27.09.2013 Views

Handleiding installatie Cisco VPN Software thuis - Hogeschool Gent

Handleiding installatie Cisco VPN Software thuis - Hogeschool Gent

Handleiding installatie Cisco VPN Software thuis - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong><br />

<strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

v 1.0<br />

29-februari-2012<br />

[HANDLEIDING INSTALLATIE<br />

CISCO <strong>VPN</strong> SOFTWARE THUIS ]


Inhoud<br />

<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

1 INLEIDING ........................................................................................................................................ 2<br />

2 STAPPENPLAN - INSTALLATIE <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> ......................................................................................... 3<br />

2.1 Bepalen besturingssysteem op <strong>thuis</strong>-pc .................................................................................. 3<br />

2.1.1 voor Vista en Windows 7 ................................................................................................. 3<br />

2.1.2 voor Windows XP/2000/98/95 ....................................................................................... 4<br />

2.1.3 Te volgen procedure ....................................................................................................... 6<br />

2.2 Automatische <strong>installatie</strong> via web voor 64bits besturingssysteem .......................................... 7<br />

2.2.1 Verbinding maken met het internet ................................................................................ 7<br />

2.2.2 Automatische <strong>installatie</strong> starten ..................................................................................... 8<br />

1 | P a g i n a


1 INLEIDING<br />

<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

Om van <strong>thuis</strong> uit te kunnen aanmelden/inloggen op het intranet (verzameling informatie en<br />

documenten) van de Ho<strong>Gent</strong> heb je een beveiligde verbinding nodig naar de Ho<strong>Gent</strong>. Zonder de<br />

daarvoor bestemde software te installeren is het onmogelijk om op je <strong>thuis</strong>-pc je mails op je Ho<strong>Gent</strong>adres<br />

te lezen (o.a. voor de nieuwsbrief), het intranet van Ho<strong>Gent</strong> (o.a. e volgen procedures, link<br />

naar helpdesk) te bekijken of je persoonlijke gegevens te raadplegen.<br />

Dit gebeurt via een programma ’ <strong>Cisco</strong> AnyConnect <strong>VPN</strong> Client ’ (<strong>VPN</strong>=Virtual Private Networking)<br />

dat moet worden geïnstalleerd op je <strong>thuis</strong>-pc en waarvoor je de Ho<strong>Gent</strong> gebruikersnaam en<br />

paswoord nodig hebt om te kunnen verbinden met het netwerk van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>, via de<br />

zogenaamde ‘<strong>VPN</strong> Gateway’. Hierdoor worden de gegevens versleuteld en ontsleuteld zodat<br />

buitenstaanders deze niet kunnen bekijken of aanpassen.<br />

Er worden twee controles uitgevoerd bij het aanmelden/inloggen :<br />

- tot welke groep behoort de aanmelder : student / personeel (=groepsauthenticatie)<br />

- behoort de persoonlijke login tot die bepaalde groep (=persoonlijke authenticatie)<br />

De effectieve beveiligde verbinding met de Ho<strong>Gent</strong> wordt pas tot stand gebracht als aan beide<br />

controles is voldaan.<br />

2 | P a g i n a


<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

2 STAPPENPLAN - INSTALLATIE <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong><br />

De te volgen procedure verschilt enerzijds naargelang het besturingssysteem (het Operating System)<br />

van je pc, zijnde Microsoft Windows of Apple OS of Linux , anderzijds naargelang de snelheid van dit<br />

systeem, 32- of 64bits. Daarom is het belangrijk eerst te bepalen over welk systeem je beschikt. Ga<br />

hiervoor naar punt 2.1<br />

2.1 Bepalen besturingssysteem op <strong>thuis</strong>-pc<br />

Onder besturingssysteem verstaan we een geheel aan programma’s dat bij het opstarten van de<br />

computer in het geheugen wordt ingelezen en waardoor andere software kan worden uitgevoerd,<br />

bv. Microsoft Office. Hoe weet je welke snelheid je besturingssyteem heeft?<br />

Start je pc op.<br />

2.1.1 Voor Vista en Windows 7<br />

Klik op de startknop links onderaan je scherm en dan op ‘Configuratiescherm’<br />

In dit scherm klik je op ‘Systeem’<br />

3 | P a g i n a


<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

Een scherm met systeem gegevens opent. Hier zie je 32- of 64-bitsbesturingssysteem staan.<br />

2.1.2 Voor Windows XP/2000/98/95<br />

Klik op links onderaan je computer en onderstaand scherm verschijnt.<br />

Klik op ‘Uitvoeren’ en vul in het extra scherm sysdm.cpl in en klik op ok.<br />

Een extra scherm opent.<br />

4 | P a g i n a


<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

Onder ‘Systeem’ zie je ‘Microsoft Windows XP professional’ staan de versie en het jaartal.<br />

Als hier nog eens x64 Edition bij staat 64-bits besturingssysteem<br />

Klik op ok om het scherm te sluiten.<br />

Hier is het een 32-bits systeem.<br />

want geen vermelding van x64.<br />

5 | P a g i n a


2.1.3 Te volgen procedure<br />

32-bits besturingssysteem<br />

<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

Als je over een 32-bits besturingssysteem beschikt neem je best contact op met de helpdesk van de<br />

Ho<strong>Gent</strong> via een mailtje naar helpdesk@hogent.be of telefonisch op het nummer 09/243 35 35<br />

met de vraag om jou het correcte bestand, de loginggegevens en de handleiding door te sturen voor<br />

de <strong>installatie</strong> van de ‘<strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong>’software .<br />

Vanuit de helpdesk ontvang je dan een mail op jouw Ho<strong>Gent</strong>-mailadres (omwille van de beveiliging<br />

van gegevens) met het <strong>installatie</strong>bestand in bijlage.<br />

Ofwel zend je dit door naar jouw privé-mailadres ofwel kopieer je dit via de Ho<strong>Gent</strong> computer op een<br />

DVD of een USB-stick.<br />

Steek de DVD of USBstick in jouw <strong>thuis</strong>-pc en kopieer het betreffende bestand naar jouw computer.<br />

Volg de <strong>installatie</strong>procedure zoals in de handleiding die je meegestuurd kreeg van de helpdesk.<br />

Bij problemen kan je hen tijdens de kantooruren steeds bereiken.<br />

64-bits besturingssysteem<br />

Beschik je over een 64-bits besturingssysteem dan bestaat er een eenvoudige automatische<br />

<strong>installatie</strong> die je onmiddellijk <strong>thuis</strong> kan uitvoeren op voorwaarde dat je een internetverbinding hebt.<br />

Volg de procedure beschreven in punt 2.2 van deze handleiding.<br />

Bij problemen contacteer je best de helpdesk via een mailtje naar helpdesk@hogent.be of<br />

telefonisch op het nummer 09/243 35 35 .<br />

6 | P a g i n a


<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

2.2 Automatische <strong>installatie</strong> via web voor 64bits besturingssysteem<br />

Als je beschikt over een 64-bitssysteem dan gebeurt de <strong>installatie</strong> volledig automatisch vanuit een<br />

beveiligde pagina op het internet. Indien er tijdens deze procedure toch iets verkeerd zou gaan vind<br />

je het stappenplan voor de manuele <strong>installatie</strong> terug in punt 2.3 van bijgevoegde handleiding<br />

2.2.1 Verbinding maken met het internet<br />

Om verbinding met het internet te leggen wordt gebruik gemaakt van een webbrowser. Dit is een<br />

programma waarmee je informatie op het web kan gaan doorzoeken en waarin de gegevens<br />

afkomstig van een webserver (verzamelplaats van informatie waar ook ter wereld), omzet in een<br />

voor de gebruiker leesbare vorm zoals afbeeldingen, tekst en links naar andere pagina’ s.<br />

Hieronder vind je de meest courante browser met hun icoontje dat je in vele gevallen reeds op het<br />

bureaublad terugvindt.<br />

Internet Explorer FireFox Safari Google Chrome<br />

Start de web/internet –browser op door dubbelklik op het betreffende icoontje op je bureaublad<br />

of klik op de startknop of links onderaan het bureaublad , klik op<br />

‘Programma’s’ en klik dan op het betreffende icoontje .<br />

7 | P a g i n a


<strong>Handleiding</strong> <strong>installatie</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>VPN</strong> <strong>Software</strong> <strong>thuis</strong><br />

2.2.2 Automatische <strong>installatie</strong> starten<br />

Typ het internetadres https://vpn-pers.hogent.be in de adresbalk van de internet-browser en<br />

klik op de ‘enter-toets’.<br />

Automatisch start de <strong>installatie</strong> en duurt ongeveer 5 minuten.<br />

Er wordt gevraagd jouw Ho<strong>Gent</strong> gebruikersnaam en paswoord in te geven.<br />

Als je toch nog problemen zou ondervinden contacteer dan de Ho<strong>Gent</strong> Helpdesk telefonisch op het<br />

nummer 09/243 35 35 of stuur een mailtje naar helpdesk@hogent.be<br />

8 | P a g i n a

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!