2006.gads

hipo.lv

2006.gads

FINAN·U PÅRSKATA PIELIKUMI GADA PÅRSKATS 3724 HIPOTEKÅRÅS µ±LU Z±MES (turpinÇjums)(c) Apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bas aprï˙insµ¥lu z¥mjudzï‰anas unprocentumaksÇjumudatumiµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥bapar stÇvokliiepriek‰ïjÇmaksÇjumadatumÇ*HipotekÇropras¥jumupamatsummasmaksÇjumiHipotekÇropras¥jumuprocentumaksÇjumiApgroz¥bÇeso‰o ˙¥lu z¥mjudzï‰anasmaksÇjumiApgroz¥bÇeso‰o ˙¥lu z¥mjuprocentumaksÇjumiAizstÇjïjsegumsµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥ba(1+2+3-4-5+6)A 1 2 3 4 5 6 715.02.2007 - 879 777 - (1,157) - 49915.08.2007 879 2,988 3,473 (3, 000) (1,157) - 3,18315.02.2008 867 3,685 3,357 - (1,044) - 6,86515.08.2008 4,552 3,499 3,242 (5,000) (1,044) - 5,24915.02.2009 3,051 5,686 3,086 - (895) - 10,92815.08.2009 8,737 4,025 2,932 (3,000) (895) - 11,79915.02.2010 9,762 5,254 2,763 - (817) - 16,96215.08.2010 15,016 3,163 2,641 (3,000) (817) - 17,00315.02.2011 15,179 3,169 2,535 - (738) - 20,14515.08.2011 18,348 3,690 2,426 (4,366) (738) - 19,36015.02.2012 17,672 2,956 2,312 (14,056) (594) - 8,29015.08.2012 6,572 3,159 2,213 (5,000) (335) - 6,60915.02.2013 4,731 3,318 2,103 - (185) - 9,96715.08.2013 8,049 5,745 1,970 (3,862) (185) - 11,71715.02.2014 9,932 3,746 1,795 - (84) - 15,38915.08.2014 13,678 38,908 8,034 (2,680) (84) - 57,85615.02.2015 49,906 20,116 5,197 - - - 75,219KopÇ 113,986 50,856 (43,964) (10,769) -* ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bu par stÇvokli iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ aprï˙ina:iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ atspogu∫oto datu 7. aile - (3. aile - 5. aile)(d) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto hipotekÇro aizdevumu struktapplera pïc nekustamÇ ¥pa‰uma veidiem(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/06 31/12/05Banka BankaMÇjok∫u hipotekÇrie aizdevumi 65,182 38,855KomerciÇlie hipotekÇrie aizdevumi 48,804 39,022KopÇ 113,986 77,877

More magazines by this user
Similar magazines