13. jūnija ārkārtas domes sēdes protokols - Ropaži.lv

ropazi.lv

13. jūnija ārkārtas domes sēdes protokols - Ropaži.lv

1.§Valsts ieņēmumu dienesta pārstāves informācija - skaidrojums par amatpersonu gadaienākumu deklarācijās biežāk pieļautajām kļūdāmValsts ieņēmumu dienesta pārstāves Ināra Bartuševica un Evita Bičule informē Ropažunovada domes deputātus par amatpersonu deklarācijās biežāk pieļautajām kļūdām.Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.Sēdes pārtraukums 15 30 - 15 40 .Deputāts V.Šlēgelmilhs ierodas 15 40 .2.§Par zemes nomas līguma noslēgšanuIzskatot Ļubovas Mozjarkinas, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/,iesniegumu, kas reģistrēts Ropažu novada pašvaldībā 2013.gada 27.maijā (Nr.1250) ar lūgumunoslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Palīgsaimniecība” ar īpašuma kadastra Nr.8084018 0460, zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 018 0460, 0.28ha platībā iznomāšanumazdārziņa izveidošanai un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un arlietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:1. Nekustamais īpašums „Palīgsaimniecība” ar kadastra Nr.8084 018 0460, 0.28ha platībā irpiekritīgs Ropažu novada pašvaldībai.2. Minētā zemes vienība 0.28ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0460 robežojasar nekustamā īpašuma „Birzstalas”, kadastra Nr.8084 018 0609, zemes vienību arkadastra apzīmējumu 8084 018 0609, kura Zemesgrāmatā ir reģistrēta uz ĻubovasMozjarkinas vārda,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībāmlikumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskasdarbības.15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu parpašvaldības zemes iznomāšanu,kā arī saskaņā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3, 9.§ „Par Ropažunovada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novadapašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu”,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Noslēgt uz laiku no 01.08.2013. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu ar ĻubovuMozjarkinu, par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0460, 0.28 ha platībā,kas ir nekustamā īpašuma „Palīgsaimniecība”, ar kadastra Nr.8084 018 0460 sastāvā.2. Noteikt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0460, 0.28ha platībā, zemesizmatošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(kods 0101).3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juridiskajai daļai organizēt zemes nomas līgumanoslēgšanu.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistei R.Gremzei sagatavot grafiskospielikumus pie nomas līgumiem.5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nomas3


maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus un paziņojuma izsūtīšanu.6. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors J.Baklāns.7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ļubovai Mozjarkinai, /adrese/;Nekustamā īpašuma speciālistei I.Dišlerei;Nodokļu administratorei A.Bernhardei;Juridiskai daļai;Būvvaldei.Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV1010.3.§Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu8084 018 0642, Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanuIzskatot Miervalža Viļa Urbanoviča, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/,iesniegumu, kas reģistrēts Ropažu novada pašvaldībā 2013.gada 27.maijā (Nr.1232) ar lūgumunoslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084018 0642, iznomāšanu, un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un arlietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātuizmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu - juridiskajām un fiziskajāmpersonām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanastiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arītādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līgumaslēgšanai ir veikta priekšapmaksa.2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātuizmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto - persona, kurai zemespastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vaikurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemesreformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanābijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlietoviena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.3. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu -pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastradatiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi irizbeigušās.4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu - zemes reformas laikāpašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumaprivatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantaceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.5. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijassertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļuun 2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu unlikuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Parpašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,4


atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Izbeigt Miervaldim Vilim Urbanovičam, personas kods /personas kods/, zemeslietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0642, Ropažunovadā.2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0642, 0.66ha platībā adresi„Mazmākoņi”, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135.3. Noteikt, ka zemes vienība „Mazmākoņi”, Kākciems, Ropažu novads, kadastraapzīmējums 8084 018 0642, ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai.4. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu „Mazmākoņi”, tajā iekļaujot zemes vienību arkadastra apzīmējumu 8084 018 0642, 0.66ha platībā.5. Iznomāt Miervaldim Vilim Urbanovičam, personas kods /personas kods/, zemesvienību 0.66 ha platībā, kadastra apzīmējums 8084 018 0642, adrese „Mazmākoņi”,Kākciems, Ropažu novads no 2013.gada 1.jūlija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par tozemes nomas līgumu.6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei reģistrētpašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Mazmākoņi”, Kākciems, Ropažu novads,zemes vienību ar kadastra apzīmējums 8084 018 0642 Zemesgrāmatā.7. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.Zemes nomas maksa maksājama no 2013.gada 1.jūlija.8. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Miervaldi Vili Urbanoviču līdz 2013.gada 30.jūlijam.9. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors.10. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;Zemes nomniekam Miervaldim Vilim Urbanovičam, /adrese/;Nodokļu administratorei;Nekustamo īpašumu speciālistei;Būvvaldei;Juridiskajai daļai.4.§Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Zaļumiņi”, Ropažu novads reģistrēšanaiZemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārdaIzskatot Igora Moisejenko, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2013.gada4.jūnija iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala „Zaļumiņi” reģistrācijai Zemesgrāmatunodaļā uz LR nepilsoņa Igora Moisejenko vārda un, izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībāesošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:Darījumu apliecinošs dokuments – Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumanoraksts C04135513, C-1355/20.Pircējs – Igors Moisejenko, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, nav LatvijasRepublikas pilsonis.Pieprasījumā norādītā zemes platība – 0.35 ha un tās līdzšinējās un turpmākāsizmantošanas mērķis, „Zaļumiņi”, kadastra Nr.8084 007 0067 - individuālo dzīvojamomāju apbūve (NĪLM kods 0601).Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiemNr.7 apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes lēmumu Nr.3, 40.§nekustamais īpašums „Zaļumiņi” atrodas – savrupmāju dzīvojamā teritorija (DzS)(Apakšzonējums –DzS2 - retināta savrupmāju apbūve).5


Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti.Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma „Zaļumiņi”, kadastra Nr.8084 007 0067, 0.35 ha platībāiegūšanai īpašumā uz Igora Moisejenko vārda, ar zemes izmantošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Igoram Moisejenko, /adrese/;Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV 1084;Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;Būvvaldei.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.5.§Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „d/s Tumšupe Nr.4”, Ropažu novadsreģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārdaIzskatot Alekseja Pivuļska, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2013.gada4.jūnija iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala „d/s Tumšupe Nr.4” reģistrācijaiZemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoņa Alekseja Pivuļska vārda un izvērtējot Ropažu novadapašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:Darījumu apliecinošs dokuments – 2013.gada 30.maijā noslēgtais dāvinājuma līgums.Dāvinātājs – Vladislavs Pivuļskis, personas kods /personas kods/.Apdāvinātais – Aleksejs Pivuļskis, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, navLatvijas Republikas pilsonis.Pieprasījumā norādītā zemes platība – 0,0621 ha un tās līdzšinējās un turpmākāsizmantošanas mērķis, „d/s Tumšupe Nr.4”, kadastra Nr.8084 004 0225 - individuālodzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiemNr.7, apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40nekustamais īpašums „d/s Tumšupe Nr.4” atrodas – dārzkopības sabiedrību vasarnīcuapbūves teritorijā (DzS3).Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma „Tumšupe Nr.4”, kadastra Nr. 8084 004 0225, 0.0621 haplatībā iegūšanai īpašumā uz Alekseja Pivuļska vārda, ar zemes izmantošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Aleksejam Pivuļskim, /adrese/;Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9,LV 1084;6


Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.6.§Par izdevumu – atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanuIzskatot Ropažu sporta centra vadītājas Evita Eglājas priekšlikumu par autotransportaizdevumu atlīdzības līguma noslēgšanu ar Ropažu sporta centra ēku un teritorijas pārziniRaimondu Umbraško par vieglās automašīnas VOLVO 850, valsts Nr.EE6482, izmantošanusporta zāles pārziņa amata pienākumu veikšanai,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Noslēgt ar Raimondu Umbraško izdevumu atlīdzības līgumu par autotransportaizmantošanu:Patapinājuma devēja vārds, uzvārds,personas kods, adreseRaimonds Umbraško,personas kods /personas kods/,dzīvo /adrese/Automašīnas marka VOLVO 850Reģistrācijas Nr.EE6482VINYV1LS5506N2012622Degvielas veidsBenzīns, E95Izlietojuma norma uz 100 km10 litriDegvielas maksimālais patēriņš mēnesī Līdz 60 litriLīguma termiņš 01.07.2013 – 31.12.2013Finanšu līdzekļiPašvaldības sporta centra budžetaMērķisĒku un teritorijas pārziņa amata pienākumuveikšanai2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu sporta centram;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu novada pašvaldības juridiskajai daļai.7.§Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanuIzskatot 05.06.2013. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Edmunda Ērgļa, personas kods/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2013.gadam, kāpirmās (1) grupas invalīdamun iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:o Iesniegumu;o Pirmās (1) grupas invaliditāte no 02.05.2013. līdz 23.04.2018, apliecības Nr.1029594.o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013.gadam un konstatē, ka:- Edmundam Ērglim, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, algotu darbu nestrādā;- īpašumā nekustamais īpašums „Mežābele”, kadastra Nr.8084-009-0003;- nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadam aprēķināts LVL 58,74;- nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem periodiem;7


- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta;- ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums LVL 22,03, kā 2.grupasinvalīdam no 01.01.2013. līdz 30.09.2013.Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamāīpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošonoteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemRopažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2, 19.§), 2.punkta 2.3.1. apakšpunktu, kasnosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā nestrādājošam Igrupas un II grupas invalīdam,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Samazināt Edmundam Ērglim, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, parnekustamo īpašumu „Mežābele”, nekustamā īpašuma nodokli par LVL 7,34 (par perioduno 01.10.2013. līdz 31.12.2013.).2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Nodokļu administratorei A.Bernhardei.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV 1010) vienamēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.8.§Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 31.05.2013. saņemto Jāņa Feigina,personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līgumapagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dz.6, Tumšupe, Ropažu novadā konstatēts, ka īreslīgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.05.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”,un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dz.6, īreslīgumu ar Jāni Feiginu uz laiku no 01.06.2013. līdz 30.11.2013.2. Jānim Feiginam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Jānim Feiginam, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 30.05.2013. saņemto Ineses Bergaspersonas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma8


pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.8, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īreslīgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.05.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.8, Tumšupē, Ropažu novadā, īreslīgumu ar Inesi Bergu uz laiku no 01.06.2013. līdz 30.11.2013.2. Inesei Bergai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Inesei Bergai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 24.05.2013. saņemto SvetlanasFedotovas, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz., Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, kaīres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.05.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”,un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.10, Tumšupē, Ropažu novadā,īres līgumu ar Svetlanu Fedotovu uz laiku no 01.06.2013. līdz 30.11.2013.2. Svetlanai Fedotovai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanasbrīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Svetlanai Fedotovai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 24.05.2013. saņemto Initas Štraupaspersonas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līgumapagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.12, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īreslīgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.05.2013.,9


un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dz.12,īres līgumu ar Initu Štraupu uz laiku no 01.06.2013. līdz 30.11.2013.2. Initai Štraupai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Initai Štraupai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 14.05.2013. saņemto LailasKlētnieces, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.13, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, kaīres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.05.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Zītari 5, dz.13, Tumšupē,īres līgumu ar Lailu Klētnieci uz laiku no 01.06.2013. līdz 30.11.2013.2. Lailai Klētniecei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanasbrīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Lailai Klētniecei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 24.05.2013. saņemto DzintrasŠtraupas, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.15, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, kaīres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.05.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem10


mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dz.15,īres līgumu ar Dzintru Štraupu uz laiku no 01.06.2013. līdz 30.11.2013.2. Dzintrai Štraupai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanasbrīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Dzintrai Štraupai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 21.05.2013. saņemto Valdas Blauas,personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līgumapagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.24, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īreslīgums sociālajā dzīvoklī beidzies 30.04.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.24, Tumšupē, Ropažu novadā,īres līgumu ar Valdu Blauu uz laiku no 01.05.2013. līdz 31.10.2013.2. Valdai Blauai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Valdai Blauai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.8. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.06.2013. saņemto Benitas MaigasTeofīlijas Važas, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu parīres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Rīgas iela 12, dz.17, istaba Nr.4, Ropaži, Ropažunovadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 30.06.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi navzaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,11


atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 12, dz.17, istaba Nr.4, Ropaži,Ropažu novads, īres līgumu ar Benitas Maigas Teofīlijas Važas uz laiku no01.07.2013. līdz 31.12.2013.2. Benitai Maigai Teofīlijai Važai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmumasaņemšanas brīža.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Benitai Maigai Teofīlijai Važai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.9.§Par atbalstu politiski represēto personu salidojumamPamatojoties uz 31.05.2013. saņemto Biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība”vēstuli ar lūgumu sniegt atbalstu LVL 50,00 apmērā Latvijas politiski represēto personusalidojuma organizēšanai, kas notiks 17.augustā plkst.13.00 Brīvdabas estrādē Ikšķilē, unizskatot 03.06.2013. saņemto Ropažu novada politiski represēto personu pārstāvja A.Ploriņaiesniegumu ar lūgumu atbalstīt politiski represēto personu salidojuma izdevumu segšanu, kā arīņemot vērā Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas sniegtoinformāciju, ka Ropažu novadā šobrīd uzskaitē ir 35 politiski represētas personas,un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Sniegt finansiālu atbalstu Latvijas politiski represēto personu salidojumaorganizēšanas izdevumu segšanai, kas notiks 17.augustā plkst.13.00 Brīvdabas estrādēIkšķilē, pārskaitot LVL 50,00, Biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”reģistrācijas Nr.40008002052, juridiskā adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010.2. Samaksu veikt uz norādītajiem rekvizītiem:Biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība” reģistrācijas Nr.40008002052,A/S SEB Banka, Rīdzenes filiāle,kods: UNLALV2X.konts: LV06UNLA0002400700839.3. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības Sociālā budžeta līdzekļiem.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”, Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.10.§Par L.Klētnieces iesnieguma izskatīšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 14. maijā saņemto LailasKlētnieces personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, faktiskā dzīvesvieta/adrese/, iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt citu dzīvojamo plātību ar centrālapkuriRopažos, sakarā ar to, ka Zītaros 5, dz.13, ir nepiemēroti apstākļi bērna audzināšanai. Dzīvoklī ir12


11.§Par Z.Ruskules iesnieguma izskatīšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Zentas Ruskules, personas kods /personas kods/,deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada pašvaldībā 03.06.2013. reģistrēto iesniegumu, arreģ. Nr.1291, ar lūgumu apmaksāt ārstēšanās izdevumus LVL 285,00, - pacientu iemaksustacionārā un pacienta līdzmaksājumu par operācijām vispārējā narkozē, kas veikta laika periodāno 10.08.2011. līdz 13.09.2011. Iesniegumam klāt pievienoti:„Lindorff Oy” Latvijas filiāles maksājuma atgādinājuma par parādu LVL 285,00 kopija;SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” aprēķina Nr.03379/2011 parLVL 280.00 kopija,SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” izraksta kopija.Sociālais dienests sniedza sekojošu informāciju:/informācija/.03.06.2013. Zenta Ruskule tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 12.06.2013.plkst.15.30, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads.Zenta Ruskule ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošu informāciju:/informācija/.Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas locekļi uzklausīja Z.Ruskules viedokliun izanalizēja klāt pievienotos dokumentus.Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 2 punktu:„Pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimeneivienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļudēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības” un uz 26.09.2012. Ropažu novada pašvaldībasSaistošiem noteikumiem Nr.12”Par sociālās palīdzības pabalstiem un citiem pabalstiem.Ropažu novadā” V.daļas – Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 35.punktu – pabalstu ārkārtassituācijā (stihiskas nelaimes vai neparedzamu apstākļu dēļ nav iespējams apmierinātpamatvajadzības) ”,un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu Prot.6, kurā tika nolemtslēmumprojektu virzīt uz domi sekojošā redakcijā:1. Piešķirt un izmaksāt Zentai Ruskulei, personas kods /personas kods/, deklarēta /adrese/,vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā LVL 200,00.2. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, kods 6254.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Zentai Ruskulei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.V.Šlēgelmilhs izsaka priekšlikumu vienreizējo pabalstu izmaksāt „Lindorff Oy” Latvijas filiālesnorēķinu kontā.A.Cibuļskis izsaka priekšlikumu lēmumu izteikt sekojošā redakcijā:1. Piešķirt Zentai Ruskulei, personas kods /personas kods/, deklarēta /adrese/, vienreizējupabalstu ārkārtas situācijā LVL 200,00.2. Vienreizējo pabalstu izmaksāt „Lindorff Oy” Latvijas filiāles norēķinu kontā:Nordea Bank Latvijas filiāleKods: NDEALV2X;Konts: LV83NDEA0000080052285.Lietas Nr.0846151/013. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, kods 6254.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Zentai Ruskulei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;’14


Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Piešķirt Zentai Ruskulei, personas kods /personas kods/, deklarēta /adrese/, vienreizējupabalstu ārkārtas situācijā LVL 200,00.2. Vienreizējo pabalstu izmaksāt „Lindorff Oy” Latvijas filiāles norēķinu kontā:Nordea Bank Latvijas filiāleKods: NDEALV2X;Konts: LV83NDEA0000080052285.Lietas Nr.0846151/013. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, kods 6254.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Zentai Ruskulei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;’Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.12.§Par stadiona rekonstrukcijas ieceres publisko apspriešanunekustamajā īpašumā „Ropažu vidusskola”Izskatot 10.06.2013. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.1/8, 1.§ „Parbūvniecības pieteikumu – uzskaites karti nekustamajā īpašumā „Ropažu vidusskola””, tikakonstatēts:1) Ropažu vidusskolas stadiona rekonstrukcijas iecere paredzēta nekustamajā īpašumā„Ropažu vidusskola”, kadastra Nr.8084 009 0336, 5.3ha platībā (adrese Rīgas iela 5,Ropaži, Ropažu novads), Ropažu novadā.2) Nekustamajā īpašumā „Ropažu vidusskola”, saskaņā ar Ropažu novada domes25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojumagrozījumi” paredzētā sporta laukumu labiekārtojuma norādītajai zemes platībai plānotāteritorijas izmantošanā ir noteikts zemes izmantošanas mērķis 9.9. „Sabiedrisko iestāžuteritorija” (S).3) Būvniecības iecere atbilst Teritorijas plānojumā paredzētajai atļautajai izmantošanai.4) Nekustamais īpašums atrodas Ropažu ciema teritorijā.5) Likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tajāskaitā gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (1. daļas 2. punkts),saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (1. daļas13. punkts), nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu(1. daļas 14. punkts).6) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novadapašvaldības nolikums” XII daļas “Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu” 144.punktsnosaka, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmesjautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos,ar Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas, publiskāsapspriešanas.15


7) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novadapašvaldības nolikums” 144.punkta trešā daļa paredz, ka publiskā apspriešana jārīko, parprojektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus.8) Nekustamais īpašums atrodas Ropažu ciema teritorijā (blakus atrodas esošā izglītībasiestāde) un tā teritorijā atrodas vidusskola, sporta zāle, sarīkojumu zāle, rekonstruējamaisstadions.9) Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumi Nr.331 „Paredzētās būves publiskāsapspriešanas kārtība” nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būvespublisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves (turpmāk - būvniecības iecere)publiskā apspriešana.Ņemot vērā iepriekšminēto,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Izsludināt stadiona rekonstrukcijas ieceres publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā„Ropažu vidusskola”, kadastra Nr.8084 009 0336, 5.3 ha platībā (adrese Rīgas iela 5,Ropaži, Ropažu novads), Ropažu novadā no 22.07.2013. līdz 19.08.2013.2. Sludinājumu par publisko apspriešanu publicēt:Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu Vēstis”;Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.3. Publiskā apspriešana notiek 4 nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Ropažu Vēstis”.4. Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā (Sporta iela 1,Ropaži, Ropažu novads) no 22.07.2013. līdz 19.08.2013.5. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums interesentiem notiks 29.07.2013., plkst.18.00Ropažu novada pašvaldības ēkas 2.stāva sēžu zālē (adrese Sporta iela 1, Ropaži, Ropažunovads).6. Atsauksmes (rakstiskas un/vai mutiskas) iesniedzamas līdz 19.08.2013. Ropažu novadapašvaldībā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam;Ropažu novada sporta centra vadītājai Evitai Eglājai;Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.13.§Par Zaķumuižas pamatskolas stadiona rekonstrukcijas un aktīvās atpūtas parkabūvniecības ieceres publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā „Zaķumuiža”Izskatot 10.06.2013. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.1/8, 2.§ „Parbūvniecības pieteikumu – uzskaites karti nekustamajā īpašumā „Zaķumuiža”, tika konstatēts:1) Zaķumuižas pamatskolas stadiona rekonstrukcijas un aktīvās atpūtas parka būvniecībasiecere paredzēta nekustamajā īpašumā „Zaķumuiža”, kadastra Nr.8084 008 0350, zemesgabala kopējā platība 34.4ha (labiekārtojamās teritorijas platība 18.2ha) 5.3ha platībā,Zaķumuiža, Ropažu novadā.2) Nekustamajā īpašumā „Zaķumuiža”, saskaņā ar Ropažu novada domes 25.03.2009.saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” paredzētāsporta laukumu labiekārtojuma norādītajai zemes platībai plānotā teritorijas izmantošanāir noteikts zemes izmantošanas mērķis 9.4. Rekreācijas un tūrisma attīstības teritorija (A).3) Būvniecības iecere atbilst Teritorijas plānojumā paredzētajai atļautajai izmantošanai.4) Nekustamais īpašums atrodas Zaķumuižas ciema teritorijā.16


5) Likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tajā skaitāgādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (1.daļas 2.punkts), saskaņā arteritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (1.daļas 13.punkts),nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu (1.daļas14.punkts).6) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novadapašvaldības nolikums” XII daļas “Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu” 144.punktsnosaka, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmesjautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos,ar Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas, publiskāsapspriešanas.7) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novadapašvaldības nolikums” 144.punkta trešā daļa paredz, ka publiskā apspriešana jārīko, parprojektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus.8) Nekustamais īpašums atrodas Zaķumuižas ciema teritorijā (blakus atrodas esošā izglītībasiestāde) un tā teritorijā atrodas pamatskola, sporta zāle, sarīkojumu zāle, rekonstruējamaisstadions.9) Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumi Nr.331 „Paredzētās būves publiskāsapspriešanas kārtība” nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būvespublisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves (turpmāk - būvniecības iecere)publiskā apspriešana.Ņemot vērā iepriekšminēto,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Izsludināt Zaķumuižas pamatskolas stadiona rekonstrukcijas un aktīvās atpūtas parkabūvniecības ieceres publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā „Zaķumuiža”, kadastraNr.8084 008 0350, zemes gabala kopējā platība 34.4ha (labiekārtojamās teritorijas platība18.2ha), Zaķumuiža, Ropažu novadā no 22.07.2013. līdz 19.08.2013.2. Sludinājumu par publisko apspriešanu publicēt:Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu Vēstis”;Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.3. Publiskā apspriešana notiek 4 nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Ropažu Vēstis”.4. Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā (Sporta iela 1,Ropaži, Ropažu novads) no 22.07.2013. līdz 19.08.2013.5. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums interesentiem notiks 01.08.2013., plkst.18.00Zaķumuižas klubā (adrese Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads).6. Atsauksmes (rakstiskas un/vai mutiskas) iesniedzamas līdz 19.08.2013. Ropažu novadapašvaldībā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam;Ropažu novada sporta centra vadītājai E.Eglājai;Ropažu novada pašvaldības būvvaldei.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.17


14.§Par nekustamā īpašuma „Priedes 1” dz.1, Silakrogs, Ropažu novadā iegādiAr Ropažu novada domes 24.04.2013. lēmumu, prot. Nr. 5, 42.§, nolemts rezervēt naudaslīdzekļus Ropažu novada pašvaldības budžetā LVL 27 000,00 apmērā Zaķumuižas pamatskolaspirmskolas grupu izveidei un uzturēšanai 2013.gadā Silakrogā.2013.gada 10.jūlijā paredzēta Henrijam Jansonam piederošā dzīvokļa „Priedes 1” dz.1,Silakrogs, Ropažu novads 63,4 m 2 , platībā, kopīpašuma 634/36570 domājamo daļu nodaudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra Nr.8084 900 1037, izsole.Izsoli rīko Rīgas apgabaltiesas 69. Iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Augustova. Izsolessākumcena LVL 8 500,00. Piedzinējs RN „Ciemats” SIA.Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka viena no pašvaldībasautonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesībunodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolasvecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska unfinansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalstaiestādēm u.c.Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt parnekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Zaķumuižas pamatskolas pirmskolas grupu izveideiSilakrogā nepieciešamas telpas,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Piekrist Henrijam Jansonam piederošā dzīvokļa „Priedes 1” dz.1, Silakrogs, Ropažunovads 63,4 m 2 , platībā, kopīpašuma 634/36570 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājasun zemes ar kadastra Nr.80849001037 iegādei ar nolūku izveidot Zaķumuižaspamatskolas pirmskolas grupu.2. Piedalīties Rīgas apgabaltiesas 69. Iecirkņa zvērināta tiesu izpildītājas Aiga Augustovasorganizētajā izsolē par Henrijam Jansonam piederošā dzīvokļa „Priedes 1” dz.1,Silakrogs, Ropažu novads 63,4 m 2 , platībā, kopīpašuma 634/36570 domājamo daļu nodaudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra Nr.8084 900 1037 pārdošanu.3. No rezervētajiem naudas līdzekļiem piešķirt izsoles nodrošinājumu LVL 850 apmērā, kasiemaksājams zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas kontā līdz izsoles dienai.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma kontroli.5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:Zaķumuižas pamatskolas direktoram;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;Zaķumuižas pamatskolas direktoram.15.§Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam„Sīļi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 018 0263Izskatot nekustamā īpašuma “Sīļi” projektētāju SIA ”Latvijasmernieks.lv” JāņaŠembeļa iesniegumu 31.05.2013, ar reģ. Nr.1281, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanunekustamajam īpašumam “Sīļi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 018 0263, un klāt pievienotoZemes ierīcības projektu, tika konstatēts :1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2012.gada 13.septembra Ropažu novadapašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.2/110, 4.§ „Par zemes ierīcības projekta18


izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Sīļi”, Ropažu novads, darba uzdevumu, kuršapstiprināts ar 2012.gada 13.septembra sēdes lēmumu Nr.10-9.2/110, 4.§ un klātpievienotajiem dokumentiem un 03.10.2006. pieņemto „Zemes ierīcības likumu”,12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",("LV", 66(4464), 28.04.2011.) [stājas spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažunovada teritorijas plānojumam, kā arī citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.2. Zemes ierīcībai pakļautā nekustamā īpašuma „SĪĻI”, ROPAŽU NOVADS, otrā zemesvienība ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 8084 018 0263 – 5,3ha platībā.3. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi arkredītsaistībām.4. Zemes ierīcības projekta mērķis – zemes vienību ar kadastra apz.8084 018 0263 sadalīttrijās atsevišķās zemes vienībās, precizēt esošos un jaunos aprobežojumus.5. Galvenais esošais nekustamo īpašumu lietošanas mērķis:Pamatojoties uz MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.182, „Noteikumi par nekustamāīpašuma objekta noteikšanu”, un saskaņā ar MK 31.07.2001. Noteikumiem Nr.344 -nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība – kods 0101.6. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”, MinistruKabineta 28.03.2006. noteikumiem Nr.241 „Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumuklasifikācija”, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 „Noteikumi parekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodikulauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs", Ministru kabineta 26.05.1998.noteikumi Nr.198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijasaizsargjoslu noteikšanas metodiku" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “ Sīļi” zemes ierīcības projektu;2. Īpašumu nosaukumu priekšlikumi:1) Projektētā zemes vienība Nr.1 – „Rietumi”, Bajāri, Ropažu nov.;2) Projektētā zemes vienība Nr.2 – „Dienvidi ”, Bajāri, Ropažu nov.;3) Projektētā zemes vienība Nr.3 – „ Dienvidu iela”, Bajāri, Ropažu nov.3. Zemes ierīcības projektā paredzētie lietošanas mērķi un noteiktie apgrūtinājumi:ZemesvienībasNr.Zemesvienībasplatība(ha)Nekustamāīpašumalietošanasmērķis1. 3.8ha Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskādarbība irlauksaimniecība- 0101Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi1. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiemposmiem un speciāli raktām gultnēm), kāarī hidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamā teritorijā,kods-110410, platība-0.183ha;2. aizsargjoslas teritorija gar ielu –būvlaide, kods-120302, platība-0.0442ha;3. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanālīnija, kods-120301, platība- 0.0061ha.19


2. 1.2ha Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskādarbība irlauksaimniecība- 01013. 0.3ha Zeme dzelzceļainfrastruktūraszemesnodalījuma joslāun ceļu zemesnodalījuma joslā- 11011. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiemposmiem un speciāli raktām gultnēm), kāarī hidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamā teritorijā,kods-110410, platība-0.0548ha;2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklugaisvadu līniju ārpus pilsētām unciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās arnominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem,kods- 12050101, platība- 0.0273ha;3. ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētāsun ciemos, kods-11020105, platība-0.0548ha;4. tauvas joslas teritorija gar upi, kods-110502, platība-0.0200ha;5. ceļa servitūta teritorija, kods-150301,platība-0.0352ha;6. aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide,kods-120302, platība- 0.1151ha;7. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanālīnija, kods-120301, platība- 0.0114ha.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiemposmiem un speciāli raktām gultnēm), kāarī hidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamā teritorijā,kods-110410, platība-0.0946ha;2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklugaisvadu līniju ārpus pilsētām unciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās arnominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem,kods- 12050101, platība- 0.0126ha;3. ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētāsun ciemos, kods-11020105, platība-0.0212ha;4. tauvas joslas teritorija gar upi, kods-110502, platība-0.0086ha;5. ceļa servitūta teritorija, kods-150301,platība-0.0126ha;6. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanālīnija, kods-120301, platība- 0.2024ha.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:SIA „Latvijasmērnieks.lv”, Puškina ielā 14, Rīgā, LV 1050 (1 eksemplārs);Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (3 eksemplāri);Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram;Īpašniekiem (ierīcības projekta ierosinātājiem):Igoram Fjodorovam, /adrese/;Aleksandram Parfjonovam, /adrese/;Robertam Vītiņam, /adrese/.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,20


LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.16.§Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam„Vīķavas”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 016 0023Izskatot nekustamā īpašuma “ Vīķavas” projektētāju SIA „Latvijasmernieks.lv” JāņaŠembeļa iesniegumu 11.06.2013, ar reģ. Nr.1374, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanunekustamajam īpašumam „Vīķavas”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 016 0023, un klātpievienoto Zemes ierīcības projektu, tika konstatēts:1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2013.gada 5.marta Ropažu novadapašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.2/3 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanunekustamajam īpašumam „Vīķavas”, Ropažu novads, darba uzdevumu, kurš apstiprinātsar 2013.gada 5.marta sēdes lēmumu Nr.10-9.2/3, 1 un klāt pievienotajiem dokumentiemun 03.10.2006. pieņemto „Zemes ierīcības likumu”, 12.04.2011. MK noteikumiemNr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ("LV", 66 (4464), 28.04.2011.)[stājas spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažu novada teritorijas plānojumam, kā arīcitiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.2. Zemes ierīcībai pakļautā nekustamā īpašuma zemes vienība „VĪĶAVAS”, ROPAŽUNOVADS, zemes vienības kadastra apzīmējumu 8084 016 0023 – 7,5ha platībā.3. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi arkredītsaistībām.4. Zemes ierīcības projekta mērķis – zemes vienību ar kadastra apz.8084 016 0023 atdalītvienu jaunu zemes gabalu ar platību 6 ha, precizēt esošos un jaunos īpašuma tiesībuaprobežojumus5. Galvenais esošais nekustamo īpašumu lietošanas mērķis:Pamatojoties uz MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.182, „Noteikumi par nekustamāīpašuma objekta noteikšanu”, un saskaņā ar MK 31.07.2001. Noteikumiem Nr.344 -nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība – kods 0101.6. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”, MinistruKabineta 28.03.2006. noteikumiem Nr.241 „Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumuklasifikācija”, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 „Noteikumi parekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodikulauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs", Ministru kabineta 26.05.1998.noteikumi Nr.198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijasaizsargjoslu noteikšanas metodiku" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vīķavas” zemes ierīcības projektu.2. Īpašumu nosaukuma priekšlikumi:1) Projektētā zemes vienība Nr.1 – nosaukums „Jaunābeles”, Lielkangari, Ropažunovads;2) Projektētā zemes vienība Nr.2 – saglabāt esošo adresi „Vīķavas”, Lielkangari,Ropažu novads.21


3. Zemes ierīcības projektā paredzētie lietošanas mērķi un noteiktie apgrūtinājumi:ZemesvienībasNr.Zemesvienībasplatībasplatība(ha)Nekustamāīpašumalietošanas mērķis1. 6.0 Lauksaimniecībāizmantojamāzeme – 0101)Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi* ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskāsbūves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslasteritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,kods 110410, platība -0.2 ha ,* ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiemposmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arīhidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kods110410, platība -0.1 ha,* aizsargjoslas teritorija ap elektriskotīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos arnominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem ,kods12050601, platība - 0.11 ha,* aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās unciemos gar ielām un autoceļiem, kods 12030304 -0. 1ha ,2. 1.5 Lauksaimniecībāizmantojamāzeme – 0101individuālodzīvojamo mājuapbūve – 0601* aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās unciemos gar ielām un autoceļiem, kods 12030304 -0. 3ha* ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskāsbūves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslasteritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,kods 110410, platība -0.2 ha,* aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklugaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālospriegumu, līdz 20 kilovoltiem, kods –12050601,platība - 0.0 ha* aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās unciemos gar ielām un autoceļiem, kods 12030304,platība – 0.2 ha4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:SIA „Latvijasmernieks.lv”, Puškina ielā 14, Rīgā, LV 1050 (1 eksemplārs);Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (3 eksemplāri);Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram;Īpašniekam (ierīcības projekta ierosinātājam) Anitas Lietnieces pilnvarotajai22


personai Timofejam Lietniekam, /adrese/.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.17.§Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam„Akmentiņi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 018 0020Izskatot nekustamā īpašuma “ Akmentiņi” projektētāju SIA ”Latvijasmernieks.lv” JāņaŠembeļa iesniegumu 31.05.2013, ar reģ. Nr.1281, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanunekustamajam īpašumam “Akmentiņi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 018 0020, un klātpievienoto Zemes ierīcības projektu, tika konstatēts :1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2012.gada 15.oktobra Ropažu novadapašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.2/13, 3.§ „Par zemes ierīcības projektaizstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Akmentiņi”, Ropažu novads, darba uzdevumu,kurš apstiprināts ar 2012.gada 15.oktobra sēdes lēmumu Nr.10-9.2/13, 3.§ un klātpievienotajiem dokumentiem un 03.10.2006. pieņemto „Zemes ierīcības likumu”,12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",("LV", 66(4464), 28.04.2011.) [stājas spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažunovada teritorijas plānojumam, kā arī citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.2. Zemes ierīcībai pakļautā īpašuma „AKMENTIŅI”, ROPAŽU NOVADS, otrā zemesvienība ar zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 018 0665 – 5,56ha platībā.3. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi arkredītsaistībām.4. Zemes ierīcības projekta mērķis – no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8084 0180556 atdalīt četras atsevišķas zemes vienības, precizēt esošos un jaunos aprobežojumus.5. Galvenais esošais nekustamo īpašumu lietošanas mērķis:Pamatojoties uz MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.182, „Noteikumi par nekustamāīpašuma objekta noteikšanu”, un saskaņā ar MK 31.07.2001. Noteikumiem Nr.344 -nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība – kods 0101.6. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”, MinistruKabineta 28.03.2006. noteikumiem Nr.241 „Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumuklasifikācija”, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 „Noteikumi parekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodikulauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs", Ministru kabineta 26.05.1998.noteikumi Nr.198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijasaizsargjoslu noteikšanas metodiku" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kukule,I.Līdacis, R.Skrebs, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome ārkārtas sēdē nolemj:1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “ Akmentiņi” zemes ierīcības projektu;2. Īpašumu nosaukuma priekšlikumi:1) Projektētā zemes vienība Nr.1 – tiek saglabāta nekustamā īpašuma -„Akmentiņi”, Ropažu nov., sastāvā ar nosaukumu „Akmentiņi”, Bajāri,Ropažu nov.;2) Projektētā zemes vienība Nr.2 – „Saulvidi”, Bajāri, Ropažu nov.;3) Projektētā zemes vienība Nr.3 – „Saulstari”, Bajāri, Ropažu nov.;4) Projektētā zemes vienība Nr.4 – „Karaliste”, Bajāri, Ropažu nov.;5) Projektētā zemes vienība Nr.5 – „Dienvidu iela”, Bajāri, Ropažu nov.23


3. Zemes ierīcības projektā paredzētie lietošanas mērķi un noteiktie apgrūtinājumi:Zemes Nekustamāvienības īpašumaNekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiplatība lietošanas(ha) mērķisZemesvienībasNr.1. 3.44ha Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskādarbība irlauksaimniecība- 01011. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskāsbūves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslasteritorija lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā,kods-110410, platība-0.1265ha;2. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskāsbūves un ierīces uz tās ekspluatācijasaizsargjoslas teritorija lauksaimniecībāizmantojamā teritorijā, kods-110410, platība-0.2457ha;3. aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide, kods-120302, platība- 0.0150ha.2. 0.50ha Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskādarbība irlauksaimniecība- 01013. 0.50ha Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskādarbība irlauksaimniecība- 01014. 1.00ha Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskādarbība irlauksaimniecība- 01011. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arīhidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamā teritorijā, kods-110410, platība-0.0462ha;2. aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide, kods-120302, platība- 0.0283ha;3. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija,kods-120301, platība- 0.0046ha.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arīhidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamā teritorijā, kods-110410, platība-0.0457ha;2. aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide, kods-120302, platība- 0.0274ha;3. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija,kods-120301, platība- 0.0046ha.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arīhidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamā teritorijā, kods-110410, platība-0.1826ha;2. aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide, kods-120302, platība- 0.0517ha;3. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija,kods-120301, platība- 0.0086ha.24


5. 0.12ha Zeme dzelzceļainfrastruktūraszemesnodalījuma joslāun ceļu zemesnodalījuma joslā- 11011. ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiemun speciāli raktām gultnēm), kā arīhidrotehniskās būves un ierīces uz tāsekspluatācijas aizsargjoslas teritorijalauksaimniecībā izmantojamā teritorijā, kods-110410, platība-0.050ha;2. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija,kods-120301, platība- 0.0976ha.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:SIA „Latvijasmernieks.lv”, Puškina ielā 14, Rīgā, LV 1050 (1eksemplārs);Būvvaldei (3 eksemplāri);Nodokļu administratoram.Īpašniekam (ierīcības projekta ierosinātājam) Valdim Bērziņam, /adrese/.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.Ropažu novada domes 13.06.2013. ārkārtas sēde slēgta plkst. 16 30Ropažu novada domes sēdes vadītājsA.Cibuļskis/ _______________________ /datumsProtokolistsLinda Mužika25

More magazines by this user
Similar magazines