11.07.2015 Views

Ar dzimšanas dienu, mana Latvija! - Balvi

Ar dzimšanas dienu, mana Latvija! - Balvi

Ar dzimšanas dienu, mana Latvija! - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Daudz laimes dzimšanas dienā , <strong>mana</strong> <strong>Latvija</strong>!С днем рождения, моя Латвия!


1.<strong>Latvija</strong>s kartē atzīmējiet maršrutu no Ventspils līdz <strong>Balvi</strong>em. Kādāmpilsētām garām Jūs brauksiet? Miniet viena skaistākā, slavenākāobjekta piemēru kādā no šīm pilsētām?


1.На карте Латвии проложите маршрут от Вентспилса до Балви. Мимокаких городов вы проедите? Приведите пример однойдостопримечательности в одном из городов?


2.С какими государствами граничит Латвия ?


3. Kāds ir <strong>Latvija</strong>s starptautiskais apzīmējums Internetā?Каково международное обозначение Латвии в Интернете ?


4.Kur Latvijā atrodas plātākais Eiropas ūdenskritums?Где в Латвии находится самый широкий в Европе водопад?


5. Kā sauc populāro bērnu ansambli, kuri izpilda Raimonda Paula dziesmas?Как называется популярный детский ансамбль ,который исполняет песни Раймонда Паулса?


6.Kurā gadā Rīga svinēja 800 gadu jubileju?В каком году Рига праздновала 800 юбилей?


7.Kāds ir <strong>Latvija</strong>s starptautiskais tālsarunu kods?Каков международный телефонный код Латвии?


8.Kādi divi dzīvnieki ir attēloti <strong>Latvija</strong>s valsts ģerbonī?Какие два животных изображены на гербе Латвии?


9. Uzmini mikluОтгадай загадку• Salmu kaudze pie debesīm, betneviens salms nekrīt zemē


10.Kurš ir sveču mēnesis?Какой месяц в Латвии называют «месяц свечей» ?


11.Kā portrets ir attēlots uz 100 latu naudas zīmes?<strong>Ar</strong> ko ir slavens šis cilvēks?Чей портрет изображен на столатовой купюре?Чем знаменит этот человек?


12. Šobrīd kurš pēc skaita ir <strong>Latvija</strong>s prezidents? Kāds ir viņa vārds?На данный момент в Латвии какой по счету президент? Его имя?


13. Kādā gadā <strong>Latvija</strong> kļuva par Eiropas savienības valsti?В каком году Латвия стала страной- участницейЕвропейского союза ?


14. Pati zemākā temperatūra ziemā Latvijā bija 1956.gadā -43,2 grādi. Kādā pilsētā bija nofiksēts šisrekords?Самая низкая температура зимой в Латвиибыла в 1956 году , - 43,2 градуса. В каком городебыл зафиксирован этот рекорд?


15. Šis monētas dizains uzvarēja konkursā „Mana sapņu monēta”,autore Emīlija Adumane. Tika izlaisti 5000 eksemplāru, tā irsudraba monēta, to var iegādāties valsts bankās. Kā Jūs domājat,cik maksā šī monēta?Этот дизайн монеты победил в конкурсе «Монета моеймечты» , автор школьница Эмилия Адумане . Выпущеновсего 5000 экземпляров, монета серебряная её можноприобрести в банках страны. Как вы думаете по какой цене?


16. <strong>Latvija</strong> debitēja Eirovīzijas konkursā 2000. gadā,kāda grupa pārstāvēja valsti?Латвия дебютировала в конкурсе Евровидения в2000 году , какая группа впервые представляластрану ?


17. <strong>Latvija</strong> ir sasniegusi teicamus rezultātusolimpiskajā sporta veidā -bobslejā. Kur atrodasmācību trase sportistiem?Латвия достигла прекрасных результатов волимпийском виде спорта бобслее. А гденаходится тренировочная трасса дляспортсменов?


18. Daudz dažādos muzejos Rīgā notiek izstādes,lekcijas, mācību programmas. Kāds no Rīgas muzejiemtiek uzskatīts par visvairāk apmeklētāko un aktīvākoizstāžu zāli?В Риге много различных музеев , проходятвыставки, лекции, учебные программы. Какой измузеев Риги считается самым посещаемым иактивным выставочным залом?


19. Latvijā 2008. gadā iznāca filma "Vienīgāfotogrāfija" par <strong>Latvija</strong> neatkarības proklamēšanas <strong>dienu</strong>.Kurā vietā tika uzņemta šī fotogrāfija 1918. gadā?В 2008 году в Латвии вышел фильм «Единственнаяфотография» о дне провозглашения независимостиЛатвии. А в каком месте была сделана этафотография в 1918 году?


20. Cik gadu paliek kopš <strong>Latvija</strong> Neatkarībasproklamēšanas dienas 2011.gadā?Сколько лет исполняется со дня провозглашениянезависимости Латвии в 2011 году?


Daudz laimes dzimšanas dienā, <strong>Latvija</strong>!Счастья тебе , Латвия!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!