12.07.2015 Views

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2012.gada 31.maijsDomes priekšsēdētāja slejaAndris Kazinovskis,<strong>Balvu</strong> novadaDomes priekšsēdētājsIk pa brīdim izskan pārmetumi Latgalei un arī <strong>Balvu</strong> novadam parto, ka pašvaldības nerada darba vietas, neattīsta ražošanu.Atbilde ir sekojoša.Pirmkārt, pašvaldībām pašām ar likumu nav atļauts nodarbotiesar uzņēmējdarbību. Otrkārt, likumdošana pašvaldībām paredz vienīgisekmēt uzņēmējdarbību un to atbalstīt.<strong>Balvu</strong> novada pašvaldība cenšas to ievērot.Kāpēc neattīstās ražošana Latgalē un Latvijas attālākajās vietās?Uz šo jautājumu atbilde meklējama valsts politikā, kura nesniedz pietiekamuatbalstu, lai šīs ekonomiski nelabvēlīgākās teritorijas varētupietiekami efektīvi attīstīties. Šis atbalsts varētu izpausties nodokļudiferencēšanā jeb to atlaidēs, papildus investīciju ieguldīšanā ganražojošajā , gan apkalpojošajā sfērā, piemēram, maksājot šo teritorijuiestādēs strādājošiem skolotājiem, ārstiem un citiem speciālistiemlielākas algas, kā arī paredzot lielāku atbalsta intensitāti Eiropasstruktūrfondu īstenošanā.Tā visa nav.Pašvaldības, arī mūsu novadā, dara visu iespējamo, lai sekmētunodarbinātību savās teritorijās. Tas ir pretēji Eiropas Savienībasšobrīd piekoptajai politikai, ka pēc krīzes visās jomās un vietāsir jāsamazina tēriņi un jāekonomē, bet nevis jāiegulda attīstībā (šonostāju visspēcīgāk atbalstīja Vācijas kanclere Angela Merkele unbijušais Francijas prezidents Nikolā Sarkozī), un mūsu valdībasnostājai, kas diemžēl atbalstīja šādu Eiropas politiku. Par to liecinakaut vai fakts, ka pēdējos gados mūsu valsts budžetā nebija sadaļasinvestīcijām un kopējais valsts institūciju ieguldījums jaunu objektubūvniecībā bija niecīgs.Pašreizējā valsts attīstība pamatā gulstas uz pašvaldību unuzņēmēju pleciem. Daudzas pašvaldības un arī <strong>Balvu</strong> novads aktīviapgūst projektus, būvējot ceļus, renovējot ēkas utt., tā sekmējotkopējo valsts un novadu attīstību un radot jaunas darba vietas.Varētu minēt, ka <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības 42 iestādēs strādā 932darbinieki. Pašvaldībai pieder kapitāldaļas, jeb ir īpašnieki SIA <strong>Balvu</strong>autotransports, SIA <strong>Balvu</strong> un Gulbenes slimnīcu apvienība, AS <strong>Balvu</strong>Enerģija, PA SAN-TEX, PA Ziemeļlatgales biznesa centrs, kuroskopā ir nodarbināti 463 darbinieki. Neaizmirsīsim, ka šīs darba vietasnodrošina visu iestāžu darbību un pakalpojumus, bet to darbiniekisaņem algu.Būtiski, ka mūsu pašvaldība pērn realizējusi 52 projektus, no kuriem30 ir noslēgušies, bet šajā pusgadā jau ir īstenoti 39 projekti, nokuriem noslēgušies 8. Šajos projektos bija nodarbināti 1999 cilvēki,tanī skaitā 1276 bezdarbnieki. Pie tam ar būvniecību saistīto projekturealizēšanā papildus ieguvēji ir gan izejvielu un materiālu ražotāji,gan tirgotāji un piegādātāji. Katrs realizētais projekts ir ieguvumsgan novadam kopumā, gan daudziem iedzīvotājiem individuāli, dodotviņiem iespēju strādāt un gūt ienākumus. Arī <strong>Balvu</strong> veikalos untirdzniecības vietās priecājas par to, ka ir pietiekami daudz pircēju,kuri par nopelnīto var atļauties daudzas preces.Tas ir ļoti konkrēts pašvaldības ieguldījums uzņēmējdarbībasattīstībā. Ja uz brīdi iedomātos, ka pašvaldība un tās iestādes neveicsavas funkcijas un arī nerealizē projektus, tad nav grūti iztēloties, kaviss būtu apstājies.<strong>Balvu</strong> novada pašvaldības politika un mans uzskats šobrīd ir, kakrīze ir pārvarama tikai aktīvi darbojoties, radot papildus darba vietas,kas dotu iespēju strādāt uzņēmumiem un to darbiniekiem saņemt algas.Tikai taupīt vien un neko nedarīt – tā nav tālredzīga politika. Esar zināmu sapratni uztveru jaunā Francijas prezidenta Fransuā Olandadomu, ka nevis tikai jātaupa, bet jāsekmē attīstība. Tas saskan ardaudzu pašvaldību vadītāju un manu personisko viedokli.Otram bedri rok, pats iekrītValsts policijas Latgalesreģiona pārvaldes <strong>Balvu</strong>iecirknī ir pieņemts lēmums parkriminālprocesa , kas bija uzsāktspēc Sanda Puka iesnieguma parto, ka 2012. gada 17. janvāraZiemeļlatgales laikrakstā Vadugunsviņam celta neslava, izbeigšanunoziedzīga nodarījuma sastāvatrūkuma dēļ. Kriminālpolicijasnodaļas vecākā inspektore majoreS. Leišavniece, izskatot lietasmateriālus, kuros ir 10 nopratinātoliecības un saņemtie dokumenti,pieņēmusi minēto lēmumu.Lietas materiālos norādīts,ka nopratinātais Sandis Puksliecinājis, ka viņš uzrakstījisiesniegumu policijai ar lūgumuierosināt krimināllietu pret <strong>Balvu</strong>novada domes priekšsēdētājuAndri Kazinovski par neslavascelšanu masu saziņas līdzeklī –Vadugunī. Ziemeļlatgales laikrakstaVaduguns minētajā rakstā„Panākumu atslēga nav no zelta”uz žurnālista jautājumu, cikkonstruktīvs ir opozīcijas deputātudarbs novada domē, <strong>Balvu</strong> novadadomes priekšsēdētājs Andris Kazinovskisatbildēja: ”Opozīcijāšobrīd ir J.Trupovnieks. Atsevišķosjautājumos pret balso vēl dažideputāti. Konstruktīvu darbunejūtu.Vairāk to varētu nodēvētpar populismu. Cilvēciski žēl SandaPuka, tomēr situācija aizgājatiktāl, ka viņš atļāvās pacelt rokupret savu kolēģi.Skaidrības labadjāsaka, ka problēmas ar Sandi ir17.maijaDomes sēde17.maijā <strong>Balvu</strong> novada Domēnotika kārtējā Domes sēde, kurākopumā tika izskatīti 59 jautājumi.Sēdē piedalījās 9 no 15 deputātiem.Nekustamie īpašumiDomes sēdē lielākā daļajautājumu bija saistīti ar lēmumiempar nekutamo īpašumu. Deputātilēma par nekustamo īpašumu sadaliBērzpils, Tilžas un Krišjāņupagastos, par adrešu piešķiršanuun precizēšanu, par zemesgabalu<strong>Balvu</strong> pilsētā izslēgšanu nolīdzvērtīgas zemes kompensācijasfonda, par <strong>Balvu</strong> novadapašvaldībai piekrītošajām zemesvienībām <strong>Balvu</strong> pilsētā, par platībasprecizēšanu rezerves zemes fondazemes vienībai Krišjāņu pagastā,par zemes ieskaitīšanu rezerveszemes fondā, par zemes lietošanastiesību izbeigšanu, kā arī parnekustamā īpašuma lietošanasmērķa noteikšanu zemes vienībaiKubulu pagastā un par nosaukumapiešķiršanu zemes īpašumamVectilžas pagastā. Klātesošiedeputāti, vienbalsīgi nobalsojot„Par”, atbalstīja lēmumprojektusarī par zemes nomu Tilžas,Bērzkalnes, Vīksnas, Vectilžas,Bērzpils un <strong>Balvu</strong> pagastā.Deputāti lēma arī par piecu <strong>Balvu</strong>novada zemes gabalu nodošanuatsavināšanai un par viena zemesgabala sadalīšanu un nodošanuatsavināšanai, par nekustamāīpašuma sadali Briežuciemapagastā, par platības precizēšanuzemes īpašumam <strong>Balvu</strong> pagastā,kā arī par zemes ierīcības projektaapstiprināšanu nekustamajamīpašumam Kubulu un Briežuciemapagastā.Sociālie jautājumiDeputāti lēma par trīs personuievietošanu ilgstošas sociālāsaprūpes institūcijā un sociālo pakalpojumuapmaksu.Par aizņēmuma piešķiršanuDomes sēdē lēma paraizņēmumu Eiropas SavienībasEiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai (ELFLA) 321pasākuma „Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem” projektaNr. 11-07-L32100-000246„Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija”realizēšanai, par aizņēmumutrīs automašīnu iegādei <strong>Balvu</strong> novadapašvaldības autonomo funkcijunodrošināšanai, kā arī paraizņēmuma summas precizēšanuEiropas reģionālā attīstībasfonda projekta „<strong>Balvu</strong> pilsētasielu rekonstrukcija stratēģiskinozīmīgu objektu sasniedzamībasnodrošināšanai” īstenošanai.Grozījumi dokumentosDomes sēdē lēma pargrozījumiem <strong>Balvu</strong> novada Domes2011.gada 14.jūlija lēmumā „Parēkas Vidzemes ielā 2b, Balvosnodošanu apsaimniekošanā” un pargrozījumiem <strong>Balvu</strong> novada Domes2012.gada 9.februāra lēmumā „Parpersonas ievietošanu ilgstošasilgstošas, varētu teikt „hroniskas”jau no I.Ņikuļinas un J. Trupovniekalaikiem, disciplīnas pārkāpumi,problēmas ar alkohola lietošanu.Ne velti savulaik, būdamspriekšsēdētājs, J.Trupovniekspārcēla visu Saimniecisko pārvaldiar S.Puku priekšgalā no bijušāspilsētas domes administrācijasēkas uz pašreizējo novada domesadministrācijas ēku, lai Sandisbūtu vadītāja „acu” priekšā, laineklibotu disciplīna. Bet diemžēlkā zinām, pārkāpumi turpinājās.Arī es kā vadītājs no savas pusesesmu vairākas reizes runājis arSandi Puku un viņu brīdinājis,tomēr tas izrādījās veltīgi. Viņš irzaudējis manu un pārējo vadītājuuzticību, bet galvenais – jāpārtraucsociālās aprūpes institūcijā unsociālā pakalpojuma apmaksu”.Deputāti nolēma pieņemtsaistošo noteikumu Nr.15/2012projektu „Grozījumi <strong>Balvu</strong> novadapašvaldības 13.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.7/2012„Par <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības2012.gada budžetu””.Par dalību projektu iesniegumukonkursā<strong>Balvu</strong> novada Domes deputātiatbalstīja lēmumprojektu pardalību projektu iesniegumukonkursā Eiropas Kopienas programmas„Eiropas pilsoņiem”(2007- 2013) 4.darbībā „AktīviEiropas piemiņas pasākumi” unlīdzfinansējuma nodrošināšanuprojektam „Politiski represētopiemiņas saglabāšana” un nolēmapiedalīties šajā konkursā ar minētoprojektu „Politiski represētopiemiņas saglabāšana”, projektaatbalsta gadījumā, nodrošinātlīdzfinansējumu 30% apmērāno projekta kopējām izmaksāmun projekta līdzfinansējuma unpriekšfinansējuma nodrošināšanaiņemt kredītu Valsts kasē.Par traktortehnikasnorakstīšanuDeputāti lēma par atļaujunorakstīt <strong>Balvu</strong> novada pašvaldībasaģentūras „San – Tex” traktortehnikuDT – 75 un JUMZ – 6AKL.Par akciju<strong>Balvu</strong> novada Domes deputātilēma par <strong>Balvu</strong> Sporta skolaspeldbaseina akciju „Lata diena!”.Tika nolemts noteikt maksu parbaseina un hidromasāžas baseinaapmeklējumu, trenažieru zālesapmeklējumu vai sāls istabasapmeklējumu - Ls 1.00 (ar PVN)vienai personai, <strong>Balvu</strong> Sporta skolaspeldbaseina organizētās akcijas,,LATA diena!” laikā no 2012.gada1.jūnija līdz 2012.gada 3.jūnijam.Par sadarbības līgumaslēgšanuDeputāti nolēma slēgtSadarbības līgumu ar BaltkrievijasRepublikas Dokšicas rajonaizpildkomiteju, apstiprinātVienošanās starp Latvijas Republikas<strong>Balvu</strong> novadu un BaltkrievijasRepublikas Dokšicas rajonaizpildkomiteju projektus latviešuun krievu valodās, pilnvarot <strong>Balvu</strong>novada pašvaldības Domespriekšsēdētāju Andri Kazinovskiparakstīt sadarbības līgumu starpLatvijas Republikas <strong>Balvu</strong> novaduun Baltkrievijas RepublikasDokšicas rajonu.Par nolikumu apstiprināšanu<strong>Balvu</strong> novada Domes sēdētika nolemts apstiprināt <strong>Balvu</strong> novadapašvaldības administrācijasstruktūrvienību (nodaļu) nolikumus.Par konsolidētā finanšupārskata apstiprināšanu<strong>Balvu</strong> novada Domes deputātilēma par <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības2011.gada konsolidētā finanšupārskata apstiprināšanu.Par iestāšanos biedrībāLai atvieglotu, lēmumapieņemšanu par iestāšanosbiedrībā „Latvijas Tirdzniecībasgraut novada domes prestižs. Gribuuzsvērt, ka šajā gadījumā nebijanekādu politisku zemtekstu vaikontekstu. Disciplīna ir jāievēroikvienam.” Lietas materiālos ir arīcitas liecības, kas rāda , ka SandisPuks esot darba laikā lietojis alkoholu,kavējis darbu, bijis rupjš pretkolēģiem, pat pacēlis roku.Lēmumā norādīts, kasaskaņā ar krimināllikumu piekriminālatbildības persona irsaucama par apzināti nepatiesu,otru personu apkaunojošuizdomājumu tīšu izplatīšanu masusaziņas līdzeklī, tajā uzsvērts, kakonkrētajā gadījumā A. Kazinovskimnebija nodoma par S. Pukuizplatīt nepatiesas ziņas, apkaunotviņu, celt neslavu. Lēmumā teikts,un rūpniecības kamera”, uz <strong>Balvu</strong>novada Domes sēdi tika uzaicinātsšīs biedrības Rēzeknes nodaļasvadītājs Juris Guntis Vjakse .Biedrības Rēzeknes nodaļasvadītājs paskaidroja, ka šajāuzņēmējus apvienojošā biedrībāpašvaldības ir vajadzīgas kā partneres,lai aktivizētu uzņēmējusdarbībai, iegūtu plašāku kontaktuloku. No pašvaldības pusesbūtu nepieciešams deleģēt personuuzņēmēju uzrunāšanai. Tasveicinātu tikai labāku sadarbībustarp visām pusēm. Dalības maksašajā biedrībā ir Ls 270 gadā.Deputāti izteica priekšlikumudeleģēt aģentūru „ZiemeļlatgalesBiznesa centrs” pārstāvēt <strong>Balvu</strong>novada pašvaldību šajā biedrībā.Gala rezultātā Domesdeputāti nobalsoja par iestāšanosbiedrībā „Latvijas Tirdzniecībasun rūpniecības kamera”, Reģ.Nr. LV40003081501, adreseKrišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga,LV 1010 un nolēma uzdot <strong>Balvu</strong>novada pašvaldības aģentūrai„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”pārstāvēt <strong>Balvu</strong> novada pašvaldībubiedrībā „Latvijas Tirdzniecībasun rūpniecības kamera”.Par izglītībuDeputāti izskatīja jautājumu unlēma par izmaiņām <strong>Balvu</strong> novadaizglītības attīstības programmā.Tika nolemts papildināt <strong>Balvu</strong> novadaizglītības attīstības programmas13.sadaļu ar sekojošu ierakstu:„Lai sekmētu uzņēmējdarbībasun reģiona ekonomiskās izaugsmesatbalstu, uzsākt profesionālāsizglītības attīstību <strong>Balvu</strong> novadā,izveidojot integrētu izglītībasiestādi, nodrošinot jauniešiemiegūt profesionālo izglītību unkvalifikāciju.”.Deputāti lēma arī parprojekta „Par integrētās izglītībasiestādes izveides uzsākšanu <strong>Balvu</strong>novadā profesionālās izglītībasattīstībai, uzņēmējdarbības unreģiona ekonomiskās izaugsmesatbalstam” rīcības plāna aktivitāšuapstiprināšanu.Lai izskatītu ierosinājumuanulēt uzņēmumam SIA „Ilgvis”izsniegto alkoholisko dzērienumazumtirdzniecības licenci, uzDomes sēdi tika aicināti SIA „Ilgvis”pārstāvji. Sēdes laikā tikauzklausīti visu pušu viedokļi undeputāti nolēma atlikt jautājumaizskatīšanu līdz nākošajai Domessēdei un lūgt SIA „Ilgvis” valdesloceklim veikt pasākumusnekārtību novēršanai.<strong>Balvu</strong> novada Domes sēdesnobeigumā izpilddirektore IntaKaļva sniedza pārskatu paradministrācijas un pašvaldībasiestāžu darbu 2012.gada1.pusgadā, kā arī deputātiem tikasniegta informācija par galvojumalīgumu „Sia Alba 5” kredītam projekta„Atkritumu apglabāšanas poligona„Kaudzītes” infrastruktūrasattīstība” realizācijai.Ar pilnu Domes sēdes lēmumutekstu var iepazīties www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvieakti/Lēmumi.ka to, ka S. Pukam ir problēmasar alkohola lietošanu, disciplīnaspārkāpumiem, apstiprina lietāliecinošo personu liecības, kā arī<strong>Balvu</strong> novada pašvaldības iesniegtiedokumenti un ka A. Kazinovskaminētie fakti 2012. gada 17.janvāra laikrakstā Vaduguns navizdomāti un nav apzināti nepatiesi.Kā izriet no S. Puka liecības unnostājas, no citu liecinieku teiktā– kas ir pašvaldības darbinieki unuzņēmēji – visi citi vainīgi, tikaine es – Sandis Puks, un pieņemtaislēmums saka – kas otram bedrirok, pats iekrīt.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


Svētki bērniem un jauniešiem<strong>Balvu</strong> bērnu un jauniešucentrs sadarbībā ar tām <strong>Balvu</strong>iestādēm, kuras <strong>Balvu</strong> novadāstrādā ar mērķi aizsargāt, izglītotun radīt draudzīgu pilsētvidibērniem un jauniešiem 1. jūnijā<strong>Balvu</strong> skvērā organizē Bērnu unjauniešu dienu „Tu pasaulē unpasaule Tevī”. Mazāki un lielākibērni tiek gaidīti no 15.00 – 18.00skvērā, lai kopā ar draugiem,vecākiem izstaigātu tiesību unpienākumu taku, kuras ietvarostiks piedāvātas radošās darbnīcas,spēles un aizraujoši uzdevumi.Lai piedalītos uzdevumu takā,bērnam <strong>Balvu</strong> bērnu un jauniešucentra informācijas punktājāsaņem uzdevumu kartiņa un tadjādodas uz dažādām darbnīcām( pēc paša izvēles), kurās, veicotuzdevumu, kartiņā tik ieliktsīpašs spiedogs. Ja kartiņā iriegūtas sešas atzīmes, dalībnieksatgriežas informācijas centrā unsaņem īpašo svētku nozīmīti uniespēju atpūsties piepūšamajāsatrakcijās.Svētku devīze – Atceries, kaievērot savus pienākumus ir tikpatbūtiski, kā uzmanīt, lai tiktuievērotas Tavas tiesības!Svētku ciemiņus pārsteigsBērnu bibliotēkas, Iekļaujošāsizglītības atbalsta centra, <strong>Balvu</strong>bērnu un jauniešu centra,Sociālā dienesta, Mākslas skolas,<strong>Balvu</strong> muzeja, policijas unugunsdzēsēju profesiju pārstāvjuradītās aktivitātes. Maziņosgaidīs savā grupā „Yamaha”skoliņas dalībnieki, bet konkursitiek gatavoti gan mazajiemķipariņiem, kuri pasauli iepazīstrāpojot, gan tiem, kuri nu jaustabili skrien pa pasauli, tiksnoteikts tituls „Mans supertētis”un „Supermammis”.Svētkos piedalīsies bērniun jaunieši, lai radītu jaukubrīvdabas koncertu. Būsiespēja dzirdēt jauniešu grupas„Elektrolīts” izpildījumu,solistus, mūsdienu dejas izdejos„Di - Dancers”, kā arī būsiespēja baudīt teātra mākslaspriekšnesumus.Jauniešu zonas aktivitātēs tiekaicināti visi novada pagasti, lai arkomandām pārstāvētu sporta unīpašas orientēšanās sacensības.Tiks noskaidroti labākie minipich(futbolā), fotoorientēšanāun jautrajās sacensībās „Lielābalva”.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2012.gada 31.maijs 5.Skolu jauniešu izbraukums pie laukusaimniekiemTuvojas mācību gada beigasun vecāko klašu izlaidumalaiks. Absolventiem pienācisbrīdis padomāt par profesijasizvēli, par to, ar ko nodarbotiesnākotnē, vai saistīt savu nākotniar dzīvi pilsētā un izvēlēties šaidzīves videi atbilstošu profesiju,vai veicināt lauksaimniecībasattīstību un izvēlēties laukuīpašuma apsaimniekotāja, laukuuzņēmēja specialitātes, saistotsavu dzīvi ar laukiem.Lauku konsultantiem, iruzdevums pārliecināt skolujauniešus par to, ka arī laukosvar sekmīgi saimniekot un pelnītnaudu. Ceru, ka šādu pārliecībuguva Bērzpils vidusskolas 11un 12.klašu, Tilžas vidusskolas10.klases skolnieki 16.maijā,<strong>Balvu</strong> ģimnāzijas skolnieki23.maijā, kad, pateicoties <strong>Balvu</strong>novada pašvaldības atbalstam,devāmies izbraucienā uz <strong>Balvu</strong>novada zemnieku saimniecībāmun uzņēmējiem. Tilžas pagastāapmeklējām z/s Ābelītes 2002,kura pamatā nodarbojas argraudaudzēšanu. Ābelītes 2002īpašnieks Vilnis Dzenis labprātmūs izvadāja pa saviem laukiem,iepazīstināja ar katru kultūru,izsējas normām un prognozējamoražu, saimniecība nodarbojasne tikai ar graudkopību,bet arī ir nedaudz pievērsusiesaugļkopībai, apskatījāmarī graudu pieņemšanas unuzglabāšanas torņus Tilžā.Zēniem bija daudz jautājumugan par rapša, gan par grauducenām un graudu realizāciju.Ar lielu sajūsmu jaunieši vērojaVladimira Aleksandrova Šarolēšķirnes gaļas lopu ganāmpulkuTilžas pagastā.Ir apbrīnojama šījau cienījamos gados vecā vīriņaenerģija un prasme sarunātiesar saviem lopiņiem un viņussavaldīt.”Jauni cilvēki var turētun gaļas lopiņi atmaksājas, tāsacīja mums „Vanadziņu” saimniece,viņi sākuši saimniekotar 5-6 telītēm, kuras nopirkušiJēkabpils apkārtē un pašlaik jauviņiem ir ap 50 galviņām.Skaidrītes Kašas saimniecībā“Ezerlīči” vērojām skaistoakmeņu un košumkrūmu kolekciju,Skaidrīte realizē projektukā jaunais zemnieks un galvenāprodukcija, ko ražo ir medus.Bērzpils pagastā iegriezāmieszemnieku saimniecībā „Bērziņi”,apskatījām Andreja Bondarazivju dīķus, kas arī tapuši ar ESprojektu atbalstu, ieceru zemniekamir ļoti daudz, lai izdodasrealizēt!23.maijā kopā ar <strong>Balvu</strong>ģimnāzijas 7-11.klašu skolniekiemapmeklējām z/s Užgava,kas nodarbojas ar kartupeļu,dārzeņu audzēšanu, kā arī nedaudzar piena lopkopību uncūkkopību, saimnieko vienpašu ģimene, vasarās nedaudzpalīdz kāds palīgstrādnieks vaiskolnieks. Doma pievērstieslauksaimniecībai saimniekam radusiesap gadiem 30 un šo izvēliviņš nenožēlo.Ļoti patika uzņēmumā SIAAutokruīzs , kur uzņēmumamenedžeris Modris mumspastāstīja un izrādīja visusauto apkopes blokus, sākotar automašīnu mazgāšanu,krāsošanu , diagnostiku un remontdarbiem.Šeit var pasūtītvisu nepieciešamo, kas vajadzīgsmūsu autiņiem, lai tie ripotu unpat iegādāties automobili.Ar lielu interesi uzklausījāmstāstījumu, kā z/s Dālderiīpašniecei Sandrai Paiderei radāsideja tikt pie sava purva un ierīkotlielogu dzērveņu un krūmmelleņustādījumus.Sandras novēlējumsjauniešiem:”Vajag izvirzīt sevmērķi, un uz to tiekties, tad tasnoteikti piepildīsies!”Arī espievienojos šim novēlējumam,vēlu veiksmes jauniešiemeksāmenos!Ja mēs mīlēsim Latvijasdabu un laukus, tad tie tukšinepaliks.Biruta Bogdane,<strong>Balvu</strong> novada lauku konsultante<strong>Balvu</strong> novada čempionāts pludmales volejbolāLai sekmētu pludmales volejbolaattīstību un popularitātiBalvos un tuvākajos novados,paplašinātu <strong>Balvu</strong> novada unapkārtējo novadu iedzīvotājubrīvā laika pavadīšanas iespējasvasaras sezonā, popularizētu unveicinātu veselīgu dzīvesveidu,noskaidrotu 2012. gada vasarassezonas pludmales volejbolalabākās komandas sieviešu unvīriešu grupu konkurencē notiks„<strong>Balvu</strong> novada pludmalesvolejbola atklātais čempionāts2012”, kas norisināsies no10.jūnija. maija līdz 18. augustam,.Čempionāts notiks pēc posmuprincipa, sestdienās posmusākums pulksten 9.00. „<strong>Balvu</strong> novadapludmales volejbola atklātočempionātu 2011” organizē<strong>Balvu</strong> novada pašvaldības <strong>Balvu</strong>Sporta centrs.Turnīrā var piedalītiespilnīgi visi pludmales volejbolainteresenti bez vecumaun profesionalitātes līmeņaierobežojumiem. Sacensībuposmos piedalās visi interesenti,sieviešu un vīriešu grupukonkurencē. Vīriešiem divasvecuma grupas: līdz 40(komandā spēlē 2 cilvēki), vecumagrupā 40+ ( komandāspēlē 2 cilvēki līdz 45 gadiem),bet virs 45 gadiem komandā varspēlēt 3 cilvēki).Sievietēm divas vecumagrupas: vecuma grupa līdz 35(komandā spēlē 2 spēlētājas)un virs 35+ grupa(vecumā no 35līdz 40 gadiem komandā spēlē divasspēlētājas,bet virs 40 gadiemkomandā var spēlēt 3 spēlētājas).Ja vecuma grupā dāmām35+pieteikušos komandu skaits irmazāks par 4, tad šīs komandasšajā posmā neiegūst nevienupunktu (tiek uzskatīts, ka posmsnav noticis), un šajā posmā spēlēvienā vecuma grupā ar dāmāmlīdz 35 gadiem.Pieteikšanās sacensībāmnotiek katrā posmā, ir dalībasmaksa. Sacensību nolikums,sacensību kalendāri un rezultātibūs pieejami <strong>Balvu</strong> novadamājās lapā www.balvi.lv ,kā arīkatrā posmā pie galvenā tiesnešavai posma organizatora.Paredzamie posmi „<strong>Balvu</strong>novada pludmales volejbolaatklātā čempionātā 2012”:1.posms - <strong>Balvi</strong> 10.06, 2.posms- <strong>Balvi</strong>, 4.Latvijas Amatierupludmales volejbola posms14.07, 3.posms - <strong>Balvi</strong>, 28.07,4.posms - <strong>Balvu</strong> novada,Bērzpils pagasts 11.08, 5.posms- <strong>Balvi</strong>, noslēguma posms18.08.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


6.2012.gada 12.aprīlī“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2012.gada 31.maijsSAISTOŠIE NOTEIKUMIBalvosPIELIKUMS<strong>Balvu</strong> novada Domes2012.gada 12.aprīļalēmumam (prot. Nr.7,11.§)Nr.11/2012GROZĪJUMI 2010.GADA 23.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOSNOTEIKUMOS NR.16 „PAR BALVU NOVADA TERITORI-JAS UN TAJĀ ESOŠO ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANU”Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmāsdaļas 16.punktu,43.panta pirmās daļas 5.,6.punktuIzdarīt <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības 2010.gada 23.septembrasaistošajos noteikumos Nr.16 „Par <strong>Balvu</strong> novada teritorijas untajā esošo ēku un būvju uzturēšanu” (turpmāk – noteikumi) šādusgrozījumus:Noteikumu 1.1.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „1.1.5.regulāra zāliena pļaušana – zāliena pļaušana ne mazāk kā piecasreizes sezonā – līdz 15.maijam, 15.jūnijam, 15.jūlijam, 15.augustam,15.septembrim;”.Domes priekšsēdētājsLATVIJAS REPUBLIKABALVU NOVADA PAŠVALDĪBAA.KazinovskisPIELIKUMS<strong>Balvu</strong> novada Domes2012.gada 12.aprīļalēmumam (prot. Nr.7,11.§)Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, <strong>Balvu</strong> nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lvBalvosPASKAIDROJUMA RAKSTSpar 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2012 „Grozījumi 2010.gada23.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par <strong>Balvu</strong> novada teritorijas un tajā esošoēku un būvju uzturēšanu”” projektuĪss projekts saturaizklāstsProjektanepieciešamībaspamatojumsProjekta ietekme uzpašvaldības budžetuProjekta ietekme uzuzņēmējdarbības vidipašvaldības teritorijāProjekta ietekme uzadministratīvajāmprocedūrāmKonsultācijas arprivātpersonāmDomes priekšsēdētājsGrozījumi paredz biežāku zāles pļaušanu (vismaz piecas reizes sezonā),nekā tas bija līdz šim (ne mazāk kā trīs reizes sezonā).Grozījumi ir nepieciešami, lai <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības teritorija(zālieni un zaļā zona) vasaras sezonā būtu labāk sakopta.Nav, jo pašvaldība arī šobrīd savas teritorijas pļauj vismaz 5 reizessezonā.Uzņēmējdarbības vide nedaudz uzlabosies, jo palielināsies zālājupļaušanas apjoms, kas palielinās pieprasījumu pēc pakalpojuma undažādām izejvielām un materiāliem.Nav.Nav.Izlaidumi 2012.gada jūnijāA.KazinovskisIestāde 9.klase 12.klase<strong>Balvu</strong> Valsts ģimnāzija 9.06. plkst.19:00 22.06. plkst.19:00<strong>Balvu</strong> Amatniecības vidusskola 08.06. plkst.19:00 22.06. plkst.18:00BAV vakarskolas programma<strong>Balvu</strong> pamatskola08.09. plkst.13:0015.06. plkst.17:00Bērzpils vidusskola 09.06. plkst.18:00 16.06. plkst.18:00Krišjāņu filiāleBriežuciema pamatskolaStacijas pamatskolaVīksnas filiāle08.06. plkst.19:0009.06. plkst.14:0009.06. plkst.18:0008.06. plkst.18:00Tilžas vidusskola 09.06. plkst.17:00 22.06. plkst.19:00Vectilžas filiāle 08.06.Tilžas internātpamatskolaRīgas Valsts tehnikums08.06. plkst.13:0022.06. plkst.18:00<strong>Balvu</strong> MuižāOntans un Mare ugunsdzēsēju sacensībās16.maija rītā Balupītes krastuspilsētā ieskandināja <strong>Balvu</strong>novada pirmsskolas izglītībasskolotāji, kuri piedalījās <strong>Balvu</strong>novada pirmsskolas darbinieku5. sporta spēles. Tās šogadvadīja balvu PII „Pīlādzītis”kolektīvs. Sporta aktivitātēsstartēja 7 komandas (<strong>Balvu</strong> PII„Sienāzītis”, PII „Pīlādzītis”,Kubulu PII „Ieviņa”, Bērzkalne,Rugāji, Tilža, Briežuciems).Sportistus uzrunāja <strong>Balvu</strong> PII„Pīlādzītis” vadītāja Marija Voikaun <strong>Balvu</strong> VUGD daļas komandierisGuntis Magone, kurš arīpiedalījās sacensībās, jo 17.maijātiek atzīmēta Ugunsdzēsējudiena. Šai dienai par goduarī sacensību nosaukums bija„Ugunsdzēsēju sacensības”. Galvenietiesneši bija G.Magone,viņa palīgi - Ilga Dūdele, IlonaKazāka un Inese Salmane.Visi dalībnieki tika sadalīti3 komandās, kuras sacentās 7stafetēs. Bet pirms lielā startakatrai komandai vajadzējasevi prezentēt. Tur nu gan bijadaudz pārsteigumu! - No PII„Sienāzītis” bija ieradies Ontansar Mari ar bariņu nepaklausīgubērneļu un pat zīdainīti, kuramvēl knupītis mutē. Šie bērneļidarīja dažādas blēņas, nerātnības- līda pie ugunsdzēšamajiemaparātiem, upē mēģināja slapinātkājas. Viņus centās savaldītbērnu aizsardzības inspektore, kāarī paši vecāki Ontans ar Mari.Kubulu PII „Ieviņa” komandabija ieradusies kā zaķubērnu saime ,kas pārējiemdalībniekiem mācīja ugunsdrošības noteikumus. SavukārtBērzkalnes komanda bijaieradušies ar bišu kvēpinātāju,dziedāja un sniedza dažādus ieteikumusugunsdzēsējiem, un vēluzdāvināja bundžās pašu gatavotuspecdzērienu..Daudz labu ieteikumu vēldzirdēja arī no citām komandām.Tomēr <strong>Balvu</strong> PII „Pīlādzītis”komanda izcēlās ne tikai arsaviem jaunajiem orandžīgajiemkrekliem, bet arī ar Čaikovskabaleta „Gulbju ezers” gulbīšudeju, un vēl viņi disko ritmosrādīja savas prasmes un iemaņas,kā jārīkojas ar ūdens šļūteni. Tasbija tikai sākums.Prasmes, iemaņas,veiklību skolotājas rādīja šādāsstafetēs:• Uzvelc aprīkojumu• Garākā šļūtene• Šļūtenes vilkšana• Trāpi mērķī• Trauku pildīšana• Glābēji uz ūdens• Komandu sacīkstes arugunsdzēšamajiem aparātiemJaunajiem ugunsdzēsējiemnācās piedzīvot dažādus kuriozus:Izrādās, ka ķiveri nemaz navtik viegli noturēt galvā ,brauktar mašīnu izsaukumā vēl grūtāk.Arī ar šļūtenēm negāja viegli,izrādās no baloniem pūstā unizgatavotā šļūtene nemaz navtik izturīga, un skriešana kalnāar īstajām šļūtenēm arī nebijano vieglajām. Tāpēc sportistuscītīgi uzraudzīja medmāsaValentīna Soldatova, kurai līdzibija gan šļirce, gan kodoskops,gan arī citas medicīniskas ierīces.Jaunās un jautrās ugunsdzēsējasievingrināja savas rokas arī arūdenspistolēm, ar cauriem ūdensspaiņiem, ar ugunsdzēšamajiemaparātiem. Bet tā kā ugunsdzēsējistrādā ne tikai uz zemes, bet arīuz ūdens, tad šoreiz bija jāglābjarī pīles, kuras peldēja upē. Arglābšanas riņķi bija tās jānoķer.Te centīgi palīdzību sniedzaūdens nāra, kura peldējās upēun kuras lomā bija iejutusiesPII „Pīlādzītis” metodiķe IlonaLočmele. Visvieglāk no visiemuzdevumiem bija iezvanīt trauksmeszvanu, kurš bija iekarinātskokā.Stafetes noslēgumā Ontans( PII „Sienāzītis”skolotājaAina Saidāne) bija tas, kurš arglābšanas riņķi izvilka arī pašunāru no ūdens. Slapjā stafete nubija galā!Turpinājumā notika kasnegaidīts - otrpus tiltam parādījāsdūmi un visām komandām bijajādodas turp pilnā ekipējumā.Liels pārsteigums tos sagaidīja,kad viņi ieraudzīja piknika vietu,kur darbojās pavāri Tatjana Reuteun Pāvels Vinogradovs. Viņi bijaiekūruši ugunskuru, uzsildījušipatvāri un sagatavojuši maltīti.Kad sportisti bija remdējušiizsalkumu, sākās apbalvošana.Visi dalībnieki, komandassaņēma medaļas, apbalvojumus,diplomus, PII „Pīlādzītis”vizītkarti-grāmatzīmi, kāarī veicināšanas balvas -ugunsdzēsēju cepures, lāpstas,grābekļus, lejkannas, glābšanasriņķus, ūdens traukus, piltuves,ūdenspistoles un citus rīkus, kasvar noderēt dzēšot uguni.Arī <strong>Balvu</strong> novada pašvaldībasIzglītības, kultūras un sportapārvaldes vadība pasniedza balvasun diplomus pirmsskolasizglītības iestāžu vadītājiem.Noslēgumā, taurēm skanot,ieradās vēl viena komanda-bērnukomanda, kura dalībniekus sveicaar dzejoļiem un dziesmām.Visi gāja jautrās rotaļās.Sirsnība un prieks parpadarīto darbu pavadīja visusatpakaļceļā uz mājām. Uztikšanos nākošajās sporta spēlēs,kuras notiks Bērzkalnē!!!Ilona Ločmele,<strong>Balvu</strong> PII „Pīlādzītis”metodiķe“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


Turpinājums no 1.lpp<strong>Balvu</strong> Sporta skolaMatīss Zelčs unSamanta Elizabete CielakaMaksims Fjodorovs unEdīna KļavaDeivids Bebins unAmanda RomkaPedagoģe Anita GrāmatiņaSanita PastareJeļena SuhovaSintija PastareSanta GroševaDeniss GroševsErika TumbahaTreneri Sarmīte Keisele,Viktors BeļikovsErvīns DilleArtūrs BerezovsMareks KarasevsRaivis VilciņšEdijs OplucānsAndris IvanovsIngars KeišsAinis AkulisNikolajs StarikovsAigars KuprišsTreneris Varis SārtaputnisDmitrijs DubrovsSergejs MaruksKaspars KočānsTreneris KonstantīnsTitarenkoAustris KeišsKaspars LočmelisTreneris Guntis Kūkojs2.vieta Latvijas kausa izcīņassacensībās sporta dejās1.vieta Latvijas kausa izcīņas2011.gada sacensību sportadejās kopvērtējumā2.vieta Latvijas kausa izcīņas2011.gada sacensību sportadejās kopvērtējumā3.vieta šķēpa mešanāLatvijas Jaunatnes olimpiādēvieglatlētikā2.vieta 400m distancē ValstsPrezidenta balvu izcīņassacensībās vieglatlētikā2.vieta lodes grūšanā Latvijasčempionātā vieglatlētikā3.vieta 3000 m distancēLatvijas čempionātāvieglatlētikā3.vieta lodes grūšanāLatvijas ziemas čempionātāvieglatlētikā3.vieta diska mešanāLatvijas ziemas čempionātā1.vieta svarcelšanāLatvijas Jaunatnes olimpiādē1.vieta svarcelšanāLatvijas Jaunatnes olimpiādē2.vieta svarcelšanāLatvijas Jaunatnes olimpiādē2.vieta svarcelšanāLatvijas Jaunatnes olimpiādē3.vietaLatvijas čempionātāatsevišķos vingrinājumossvarcelšanā1.vietaLatvijas čempionātāatsevišķos vingrinājumossvarcelšanā jauniešiem3.vietaLatvijas čempionātāatsevišķos vingrinājumossvarcelšanā jauniešiem3.vietaLatvijas čempionātāatsevišķos vingrinājumossvarcelšanā jauniešiem2.vietaLatvijas čempionātāsvarcelšanā kungiem3.vietaLatvijas čempionātāsvarcelšanā kungiem1.vieta grieķu-romiešu cīņāLatvijas Jaunatnes olimpiādē3.vieta grieķu-romiešu cīņāLatvijas Jaunatnes olimpiādē3.vieta grieķu-romiešu cīņāLatvijas Jaunatnes olimpiādē3.vieta pludmales volejbolāLatvijas Jaunatnes olimpiādē3.vieta pludmales volejbolāLatvijas Jaunatnes olimpiādēDiena bez tabakas31. maijā tika atzīmēta pasaulesveselības organizācijas‘’Diena bez tabakas’’. Smēķēšanair galvenais priekšlaicīgas nāvescēlonis Eiropas Savienībasvalstīs. Sabiedrība aizvienskaidrāk apzinās smēķēšanaskaitīgās sekas, tāpēc arī Veselībasministrija, aicinot uz sadarbībuarī pašvaldības, veic pasākumus,lai informētu un atturētuiedzīvotājus no smēķēšanas,pasargātu viņus no tabakasdūmiem, palīdzētu smēķētājiematmest šo ieradumu, kā arīierobežotu tabakas reklāmu unpārdošanu.Tabaka ir nakteņu dzimtasaugs, kas satur nikotīnu,kura lietošana ātri rada spēcīguatkarību. Nikotīns ir spēcīgasun ātras iedarbības viela, kasvispirms nonāk plaušās, tadkaitīgā viela nonāk asinīs. Paasinsvadiem nikotīns izplatās pavisu ķermeni un jau 8 sekundespēc dūmu ieelpošanas sasniedz“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2012.gada 31.maijs 7.Iespēja pieteikties studijām DU <strong>Balvu</strong> filiālē<strong>Balvu</strong> Tālākizglītības centrsar Daugavpils Universitāti aktīvisadarbojas jau no 2001.gada.Šajā laikā realizētas dažādasmācību programmas un studijuprogrammas apguvuši vairāknekā 500 interesenti.2010.gadā esam uzsākuširealizēt arī klātienes studijas.Mācības 1.studiju gadā pilnalaika studijās uzsāka- Sociālozinātņu fakultāte ar studiju programmu„Tiesību zinātne” unMūzikas un mākslas fakultātesar studiju programmu „Datordizains.”Pilna laika studentiem iriespēja apgūt augstāko izglītībuarī valsts apmaksātās budžetavietās, kā arī saņemt stipendiju.Studiju programmas „Datordizains”studenti rīkojuširadošo darbu skates un plenērus,kuros radītos darbus var aplūkotizstādēs <strong>Balvu</strong> muižā.DU sadarbojoties ar <strong>Balvu</strong>novada pašvaldību ir nodrošinātaiespēja iegūt augstāko izglītībupilna laika studijās, tuvāk savaidzīves vietai visiem jauniešiemarī no tuvākajiem novadiem.12.klašu absolventi- izmantojietšo iespēju!Jau šobrīd ir iespēja pieteiktiesstudijām DU <strong>Balvu</strong> filiālē,tieši tev interesējošajās studijuprogrammās:• tiesību zinātne• datordizains• ekonomikaMaģistru programma:• sabiedrības un iestāžu vadībāsmadzenes, tāpēc paātrināssirdsdarbība un paaugstināsasinsspiediens. Smēķēšana iriemesls plaušu vēzim, bronhītiemun sirds asinsvadu slimībām.Tabakas dūmi saturvairākus tūkstošus ķīmiskuvielu. Nonākot vidē, tabakasdūmi izraisa tā saukto „pasīvosmēķēšanu’’, kuras ietekme irsabiedrībā izplatīts saslimstībasun mirstības cēlonis. Pastāvīga”pasīvā smēķēšana” ir cēlonisdaudzām tām pašām slimībām,kuras izraisa aktīvā smēķēšana,tostarp plaušu vēzis un sirdsasinsvadu slimības.Kā atmest smēķēšanu neviensnezina labāk par pašu smēķētāju.Tikai viņš pats var nolemt kādumetodi izvēlēties. Pakāpeniskisamazinot cigarešu daudzumu,uzreiz, no pirmdienas, kolektīvivai vienatnē, ar vingrojumu vaikošļājamās gumijas palīdzību -tas nav būtiski. Svarīgi ir atmestsmēķēšanu. Tas nozīmē pieņemtVAIRĀK INFORMĀCIJASPAR UZŅEMŠANU UNSTUDIJĀM:<strong>Balvu</strong> Tālākizglītības uncilvēkresursu attīstības centrāVasaras nometnesLielākajai daļai skolēnu jaunoslēdzies mācību gads. Ātriemsoļiem tuvojas vasara un tas,protams, ir labākais laiks interesantaiun neaizmirstamiempiedzīvojumiem bagātai atpūtai,tāpēc aktuāls kļūst jautājums parvasaras nometnēm.Portālā nometnes.gov.lv irpieejams visu Latvijā reģistrētonometņu saraksts. <strong>Balvu</strong> novadātiek piedāvātas sekojošas nometnes:- ”Raibās dienas” <strong>Balvu</strong>pamatskolā no 4. līdz 15.jūnijam6-11 gadus jauniem bērniem,- „Mākoņu šūpolēs” <strong>Balvu</strong>Bērnu un jauniešu centrā no18.-29.jūnijam 7 – 12 gadīgiembērniem, - „Esi pētnieks” <strong>Balvu</strong>Amatniecības vidusskolā no4.-8.jūnijam 11-15 gadus jauniembērniem, - „Lai top” <strong>Balvu</strong>Amatniecības vidusskolā no 4.-8.jūnijam 11-15 gadus jauniembērniem, - „Es ar Tevi = mūsusporta vasarā” Briežuciemapamatskolā no 11 .-15.jūlijam11 līdz 16 gadus jauniembērniem, - „Notikumi muižā”<strong>Balvu</strong> Muižā no 26.jūnija līdzapzinīgu lēmumu, kura labā Jūsesiet gatavs tērēt nervus, spēkuun laiku. To var darīt arī ārstuuzraudzībā, konsultējoties arspeciālistiem. Ir vajadzīga tikailiela vēlēšanās.2012. gada 31. maijā visi <strong>Balvu</strong>novada pašvaldības Domesun sociālā dienesta darbiniekitika aicināti uz informatīvupasākumu, ko organizēsabiedrības veselības speciālists,lai sniegtu informāciju parsmēķēšanas kaitīgumu unietekmi uz veselību. Kampaņasietvaros tiks izvietota arī klientiempieejama informācijaSociālā dienesta telpās. Šīs dienasietvaros aicinām sabiedrībuieklausīties vērtīgos padomos unatmest smēķēšanu.Ilze Kozlovska,<strong>Balvu</strong> novada pašvaldībasSociālā dienesta sabiedrībasveselības speciālists<strong>Balvu</strong> muižā, Brīvības ielā47, tālrunis/ fakss: 64507012,mob.t. (LMT) 26585964,e-pasts: centrs@balvi.lv5.jūlijam 7-14 gadus jauniembērniem, - „Radošā teātra nometne”<strong>Balvu</strong> novada Kubulupagasta atpūtas vietā „Azote”no 1. - 5.jūnijam 7 līdz 18 gadusjauniem bērniem, - <strong>Balvu</strong> Valstsģimnāzijas AWARD teicamniekunometne <strong>Balvu</strong> Valsts ģimnāzijano 20.līdz 24.augustam 14 līdz18 gadus jauniem skolēniem.Lai visiem – skolēniem,vecākiem, skolotājiem - jauka,saulaina un interesanta vasara!“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv


8.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2012.gada 31.maijs<strong>Balvu</strong> Centrālābibliotēka 2.jūnijāslēgta<strong>Balvu</strong> centrālās bibliotēkasun <strong>Balvu</strong> reģiona bibliotekāriedarbinieki 2.-3.jūnijā dodaskultūrvēsturisko studijubraucienā uz Pleskavu. Šajāsdienās bibliotekāri apmeklēsPleskavas bibliotēkas unpiedalīsies Puškina svētkos.2.jūnijā <strong>Balvu</strong> centrālābibliotēka – Slēgta.Atvainojamies parsagādātajām neērtībām!Laikraksta„Vaduguns” arhīvs<strong>Balvu</strong> centrālās bibliotēkasun laikraksta „Vaduguns”darbinieki lasītājiem piedāvāiespēju lasīt laikrakstu „Vaduguns”elektroniskā formātā.Arhīvā jebkuru „Vaduguns”numuru kopš 2009.gada novembrair iespējams lasīt,pētīt un analizēt elektroniskajāversijā. Arhīvs pieejams <strong>Balvu</strong>kultūrvēstures datu bāzē www.balvurcb.lv.Pēdējie iznākušie „Vaduguns”numuri tiek pievienotiar viena mēneša nobīdi.Aicinām uzplenēruKā jau katru gadu, arī šovasarMākslas izglītības centrs TĪRSKRĀSAS aicina piedalītiesplenērā. Katrreiz meklējamīpašu, mums pašiem interesantutēmu. Šovasar divu profesionāluun aizrautīgu mākslinieču IntasStalidzānes un Kristīnes Lasmanesvadībā pievērsīsimiesglezniecības un grafikas ‘zaļajai’pusei. Spersim soli atpakaļ vēsturē- iepazīsim, rekonstruēsim unienesīsim šodienā pirmsrenesansesglezniecības meistaruprasmes, gatavojot temperaskrāsas no pigmentiem un olasdzeltenuma. Paralēli olu un olueļļastemperas tehniku izpēteibūs iespēja eksperimentēt arpigmentu izgatavošanu no dabāpieejamajiem materiāliem –padomāt par to, kā iespējamsbūt par gleznotāju, neiepērkotiesmākslinieku materiālu veikalos.Augstspiedes tehnikādrukāsim uz 20.gs. sākumāLīgatnē ražota papīra, kā arīuz vecu mākslas žurnālu ungrāmatu lapām – tā radotlaikmetīgajai mākslai raksturīgudubultu vēstījumu un arīsavdabīgus vizuālos efektus.Būs iespēja iemācīties īpašu tehnikutrīsdimensionālu objektuveidošanai no apdrukāta papīra.Un, protams, pētīsim, skicēsimun baudīsim ļoti skaisto Garozasskolas apkārtni.Plenērs ir saskaņots IZM kā24 stundu tālākizglītības programmamākslas pedagogiem,laipni lūdzam piedalīties arīmāksliniekus un mākslas interesentus.Norises laiks 28.jūnijs -1.jūlijs, vieta – Ozolnieku novads,Garozas pamatskola.Sīkāka informācija unpieteikšanās mūsu mājas lapāwww.triskrasas.lv.BALVU NOVADA ZIŅASIznāk 2 reizes mēnesīIzdevējs - <strong>Balvu</strong> novada DomeNod. maks. apl.. Nr. 90009115622Latvijas nacionālāčempionāta 3.posmsmotokrosāviļakā02.-03.06.2012.baltā brieža moto trasēsākums pl.11.0002.06.2012. 03.06.2012.Dienas kārtībaDienas kārtībaMX50, MX65, MX85IESĀCĒJI, DĀMAS, MX1, MX2,H14+, H30+, Open2T, Senjori,mx 125 JAUNIEŠI, MINI MX, Q PRO,Veterāni, Q50, q100, q200, BLAKUSVĀĢI, B/V VETERĀNI .Q IESĀCĒJI, Q HOBIJI.FINĀLA BRAUCIENI 11:30 FINĀLA BRAUCIENI 11:30IEEJA 2LSIEEJA 3LSBĒRNIEM LĪDZ 16 GADIEMUN PENSIONĀRIEM, INVALĪDIEMIEEJA BRĪVA.Norēķinu konts:SEB bankaUNLALV2XLV93UNLA0050014291739Reģistrācijas numurs000703136BezmaksasTirāža: 5000 eksemplāriA F I Š A<strong>Balvu</strong> pilsēta1.jūnijā plkst.15.00 Bērnu un jauniešu svētki „Tu pasaulē un pasaule Tevī”<strong>Balvu</strong> pilsētas skvērā.1.jūnijā plkst. 22.00 Vasaras ieskaņas zaļumballe <strong>Balvu</strong> estrādē. Spēlē grupa„Otto”. Ieejas maksa Ls 2,00.2.jūnijā plkst.14:00 balvu Mākslas skolas skolēnu izlaidums <strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong>muzejā.3.jūnijā <strong>Balvu</strong> novada Ģimeņu sporta diena. No plkst.10:00 reģistrācija,plkst.11:15 ģimeņu gājiens un komandu pieteikšana, 11:30 sacensību norise<strong>Balvu</strong> pilsētas stadionā.9.jūnijā „Motociklu vasara 8”. Pulcēšanās no plkst. 15:00 DUS „Virši”stāvlaukumā, plkst.17:00 parādes brauciens, plkst.18:00 pasākuma sākums<strong>Balvu</strong> vecajā slidotavā.13. jūnijā plkst. 18.00 Deju sarīkojums „Es dzīvoju mazā debesu gabaliņā”<strong>Balvu</strong> Kultūras un atpūtas centrā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadībasaugstskolas Deju un ritmikas nodaļas 4.kursa audzēknes Gunas Kaļvaspārbaudes darbs. Ieeja bezmaksas.14.jūnijā plkst.11:00 Atceres pasākums represēto piemiņai Balvos, piepieminekļa Abrenes apriņķa Komunistiskā genocīda upuriem, un Kubulos,<strong>Balvu</strong> Stacijā pie piemiņas akmens.23.jūnijā plkst.19:00 Līgo svētki <strong>Balvu</strong> estrādē - R.Blaumanis ,,Trīnesgrēki”- Gulbenes Tautas teātra viesizrāde, ugunskura iedegšana. Plkst.22:00 Līgo nakts balle <strong>Balvu</strong> estrādē, muzicē grupa ,,Mākoņstūmēji”.30.jūnijā II Starptautiskais tautu deju festivāls ,,Eima, eima!” <strong>Balvu</strong> pilsētasestrādē. Plkst.19:00 Lielkoncerts <strong>Balvu</strong> pilsētas parkā. Piedalās viesi noPolijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas. Ieeja bezmaksas.Visu jūniju skatāmas izstādes:<strong>Balvu</strong> Kultūras un atpūtas centrā:• Marģera Martinsona foto izstāde “Rozes - manas karalienes“.<strong>Balvu</strong> novada muzejā:• Tautas tērpu izstāde <strong>Balvu</strong> muzejā „Pērle māsu pulciņā”;• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba;• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”;• Izstāde „Latgales partizānu pulks”;• Izstāde „<strong>Balvi</strong> senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums <strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong>muzejam;• Edītes Madernieces gleznu izstāde „Skaļā daba” (līdz 24.jūnijam);• Jolantas un Valda Dundenieku keramikas izstāde (līdz 24.jūnijam);• <strong>Balvu</strong> mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde.<strong>Balvu</strong> centrālajā bibliotēkā:• Izstāde „Ceļojums laikā”. Senas ceļojuma somas, koferi un sienaspulksteņi no Fedulova kunga kolekcijas (līdz 14.jūnijam);• Izstāde „Vasara ceļojumu laiks!”.Līgas un Jura Annuškānu ceļojumakrūzītes (līdz 16.jūnijam).<strong>Balvu</strong> mākslas skolas izstāže zālē:• <strong>Balvu</strong> mākslas skolas radošā kolektīva Mākslas dienu 2012 izstāde“Pavasaris krāsās“ (līdz 21.jūnijam)Kubulu Kultūras nama mazajā zālē:• Gleznošanas studijas ,,Olīves” darbu izstāde.<strong>Balvu</strong> pagasts29.jūnijā plkst.19:00 Starp novadu vokālo ansambļu sadziedāšanās ,,Dziesmavasarai” <strong>Balvu</strong> pagasta Tautas namā.Bērzkalnes pagasts2.jūnijā plkst.20.00 Sezonas atklāšanas pasākums Bērzkalnes estrādē. Pēcpasākuma balle kopā ar grupu „Ceļā”.23.jūnijā plkst.21:00 Līgo vakars Bērzkalnes estrādē.30.jūnijā plkst.16:30 Deju koncerts ar Lietuvas deju ansambļa piedalīšanosBērzkalnes estrādē. Kopā ar Lietuvas deju kolektīvu piedalās deju kopas“Cielaviņa”, “Dēka”, “Pāris”, “Luste” no <strong>Balvu</strong> apriņķa un “Atvasara” noLudzas. Koncertu vada Inese Buliņa. Ieeja bezmaksas.Rubeņu saieta namā katru pirmdienu plkst.17:00 pīšanas un mezglošanasnodarbības.Bērzpils pagasts23.jūnijā plkst. 21.00 Līgo dienas pasākums Bērzpils estrādē – Bērzpils pagastapašdarbnieku koncerts un balle.Briežuciema pagasts21.jūnijā plkst. 21.00 Folkloras kopas ,,Soldanī” piektās dzimšanas dienaskoncerts pie Briežuciema Tautas nama.21. jūnijā plkst.22:00 Vasaras Saulgriežu ielīgošana ar tautas muzikantiempie Briežuciema Tautas nama.Krišjāņu pagasts2.jūnijā plkst. 18.00 Krišjāņu pamatskolai – 100! Tiek aicināti visi, kuri irmācījušies vai strādājuši Krišjāņu pamatskolā. Reģistrācija no plkst. 17:00,dalības maksa Ls 2,00. Pēc pasākuma, plkst. 20:00, balle.22.jūnijā Netradicionālās orientēšanās skrējiens ,,Zelta paparde” Krišjāņuapkārtnē.29.jūnijā Bērnības svētki 2007. gadā dzimušajiem bērniem Krišjāņos.Lazdulejas pagasts2.jūnijā plkst. 12.00 Bērnības svētku pasākums Lazdulejas pagastapārvaldes zālē.9.jūnijā plkst.19:00 Diskotēka bērniem Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.23.jūnijā plkst.19:00 Līgo vakars pie Lazdulejas pagasta pārvaldes ēkas.Tilžas pagasts23.jūnijā plkst. 20.00 Līgo svētku pasākums ar pašdarbības kolektīvupiedalīšanos. Plkst. 22:00 balle kopā ar Zinti Krakopu Tilžas estrādē.30.jūnijā Bērnības svētki Tilžas Kultūras namā.Vectilžas pagasts16.jūnijā plkst.11.00 Vectilžas pagasta pirmsskolas vecuma bērnus uztikšanos aicina Jūras kapteinis un viņa draugi Vectilžas Sporta un atpūtascentrā.22.jūnijā plkst.08:00 Jāņu dienas tirgus.22.jūnijā plkst.20:00 Jāņu ielīgošanas pasākums “No saulītes līdz saulītei”.Pēc pasākuma, plkst.22:00, Jāņu dienas balle Vectilžas Sporta un atpūtascentrā.Vīksnas pagasts28.jūnijā plkst.14:00 Pensionāru pēcpusdiena „Gadu krāsainajā pļavā”Vīksnas pagasta Tautas namā.29.jūnijā plkst.20:00 Pēterdienas pasākums Vīksnas pag. Tautas namā. Pēcpasākuma, plkst. 21:00, balle.Izdevumu sagatavoja Ilona VītolaRedakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>.Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu,skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!