12.07.2015 Views

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6.2012.gada 12.aprīlī“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2012.gada 31.maijsSAISTOŠIE NOTEIKUMIBalvosPIELIKUMS<strong>Balvu</strong> novada Domes2012.gada 12.aprīļalēmumam (prot. Nr.7,11.§)Nr.11/2012GROZĪJUMI 2010.GADA 23.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOSNOTEIKUMOS NR.16 „PAR BALVU NOVADA TERITORI-JAS UN TAJĀ ESOŠO ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANU”Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmāsdaļas 16.punktu,43.panta pirmās daļas 5.,6.punktuIzdarīt <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības 2010.gada 23.septembrasaistošajos noteikumos Nr.16 „Par <strong>Balvu</strong> novada teritorijas untajā esošo ēku un būvju uzturēšanu” (turpmāk – noteikumi) šādusgrozījumus:Noteikumu 1.1.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „1.1.5.regulāra zāliena pļaušana – zāliena pļaušana ne mazāk kā piecasreizes sezonā – līdz 15.maijam, 15.jūnijam, 15.jūlijam, 15.augustam,15.septembrim;”.Domes priekšsēdētājsLATVIJAS REPUBLIKABALVU NOVADA PAŠVALDĪBAA.KazinovskisPIELIKUMS<strong>Balvu</strong> novada Domes2012.gada 12.aprīļalēmumam (prot. Nr.7,11.§)Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, <strong>Balvu</strong> nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lvBalvosPASKAIDROJUMA RAKSTSpar 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2012 „Grozījumi 2010.gada23.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par <strong>Balvu</strong> novada teritorijas un tajā esošoēku un būvju uzturēšanu”” projektuĪss projekts saturaizklāstsProjektanepieciešamībaspamatojumsProjekta ietekme uzpašvaldības budžetuProjekta ietekme uzuzņēmējdarbības vidipašvaldības teritorijāProjekta ietekme uzadministratīvajāmprocedūrāmKonsultācijas arprivātpersonāmDomes priekšsēdētājsGrozījumi paredz biežāku zāles pļaušanu (vismaz piecas reizes sezonā),nekā tas bija līdz šim (ne mazāk kā trīs reizes sezonā).Grozījumi ir nepieciešami, lai <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības teritorija(zālieni un zaļā zona) vasaras sezonā būtu labāk sakopta.Nav, jo pašvaldība arī šobrīd savas teritorijas pļauj vismaz 5 reizessezonā.Uzņēmējdarbības vide nedaudz uzlabosies, jo palielināsies zālājupļaušanas apjoms, kas palielinās pieprasījumu pēc pakalpojuma undažādām izejvielām un materiāliem.Nav.Nav.Izlaidumi 2012.gada jūnijāA.KazinovskisIestāde 9.klase 12.klase<strong>Balvu</strong> Valsts ģimnāzija 9.06. plkst.19:00 22.06. plkst.19:00<strong>Balvu</strong> Amatniecības vidusskola 08.06. plkst.19:00 22.06. plkst.18:00BAV vakarskolas programma<strong>Balvu</strong> pamatskola08.09. plkst.13:0015.06. plkst.17:00Bērzpils vidusskola 09.06. plkst.18:00 16.06. plkst.18:00Krišjāņu filiāleBriežuciema pamatskolaStacijas pamatskolaVīksnas filiāle08.06. plkst.19:0009.06. plkst.14:0009.06. plkst.18:0008.06. plkst.18:00Tilžas vidusskola 09.06. plkst.17:00 22.06. plkst.19:00Vectilžas filiāle 08.06.Tilžas internātpamatskolaRīgas Valsts tehnikums08.06. plkst.13:0022.06. plkst.18:00<strong>Balvu</strong> MuižāOntans un Mare ugunsdzēsēju sacensībās16.maija rītā Balupītes krastuspilsētā ieskandināja <strong>Balvu</strong>novada pirmsskolas izglītībasskolotāji, kuri piedalījās <strong>Balvu</strong>novada pirmsskolas darbinieku5. sporta spēles. Tās šogadvadīja balvu PII „Pīlādzītis”kolektīvs. Sporta aktivitātēsstartēja 7 komandas (<strong>Balvu</strong> PII„Sienāzītis”, PII „Pīlādzītis”,Kubulu PII „Ieviņa”, Bērzkalne,Rugāji, Tilža, Briežuciems).Sportistus uzrunāja <strong>Balvu</strong> PII„Pīlādzītis” vadītāja Marija Voikaun <strong>Balvu</strong> VUGD daļas komandierisGuntis Magone, kurš arīpiedalījās sacensībās, jo 17.maijātiek atzīmēta Ugunsdzēsējudiena. Šai dienai par goduarī sacensību nosaukums bija„Ugunsdzēsēju sacensības”. Galvenietiesneši bija G.Magone,viņa palīgi - Ilga Dūdele, IlonaKazāka un Inese Salmane.Visi dalībnieki tika sadalīti3 komandās, kuras sacentās 7stafetēs. Bet pirms lielā startakatrai komandai vajadzējasevi prezentēt. Tur nu gan bijadaudz pārsteigumu! - No PII„Sienāzītis” bija ieradies Ontansar Mari ar bariņu nepaklausīgubērneļu un pat zīdainīti, kuramvēl knupītis mutē. Šie bērneļidarīja dažādas blēņas, nerātnības- līda pie ugunsdzēšamajiemaparātiem, upē mēģināja slapinātkājas. Viņus centās savaldītbērnu aizsardzības inspektore, kāarī paši vecāki Ontans ar Mari.Kubulu PII „Ieviņa” komandabija ieradusies kā zaķubērnu saime ,kas pārējiemdalībniekiem mācīja ugunsdrošības noteikumus. SavukārtBērzkalnes komanda bijaieradušies ar bišu kvēpinātāju,dziedāja un sniedza dažādus ieteikumusugunsdzēsējiem, un vēluzdāvināja bundžās pašu gatavotuspecdzērienu..Daudz labu ieteikumu vēldzirdēja arī no citām komandām.Tomēr <strong>Balvu</strong> PII „Pīlādzītis”komanda izcēlās ne tikai arsaviem jaunajiem orandžīgajiemkrekliem, bet arī ar Čaikovskabaleta „Gulbju ezers” gulbīšudeju, un vēl viņi disko ritmosrādīja savas prasmes un iemaņas,kā jārīkojas ar ūdens šļūteni. Tasbija tikai sākums.Prasmes, iemaņas,veiklību skolotājas rādīja šādāsstafetēs:• Uzvelc aprīkojumu• Garākā šļūtene• Šļūtenes vilkšana• Trāpi mērķī• Trauku pildīšana• Glābēji uz ūdens• Komandu sacīkstes arugunsdzēšamajiem aparātiemJaunajiem ugunsdzēsējiemnācās piedzīvot dažādus kuriozus:Izrādās, ka ķiveri nemaz navtik viegli noturēt galvā ,brauktar mašīnu izsaukumā vēl grūtāk.Arī ar šļūtenēm negāja viegli,izrādās no baloniem pūstā unizgatavotā šļūtene nemaz navtik izturīga, un skriešana kalnāar īstajām šļūtenēm arī nebijano vieglajām. Tāpēc sportistuscītīgi uzraudzīja medmāsaValentīna Soldatova, kurai līdzibija gan šļirce, gan kodoskops,gan arī citas medicīniskas ierīces.Jaunās un jautrās ugunsdzēsējasievingrināja savas rokas arī arūdenspistolēm, ar cauriem ūdensspaiņiem, ar ugunsdzēšamajiemaparātiem. Bet tā kā ugunsdzēsējistrādā ne tikai uz zemes, bet arīuz ūdens, tad šoreiz bija jāglābjarī pīles, kuras peldēja upē. Arglābšanas riņķi bija tās jānoķer.Te centīgi palīdzību sniedzaūdens nāra, kura peldējās upēun kuras lomā bija iejutusiesPII „Pīlādzītis” metodiķe IlonaLočmele. Visvieglāk no visiemuzdevumiem bija iezvanīt trauksmeszvanu, kurš bija iekarinātskokā.Stafetes noslēgumā Ontans( PII „Sienāzītis”skolotājaAina Saidāne) bija tas, kurš arglābšanas riņķi izvilka arī pašunāru no ūdens. Slapjā stafete nubija galā!Turpinājumā notika kasnegaidīts - otrpus tiltam parādījāsdūmi un visām komandām bijajādodas turp pilnā ekipējumā.Liels pārsteigums tos sagaidīja,kad viņi ieraudzīja piknika vietu,kur darbojās pavāri Tatjana Reuteun Pāvels Vinogradovs. Viņi bijaiekūruši ugunskuru, uzsildījušipatvāri un sagatavojuši maltīti.Kad sportisti bija remdējušiizsalkumu, sākās apbalvošana.Visi dalībnieki, komandassaņēma medaļas, apbalvojumus,diplomus, PII „Pīlādzītis”vizītkarti-grāmatzīmi, kāarī veicināšanas balvas -ugunsdzēsēju cepures, lāpstas,grābekļus, lejkannas, glābšanasriņķus, ūdens traukus, piltuves,ūdenspistoles un citus rīkus, kasvar noderēt dzēšot uguni.Arī <strong>Balvu</strong> novada pašvaldībasIzglītības, kultūras un sportapārvaldes vadība pasniedza balvasun diplomus pirmsskolasizglītības iestāžu vadītājiem.Noslēgumā, taurēm skanot,ieradās vēl viena komanda-bērnukomanda, kura dalībniekus sveicaar dzejoļiem un dziesmām.Visi gāja jautrās rotaļās.Sirsnība un prieks parpadarīto darbu pavadīja visusatpakaļceļā uz mājām. Uztikšanos nākošajās sporta spēlēs,kuras notiks Bērzkalnē!!!Ilona Ločmele,<strong>Balvu</strong> PII „Pīlādzītis”metodiķe“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!