15.09.2013 Views

november/december 2008: Zelfbeeld - Altrecht

november/december 2008: Zelfbeeld - Altrecht

november/december 2008: Zelfbeeld - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Altrecht</strong> geestelijke gezondheidszorg • Magazine voor cliënten en familie • <strong>november</strong>/<strong>december</strong> <strong>2008</strong> - Nummer 6 - jaargang 9<br />

Alter<br />

neeM<br />

gratis<br />

Mee<br />

<strong>Zelfbeeld</strong><br />

een veilige manier om<br />

jezelf te laten zien<br />

Cliënten<br />

over hun zelfbeeld<br />

Waardering en<br />

zelfvertrouwen


3<br />

4<br />

6<br />

7<br />

8<br />

10<br />

12<br />

13<br />

14<br />

16<br />

19<br />

20<br />

Inhoud<br />

Van de redactie<br />

Een veilige manier om jezelf te laten zien<br />

Waardering en zelfvertrouwen<br />

Column geestelijke verzorging: <strong>Zelfbeeld</strong><br />

Negatief zelfbeeld? Creativiteit kan helpen!<br />

Zelfportretten<br />

Het effect van woorden op je zelfbeeld<br />

Column Ingmar Heytze<br />

Cliënten over hun zelfbeeld<br />

Nieuws en mededelingen<br />

Adressen<br />

Nieuws van de cliëntenraad<br />

Alter is een uitgave van <strong>Altrecht</strong> geestelijke gezondheidszorg<br />

Redactie<br />

Bert Aben<br />

Tresy Benders (ondersteuner cliëntenraad locatie Zeist)<br />

Karin van Laar (<strong>Altrecht</strong> Talent)<br />

Moniek Leenders (beleidsmedewerker cliëntenparticipatie)<br />

Kimberley Maes<br />

Saphira Metekohy<br />

Tanja Mosselman<br />

Ina Veenstra (communicatiemedewerker divisie Willem Arntsz)<br />

Cynthia Visser<br />

Wouter Langeveld (hoofdredacteur)<br />

Simone Lensink (eindredacteur)<br />

Aan dit nummer werkten verder mee<br />

Ingmar Heytze, Eva Ouwehand<br />

Redactieadres<br />

Redactie Alter<br />

Dolderseweg 164, 3734 BN Den Dolder<br />

email: alter@altrecht.nl<br />

Telefoon: 030 - 225 62 07<br />

Fax: 030 - 225 69 82<br />

Foto’s<br />

Dick Boes, e.a.<br />

Coverfoto<br />

Peter Oey<br />

Opmaak<br />

Studio Langezaal, Zeist<br />

Druk<br />

Bergdrukkerij, Amersfoort<br />

Deadline<br />

Nummer 1, jaargang 10 verschijnt in februari 2009. De deadline<br />

voor dit nummer is 5 januari 2009.<br />

Overname<br />

Zonder toestemming van de redactie mag niets uit dit nummer<br />

worden overgenomen<br />

Kopij<br />

Cliënten en familie die willen reageren op artikelen of<br />

mededelingen willen inzenden, kunnen hun kopij sturen naar<br />

het redactieadres van Alter. De deadline voor het komende<br />

nummer vindt u in het colofon. De redactie behoudt zich het<br />

recht voor reacties te weigeren, in te korten of naar een later<br />

moment te verschuiven. Dit gebeurt altijd in overleg met de<br />

inzender. Ingezonden reacties met een maximale lengte van<br />

350 woorden (=tweederde A4tje in lettergrootte 12) hebben de<br />

absolute voorkeur.


Van de redactie<br />

<strong>Zelfbeeld</strong><br />

Ben je blij met wie je bent?<br />

Kun je je het nog herinneren? Voor de<br />

eerste keer je eigen stem terughoren<br />

via een cassetterecorder; jezelf<br />

terugzien op foto’s; voor het eerst<br />

jezelf bekijken op filmopnamen. Bijna<br />

iedereen lijkt dan dezelfde ervaring te<br />

hebben. Die stem is niet van mij. Of:<br />

die persoon op die film kijkt, praat en<br />

doet wel heel raar. Een vervreemdende<br />

ervaring. Vaak is het beeld dat je van<br />

jezelf hebt toch anders dan de beelden<br />

die je van jezelf terugziet.<br />

En dan hebben we het alleen nog<br />

maar over de buitenkant. Die is nog<br />

redelijk overzichtelijk, hoewel het<br />

tegelijk confronterend kan zijn. Maar<br />

het beeld dat je hebt van wie en wat je<br />

bent, is nog veel gecompliceerder. Hoe<br />

denk je over jezelf en hoe waardeer<br />

je jezelf? Ben je blij met wie je bent,<br />

of heb je een hekel aan je eigen<br />

persoontje. Onderzoeken hebben<br />

aangetoond dat het beeld dat je van<br />

jezelf hebt erg belangrijk is voor je<br />

ontwikkeling en gezondheid. Mensen<br />

met een positief zelfbeeld zijn beter in<br />

staat hun doelen te realiseren, voelen<br />

zich gezonder en sterker en staan in<br />

hun leven zelf aan het roer.<br />

Je zelfbeeld wordt opgebouwd in je<br />

jonge jaren. Krijg je in je jeugd veel<br />

positieve feedback, groei je op in een<br />

warm nest met veel aandacht voor<br />

jouw persoon en voor je individuele<br />

behoeftes? Kun je je op school goed<br />

ontplooien en voel je je lekker in de<br />

klas? Dan is de kans groot dat je jezelf<br />

steeds meer gaat waarderen en blij<br />

bent met wie je bent. Dat geeft een<br />

innerlijke kracht voor verdere groei.<br />

Maar ben je in je jeugd wat minder<br />

bedeeld met warmte en waardering,<br />

dan bestaat de kans dat je niet meer<br />

objectief naar jezelf en je eigen<br />

functioneren kunt kijken. Dat kan<br />

zelfs de basis leggen voor psychische<br />

problemen op latere leeftijd.<br />

Om deze scheefgroei van je<br />

zelfbeeld vroegtijdig te corrigeren<br />

biedt de divisie Kind, jeugd en<br />

gezin groepstherapie aan waarin<br />

dramatische expressie een belangrijke<br />

rol speelt. Kinderen die langdurig<br />

zijn gepest en vaak weinig of geen<br />

vriendjes hebben, worden hier<br />

begeleid in het opbouwen van hun<br />

zelfvertrouwen. Vooral het versterkend<br />

effect van het met elkaar delen blijkt<br />

heel groot te zijn. Je leest hierover in<br />

dit nummer van Alter.<br />

Waardering krijgen, een simpel<br />

compliment ontvangen, zinvol bezig<br />

zijn, structuur in je leven krijgen;<br />

daarmee krijg je langzaam alles weer<br />

‘op de rit’ en kun je blij worden met<br />

jezelf. Het gaat niet snel, maar dát<br />

het kan, hebben ook Caroline en John<br />

gemerkt. Zij vertellen hun verhaal in<br />

deze uitgave. Sinds zij actief zijn bij De<br />

Werkplaats van het Willem Arntsz Huis<br />

is hun leven in een stabieler vaarwater<br />

terecht gekomen. Caroline heeft meer<br />

zelfvertrouwen gekregen en meer<br />

contacten. John voelt zich gezonder en<br />

zijn leven is waardevoller geworden.<br />

En tot slot: wat zou een themanummer<br />

over ‘zelfbeeld’ zijn zonder beelden?<br />

Daarom speciale aandacht voor de<br />

pagina’s met ontroerende, moedige<br />

en soms humoristische foto’s en<br />

kunstwerken over ‘het beeld van jezelf’.<br />

Wouter Langeveld,<br />

hoofdredacteur


Drama is een veilige manier<br />

om jezelf te laten zien<br />

Ons gesprek met Maaike Martens<br />

vindt plaats in het dramalokaal.<br />

Meteen valt onze blik op de enorme<br />

hoeveelheid verkleedspullen en<br />

andere toneelattributen. We kunnen<br />

ons goed voorstellen dat dit voor<br />

kinderen een inspirerende omgeving<br />

is. Maaike is dramatherapeute. Ze<br />

begeleidt samen met een collega<br />

de dramagroep voor kinderen van<br />

tien tot twaalf jaar. Het doel van<br />

deze groep is het versterken van<br />

het zelfvertrouwen, stimuleren<br />

van eigen initiatief en vergroten<br />

van sociale vaardigheden. Er wordt<br />

gewerkt met een vast programma<br />

en vaste thema’s. De groep komt<br />

vijftien keer bij elkaar. Tussen de<br />

bijeenkomsten door krijgen de<br />

kinderen opdrachten mee om thuis<br />

te oefenen.<br />

Doelgroep<br />

Met welke problemen worden<br />

kinderen doorverwezen naar de<br />

dramagroep?<br />

Maaike: “Veel kinderen zijn langdurig<br />

gepest. Vaak hebben zij last van<br />

Kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld en een tekort aan<br />

zelfvertrouwen, kunnen met succes worden behandeld bij de divisie Kind,<br />

jeugd en gezin. Het effect van groepstherapie is in de meeste gevallen<br />

groot. We spraken met Maaike Martens, therapeute van de dramagroep,<br />

en Denise Matthijssen en Jaquelijne Schraven, beiden therapeute van de<br />

‘identiteitsversterkende meidengroep’. Kimberley Maes en Tresy Benders<br />

Leren door te doen alsof<br />

angst- en stemmingsproblemen. Ze<br />

hebben weinig vriendjes, worden<br />

niet uitgenodigd op feestjes en zijn<br />

onzeker. Dan is er nog een groep<br />

kinderen met ADHD. Zij vallen<br />

buiten de groep en zijn daardoor<br />

onzeker. Tot slot zijn er kinderen bij<br />

wie in de thuissituatie problemen<br />

zijn. De ouders zijn gescheiden, ze<br />

hebben nare dingen meegemaakt<br />

of een ouder heeft psychiatrische<br />

problemen.”<br />

Voordat de dramagroep begint,<br />

worden er met kind en ouders<br />

doelen afgesproken. Vaak wil een<br />

kind meer zelfvertrouwen. Maaike:<br />

“We maken dat doel heel concreet<br />

en specifiek. Je vraagt het kind: wat<br />

betekent het voor jou als je meer<br />

zelfvertrouwen hebt? Wat verandert<br />

er dan? Mogelijke behandeldoelen<br />

kunnen dan zijn: rechtop leren zitten,<br />

iemand aankijken, als eerste iets<br />

durven zeggen, vrienden maken.


Drama brengt kinderen in beweging<br />

Er wordt ook altijd van tevoren een<br />

dramaopdracht gedaan, om te kijken<br />

of het kind het leuk vindt om te<br />

doen.”<br />

De kracht van drama<br />

Waarom kies je voor drama?<br />

“Dramaopdrachten zijn een veilige<br />

manier om jezelf te laten zien. ‘Doen<br />

alsof’ maakt het overzichtelijk en<br />

concreet. De kracht van drama is<br />

doen en ervaren. De opdrachten zijn<br />

best spannend, waardoor je grenzen<br />

verlegt door het te doen. Ik vind<br />

het heel leuk om mensen op deze<br />

manier in beweging te brengen”,<br />

vertelt Maaike enthousiast.<br />

Wat is het effect van de dramagroep?<br />

Maaike: “Een grote groep kinderen<br />

leert veel van deze therapie. Ze<br />

hebben meer zelfvertrouwen<br />

gekregen en dat zie je terug<br />

in concreet gedrag. Ze maken<br />

bijvoorbeeld meer oogcontact of<br />

zijn beter in staat om het pesten<br />

te negeren. Maar er zijn ook<br />

kinderen die minder profiteren<br />

van de therapie. Voor hen is er<br />

nog vervolgbehandeling of extra<br />

onderzoek nodig.”<br />

Meidengroep<br />

De identiteitsversterkende<br />

meidengroep wordt begeleid door<br />

Denise Matthijssen, Jaquelijne<br />

Schraven en Nicole Dijkman. De<br />

groep is bedoeld voor meiden<br />

van vijftien tot zeventien jaar. Zij<br />

hebben psychische problemen die<br />

samenhangen met hun zelfbeeld.<br />

In de groep wordt gewerkt aan het<br />

versterken van zelfvertrouwen en<br />

een meer realistische kijk op jezelf.<br />

De thema’s worden niet vooraf<br />

vastgesteld maar worden door de<br />

meiden zelf ingebracht.<br />

Hoe werkt deze groep?<br />

Jaquelijne: ”De groep van acht<br />

meiden komt wekelijks anderhalf<br />

uur bij elkaar. De onderwerpen<br />

worden per bijeenkomst door de<br />

groep zelf gekozen. Belangrijke<br />

thema’s zijn onzekerheid, het stellen<br />

van grenzen, ouders, omgaan met<br />

gevoelens en seksualiteit. Wij<br />

sturen en begeleiden het gesprek<br />

en zorgen dat iedereen aan bod<br />

komt. We geven ook een stukje<br />

psycho-educatie, bijvoorbeeld over<br />

“De kracht van drama is<br />

doen en ervaren.”<br />

zelfbeeld. Op het moment dat de<br />

meiden vinden dat ze hun doelen<br />

voldoende hebben bereikt, kunnen<br />

ze zelf beslissen om te stoppen met<br />

de groep.”<br />

De kracht van<br />

groepstherapie<br />

Elkaar bevragen, kritisch zijn en<br />

advies geven zijn belangrijke<br />

onderdelen van groepstherapie.<br />

Het geven van feedback op elkaar<br />

is een krachtig middel. De meiden<br />

kunnen meteen kijken of iemand<br />

reële gedachten heeft. Jaquelijne:<br />

“Hun zelfbeeld ontwikkelen ze in het<br />

contact met elkaar. Advies gegeven<br />

door een leeftijdsgenoot heeft extra<br />

kracht. Wat ze van elkaar leren,<br />

kunnen wij ze niet bieden.”<br />

Denise en Jaquelijne zijn enthousiast<br />

over het effect. Ze zien bij veel<br />

meiden een positieve ontwikkeling<br />

in het zelfbeeld, hoewel dat ook<br />

confronterend kan zijn. In ieder geval<br />

is er sprake van een reëler zelfbeeld<br />

waardoor de meiden beter met<br />

allerlei situaties kunnen omgaan. In<br />

de loop van de therapie zie je ze vaak<br />

al veranderen in de manier waarop<br />

ze praten, zitten en zich kleden.<br />

Denise: “Het versterkend effect van<br />

met elkaar delen is zo groot, daar kan<br />

geen individueel contact tegenop.”<br />

Meer informatie? Neem contact op<br />

met de divisie Kind Jeugd & Gezin,<br />

telefoon: 030 - 280 93 11.


Waardering<br />

en zelfvertrouwen<br />

“Na het overlijden van mijn moeder<br />

ben ik jarenlang draaideurpatiënt<br />

geweest”, vertelt Caroline. “Toen<br />

ik in het Willem Arntsz Huis werd<br />

behandeld, hoorde ik van De<br />

Werkplaats. Ik ben erheen gegaan<br />

om te zien of het wat voor mij was<br />

en ben nooit meer weggegaan. Ik<br />

werk vijf dagen per week, totaal<br />

32 uur. Sinds ik hier werk, heb ik<br />

nooit meer een opname gehad.”<br />

Caroline is eerst verantwoordelijke<br />

voor diverse administratieve<br />

werkzaamheden. Ze coördineert<br />

de verhuur van de vergaderruimte,<br />

notuleert de vergaderingen die<br />

Jolanda Kouffeld (leidinggevende<br />

Werkplaats) met de deelnemers<br />

heeft, zit soms achter de<br />

kassa tijdens de tweedehands<br />

kledingverkoop en zorgt ervoor dat<br />

zieke collega’s altijd een kaartje<br />

krijgen.<br />

Blij<br />

John is samen met zijn collega<br />

Annies chef Werkplaats. Als<br />

Jolanda afwezig is, zorgen zij<br />

ervoor dat iedereen gewoon aan<br />

het werk blijft. Caroline vindt dat<br />

Caroline en John werken al jaren bij De Werkplaats van <strong>Altrecht</strong><br />

Talent. Ze ontvangen me met koffie in de gezellige werfkelder<br />

aan de Oudegracht en vertellen waarom De Werkplaats voor<br />

hen zo belangrijk is. Ina Veenstra<br />

Caroline en John voor de werkplaats<br />

zij dat heel goed doen. John houdt<br />

bovendien de mailinglijst voor de<br />

Culturele zondagen actueel. “De<br />

waardering die ik krijg voor mijn<br />

werk is het belangrijkste voor<br />

me”, zegt John. Caroline vertelt<br />

dat haar zelfvertrouwen enorm is<br />

toegenomen. “Jolanda, Annies en<br />

John laten het altijd weten als ik<br />

dingen goed heb gedaan. Dat doet<br />

me goed, ik word er blij van.”<br />

Werk betekent niet alleen veel<br />

voor het zelfbeeld van Caroline


en John, het heeft ook een positieve<br />

invloed op hun hele welzijn. “Het heeft<br />

structuur in mijn leven gebracht’,<br />

vertelt Caroline. “Ik sta nu weer open<br />

voor vriendschappen en ik haal de<br />

contacten met m’n familie weer aan.<br />

Ook word ik gezonder. Door het bezoek<br />

van een diëtiste aan de Werkplaats<br />

ben ik bewuster gaan leven en eten. Ik<br />

ben enorm afgevallen, heb nu maat 42.<br />

Ik heb de afgelopen periode dan ook<br />

dankbaar gebruik gemaakt van het<br />

tweedehands kledingaanbod van De<br />

Werkplaats. Wat ik ook zo heerlijk vind,<br />

is dat ik me weer kan concentreren op<br />

lezen. Ik ben weer lid van de openbare<br />

bibliotheek.”<br />

Waardevol<br />

Ook John is gezonder geworden, omdat<br />

hij veel meer beweging krijgt. Samen<br />

met andere werknemers loopt hij vier<br />

maal per week een krantenwijk in de<br />

binnenstad. “De sfeer is prima bij De<br />

Werkplaats. We werken niet alleen<br />

hard, maar gaan ook geregeld met<br />

elkaar op stap. Pas nog zijn we met<br />

vijftien werknemers met de bus naar<br />

Parijs geweest. Iedereen was vooraf<br />

behoorlijk zenuwachtig, maar alles<br />

verliep prima en we hebben genoten!<br />

Door mijn werk ben ik actiever.<br />

Daardoor is mijn leven waardevoller<br />

geworden”, concludeert John.<br />

Column geestelijke<br />

verzorging<br />

<strong>Zelfbeeld</strong><br />

Toen we acht jaar geleden naar Houten verhuisden, maakte mijn<br />

dochter, destijds vier jaar, een tekening van het nieuwe huis met<br />

ons gezin ervoor. Zij stond zelf in het midden, minstens een kop<br />

groter dan de rest. Wat een heerlijke manier om naar jezelf te<br />

kunnen kijken, zo zonder kritisch oog. Nu zit ze in de puberteit en is<br />

zich veel meer bewust van de blikken van anderen. Toen we vorige<br />

week schoenen gingen kopen, hebben we twee uur in de winkel<br />

doorgebracht en heeft ze alle modellen gepast: All Stars (maar dan<br />

weer niet die iedereen heeft), schoenen die lekker zitten (maar niet<br />

hip zijn), hetzelfde model van een gemiddeld verkochte schoen in<br />

drie verschillende kleuren (welke staat het best?).<br />

Deze week had ik een gesprek met een vrouw die al sinds<br />

de lagere school met haar moeder meeging naar de Weight<br />

Watchers. Haar moeder vond haar te dik en toen ze trots<br />

vertelde dat ze veertig kilo was afgevallen, reageerde zij met:<br />

‘nog even doorzetten, hè’. Aandacht besteden aan leuke kleding<br />

is voor haar een pijnlijk onderwerp, relaties nog meer. Tijdens het<br />

winkelen gaf ze mij een uitstekend kledingadvies, want ze heeft<br />

smaak. Ik kwam in een nieuwe outfit thuis en mijn dochter, die<br />

mij behoorlijk ouderwets begint te vinden, zei: ‘wat zie je er hip<br />

uit, mam!’. Ik voelde me meteen anders.<br />

Het beeld dat je van jezelf hebt, wordt ook bepaald door hoe<br />

anderen naar je kijken. Of die blik waarderend of afkeurend is.<br />

Misschien zeggen boeddhisten daarom wel dat het hele idee<br />

van een ‘zelf’ eigenlijk een illusie is: een verzameling gedachten<br />

van jou en anderen over jezelf, die niet vaststaat, maar die je wel<br />

vaak voor waar houdt. Je zou ook kunnen zeggen dat je alleen<br />

in relatie tot anderen kunt bestaan. Als een ander je ziet, word<br />

je ook iemand. De Franse filosoof Lévinas zegt dat je door het<br />

gelaat van de ander eigenlijk pas mens wordt. Hij verwijst naar<br />

de ervaring dat ieder mens liefdevolle blikken nodig heeft en dat<br />

het kunnen geven en ontvangen van liefde ons misschien wel<br />

het meest onszelf, het meest menselijk maakt.<br />

Eva Ouwehand


negatief zelfbeeld?<br />

Creativiteit kan helpen!<br />

Grote oren, een scheve neus, puistjes, veel teveel krullen of juist steil<br />

piekhaar… Iedereen heeft wel iets in zijn gezicht wat hem niet aanstaat. Als je<br />

lekker in je vel zit, speelt dat in het dagelijks leven geen belangrijke rol. Maar<br />

als je onzeker over jezelf bent, lijkt het soms wel of die oren nóg groter zijn, je<br />

veel meer puistjes hebt dan normaal en je met je haar écht geen kant op kunt.<br />

Simone Lensink<br />

Een negatief zelfbeeld kan de<br />

behandeling van psychiatrische<br />

patiënten behoorlijk in de weg zitten.<br />

Daarom werkt het Centrum voor<br />

angst- en stemmingsstoornissen<br />

in Nieuwegein met een speciale<br />

module. In tien sessies beeldende<br />

therapie worden aspecten van<br />

het negatieve zelfbeeld zichtbaar<br />

gemaakt. Veronderstellingen en<br />

vooroordelen die je over jezelf hebt,<br />

blijken dan vaak enorm mee te vallen.<br />

Flip Looyen is de beeldend therapeut<br />

die de module ruim anderhalf jaar<br />

geleden naar <strong>Altrecht</strong> haalde en er<br />

inmiddels al veel positieve ervaringen<br />

mee heeft opgedaan. De methode<br />

is oorspronkelijk bedacht door een<br />

student aan de Hogeschool Arnhem<br />

Nijmegen. Hij ontwikkelde vier<br />

modules en Flip heeft die uitgebreid<br />

en aangevuld tot tien sessies.<br />

Hoe zit de module in elkaar?<br />

Flip: “We kijken in een aantal<br />

opdrachten zowel naar het innerlijk<br />

als naar het uiterlijk. Dat doen<br />

we door op allerlei manieren<br />

zelfportretten te maken. Met<br />

verschillende materialen - verf,<br />

stiften, houtskool, klei - maar ook op<br />

verschillende manieren. Soms met<br />

een spiegel in de hand, soms ook<br />

gewoon ‘uit het hoofd’. De eerste<br />

keer is dat best griezelig. Je moet<br />

lang staren naar je eigen gezicht.<br />

Maar van dat observeren leer je heel<br />

veel. Hoe loopt die lijn precies? Waar<br />

houdt je neus op? Waar begint je<br />

mond? In de praktijk blijkt dan dat<br />

mensen er heel anders uitzien dan<br />

ze denken. Alle negatieve aspecten<br />

die ze van tevoren van zichzelf<br />

opnoemen, blijken enorm mee te<br />

vallen.”<br />

Hoe werkt dat dan?<br />

“Door continue een analyse te<br />

maken van hoe je er nu écht uitziet,<br />

ontstaat een ander beeld van jezelf.<br />

En wat er vervolgens gebeurt,<br />

is dat mensen ook anders gaan<br />

handelen. Een negatief zelfbeeld<br />

kan bijvoorbeeld een belemmering<br />

zijn in het aangaan van sociale<br />

contacten. Omdat mensen dan toch<br />

de deur niet meer uitgaan, gaan<br />

ze vervolgens zichzelf ook slecht<br />

verzorgen. Zo ontstaat een negatieve<br />

spiraal en soms zelfs een vorm van<br />

zelfhaat. Als dat de overhand gaat<br />

nemen, kun je jezelf ook niet meer<br />

positief presenteren. Als ik van<br />

mezelf vind dat ik er lelijk uitzie,<br />

dan straal ik dat ook uit. Dat is niet<br />

prettig in contacten.”<br />

Wat gebeurt er precies met de<br />

cliënten tijdens de module?<br />

“Meestal gebeurt er tot de vijfde of<br />

zesde sessie nog niet zoveel. In die<br />

lessen spelen de veranderingen zich<br />

nog af op een onbewust niveau.<br />

En dan zie je ineens dat mensen de<br />

moed hebben om een nieuwe trui<br />

te kopen of weer eens bij de kapper<br />

binnen te stappen. Ze krijgen ineens<br />

het gevoel: ‘ik ben wél de moeite<br />

waard’ en gaan zich daar ook naar<br />

gedragen.”<br />

Beginnen alle cliënten tegelijk<br />

met de module?<br />

“Nee. Een groep bestaat uit<br />

maximaal acht cliënten die twee<br />

keer in de week bij elkaar komen.


Flip Looyen temidden van de zelfportretten die tijdens zijn therapie zijn gemaakt<br />

Iedereen werkt aan z’n eigen<br />

module, omdat er een continue<br />

instroom is. Omdat iedereen met<br />

z’n eigen route bezig is, zie je dat<br />

cliënten elkaar ondersteunen.<br />

Als iemand het in de eerste lessen<br />

moeilijk vindt om zichzelf zo<br />

intensief te bestuderen, kunnen<br />

cliënten die die fase al achter de<br />

rug hebben, hem een hart onder<br />

de riem steken. Zij weten dat er<br />

emotioneel veel met je gebeurt<br />

en dat je je uiteindelijk veel<br />

beter gaat voelen. Dat kan voor<br />

iemand die net begint een<br />

geruststelling zijn.”<br />

Kan dit niet in gewone<br />

therapie behandeld worden?<br />

“Natuurlijk wordt dit onderwerp<br />

ook in de reguliere behandelingen<br />

besproken. Maar uit de ervaring die<br />

we nu hebben - in anderhalf jaar<br />

tijd hebben ruim honderd <strong>Altrecht</strong>-<br />

cliënten de module gevolgd - blijkt<br />

dat de beeldende therapie op dit<br />

onderwerp heel effectief is. Hoe<br />

dat precies komt, gaan we nu<br />

onderzoeken. Annemarie de Bruto<br />

is een vierdejaars student Creatieve<br />

therapie aan de Hogeschool<br />

Utrecht. Zij gaat in haar<br />

afstudeeronderzoek deze module<br />

onder de loep nemen.”<br />

Hoe gaat zij dat doen?<br />

“Iedere cliënt begint de module<br />

met een vragenlijst over zijn of<br />

haar zelfbeeld. Ook na de tien<br />

sessies krijgt iedereen weer<br />

een vragenlijst. Die lijsten gaan<br />

we nu allemaal naast elkaar<br />

leggen. Omdat inmiddels meer<br />

dan honderd patiënten hier zijn<br />

geweest, levert dat een schat aan<br />

informatie op. Verder zal ze cliënten<br />

interviewen en gaan praten met<br />

een aantal deskundigen op het<br />

gebied van zelfbeeld. Ik hoop dat<br />

al die gegevens samen nog beter<br />

zichtbaar zullen maken hoe het<br />

nu precies werkt. Als we daar<br />

vervolgens een goede beschrijving<br />

van maken, kunnen ook andere<br />

afdelingen bij <strong>Altrecht</strong> ermee aan<br />

de slag.”


10<br />

Zelfportretten<br />

stuur ons je zelfportret!<br />

Die oproep plaatste de redactie<br />

in het vorige nummer van<br />

Alter. Een aantal cliënten heeft<br />

daarop de stoute schoenen<br />

aangetrokken en ons een portret<br />

gestuurd. Er kwamen prachtige,<br />

ontroerende, moedige en soms<br />

ook humoristische foto’s en<br />

kunstwerken binnen. Op deze<br />

pagina’s een overzicht van de<br />

inzendingen.


12<br />

Het effect van woorden<br />

op je zelfbeeld<br />

<strong>Zelfbeeld</strong> is het beeld wat je van je zelf hebt en hoe je over jezelf denkt. Een<br />

zelfbeeld ontstaat niet zomaar. Hoe je over je zelf denkt, ontstaat vooral door<br />

wat mensen tegen jou zeggen. Het effect van woorden kan grote gevolgen<br />

hebben voor je zelfbeeld, zowel positief als negatief. Het verhaal van Renate is<br />

daar een goed voorbeeld van. Saphira Metekohy<br />

Renate was vroeger altijd het<br />

stille mooie meisje dat nooit voor<br />

zichzelf opkwam. Dit veranderde<br />

toen ze op haar veertiende naar de<br />

Modevakschool ging. Dit was het<br />

moment dat ze veranderde in een<br />

stoere, ruige meid waar je geen<br />

problemen mee moest hebben. Ze<br />

liet niemand meer over haar heen<br />

lopen. Als je naar Renate keek, zag<br />

je een stoere knappe zelfverzekerde<br />

meid.<br />

Onzeker<br />

Hierdoor waren veel mannen op een<br />

verkeerde manier geïnteresseerd<br />

in haar. Ze benaderden haar op een<br />

verkeerde manier. En zagen niet wie<br />

ze écht was. Renate was van binnen<br />

heel onzeker en ongelukkig. Ze werd<br />

geprezen om haar uiterlijk, maar niet<br />

bevestigd in wie ze was. Ze werd in<br />

haar thuisomgeving beïnvloed door<br />

negatieve woorden. Dit heeft veel<br />

impact op haar gehad. Zo geloofde<br />

ze lange tijd dat ze dom was.<br />

Complimenten van vriendinnen en<br />

anderen kwamen niet aan. Pas later


“Ik leerde hoe mensen<br />

mij zien en dat het zo<br />

anders was dan hoe ik<br />

kon ze openstaan om het positieve te<br />

horen.<br />

Dit gebeurde een paar jaar geleden<br />

toen ze in therapie ging. Renate over<br />

haar therapie: “Door de therapie leerde<br />

ik complimenten te ontvangen. En<br />

hoe mensen mij zien en dat het zo<br />

anders was dan hoe ik mijzelf zag. Als<br />

meer mensen dat zeggen, ga je dat<br />

ook geloven. En voel je dus dat dat het<br />

beeld is wat bij je hoort. Dat was heel<br />

goed.“<br />

Ervaring<br />

Renate is nu 42 jaar en in september<br />

begonnen met de BGE-opleiding van<br />

ROC MN (Begeleider in de GGZ met<br />

ervaringsdeskundigheid). Ze loopt<br />

stage bij <strong>Altrecht</strong> Talent. Als je nu naar<br />

haar kijkt, zie je een krachtige spontane<br />

vrolijke vrouw, die blij is met zichzelf.<br />

In het werk wat Renate wil gaan<br />

doen, zal ze veel mensen tegenkomen<br />

met een gebroken zelfbeeld. Met<br />

haar ervaring weet ze welk effect<br />

woorden op mensen kunnen hebben.<br />

Zowel negatief als positief. Ik ben<br />

er van overtuigd dat ze door haar<br />

ervaringsdeskundigheid en haar<br />

positieve instelling veel mensen een<br />

stap dichterbij een positief zelfbeeld zal<br />

brengen.<br />

mijzelf zag”<br />

Column<br />

Ingmar Heytze<br />

<strong>Zelfbeeld</strong><br />

“Het grootste probleem”, zei de vampier tegen Zacharias<br />

Ommezijde, “is de afwezigheid van licht.” Zacharias<br />

knikte. Persoonlijk vond hij het grootste probleem<br />

dat consulten met de vampier altijd ’s avonds, na<br />

zonsondergang, moesten plaatsvinden, vanwege de<br />

grote ontvlambaarheid van de vampier. Bovendien wist<br />

hij na afloop nooit zeker of de vampier werkelijk was<br />

vertrokken, of dat hij nog ergens in de gordijnen stond<br />

of aan de hanenbalken op zolder hing.<br />

Zacharias was absoluut niet bang voor de vampier. Het<br />

waren meer de levenloze gesprekken die hij vervelend<br />

vond. Het waren lange dialogen vol ravijndiepe stiltes,<br />

want de vampier had alle tijd van de wereld. Het waren<br />

dodelijk saaie, voorspelbare gesprekken die nooit ergens<br />

op uitdraaiden, want de vampier was eeuwenoud. Hij<br />

had de psychiatrie als het ware geboren zien worden.<br />

Door gesprekken met vele generaties therapeuten had<br />

dit wezen van de nacht zo’n feilloos zelfinzicht gekregen<br />

dat het onmogelijk was hem nog iets bij te brengen over<br />

zichzelf. In feite, bedacht Zacharias, compenseerde hij<br />

daarmee zijn gebrek aan een écht spiegelbeeld.<br />

“Een ander probleem”, zeurde de vampier, “is de<br />

alomtegenwoordige aanwezigheid van duisternis.”<br />

Waarop Zacharias in zichzelf fluisterde: “Maar moeten<br />

fluisteren in je eigen huis is erger dan onsterfelijkheid.”<br />

13


1<br />

Cliënten over hun<br />

zelfbeeld<br />

“Ik”, zei de gek<br />

Het is allemaal waar gebeurd en ik schaam me er<br />

niet voor om mijn ziel voor jullie te grabbel te gooien.<br />

Bovendien is ‘schaamte’ altijd een terugtraprem in je<br />

leven.<br />

Tot mijn negentiende had ik een vreselijk<br />

minderwaardigheidscomplex. Thuis had ik bijnamen<br />

als ‘perenkop’ en ‘puistenkoning’. Meisjes durfde ik niet<br />

aan te kijken. Terwijl zij mij - heel raar - wèl benaderden.<br />

Tijdens het carnaval in Oeteldonk werd ik zelfs suf<br />

geknuffeld tijdens het hossen. Margriet Janssen, de<br />

‘schoonste van de stad’, nam mij voortdurend op<br />

sleeptouw en leerde me zelfs ‘tongen’ midden op de<br />

monumentale trap van het raadhuis. ‘Agge moar leut<br />

het!’<br />

Er klopte iets niet. Mijn zelfbeeld moest haaks op de<br />

werkelijkheid hebben gestaan. Het was mij aangepraat<br />

en ik had er zelfs ook nog eens vet aan meegewerkt!<br />

Mijn vader (directeur/arts GGD) kreeg geweldige bonje<br />

met zijn boezemvriend Marius de Leeuw (directeur<br />

Kunstacademie). En ik was de pineut. Moest ik medicus<br />

worden of kunstenaar? Die bonje is nooit bijgelegd.<br />

Maar toen mijn vader zichzelf veel te vroeg (46 jaar)<br />

naar de hemel bracht, pootte ‘oom’ Marius een groot<br />

betonnen kruis op zijn graf. Daarin had hij het beeld van<br />

de phoenix (de vogel die uit zijn eigen vuur en as herrijst)<br />

gebeiteld. Maar dan wel met één lamme vleugel…<br />

Op die begrafenis in het kleine Brabantse dorp Helvoirt<br />

waren meer dan zevenhonderd mensen, waaronder de<br />

Behalve foto’s en tekeningen kreeg de redactie van Alter ook<br />

een aantal geschreven ‘zelfportretten’ binnen. Een selectie…<br />

complete generale staf van het internationale Rode kruis<br />

(mijn vader was kolonel). De kroegen in het dorp bleven<br />

een heel etmaal open. In Brabant is de dood het feest<br />

van ‘de verlossing van het aardse’.<br />

Het leven is als een kinderhemd, kort en bescheten. Dus<br />

ook mijn ouwe heer heeft jarenlang rondgelopen met<br />

een verkeerd zelfbeeld. Op zijn wolkje daarboven zal hij<br />

stom verbaasd naar zijn eigen gigantische begrafenis<br />

hebben gekeken.<br />

Bruun Franke


Liefde, eenzaamheid en<br />

doorzettingsvermogen<br />

Een man koos voor een vrouw uit liefde<br />

Maar de vrouw was niet veel gewend<br />

Omdat ze zijn liefde beantwoordde, werd zij zijn geliefde<br />

Blij liep ze op de dansvloer, ze waren wat verwend<br />

Toen sloeg het noodlot toe<br />

Haar benen wilden niet meer<br />

Ze kwam in een rolstoel terecht en haar man was eenzaam<br />

Maar met veel doorzettingsvermogen en bidden<br />

Het was een hard gevecht<br />

Kwam dan toch uiteindelijk alles op z’n pootjes terecht<br />

Het begon met liefde, er was wanhoop<br />

Hun gevoelens zaten in de knoop<br />

Eenzaamheid en doorzettingsvermogen speelden een rol<br />

Maar de liefde overwon<br />

Suzanne van Ligten (Blijenburg, Unit A)<br />

Vier mensen in de psychiatrie<br />

In de psychiatrie belanden mensen<br />

die zich niet (meer) kunnen of willen<br />

aanpassen aan de maatschappij. De<br />

maatschappij is vaak te hard voor ze, of ze<br />

houden het voor gezien (ze verblijven uit<br />

‘gemakzucht’ in de psychiatrie).<br />

Ik zelf hoor in de psychiatrie thuis, ik ben<br />

overgevoelig. Je leert vooral jezelf kennen<br />

en je kunt jezelf zijn. In de psychiatrie<br />

kwam ik Hamster 1, Hamster 2 en Teddy 1<br />

tegen. Die bijnamen zijn zo gegroeid. Ik<br />

ben zelf Teddy 2. Ik zal ze even voorstellen:<br />

Totaal wit<br />

Ik wil ergens heen waar niets is<br />

waar het wit is, totaal wit<br />

ik rij met een vriendin naar het strand<br />

ze heeft een spijkerbroek en een bloesje aan<br />

ze draagt een indrukwekkende tas<br />

ik heb geen tas<br />

ik loop met de blik naar beneden gericht<br />

en zie mijn voeten, ze zijn niet van mij<br />

ze lopen over de breekbare schelpen<br />

dunne schedels<br />

ik wil ergens heen waar het wit is<br />

het strand is toch wit<br />

als het avond wordt<br />

ga ik in bed liggen<br />

alleen de lakens zijn wit<br />

Hamster 1 is vaderlijk en eerlijk, Hamster 2<br />

is moederlijk en hysterisch, Teddy 1 is lief,<br />

zorgzaam, heeft inlevingsvermogen en is<br />

overgevoelig en Teddy 2 is chaotisch, lief<br />

en onbegrijpelijk.<br />

We leren veel van elkaar en houden op<br />

een bepaalde manier van elkaar. We zijn<br />

erg gelukkig in ons maatschappijtje van<br />

vier; een paradijsje op aarde.<br />

Marcel van Eijk (Reijnvaan)<br />

Esther Ubels<br />

1


1<br />

Nieuws & Mededelingen<br />

renovatie Paulus Potterhage<br />

afgesloten<br />

De renovatie van de Paulus<br />

Potterhage, onderdeel van het SPB<br />

Nieuwegein, is onlangs afgerond.<br />

Om dat te vieren zijn voor de<br />

barbecue die de Paulus Potterhage<br />

jaarlijks voor de cliënten en de<br />

buurt organiseert, ook de mensen<br />

uitgenodigd die bij de renovatie<br />

betrokken waren.<br />

Het weer was gelukkig goed, de sfeer<br />

prima, er was lekker eten en drinken<br />

en het springkussen werd druk<br />

bezocht door kinderen uit de<br />

buurt. Het management van de<br />

Paulus Potterhage bedankte Twan<br />

Schouten, projectleider <strong>Altrecht</strong><br />

vastgoed en René van de Tempel,<br />

projectmedewerker en huismeester<br />

van de PPH met een bloemetje voor al<br />

het werk dat zij hebben verzet tijdens<br />

de renovatie.<br />

Nieuw meubilair<br />

In de huizen zijn de natte ruimtes<br />

vernieuwd, de muren geschilderd en<br />

waar nodig de vloeren vervangen. Ook<br />

is er nieuw meubilair aangeschaft.<br />

De Paulus Potterhage biedt<br />

vervolgbehandeling en rehabilitatie<br />

aan volwassenen en jongvolwassenen<br />

met chronische psychiatrische<br />

problematiek.<br />

altrecht talent werkt mee aan<br />

iCt-project<br />

Alle medewerkers van <strong>Altrecht</strong><br />

krijgen een vernieuwde ICT-werkplek.<br />

Een team van bijna 25 mensen,<br />

waaronder vijftien mensen van<br />

<strong>Altrecht</strong> Talent, zijn deze klus aan het<br />

klaren.<br />

Cor Bos, Hoofd Automatisering,<br />

kijkt tevreden terug op de eerste<br />

uitroldagen: “Alles was goed<br />

voorbereid door projectleider<br />

Dieter van Grinsven en zijn team.<br />

De samenwerking met Talent was<br />

perfect. Het uitrolteam is goed op<br />

elkaar ingespeeld.”<br />

Ook Mieke van Dommelen, manager<br />

Talent, blikt tevreden terug.<br />

“Talent-werkers worden nog tot<br />

de kerstdagen veelvuldig ingezet.<br />

Zij zijn niet alleen betrokken bij de<br />

daadwerkelijke uitrol, maar zullen<br />

ook zorgen voor de milieuvriendelijke<br />

verwerking van de oude computers.<br />

Apparaten die nog voldoen, komen<br />

via het computerproject van <strong>Altrecht</strong><br />

Talent weer ten goede aan <strong>Altrecht</strong>-<br />

cliënten.”<br />

<strong>Altrecht</strong> talent werkt mee aan ICT-project van<br />

<strong>Altrecht</strong><br />

Voorpret<br />

Heel veel kerstactiviteiten<br />

vind je in de bijlage<br />

bij deze Alter....<br />

Alvast veel plezier!<br />

Houvastboek<br />

Het Houvastboek is een persoonlijk<br />

en handig extern geheugen en een<br />

belangrijk houvast voor mensen<br />

met geheugenproblematiek. Het<br />

boek werd ontwikkeld door Maritza<br />

Allewijn en Sanne van den Berg, twee<br />

psychologen die gespecialiseerd zijn in<br />

geheugenproblemen.<br />

Vergeetachtigheid kan<br />

het gevolg zijn van veroudering of<br />

van een hersenaandoening. De twee<br />

psychologen merkten in hun praktijk<br />

dat er maar weinig goede praktische<br />

hulpmiddelen zijn voor mensen die<br />

met deze probleem kampen. Het<br />

Houvastboek is een geheugensteun<br />

die mensen met lichte problemen zelf<br />

kunnen gebruiken. Als de problemen<br />

groter worden, kunnen familieleden<br />

of verzorgenden de patiënt helpen bij<br />

het gebruik. Het boek kan voor hen ook<br />

een manier zijn om te communiceren<br />

en herinneringen op te halen.<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

www.bsl.nl/houvastboek.


geslaagde uitstapjes<br />

In het kader van ‘maatschappelijk<br />

betrokken ondernemen’ heeft<br />

vrijwilligerscoördinator Carina van<br />

Welzenis van <strong>Altrecht</strong> weer twee<br />

organisaties bereid gevonden<br />

om met cliënten een uitstapje te<br />

ondernemen.<br />

De Rabobank Utrecht ging disco<br />

bowlen met jongeren van afdeling<br />

ABC en de Lions Club Utrecht<br />

De Eftelinggangers klaar voor vertrek, met op de voorgrond de<br />

leden van de Lions Club Utrecht Centrum<br />

De Make-up Club<br />

De make-up club is opgezet door de activiteitenbegeleiders<br />

van de afdelingen Reijnvaan en Meiboom.<br />

Samen met de crea- en kledingcorner wordt cliënten de<br />

mogelijkheid geboden om er goed uit te zien.<br />

Centrum nam een groep cliënten<br />

mee naar de Efteling.<br />

Tandenpoetsen<br />

Toen ik zeventien jaar geleden werd opgenomen in de<br />

psychiatrie was er weinig aandacht voor zelfverzorging.<br />

Het beperkte zich tot ’s morgens douchen, tanden poetsen<br />

en ‘rouwrandjes’ schoonmaken. Uitzondering was een<br />

bezigheidstherapeute die ’s avond, in haar eigen uren, een<br />

make-up demonstratie verzorgde. Ook voor mannen. Het<br />

was een leuk tijdverdrijf, maar voor mij eigenlijk meer een<br />

grap. Rouge en geëpileerde wenkbrauwen horen niet in<br />

mijn zelfbeeld.<br />

Tegenwoordig zie ik veel mensen in de psychiatrie die<br />

er goed verzorgd uit zien. Heeft een goede verzorging<br />

De Rabobank-medewerkers vonden<br />

het leuk om op deze manier met de<br />

doelgroep van <strong>Altrecht</strong> in aanraking<br />

te komen. “Het was gewoon gezellig!<br />

Er was wederzijds begrip en ik hoop<br />

dat deze dag bijdraagt aan het<br />

herstel van deze jongeren. Dat ze de<br />

draad weer oppakken, wat voor veel<br />

mensen normaal<br />

lijkt maar voor hen<br />

op dit moment<br />

zeker niet is”, vertelt<br />

één van hen. Ook<br />

de ABC-jongeren<br />

waren positief.<br />

Een deelnemer<br />

schreef: “Hoewel<br />

er sprake is van<br />

twee verschillende<br />

werelden die<br />

wellicht ver van<br />

elkaar af staan (die<br />

saaie bank), was het<br />

heel leuk om kennis te maken en<br />

leuk om te doen. Bedankt!”<br />

Ook het uitstapje naar de Efteling<br />

- begeleid door leden van de Lions<br />

Club - was een succes. “Het klikte<br />

goed met de Lions. Het zijn gezellige,<br />

actieve mensen en er was sprake<br />

van een grote saamhorigheid”, aldus<br />

een teammedewerker. “Wat zo leuk<br />

is, is dat de bewoners het er tijden<br />

later nóg enthousiast over hebben.<br />

Ze zijn er echt een dagje tussenuit<br />

geweest!”<br />

Eén van de Lions-leden reageert:<br />

“Het is geweldig om mensen die<br />

het zo zwaar hebben eens een<br />

mooie dag te kunnen bezorgen. Er<br />

zitten parels van mensen tussen.<br />

We hebben zulke mooie gesprekjes<br />

gehad!” Daarom besloten de Lions<br />

voor volgend jaar al een nieuwe<br />

datum te prikken, want zij willen<br />

nog wel een keer!<br />

Veel cliënten (dames) komen iedere woensdag naar de Make-up Club in Carré op de WA Hoeve.<br />

Mary van der Made, activiteitenbegeleider, pakt daar uitgebreid uit met haar verzameling lipsticks, nagellak,<br />

rouge, nagelvijlen en andere attributen.<br />

een positief effect op de behandeling? Om daar achter<br />

te komen, ga ik op bezoek bij Mary van der Made. Aan<br />

het eind van de tafel zit een bleke vrouw die lipstick<br />

aanbrengt en vervolgens de knot op haar hoofd<br />

losmaakt. Het doet haar goed. Ze haalt haar vingers door<br />

prachtig lang haar en haar sombere blik verandert in een<br />

lichte glimlach. We kijken er ontroerd naar. Mary stelt<br />

voor dat ze het haar gewoon los laat. De vrouw kijkt nog<br />

even in een handspiegel en vindt het wel weer genoeg.<br />

Ze steekt haar haar weer op en haalt de lipstick van haar<br />

gezicht. Ze gaat terug naar haar verblijfseenheid.<br />

“Tot volgende week”, zegt Mary. De vrouw glimlacht<br />

weer. De make-up club is voor haar een happy moment<br />

in de week.<br />

Bert Aben<br />

1


1<br />

Kom naar ‘soep’!<br />

Theatergroep Uitgesproken brengt in 2009 de toneelvoorstelling ‘Soep’ op<br />

de planken. Het is een humoristische, gezellige klucht; kortom een geweldig<br />

vermaak rond de feestdagen!<br />

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten en het publiek nieuwsgierig<br />

te maken, speelt Uitgesproken op 6 januari in ’t kluster een korte versie van<br />

het stuk. ‘Soep’ gaat over een hotel, waarin allerlei spannende, hilarische en<br />

geheimzinnige dingen gebeuren. Spelers zijn deelnemers van <strong>Altrecht</strong> Talent,<br />

afdeling toneel en staan met Uitgesproken regelmatig in kleine, besloten<br />

voorstelling op de planken.<br />

evenement over hoofdzaken<br />

‘Een evenement over hoofdzaken’.<br />

Met die slogan prijst de organisatie<br />

de publieksdag Open Mind aan.<br />

De landelijke publieksdag over de<br />

menselijke psyche wordt zaterdag<br />

13 <strong>december</strong> gehouden in de RAI in<br />

Amsterdam.<br />

Bezoekers kunnen er terecht voor<br />

informatie over onder andere<br />

depressie, borderline, angst- en<br />

eetstoornissen. Het programma<br />

van Open Mind bestaat uit vijf<br />

mini symposia. Daarin wordt<br />

aandacht besteed aan onder andere<br />

depressietherapie via internet,<br />

zelfhulp bij angststoornissen,<br />

de psychologie van eten en<br />

verliesverwerking bij schizofrenie.<br />

De symposia worden gegeven door<br />

Website voor<br />

kinderen met<br />

angstklachten<br />

De Angst, dwang en fobie stichting<br />

(ADF) heeft een website gelanceerd<br />

voor kinderen met angstklachten.<br />

De stichting vindt dat er te weinig<br />

behandelaars gespecialiseerd zijn in<br />

angstklachten bij kinderen en wil met<br />

deze site vooral informatie bieden.<br />

Op www.bibbers.nl kunnen kinderen<br />

zichzelf testen om te kijken of ze last<br />

hebben van een angst- of dwangstoornis<br />

Verder staan er allerlei tips waarmee<br />

ze ervoor kunnen zorgen dat ze minder<br />

bang worden of minder snel toegeven<br />

aan een dwanggedachte of handeling.<br />

Zeven procent van de Nederlandse<br />

kinderen heeft last van angstklachten.<br />

Als daar niet op tijd iets aan wordt<br />

gedaan, bestaat de kans dat ze hier op<br />

latere leeftijd meer last van krijgen.<br />

Angsten bij kinderen kunnen<br />

verschillende oorzaken hebben:<br />

erfelijkheid, omgevingsfactoren of<br />

opvoeding. Voor ouders is het soms<br />

lastig om een angststoornis bij kinderen<br />

te herkennen. Ze laten vaak niet zien dat<br />

ze ergens bang voor zijn, maar klagen<br />

bijvoorbeeld over buikpijn. Daarom<br />

biedt de website ook informatie ter<br />

ondersteuning van de ouders en kunnen<br />

ouders en kinderen een medewerker van<br />

de ADF altijd mailen met vragen.<br />

onder anderen de hoogleraren Willem<br />

van der Does, Mark van der Gaag en<br />

Rutger Jan van der Gaag.<br />

Het volledige programma en meer<br />

informatie is te vinden op www.<br />

psychischegezondheid.nl.


Zeilen met Wier<br />

Maandag 8 september was het eindelijk zover, de jaarlijkse zeilweek met<br />

Wier. Volgepakte auto’s reden naar de Loosdrechtse plassen. Daar verbleven<br />

we op het eiland Robinson Crusoe. Op de kamerdeuren stonden onze<br />

namen al geschreven, dus dat scheelde veel chaos.<br />

Er was voldoende keuze in boten en je kon waterskiën, sjezen op een snelle<br />

boot of zwemmen in het koude water. Woensdag zijn we met z’n allen naar<br />

Breukelen geweest om een patatje te eten. Uiteraard werden daar ook weer<br />

de nodige sigaretten gekocht.<br />

De dagactiviteiten begonnen al vroeg, dus uitslapen was niet aan de<br />

orde. Bijna elke ochtend werd je wakker gemaakt met een kop koffie. De<br />

avonden waren erg gezellig. We hebben zelfs in het donker gevaren op<br />

een motorboot genaamd Bertus. Er werd er ook een lekker kampvuurtje<br />

aangestoken om de handjes warm te houden. De laatste avond hebben we<br />

met z’n allen gebarbecued.<br />

De volgende morgen was het weer terug naar vasteland. Na vele bedankjes<br />

aan de vrijwilligers vertrokken we terug naar Wier. Terugkijkend was het een<br />

zeer geslaagde en gezellige week in Loosdrecht.<br />

Tot 2009!<br />

Evert Bouwman<br />

samen wijs uit borderline zoekt<br />

versterking<br />

De werkgroep Samen wijs uit<br />

Borderline is op zoek naar<br />

uitbreiding. We zoeken mensen<br />

die borderline en de hulpverlening<br />

daarbij uit eigen ervaring kennen.<br />

En die het leuk vinden om samen<br />

met andere ervaringsdeskundigen<br />

trainingen te geven aan<br />

hulpverleners.<br />

Om goed te kunnen<br />

samenwerken in de werkgroep<br />

en bij de training is het nodig<br />

dat je je ervaringen wilt delen<br />

met anderen en commentaar<br />

kunt geven en ontvangen. De<br />

groep komt eens in de drie<br />

weken op dinsdagmiddag bij<br />

elkaar, voor een training of een<br />

groepsbijeenkomst. Reiskosten<br />

worden vergoed.<br />

We geven zes tot acht trainingen<br />

per jaar, daarvoor word je betaald.<br />

Meedoen vraagt om voldoende<br />

tijd en energie, minimaal tot eind<br />

2010.<br />

Meer weten? Als je interesse<br />

hebt, meld je dan vóór 1 januari<br />

2009 aan bij het Steunpunt<br />

GGz, telefoon 030 - 236 93 20.<br />

Je kunt een informatiepakketje<br />

aanvragen en/of je aanmelden<br />

voor de informatiebijeenkomst<br />

op dinsdag 20 januari 2009. Je<br />

kunt die middag kennismaken<br />

met het werk, de groep en de<br />

begeleidster. En al doende samen<br />

met ons onderzoeken of Samen<br />

Wijs uit Borderline iets voor jou<br />

zou kunnen zijn.<br />

Belangrijke adressen/<br />

telefoonnummers<br />

Cliëntenraden <strong>Altrecht</strong><br />

Den Dolder, 030 - 225 62 30<br />

Nieuwegein, 06 - 518 587 63<br />

Locatie Utrecht, 030 - 230 86 35<br />

Woerden, 06 - 518 587 63<br />

Zeist, 030 - 696 52 15<br />

Centrale Cliëntenraad <strong>Altrecht</strong><br />

Dolderseweg 164, 3734 BN Den Dolder<br />

030 - 225 63 98<br />

Jeugdraad: www.altrecht.nl/jeugdplein<br />

Informatiecentrum<br />

Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht.<br />

Tel: 030 - 230 85 85.<br />

Mail: iinformatiecentrum@altrecht.nl<br />

De Wegwijswinkel<br />

Adriaanstraat 26 AA, 3581 SG Utrecht<br />

Telefoon: 030 - 275 96 32<br />

Steunpunt GGZ<br />

Mgr. v.d. Weteringstraat 132a, 3581 EN Utrecht.<br />

Tel: 030-23 69 320, email: steunpunt@ggzutrecht.nl,<br />

website: www.ggzutrecht.nl<br />

Geestelijke verzorging<br />

Den Dolder, 030 - 225 64 17 / 6517<br />

Roos Ritmeester, Eva Ouwehand<br />

Nieuwegein, 030 - 602 09 87<br />

Karien van Roermund<br />

Zeist, 030 - 696 54 49 / 5463<br />

Roel Vredenbregt, Eva Ouwehand<br />

Utrecht, 030 - 230 86 28 / 8629<br />

Roel Vredenbregt, Karien van Roermund<br />

Alle locaties<br />

Imam Hafid Mahla, 030 - 230 88 81<br />

Utrecht, Zeist, Nieuwegein<br />

Moslim geestelijk verzorger Jamal Mekdadi<br />

06 - 519 845 06<br />

Secretariaat geestelijke verzorging<br />

Telefoon 030 - 696 54 76<br />

Klachtencommissies<br />

Commissie klachtenbehandeling<br />

Cliënten/Patiënten <strong>Altrecht</strong>: Deltahuis,<br />

Dolderseweg 164, Den Dolder, tel: 030 - 225 61 58<br />

Patiëntenvertrouwenspersonen (PVP)<br />

Voor cliënten die opgenomen zijn:<br />

Den Dolder: Windehof: Henriëtte van der Laan,<br />

telefoon: 06 - 559 12 054<br />

Nieuwegein en Woerden: Theo van Veldhuizen,<br />

telefoon: 06 - 559 12 366<br />

Utrecht: Ingrid Peters, telefoon: 06 - 219 47 170<br />

Zeist: Ronald de Koster,<br />

telefoon: intern: 5462 of 06 - 274 02 685<br />

Voor ambulante cliënten:<br />

Helpdesk PVP: 0900 - 444 88 88<br />

Familievertrouwenspersoon<br />

Jacqueline Rodenburg, ma, di, do en vr van<br />

9.00 tot 14.00 u. Telefoon 06 - 53 34 85 55 of<br />

familievertrouwenspersoon@ggzutrecht.nl<br />

Familieraad<br />

Telefoon: 030 - 225 64 68 of email:<br />

familieraad@altrecht.nl<br />

Recepties locaties <strong>Altrecht</strong><br />

Den Dolder: 030 - 225 66 66<br />

Nieuwegein: 030 - 602 09 87<br />

Utrecht: 030 - 230 88 88<br />

Woerden: 0348 - 427 111<br />

Zeist: 030 - 696 54 32<br />

1


Nieuws van de cliëntenraad<br />

Wat gaan we eten bij altrecht? Meldpunt<br />

Als je bij <strong>Altrecht</strong> bent opgenomen, moet je ook eten. De warme<br />

maaltijd wordt bij veel afdelingen verzorgd door onze cateraar.<br />

ongewenste<br />

omgangsvormen<br />

Je krijgt een kant-en-klare maaltijd die wordt opgewarmd in een<br />

zogenaamde regenereeroven.<br />

Er zijn ook afdelingen waar cliënten zelf koken. Zij hebben dan een<br />

eigen keuken. Het koken is vaak onderdeel van de behandeling.<br />

Soms geeft het koken wel wat extra spanning maar de meeste<br />

cliënten zijn hier enthousiast over.<br />

Het contract met de huidige cateraar<br />

loopt binnenkort af. <strong>Altrecht</strong> zal<br />

een nieuw contract aangaan<br />

met een cateraar. Wie dat<br />

gaat worden, is nog niet<br />

bekend. Afdelingen krijgen<br />

binnenkort een overzicht<br />

van de verschillende<br />

mogelijkheden waaruit zij<br />

kunnen kiezen. Dat kan variëren<br />

van zelf koken tot kant-en-klaar<br />

en alles wat er tussenin ligt.<br />

<strong>Altrecht</strong> zal alle wensen, eisen en voorwaarden<br />

op papier zetten. Vervolgens kunnen cateraars intekenen. Bij dit<br />

proces van aanbesteding heeft ook de Cliëntenraad een stem. Wij<br />

willen graag spreken namens de cliënt. Grijp daarom nu je kans!<br />

Vertel je afdelingsleiding dat je wilt meedenken en maak in ieder<br />

geval je wensen kenbaar bij ons of bij de afdeling. Mee eten is<br />

meedenken, is meebeslissen!<br />

Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 030 - 696 5215 (spreek zo<br />

nodig een boodschap in) of via het mailadres:t.benders@altrecht.nl<br />

Wil je meer weten over de cliëntenraden?<br />

Heeft u last van ongewenst gedrag van<br />

uw medecliënten? Lukt het u niet om die<br />

persoon aan te spreken op dit ongewenste<br />

gedrag en duidelijk maken dat u hiervan<br />

niet gediend bent? Dan kunt u voor<br />

ondersteuning en advies aankloppen bij het<br />

Meldpunt Ongewenste Omgangsvormen. Een<br />

vertrouwenspersoon van het meldpunt kan<br />

wellicht uitkomst bieden.<br />

Het Meldpunt is op werkdagen tijdens<br />

kantooruren telefonisch bereikbaar. Buiten<br />

kantooruren kunt u een bericht inspreken. U<br />

wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.<br />

De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend<br />

oor en de gelegenheid tot het voeren van een<br />

persoonlijk gesprek. Wanneer u dit wenst,<br />

kan de vertrouwenspersoon adviseren en<br />

bemiddelen bij het vinden van een oplossing.<br />

Ook is het mogelijk om praktische hulp te<br />

vragen, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte.<br />

Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk<br />

behandeld.<br />

Het Meldpunt is te bereiken onder het<br />

telefoonnummer: 06 - 3012 3066 of via het<br />

mailadres: ongewensteomgangsvormen@<br />

altrecht.nl. U kunt ook bellen naar de<br />

beveiliging 030 - 225 62 22, uw boodschap<br />

wordt dan doorgegeven aan het Meldpunt.<br />

Neem dan contact op met Pieter Stapels, ondersteuner Centrale Cliëntenraad: p.stapels@altrecht.nl of<br />

06 - 518 58 759. De Cliëntenraad staat ook op de site van <strong>Altrecht</strong>: www.altrecht.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!