26.09.2013 Views

School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium ... - Hogeschool Gent

School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium ... - Hogeschool Gent

School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium ... - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

SCHOOL OF ARTS<br />

<strong>KASK</strong> -<br />

KONINKLIJK CONSERVATORIUM<br />

Facultair reglement met aanvullingen en<br />

afwijkingen op de onderwijs- en<br />

examenregeling 2012-2013<br />

Artikelsgewijze reglementering<br />

2012 2013<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Inhoud<br />

I. ONDERWIJSREGELING ................................................................................................................................... 3<br />

Deel I. Toelatingsvoorwaarden ................................................................................................................................. 3<br />

Artikel 1. Artistieke toelatingsproef tot de opleidingen Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama en<br />

Muziek ........................................................................................................................................................................ 3<br />

Artikel 2. Artistieke toelatingsproef tot de opleiding master Solist Hedendaagse Muziek ........................................ 5<br />

Artikel 3. Beroep bij onregelmatigheden bij beslissingen over de artistieke toelatingsproef .................................... 6<br />

Artikel 4. Aanmeldingsprocedure en bijkomende toelatingsvoorwaarden voor de master Beeldende Kunsten,<br />

Audiovisuele Kunsten, Muziek en Drama en de Engelstalige master Visual <strong>Arts</strong>, Audiovisual <strong>Arts</strong> en Music ........... 7<br />

Artikel 5. Aanmeldingsprocedure en bijkomende toelatingsvoorwaarden voor het volgen van een<br />

schakelprogramma Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama en Muziek .................................................. 7<br />

Artikel 6. Toelatingsvoorwaarden voor de opleiding bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling .............. 8<br />

Artikel 7. Toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Specifieke Lerarenopleiding (SLO) ........................................... 8<br />

Artikel 8. Toelatingsvoorwaarden voor de nascholingen Geografisch Informatie Systeem (GIS) .............................. 9<br />

Artikel 9. Toelatingsvoorwaarden voor het postgraduaat Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst ................ 9<br />

Artikel 10. Taalvoorwaarden ...................................................................................................................................... 9<br />

Artikel 11. Procedure toelatingsonderzoek: afwijkende toelatingsvoorwaarden in het kader van virtuositeit ...... 10<br />

Deel II. Inschrijving ................................................................................................................................................. 11<br />

Artikel 12. Inschrijving met een creditcontract ........................................................................................................ 11<br />

Artikel 13. Combineren van opleidingsonderdelen van verschillende opleidingen, afstudeerrichtingen <strong>of</strong><br />

afstudeeropties ......................................................................................................................................................... 11<br />

Artikel 14. Een inschrijving in de master Muziek voor kandidaten die reeds een masterdiploma Muziek behaalden<br />

.................................................................................................................................................................................. 11<br />

Artikel 15. Keuze van lesgever door studenten van de opleidingen Muziek ............................................................ 12<br />

Artikel 16. Ondertekening curriculum ...................................................................................................................... 12<br />

Artikel 17. Inschrijving voor keuzevakken ................................................................................................................ 12<br />

Artikel 18. Aanvraag geïndividualiseerd traject (GIT) ............................................................................................... 13<br />

Artikel 19. Bijkomende regelgeving aanvraag geïndividualiseerd traject (GIT) voor de masteropleidingen<br />

Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama, Muziek en de Engelstalige masteropleidingen Visual <strong>Arts</strong>,<br />

Audiovisual <strong>Arts</strong> en Music ........................................................................................................................................ 13<br />

Deel III. Organisatie van de onderwijsactiviteiten .................................................................................................. 14<br />

Artikel 20. Bijzondere studiegelden .......................................................................................................................... 14<br />

Artikel 21. Bijzondere studiekosten voor de opleidingen Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Muziek,<br />

Drama, Interieurvormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur en Specifieke Lerarenopleiding ........................... 14<br />

Artikel 22. Terugbetaling van de bijzondere studiekosten ....................................................................................... 15<br />

Artikel 23. Ontlening van materiaal en instrumenten door studenten .................................................................... 16<br />

Artikel 24. Aanwezigheid tijdens onderwijsactiviteiten met permanente evaluatie en/<strong>of</strong> niet-periode gebonden<br />

evaluaties .................................................................................................................................................................. 16<br />

Artikel 25. Algemene bepaling voor het indienen van werkstukken en opdrachten ............................................... 17<br />

Artikel 26. Algemene regelingen m.b.t. beschikbaarheid voor producties van de opleiding Muziek ...................... 17<br />

Artikel 27. Opleidingsonderdelen uitgesloten van studentenuitwisseling ............................................................... 18<br />

Artikel 28. Aanwezigheid op projectweek / projecten ............................................................................................. 18<br />

Artikel 29. Aanwezigheid op infomomenten en onthaalweek ................................................................................. 18<br />

Artikel 30. Begrips- en functieomschrijving m.b.t. de master in de opleidingen Beeldende Kunsten en Audiovisuele<br />

Kunsten ..................................................................................................................................................................... 18<br />

Artikel 31. Begrips- en functieomschrijving m.b.t. de master in de opleiding Muziek ............................................. 19<br />

II. EXAMENREGELING ...................................................................................................................................... 19<br />

Artikel 32. Aanvraag Individuele Onderwijs- en Examenmaatregelen ..................................................................... 19<br />

Artikel 33. Aanwezigheid op de examens ................................................................................................................. 20<br />

Artikel 34. Inhaalexamens ........................................................................................................................................ 20<br />

Artikel 35. Toekennen van het eindcijfer bij samengestelde opleidingsonderdelen die bestaan uit meerdere<br />

deelopleidingsonderdelen ........................................................................................................................................ 20<br />

Artikel 36. Evaluaties van praktijkgebonden opleidingsonderdelen met permanente evaluaties en/<strong>of</strong> jury’s ....... 21<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 1<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Artikel 37. Samenstelling examenjury’s en algemene bepalingen voor een jurybeoordeling ................................. 21<br />

Artikel 38. Specifieke regelgeving i.v.m. de quotering van de opleidingsonderdelen ‘Masterproef II’ in de<br />

verschillende afstudeerrichtingen van de master in de Beeldende Kunsten en Audiovisuele Kunsten alsook in de<br />

opleiding Drama ....................................................................................................................................................... 22<br />

Artikel 39. Specifieke regelgeving voor het toekennen van de punten voor het opleidingsonderdeel<br />

‘Bachelorproef’ van de 3 de bachelor Interieurvormgeving ....................................................................................... 22<br />

Artikel 40. Toelichting evaluatie van het opleidingsonderdeel ’Ho<strong>of</strong>ddiscipline’ instrument/zang van de opleiding<br />

Muziek - afstudeerrichting Uitvoerende Muziek ...................................................................................................... 22<br />

Artikel 41. Examenrecitals op verwante instrumenten van de opleiding Muziek .................................................... 23<br />

Artikel 42. Incentives voor organisatie en/<strong>of</strong> medewerking aan niet opgelegde producties van de opleiding<br />

Muziek ...................................................................................................................................................................... 24<br />

Artikel 43. Evaluatie van de onderwijsactiviteiten van de opleidingen Landschaps- en Tuinarchitectuur en<br />

Landschapsontwikkeling ........................................................................................................................................... 25<br />

Artikel 44. Reglementering opleidingsonderdelen Stage en Kunst in het werkveld ................................................ 26<br />

BIJLAGEN .................................................................................................................................................................. 27<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 2<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Specifieke bepalingen voor de kunstopleidingen<br />

De school <strong>of</strong> arts verenigt de de opleidingen van de voorheen afzonderlijke<br />

departementen <strong>Koninklijk</strong>e Academie voor Schone Kunsten (<strong>KASK</strong>) en<br />

<strong>Conservatorium</strong> en de opleidingen Landschaps- en Tuinarchitectuur en<br />

Landschapsontwikkeling van het departement Biowetenschappen en<br />

Landschapsarchitectuur.<br />

In deze aanvullingen en afwijkingen van de onderwijs- en examenregeling van<br />

Ho<strong>Gent</strong> wordt een departement benoemd als faculteit, departementsraad als<br />

faculteitsraad, een departementsho<strong>of</strong>d als decaan.<br />

I Onderwijsregeling<br />

Deel I. Toelatingsvoorwaarden<br />

Artikel 1. Artistieke toelatingsproef tot de opleidingen Beeldende<br />

Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama en Muziek<br />

§1. De artistieke toelatingsproef<br />

1° De artistieke toelatingsproef is de proef door de kandidaat-student afgelegd<br />

vóór hij studies in de opleidingen Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten,<br />

Drama en Muziek in de school <strong>of</strong> arts <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> kan aanvangen. Het<br />

slagen in de artistieke toelatingsproef maakt deel uit van de algemene<br />

toelatingsvoorwaarden. De geslaagde artistieke toelatingsproef is voor één<br />

aansluitend academiejaar rechtsgeldig in de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Een student<br />

die in de loop van zijn studies in de school <strong>of</strong> arts <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

gedurende één academiejaar zijn studies stopzet kan zijn studies hervatten<br />

zonder opnieuw aan de artistieke toelatingsproef te participeren.<br />

2° Voor alle opleidingsonderdelen die men met een creditcontract wenst op te<br />

nemen dient men eveneens te slagen in een artistieke toelatingsproef die<br />

betrekking heeft op de opleiding, afstudeerrichting, specialisatie <strong>of</strong> instrument<br />

die samenhangt met de opleidingsonderdelen waarvoor men wenst in te<br />

schrijven.<br />

§2. Organisatie van de toelatingsproeven<br />

1° De artistieke toelatingsproeven voor de studies in de opleidingen Beeldende<br />

Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama en Muziek van de school <strong>of</strong> arts<br />

worden ieder jaar georganiseerd vóór de aanvang van het nieuwe<br />

academiejaar.<br />

De proeven worden tweemaal ingericht: in de periode juni/juli en in de<br />

periode augustus; voor de opleiding Drama worden de proeven ingericht in de<br />

periode januari/februari en de periode juni/juli. Een kandidaat-student kan<br />

aan de proeven van verschillende opleidingen, afstudeerrichtingen,<br />

specialisaties <strong>of</strong> instrumenten deelnemen.<br />

2° De kandidaat-studenten moeten zich vooraf inschrijven voor de proef. Alle<br />

informatie, inhoud en organisatiemodaliteiten over de artistieke<br />

toelatingsproef zijn raadpleegbaar op de website van de school <strong>of</strong> arts<br />

(www.school<strong>of</strong>arts.be).<br />

3° Om toegelaten te worden tot de artistieke toelatingsproef dient de kandidaatstudent<br />

een inschrijvingsgeld te betalen van 10 euro. Kandidaat-studenten<br />

die aan verschillende toelatingsproeven deelnemen dienen slechts één maal<br />

het bedrag aan inschrijvingsgeld te betalen.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 3<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

4° Een kandidaat-student kan binnen eenzelfde academiejaar niet herkansen<br />

voor dezelfde toelatingsproef.<br />

5° Voor de opleiding Muziek geldt dat indien de kandidaat-student tijdens sessie<br />

1 van de toelatingsproef slaagde voor het praktisch gedeelte maar niet<br />

slaagde voor het onderdeel theorie (Solfège, gehoorvorming en algemene<br />

muziekleer), hij dit theoretisch deel van de toelatingsproef wel kan herkansen<br />

in sessie 2.<br />

3§. De examencommissie van de artistieke toelatingsproeven<br />

6° De examencommissie van de artistieke toelatingsproeven bestaat uit:<br />

- de decaan <strong>of</strong> zijn afgevaardigde die ambtshalve voorzitter is;<br />

- een secretaris die belast is met het examensecretariaat;<br />

- de leden van de examenjury.<br />

7° De examenjury is belast met het afnemen van de artistieke toelatingsproef.<br />

De examenjury beslaat minstens twee interne juryleden en één externe<br />

deskundige. Interne juryleden zijn docenten die les geven in de betrokken<br />

opleiding, afstudeerrichting <strong>of</strong> specialisatie.<br />

8° De inhoud en de organisatiemodaliteiten van de toelatingsproef worden, in<br />

overleg met de examencommissies van de artistieke toelatingsproeven,<br />

vastgelegd door de faculteitsraad. Bij de eindbeoordeling worden de<br />

prestaties door de examencommissie op de verschillende selectiecriteria<br />

gemotiveerd.<br />

§3. Deliberatie en feedback<br />

Na de proeven delibereren de examencommissies en worden de resultaten<br />

geproclameerd. Van de deliberatie wordt een proces-verbaal opgemaakt. Er<br />

wordt vóór de proclamatie aan de kandidaten geen informatie verstrekt over het<br />

al dan niet geslaagd zijn van de kandidaat. De kandidaten moeten op de<br />

proclamatie aanwezig zijn. Voor kandidaten die dit wensen, is er onmiddellijk na<br />

de proclamatie een gelegenheid voor een nabespreking, waarbij ook derden<br />

kunnen aanwezig zijn. Nadien kunnen kandidaten op geen enkele wijze nog<br />

aanspraak maken op feedback.<br />

§4. Toelatingsproef buiten de vastgestelde perioden<br />

In uitzonderlijke omstandigheden kan de decaan toelating verlenen om een<br />

toelatingsproef af te leggen buiten de vastgelegde perioden. Hiertoe dient de<br />

kandidaat een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de decaan.<br />

§5. Heroriëntering<br />

Een student die in de loop van zijn studies binnen dezelfde opleiding van<br />

afstudeerrichting wenst te veranderen, moet geen nieuwe toelatingsproef<br />

afleggen. De wijziging wordt gezien als een heroriëntering waarbij er een<br />

goedkeuring is met een commissie van betrokken titularissen van de<br />

ontvangende afstudeerrichting. De beoordeling gebeurt op basis van het<br />

voorgelegde werk, een motivatiegesprek en desgewenst een bijkomende proef.<br />

§6. Vrijstellingen / EVC-EVK<br />

Voor de academische opleidingen dient bij de instroom via ‘een bewijs van<br />

bekwaamheid’ via EVK de kandidaat ook een volledige toelatingsproef af te<br />

leggen. De inschaling van het artistieke niveau wordt in dit geval bepaald door de<br />

examencommissie van de toelatingsproef. Op basis van deze inschaling wordt<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 4<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

het studietraject bepaald.<br />

Voor de academische opleidingen zal bij instroom via ‘een bewijs van<br />

bekwaamheid’ via EVC, eventueel gekoppeld aan ‘bewijs van bekwaamheid’ via<br />

EVK, de school <strong>of</strong> arts het EVC-dossier onderzoeken. Indien uit het onderzoek<br />

blijkt dat de competenties die getoetst worden op de toelatingsproef bewezen<br />

zijn, wordt het EVC-dossier als toelatingsproef beschouwd. Indien dit niet het<br />

geval is, dient de kandidaat de artistieke toelatingsproef af te leggen. De<br />

inschaling van het artistieke niveau wordt in dit geval bepaald door de<br />

examencommissie van de toelatingsproef.<br />

Artikel 2. Artistieke toelatingsproef tot de opleiding master Solist<br />

Hedendaagse Muziek<br />

§1. Toelatingsvoorwaarden<br />

Kandidaat-studenten die zich wensen in te schrijven voor de opleiding dienen te<br />

beschikken over het diploma van master in Muziek <strong>of</strong> over een daarmee<br />

gelijkgesteld diploma. Ze moeten eveneens geslaagd zijn in een toelatingsproef<br />

tot de opleiding. De geslaagde artistieke toelatingsproef is voor één aansluitend<br />

academiejaar rechtsgeldig in de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>.<br />

§2. Toelatingsproef<br />

1° Er wordt verstaan onder toelatingsproef: proef door de kandidaat-student<br />

afgelegd vóór deze de opleiding van de school <strong>of</strong> arts kan aanvangen. Het<br />

slagen in deze toelatingsproef maakt deel uit van de toelatingsvoorwaarden.<br />

2° Deze toelatingsproef wordt georganiseerd tijdens het 2 de semester van het<br />

academiejaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarvoor de kandidaat wil<br />

inschrijven. De data van de toelatingsproeven worden ten laatste tijdens de<br />

maand januari van het lopende academiejaar op de website bekendgemaakt.<br />

Een kandidaat-student kan binnen eenzelfde academiejaar slechts éénmaal<br />

deelnemen aan deze proef.<br />

3° De examenjury is belast met het afnemen van de artistieke toelatingsproef.<br />

De examenjury beslaat minstens twee interne juryleden en één externe<br />

deskundige. Interne juryleden zijn docenten die les geven in de betrokken<br />

opleiding.<br />

4° De examencommissie van de toelatingsproeven bestaat uit:<br />

- voorzitter: de decaan <strong>of</strong> zijn afgevaardigde;<br />

- de leden van de examenjury;<br />

- een secretaris die belast is met het examensecretariaat.<br />

5° De inhoud en de organisatiemodaliteiten van de toelatingsproef worden, in<br />

overleg met de examencommissies van de artistieke toelatingsproeven,<br />

vastgelegd door de faculteitsraad. Bij de eindbeoordeling worden de<br />

prestaties door de examencommissie op de verschillende selectiecriteria<br />

gemotiveerd.<br />

6° De kandidaat-studenten moeten zich vooraf inschrijven voor de proef via de<br />

website waar ook alle informatie terug te vinden is.<br />

§3. Deliberatie en feedback<br />

Na de proeven delibereren de examencommissies en worden de resultaten<br />

geproclameerd. Van de deliberatie wordt een proces-verbaal opgemaakt. Er<br />

wordt vóór de proclamatie aan de kandidaten geen informatie verstrekt over het<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 5<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

al dan niet geslaagd zijn van de kandidaat. De kandidaten moeten op de<br />

proclamatie aanwezig zijn. Voor kandidaten die dit wensen, is er onmiddellijk na<br />

de proclamatie een gelegenheid voor een nabespreking, waarbij ook derden<br />

kunnen aanwezig zijn. Nadien wordt er op geen enkele wijze feedback (noch via<br />

gesprek, telefoon, mail,…) gegeven over behaalde resultaten.<br />

§4. Toelatingsproef buiten de vastgestelde perioden<br />

In uitzonderlijke omstandigheden kan de decaan toelating verlenen om een<br />

toelatingsproef af te leggen buiten de vastgelegde perioden. Hiertoe dient de<br />

kandidaat een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de decaan.<br />

Artikel 3. Beroep bij onregelmatigheden bij beslissingen over de<br />

artistieke toelatingsproef<br />

§1. Indienen van een klacht<br />

De kandidaat-student die oordeelt dat een ongunstige artistieke<br />

toelatingsproefbeslissing aangetast is door een schending van het recht, heeft<br />

toegang tot een interne beroepsprocedure.<br />

De kandidaat-student stelt een verzoek tot heroverweging van een artistieke<br />

toelatingsproefbeslissing in binnen een vervaltermijn van 5 kalenderdagen, die<br />

ingaat op de dag na deze waarop de beslissing wordt bekendgemaakt<br />

(proclamatie) aan de student.<br />

De kandidaat-student dient hiertoe een gemotiveerde klacht te richten ter<br />

attentie van de decaan. De klacht moet aangetekend verstuurd worden (de<br />

datum van de poststempel telt als bewijs) <strong>of</strong> in tweevoud afgegeven worden op<br />

het secretariaat van de decaan, waarbij een exemplaar wordt afgestempeld en<br />

ondertekend door het secretariaat en terugbezorgd aan de student.<br />

§2. Bevoegdheid tot behandelen van een klacht<br />

De klacht wordt behandeld door de voorzitter van de examencommissie artistieke<br />

toelatingsproeven.<br />

§3. Behandeling van de klacht<br />

De interne beroepsprocedure leidt tot:<br />

1° De gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van de<br />

onontvankelijkheid ervan. De voorzitter van de examencommissie artistieke<br />

toelatingsproeven oordeelt over de ontvankelijkheid van de klacht. Hij brengt<br />

de betrokkene onverwijld op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing.<br />

2° Een beslissing die de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde wijze<br />

bevestigt <strong>of</strong> herziet.<br />

In geval de klacht door de voorzitter van de examencommissie artistieke<br />

toelatingsproeven als ontvankelijk wordt beoordeeld, stelt de voorzitter van<br />

de examencommissie artistieke toelatingsproeven <strong>of</strong> een daartoe<br />

gemachtigde, een dossier samen waarbij hij alle informatie omtrent de klacht<br />

inwint.<br />

De examencommissie artistieke toelatingsproeven in bijzondere zitting neemt<br />

een beslissing die de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde wijze<br />

bevestigt, <strong>of</strong> herziet. De kandidaat-student kan op zijn verzoek gehoord<br />

worden in de buitengewone zitting van de commissie artistieke<br />

toelatingsproeven <strong>of</strong> door de decaan. Hij kan zich laten bijstaan.<br />

De bedoelde beslissingen worden aan de kandidaat-student ter kennis<br />

gebracht binnen een termijn van vijftien kalenderdagen die ingaat op de dag<br />

na deze waarop het beroep is ingesteld.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 6<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

§4. Extern beroep bij onregelmatigheden<br />

(zie http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Raad/)<br />

Er werd een Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen opgericht<br />

bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Raad doet als administratief<br />

rechtscollege uitspraak over het beroep tegen studievoortgangsbeslissingen dat door<br />

kandidaat-studenten wordt ingesteld, na uitputting van de interne<br />

beroepsprocedure.<br />

Artikel 4. Aanmeldingsprocedure en bijkomende<br />

toelatingsvoorwaarden voor de master Beeldende Kunsten,<br />

Audiovisuele Kunsten, Muziek en Drama en de Engelstalige master<br />

Visual <strong>Arts</strong>, Audiovisual <strong>Arts</strong> en Music<br />

§1. Externe kandidaten die niet binnen de school <strong>of</strong> arts rechtstreeks doorstromen<br />

van de bacheloropleiding naar de masteropleiding dienen tijdig een<br />

aanmeldingsdossier in te dienen.<br />

Er zijn twee aanmeldingsrondes: één in de lente en één in de zomer voorafgaand<br />

aan de start van het academiejaar. De oriënteringscommissie van de gekozen<br />

opleiding <strong>of</strong> afstudeerrichting behandelt het aanmeldingsdossier en geeft na een<br />

gesprek met de kandidaat advies over instroom in de opleiding. Deadlines alsook<br />

inhoud en organisatiemodaliteiten met betrekking tot de instroomprocedure<br />

worden bekend gemaakt via de website www.school<strong>of</strong>arts.be.<br />

§2. Het correct doorlopen van de aanmeldingsprocedure is een bijkomende<br />

toelatingsvoorwaarde. De inschrijving van kandidaat-studenten die de<br />

aanmeldingsprocedure niet correct doorlopen, kan geweigerd worden.<br />

Artikel 5. Aanmeldingsprocedure en bijkomende<br />

toelatingsvoorwaarden voor het volgen van een schakelprogramma<br />

Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama en Muziek<br />

§1. Kandidaat-studenten die in het bezit zijn van één van de hieronder opgesomde<br />

pr<strong>of</strong>essionele bachelor diploma’s, komen in aanmerking voor inschrijving voor<br />

het schakelprogramma:<br />

Ten aanzien van de opleiding Beeldende Kunsten: bachelor Interieurvormgeving,<br />

bachelor Beeldende Vormgeving, bachelor Audiovisuele Technieken, bachelor<br />

Beeld-Geluid-Montage, bachelor Film-Tv-Video, bachelor Fotografie, bachelor<br />

Technologie Assistentie, bachelor Modetechnologie, bachelor Textieltechnologie,<br />

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur.<br />

Ten aanzien van de opleiding Audiovisuele Kunsten: bachelor Audiovisuele<br />

Technieken, bachelor Beeld-Geluid-Montage, bachelor Film-Tv-Video, bachelor<br />

Technologie Assistentie.<br />

Ten aanzien van de opleiding Drama: bachelor in de Dans.<br />

Ten aanzien van de opleiding Muziek: bachelor in de Pop- en Rockmuziek,<br />

bachelor in de Musical.<br />

§2. Kandidaat-studenten die wensen in te schrijven voor een schakelprogramma<br />

volgen dezelfde aanmeldingsprocedure zoals vastgelegd voor kandidaten voor de<br />

master Beeldende en Audiovisuele Kunsten (artikel 4). Op basis van de<br />

procedure alsook bewijzen van bekwaamheid geeft de oriënteringscommissie<br />

advies over de samenstelling van het schakelprogramma.<br />

§3. Kandidaat-studenten met een bachelordiploma uit het buitenland die geen<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 7<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

gelijkwaardigheidserkenning academisch niveau kunnen voorleggen, dienen<br />

eveneens de aanmeldingsprocedure te volgen zoals vastgelegd voor kandidaten<br />

voor de master Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama en Muziek. De<br />

school <strong>of</strong> arts beslist, op advies van de oriënteringscommissie, <strong>of</strong> de kandidaat<br />

kan toegelaten worden via een schakelprogramma.<br />

§4. Het correct doorlopen van de aanmeldingsprocedure is een bijkomende<br />

toelatingsvoorwaarde. De inschrijving van kandidaat-studenten die de<br />

aanmeldingsprocedure niet correct doorlopen, kan geweigerd worden.<br />

Artikel 6. Toelatingsvoorwaarden voor de opleiding bachelor na<br />

bachelor in de Landschapsontwikkeling<br />

§1. Een kandidaat-student die wenst in te stromen in de bachelor na bachelor in de<br />

Landschapsontwikkeling dient te beschikken over een diploma dat rechtstreeks<br />

toegang geeft tot deze opleiding. Een lijst van deze diploma’s is opgenomen in de<br />

aanmeldingsprocedure van de opleiding. Indien een kandidaat student niet<br />

beschikt over een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding dient<br />

hij de aanmeldingsprocedure te volgen zoals vastgelegd voor kandidaten voor de<br />

bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling. De oriënteringscommissie<br />

van de opleiding behandelt het aanmeldingsdossier en geeft na een gesprek met<br />

de kandidaat advies over instroom in de opleiding. Deadlines alsook inhoud en<br />

organisatiemodaliteiten met betrekking tot de aanmeldingsprocedure worden<br />

bekend gemaakt via de website www.school<strong>of</strong>arts.be.<br />

§2. Het correct doorlopen van de aanmeldingsprocedure is een bijkomende<br />

toelatingsvoorwaarde. De inschrijving van kandidaat-studenten die de<br />

aanmeldingsprocedure niet correct doorlopen, kan geweigerd worden.<br />

§3. In de bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling wordt bij inschrijving de<br />

mogelijkheid geboden om in functie van de vooropleiding(en) van de student<br />

bepaalde opleidingsonderdelen te vervangen. Op basis van de reeds behaalde<br />

competenties / credits in de vooropleiding(en) kunnen, voor maximaal 6<br />

studiepunten, de opleidingsonderdelen ‘Planmethodiek’, ‘Ruimtelijke Planning’,<br />

‘Landschapsanalyse’, ‘Landschapsgenese’, ‘Natuur- en Landschapsbeheer’,<br />

‘Bosbeheer’, ‘Recreatiekunde en Verkeerskunde’ vervangen worden door<br />

aanverwante opleidingsonderdelen te kiezen uit het aanbod van de Associatie<br />

Universiteit <strong>Gent</strong>, na goedkeuring door de opleidingscommissie. Dit geldt<br />

evenwel niet voor de opleidingsonderdelen ‘Landschap en Beleid’, ‘Projecten<br />

Landschapsontwerp I’, ‘Projecten Landschapsontwerp II’, ‘Stage en<br />

Rapportering’, ‘GIS I’ en ‘GIS II’.<br />

Artikel 7. Toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Specifieke<br />

Lerarenopleiding (SLO)<br />

De student kan, mits een bijkomende inschrijving en de betaling van het<br />

vastgelegde studiegeld, opleidingsonderdelen van de specifieke lerarenopleiding<br />

gedeeltelijk tijdens <strong>of</strong> geheel na de master volgen.<br />

De omvang van een Specifieke Lerarenopleiding bedraagt 60 studiepunten, waarvan<br />

30 studiepunten theorie- en 30 studiepunten praktijkcomponent.<br />

De student van de opleiding Muziek kan de 30 studiepunten theoriecomponent reeds<br />

in de master Muziek laten indalen.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 8<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Artikel 8. Toelatingsvoorwaarden voor de nascholingen Geografisch<br />

Informatie Systeem (GIS)<br />

§1. De nascholingen GIS is opengesteld voor personen die in het bezit zijn van een<br />

graad van bachelor (<strong>of</strong> gelijkwaardig). Kandidaat-deelnemers met relevante<br />

aantoonbare beroepservaring kunnen eveneens worden toegelaten. Zij dienen<br />

hiertoe een gemotiveerde aanvraag in bij de studietrajectbegeleider. De<br />

studietrajectbegeleider adviseert, in overleg met de coördinator van de<br />

nascholing, de decaan, die een beslissing neemt.<br />

§2. Het maximum aantal inschrijvingen voor de nascholing GIS bedraagt 25. De<br />

datum van inschrijving van de kandidaten bepaalt de rangorde. De school <strong>of</strong> arts<br />

behoudt zich het recht deze nascholing niet te laten plaatsvinden bij een<br />

onvoldoende aantal inschrijvingen.<br />

Artikel 9. Toelatingsvoorwaarden voor het postgraduaat<br />

Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst<br />

§1. Een kandidaat die wenst in te schrijven voor het postgraduaat Tentoonstelling en<br />

Beheer van Actuele Kunst (TEBEAC) dient houder te zijn van een masterdiploma<br />

<strong>of</strong> equivalent.<br />

§2. Uitzonderlijk kunnen ook kandidaat-studenten worden toegelaten die zijn<br />

ingeschreven in een masteropleiding en hun masterdiploma in de januariexamenperiode<br />

van het academiejaar kunnen behalen. Het getuigschrift van<br />

TEBEAC kunnen deze kandidaten echter pas ontvangen indien ze ook effectief<br />

houder zijn van dat masterdiploma op het moment van afstuderen binnen de<br />

opleiding TEBEAC.<br />

§3. Alle kandidaten hebben in de periode augustus/september voorafgaand aan de<br />

start van het academiejaar een gesprek met de oriënteringscommissie van de<br />

opleiding. Enkel bij een positieve evaluatie van dit intakegesprek kan de<br />

kandidaat-student zich inschrijven voor de opleiding TEBEAC. Deadlines alsook<br />

inhoud en organisatiemodaliteiten met betrekking tot de aanmeldingsprocedure<br />

worden bekend gemaakt via de website www.school<strong>of</strong>arts.be.<br />

Artikel 10. Taalvoorwaarden<br />

§1. Voor de opleidingen Interieurvormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur en<br />

Landschapsontwikkeling gelden de algemene taalvoorwaarden zoals beschreven<br />

in de Onderwijs- en examenregeling van Ho<strong>Gent</strong>.<br />

§2. Voor de bachelor- en masteropleidingen Beeldende Kunsten, Audiovisuele<br />

Kunsten, Muziek en Drama alsook voor de master Visual <strong>Arts</strong>, Audiovisual <strong>Arts</strong> en<br />

Music geldt dat het taalniveau van anderstalige kandidaat-studenten wordt<br />

beoordeeld als onderdeel van de toelatingsproef. Anderstalige kandidaatstudenten<br />

die zich willen inschrijven en waarvan de kennis van de onderwijstaal<br />

tijdens de artistieke toelatingsproef onvoldoende blijkt, kunnen geweigerd<br />

worden. Anderstalige kandidaat-studenten die slagen op de artistieke<br />

toelatingsproef kunnen inschrijven voor een diplomacontract. Zij moeten zich<br />

inschrijven in een taalinstituut indien ze niet beschikken over een certificaat<br />

taalniveau 5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs <strong>of</strong> een<br />

gelijkwaardig certificaat in het Europees Referentie Framework (voor de<br />

Nederlandstalige opleidingen) <strong>of</strong> over het specifiek taalbewijs dat binnen de<br />

Onderwijs- en examenregeling van Ho<strong>Gent</strong> voorzien is (voor de Engelstalige<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 9<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

opleidingen). De studietrajectbegeleider zal de behaalde resultaten aan het<br />

taalinstituut jaarlijks evalueren en kan jaarlijks bindende voorwaarden opleggen<br />

in het kader van studievoortgangsbewaking.<br />

§3. Om te kunnen starten in de Specifieke Lerarenopleiding dienen niet<br />

Nederlandstalige studenten te beschikken over een attest van academische<br />

taalvaardigheid:<br />

- een attest van slagen in niveau 6 aan het Universitair Centrum voor<br />

Talenonderwijs <strong>Gent</strong>; <strong>of</strong><br />

- een attest van slagen in richtgraad 4 niveau 10 aan het Instituut voor<br />

Volwassenenonderwijs; <strong>of</strong><br />

- een certificaat ‘Nederlands als vreemde taal’, pr<strong>of</strong>iel ‘academische<br />

taalvaardigheid’ van de Nederlandse Taalunie.<br />

Artikel 11. Procedure toelatingsonderzoek: afwijkende<br />

toelatingsvoorwaarden in het kader van virtuositeit<br />

§1. Kandidaat-studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen<br />

toelating verkrijgen om zich in te schrijven voor een bacheloropleiding indien ze<br />

slagen in een toelatingsonderzoek (zie webpagina http://www.hogent.be). Een<br />

specifieke procedure regelt dit onderzoek.<br />

Om deel te kunnen nemen aan het toelatingsonderzoek dient de kandidaat te<br />

voldoen aan de taalvoorwaarden zoals bepaald in artikel 22 §2, 1°. Het<br />

toelatingsonderzoek kan worden aangevraagd door:<br />

- kandidaat-studenten die niet voldoen aan de voormelde toelatingsvoorwaarden,<br />

op voorwaarde dat ze minstens 21 jaar zijn;<br />

- vluchtelingen en ontheemden, zonder leeftijdsbeperking;<br />

- virtuozen, zijnde personen die een bepaalde discipline op een uitzonderlijke<br />

wijze beheersen, zonder leeftijdsbeperking;<br />

- houders van een getuigschrift van het secundair-na-secundair, zonder<br />

leeftijdsbeperking.<br />

Om zich uiteindelijk te kunnen inschrijven dient de kandidaat ook te voldoen aan<br />

de eventuele bijkomende toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor de<br />

kandidaat wenst in te schrijven.<br />

§2. Onverminderd de regelingen met betrekking tot het toelatingsonderzoek binnen<br />

de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> en de Associatie universiteit <strong>Gent</strong> wordt bij een<br />

toelatingsonderzoek op gronde van virtuositeit volgende procedure gevolgd:<br />

1° Stap 1<br />

Student dient een dossier in bij de Ho<strong>Gent</strong>-begeleider toelatingsonderzoek.<br />

Dit dossier omvat steeds minstens een CV en een artistiek portfolio.<br />

2° Stap 2<br />

De Ho<strong>Gent</strong>-begeleider toelatingsonderzoek stuurt, via de trajectbegeleider<br />

van de betrokken opleiding, het dossier door aan de decaan. De decaan stelt<br />

een expertencommissie samen van docenten, aangevuld met minstens 1<br />

externe expert. Een expertencommissie bestaat uit minstens 2<br />

commissieleden en aangevuld met de voorzitter van de opleidingscommissie<br />

als commissievoorzitter. De trajectbegeleider van de opleiding is de secretaris<br />

van de commissie.<br />

3° Stap 3<br />

De expertencommissie brengt een oordeel uit <strong>of</strong> de kandidaat de discipline op<br />

een uitzonderlijke wijze beheerst en maakt een schriftelijk verslag op.<br />

De commissie nodigt daarbij steeds de kandidaat uit voor een interview en/<strong>of</strong><br />

praktische proef. De commissie heeft steeds de mogelijkheid om verdere<br />

deelproeven te organiseren indien men meent dat dit nodig is om een<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 10<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

volwaardig besluit te kunnen nemen. Het onderzoek van de<br />

expertencommissie zal tevens doorgaan als artistieke toelatingsproef. Indien<br />

de kandidaat het statuut van virtuoos verwerft zal hij geen bijkomende<br />

artistieke toelatingsproef moeten doen.<br />

4° Stap 4<br />

De trajectbegeleider legt als secretaris van de expertencommissie het<br />

schriftelijk verslag ter goedkeuring voor aan de decaan en van de beslissing<br />

wordt een facultaire beslissing opgemaakt. De trajectbegeleider maakt de<br />

facultaire beslissing over aan de Ho<strong>Gent</strong>-begeleider toelatingsonderzoek en<br />

aan de kandidaat. Bij een positief resultaat kan de student zich inschrijven<br />

voor de opleiding.<br />

Deel II. Inschrijving<br />

Artikel 12. Inschrijving met een creditcontract<br />

§1. Toelating tot een opleidingsonderdeel <strong>of</strong> opleidingsonderdelen met een<br />

creditcontract uit masterprogramma’s wordt enkel goedgekeurd indien de<br />

kandidaat-student het onderliggende bachelordiploma heeft behaald.<br />

§2. De faculteit kan bij goedkeuring van het creditcontract van de kandidaat-student<br />

eisen dat verschillende opleidingsonderdelen simultaan worden opgenomen. Het<br />

gaat hierbij om praktijkgerichte en/<strong>of</strong> theoretische opleidingsonderdelen die<br />

omwille van inhoudelijke redenen niet afzonderlijk gevolgd kunnen worden.<br />

Welke opleidingsonderdelen samen opgenomen moeten worden, is vastgelegd in<br />

een facultaire beslissing.<br />

Artikel 13. Combineren van opleidingsonderdelen van verschillende<br />

opleidingen, afstudeerrichtingen <strong>of</strong> afstudeeropties<br />

Voor het combineren van meerdere inschrijvingen van opleidingsonderdelen uit<br />

verschillende opleidingen, afstudeerrichtingen en/<strong>of</strong> afstudeeropties binnen de<br />

Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Drama en Muziek is de toelating van de<br />

decaan vereist. Een aanvraag hiervoor kan bij de studietrajectbegeleider worden<br />

ingediend.<br />

Artikel 14. Een inschrijving in de master Muziek voor kandidaten die<br />

reeds een masterdiploma Muziek behaalden<br />

§1. Kandidaten die reeds een masterdiploma Muziek hebben behaald kunnen geen<br />

tweede diplomacontract aangaan voor de masteropleiding Muziek.<br />

Uitzonderingen worden gemaakt voor studenten die bij een tweede<br />

masteropleiding in de Muziek een andere afstudeerrichting kiezen en/<strong>of</strong> die bij<br />

hun tweede masteropleiding in de muziek voor een andere instrumentenfamilie<br />

kiezen. Studenten die binnen dezelfde instrumentenfamilie wensen een tweede<br />

masteropleiding te volgen, kunnen enkel verder studeren via creditcontract.<br />

§2. Bij de goedkeuring van het creditcontract wordt ook rekening gehouden met<br />

artikel 12 §2. Naargelang het reeds gevolgde curriculum kan een kandidaatstudent<br />

een pakket van opleidingsonderdelen krijgen waarvoor hij dient in te<br />

schrijven met een creditcontract. In elk geval dient de student steeds ‘Kleine<br />

ensembles’ en ‘Grote ensembles’ als bijkomende opleidingsonderdelen op te<br />

nemen.<br />

§3. Bij de goedkeuring van het creditcontract wordt tevens rekening gehouden met<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 11<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

de motivatie en beweegredenen van de kandidaat. Indien wordt vastgesteld dat<br />

motivatie en pr<strong>of</strong>iel van de kandidaat beter aansluiten bij de master Solist<br />

Hedendaagse Muziek, kan de kandidaat geweigerd worden voor een tweede<br />

masteropleiding.<br />

§4. Volgende instrumenten worden gedefinieerd als behorende tot dezelfde<br />

instrumentenfamilie:<br />

- Klarinet en basklarinet<br />

- Trombone en bastrombone<br />

- Viool en altviool<br />

- Hobo en althobo<br />

Artikel 15. Keuze van lesgever door studenten van de opleidingen<br />

Muziek<br />

Iedere student kiest vrij -indien er een keuzemogelijkheid voorhanden is- zijn/haar<br />

lesgever instrument <strong>of</strong> zang in de afstudeerrichting Uitvoerende Muziek – optie<br />

klassieke muziek. Ook de student in de afstudeerrichting Scheppende Muziek – optie<br />

Compositie kiest vrij -indien de keuzemogelijkheid voor handen is- zijn/haar lesgever<br />

voor het opleidingsonderdeel ‘Compositie’. De student dient voor de aanvang van het<br />

academiejaar zijn keuze kenbaar te maken aan het studentensecretariaat. Bij<br />

laattijdige inschrijvingen dient de keuze van lesgever bij inschrijving meegedeeld te<br />

worden.<br />

Artikel 16. Ondertekening curriculum<br />

§1. Het curriculum van de student moet uiterlijk tegen 1 december van het lopende<br />

academiejaar ondertekend (volgens de richtlijnen via handtekening op papier <strong>of</strong><br />

via elektronisch akkoord) bezorgd worden aan het studentensecretariaat.<br />

§2. Indien de student wijzigingen aanvraagt in zijn curriculum voor het tweede<br />

semester, moet het curriculum uiterlijk op 15 maart ondertekend (volgens de<br />

richtlijnen via handtekening op papier <strong>of</strong> via elektronisch akkoord) bezorgd<br />

worden aan het studentensecretariaat.<br />

§3. Indien de student zijn curriculum niet tijdig ondertekent zijn vermeende fouten<br />

<strong>of</strong> betwistingen in het curriculum van de student steeds de verantwoordelijkheid<br />

van de student.<br />

§4. Het loutere feit dat een student heeft deelgenomen aan onderwijs- <strong>of</strong><br />

evaluatiemomenten van een opleidingsonderdeel <strong>of</strong> deelopleidingsonderdeel<br />

impliceert niet dat hij ervoor is ingeschreven.<br />

Artikel 17. Inschrijving voor keuzevakken<br />

§1. Studenten kunnen zich inschrijven voor keuzevakken tot maximaal twee weken<br />

na de start van de onderwijsactiviteiten van de betrokken opleidingsonderdelen.<br />

De aanvraag tot inschrijving voor keuzevakken meer dan twee weken na de start<br />

van de onderwijsactiviteiten wordt geweigerd.<br />

§2. Studenten die zich na 1 november uitschrijven voor opleidingsonderdelen van het<br />

eerste semester behorende tot een verplicht keuzepakket binnen de opleiding,<br />

kunnen zich datzelfde academiejaar niet meer inschrijven voor<br />

opleidingsonderdelen van het tweede semester die behoren bij hetzelfde<br />

keuzepakket.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 12<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

§3. Uitzonderingen op §1. en §2. van dit artikel kunnen op gemotiveerde wijze<br />

aangevraagd worden bij de studietrajectbegeleider van de opleiding. De decaan<br />

neemt een beslissing in het dossier.<br />

Artikel 18. Aanvraag geïndividualiseerd traject (GIT)<br />

§1. Studenten die geen modeltraject volgen dienen een aanvraag in te dienen tot<br />

geïndividualiseerd traject. Studenten dienen hun aanvraag voor het eerste<br />

semester uiterlijk in te dienen tegen 8 oktober. Voor het tweede semester dienen<br />

studenten hun aanvraag uiterlijk in te dienen tegen 18 februari.<br />

§2. Een geïndividualiseerd traject behelst maximum 66 studiepunten behalve voor de<br />

bachelor- en masteropleiding Muziek. In de opleiding Muziek behelst het<br />

maximum aantal op te nemen studiepunten 75.<br />

Studenten die in hun geïndividualiseerd traject meer dan het maximum<br />

vastgelegde aantal studiepunten wensen op te nemen, dienen hiertoe een<br />

gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de studietrajectbegeleider. De<br />

studietrajectbegeleider adviseert, in overleg met de voorzitter van de<br />

opleidingscommissie <strong>of</strong> zijn vervanger, de decaan die een beslissing neemt.<br />

§3. Bij de opbouw van de opleidingsprogramma’s werd de volgtijdelijkheid en<br />

gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De volgtijdelijkheid en<br />

gelijktijdigheid geeft weer welke opleidingsonderdelen achtereenvolgens én<br />

gelijktijdig gevolgd moeten worden. De student moet bij de opbouw van zijn<br />

geïndividualiseerd studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid<br />

respecteren. Studenten die in hun geïndividualiseerd traject willen afwijken van<br />

de regels van volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid, dienen hiertoe een<br />

gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de studietrajectbegeleider. De<br />

studietrajectbegeleider adviseert, in overleg met de voorzitter van de<br />

opleidingscommissie <strong>of</strong> zijn vervanger, de decaan die een beslissing neemt.<br />

§4. Bij programmawijzigingen wordt door de respectievelijke opleidingscommissie de<br />

concordantie vastgesteld, qua inhoud en studieomvang, tussen de<br />

opleidingsonderdelen uit het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ programma. Studenten die<br />

met een geïndividualiseerd traject herinschrijven dienen de concordantietabel te<br />

respecteren bij het samenstellen van hun geïndividualiseerd studieprogramma.<br />

Artikel 19. Bijkomende regelgeving aanvraag geïndividualiseerd<br />

traject (GIT) voor de masteropleidingen Beeldende Kunsten,<br />

Audiovisuele Kunsten, Drama, Muziek en de Engelstalige<br />

masteropleidingen Visual <strong>Arts</strong>, Audiovisual <strong>Arts</strong> en Music<br />

Bij het combineren van opleidingsonderdelen bachelor met een inschrijving in de<br />

master, worden volgende restricties gevolgd:<br />

§1. Studenten die nog één <strong>of</strong> meerdere ho<strong>of</strong>dpraktijkopleidingsonderdelen uit de<br />

bacheloropleiding dienen af te leggen, kunnen niet inschrijven voor<br />

ho<strong>of</strong>dpraktijkopleidingsonderdelen alsook de scriptie uit de master.<br />

§2. Studenten die enkel nog theoretische opleidingsonderdelen uit de bachelor<br />

dienen af te leggen, kunnen starten in de master. De school <strong>of</strong> arts kan wel<br />

restricties opleggen ten aanzien van het maximaal op te nemen studiepunten<br />

binnen het geïndividualiseerd programma.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 13<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

§3. Voor studenten van wie de studievoortgang in de bachelor niet optimaal was, en<br />

die nog opleidingsonderdelen dienen af te leggen waarvoor zij voor een derde<br />

keer inschrijven, zal de inschrijving in de master worden geweigerd.<br />

§4. Voor studenten die nog voor meer dan 27 studiepunten opleidingsonderdelen<br />

moeten afleggen uit de bachelor, zal de inschrijving in de master worden<br />

geweigerd.<br />

§5. Voor kandidaat-studenten die hun bachelordiploma alsnog dienen te behalen aan<br />

een andere onderwijsinstelling, zal de inschrijving in de master worden<br />

geweigerd.<br />

§6. Uitzonderingen op §1. tot en met §5. van dit artikel kunnen op gemotiveerde<br />

wijze aangevraagd worden bij de studietrajectbegeleider van de opleiding. De<br />

decaan neemt een beslissing in het dossier.<br />

Deel III. Organisatie van de onderwijsactiviteiten<br />

Artikel 20. Bijzondere studiegelden<br />

In de faculteitsraad worden de bijzondere studiegelden voor de opleidingen ‘bachelor<br />

na bachelor in de Landschapsontwikkeling’, ‘master Solist Hedendaagse Muziek’,<br />

nascholing ‘GIS’, ‘Postgraduaat TEBEAC: Tentoonstelling en Beheer van Actuele<br />

Kunst’ en de regeling rond de terugbetaling van deze bijzondere studiegelden bij<br />

uitschrijving <strong>of</strong> wijziging van het jaarprogramma vastgelegd.<br />

De vastgelegde bijzondere studiegelden bedragen voor academiejaar 2012-2013:<br />

- Bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling: 1000 euro<br />

- Master Solist Hedendaagse Muziek: 1500 euro<br />

- Nascholing GIS: 300 euro<br />

- Postgraduaat TEBEAC: Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst: 1500<br />

euro<br />

Artikel 21. Bijzondere studiekosten voor de opleidingen Beeldende<br />

Kunsten, Audiovisuele Kunsten, Muziek, Drama, Interieurvormgeving,<br />

Landschaps- en Tuinarchitectuur en Specifieke Lerarenopleiding<br />

§1. Alle studenten die zich inschrijven voor de opleidingen Audiovisuele Kunsten,<br />

Beeldende Kunsten, Muziek, Drama, Interieurvormgeving, Landschaps- en<br />

Tuinarchitectuur en Specifieke Lerarenopleiding van de school <strong>of</strong> arts betalen<br />

naast het door de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> vastgestelde studiegeld een bedrag voor<br />

bijzondere studiekosten. Deze studiekosten, in de niet-Muziekopleidingen ook wel<br />

ateliergeld genoemd, zijn verbonden met specifieke gebruiks- en verbruikskosten<br />

voor studenten in de faculteit als geheel en in de diverse afstudeerrichtingen.<br />

De faculteitsraad beslist over de besteding van dit geld. Het wordt aangewend<br />

voor:<br />

- cursussen en fotokopieën, waaronder ook extra opdrachten en oefeningen,<br />

toelichting bij opdrachten, tekstfragmenten, partituren, plannen, examens<br />

enz.<br />

- de basisgebruiks- en verbruiksmiddelen voor ateliers<br />

- afvalverwerking van specifiek ateliergebonden activiteiten<br />

- gezamenlijke studiereizen en studie-uitstappen<br />

- aankoop, beheer, onderhoud en herstelling van ontlenings- en<br />

gebruiksapparatuur, inclusief instrumenten, voor studenten in de lokalen,<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 14<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

ateliers <strong>of</strong> in de diverse uitleendiensten<br />

- gezamenlijke kosten bij projecten<br />

- uitrusten en beheren van zelfstudie- en repetitielokalen, ook buiten de<br />

lesuren en de normale openingsuren<br />

Deze bijdrage in de studiekosten bedraagt:<br />

- 25 euro voor Specifieke Lerarenopleiding<br />

- 125 euro voor Muziek (alle trajecten behalve Instrumentenbouw)<br />

- 150 euro voor Muziek – master Instrumentenbouw<br />

- 200 euro voor Interieurvormgeving, Landschap- en tuinarchitectuur, Vrije<br />

Kunsten – Tekenkunst, Muziek – bachelor Instrumentenbouw<br />

- 250 euro voor Fotografie, Grafisch Ontwerp (alle trajecten), Multimediale<br />

Vormgeving, Vrije Kunsten (alle trajecten behalve Tekenkunst), Mode,<br />

Textielontwerp<br />

- 300 euro voor Drama<br />

- 350 euro voor Animatiefilm<br />

- 400 euro voor Film<br />

§2. De bijzondere studiekosten worden individueel berekend per student en per<br />

ingeschreven opleiding op basis van het aantal opgenomen studiepunten (SP) en<br />

de verhouding van praktijkgebonden studiepunten tot het totaal volgens<br />

onderstaande tabel:<br />

opgenomen SP ≥ 45 100%<br />

30 < opgenomen SP opgenomen praktijk-SP ≥<br />

100%<br />

< 45<br />

21<br />

opgenomen praktijk-SP < opgenomen theorie- SP 100%<br />

21<br />

≥ 21<br />

opgenomen<br />

< 21<br />

theorie-SP 50%<br />

opgenomen SP ≤ 30 opgenomen praktijk-SP ≥<br />

18<br />

50%<br />

8 ≤ opgenomen praktijk- opgenomen theorie-SP 50%<br />

SP < 18<br />

≥ 12<br />

opgenomen<br />

< 12<br />

theorie-SP 25%<br />

opgenomen praktijk-SP < opgenomen theorie-SP 25%<br />

8<br />

≥ 12<br />

opgenomen<br />

< 12<br />

theorie-SP 0<br />

§3. Studenten krijgen na inschrijving een voorlopige aanrekening gebaseerd op de<br />

opgenomen studiepunten. Na het definitief vastleggen van de individuele<br />

trajecten in het tweede semester, wordt er een definitieve berekening gemaakt,<br />

waarna er een terugbetaling <strong>of</strong> bijkomende betaling mogelijk is.<br />

§4. Het betalen van de bijzondere studiekosten is naast het betalen van het<br />

studiegeld een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan de<br />

onderwijsactiviteiten en de examens.<br />

Artikel 22. Terugbetaling van de bijzondere studiekosten<br />

§1. Studenten die zich uitschrijven vóór de start van het academiejaar krijgen het<br />

volledige bedrag terug.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 15<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

§2. Studenten die zich uitschrijven vóór 1 november betalen een vierde voor<br />

deelname in de kosten.<br />

§3. Studenten die zich uitschrijven tussen 1 november en 31 december betalen de<br />

helft voor deelname in de kosten.<br />

§4. Studenten die zich uitschrijven na 31 december kunnen niet meer genieten van<br />

een terugbetaling.<br />

§5. Studenten die met een Eramusbeurs een periode in het buitenland studeren<br />

kunnen niet genieten van bijzondere terugbetaling buiten de hierboven<br />

beschreven regeling.<br />

Artikel 23. Ontlening van materiaal en instrumenten door studenten<br />

§1. Een student kan materiaal <strong>of</strong> instrumenten ontlenen i.h.k.v. de opleiding aan de<br />

school <strong>of</strong> arts <strong>of</strong> voor pedagogische, onderzoeksgerelateerde <strong>of</strong> artistiek-culturele<br />

activiteiten ondersteund <strong>of</strong> geïnitieerd door de school <strong>of</strong> arts.<br />

§2. De faculteitsraad legt de bepalingen rond het ontlenen vast in een<br />

ontleningsreglement, dat integraal online gepubliceerd wordt en in elke<br />

uitleendienst beschikbaar is.<br />

§3. Meer in het bijzonder zijn volgende krachtlijnen van toepassing:<br />

- De betrokken vakgroep kan extra uitleenvoorwaarden bepalen, zoals het<br />

akkoord van de betrokken titularis, ingeschreven zijn in een bepaalde<br />

opleiding en/<strong>of</strong> afstudeerrichting, het verplicht gevolgd hebben van een<br />

specifieke opleiding over het gebruik enz.<br />

- Voor instrumenten en een selecte lijst materiaal dient er een kleine huurprijs<br />

betaald te worden.<br />

- Een student die materiaal <strong>of</strong> een instrument ontleent, moet de werking en<br />

het gebruik ervan voldoende kennen, het beheren tijdens de ontlening<br />

volgens de principes van de goede huisvader en het niet ter beschikking<br />

stellen van derden.<br />

- Tijdens de ontlening is de student verantwoordelijk voor het materiaal <strong>of</strong> het<br />

instrument en zal moeten instaan voor een schadevergoeding bij schade <strong>of</strong><br />

diefstal. De waarde wordt bepaald op basis van een gepaste herstelling <strong>of</strong><br />

vernieuwing. Indien het voorwerp verzekerd is binnen de Ho<strong>Gent</strong>verzekeringspolis,<br />

dan staat de student in voor het vrijstellingsbedrag.<br />

- Een student die het ontleningsreglement niet respecteert, zal uitgesloten<br />

worden van ontlening.<br />

Artikel 24. Aanwezigheid tijdens onderwijsactiviteiten met<br />

permanente evaluatie en/<strong>of</strong> niet-periode gebonden evaluaties<br />

§1. Bij opleidingsonderdelen die vallen onder het systeem van de permanente<br />

evaluatie <strong>of</strong> niet-periode gebonden evaluatie, is de aanwezigheid van studenten<br />

verplicht. De student zorgt ervoor dat hij voldoet aan het verwachtingspatroon<br />

van actieve deelname aan het onderwijsgebeuren. Iedere student draagt de<br />

verantwoordelijkheid om op regelmatige basis contact te onderhouden met zijn<br />

titularissen en hen op de hoogte te houden van zijn werkzaamheden. Regelmatig<br />

werk ter bespreking voorleggen is hierbij noodzakelijk.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 16<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

§2. Werkstukken die ter bespreking <strong>of</strong> ter beoordeling worden voorgelegd zijn altijd<br />

het resultaat van een onderwijsproces dat in samenspraak <strong>of</strong> in overleg met de<br />

lesgevers is gevoerd.<br />

§3. Aanwezigheid kan worden vastgesteld door de handtekening van de student in de<br />

aanwezigheidslijst. De door de studenten getekende aanwezigheidslijsten worden<br />

door de betrokken docenten bewaard tot drie maand na sluiting van de derde<br />

examenperiode (= tweede zittijd) van het lopende academiejaar.<br />

§4. Naast de regeling van niet-periode gebonden evaluaties, zoals beschreven in het<br />

onderwijs-en examenreglement Artikel 50, kan een ongewettigde afwezigheid<br />

van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotering ‘afwezig’ voor het volledige<br />

opleidingsonderdeel.<br />

§5. In navolging van artikel 50. §4. 2° uit het onderwijs-en examenreglement krijgen<br />

studenten die ongewettigd afwezig zijn op niet-periode gebonden evaluaties de<br />

quotering ‘afwezig’, tenzij anders vermeld in de studiefiche.<br />

Artikel 25. Algemene bepaling voor het indienen van werkstukken en<br />

opdrachten<br />

Werkstukken en opdrachten in het kader van de studie- en onderwijsactiviteiten,<br />

beoordelingen en examens moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend<br />

<strong>of</strong> gepresenteerd. In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij<br />

ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht. Indien een opdracht<br />

<strong>of</strong> artistiek werk door geval van overmacht niet tijdig klaar geraakt, wordt het werk<br />

op de dag van de beoordeling voorgelegd <strong>of</strong> gepresenteerd in de staat waarin het<br />

zich bevindt.<br />

Artikel 26. Algemene regelingen m.b.t. beschikbaarheid voor<br />

producties van de opleiding Muziek<br />

Volgende regeling is geldig voor elke student van de opleiding Muziek ongeacht <strong>of</strong> de<br />

vernoemde opleidingsdelen tot hun curriculum behoren:<br />

§1. Tijdens het academiejaar, maar ook tijdens de vakantieperiodes en de<br />

introductieweek worden de studenten geacht zich ter beschikking te houden van<br />

de school <strong>of</strong> arts voor eventuele deelname aan de voorbereiding en uitvoering<br />

van concerten <strong>of</strong> grote producties, zoals: ‘Kleine ensembles’, ‘Grote ensembles’,<br />

‘Improvisatie’, en ‘koorproducties’. Deze producties worden steeds tijdig en in<br />

overleg met de studenten gecommuniceerd.<br />

§2. De studenten kunnen ook opgeroepen worden voor de activiteiten die de school<br />

<strong>of</strong> arts inricht tijdens het academiejaar en die de uitstraling van <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

en de school <strong>of</strong> arts ten goede komen. Eventuele afwezigheden wegens ziekte <strong>of</strong><br />

heerkracht voor deze manifestaties moeten gestaafd worden door een attest.<br />

Deze activiteiten worden steeds tijdig en in overleg met de studenten<br />

gecommuniceerd.<br />

§3. Studenten die participeren aan de orkestbegeleiding van de operaproducties<br />

kunnen hiervoor, indien ingeschreven, gequoteerd worden binnen de<br />

opleidingsonderdelen ‘Grote ensembles’ <strong>of</strong> ‘begeleidingspraktijk’ / ‘begeleiden’<br />

(voor pianisten). Indien deze prestaties boventallig zijn, geschiedt de<br />

verrekening van de quotering conform artikel 43.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 17<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Artikel 27. Opleidingsonderdelen uitgesloten van<br />

studentenuitwisseling<br />

Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen in het kader van studentenuitwisseling niet<br />

gevolgd worden in een andere onderwijsinstelling. Omwille van de finaliteit van het<br />

opleidingsonderdeel is de student steeds ingeschreven voor het opleidingsonderdeel<br />

in de eigen onderwijsinstelling. Dit is het geval voor volgende opleidingsonderdelen:<br />

‘Masterproef’, ‘Scriptie’ en ‘Bachelorproef’.<br />

Artikel 28. Aanwezigheid op projectweek / projecten<br />

De aanwezigheid van studenten is verplicht tijdens projectmatige activiteiten o.a.<br />

tijdens de ‘projectweken’.<br />

Artikel 29. Aanwezigheid op infomomenten en onthaalweek<br />

De studenten zijn geacht om aanwezig te zijn op de onthaalactiviteiten en op andere<br />

momenten waarbij belangrijke informatie wordt verstrekt (deze momenten worden<br />

via de elektronische leeromgeving bekendgemaakt).<br />

Artikel 30. Begrips- en functieomschrijving m.b.t. de master in de<br />

opleidingen Beeldende Kunsten en Audiovisuele Kunsten<br />

§1. Voorstel tot masterproject: een tekst van minimaal 1, maximaal 2 pagina’s<br />

getypt.<br />

De tekst bevat:<br />

- werktitel;<br />

- een concrete omschrijving van het uit te voeren project;<br />

- een persoonlijke motivering vanuit de eigen historiek als student;<br />

- eventueel bijlagen: script van een film, plannen, schetsen,…enz.<br />

§2. Masterproject/masterproef: het artistiek project waaraan de student zich wijdt<br />

gedurende de periode dat hij het masterdiploma wenst te behalen.<br />

§3. Mentor: een persoonlijke begeleider van de masterproef van een bepaalde<br />

student. Elke student heeft minstens één mentor uit de praktijk en één uit de<br />

theorie. De ateliermentor wordt in de regel gekozen uit de docenten van de<br />

ho<strong>of</strong>dateliers van de afstudeerrichting. Afwijkingen hierop kunnen enkel bij<br />

goedkeuring door de mastercoördinator. Een lid van het onderwijzend personeel<br />

komt in aanmerking als mentor theorie wanneer hij/zij is aangesteld in een ambt<br />

van assistent, praktijkassistent, docent, ho<strong>of</strong>ddocent, <strong>of</strong> als gastpr<strong>of</strong>essor en het<br />

grootste gedeelte van de opdracht bestaat uit niet artistiek-gebonden<br />

onderdelen. Een lid van het onderwijzend personeel komt in aanmerking als<br />

mentor praktijk wanneer hij/zij is aangesteld in een artistiek ambt (artistiek<br />

assistent, artistiek praktijkassistent, artistiek docent, artistiek ho<strong>of</strong>ddocent) <strong>of</strong> als<br />

gastpr<strong>of</strong>essor en het grootste gedeelte van de opdracht bestaat uit artistiekgebonden<br />

onderdelen.<br />

De ateliermentor is titularis van het opleidingsonderdeel ‘Masterproef’ van de<br />

betrokken student. De theoriementor is titularis van het opleidingsonderdeel<br />

‘Scriptie’ van de betrokken student. Ze begeleiden samen de masterproef én de<br />

scriptie van de betrokken student en zijn bijgevolg respectievelijk co-titularis.<br />

Studenten kunnen desgevallend een derde mentor aanvragen (eventueel externe<br />

mentor). Deze is niet verplicht.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 18<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Externe mentor: een persoonlijke begeleider van de masterproef van een<br />

bepaalde student, die geen personeelslid is van de school <strong>of</strong> arts. Een externe<br />

mentor dient goedgekeurd te worden door de interne mentoren. Bij de<br />

eindbeoordeling behoort de externe mentor tot de groep van externe juryleden.<br />

§4. Scriptie: een tekst die het resultaat is van een autonoom discursief en artistiek<br />

onderzoek gevoerd door de student. In de scriptie wordt een vraagstelling<br />

behandeld die in mindere <strong>of</strong> meerdere mate los staat van de masterproef.<br />

§5. Mastercoördinator: per afstudeerrichting wordt er één coördinator aangeduid. Hij<br />

volgt in overleg met de trajectbegeleiding eventuele dossierproblemen op van de<br />

masterkandidaten. Tijdens de opleiding regelt hij eventuele infrastructurele<br />

kwesties, structureert een periodiek overleg tussen de mentoren en organiseert<br />

de samenstelling van de externe jury en het toonmoment van de<br />

eindbeoordeling. Hij is tevens voorzitter van de jury, tenzij er iemand anders<br />

wordt aangeduid.<br />

Artikel 31. Begrips- en functieomschrijving m.b.t. de master in de<br />

opleiding Muziek<br />

§1. Masterproef: is het opleidingsonderdeel dat het sluitstuk vormt tot het behalen<br />

van een master. Per opleiding, afstudeerrichting en per specialisatie varieert de<br />

masterproef op formeel en inhoudelijk vlak. Voor de opleiding Muziek bestaat de<br />

masterproef uit verschillende onderdelen. Doelstellingen en inhouden staan<br />

beschreven in de studiefiche van het opleidingsonderdeel.<br />

§2. Promotor: is de titularis <strong>of</strong> een ander lid van het onderwijzend personeel, die de<br />

student inhoudelijk en vormelijk begeleidt bij de realisatie van het betreffende<br />

opleidingsonderdeel. De promotor maakt deel uit van de examencommissie. De<br />

student kan in samenspraak met de ombudsman/-vrouw de aangeduide<br />

promotor vóór 1 december wraken.<br />

§3. Co-promotor: is co-titularis<br />

§4. Jury: is een college van deskundigen van binnen en/<strong>of</strong> buiten de school <strong>of</strong> arts<br />

dat de promotor adviseert bij de beoordeling van een student. Deze personen<br />

maken geen deel uit van de examencommissie. De decaan is ambtshalve<br />

voorzitter van de jury en kan zich laten vervangen. De promotor en de copromotor<br />

maken eveneens deel uit van de jury.<br />

II. Examenregeling<br />

Artikel 32. Aanvraag Individuele Onderwijs- en Examenmaatregelen<br />

§1. Om verzekerd te zijn van een tijdige goedkeuring van het dossier alsook van een<br />

correcte uitvoering van de verkregen examenmaatregelen dienen<br />

examenmaatregelen ten laatste 6 weken voor de start van de examenperiode<br />

aangevraagd worden. Verkregen examenmaatregelen blijven het volledige<br />

academiejaar geldig.<br />

§2. Naargelang de aard van de aanvraag en attestering kunnen afwijkingen op §1.<br />

van dit artikel toegestaan worden.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 19<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Artikel 33. Aanwezigheid op de examens<br />

De studenten dienen bij ieder examen hun identiteitskaart <strong>of</strong> studentenkaart te<br />

kunnen voorleggen en de aanwezigheidslijst te tekenen als bewijs dat zij aan het<br />

examen deelgenomen hebben.<br />

Artikel 34. Inhaalexamens<br />

§1. In toepassing van artikel 50 van de onderwijs- en examenregeling van Ho<strong>Gent</strong><br />

kunnen op basis van ernstige redenen <strong>of</strong> in geval van overmacht inhaalexamens<br />

georganiseerd worden. Daartoe kan een formulier ‘Wijziging van<br />

examenschikking’ opgevraagd worden op het examensecretariaat. Het formulier<br />

‘Wijziging van examenschikking’ is eveneens elektronisch beschikbaar.<br />

§2. De student dient het formulier ‘Wijziging van examenschikking’ in te vullen en<br />

het volledig ingevulde formulier in te dienen op het examensecretariaat. De<br />

voorzitter van de examencommissie keurt desgevallend de voorgestelde regeling<br />

goed <strong>of</strong> zal de reden van weigering meedelen.<br />

§3. Een aanvraag voor een ‘Wijziging van examenschikking’ kan enkel goedgekeurd<br />

worden indien de student voor aanvang van de examens/evaluaties het<br />

examensecretariaat op de hoogte brengt van zijn afwezigheid alsook indien de<br />

student de nodige bewijsstukken/attesteringen binnen de 24 uren na de datum<br />

van het geplande examen/evaluatie samen met het ingevuld formulier ‘Wijziging<br />

van examenschikking’ overmaakt aan het studentensecretariaat.<br />

§4. Een aanvraag voor een ‘Wijziging van examenschikking’ impliceert niet<br />

automatisch dat er een inhaalexamen kan georganiseerd worden.<br />

Artikel 35. Toekennen van het eindcijfer bij samengestelde<br />

opleidingsonderdelen die bestaan uit meerdere<br />

deelopleidingsonderdelen<br />

§1. Indien de student op alle afzonderlijke deelopleidingsonderdelen minstens de<br />

helft van de punten behaalt, wordt het eindcijfer het mathematisch gemiddelde,<br />

rekening houdende met de gewichten van de deelopleidingsonderdelen.<br />

§2. Indien de student niet op alle afzonderlijke deelopleidingsonderdelen minstens de<br />

helft behaalt en indien het mathematisch gemiddelde, rekening houdende met de<br />

gewichten van de deelopleidingsonderdelen, na afronding minder is dan 10/20<br />

wordt het eindcijfer als volgt bepaald:<br />

1° Het eindcijfer wordt het mathematisch gemiddelde indien het mathematisch<br />

gemiddelde kleiner is dan 9/20.<br />

2° Het eindcijfer wordt vastgelegd op 8/20 indien het mathematisch gemiddelde<br />

9/20 is.<br />

§3. Indien de student niet op alle afzonderlijke deelopleidingsonderdelen minstens de<br />

helft behaalt en indien het mathematisch gemiddelde, rekening houdende met de<br />

gewichten van de deelopleidingsonderdelen, na afronding groter <strong>of</strong> gelijk is aan<br />

10/20 wordt de som van de absolute tekorten over de deelopleidingsonderdelen<br />

mee in rekening gebracht:<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 20<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

1° Indien de som van de absolute tekorten niet groter is dan 1, wordt het<br />

eindcijfer bepaald door het mathematisch gemiddelde, rekening houdende<br />

met de gewichten van de deelopleidingsonderdelen.<br />

2° Indien de som van de absolute tekorten groter is dan 1, wordt het eindcijfer<br />

van het opleidingsonderdeel vastgelegd op 8/20.<br />

Artikel 36. Evaluaties van praktijkgebonden opleidingsonderdelen<br />

met permanente evaluaties en/<strong>of</strong> jury’s<br />

§1. De evaluaties van dergelijke opleidingsonderdelen vallen uitsluitend in de 1 ste<br />

examenzittijd tenzij de studiefiche anders vermeldt.<br />

§2. De faculteitsraad kan op advies van de examencommissie om zeer uitzonderlijke<br />

redenen voor een student toestaan dat er voor dergelijke opleidingsonderdelen<br />

een evaluatie in de 2 de examenzittijd wordt ingericht.<br />

Artikel 37. Samenstelling examenjury’s en algemene bepalingen voor<br />

een jurybeoordeling<br />

§1. De samenstelling van de examenjury’s, de organisatie en coördinatie van de<br />

jureringen gebeurt onder verantwoordelijkheid en goedkeuring van de decaan.<br />

§2. Jureringen kunnen slechts plaatsvinden buiten de gebouwen van de school <strong>of</strong><br />

arts mits goedkeuring van de decaan.<br />

§3. Een examenjury bestaat uit een voorzitter, de titularis en leden van het<br />

onderwijzend personeel die al dan niet co-titularis zijn. (De co-titularissen zijn de<br />

andere leden van het onderwijzend personeel die mede betrokken zijn bij de<br />

studie- en onderwijsactiviteiten van het opleidingsonderdeel.) Deze toegevoegde<br />

leden van het onderwijzend personeel vormen de groep van ‘interne juryleden’.<br />

Een examenjury kan aangevuld worden met één <strong>of</strong> meerdere ‘externe juryleden’,<br />

zoals dit zeker het geval is voor de jurering van de afstudeer- <strong>of</strong> eindprojecten in<br />

de afstudeerjaren van de pr<strong>of</strong>essionele bachelor en de academische master.<br />

§4. De samenstelling van een examenjury in een examenperiode wordt via de<br />

elektronische leeromgeving bekendgemaakt uiterlijk 2 weken vóór de aanvang<br />

van de desbetreffende jurering.<br />

§5. De voorzitter bakent voor iedere student een moment af waarbij de student de<br />

gelegenheid krijgt om zijn werk te presenteren, uit te voeren, toe te lichten en/<strong>of</strong><br />

te verdedigen. Hij zorgt ervoor dat dit moment correct en sereen verloopt,<br />

waarbij alleen de betrokken juryleden aan de beoordeling deelnemen.<br />

§6. Het moment van de uitvoering/presentatie/verdediging/toelichting is openbaar.<br />

Het publiek mag tijdens dit moment niet tussenbeide komen en mag de<br />

beoordeling niet beïnvloeden.<br />

§7. Bij de beoordeling van werkstukken door een examenjury is het niet altijd<br />

noodzakelijk dat de studenten aanwezig zijn op het moment van de jurering. In<br />

voorkomend geval worden de studenten hiervan op de hoogte gebracht.<br />

Aangezien de examens openbaar zijn, kan een student altijd op voorhand vragen<br />

om toch aanwezig te zijn en eventueel zijn werk te verdedigen tegenover de<br />

examenjury.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 21<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

§8. De examenjury trekt zich na de uitvoering/presentatie/verdediging/toelichting<br />

terug om te beraadslagen. Deze beraadslaging is niet openbaar.<br />

Artikel 38. Specifieke regelgeving i.v.m. de quotering van de<br />

opleidingsonderdelen ‘Masterproef II’ in de verschillende<br />

afstudeerrichtingen van de master in de Beeldende Kunsten en<br />

Audiovisuele Kunsten alsook in de opleiding Drama<br />

§1. De mastercoördinator is de voorzitter van de jury, tenzij er iemand anders wordt<br />

aangeduid.<br />

§2. Het accent van de beoordeling van ‘Masterproef II’ ligt bij de productevaluatie.<br />

§3. De externe jury beoordeelt ‘Masterproef II’ en kent een cijfer toe.<br />

§4. Tijdens de beraadslaging wordt het cijfer van de externe jury besproken met de<br />

mentoren en wordt het eindcijfer in consensus vastgelegd.<br />

§5. Indien er geen consensus wordt bereikt, wordt het cijfer van de externe jury voor<br />

4/5 en het cijfer van de interne jury voor 1/5 verrekend.<br />

Artikel 39. Specifieke regelgeving voor het toekennen van de punten<br />

voor het opleidingsonderdeel ‘Bachelorproef’ van de 3 de bachelor<br />

Interieurvormgeving<br />

§1. De quotering van het eindwerk ‘Bachelorproef’ is het resultaat van de<br />

procesevaluatie en de productevaluatie en telt respectievelijk voor 1/3 en 2/3<br />

van de punten.<br />

§2. Voor de samenstelling van de examenjury onderscheiden we per student:<br />

de ‘interne jury’: de verantwoordelijke titularis + de toegevoegde interne<br />

juryleden en<br />

de ‘externe jury’: de groep van externe juryleden<br />

§3. De ‘interne jury’ kent de punten toe voor de ‘procesevaluatie’ en de ‘externe jury’<br />

kent de punten toe voor de ‘productevaluatie’.<br />

§4. Bij aanvang van de beraadslaging kan het gemiddelde van de individuele cijfers<br />

van de leden gehanteerd worden als uitgangscijfer voor de gesprekken en het<br />

bepalen van de consensuscijfers.<br />

§5. Tijdens die beraadslaging moeten de juryleden de gelegenheid krijgen om hun<br />

opmerkingen te formuleren. Het is de bedoeling dat de groep van interne<br />

juryleden en de groep van externe juryleden elk een consensus bereiken over<br />

hun cijfer op 20.<br />

§6. De titularis noteert de definitieve punten in de twee kolommen van de lijst.<br />

Wanneer alle punten op de lijst staan genoteerd, ondertekenen alle juryleden<br />

deze definitieve puntenlijst.<br />

Artikel 40. Toelichting evaluatie van het opleidingsonderdeel<br />

’Ho<strong>of</strong>ddiscipline’ instrument/zang van de opleiding Muziek -<br />

afstudeerrichting Uitvoerende Muziek<br />

Definities:<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 22<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Uitgesteld examen: het afleggen van het examen in een andere dan de voorziene<br />

examenperiode in geval van ernstige redenen <strong>of</strong> in geval van overmacht.<br />

Examenrecital (= performance): is een openbaar examen dat door de opleiding<br />

georganiseerd wordt binnen de 2 de examenperiode en dat beoordeeld wordt door<br />

een jury die minstens bestaat uit een voorzitter, de docent en in 3 de bachelor en<br />

2 de master tevens een extern jurylid.<br />

Partieel examenrecital: is een examenrecital dat door de opleiding georganiseerd<br />

wordt binnen de 1 ste examenperiode en dat minstens gejureerd wordt door een<br />

voorzitter, de docent en een intern jurylid. De beoordeling wordt verrekend met<br />

het examenrecital van de tweede examenperiode. Voor inkomende Erasmusstudenten<br />

geldt het partieel examen als volwaardige evaluatie.<br />

Klasauditie: is een toonmoment dat door de docent georganiseerd wordt buiten<br />

de examenperiode en waarover de docenten zelf feedback geven. Voor<br />

inkomende Erasmus-studenten geldt de klasauditie als volwaardige evaluatie.<br />

Examenrepertoire: betreft composities die tijdens een examen vertolkt worden en<br />

die niet naar een volgend examen opnieuw kunnen gespeeld worden.<br />

Studierepertoire: betreft alle composities die de student instudeert en waaruit het<br />

examenrepertoire samengesteld wordt.<br />

Artikel 41. Examenrecitals op verwante instrumenten van de<br />

opleiding Muziek<br />

§1. In de opleiding Muziek, afstudeerrichting Uitvoerende Muziek worden<br />

examenrecitals ingericht voor de instrumentale disciplines zoals vermeld in de<br />

onderstaande kolom links. Een gedeelte van de examenrecitals kan op verwante<br />

instrumenten afgelegd worden zoals beschreven in de kolom rechts; hiertoe<br />

vraagt de student schriftelijk de toestemming aan de decaan. De decaan beslist<br />

in overleg met de voorzitter van de opleidingscommissie.<br />

§2. De decaan kan in uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met de voorzitter<br />

van de opleidingscommissie een ho<strong>of</strong>ddiscipline toevoegen aan de eerste kolom<br />

voor een individuele student; dit op voorwaarde dat er voldoende artistiek<br />

hoogstaand repertoire voor dit instrument bestaat.<br />

Instrumentale<br />

ho<strong>of</strong>ddiscipline<br />

Een deel van het examen mag afgelegd worden op:<br />

Fluit Alle types en historisch verwante instrumenten<br />

Blokfluit alle types<br />

Hobo historisch verwante instrumenten<br />

Althobo historisch verwante instrumenten<br />

Klarinet historisch verwante instrumenten<br />

Basklarinet historisch verwante instrumenten<br />

Fagot historisch verwante instrumenten<br />

Hoorn historisch verwante instrumenten<br />

Trompet historisch verwante instrumenten<br />

Trombone historisch verwante instrumenten<br />

Bastrombone historisch verwante instrumenten<br />

Tuba alle types / historisch verwante instrumenten<br />

Sax<strong>of</strong>oon alle types<br />

Slagwerk andere slagwerkinstrumenten<br />

Drums andere slagwerkinstrumenten<br />

Gitaar historisch verwante instrumenten<br />

Basgitaar contrabas<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 23<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Luit historisch verwante instrumenten<br />

Harp historisch verwante instrumenten<br />

Piano andere aanslaggevoelige klavierinstrumenten<br />

Orgel andere klavierinstrumenten<br />

Klavecimbel andere klavierinstrumenten<br />

Accordeon bandoneon<br />

Viool historisch verwante instrumenten<br />

Altviool historisch verwante instrumenten<br />

Cello historisch verwante instrumenten<br />

Contrabas historisch verwante instrumenten / basgitaar<br />

Artikel 42. Incentives voor organisatie en/<strong>of</strong> medewerking aan niet<br />

opgelegde producties van de opleiding Muziek<br />

Een muziekproject dat niet studietrajectgebonden is en dat door de student zelf<br />

georganiseerd wordt <strong>of</strong> waaraan de student meewerkt kan onder de hieronder<br />

beschreven voorwaarden gehonoreerd worden met incentives.<br />

§1. Criteria voor het in aanmerking komen voor toekenning van incentives aan een<br />

project:<br />

1° De student die zelf het initiatief neemt voor een muziekproject, verschaft de<br />

decaan een projectdossier met alle nuttige gegevens: artistieke<br />

doelstellingen, beschrijving van het verwachte verloop, duur, eventuele<br />

benodigdheden op infrastructureel gebied, aantal deelnemers (eventueel van<br />

andere faculteiten van <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>), naam van de docent die de<br />

productie begeleidt.<br />

2° Na afloop van het project wordt van alle deelnemers een beknopt verslag<br />

verwacht, waarin het totale project alsook de eigen deelname beschreven en<br />

geëvalueerd wordt.<br />

§2. Criteria voor de evaluatie van het gerealiseerde project:<br />

Artistieke originaliteit van het project:<br />

1° betekent deelname aan het project een aftasten van voor de deelnemers<br />

onbekende terreinen?<br />

2° is er sprake van kruisbestuiving en genrevermenging?<br />

3° overschrijdt het project de grenzen van de eigen specialiteit, opleiding <strong>of</strong> van<br />

de school <strong>of</strong> arts?<br />

4° wordt er gestreefd naar een kwaliteitsvol product?<br />

5° hoeveel deelnemers worden erbij betrokken?<br />

6° is er sprake van een uitvoering in concertvorm? Tot welk publiek richt het<br />

project zich?<br />

7° kan het project bijdragen tot een grotere uitstraling van <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

en/<strong>of</strong> van de opleiding?<br />

§3. Berekening van de incentives en referentieopleidingsonderdelen<br />

1° de incentives worden als volgt berekend: S/n +Q<br />

waarbij ‘S’ de som is van alle behaalde quoteringen in de loop van het<br />

academiejaar en ‘n’ het aantal producties waaraan de student deelnam. Het<br />

referentieopleidingsonderdeel telt in de berekening als de eerste productie.<br />

Q= n - 1<br />

De punten voor de permanente evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden<br />

in de berekening opgenomen als de eerste productie.<br />

2° de incentives worden toegekend aan volgende<br />

referentieopleidingsonderdelen:<br />

- het referentieopleidingsonderdeel voor de orkestinstrumenten is het<br />

opleidingsonderdeel ‘Grote ensembles’<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 24<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

- het referentieopleidingsonderdeel voor de zangstudenten is het<br />

opleidingsonderdeel ‘Muziektheatrale vorming & projecten’ <strong>of</strong> ‘Close<br />

harmony choir’<br />

- het referentieopleidingsonderdeel voor de toetsinstrumenten en<br />

tokkelinstrumenten is ‘Begeleidingspraktijk’ <strong>of</strong> ‘Harmonie lab - begeleiding<br />

jazz-zang’<br />

- het referentieopleidingsonderdeel voor de specialisatie muziekproductie is<br />

het opleidingsonderdeel ‘Opname en klankrealisatie’.<br />

- het referentieonderdeel voor compositie is ‘Compositie’<br />

- het referentieopleidingsonderdeel voor muziektheorie is ‘Portfolio<br />

muziektheorie’<br />

§4. Voorwaarde tot toekenning van incentives en procedure afhandeling<br />

1° de incentives kunnen slechts toegekend worden op voorwaarde dat de<br />

student(e) voor het referentieopleidingsonderdeel ten minste 10/20 behaalde.<br />

2° de docent die de productie begeleidt is verantwoordelijk voor het schriftelijk<br />

en gemotiveerd overmaken van de quoteringen aan de decaan; dit ten laatste<br />

in de week voorafgaand aan de betreffende examenperiode.<br />

§5. Voor de opleidingsonderdelen ‘Grote ensembles’, ‘Kleine ensembles’, ‘Koor’ en<br />

‘Begeleidingspraktijk / begeleiden’ wordt rekening gehouden met de producties<br />

waaraan de student heeft deelgenomen. Aanvullend op de quotering voor deze<br />

respectievelijke opleidingsonderdelen wordt er à rato van het aantal producties<br />

waaraan de student deelnam, een progressief stijgende quotering toegekend. Als<br />

producties komen in aanmerking: de orkestproducties ingericht door de opleiding<br />

en alle producties die vooraf als dusdanig door de decaan erkend zijn.<br />

Artikel 43. Evaluatie van de onderwijsactiviteiten van de opleidingen<br />

Landschaps- en Tuinarchitectuur en Landschapsontwikkeling<br />

In de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur wordt geen tweede examenzittijd<br />

georganiseerd voor volgende opleidingsonderdelen:<br />

1° ‘projectgestuurd ontwerpen 1’ en ‘projectgestuurd ontwerpen 2’ in het eerste<br />

modeltraject pr<strong>of</strong>essioneel gerichte bachelor in de Landschaps- en<br />

Tuinarchitectuur voor studenten die in de loop van het academiejaar een<br />

onvoldoende behaalden voor zowel ‘projectgestuurd ontwerpen 1’ als voor<br />

‘projectgestuurd ontwerpen 2’ in het eerste modeltraject pr<strong>of</strong>essioneel<br />

gerichte bachelor in de Landschaps- en Tuinarchitectuur;<br />

2° ‘projectgestuurd ontwerpen 3’ en ‘projectgestuurd ontwerpen 4’ in het tweede<br />

modeltraject pr<strong>of</strong>essioneel gerichte bachelor in de Landschaps- en<br />

Tuinarchitectuur voor studenten die in de loop van het academiejaar een<br />

onvoldoende behaalden voor zowel ‘projectgestuurd ontwerpen 3’ als voor<br />

‘projectgestuurd ontwerpen 4’ in het tweede modeltraject pr<strong>of</strong>essioneel<br />

gerichte bachelor in de Landschaps- en Tuinarchitectuur.<br />

3° Deze regelgeving steunt op het feit dat de nog niet behaalde<br />

beroepsspecifieke competenties, uit een volledig jaarprogramma van dit<br />

projectgestuurd opleidingsonderdeel, immers onmogelijk in de zomervakantie<br />

kunnen bijgestuurd en/<strong>of</strong> verworven worden tijdens één examen in de<br />

tweede examenzittijd.<br />

4° Er kan bovendien in de opleiding pr<strong>of</strong>essioneel gerichte bachelor in de<br />

Landschaps- en Tuinarchitectuur en bachelor na bachelor in de<br />

Landschapsontwikkeling voor de werkcolleges (B- activiteiten) en het<br />

begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten (C- activiteiten) een<br />

‘logewerk’ (grafisch examen) en een examen ingericht worden. De data van<br />

de logewerken worden vooraf kenbaar gemaakt en een logewerk wordt<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 25<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

slechts éénmalig ingericht.<br />

Artikel 44. Reglementering opleidingsonderdelen Stage en Kunst in<br />

het werkveld<br />

Stagereglement: alle specifieke modaliteiten betreffende de opleidingsonderdelen<br />

‘Stage’ en ‘Kunst in het werkveld’ worden vastgelegd in het ‘stagereglement’.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling 26<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Bijlage Volgtijdelijkheidstabellen<br />

Inhoud<br />

BACHELOR EN MASTER MUZIEK ................................................................................................................................................................................................................ III<br />

MASTER NA MASTER SOLIST HEDENDAAGSE MUZIEK...................................................................................................................................................................... VII<br />

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING MUZIEK .......................................................................................................................................................................................... VIII<br />

KEUZEVAKKEN OPLEIDING MUZIEK ......................................................................................................................................................................................................... IX<br />

BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR ................................................................................................................................................................ X<br />

BACHELOR INTERIEURVORMGEVING ...................................................................................................................................................................................................... XI<br />

BACHELOR EN MASTER DRAMA ................................................................................................................................................................................................................ XII<br />

BACHELOR EN MASTER AUDIOVISUELE KUNSTEN - FILM ............................................................................................................................................................. XIII<br />

BACHELOR EN MASTER AUDIOVISUELE KUNSTEN - ANIMATIEFILM .......................................................................................................................................... XIV<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – VRIJE KUNSTEN - SCHILDERKUNST ......................................................................................................... XV<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – VRIJE KUNSTEN - TEKENKUNST ............................................................................................................... XVI<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – VRIJE KUNSTEN - BEELDHOUWKUNST ................................................................................................ XVII<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – VRIJE KUNSTEN – BEELD-& INSTALLATIE ......................................................................................... XVIII<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – VRIJE KUNSTEN – MEDIAKUNST .............................................................................................................. XIX<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – GRAFISCH ONTWERP – WEB-EN INTERACTIEF DESIGN ................................................................... XX<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – GRAFISCH ONTWERP - ILLUSTRATIE ..................................................................................................... XXI<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN - GRAFISCH ONTWERP – GRAFIEK ............................................................................................................ XXII<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – GRAFISCH ONTWERP – GRAFISCHE VORMGEVING ........................................................................ XXIII<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – FOTOGRAFIE ................................................................................................................................................ XXIV<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – MODE ............................................................................................................................................................... XXV<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – TEXTIELONTWERP .................................................................................................................................... XXVI<br />

BACHELOR EN MASTER BEELDENDE KUNSTEN – MULTIMEDIALE VORMGEVING ............................................................................................................ XXVII<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling II<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Muziek 2012-2013<br />

Zwart: strikte volgtijdelijkheid; Grijs: volgtijdelijk <strong>of</strong> simultaan te volgen<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Master 1 Master 2<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline - klassiek:<br />

Instrument 1<br />

Zang 1<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline - klassiek:<br />

Instrument 2<br />

Zang 2<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline - klassiek:<br />

Instrument 3<br />

Zang 3<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline - klassiek:<br />

Instrument 4<br />

Zang 4<br />

Planning persoonlijk artistiek project en<br />

scriptie<br />

Planning scriptie<br />

Portfolio Klassieke Muziek 1 Portfolio Klassieke Muziek 2 Portfolio Klassieke Muziek 3 Portfolio Klassieke Muziek 4<br />

Begeleidingspraktijk 1 Begeleidingspraktijk 2 Begeleidingspraktijk 3 Begeleidingspraktijk 4<br />

Begeleiden 1 (piano)<br />

Masterproef, partim recital:<br />

Instrument<br />

Zang<br />

Masterproef, partim scriptie<br />

Persoonlijk artistiek project<br />

Begeleidingspraktijk 5<br />

Begeleiden 2 (piano)<br />

Muziektheatrale vorming 1 Muziektheatrale vorming 2 Muziektheatrale vorming 3 Muziektheatrale vorming 4 Muziektheatrale vorming 5<br />

Projecten zang – klassiek 1 Projecten zang – klassiek 2 Projecten zang – klassiek 3 Projecten zang – klassiek 4 Projecten zang – klassiek 5<br />

Grote ensembles 1 Grote ensembles 2 & Grote ensembles 3 & auditiepraktijk Grote ensembles 4 & auditiepraktijk 3<br />

audititepraktijk 1<br />

2<br />

Grote ensembles 4 & Klavier Lab 1<br />

Kleine ensembles 1 Kleine ensembles 2 Kleine ensembles 3 Kl. ensembles 4 & coachen kleine<br />

ensembles 1<br />

Solfège, gehoorv., alg muzleer 1 Solfège, gehoorv., alg muzl. 2<br />

Koor 1 Koor 2<br />

Inleiding improvisatie 1 Inleiding improvisatie 2 (keuzevak)<br />

Harmonie 1<br />

Harmonie 2<br />

Harmonie 3<br />

Contrapunt 1<br />

Contrapunt 2<br />

Contrapunt 3<br />

Onderzoeksmethodiek 1 Onderzoeksmethodiek 2 & studie van<br />

het repertoire 1<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline – jazz/pop:<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline – jazz/pop:<br />

Instrument 1<br />

Instrument 2<br />

Zang 1<br />

Zang 2<br />

Paper & studie van het repertoire 2<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline – jazz/pop:<br />

Instrument 3<br />

Zang 3<br />

Improvisatie 1<br />

Improvisatie 2<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline – jazz/pop:<br />

Instrument 4<br />

Zang 4<br />

Planning persoonlijk artistiek project en<br />

scriptie<br />

Planning scriptie<br />

Portfolio Jazz/Pop 1 Portfolio Jazz/Pop 2 Portfolio Jazz/Pop 3 Portfolio Jazz/Pop 4<br />

Grote ensembles 5<br />

Grote ensembles 5 & Klavier Lab 2<br />

Kl. ensembles 5 en coachen kleine<br />

ensembles 2<br />

Improvisatie 3 (keuze)<br />

Improvisatie 4 (keuze)<br />

Masterproef, partim performance:<br />

Instrument<br />

Zang<br />

Masterproef, partim scriptie<br />

Persoonlijk artistiek project<br />

Grote ensembles 1 Grote ensembles 2 Grote ensembles 3 Grote ensembles 4 Grote ensembles 5<br />

Muziektheatrale vorming 1 Muziektheatrale vorming 2 Muziektheatrale vorming 3<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling III<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Projecten zang – jazz/pop 1 Projecten zang – jazz/pop 2 Projecten zang – jazz/pop 3<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 1<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 2<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 3<br />

Arrangement en compositie jazz/pop<br />

1<br />

Arrangement en compositie jazz/pop 2<br />

Kleine ensembles 1 Kleine ensembles 2 Kleine ensembles 3 Kleine ensembles 4 Kleine ensembles 5<br />

Solfège, gehoorv., alg muzleer 1 Solfège, gehoorv., alg muzl. 2<br />

Close Harmony 1 Close Harmony 2<br />

Harmony Lab jazz/pop 1 Harmony Lab jazz/pop 2 Harmony Lab jazz/pop 3 Reharmonisatie 1 Reharmonisatie 2<br />

Onderzoeksmethodiek 1 Onderzoeksmethodiek 2 Paper<br />

Opname & klankrealisatie 1<br />

Close harmony choir 1 Close harmony choir 2<br />

Coachen kleine ensembles 1 Coachen kleine ensembles 2<br />

Opname & klankrealisatie 2 Opname & klankrealisatie 3 Opname & klankrealisatie 4 Masterproef partim Muziekproductie<br />

Portfolio muziekproductie 1 Portfolio muziekproductie 2 Portfolio muziekproductie 3 Portfolio muziekproductie 4<br />

Planning persoonlijk artistiek project en<br />

scriptie<br />

Masterproef, partim scriptie<br />

Persoonlijk artistiek project<br />

Compositie media en songwriting 1 Compositie media en songwriting 2 Compositie media en songwriting 3 Compositie media en songwriting 4 Compositie media en songwriting 5<br />

Bandpracticum 1& ritmesectie<br />

drum&bas<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 1<br />

Bandpracticum 2 & ritmesectie<br />

gitaar<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 2<br />

Bandpracracticum3 Bandpracticum 4 Bandpracticum 5<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 3<br />

Arrangement en compositie 1 Arrangement en compositie 2<br />

Harmonie Lab 1 Harmonie Lab 2 Harmonie Lab 3 Reharmonisatie 1 Reharmonisatie 2<br />

Solfège, gehoorv., alg muzleer 1 Solfège, gehoorv., alg muzleer 2<br />

Close harmony 1 Close harmony 2<br />

Instrumentatie en orkestratie 1 Instrumentatie en orkestratie 2<br />

Onderzoeksmethodiek 1 Onderzoeksmethodiek 2 Paper<br />

Compositie 1 Compositie 2 Compositie 3 Compositie 4 Masterproef partim Compositie<br />

Planning persoonlijk artistiek project en<br />

scriptie<br />

Planning scriptie<br />

Portfolio compositie 1 Portfolio compositie 2 Portfolio compositie 3 Portfolio compositie 4<br />

Instrumentatie en orkestratie 1 Instrumentatie en orkestratie 2<br />

Klankrealisatie compositie 1 &<br />

klankonderzoek 1<br />

Klankrealisatie compositie 2 &<br />

klankonderzoek 2<br />

Masterproef, partim scriptie<br />

Persoonlijk artistiek project<br />

Klankrealisatie compositie 3 Klankrealisatie compositie 4<br />

Klavierpraktijk 1 Klavierpraktijk 2 Klavierpraktijk 3 Klavierpraktijk 4 Klavierpraktijk 5<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling IV<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Toegepaste harmonie 1 Toegepaste harmonie 2 Toegepaste harmonie 3 Toegepaste harmonie 4 Toegepaste harmonie 5<br />

Solfège, gehoorv., alg muzleer 1 Solfège, gehoorv., alg muzl. 2<br />

Koor 1 Koor 2<br />

Harmonie 1<br />

Harmonie 2<br />

Harmonie 3<br />

Contrapunt 1<br />

Contrapunt 2<br />

Contrapunt 3<br />

Onderzoeksmethodiek 1 Onderzoeksmethodiek 2 Paper<br />

Harmonie uitdieping 1 Harmonie uitdieping 2 Harmonie uitdieping 3 Harmonie uitdieping 4<br />

Contrapunt uitdieping 1 Contrapunt uitdieping 2 Contrapunt uitdieping 3 Contrapunt uitdieping 4 Masterproef partim fuga<br />

Planning persoonlijk artistiek project en<br />

scriptie<br />

Planning scritpie<br />

Masterproef, partim scriptie<br />

muziektheorie/schriftuur<br />

Persoonlijk artistiek project<br />

Portfolio muziektheorie 1 Portfolio muziektheorie 2 Portfolio muziektheorie 3 Portfolio muziektheorie 4 Portfolio muziektheorie 5<br />

Inleiding compositie 1 Inleiding compositie 2 Inleiding compositie 3<br />

Instrumentatie en orkestratie 1 Instrumentatie en orkestratie 2<br />

Koordirectie 1 Koordirectie 2 Koordirectie 3 Koordirectie 4<br />

Stemvorming 1 Stemvorming 2 Stemvorming 3<br />

Klavier 1 Klavier 2 Klavier 3 Klavier 4 Klavier 5<br />

Begeleidingspraktijk 1 Begeleidingspraktijk 2 Begeleidingspraktijk 3 Begeleidingspraktijk 4 Begeleidingspraktijk 5<br />

Solfège, gehoorv., alg muzleer 1 Solfège, gehoorv., alg muzleer 2<br />

Koor 1 Koor 2<br />

Onderzoeksmethodiek 1 Onderzoeksmethodiek 2 Paper<br />

Instrumentenbouwkunde 1 Instrumentenbouwkunde 2 Instrumentenbouwkunde 3 Instrumentenbouwkunde 4 Masterproef partim<br />

instrumentenbouwkunde<br />

Planning persoonlijk artistiek project en<br />

scriptie<br />

Portfolio instrumentenbouwkunde 1 Portfolio instrumentenbouwkunde 2 Portfolio instrumentenbouwkunde 3 Portfolio instrumentenbouwkunde 4<br />

Masterproef, partim scriptie<br />

Persoonlijk artistiek project<br />

Natuurwetensch. Onderst. 1 Natuurwetensch. Onderst. 2 Natuurwetensch. Onderst. 3<br />

Materialenleer 1 Materialenleer 2<br />

Practicum instrument en<br />

muziektheorie 1<br />

Practicum instrument en<br />

muziektheorie 2<br />

Practicum instrument 3 Practicum instrument 4 Practicum instrument 5<br />

Practicum instrument 1 Practicum instrument 2 Practicum instrument 3 Practicum instrument 4 Practicum instrument 5<br />

Onderzoeksmethodiek 1 Onderzoeksmethodiek 2 Paper<br />

Instrumentenbouwkunde XX eeuw 1<br />

Instrumentenbouwkunde XX eeuw 2<br />

Instrumentenbouwkunde XX eeuw 3<br />

(keuze)<br />

Instrumentenbouwkunde XX eeuw 4<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling V<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

(keuze)<br />

Stage instrumentenbouw 1 Stage instrumentenbouw 2<br />

Stemmen 1 Stemmen 2<br />

Organologisch onderzoek 1 Organologisch onderzoek 2<br />

Inleiding conservatie, restauratie en<br />

renovatie 1<br />

Inleiding conservatie, restauratie en<br />

renovatie 2<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling VI<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Master Solist Hedendaagse Muziek 2012-2013<br />

Zwart: strikte volgtijdelijkheid; Grijs: volgtijdelijk <strong>of</strong> simultaan te volgen<br />

Master na Master 1 Master na Master 2<br />

Ho<strong>of</strong>ddiscipline Solist hedendaagse muziek Masterproef, partim recital<br />

Onderzoeksseminarie 1 Onderzoeksseminarie 2<br />

Digitaal portfolio, communicatie en concertpraktijk 1 Digitaal portfolio, communicatie en concertpraktijk 2<br />

Masterclasses, workshops, lezingen 1 Masterclasses, workshops, lezingen 2<br />

Analysemodellen hedendaagse muziek 1 Analyse modellen hedendaagse muziek 2<br />

Live Electronics – manama 1 Live Electronics- manama 2<br />

Kleine ensembles hedendaagse muziek 1 Kleine ensembles hedendaagse muziek 2<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling VII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Specifieke Lerarenopleiding Muziek 2012-2013<br />

Zwart: strikte volgtijdelijkheid; Grijs: volgtijdelijk <strong>of</strong> simultaan te volgen<br />

Inleiding ontwikkelingspsychologie<br />

Leren en instructie<br />

Didactiek en agogiek van de kunstdiscipline<br />

Kunstagogiek<br />

Vakdidactiek theorie<br />

Pedagogische componenten van het leraarschap<br />

Seminaries communiceren en reflecteren<br />

Theorie Praktijk<br />

Vakdidactiek praktijk<br />

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek<br />

Stage: onderwijsstage en sociaal artistiek project<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling VIII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Keuzevakken opleiding Muziek 2012-2013<br />

Zwart: strikte volgtijdelijkheid; Grijs: volgtijdelijk <strong>of</strong> simultaan te volgen<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Master 1 Master 2<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 1<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 2<br />

Arrangement kleine ensembles en<br />

vormleer 3<br />

Compositie media en songwriting 1 Compositie media en songwriting 2 Compositie media en songwriting 3 Compositie media en songwriting 4 Compositie media en songwriting 5<br />

Contrapunt 1<br />

Contrapunt 1 uitdiepingsmodule<br />

Contrapunt 2<br />

Contrapunt 2 uitdiepingsmodule<br />

Contrapunt 3<br />

Contrapunt 3 uitdiepingsmodule<br />

Contrapunt 4<br />

Contrapunt uitdieping 1 Contrapunt uitdieping 2 Contrapunt uitdieping 3 Contrapunt uitdieping 4 Fuga<br />

Harmonie 1<br />

Harmonie 1 uitdiepingsmodule<br />

Harmonie 2<br />

Harmonie 2 uitdiepingsmodule<br />

Harmonie 3<br />

Harmonie 3 uitdiepingsmodule<br />

Harmonie 4<br />

Harmonie uitdieping 1 Harmonie uitdieping 2 Harmonie uitdieping 3 Harmonie uitdieping 4 Fuga<br />

Inleiding compositie 1 Inleiding compositie 2 Inleiding compositie 3 Inleiding compositie 4 Inleiding compositie 5<br />

Inl. directie instrum. Ensemble 1 Inl. directie instrum. Ensemble 2 Inl. directie instrum. Ensemble 3<br />

Inleiding improvisatie 1 Inleiding improvisatie 2<br />

Instrumentatie en orkestratie 1 Instrumentatie en orkestratie 2<br />

Instrumbouwk. XXe eeuw 1<br />

Instrumbouwk. XXe eeuw 2<br />

Piano lab 1 Piano lab 2 Piano lab 3<br />

Transpositie 1 Transpositie 2<br />

Stemvorming – keuze 1 Stemvorming – keuze 2<br />

Instrumbouwk. XXe eeuw 3 Instrumbouwk. XXe eeuw 4 Instrumbouwk. XXe eeuw 5<br />

Kleine ensembles hedend. muziek 1 Kleine ensembles hedend. muziek 2<br />

Practicum dir. instrum. ensem. 1 Practicum dir. instrum. ensem. 2<br />

Orkeststage 1 Orkeststage 2<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling IX<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor in de Landschaps- en Tuinarchitectuur 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Materialen en uitvoeringstechnieken 1<br />

en 2<br />

Toegepaste plantenkennis en<br />

plantkunde 1 en 2<br />

Uitvoeringstechnieken 1 en 2<br />

Toegepaste plantenkennis, beplantingsleer en<br />

ecologie 1 en 2<br />

Groenbeheer in park & landschap<br />

CAD CAD & GIS Digitale presentatietechnieken<br />

Projectgestuurd ontwerpen 3 en 4<br />

Parkanalyse<br />

Projectgestuurd ontwerpen 1 en 2<br />

Grafische vorming 1 en 2<br />

Kunst en culturele vorming 1<br />

Bodemkunde en bemestingsleer<br />

Toegepaste wiskunde en informatica<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Seminarie landschapsplanning<br />

Seminarie stedenbouwkunde<br />

Landschapsplanning en stedenbouwkunde<br />

Kunst en culturele vorming 2<br />

Monumenten & landschapszorg<br />

Administratieve vorming 1 en 2<br />

Studium generale<br />

Landschap & natuur<br />

Planning publieke ruimte &<br />

communicatie<br />

Verkeerskunde<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling X<br />

Academiejaar 2012-2013<br />

Stage & rapportering<br />

Grafisch eindwerk


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor Interieurvormgeving 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Interieurvormgeving: orientatie & Interieurvormgeving: ontwerp & afwerking Bachelorproef (*)<br />

analyse<br />

Interieurontwerpen / Meubel & Design /<br />

Interieurvormgeving: voorontwerp & Interieurafwerking & Advies / Tijdelijke<br />

presentatie<br />

Installaties<br />

Interieurvormgeving: ontwerp & afwerking Stage (**)<br />

Interieurontwerpen / Meubel & Design /<br />

Interieurafwerking<br />

Installaties<br />

& Advies / Tijdelijke<br />

Visualisatie 2.1. en Visualisatie 2.2.<br />

Interieurvormgeving: ontwerp & afwerking<br />

Oriëntering beroepenveld (*)<br />

Interieurontwerpen / Meubel & Design /<br />

Materialen 1 / Materialen 2 /<br />

Interieurafwerking & Advies / Tijdelijke Installaties<br />

Project Technologie<br />

Constructietechnieken 1<br />

Constructietechnieken 1 Constructietechnieken 2<br />

Visualisatie 1.1. / Visualisatie 1.2. Visualisatie 2.1. / Visualisatie 2.2. Portfolio<br />

Kleur en Licht Verlichting en Elektriciteit<br />

Interieurvormgeving: oriëntatie & analyse Project Internationalisering<br />

Interieurvormgeving:<br />

presentatie<br />

Werkveldverkenning<br />

voorontwerp &<br />

Projectmanagement Bedrijfsmanagement<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

(*) = Student dient credits verworven te hebben op 2 van 4 volgende onderdelen: Interieurontwerpen / Meubel & Design / Interieurafwerking<br />

& Advies / Tijdelijke Installaties<br />

(**) = Student dient credits verworven te hebben op 1 van 4 volgende onderdelen: Interieurontwerpen / Meubel & Design / Interieurafwerking<br />

& Advies / Tijdelijke Installaties<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XI<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Drama 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Master<br />

Bachelorproef Drama<br />

Kritische Reflectie Bachelorproef<br />

Conditietraining & Conditietraining &<br />

Lichaamsbeheersing 1<br />

Lichaamsbeheersing 2<br />

Dans & Lichaamstaal 1 Dans & Lichaamstaal 2<br />

Theatergeschiedenis 1 Theatergeschiedenis 2<br />

Theater & Maatschappij<br />

Dramaturgische<br />

Shakespeare<br />

vragen bij<br />

Stemtraining 1 Stemtraining 2<br />

Spreetktraining 1 Spreektraining 2<br />

Creatief Schrijven 1 Creatief schrijven 2<br />

Inleiding tekstanalyse proza & Literatuur 1<br />

poezie<br />

Literatuur 2<br />

Inleiding tekstanalyse drama<br />

Inleiding<br />

poezie<br />

tekstanalyse proza & Voorstellingsanalyse Productie Dramaturgie<br />

Inleiding tekstanalyse drama<br />

Onderzoek & Theater<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Masterproef Deel 1<br />

Masterproef Deel 2<br />

Kritische Reflectie Masterproef<br />

Masterclass<br />

Kunst in het Werkveld<br />

Theoretische Seminaries<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Audiovisuele Kunsten - Film 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Fictie I<br />

Fictie II<br />

Fictie III<br />

Scenario 1<br />

Scenario 2<br />

Scenario 3<br />

Documentaire I Documentaire II Documentaire III<br />

Audiovisueel Onderzoek I Audiovisueel Onderzoek II<br />

Fictie II<br />

Bachelorproject<br />

Documentaire II<br />

Audiovisueel Onderzoek II<br />

Dossier<br />

Fictie I<br />

Documentaire I<br />

Audiovisueel Onderzoek I<br />

Minor<br />

Muziek in Film Audiovisuele Compositie Geluid in Film<br />

Filmgeschiedenis<br />

Documentaire Strategieën<br />

Narratieve Strategieën<br />

Filmkritische Studies<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XIII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Animatiefilm I<br />

Animatiefilm II<br />

Animatiefilm III<br />

Animatiefilm I<br />

Animatiefilm II<br />

Animatiefilm III<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Animatiefilm IV<br />

Animatiefilm V<br />

Animatiefilm VI<br />

Minor<br />

Animatiefilm VII<br />

Animatiefilm VIII<br />

Animatiefilm IX<br />

Dossier<br />

Tekenen 1 Tekenen 2 Tekenen 3<br />

Muziek & Klank in functie van Audiovisuele Compositie<br />

Animatiefilm<br />

Filmgeschiedenis<br />

Animatiefilmgeschiedenis<br />

Narratieve Strategieën<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XIV<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Schilderkunst I<br />

Schilderkunst II<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Vrije Kunsten - Schilderkunst 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Schilderkunst III<br />

Schilderkunst IV<br />

Schilderkunst V<br />

Schilderkunst VI<br />

Dossier<br />

Schilderkunst I<br />

Schilderkunst II<br />

Minor<br />

Tekenen 1 Tekenen 2 Tekenen 3<br />

Technologie van de Schilderkunst 1<br />

Technologie van de Schilderkunst 2<br />

Technologie van de Schilderkunst 3<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Wetenschap & Filos<strong>of</strong>ie 1.1.<br />

Tekstanalyse & Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2.1.<br />

Tekstanalyse & Kunstfilos<strong>of</strong>ie 3.1.<br />

Wetenschap & Filos<strong>of</strong>ie 1.2.<br />

Tekstanalyse & Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2.2.<br />

Tekstanalyse & Kunstfilos<strong>of</strong>ie 3.2.<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XV<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Vrije Kunsten - Tekenkunst 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Inhoud, materiaalkennis en tekentaal I<br />

Inhoud, materiaalkennis en tekentaal II<br />

Inhoud, materiaalkennis en tekentaal I<br />

Inhoud, materiaalkennis en tekentaal II<br />

Dossier & Verbeelding I<br />

Dossier & Verbeelding II<br />

Minor<br />

Thema & Verbeelding<br />

Verbeelding & Tentoonstelling<br />

Dossier<br />

Analyse van de Tekening 1 Analyse van de Tekening 2<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XVI<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Vrije Kunsten - Beeldhouwkunst 2012-2013<br />

Atelier Beeldhouwkunst I<br />

Atelier Beeldhouwkunst II<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Atelier Beeldhouwkunst III<br />

Atelier Beeldhouwkunst IV<br />

Atelier Beeldhouwkunst V<br />

Atelier Beeldhouwkunst VI<br />

Dossier<br />

Atelier Beeldhouwkunst I<br />

Atelier Beeldhouwkunst II<br />

Minor<br />

Tekenen 1 Tekenen 2 Tekenen 3<br />

Theorie & Actualiteit van de Sculptuur 1 Theorie & Actualiteit van de Sculptuur 2<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XVII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Vrije Kunsten – Beeld & Installatie 2012-2013<br />

Atelier Beeld & Installatie I<br />

Atelier Beeld & Installatie II<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Atelier Beeld & Installatie III<br />

Atelier Beeld & Installatie IV<br />

Atelier Beeld & Installatie V<br />

Afstudeerproject Beeld & Installatie<br />

Dossier<br />

Atelier Beeld & Installatie I<br />

Atelier Beeld & Installatie II<br />

Minor<br />

Tekenen 1 Tekenen 2<br />

Geschiedenis van de installatiekunst Actualiteit van de installatiekunst<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XVIII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Vrije Kunsten – Mediakunst 2012-2013<br />

Atelier Audiovisuele Media<br />

Atelier Interactieve Media<br />

Atelier Narratieve Technieken<br />

Tekenen<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Atelier Mediakunst I<br />

Atelier Mediakunst II<br />

Atelier Mediakunst III<br />

Atelier Mediakunst IV<br />

Dossier<br />

Atelier Audiovisuele Media<br />

Atelier Interactieve Media<br />

Atelier Narratieve Technieken<br />

Minor<br />

Theorie van de Mediakunst Theorie en actualiteit van de Mediakunst<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XIX<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Grafisch Ontwerp – Web- en Interactief Design 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Illustratie<br />

Atelier Web-en Interactief Design I<br />

Atelier Web-en Interactief Design II<br />

Atelier Web-en Interactief Design III<br />

Atelier Web-en Interactief Design IV<br />

Dossier<br />

Web-en interactief Design<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Minor<br />

Communicatie & Media 1 Communicatie & Media 2<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XX<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Grafisch Ontwerp - Illustratie 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Illustratie<br />

Web-en interactief Design<br />

Atelier Illustratie I<br />

Atelier Illustratie II<br />

Grafische Vormgeving & Typografie 1<br />

Typografie<br />

Publicatie 1<br />

Atelier Illustratie III<br />

Atelier Illustratie IV<br />

Dossier<br />

Grafische Vormgeving& Typografie 2<br />

Publicatie 2<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Minor<br />

Theorie van de illustratie 1 Theorie van de illustratie 2<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XXI<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp – Grafiek 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Illustratie<br />

Web-en interactief Design<br />

Beeld&taal onderzoek I<br />

Beeld&taal onderzoek II<br />

Kunst & Print I<br />

Kunst & Print II<br />

Dossier<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Minor<br />

Tekenen 1 Tekenen 2<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XXII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Grafisch Ontwerp – Grafische Vormgeving 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Illustratie<br />

Web-en interactief Design<br />

Initiatie Grafische Vormgeving<br />

Initiatie Grafiek<br />

Grafiek <strong>of</strong> Grafische Vormgeving<br />

Atelier Grafische Vormgeving I<br />

Atelier Grafische Vormgeving II<br />

Minor<br />

Atelier Grafische Vormgeving III<br />

Atelier Grafische Vormgeving IV<br />

Dossier<br />

Typografie 1 Typografie 2<br />

Geschiedenis van de grafische vormgeving 1 Geschiedenis van de grafische vormgeving 2<br />

Theorie van de grafische communicatie<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XXIII<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Fotografie 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Studie van de fotografische beeldtaal I Studie van de fotografische beeldtaal II Documentaire Fotografie III<br />

Documentaire Fotografie I Documentaire Fotografie II<br />

Fotografie & Concept I Fotografie & Concept II<br />

Onderzoek Persoonlijk Artistiek Dossier<br />

1<br />

Documentaire fotografie I <strong>of</strong> Fotografie<br />

& Concept I<br />

Studie van de fotografische Beeldtaal<br />

Documentaire Fotografie I<br />

Fotografie & Concept I<br />

Onderzoek Persoonlijk Artistiek Dossier 2<br />

Onderzoek Persoonlijk Artistiek Dossier 2<br />

Fotografie & Concept II<br />

Documentaire Fotografie II<br />

Onderzoek Persoonlijk Artistiek Dossier 2<br />

Fotografie & Concept II<br />

Documentaire Fotografie II<br />

Studie van de fotografische beeldtaal II<br />

Minor<br />

Documentaire Fotografie IV<br />

Fotografie & Concept III<br />

Fotografie & Concept IV<br />

Aspecten van de Functionele Fotografie<br />

Atelier Fotografie: studie van de actuele<br />

kunst<br />

Dossier<br />

Geschiedenis van de fotografie 1 Geschiedenis van de fotografie 2 Fotogeschiedenis: Actuele fotografie<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XXIV<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Atelier Mode I<br />

Atelier Mode II<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Mode 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Atelier Mode III<br />

Atelier Mode IV<br />

Atelier Mode V<br />

Atelier Mode VI<br />

Modetechnologie & Materie I<br />

Modetechnologie & Materie I Modetechnologie & Materie II<br />

Modetechnologie & Materie II Modetechnologie & Materie III<br />

Mode & Beeldtaal I Mode & Beeldtaal II Mode & Beeldtaal III<br />

Atelier Mode II<br />

Modetechnologie & Materie I<br />

Modeaccessoires I<br />

Atelier Mode IV<br />

Modeaccessoires I<br />

Modeaccessoires II<br />

Atelier Mode I<br />

Atelier Mode II<br />

Modetechnologie & Materie I<br />

Mode & Beeldtaal I<br />

Minor<br />

Atelier Mode III<br />

Atelier Mode IV<br />

Modetechnologie & Materie II<br />

Mode & Beeldtaal II<br />

Modeaccessoires I<br />

Dossier<br />

Geschiedenis van de Mode<br />

Modeactualiteit<br />

Sociologie van de Mode<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Overzicht van de kunsten 2<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XXV<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

Atelier Textiel I<br />

Atelier Textiel II<br />

Textiel Technologie<br />

Styling<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Textielontwerp 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Atelier Textiel III<br />

Atelier Textiel IV<br />

Atelier Textiel V<br />

Atelier Textiel VI<br />

Dossier<br />

Tekenen Archieftekenen<br />

Atelier Textiel I<br />

Atelier Textiel II<br />

Minor<br />

Kunst & Design Geschiedenis textiel & Design<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XXVI<br />

Academiejaar 2012-2013


B/BC/2012/DOW/1026 - bijlage 4<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor en Master Beeldende Kunsten – Multimediale Vormgeving 2012-2013<br />

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3<br />

Ruimtelijke Vormgeving I Ruimtelijke Vormgeving II Bachelorproject Autonome Vormgeving<br />

Geactiveerde Ruimte I<br />

Ruimtelijke Vormgeving I<br />

Geactiveerde Ruimte I<br />

Introductie Multimediale Technieken<br />

Geactiveerde Ruimte II<br />

Autonoom Project<br />

Externe Projecten<br />

Dossier<br />

Ruimtelijke Vormgeving I<br />

Minor<br />

Geactiveerde Ruimte I<br />

Theorie van de multimediale vormgeving<br />

Tekenen 1 Tekenen 2 Tekenen 3<br />

Overzicht van de Wijsbegeerte Kunstfilos<strong>of</strong>ie 1 Kunstfilos<strong>of</strong>ie 2<br />

Kunstenaarsteksten 1<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten<br />

Kunstenaarsteksten 2 Kunstenaarsteksten 3<br />

Methodiek van onderzoek in de kunsten Semiotiek<br />

Overzicht van de kunsten 1 Overzicht van de kunsten 2<br />

Zwart: verplichte volgtijdelijkheid<br />

Grijs: aan te raden volgtijdelijkheid<br />

Opmerking: Regels van volgtijdelijkheid bij het opnemen van opleidingsonderdelen in het masterprogramma zijn beschreven in de facultaire<br />

aanvullingen van het onderwijs-en examenreglement.<br />

SCHOOL OF ARTS — Onderwijs- en examenregeling XXVII<br />

Academiejaar 2012-2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!