Wonen in België - Werken in Duitsland - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Wonen in België - Werken in Duitsland - Fiscus.fgov.be

Wonen

in België

Deze brochure geeft informatie over de

wijzigingen die de aanvullende

Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch-

Duitse Overeenkomst tot het vermijden van

dubbele belasting van 1967 voor u

meebrengt. Ze bevat daarnaast algemene

antwoorden op de meest voorkomende

vragen van de Belgische grensarbeiders die

in Duitsland werken, en die betrekking

hebben op hun toestand op fiscaal vlak in

België.

Werken in

Duitsland

Uw toestand op fiscaal vlak in België

2003


VOORWOORD

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Als u in België woont en in Duitsland in loondienst werkt, verandert uw toestand

op fiscaal vlak vanaf 1/1/2004. Vanaf die datum wordt de aanvullende

Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch-Duitse Overeenkomst tot het

vermijden van dubbele belasting van 1967 immers van toepassing. De

belangrijkste wijziging heeft betrekking op de grensarbeiders. Indien u

grensarbeider bent, waren uw beloningen tot heden belastbaar in de woonstaat

d.w.z. in België. Vanaf 1/1/2004 zullen deze beloningen belastbaar zijn in

Duitsland en zullen ze in België vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting.

De aanvullende Overeenkomst wijzigt eveneens de toestand op fiscaal vlak van

de andere inwoners van België die in Duitsland in loondienst werken d.w.z.

die welke niet als grensarbeiders werden beschouwd krachtens de Belgisch-

Duitse Overeenkomst van 1967. Het gaat hier bijvoorbeeld om personen die in

Duitsland buiten de Duitse grenszone in loondienst werken of die in België

buiten de Belgische grenszone wonen. Het kan ook gaan om Duitse

ambtenaren die in België wonen.

Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende

Overeenkomst van 5/11/2002 voor u meebrengt. Ze bevat daarnaast algemene

antwoorden op de meest voorkomende vragen van de Belgische grensarbeiders

die in Duitsland werken en die betrekking hebben op hun toestand op fiscaal

vlak in België.

U vindt een elektronische versie van deze brochure op de website van de

Federale Overheidsdienst Financiën (www.minfin.fgov.be).

Didier REYNDERS

Minister van Financiën

- 1 -


Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD 1

INHOUDSTAFEL 2

1. DE AANVULLENDE OVEREENKOMST VAN 5/11/2002.

WAT VERANDERT ER VOOR U? 3

1.1 Voor de voormalige grensarbeiders 3

1.2 Voor de andere Belgische inwoners die in Duitsland in loondienst werken 4

1.3 Voor de gepensioneerden 5

2. FAQ - VEEL GESTELDE VRAGEN 7

3. NUTTIGE ADRESSEN 12

- 2 -


Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

1. De aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002.

Wat verandert er voor u?

1.1 Voor de voormalige grensarbeiders

1.1.1

Belastingheffing

in Duitsland

1.1.2

Vrijstelling

van de

inkomstenbelasting

in België

De belangrijkste wijziging is van toepassing op de

voormalige grensarbeiders, d.w.z. de personen die wonen in

de grenszone van een Staat (in uw geval België) en die in

loondienst werken in de grenszone van de andere Staat

(Duitsland). De aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 heft

die grenszones op. Vanaf 1/1/2004 bestaat er dus geen

bijzondere regeling meer voor grensarbeiders.

Indien u tot nu toe werd beschouwd als een grensarbeider

waren uw beloningen tot 2003 (aanslagjaar 2004) belastbaar in

de woonstaat, d.w.z. in België. Vanaf 1/1/2004 zullen uw

beloningen in principe in Duitsland belastbaar zijn en zal uw

Duitse werkgever op die inkomsten loonbelasting

(“Lohnsteuer”) en de solidariteitsbijdrage (“Solidaritätszuschlag)

inhouden.

Indien u vragen heeft betreffende uw belastingheffing in

Duitsland kunt u de brochure “Wonen in België, werken in

Duitsland “ raadplegen die werd uitgegeven door het Ministerie

van Financiën van Noordrijn-Westfalen. U vindt een

elektronische versie van die brochure op de website van het

Ministerie van Financiën van Noordrijn-Westfalen

(www.fm.nrw.de).

Om dubbele belasting te vermijden zullen uw in Duitsland

belastbare beloningen in België van de inkomstenbelasting

worden vrijgesteld. Dit betekent evenwel niet dat u in België

geen enkele fiscale verplichting meer heeft. Zoals voorheen

moet u elk jaar een aangifte in de personenbelasting indienen.

- 3 -


1.1.3

Aanvullende

belastingen

in België

1.1.4

Vermindering

van belasting

in Duitsland

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Krachtens de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 zullen

uw beloningen van Duitse oorsprong in de toekomst in België

dus worden vrijgesteld van belasting. België zal evenwel de

door de Belgische gemeenten en de Brusselse agglomeratie

geheven aanvullende belastingen op de personenbelasting

(PB/gem. en PB/agg.) blijven heffen.

De aanvullende Overeenkomst geeft België immers de

bevoegdheid de aanvullende gemeente- of

agglomeratiebelastingen te heffen van sommige

beroepsinkomsten die in Duitsland belastbaar zijn en waarvoor

België vrijstelling moet verlenen.

Deze aanvullende belastingen worden berekend op de

belasting die in België verschuldigd zou zijn indien de Duitse

inkomsten uit Belgische bronnen werden verkregen.

Ter compensatie voor de Belgische aanvullende belastingen

verleent Duitsland een forfaitaire vermindering van 8 % van

de Duitse belasting die betrekking heeft op die beloningen.

1.2 Voor de andere Belgische inwoners die in Duitsland in

loondienst werken

1.2.1 Status

quo:

inkomstenbelasting

in

Duitsland

en vrijstelling

in België

De aanvullende Overeenkomst wijzigt eveneens de toestand

op fiscaal vlak van de andere inwoners van België die in

Duitsland in loondienst werken, d.w.z. de personen die niet

werden beschouwd als grensarbeiders in de zin van de

Belgisch-Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele

belasting van 1967.

Dat is het geval indien u in Duitsland buiten de Duitse

grenszone in loondienst werkt of indien u in België buiten de

Belgische grenszone woont. Het heeft eveneens op u

betrekking wanneer u werkt voor de Duitse overheid terwijl u in

België woont.

Uw lonen, salarissen en andere beloningen zijn en blijven in

principe onderworpen aan de inkomstenbelasting in

Duitsland. In België blijven deze lonen en andere beloningen

vrijgesteld van de inkomstenbelasting. Op dat vlak verandert

er dus niets voor u.

- 4 -


1.2.2

Aanvullende

belastingen in

België en

vermindering

van belasting

in Duitsland

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Daarentegen zullen uw beloningen van Duitse oorsprong vanaf

het belastbaar tijdperk 2004 (aanslagjaar 2005) in België

worden onderworpen aan de aanvullende belastingen bij de

personenbelasting die door de Belgische gemeenten en de

Brusselse agglomeratie worden geheven. Ter compensatie

van deze Belgische belastingen verleent Duitsland een

forfaitaire vermindering van 8 % van de Duitse belasting die

betrekking heeft op de beloningen waarop de aanvullende

belastingen in België werden geheven.

1.3 Voor de gepensioneerden

1.3.1 Status

quo:

inkomstenbelasting

in

Duitsland

en vrijstelling

in België

Bent u gepensioneerd, inwoner van België en ontvangt u een

overheidspensioen van Duitse oorsprong ? In dat geval zal

de aanvullende Overeenkomst eveneens gevolgen hebben

voor uw toestand op fiscaal vlak.

Onder overheidspensioen wordt verstaan de pensioenen van

voormalige Duitse ambtenaren, de wettelijke renten geïnd door

voormalige loontrekkers uit de privé sector (de

ouderdomspensioenen, de weduwen- en

weduwnaarspensioenen , enz.) alsmede de uitkeringen

wegens ziekte en andere renten die in uitvoering van de Duitse

sociale wetgeving worden betaald.

Het recht om belasting te heffen van de Duitse

overheidspensioenen komt toe aan Duitsland 1 en België moet

die pensioenen van de inkomstenbelasting vrijstellen. 2 De

aanvullende Overeenkomst wijzigt niets aan deze toestand.

1 In bepaalde gevallen ziet Duitsland af van zijn recht op belastingheffing. Die

overheidspensioenen worden bijgevolg in geen van beide Staten belast.

2 Uitzondering : Wanneer het gaat om een pensioen dat wordt toegekend aan een voormalige

ambtenaar die werkte voor de Duitse overheid en die onderdaan is van België zonder

tezelfdertijd onderdaan te zijn van Duitsland, heeft uitsluitend de woonstaat (België) het recht op

belastingheffing.

- 5 -


1.3.2

Aanvullende

belastingen

in België en

vermindering

van belasting

in Duitsland

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Vanaf het jaar 2004 zullen Duitse overheidspensioenen in

België worden onderworpen aan de aanvullende belastingen

bij de personenbelasting die door de Belgische gemeenten

en de Brusselse agglomeratie worden geheven.

Ter compensatie van deze Belgische belastingen verleent

Duitsland een forfaitaire vermindering van 8 % van de Duitse

belasting die betrekking heeft op de pensioenen en de renten

waarop de aanvullende belastingen in België werden geheven.

Deze vermindering van de Duitse belasting is uiteraard slechts

mogelijk indien het pensioen of de rente daadwerkelijk in

Duitsland wordt belast.

- 6 -


2. FAQ - Veel gestelde vragen

2.1 Tot nu toe was ik

grensarbeider.

Moet ik elk jaar

een aanvraag tot

vrijstelling

(Freistellungs-

antrag) blijven

indienen bij mijn

Duitse werkgever?

2.2 Ben ik in

België onder-

worpen aan bijzondere

fiscale

verplichtingen

wanneer ik in

Duitsland werk?

2.3 Welke taxatie-

dienst is bevoegd

voor mijn problemen op

fiscaal vlak in

België?

2.4 Moet ik in mijn

Belgische

belastingaangifte ook

mijn beloningen (of

pensioenen) van Duitse

oorsprong vermelden?

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Neen, deze aanvragen tot vrijstelling hebben geen

nut meer. De bijzondere grensarbeidersregeling is

vanaf 1/1/2004 opgeheven. Vanaf die datum zijn uw

Duitse beloningen in Duitsland belastbaar en moet

uw werkgever in principe de “Lohnsteuer” en de

“Soldidaritätszuschlag” op uw beloningen inhouden.

U bent in principe aan geen enkele bijzondere

fiscale verplichting onderworpen wanneer u in

Duitsland werkt. Elk jaar zal u van de taxatiedienst

waarvan u in België afhangt een aangifte in de

personenbelasting ontvangen. U moet deze aangifte

binnen de daartoe voorziene termijn invullen en er

het geheel van uw Belgische en buitenlandse

inkomsten (d.w.z. uw “wereldinkomen”) in vermelden.

De taxatiedienst waarvan u afhangt in België is

afhankelijk van de gemeente waar uw fiscale

woonplaats is gelegen. De bevoegde taxatiedienst is

vermeld op uw aangifte. Het is eveneens het adres

waar uw aangifte moet worden ingediend.

Als inwoner van België moet u in uw aangifte in de

personenbelasting in België uw totale

wereldinkomen vermelden – ongeacht waaruit het

afkomstig is – en dus eveneens uw beloningen,

pensioenen of renten uit Duitse bron.

Inkomsten van buitenlandse oorsprong die krachtens

een internationale overeenkomst tot het vermijden

van dubbele belasting zijn vrijgesteld, worden in

België immers in aanmerking genomen voor het

bepalen van het belastingtarief dat op de andere

inkomsten van toepassing is. Dit wordt het

progressievoorbehoud genoemd.

- 7 -


Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

2.5 Moet ik rekening

houden met bijzondere

regels bij het invullen

van mijn aangifte in

België?

Bij het invullen van uw aangifte in de

personenbelasting moet u rekening houden met

bepaalde bijzondere regels voor buitenlandse

inkomsten. In rubriek A “Gewone bezoldigingen” van

vak IV van uw aangifte in de personenbelasting moet

u niet alleen uw eventuele Belgische bezoldigingen,

maar ook uw Duitse bezoldigingen vermelden.

Daarnaast moet u die Duitse bezoldigingen nog

verder detailleren in rubriek N “Inkomsten of kosten

van buitenlandse oorsprong” van vak IV van uw

aangifte of, bij plaatsgebrek, in een bijlage die bij uw

aangifte moet worden gevoegd.

Het bedrag dat in vak IV van uw aangifte, rubriek A

“Gewone bezoldigingen” en rubriek N “Inkomsten of

kosten van buitenlandse oorsprong” moet worden

aangegeven is een netto bezoldiging, d.w.z. een

bruto bezoldiging na aftrek van de sociale bijdragen

en van de Duitse belasting.

Voorbeeld

Mevrouw Kremer woont in België en werkt

als loontrekker in Duitsland. Haar jaarlijkse

bruto bezoldiging bedraagt 35.800,00 EUR.

Haar Duitse werkgever heeft 7.300,00 EUR

sociale zekerheidsbijdragen, 7.400,00 EUR

loonbelasting (Lohnsteuer) en 406,00 EUR

solidariteitsbijdrage (Solidaritätszuschlag)

ingehouden.

De netto bezoldiging (d.w.z. het bedrag dat

Mevr. Kremer moet vermelden in haar

aangifte) bedraagt : 35.800,00 EUR –

7.300,00 EUR – 7.400,OO EUR – 406,00

EUR = 20.694,00 EUR

- 8 -


2.6 Wijzigt de

aanvullende

Overeenkomst het

fiscaal stelsel van de

“Betriebsrenten”?

2.7 Welke echtgenoot

mag de kinderen ten

laste nemen? Zoals

voor de

inwerkingtreding van

de aanvullende

Overeenkomst of

diegene die in België

belastbaar is?

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Mevrouw Kremer moet haar Belgische

aangifte als volgt invullen :

- 9 -

Vak IV. – WEDDEN, LONEN,

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, (…)

A. GEWONE BEZOLDIGINGEN.

1. Wedden en lonen : 20.694,00 EUR

(…)

N. INKOMSTEN OF KOSTEN VAN

BUITENLANDSE OORSPRONG.

Vermeld het land, de rubriek waaronder ze zijn

aangegeven (bv. A, 1) en het bedrag van de onder

A tot E aangegeven inkomsten of kosten van

buitenlandse oorsprong.

a) grensarbeiders land:…………. rubriek:…..

b) andere land : Duitsland rubriek:A,1

….20.694,00 EUR….

Nee, de aanvullende Overeenkomst verandert niets

aan het stelsel van de pensioenen – niet zijnde

overheidspensioenen (cf. punt 1.3.1.) – betaald ter

zake van een vroegere dienstbetrekking. Een

“Betriebsrente” blijft dus uitsluitend in de

woonstaat belastbaar, d.w.z. in België.

De aanvullende Overeenkomst verandert niets op dit

punt. De personen die te uwen laste waren voor de

inwerkingtreding van de aanvullende Overeenkomst,

blijven dat in principe ook na 1/1/2004.

Diezelfde personen zullen eventueel ook worden

beschouwd als zijnde te uwen laste voor de heffing

van de Duitse belasting. Hieromtrent kunt u

inlichtingen vragen bij de Duitse administratie.


Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

2.8 Ik woon in België en

werk in Duitsland

voor een Duitse

werkgever. Soms

oefen ik mijn

werkzaamheden

(monteren) uit in een

derde Staat. In welke

Staat zijn de

beloningen die

betrekking hebben op

de in de derde Staat

gepresteerde

werkdagen

belastbaar?

Om te bepalen in welke Staat uw beloningen die

betrekking hebben op de in de derde Staat

uitgeoefende werkzaamheden mogen worden belast,

moet de Overeenkomst tot het vermijden van

dubbele belasting tussen België en de

desbetreffende derde Staat worden geraadpleegd.

Over het algemeen is de zogenaamde 183dagenregel

van toepassing voor deze materie. Deze

regel bepaalt in principe dat het gedeelte van uw

beloningen dat betrekking heeft op de in de derde

Staat uitgeoefende werkzaamheden belastbaar is in

de woonstaat, in uw geval dus België, indien

gelijktijdig is voldaan aan de volgende twee

voorwaarden :

1. de last van uw beloningen wordt niet gedragen

door een vaste inrichting of een vaste basis

welke uw Duitse werkgever in de

desbetreffende derde Staat aanhoudt;

2. u verblijft in de derde Staat gedurende een

tijdvak dat gedurende elk tijdvak van 12

maanden een totaal van 183 dagen niet te

boven gaat.

Indien één der beide voorwaarden niet is vervuld,

is het gedeelte van uw beloning dat betrekking heeft

op de in de derde Staat gepresteerde dagen in de

derde Staat belastbaar.

Opgelet! De tekst van de desbetreffende

Overeenkomst moet altijd worden geraadpleegd.

Tussen de verschillende Overeenkomsten kunnen

zich immers lichte verschillen voordoen in de 183dagenregeling,

hetgeen belangrijke gevolgen kan

hebben voor de heffingsbevoegdheid met betrekking

tot uw beloning.

- 10 -


2.9 De termijnen voor

het indienen van de

aangifte in België en in

Duitsland zijn

verschillend. Mag het

indienen van de

Belgische aangifte

worden uitgesteld tot de

datum waarop de Duitse

aangifte wordt

ingediend?

2.10 Treedt de nieuwe

belastingregeling voor

grensarbeiders

automatisch in werking

of moet een aanvraag

worden ingediend?

2.11 Vanaf wanneer moet

ik niet langer het bewijs

leveren dat ik gedurende

meer dan 45 dagen

buiten de grenszone

werk?

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Nee, de termijnen voor het indienen van de aangifte

in de personenbelasting zijn van openbare orde.

Het is dus heel belangrijk dat de op uw aangifte

vermelde termijn wordt nageleefd.

De nieuwe belastingregeling waarin de aanvullende

Overeenkomst voorziet treedt automatisch in

werking. Er moet geen enkele formaliteit worden

vervuld.

Vanaf het jaar 2004 is dat bewijs niet meer nodig.

De 45-dagenregel is immers een uitzonderingsregel

op de bijzondere regeling voor de grensarbeiders.

Aangezien deze bijzondere regeling vanaf 1/1/2004

is opgeheven, is ook de 45-dagenregel niet meer van

toepassing.

- 11 -


Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

3. Nuttige adressen

IBB TEAM

In Duitsland

Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland in Heerlen (NL)

Tel: vanuit België : 0800/90 220 (gratis)

of 0031/30 275 38 12 (betalend).

Vanuit Duitsland : 08 00/1 01 13 52

Het IBB is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Finanzamt Aachen Innenstadt Tel.: 0049 (0)241/94 69-0

Fax.: 0049 (0)800/100 92 67 52 01

Finanzamt Aachen Außenstadt Tel.: 0049 (0)241/940-0

Fax.: 0049 (0)800/100 92 67 52 25

Finanzamt Aachen Kreis Tel.: 0049 (0)241/940-0

Fax.: 0049 (0)800/100 92 67 52 02

Finanzamt Schleiden Tel.: 0049 (0)244/85-0

Fax.: 0049 (0)800/100 92 67 52 11

Finanzamt Geilenkirchen Tel.: 0049 (0)2451/623-0

Grenzgängerberatungsstelle Tel.: 0049 (0)241/45 52 00

Regio Aachen e.V. en 45 52 12

Finanzamt Daun Tel.: 0049 (0) 65 92 180

Fax.: 0049 (0) 65 92 18 175

Finanzamt Bitburg-Prüm

Bitburg Tel.: 00 49 (0) 65 61 60 30

Fax.: 00 49 (0) 65 61 18 532

Prüm Tel.: 00 49 (0) 65 51 94 00

Fax.: 00 49 (0) 65 51 94 02 00

U kan eveneens de volgende websites bezoeken:

www.fm.nrw.de

www.grenzpendler.nrw.de

- 12 -


In België

Federale Overheidsdienst Financiën

Plaatselijke diensten

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Controle Eupen Tel. : 087/55 59 56

Vervierserstr. 8 Fax : 087/63 26 69

4700 Eupen

Controle Sankt-Vith Tel. : 080/22 73 57

Klosterstr. 32 Fax: 080/51 16 76

4780 Sankt-Vith

Centrale Dienst - BELINTAX

AOIF – BELINTAX

RAC.- Financietoren

Kruidtuinlaan 50 bus 61

1010 BRUSSEL

Tel: Vanuit België: 02/217 55 59 of 02/217 55 60

Vanuit Duitsland: 00 32/2 217 55 59

of 00 32/ 2 217 55 60

Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30

uur.

Fax : Vanuit België : 02/ 210 62 64

Vanuit Duitsland: 0032/ 2 210 62 64

U kan uw vragen ook via e-mail sturen naar :

belintax@minfin.fed.be

Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, voor het geval

wij bijkomende informatie nodig mochten hebben.

U kan ook de volgende websites bezoeken :

www.minfin.fgov.be

www.fisconet.fgov.be

www.fiscus.fgov.be

- 13 -


Downloaden

van deze

brochure

Wonen in België - Werken in Duitsland -

Uw toestand op fiscaal vlak in België

Uw toestand op fiscaal vlak in Duitsland :

www.fm.nrw.de - zie : Infos für Steuerzahler → Broschüren

→ Wohnen in Belgien, arbeiten in Deutschland.

Uw toestand op fiscaal vlak in België :

www.minfin.fgov.be - zie : Internationaal →

Overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting →

Recent in werking getreden →Duitsland

→Informatiebrochures.

- 14 -

More magazines by this user
Similar magazines