12.07.2015 Views

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

Balvu Novada Ziņas Nr.9. - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”, 2012.gada 31.maijsDomes priekšsēdētāja slejaAndris Kazinovskis,<strong>Balvu</strong> novadaDomes priekšsēdētājsIk pa brīdim izskan pārmetumi Latgalei un arī <strong>Balvu</strong> novadam parto, ka pašvaldības nerada darba vietas, neattīsta ražošanu.Atbilde ir sekojoša.Pirmkārt, pašvaldībām pašām ar likumu nav atļauts nodarbotiesar uzņēmējdarbību. Otrkārt, likumdošana pašvaldībām paredz vienīgisekmēt uzņēmējdarbību un to atbalstīt.<strong>Balvu</strong> novada pašvaldība cenšas to ievērot.Kāpēc neattīstās ražošana Latgalē un Latvijas attālākajās vietās?Uz šo jautājumu atbilde meklējama valsts politikā, kura nesniedz pietiekamuatbalstu, lai šīs ekonomiski nelabvēlīgākās teritorijas varētupietiekami efektīvi attīstīties. Šis atbalsts varētu izpausties nodokļudiferencēšanā jeb to atlaidēs, papildus investīciju ieguldīšanā ganražojošajā , gan apkalpojošajā sfērā, piemēram, maksājot šo teritorijuiestādēs strādājošiem skolotājiem, ārstiem un citiem speciālistiemlielākas algas, kā arī paredzot lielāku atbalsta intensitāti Eiropasstruktūrfondu īstenošanā.Tā visa nav.Pašvaldības, arī mūsu novadā, dara visu iespējamo, lai sekmētunodarbinātību savās teritorijās. Tas ir pretēji Eiropas Savienībasšobrīd piekoptajai politikai, ka pēc krīzes visās jomās un vietāsir jāsamazina tēriņi un jāekonomē, bet nevis jāiegulda attīstībā (šonostāju visspēcīgāk atbalstīja Vācijas kanclere Angela Merkele unbijušais Francijas prezidents Nikolā Sarkozī), un mūsu valdībasnostājai, kas diemžēl atbalstīja šādu Eiropas politiku. Par to liecinakaut vai fakts, ka pēdējos gados mūsu valsts budžetā nebija sadaļasinvestīcijām un kopējais valsts institūciju ieguldījums jaunu objektubūvniecībā bija niecīgs.Pašreizējā valsts attīstība pamatā gulstas uz pašvaldību unuzņēmēju pleciem. Daudzas pašvaldības un arī <strong>Balvu</strong> novads aktīviapgūst projektus, būvējot ceļus, renovējot ēkas utt., tā sekmējotkopējo valsts un novadu attīstību un radot jaunas darba vietas.Varētu minēt, ka <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības 42 iestādēs strādā 932darbinieki. Pašvaldībai pieder kapitāldaļas, jeb ir īpašnieki SIA <strong>Balvu</strong>autotransports, SIA <strong>Balvu</strong> un Gulbenes slimnīcu apvienība, AS <strong>Balvu</strong>Enerģija, PA SAN-TEX, PA Ziemeļlatgales biznesa centrs, kuroskopā ir nodarbināti 463 darbinieki. Neaizmirsīsim, ka šīs darba vietasnodrošina visu iestāžu darbību un pakalpojumus, bet to darbiniekisaņem algu.Būtiski, ka mūsu pašvaldība pērn realizējusi 52 projektus, no kuriem30 ir noslēgušies, bet šajā pusgadā jau ir īstenoti 39 projekti, nokuriem noslēgušies 8. Šajos projektos bija nodarbināti 1999 cilvēki,tanī skaitā 1276 bezdarbnieki. Pie tam ar būvniecību saistīto projekturealizēšanā papildus ieguvēji ir gan izejvielu un materiālu ražotāji,gan tirgotāji un piegādātāji. Katrs realizētais projekts ir ieguvumsgan novadam kopumā, gan daudziem iedzīvotājiem individuāli, dodotviņiem iespēju strādāt un gūt ienākumus. Arī <strong>Balvu</strong> veikalos untirdzniecības vietās priecājas par to, ka ir pietiekami daudz pircēju,kuri par nopelnīto var atļauties daudzas preces.Tas ir ļoti konkrēts pašvaldības ieguldījums uzņēmējdarbībasattīstībā. Ja uz brīdi iedomātos, ka pašvaldība un tās iestādes neveicsavas funkcijas un arī nerealizē projektus, tad nav grūti iztēloties, kaviss būtu apstājies.<strong>Balvu</strong> novada pašvaldības politika un mans uzskats šobrīd ir, kakrīze ir pārvarama tikai aktīvi darbojoties, radot papildus darba vietas,kas dotu iespēju strādāt uzņēmumiem un to darbiniekiem saņemt algas.Tikai taupīt vien un neko nedarīt – tā nav tālredzīga politika. Esar zināmu sapratni uztveru jaunā Francijas prezidenta Fransuā Olandadomu, ka nevis tikai jātaupa, bet jāsekmē attīstība. Tas saskan ardaudzu pašvaldību vadītāju un manu personisko viedokli.Otram bedri rok, pats iekrītValsts policijas Latgalesreģiona pārvaldes <strong>Balvu</strong>iecirknī ir pieņemts lēmums parkriminālprocesa , kas bija uzsāktspēc Sanda Puka iesnieguma parto, ka 2012. gada 17. janvāraZiemeļlatgales laikrakstā Vadugunsviņam celta neslava, izbeigšanunoziedzīga nodarījuma sastāvatrūkuma dēļ. Kriminālpolicijasnodaļas vecākā inspektore majoreS. Leišavniece, izskatot lietasmateriālus, kuros ir 10 nopratinātoliecības un saņemtie dokumenti,pieņēmusi minēto lēmumu.Lietas materiālos norādīts,ka nopratinātais Sandis Puksliecinājis, ka viņš uzrakstījisiesniegumu policijai ar lūgumuierosināt krimināllietu pret <strong>Balvu</strong>novada domes priekšsēdētājuAndri Kazinovski par neslavascelšanu masu saziņas līdzeklī –Vadugunī. Ziemeļlatgales laikrakstaVaduguns minētajā rakstā„Panākumu atslēga nav no zelta”uz žurnālista jautājumu, cikkonstruktīvs ir opozīcijas deputātudarbs novada domē, <strong>Balvu</strong> novadadomes priekšsēdētājs Andris Kazinovskisatbildēja: ”Opozīcijāšobrīd ir J.Trupovnieks. Atsevišķosjautājumos pret balso vēl dažideputāti. Konstruktīvu darbunejūtu.Vairāk to varētu nodēvētpar populismu. Cilvēciski žēl SandaPuka, tomēr situācija aizgājatiktāl, ka viņš atļāvās pacelt rokupret savu kolēģi.Skaidrības labadjāsaka, ka problēmas ar Sandi ir17.maijaDomes sēde17.maijā <strong>Balvu</strong> novada Domēnotika kārtējā Domes sēde, kurākopumā tika izskatīti 59 jautājumi.Sēdē piedalījās 9 no 15 deputātiem.Nekustamie īpašumiDomes sēdē lielākā daļajautājumu bija saistīti ar lēmumiempar nekutamo īpašumu. Deputātilēma par nekustamo īpašumu sadaliBērzpils, Tilžas un Krišjāņupagastos, par adrešu piešķiršanuun precizēšanu, par zemesgabalu<strong>Balvu</strong> pilsētā izslēgšanu nolīdzvērtīgas zemes kompensācijasfonda, par <strong>Balvu</strong> novadapašvaldībai piekrītošajām zemesvienībām <strong>Balvu</strong> pilsētā, par platībasprecizēšanu rezerves zemes fondazemes vienībai Krišjāņu pagastā,par zemes ieskaitīšanu rezerveszemes fondā, par zemes lietošanastiesību izbeigšanu, kā arī parnekustamā īpašuma lietošanasmērķa noteikšanu zemes vienībaiKubulu pagastā un par nosaukumapiešķiršanu zemes īpašumamVectilžas pagastā. Klātesošiedeputāti, vienbalsīgi nobalsojot„Par”, atbalstīja lēmumprojektusarī par zemes nomu Tilžas,Bērzkalnes, Vīksnas, Vectilžas,Bērzpils un <strong>Balvu</strong> pagastā.Deputāti lēma arī par piecu <strong>Balvu</strong>novada zemes gabalu nodošanuatsavināšanai un par viena zemesgabala sadalīšanu un nodošanuatsavināšanai, par nekustamāīpašuma sadali Briežuciemapagastā, par platības precizēšanuzemes īpašumam <strong>Balvu</strong> pagastā,kā arī par zemes ierīcības projektaapstiprināšanu nekustamajamīpašumam Kubulu un Briežuciemapagastā.Sociālie jautājumiDeputāti lēma par trīs personuievietošanu ilgstošas sociālāsaprūpes institūcijā un sociālo pakalpojumuapmaksu.Par aizņēmuma piešķiršanuDomes sēdē lēma paraizņēmumu Eiropas SavienībasEiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai (ELFLA) 321pasākuma „Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem” projektaNr. 11-07-L32100-000246„Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija”realizēšanai, par aizņēmumutrīs automašīnu iegādei <strong>Balvu</strong> novadapašvaldības autonomo funkcijunodrošināšanai, kā arī paraizņēmuma summas precizēšanuEiropas reģionālā attīstībasfonda projekta „<strong>Balvu</strong> pilsētasielu rekonstrukcija stratēģiskinozīmīgu objektu sasniedzamībasnodrošināšanai” īstenošanai.Grozījumi dokumentosDomes sēdē lēma pargrozījumiem <strong>Balvu</strong> novada Domes2011.gada 14.jūlija lēmumā „Parēkas Vidzemes ielā 2b, Balvosnodošanu apsaimniekošanā” un pargrozījumiem <strong>Balvu</strong> novada Domes2012.gada 9.februāra lēmumā „Parpersonas ievietošanu ilgstošasilgstošas, varētu teikt „hroniskas”jau no I.Ņikuļinas un J. Trupovniekalaikiem, disciplīnas pārkāpumi,problēmas ar alkohola lietošanu.Ne velti savulaik, būdamspriekšsēdētājs, J.Trupovniekspārcēla visu Saimniecisko pārvaldiar S.Puku priekšgalā no bijušāspilsētas domes administrācijasēkas uz pašreizējo novada domesadministrācijas ēku, lai Sandisbūtu vadītāja „acu” priekšā, laineklibotu disciplīna. Bet diemžēlkā zinām, pārkāpumi turpinājās.Arī es kā vadītājs no savas pusesesmu vairākas reizes runājis arSandi Puku un viņu brīdinājis,tomēr tas izrādījās veltīgi. Viņš irzaudējis manu un pārējo vadītājuuzticību, bet galvenais – jāpārtraucsociālās aprūpes institūcijā unsociālā pakalpojuma apmaksu”.Deputāti nolēma pieņemtsaistošo noteikumu Nr.15/2012projektu „Grozījumi <strong>Balvu</strong> novadapašvaldības 13.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.7/2012„Par <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības2012.gada budžetu””.Par dalību projektu iesniegumukonkursā<strong>Balvu</strong> novada Domes deputātiatbalstīja lēmumprojektu pardalību projektu iesniegumukonkursā Eiropas Kopienas programmas„Eiropas pilsoņiem”(2007- 2013) 4.darbībā „AktīviEiropas piemiņas pasākumi” unlīdzfinansējuma nodrošināšanuprojektam „Politiski represētopiemiņas saglabāšana” un nolēmapiedalīties šajā konkursā ar minētoprojektu „Politiski represētopiemiņas saglabāšana”, projektaatbalsta gadījumā, nodrošinātlīdzfinansējumu 30% apmērāno projekta kopējām izmaksāmun projekta līdzfinansējuma unpriekšfinansējuma nodrošināšanaiņemt kredītu Valsts kasē.Par traktortehnikasnorakstīšanuDeputāti lēma par atļaujunorakstīt <strong>Balvu</strong> novada pašvaldībasaģentūras „San – Tex” traktortehnikuDT – 75 un JUMZ – 6AKL.Par akciju<strong>Balvu</strong> novada Domes deputātilēma par <strong>Balvu</strong> Sporta skolaspeldbaseina akciju „Lata diena!”.Tika nolemts noteikt maksu parbaseina un hidromasāžas baseinaapmeklējumu, trenažieru zālesapmeklējumu vai sāls istabasapmeklējumu - Ls 1.00 (ar PVN)vienai personai, <strong>Balvu</strong> Sporta skolaspeldbaseina organizētās akcijas,,LATA diena!” laikā no 2012.gada1.jūnija līdz 2012.gada 3.jūnijam.Par sadarbības līgumaslēgšanuDeputāti nolēma slēgtSadarbības līgumu ar BaltkrievijasRepublikas Dokšicas rajonaizpildkomiteju, apstiprinātVienošanās starp Latvijas Republikas<strong>Balvu</strong> novadu un BaltkrievijasRepublikas Dokšicas rajonaizpildkomiteju projektus latviešuun krievu valodās, pilnvarot <strong>Balvu</strong>novada pašvaldības Domespriekšsēdētāju Andri Kazinovskiparakstīt sadarbības līgumu starpLatvijas Republikas <strong>Balvu</strong> novaduun Baltkrievijas RepublikasDokšicas rajonu.Par nolikumu apstiprināšanu<strong>Balvu</strong> novada Domes sēdētika nolemts apstiprināt <strong>Balvu</strong> novadapašvaldības administrācijasstruktūrvienību (nodaļu) nolikumus.Par konsolidētā finanšupārskata apstiprināšanu<strong>Balvu</strong> novada Domes deputātilēma par <strong>Balvu</strong> novada pašvaldības2011.gada konsolidētā finanšupārskata apstiprināšanu.Par iestāšanos biedrībāLai atvieglotu, lēmumapieņemšanu par iestāšanosbiedrībā „Latvijas Tirdzniecībasgraut novada domes prestižs. Gribuuzsvērt, ka šajā gadījumā nebijanekādu politisku zemtekstu vaikontekstu. Disciplīna ir jāievēroikvienam.” Lietas materiālos ir arīcitas liecības, kas rāda , ka SandisPuks esot darba laikā lietojis alkoholu,kavējis darbu, bijis rupjš pretkolēģiem, pat pacēlis roku.Lēmumā norādīts, kasaskaņā ar krimināllikumu piekriminālatbildības persona irsaucama par apzināti nepatiesu,otru personu apkaunojošuizdomājumu tīšu izplatīšanu masusaziņas līdzeklī, tajā uzsvērts, kakonkrētajā gadījumā A. Kazinovskimnebija nodoma par S. Pukuizplatīt nepatiesas ziņas, apkaunotviņu, celt neslavu. Lēmumā teikts,un rūpniecības kamera”, uz <strong>Balvu</strong>novada Domes sēdi tika uzaicinātsšīs biedrības Rēzeknes nodaļasvadītājs Juris Guntis Vjakse .Biedrības Rēzeknes nodaļasvadītājs paskaidroja, ka šajāuzņēmējus apvienojošā biedrībāpašvaldības ir vajadzīgas kā partneres,lai aktivizētu uzņēmējusdarbībai, iegūtu plašāku kontaktuloku. No pašvaldības pusesbūtu nepieciešams deleģēt personuuzņēmēju uzrunāšanai. Tasveicinātu tikai labāku sadarbībustarp visām pusēm. Dalības maksašajā biedrībā ir Ls 270 gadā.Deputāti izteica priekšlikumudeleģēt aģentūru „ZiemeļlatgalesBiznesa centrs” pārstāvēt <strong>Balvu</strong>novada pašvaldību šajā biedrībā.Gala rezultātā Domesdeputāti nobalsoja par iestāšanosbiedrībā „Latvijas Tirdzniecībasun rūpniecības kamera”, Reģ.Nr. LV40003081501, adreseKrišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga,LV 1010 un nolēma uzdot <strong>Balvu</strong>novada pašvaldības aģentūrai„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”pārstāvēt <strong>Balvu</strong> novada pašvaldībubiedrībā „Latvijas Tirdzniecībasun rūpniecības kamera”.Par izglītībuDeputāti izskatīja jautājumu unlēma par izmaiņām <strong>Balvu</strong> novadaizglītības attīstības programmā.Tika nolemts papildināt <strong>Balvu</strong> novadaizglītības attīstības programmas13.sadaļu ar sekojošu ierakstu:„Lai sekmētu uzņēmējdarbībasun reģiona ekonomiskās izaugsmesatbalstu, uzsākt profesionālāsizglītības attīstību <strong>Balvu</strong> novadā,izveidojot integrētu izglītībasiestādi, nodrošinot jauniešiemiegūt profesionālo izglītību unkvalifikāciju.”.Deputāti lēma arī parprojekta „Par integrētās izglītībasiestādes izveides uzsākšanu <strong>Balvu</strong>novadā profesionālās izglītībasattīstībai, uzņēmējdarbības unreģiona ekonomiskās izaugsmesatbalstam” rīcības plāna aktivitāšuapstiprināšanu.Lai izskatītu ierosinājumuanulēt uzņēmumam SIA „Ilgvis”izsniegto alkoholisko dzērienumazumtirdzniecības licenci, uzDomes sēdi tika aicināti SIA „Ilgvis”pārstāvji. Sēdes laikā tikauzklausīti visu pušu viedokļi undeputāti nolēma atlikt jautājumaizskatīšanu līdz nākošajai Domessēdei un lūgt SIA „Ilgvis” valdesloceklim veikt pasākumusnekārtību novēršanai.<strong>Balvu</strong> novada Domes sēdesnobeigumā izpilddirektore IntaKaļva sniedza pārskatu paradministrācijas un pašvaldībasiestāžu darbu 2012.gada1.pusgadā, kā arī deputātiem tikasniegta informācija par galvojumalīgumu „Sia Alba 5” kredītam projekta„Atkritumu apglabāšanas poligona„Kaudzītes” infrastruktūrasattīstība” realizācijai.Ar pilnu Domes sēdes lēmumutekstu var iepazīties www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvieakti/Lēmumi.ka to, ka S. Pukam ir problēmasar alkohola lietošanu, disciplīnaspārkāpumiem, apstiprina lietāliecinošo personu liecības, kā arī<strong>Balvu</strong> novada pašvaldības iesniegtiedokumenti un ka A. Kazinovskaminētie fakti 2012. gada 17.janvāra laikrakstā Vaduguns navizdomāti un nav apzināti nepatiesi.Kā izriet no S. Puka liecības unnostājas, no citu liecinieku teiktā– kas ir pašvaldības darbinieki unuzņēmēji – visi citi vainīgi, tikaine es – Sandis Puks, un pieņemtaislēmums saka – kas otram bedrirok, pats iekrīt.“<strong>Balvu</strong> <strong>Novada</strong> Ziņas”: Bērzpils iela 1A, <strong>Balvi</strong>, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!