22.09.2013 Views

Deeltijdbehandeling ASS - Altrecht

Deeltijdbehandeling ASS - Altrecht

Deeltijdbehandeling ASS - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Deeltijdbehandeling</strong> <strong>ASS</strong><br />

Voor jongeren van 12 – 18 jaar<br />

Het zorgdomein Autisme Spectrum Stoornissen (<strong>ASS</strong>) van <strong>Altrecht</strong> Jeugd biedt drie vormen<br />

van deeltijdbehandeling voor jongeren met <strong>ASS</strong> vanaf 12 jaar.<br />

Wat biedt onze deeltijdbehandeling?<br />

<strong>Deeltijdbehandeling</strong> 1<br />

Deze behandeling is bedoeld voor jongeren van 15 -18 jaar die al redelijk zelfredzaam zijn<br />

en wat meer uitdaging aankunnen. In een intensieve groepsbehandeling leert de jongere in<br />

sociaal opzicht beter te functioneren en zijn zelfredzaamheid te vergroten. De groep wordt<br />

begeleid door een team van in autisme gespecialiseerde hulpverleners Wij vinden het<br />

belangrijk dat ouders nauw bij de behandeling betrokken zijn. Duur: ongeveer 6 maanden,<br />

een dagdelen per week. Er is plek voor 8 jongeren.<br />

<strong>Deeltijdbehandeling</strong> 2<br />

Biedt twee dagdelen per week , gedurende 6 maanden een intensieve groepsbehandeling<br />

voor jongeren van 12 -15 jaar en voor 15+ jongeren die wat kwetsbaarder zijn of wat meer<br />

tijd nodig hebben om nieuwe vaardigheden aan te leren. Er is plek voor 8 jongeren.<br />

Onder begeleiding van een team van in autisme gespecialiseerde hulpverleners leert de<br />

jongere in sociaal opzicht beter te functioneren en zijn zelfredzaamheid te vergroten.<br />

Wij vinden het belangrijk dat ouders nauw bij de behandeling betrokken zijn.<br />

Programma deeltijdbehandeling 1 en 2<br />

Het programma van beide deeltijdbehandelingen bestaat uit verschillende therapeutische<br />

modules zoals psycho-educatie (uitleg over autisme en adolescentie),<br />

planningsvaardigheden en vaktherapie. Daarnaast wordt in ouderbegeleiding de link gelegd<br />

tussen de thuissituatie en de andere leefgebieden van de jongere.<br />

Voor wie?<br />

Jongeren van 12 tot en met 18 jaar.<br />

De diagnose Autisme Spectrum Stoornis is gesteld. Daar bedoelen wij mee: er is sprake<br />

van een Autistische stoornis, PDD-Nos, de stoornis van Asperger of M.C.D.D.<br />

De jongere heeft een gemiddelde intelligentie.<br />

De jongere is vastgelopen in de thuissituatie en/of in de contacten met leeftijdgenoten.<br />

De jongere heeft gedurende ten minste 4 dagdelen een zinvolle dagbesteding, zoals<br />

onderwijs en/of stage of ( begeleid) werk.


De jongere is bereid om aan de behandeling mee te werken en kan zelf een paar doelen<br />

noemen waaraan hij/zij zou willen werken.<br />

De jongere is in staat om zelfstandig naar de deeltijdbehandeling te komen ( of ouders<br />

kunnen vervoer regelen) en de reistijd bedraagt maximaal 1 uur.<br />

De ouders/verzorgers zijn bereid om aan de behandeling mee te werken.<br />

Voor wie niet?<br />

Jongeren die fysiek agressief zijn en/of verslaafd aan alcohol of drugs.<br />

Jongeren die niet in staat zijn om in een groep met 7 andere jongeren te functioneren.<br />

Jongeren die veel een-op-een begeleiding nodig hebben.<br />

Jongeren die veel moeite hebben met het omschakelen van school naar de<br />

deeltijdbehandeling.<br />

Jongeren voor wie het fysiek te inspannend is om na schooltijd nog een dagdeel<br />

behandeling te volgen.<br />

<strong>Deeltijdbehandeling</strong> 3<br />

Aan deze intensieve groepsbehandeling nemen 8 jongeren deel van 14-18 jaar die<br />

vastgelopen zijn in hun sociale contacten of in hun thuissituatie én bij wie de schoolcarrière<br />

is gestagneerd. De behandeling wordt vier middagen per week gegeven op de locatie<br />

Lunetten en duurt gemiddeld een heel schooljaar.<br />

Het doel van de behandeling is naast het vergroten van de sociale en<br />

zelfredzaamheidsvaardigheden, het herstellen van een normale dagstructuur en zicht krijgen<br />

op welk vervolgonderwijs passend is .De jongeren worden begeleid door een team van in<br />

autisme gespecialiseerde hulpverleners.<br />

Naast de behandeling volgen de jongeren 5 ochtenden onderwijs in de Dr. F. Redlschool op<br />

het Sanatoriumterrein van <strong>Altrecht</strong> in Zeist. De Redlschool biedt theoretisch onderwijs op<br />

bijna alle niveaus van IVIO tot en met VWO.<br />

Programma deeltijdbehandeling 3<br />

Het programma van deeltijdbehandeling 3 bestaat uit verschillende therapeutische modules<br />

zoals psycho-educatie, planningsvaardigheden en vaktherapie. Ook behandeling met<br />

medicijnen of individuele therapie kan ingezet worden. Daarnaast wordt in een intensieve<br />

ouderbegeleiding 1 keer per 14 dagen de link gelegd tussen de thuissituatie en de andere<br />

leefgebieden van de jongere.<br />

N.B.<br />

Het vervoer van Zeist naar Lunetten wordt verzorgd door <strong>Altrecht</strong>. Het vervoer van huis naar<br />

de Redlschool in Zeist en vanaf Lunetten naar huis dienen ouders zelf te regelen.<br />

Voor wie?<br />

Jongeren van 14 tot en met 18 jaar.<br />

De diagnose Autisme Spectrum Stoornis is gesteld. Daar bedoelen wij mee: er is sprake<br />

van een Autistische stoornis, PDD-Nos, de stoornis van Asperger of M.C.D.D.<br />

De jongere heeft een gemiddelde intelligentie.<br />

De jongere is vastgelopen in de thuissituatie en/of in de contacten met leeftijdgenoten.<br />

De jongere is vastgelopen in regulier of speciaal onderwijs.<br />

De jongere is bereid om aan de behandeling mee te werken en kan zelf enige doelen<br />

noemen waaraan hij/zij zou willen werken.


De jongere is in staat om zelfstandig naar de deeltijdbehandeling en naar de Redlschool<br />

te komen ( of ouders kunnen vervoer regelen) en de reistijd bedraagt maximaal 1 uur.<br />

De ouders/verzorgers zijn bereid en in staat om aan de behandeling mee te werken.<br />

Voor wie niet?<br />

Jongeren die fysiek agressief zijn en/of verslaafd aan alcohol of drugs.<br />

De jongere is niet in staat om in een groep met andere jongeren te functioneren.<br />

De jongere heeft te veel individuele begeleiding nodig.<br />

De jongere heeft teveel moeite met de overgang thuis naar de deeltijdbehandeling.<br />

Aanmelding voor de 3 vormen van deeltijdbehandeling<br />

Voor aanmelding bij <strong>Altrecht</strong> Jeugd is een verwijzing nodig van de huisarts, een andere<br />

GGZ-instelling of van Bureau Jeugdzorg. Meer informatie via onze website<br />

www.altrecht.nl/verwijzer<br />

Informatie<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Drs.E.E.Bretschneider, GZpsycholoog/coördinator<br />

deeltijdbehandeling via telefoonnummer 030-2809311 of e-mail<br />

l.bretschneider@altrecht.nl<br />

Adresgegevens<br />

<strong>Altrecht</strong> Jeugd, zorgdomein <strong>ASS</strong><br />

Nieuwe Houtenseweg 2<br />

3524 SH Utrecht<br />

Kosten:<br />

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering.<br />

Echter bij afzegging binnen 24 uur worden een deel van de kosten bij de cliënt in rekening<br />

gebracht.<br />

folder/ouders/altrechtjeugd/<strong>ASS</strong>/deeltijd/maart2012/vo1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!