- izteicējs3. Žoržas Sandas darbisaista ar bagātu jūtudzīvi.„ar bagātu”-papildinātājs4. Romāns vēstī par stipro,gudro meiteni.„stipro, gudro”-apzīmētājs.5. Fadetei nepelnīti jāciešļaužu nicinājums„ļaužu”- apstāklis6. Romāna varoņi nāk noikdienas dzīves.„no dzīves”-papildinātājs7. Mazā meitene Fadete irļoti labestīga.„mazā meitene”-pielikums8. Romāns vēstī par laukucilvēku dzīves ikdienu.„cilvēku”- apstāklis11


2. Iesaisti vārdu „ziema”5 teikumos tā, lai tas būtu kā teikuma priekšmets,izteicējs, pielikums, apzīmētājs un apstāklis. Vārda formu var mainīt! Pasvītroar atbilstošu apzīmējumu!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Izdomā dotajiem vārdiem pielikumus un veido teikumus!Imants Ziedonis. Cēsis. Vidzeme. Latvija. <strong>Balvi</strong>.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Izvēlies vienu no teikuma locekļiem un uzraksti monologu!Ja vēlies, vari uzzīmēt, kā Tu iedomājies šo teikuma locekli!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12


Tēma „Vienlīdzīgie teikuma locekļi.Nr.6Vienlīdzīgie teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu.”.Vārds, uzvārds-----------------------------------1. Saliec tekstā pieturzīmes, pasvītro vienlīdzīgos teikuma locekļus.Mājas kaķis ir pretrunīgs neatkarīgs dzīvnieks. Mājās viņš ir pāraudziskaķēns kurš nenolaiž acis no sava saimnieka. Ārā uz jumta tas ir pilnīgipieaudzis kaķis pats sev valdnieks brīvi dzīvojoša savvaļas radībatrauksmains un pašapmierināts. Kaķis prot palikt pieradināts dzīvnieks ja irsecīgi un saskaņoti audzināts. Labi sadzīvo kopā gan ar citiem kaķiem gancilvēkiem .Gan kaķi gan suņi ir dzīvnieki kuru dēļ mēs cilvēki esamuzņēmušies nopietnas saistības. Cilvēki ir noslēguši nerakstītu vārdosneizteiktu līgumu ar kaķu savvaļas senčiem jo ir apsolījuši ēdienu undzērienu un aizsardzību apmaiņā pret noteiktu pienākumu pildīšanu.2.Aizpildi testu!Piemērs Pareizi Nepareizi Kļūdas labojumsKaķi ir dažādās krāsāsmelni,balti, rudi.Kaķis ēd tādus grauzējus kāpeles, žurkas.Visur mājās, pagalmā- visurkaķis jūtas kā saimnieks.Kaķis- tas ir cilvēku mīlulis.Neatkarīga, spītīga, mīļa:tāda ir mana Mince3.Uzraksti 6 teikumus ar vispārinošo vārdu par tematu „Mans dzīvnieks”.Uzzīmē to!ZīmējumsTeikumi13


Darba lapa latviešu valodā 7. klasei.Salikti teikumi.1.Izlasi teikumus!2.Pasvītro tajos teikumu gramatiskos centrus, saliec pieturzīmes!3. Nosaki teikumus pēc uzbūves un uzzīmē shēmu!Mazā princese Ilze kurai bija vēsi pils aukstās krēslainās istabās klusiņāmzagās iekšā virtuvē nosēdās uz zemā kāju soliņa glaudīja kaķīti un klausījās.________________________________________________________________________________________________________________________________Ķēniņš klausījās viņā un brīnījās kā tik viegli var sāpes pieminēt un asaras klusikāpa viņam acīs kā silts zilgans ziemas prieks kas paceļas no balti nosnigušadārza un mīksti spiež pieri.________________________________________________________________________________________________________________________________Putni sēdēja zaros un dziedāja lapsas raka sev siltas alas bet milzis gulēja turdziļi apakšā un klausījās atkal kā skan rūķu laktas un ēzes elso un dūc.________________________________________________________________________________________________________________________________________Tad viņas vīrs vilkacis vakarā ar jēru uz muguras devās mežā un zemsmaržīgiem lapotiem zariem uzmeklēja sev vietu mielastam un tad viņ;š līdaatpakaļ caur siekstu pieņēma cilvēka izskatu un mežā krogā dzēra un dzīvojalīdz rītam._______________________________________________________________________________________________________________________________Tik kluss bija viss nams bet šajā klusu ciešanā nebija tā gaišā miera kas maniapņēma citiem vakariem tā nospieda man sirdi likās it kā asaras karātos šajāklusumā.________________________________________________________________________________________________________________________________Rītā virtuvē sprakst uguns švirkst pannas krustmāte rājas zēni un meitenessasarkušām sejām stāv ap pavardu groza gaļu un triec.________________________________________________________________________________________________________________________________________Dāmu garās drānas vilkās gar zaļām ežmalām un mazās lauku puķes brīnījāspar zelta puķēm kas tur bija uzšūtas un gāja viņā garām._______________________________________________________________________________________________________________________________Ansis zināja ka šad un tad uz svētkiem kad balts eņģelis stundām salst ārā unklauvē pie viscietākām sirdīm līdz viņu ielaiž arī to atcerēsies.14


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Papildini teikumus tā, lai veidotos salikti pakārtoti teikumi! Zeme visapkārt bija nobirusi brūnā skujām------------------------------------- ............................................................, kur viņus gaidīja karietes. Ļaudis, ------------------------------------------------, bija patiešām sašutuši.Papildini teikumus tā, lai veidotos salikti sakārtoti teikumi. Dziļa, plata upe tecēja kā laiks---------------------------------------------------- Tur bija apaļš un smaidošs mēness vaigs --------------------------------------- Puisēns atver vecas durvis---------------------------------------------------------Papildini teikumus tā, lai veidotos jaukti salikti teikumi! Pavasara ūdeņi bija izrāvuši ceļu, vecītis brida kā pa arumiem---------------------------------------------------------------------------------------------- Kad es iztraucēju viņu ar jautru labvakaru,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liepas pagalmā, kas man arvien izlikās kā kuplas, valodīgas latviešusievas,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzraksti 7 teikumus par tematu „Mans sapnis”pēc nosacījumiem!1. Teikumā ir savrupināts apzīmētājs vai grupa.2. Teikumā ir pielikums vai grupa.3. Teikumā ir savrupināts apstāklis.4. Teikumā ir vienlīdzīgie teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu.5. Salikts sakārtots teikums.6. Salikts pakārtots teikums.7. Jaukts salikts teikums._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15


Pašvērtējuma karte par savrupinājumiem Nr.8Jēdziens Saprotu Vēl jāmācās PiezīmesKo nozīmēsavrupinātKur atrodassavrupinājumiSavrupinājumaveidiApzīmētājasavrupinājumsPielikumasavrupinājumsApstākļasavrupinājumsDivdabjateicienasavrupinājumsKas veidosavrupinājumagrupuPieturzīmesteikumā arsavrupinājumiemMani secinājumi par tēmu „Savrupinājumi”Šogad no jauna uzzināju______________________________________________________________________________________________________________________Labi saprotu par_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16


Darba lapa „Savrupinājumi.” 7.klase Nr.9Vārds, uzvārds..................................................I. Liec teikumus iztrūkstošās pieturzīmes! Iekavās norādi savrupinājumaveidu!1. Tur aiz muguras palika puse mūža un viss kas vērtīgs. (..................................)2. Drānas greznas un bagātīgi izšūtas ar zeltu bagātajām kundzēm vairs nebijavajadzīgas. (................................................).3. Cilvēki Sodomas iedzīvotāji bēga nosprādzieniem un kodīgiem dūmiem (.......................................). 4. Lata sievaatcerējās kā ar kaimiņienēm pļāpīgām un uzticamām sievām mēdza no sirdsizrunāties atminējās koku veco un līko zem kura nomira vectēvs(...........................................................................). 5.Acis apžilbināja gaisma spilgtaun pārdabiska un tad neko nevarēja saskatīt. (..........................................). 6. Latsvisas grupas vadītājs brīdināja neatskatīties kurš to izdarīs pārvērtīsies parsālsstabu lielu un nesalaužamu (....................................................................).II. Papildini tekstu ar savrupinājumiem, liec pieturzīmes un nosaki savrupinājumaveidu, uzrakstot virs ievietotajiem vārdiem!1.Manas debesīs ....................................... ir putni. 2.Lēnām planēsvētelis.............................. 3.Tur.............................virs manis parādījās vēl kādsrets eksemplārs. 4. Bezdelīgas ..........................šodien .......................................lido augstu. 5. Stārķis nometas pļavā staigā kājas augstu cilādams gluži kābērns..................... kas basām kājām izgājis rasotā pagalmā.5.Knābī.......................notirinās vardulēns................................... 6.Klausvēteli tu nemaz neesi tik svēts kā mēs tevi cildinām! 7. Tad putns atgrūžasatsperas vēlreiz un beidzot šķietamu saiti pārrāvis ceļas gaisos...........................8.Putni ......................................... kā asmeņi graiza gaisu gabalos.17


1. Uzraksti 5 teikumus, iesaistot darbības vārdu „lūzt” dažādās formās!Temats „ Uz ledus ir bīstami!” (5p.)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Svītriņu vietā ieraksti pareizo burtu! (8p.)Las- m, vizin- mies, kaun- mies, liek-s , beidz- s, gauž-mies, attīst- m, tiek- s,rakst- m, lidin-s, smej- s, griež- s, lāp -m, lūdz -mies, lauž-s, veļ-s.3. Aizpildi tabulu! (6p.)Nenoteiksme Īst.izt.vnsk.2.pers. Pavēles izt.dzsk.2.personaGāzt Tu gāz Jūs gāziet!NāktSēdētMaltKāptCeptRakstīt4. Izlabo kļūdas! (5p.) Mēs zinam, ka šogad pavasaris ir auksts un vējains._______________________________________________________________ Vai jūs negribiet saldajā ēdienā maizes zupu?_______________________________________________________________ Atnākat šodien pie manīm!_______________________________________________________________ Šodien tiks aprunāts jautājums par budžeta ieņēmumiem._____________________________________________________________ Vakar bij tik slikti, ka aizgāju ciemos pie Mikusa._________________________________________________________19


Pašvērtējuma karte 7.klasēDarbības vārds( Divdabis)Nr.11Kas ir divdabisDivdabja divas dabasLokāmais dar. kārtastagadnes divdabisLokāmai darāmās kārtaspagātnes divdabisCiešamās kārtas tagadnesdivdabisCiešamās kārtas pagātnesdivdabisNelokāmie divdabjiDaļēji lokāmie divdabjiCiešamās kārtas tagadnesdivdabju pareizrakstībaCiešamās kārtas pagātnesdivdabju pareizrakstībaDaļēji lokāmo divdabjupareizrakstībaJēdziens Zinu Jāatkārto Piemēri/piezīmesPareizrakstības likumiPareizrakstībaslikumiPareizrakstības likumi20


1. Darini divdabjus un aizpildi tabulu!Darb.vārds Konj. d.k.t.d. d.k.p.d. c.k.t.d. c.k.p.d. nelok. daļ.lok.Smelties 1. smeļošs smēlis smeļams smelts smeļot smeldamssmēlusivarētsmaidītkošļātvizinātrakstītpūstlūztatvērtgavilētkliegtstrādātmazinātveltiesmelotvedinātelsot2. Iesaisti vienu divdabi 5 teikumos tā, lai būtu visas divdabja formas!Pasvītro divdabi kā teikuma locekli!_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Svītriņu vietā raksti nepieciešamo burtu!Cen- damies, el- dams, pū- dams, vizin- ms, las- ms, grau- ts,lāp- ms, pūš- ms, grū- ts, brau- dams, ve- ts, lū- ošs, ve- dams,grau- dams, mul- dams, la- dams, klie- dams, ē- dams, me- ts .21


Pašvērtējuma karte „ Divdabis. Divdabja teiciens.” Nr.12Jēdziens Zinu Jāmācās PiemērsDivdabji, kas veido divdabjateicienuDivdabji, kas neveidodivdabja teicienuDivdabja teiciena atrašanāsvieta teikumāDivdabja teicienā neietilpstVienlīdzīgie divdabjateicieniPlašāk savrupināti divdabjateicieniDivdabja teicienaapzīmējums tekstā22


Pašvērtējuma karteApstākļa vārdsNr.13Jautājums Zinu Jāmācās Piemēri/skaidrojumsApstākļa vārda jēdziensKo norāda apstākļa vārdiLaika apstākļa vārdi,jautājumiVietas apstākļa vārdi,jautājumiVeida apstākļa vārdi,jautājumiNolūka apstākļa vārdi,jautājumiCēloņa apstākļa vārdi,jautājumiKopā rakstāmie apstākļavārdiŠķirti rakstāmi apstākļavārdiKas jāatceras par šo vārdu pareizrakstību:Neparko (kopā un atsevišķi)Papriekšu ( kopā un atsevišķi)PašreizCikkārtTikkoKatrreiz23


1. Atrodi un izlabo kļūdas!Jebkad, pa visam, papriekšu ( vispirms nozīmē), laiku palaikam, tur pat, ikdien, kaut kad, kautkur, tik daudz, nezkur, diezin cik, šurtur, tik daudz,papriekšu ( iet), cikkārt, otriez, katrreiz, toko, jav, arvien, patreiz, tūlit.2. Izraksti no teksta apstākļa vārdus! Aiz katra uzraksti jautājumu unnorādi to veidu!Dzīvo tā, lai nekad nebūtu kauns, ja kādas tavas domas vai vārdi taptu atklātipasaulei- pat ja tā nebūtu patiesība. ( R.Bahs.)Atceries, no kurienes esi ieradies un kurp ej, bet vispirms padomā par to,kāpēc esi radījis nekārtību, kurā pats esi iekļuvis. ( R.Bahs.)Dīvaini saistās un raisās cilvēku vērptie pavedieni un visskaistākie vienmērir kāds neatrisināms mezgls. Kāpēc?( Z.Mauriņa.)Nejautā sev, kāpēc esi ieradies pasaulē. Dzīvo tā, lai par to nejautā citi . (Persiešu paruna)Kas daudz runā, tas pasaka daudz muļķību.( P. Kornels.)Vissvarīgākais ir apņemšanās vienmēr doties turp, kur ir mūsu slepenākāsvēlmes. ( R. Borns.)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________24


Ieteicamā literatūra1.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā. Metodiskais materiāls.-Rīga:VISC.2009.2.Betels, Dž.Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. –Rīga:20033..Hahele,R.,Cābelis, A.Vērtēšana dabaszinātņu mācību priekšmetos.//Skolotājs.5(71)2008.Anna KrēmaneBalvu Amatniecības vidusskola25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!