01.03.2014 Views

II. Vollenhove en Drenthe - Historisch Centrum Overijssel

II. Vollenhove en Drenthe - Historisch Centrum Overijssel

II. Vollenhove en Drenthe - Historisch Centrum Overijssel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

'.<br />

OVERI}SSELSCHE OORKONDENSTUDIEN .<br />

.<strong>II</strong> VOLLENHOVE EN DRENTE ..<br />

DOOR<br />

G. J. TER KUILE Jr.<br />

Wellicht is er ge<strong>en</strong>oorkonde betreff<strong>en</strong>de <strong>Overijssel</strong>, die<br />

totzooveel strijd aanleiding heeft gegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> die zoo'n literatuur<br />

kan aanwijz<strong>en</strong>, als het in twee lezing<strong>en</strong> aanwezige<br />

privilege, waarbij koning Otto I verbiedt in d<strong>en</strong> "pagus forest<strong>en</strong>sis"<br />

in het graafschap van Everhard te jag<strong>en</strong> zonder<br />

verlof van d<strong>en</strong> Utrechtsch<strong>en</strong> bisschop, <strong>en</strong> beveelt d<strong>en</strong> wildban<br />

in die gouw<strong>en</strong> in het bosch <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> te handhav<strong>en</strong> (A)<br />

<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de andere lezing 'hetzelfde bepaalt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong><br />

van de gouw Dr<strong>en</strong>te (B) '},<br />

Volg<strong>en</strong>s von Sickel 2) is A de oorspronkelijke uitvaardiging,<br />

terwijl B e<strong>en</strong> latere, verbeterde redactie zou zijn, zoodat .beide<br />

dan op dezelfde reehtshandeling betrekking hebb<strong>en</strong> (daar,<br />

zooals nader uite<strong>en</strong>gezet zal word<strong>en</strong>, <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> onder Dr<strong>en</strong>te<br />

hoorde): Muller 8) daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bewerkers van het Oorkond<strong>en</strong>boek<br />

van Groning<strong>en</strong> <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>te 4) zijn van me<strong>en</strong>ing·<br />

dat A e<strong>en</strong> onjuist afschrift is van B. Van Engel<strong>en</strong> van der<br />

Ve<strong>en</strong> 5) heeft deze laatste hypothese op afdo<strong>en</strong>de wijze-bestred<strong>en</strong>,<br />

maar lost de kwestie niet op.<br />

,<br />

1) A is o.a. gedrukt bij: Muller. Oudste Cartul., p. 61; Muller-Bouman,<br />

Ob. Sticht Utrecht. no. 107b; Mon. Germ., Dtpl. regurn, I p. 113 no. 62. _.<br />

B is o.a. gedrukt bij: Muller, Oudste cartul., p, 65; Muller=-Bouman.<br />

Ob .. no. 107a; Ob. Gron. <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>te, I no.. 6; Stumpf. Die Reichskanzler,<br />

<strong>II</strong>I no. 208; de Blécourt, Bewijsstukk<strong>en</strong>, I p, 253..<br />

2) Mon Gerrn., Dip!. requm, I p. 143 no. 62 kopnoot.<br />

3) Oudste cartul., p. 61 noot L<br />

i) os., I p. 1: noot 1.<br />

ó) O. R. <strong>en</strong> G., Versl. <strong>en</strong> Med., 1:Dest. p, 76 vlg. (m<strong>en</strong> vgl. ook Buit<strong>en</strong>rust<br />

Hettema in Q. R. <strong>en</strong> G., Handeling<strong>en</strong> 8'le verg., p, 3 vlg.).


2<br />

Zijn conclusie, dat de afschrijver twee origineel<strong>en</strong> voor<br />

zich heeft gehad, zonder nader verband, verklaart e<strong>en</strong>erzijds<br />

de belangrijke verschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> afwijking<strong>en</strong> van de tekst, maar<br />

veronachtzaamt anderzijds de zeer opmerkelijke overe<strong>en</strong>komst<br />

in' bouw' <strong>en</strong> zinsw<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> van het dictaat. Deze id<strong>en</strong>titeit<br />

van beide stukk<strong>en</strong> is m.i. moeilijk te looch<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wordt in<br />

het algeme<strong>en</strong> ookaanvaard 1); ze berust niet, zooals van<br />

Engel<strong>en</strong> van der Ve<strong>en</strong> aanneemt, in de eerste plaats op het<br />

feit ..dat beide stukk<strong>en</strong> op d<strong>en</strong> zelfd<strong>en</strong> dag zijn uitgevaardigd,<br />

dat beide van d<strong>en</strong> zelfd<strong>en</strong> koning zijn uitgegaan. dat in beide<br />

jachtrecht <strong>en</strong> recht van wildban object der rechtshandeling zijn<br />

<strong>en</strong> dat in beide de zelfde persoon begiftigde is" 2), of "alle<strong>en</strong><br />

omdat de opschrift<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> beide stukk<strong>en</strong> in het cartularium<br />

ongeveer gelijklUid<strong>en</strong>dzijn", zooals elders zeer positief wordt<br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> 8), maar in de eerste plaats op de overe<strong>en</strong>komstige<br />

bewoording<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van protocol.<br />

context eo eschatocol.<br />

Deze kritiek treft tev<strong>en</strong>s de hypothese, in zeer voorzichtige<br />

term<strong>en</strong> opgeworp<strong>en</strong> door Bresslau 4), die ook géneigd is om<br />

aan te nemeri dat B <strong>en</strong> A twee-verschill<strong>en</strong>de sch<strong>en</strong>king<strong>en</strong><br />

omvatt<strong>en</strong>, n.l. het recht van wildban resp. in Dr<strong>en</strong>te <strong>en</strong> in<br />

<strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> ("pagus forest<strong>en</strong>sis"), welke laatste gouw in 1042 ö)<br />

als het graafschap Umbalahe of Agridiog<strong>en</strong> in voll<strong>en</strong> eiq<strong>en</strong>dom<br />

aan de Utrechtsche kerk zou zijn overgedrag<strong>en</strong>. In de<br />

eerste plaats kan hierteg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgemerkt dat, zooals<br />

hieronder blijk<strong>en</strong> zal, to<strong>en</strong>tertijd <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> deel uitmaakte<br />

van Dr<strong>en</strong>te. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is het volmaakt onzeker waar dit<br />

graafschap Umbalaha geleg<strong>en</strong> heeft 6). Ook vroeger heeft<br />

I) von Sickel. Muller, Ob. Groning<strong>en</strong> <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>te als bov<strong>en</strong>; voorts Waitz, '<br />

Deutsche Verfassunqsqesch., V<strong>II</strong>I p. 257 noot 3.<br />

2) O. R. <strong>en</strong> G., Vers!. <strong>en</strong> Med., 4e st. p. 76.<br />

3) Ibidem, p. 78.<br />

4) Mon. Germ., Dipl. regum, VIp. 125 no. 99 kopnoot.<br />

oJ Muller=-Bouman, Ob., no. 199.<br />

6) Aldus ook van Engel<strong>en</strong> van der Ve<strong>en</strong> in O. R. <strong>en</strong> G., Vers!. <strong>en</strong><br />

Med., 40e st. p. 76. .


i<br />

{<br />

i,<br />

3<br />

m<strong>en</strong> al verband will<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> de oorkond<strong>en</strong> van<br />

914 <strong>en</strong> 1042; zoo noemt Racer 1) het kerspel <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong><br />

m~t Wanneperve<strong>en</strong> <strong>en</strong> Baarle de ..Ommeland<strong>en</strong>" van Voll<strong>en</strong>have,<br />

terwijl ~lpk Umbalahe deze beteek<strong>en</strong>is zou hebb<strong>en</strong>.<br />

, Hógeman 2) noemt echter juist deze streek- het eig<strong>en</strong>lijke ..Land<br />

van <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong>" <strong>en</strong> de kerspel<strong>en</strong> Ste<strong>en</strong>wijk, Ste<strong>en</strong>wijkerwold,<br />

Paaslo, Ijsselhem <strong>en</strong> Scheerwolde de ..Ommeland<strong>en</strong>", onder<br />

welke b<strong>en</strong>aming ze ook voorkom<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> oorkonde van<br />

het jaar 1405 in het Rijksarchief in Utrecht S). Dat deze<br />

theorie van Bresslau e.a, niet erg sterk staat, blijkt voorts<br />

uit de argum<strong>en</strong>tatie vanyan d<strong>en</strong> Bergh 4), die haar verdedigt<br />

omdat "m<strong>en</strong> hier toch moeilijk aan de gouw Agrotingun 5)<br />

(kan) d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> ..... ; er .schiet dus ge<strong>en</strong> andere graafschap<br />

over, waarop die naam toepasselijk is dan het onderhavige,<br />

gelijk ook Buchelius, die met de Utrechtsche bezitting<strong>en</strong> goed<br />

bek<strong>en</strong>d was dit gevoel<strong>en</strong> aankleeft" 8). Ander<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> dit<br />

graafschap Umbalahe op grond van min of meer twijfelach-<br />

, . tige etymologische argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> me<strong>en</strong><strong>en</strong> terug te vind<strong>en</strong> in<br />

Omm<strong>en</strong> 7). De beste oplossing is m.i, nog die van Mr.<br />

S. Muller Hzn. 8), die de tekst van de oorkonde van 1042<br />

aldus will<strong>en</strong> lez<strong>en</strong>: "comitatum qu<strong>en</strong>damagri diocesis umba<br />

- Laka" <strong>en</strong> het graafschap dus in de buurt van de Lek zoekt,<br />

1) <strong>Overijssel</strong>sche Ged<strong>en</strong>kstukk<strong>en</strong>, <strong>II</strong> p, 66.<br />

2) O. R. <strong>en</strong> G., Handeling<strong>en</strong> Me verg. p. 16 vlg.<br />

3) Muller, Regest<strong>en</strong> der bisschopp<strong>en</strong> van Utrecht, <strong>II</strong> no. 1780 (vql. ook<br />

van Engel<strong>en</strong> vander Ve<strong>en</strong>. p, 95).<br />

') Middelned.-Geographie (2e dr.), p. 174.<br />

~) De gouw Agrotingon, die in 946 (Falke, Codex trad. Corb .• p, 358)<br />

in deze vorm voorkomt, lag t<strong>en</strong> Z. van de Eemsgo <strong>en</strong> hoorde kerkelijk'<br />

onder Münster (vgI. ook Fruin. Gesch. van Westerwolde, p. 3 <strong>en</strong> 27).<br />

0) Zie echter Heda=-Bucheltus, p. 123 "Donatio comitatus Agrodioc<strong>en</strong>sis<br />

sive Umbalaho, quem credimus forsan esse forestum Fulnaho vel Amalant":<br />

ook Buchelius was er blijkbaar niet zoo zeker van.<br />

1) Buit<strong>en</strong>rust Hettema in O. R. <strong>en</strong> G.. Handeling<strong>en</strong> 84e verg. p. 6 <strong>en</strong><br />

van Vlot<strong>en</strong> in O. R. <strong>en</strong> Gesch., Vers!. <strong>en</strong> Med., 3e st. p. 59, 60.<br />

') Geschledk. Atlas, De kerkelijke indeeling omstr. 1550, I p. 101 noot 6.


4:<br />

zoodat de oorkonde dan voor <strong>Overijssel</strong> van ge<strong>en</strong> belanq<br />

meer zou zijn.<br />

Waar dus m.i. zoomin de opvatting van van Engel<strong>en</strong>: van<br />

der Ve<strong>en</strong> als die van. Muller. of Bresslau voldJ<strong>en</strong>de gefundeerd<br />

zijn. blijft de oudste theorie, die vail van Sickel. over: dat ilJ.<br />

de oorspronkelijke redactie van A gewijzigd ~s tot die van B.· /:<br />

E<strong>en</strong> bevestiging hiervan me<strong>en</strong> ik te zi<strong>en</strong> in: het feit dat A<br />

nooit door latere keizers is bevestigd. maar dat de kanselarij<br />

steeds B tot voorbeeld heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>: zoodo<strong>en</strong>de krijgt m<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> natuurlijker verklaring van dit feit dan Muller 1). die<br />

aanneemt dat de vermelding van het bosch Voll<strong>en</strong>have later<br />

is uitgevall<strong>en</strong>. Voorts wekt de tekst van A (..ut in eadem<br />

pago ac in silva. que nuncupatur .fulnaho~·) d<strong>en</strong> indruk dat<br />

g<strong>en</strong>oemd bosch buit<strong>en</strong> de ..pagus forest<strong>en</strong>sis" lag: dit is niet<br />

in overe<strong>en</strong>stemming met de overige gegev<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong>de<br />

beider ligging <strong>en</strong> misschi<strong>en</strong>' is de tweede uitvaardiqinq te<br />

beschouw<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> poging deze verkeerde voorstelling te<br />

corrigeer<strong>en</strong> 2).<br />

Over de ligging van de ..pagus forest<strong>en</strong>sis" heerseht verschil<br />

van me<strong>en</strong>ing: Magnin 3) <strong>en</strong> Gratama 4) zijn van oordeel dat<br />

het te Id<strong>en</strong>tiflceer<strong>en</strong> is met het latere Goorecht of Dr<strong>en</strong>terwelde,<br />

e<strong>en</strong> opinie die weinig voor heeft. Van Richthof<strong>en</strong> 6)<br />

noemt het Z. W. van Friesland. Beekman 6) Stellingwerf.<br />

tussch<strong>en</strong> de Kuinder <strong>en</strong> Linde, terwijl Moerman 7) <strong>en</strong> van<br />

Engel<strong>en</strong> van der Ve<strong>en</strong> 8) me<strong>en</strong><strong>en</strong> dat de Voorst bij. Voll<strong>en</strong>have<br />

er nog aan herinnert. Teg<strong>en</strong> de hypothese van Magnin<br />

1) Oudste cartularium, p. QI noot 1.<br />

2) Hieronder nader uite<strong>en</strong>gezet [p. 5)...<br />

a), Bestur<strong>en</strong>. I p, 107.<br />

, ') Rechtqesch. van .Dr<strong>en</strong>the • p, 3.<br />

5) Untersuchung<strong>en</strong>. Il p, 125. 695.<br />

6) Geschiedk. Atlas. De frankischetijd, blad 2; De gewest<strong>en</strong> van N. <strong>en</strong> Z.<br />

Nederland. p, 6 <strong>en</strong> 10.<br />

. 7) Nomina Geoqr. Neerl., V<strong>II</strong> p, 12.<br />

8) O. R. <strong>en</strong> G.• Versl. <strong>en</strong> Med.• iOe st. p. 79 vlg.


5<br />

<strong>en</strong> Gratama .'valt aan te voer<strong>en</strong> dat de tekst ge<strong>en</strong>szins<br />

toelaat, om a~n te nem<strong>en</strong> dat de "pagus forest<strong>en</strong>sis" <strong>en</strong><br />

het bosch Volj<strong>en</strong>hove zoo ver uitéén lag<strong>en</strong> 1); van Engel<strong>en</strong><br />

van der Ve<strong>en</strong> 2) heeft terecht reeds van Richthof<strong>en</strong>'s fictieve<br />

gouw Waldaga veroordeeld. Wat de veronderstelling<strong>en</strong> van<br />

Beekman, Moerman <strong>en</strong> van Engel<strong>en</strong> van der Ve<strong>en</strong> aangaat,<br />

zijn er meerdere red<strong>en</strong><strong>en</strong>, die er voor pleit<strong>en</strong> dat de streek<br />

van Stellingwerf <strong>en</strong> Schoterland tot aan de Voorst bij Voll<strong>en</strong>have,<br />

<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> nog wel verder 8), tot de bedoelde gouw<br />

.behoord hebb<strong>en</strong>. Dan is echter ook bezwaarlijk de voorstelling<br />

van A te handhav<strong>en</strong>, dat het bosch <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> buit<strong>en</strong> de<br />

..pagus forest<strong>en</strong>sis" lag <strong>en</strong> is de vervanging van beide door<br />

de gouw Dr<strong>en</strong>te in B als e<strong>en</strong> argum<strong>en</strong>t voor van Sickel te<br />

beschouw<strong>en</strong> 4).<br />

De bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde red<strong>en</strong><strong>en</strong>, die voor Beekman, Moerman<br />

<strong>en</strong> van Engel<strong>en</strong> van der Ve<strong>en</strong> zijn aan te voer<strong>en</strong>, zijn t<strong>en</strong><br />

eerste dat <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong>, e<strong>en</strong>ige friesehe kerspels <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>te<br />

één geheel hebb<strong>en</strong> uitgemaakt 5). Aanwijzing<strong>en</strong> hiervoor zijn<br />

dat vóór 1328 Ste<strong>en</strong>wijk met haar dochterkerk<strong>en</strong> zich van<br />

Dr<strong>en</strong>te heeft afgescheid<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij Stellingwerfgevoegd 6), <strong>en</strong><br />

dat het archidiaconaat van St. Marie in het Noord<strong>en</strong> <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong><br />

met e<strong>en</strong>ige friesehe kerspels <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>te omvatte 7).<br />

') Vg!. ook de kritiek van de Wal, Bijdr. van Dr<strong>en</strong>the. p. 68.<br />

2) O. R. <strong>en</strong> Gesch., Vers!. <strong>en</strong> Med., 40e st. p, 79 vlg.<br />

i) Ibidem, p. 81 noot I <strong>en</strong> de daar geciteerde plaats<strong>en</strong>: Racer, VI p. 117<br />

vlg.; Reg. Oud-Arch. Kamp<strong>en</strong>. I no.Is 4. <strong>en</strong> 5. waar sprake is van uitgifte<br />

in erfpacht van het vischrecht bij Kamp<strong>en</strong> <strong>en</strong> G<strong>en</strong>emuid<strong>en</strong>.<br />

') Zie p. 4 noot 2.<br />

1» O. R. <strong>en</strong> G., Vers!. <strong>en</strong> Med., 40~ st., p, 57, 88.<br />

6) Magnin, Bestur<strong>en</strong>, I p. 103 vlg.; O. R. <strong>en</strong> Gesch., Handeling<strong>en</strong> Me<br />

verq, p, 16.<br />

, 1) Gesch. Atlas, De kerkel. indeeling omstr. 1550, I p . .90. E<strong>en</strong> derde<br />

aanwijzing is misschi<strong>en</strong> dat de kerk<strong>en</strong> te Ste<strong>en</strong>wijk èn Beil<strong>en</strong> laàrlijk~ valk<strong>en</strong><br />

aan d<strong>en</strong> bisschop moest<strong>en</strong> lever<strong>en</strong>, welke verplichtinq t. a. v, Beil<strong>en</strong> in 1369<br />

in geld werd omgezet (de Wal, p. 50, 51; Ob. Gron. <strong>en</strong> .Dr<strong>en</strong>te, I no.28<br />

'<strong>en</strong> 568).


6<br />

E<strong>en</strong> tweede argum<strong>en</strong>t is. dat uit het feit d~t Herbert van<br />

Putt<strong>en</strong> in 1313 van d<strong>en</strong> bisschop in le<strong>en</strong> hield o.a, "Castellanatum<br />

in Voll<strong>en</strong>ho et in nemore dicto Vorst quoddam jus<br />

dictum utval" 1). blijkt dat de bisschep eig<strong>en</strong>aar was van e<strong>en</strong><br />

bosch ..Vorst" bij zijn kasteel <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> geleg<strong>en</strong>. terwijl de<br />

afleiding<strong>en</strong> van ..Vorst" uit ..forestie" (wildban) voor de hand<br />

ligt. E<strong>en</strong> derde argum<strong>en</strong>t is door van Engel<strong>en</strong> van der Ve<strong>en</strong> ~)<br />

naar vor<strong>en</strong> gebracht. door er op te wijz<strong>en</strong> dat de bisschop<br />

in 1284 te beschikk<strong>en</strong> had over het vischrecht, van ouds<br />

e<strong>en</strong> belangrijk onderdeel van het recht van wlldban, bij<br />

G<strong>en</strong>emuid<strong>en</strong> <strong>en</strong> Kamp<strong>en</strong>.<br />

Ook het eig<strong>en</strong>lijke Dr<strong>en</strong>te heeft tot deze "pagus forest<strong>en</strong>sis"<br />

behoord: hierop wijst het ,,,Valk<strong>en</strong>geld" . dat de kerk<strong>en</strong><br />

te Ste<strong>en</strong>wijk <strong>en</strong> Beil<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> Sj. de .bijdrag<strong>en</strong> die<br />

het kapittel van St. Marie trok "de banno in Thr<strong>en</strong>te", 4)<br />

<strong>en</strong> de omstandigheid dat ..pagus Iorest<strong>en</strong>sis" in B door<br />

..Thri<strong>en</strong>te" kon vervang<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De ..pagus forest<strong>en</strong>sis"<br />

komt dus vermoedelijk overe<strong>en</strong> met Dr<strong>en</strong>te in ruim<strong>en</strong> zin<br />

d.w.z. het teg<strong>en</strong>woordige Dr<strong>en</strong>te, b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s Z.O. Friesland<br />

<strong>en</strong> het Land van <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong>.<br />

Niet het minst ontle<strong>en</strong>t deze oorkonde (A) haar belangrijkheid<br />

aan het feit dat de heerseh<strong>en</strong>de leer t.O.V. de rechtsqeschied<strong>en</strong>is<br />

der foreest<strong>en</strong> er niet goed weg mee weet .<br />

..Forest<strong>en</strong>sis" zal.' zooals uit e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele andere oorkonde<br />

blijkt 5). e<strong>en</strong> variant van ..forestie" zijn <strong>en</strong> niet e<strong>en</strong> vertaling<br />

van Voorst 6). De term "pagus forest<strong>en</strong>sis" is vaak vertaald<br />

1) Ov. Bijdr.• X<strong>II</strong>I p. 63 vlg. Ook in 1493 komt dit bosch de Vorst nog<br />

voor (Muller. Reg. blssch. van Utrecht, <strong>II</strong>I no. 4853). Vg!. voorts Nom.<br />

Geogr. Neerl., IV p. 78: V<strong>II</strong> p, 12.<br />

2) O. R. <strong>en</strong> G., Vers!. <strong>en</strong> Med.. 'lOe st. p. 81 noot l.<br />

3) Zie p. 5 noot 7.<br />

'~) Vermeid in e<strong>en</strong> 12e' eeuwsch missaal van St. Marie (gedr. : Nom.<br />

Georqr. Neer!., Il p. 152).<br />

5) V gl. Kaiserurk. in Abbild., IV Tafel 17, waar de koning e<strong>en</strong> foreest<br />

sch<strong>en</strong>kt "cum areis, cum forest<strong>en</strong>slbus, mansis, mancipiis"<br />

0) Dat de heer<strong>en</strong> van Voorst in de 14de eeuw wel "dominus Forestus"<br />

g<strong>en</strong>oemd werd<strong>en</strong>, pleit m.i, niet hierteg<strong>en</strong>.


7<br />

met boschgouw, 1) jachtgraafschap, 2) woudgraafschap 3) e.d.•<br />

zonder dat daarmee de oorspronkelijke beteek<strong>en</strong>is mee weergegev<strong>en</strong><br />

werd. Meestal wordt, al gev<strong>en</strong> Duitsche <strong>en</strong> Fransche<br />

auteurs 4) toe dat de afleiding min of meer hypothetisch blijft.<br />

de term ..forestis" in verband gebracht met het Latijnsche<br />

,,foris" of ..foras". De heerseh<strong>en</strong>de leer in Duitschland trekt<br />

op het voetspoor van Thimme ó) hieruit de conclusie.. dat<br />

..forestis" e<strong>en</strong> territoir aanduidt. afgezonderd van de gebruiks~<br />

recht<strong>en</strong> der markg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong>: ..Der Geg<strong>en</strong>satz zu' forestis ist<br />

nicht etwa Königsgut. welches nicht als forestis bezeichnet<br />

wird ~ fiscus slechthin -. sondern die gemeine Mark.<br />

Forestis ist Sondergut welches ausserhalb der gemein<strong>en</strong> Mark<br />

liegt......" Deze opvatting js voor ernstige bestrijding vatbaar.<br />

In de eerste plaats zijn niet all<strong>en</strong> die gezam<strong>en</strong>lijk qebrutksrecht<strong>en</strong><br />

uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>, markg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeker zijn daar niet onder<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> person<strong>en</strong> waarvan alle<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d is. dat ze sam<strong>en</strong><br />

de jacht beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> in e<strong>en</strong> later foreest. of de tot e<strong>en</strong> ..villa"<br />

of ..curtis" behoor<strong>en</strong>de boer<strong>en</strong> die op de aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>de<br />

grond<strong>en</strong> gebruiksrecht<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong>d<strong>en</strong> 6). Thimme's teg<strong>en</strong>stelling<br />

forestis-marke laat voor deze laatste cateqorie weinig ruimte<br />

over <strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong>igszins apodictische uitspraak ..Das wort<br />

forestis ist von einer Zeit geprägt. der das Vorhand<strong>en</strong>sein von<br />

1) Van Engel<strong>en</strong> van der Ve<strong>en</strong>, p. 79.<br />

2) Cramer in Q. R. <strong>en</strong> G.• Handeling<strong>en</strong> 86e verg., p. 14.<br />

3) Van Slee. ibidem.<br />

.') Aldus b.v, Prou in Journal des Savants. J 915 p. 212 <strong>en</strong> Fairon in<br />

Revue belge de philos. et d' histoire. 1925 p. 95. Vgl. ook Brunner-e-von<br />

Schwerin, Deutsche Rechtsgesch .• <strong>II</strong> p. noot 1 <strong>en</strong> Sehröder-e-von Künszberq,<br />

Lehrbuch der deutsch<strong>en</strong> Rechtsgesch .• p. 209 noot 72.<br />

5) Thimme in Archiv für Urkund<strong>en</strong>forschung, <strong>II</strong> p, 121.<br />

.6) de Blêcourt, Kort Begrip (3e dr.}, p. 121; Fustel de Coulanges. l' Alleu<br />

et le domaine rural, p. 360 vlg; Sée, Les classes rurales. p. 38 vlg; Esmein,<br />

Cours élém<strong>en</strong>taire (ISe dr.), P: 84 <strong>en</strong> von Inama-Sternegg, Die Ausbildung<br />

der gross<strong>en</strong> Grundherrschaft<strong>en</strong>. p, 12: ..Von einer persönlich<strong>en</strong> Verbindung<br />

der in einer Villa, durch eine gemeinsame Mark mit einander Verbund<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

ist nirg<strong>en</strong>ds die Rede".


8<br />

Privateig<strong>en</strong>tum zum erst<strong>en</strong> Male klar und deutlich zum Bewustsein<br />

kommt, einer Zeit die dieses Wortes bedurfte, um<br />

d<strong>en</strong> Geg<strong>en</strong>satz geg<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Vorhand<strong>en</strong><strong>en</strong> Begriff der gemein<strong>en</strong><br />

Mark herzustell<strong>en</strong>" houdt ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing met het feit dat<br />

reeds in d<strong>en</strong> tijd der Leges Barbarorum privé-eig<strong>en</strong>dom<br />

normaal l] <strong>en</strong> willicht ook t<strong>en</strong> tijde van Tacitus al niet zoo<br />

ongewoon meer was 2).<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> houdt Thimme al zeer weinig rek<strong>en</strong>ing met het<br />

feit dat het· bijzondere der foreest<strong>en</strong> is, dat ze bosch zijn dat<br />

onder koningsban staat. Wel merkt hij op dat alle foreest<strong>en</strong><br />

hun oorsprong in d<strong>en</strong> koning vind<strong>en</strong> 8), . maar hij knoopt<br />

hier ge<strong>en</strong> verdere eonsequ<strong>en</strong>ties aan vast; gaat daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

uit van het toch nog altijd hoogst onzekere instituut cier<br />

mark<strong>en</strong> <strong>en</strong> drijft dit zelfs zoo ver, door "forestis" als e<strong>en</strong><br />

bewijs voor het bestaan van mark<strong>en</strong> in de Karolingische tijd<br />

aan te merk<strong>en</strong> 4). Het is de verdi<strong>en</strong>ste van e<strong>en</strong>ige fransche<br />

auteurs S) op deze zijde van het probleem de aandacht te<br />

hebb<strong>en</strong> gevestigd. Zij kom<strong>en</strong> tot de conclusie. <strong>en</strong> m.i. terecht.<br />

dat "forestis" e<strong>en</strong> reservaat is.,afgescheid<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van<br />

d<strong>en</strong> koning voor jacht of visscherij. <strong>en</strong> hierin van ..Silva"<br />

I) Lex Salica (ed. Hesseis <strong>en</strong> Kern). cod. I. cap. LV<strong>II</strong><strong>II</strong> § 5; Lex Ribuaria,<br />

LlX. LX. LXXVI; Lex Saxonum. cap. LX<strong>II</strong>I. VgI. ook Sehröder-e-von<br />

Künzberg. p. 222; Dopsch, Gundiag<strong>en</strong>. I p, 233. 2M. 294 vlg; Viollet. Hist.<br />

du droit français. p. 555; Glasson. Les communaux et le domaine rural.<br />

p, 30; Esmein, p, 83.<br />

2) Dopsch, Grundlag<strong>en</strong>. I p. 75.<br />

3) Thimme, Archiv für :Urkund<strong>en</strong>forschung. <strong>II</strong> p, 110. Ill. 145.<br />

4) Thimme, p. 124 noot 3: ..Forestis bürgt daher von seinem erst<strong>en</strong><br />

Auftauch<strong>en</strong> an für die Exist<strong>en</strong>z eines solch<strong>en</strong> Gemeinbegriffes. Rübels Behauptung<br />

... dass die Markg<strong>en</strong>oss<strong>en</strong>schaft in Deutschland eine späte zwangsstaatliche<br />

Ei~richtung ist", ist also geradezu umzukehr<strong>en</strong>"<br />

') Prou in Journal des Savants. 1915 p. 241 vlg .• 310 vlg. <strong>en</strong> 345 vlg.<br />

in e<strong>en</strong> bespreking van drie artikel<strong>en</strong> van Petit-Dutaillis (Mélanges Bemont,<br />

1913; bij Stubbs. Hist, canst. de I Angleterre. <strong>II</strong> p, 758 <strong>en</strong> Bibl. de I' Ecole<br />

des Chartes, 1915); Suzanne Deck. Etude sur la forêt d' Eu (1929 in Bibl.<br />

d' hist, du droit Normand. 2m. S.• Tome <strong>II</strong>). VgI. oak Fairon in Revue<br />

belge 1925 p. 91 vlg. .


9<br />

verschill<strong>en</strong>d, dat het beschermd werd door koningsban. Dus<br />

niet de markg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong>, maar zij die de<br />

vrije jacht uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Al heel gauw is de koning niet meer de e<strong>en</strong>ige bezitter<br />

van foreest<strong>en</strong> : ook partreulier<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> hun goeder<strong>en</strong> wel tot<br />

foreest verkl~r<strong>en</strong>/ Beide partij<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> er voordeel van:<br />

de begiftigde ziet zijn land beschermd door koningsban <strong>en</strong><br />

de koning he~ft er het uitsluit<strong>en</strong>de recht van jacht 1). Ook<br />

komt het voor dat _e<strong>en</strong>klooster op haar goeder<strong>en</strong> voor haar<br />

"homines" het ~\,tsluite~de jachtrecht verkrijgt 2).<br />

De ontwikkeling gaat nog verder: vanaf de tijd-der Saksische<br />

keizers, maar vooral sinds Heridrik <strong>II</strong> word<strong>en</strong>, aldus<br />

Thimme ~),-de foreest<strong>en</strong> meer <strong>en</strong> meer uitgebreid op _grond<br />

van derd<strong>en</strong>, terwijl _de ..cons<strong>en</strong>sus comprovmcialium" tegelijkertijd<br />

opkomt <strong>en</strong> to<strong>en</strong>eemt 4); er zijn slechts zes oorkond<strong>en</strong><br />

van deze soort (w.o. die van 944 betreff<strong>en</strong>de de "pagus<br />

forest<strong>en</strong>sis" 7). die de cons<strong>en</strong>sus niet vermeld<strong>en</strong> 5). Sehröder 6)<br />

-<strong>en</strong> Brunner 7) zoek<strong>en</strong> de verklaring van dit laatste verschijnsel<br />

in de verzwakking van het zgn. Bod<strong>en</strong>regal. het recht van<br />

d<strong>en</strong> koning op onbeheerd onroer<strong>en</strong>d goed. zoodat de vermelde<br />

zes uitzonderingsgevall<strong>en</strong> e<strong>en</strong> -remmise<strong>en</strong>s aan de oude<br />

toestand zoud<strong>en</strong> zijn. Heusier 8). Sickel 9) <strong>en</strong> Thimme 10) ont-<br />

I) Prou, p, 314.<br />

2) V gI. de oorkonde van Karel de Groote voor St. Bertin:" .... ut ... -,<br />

in eorum proprias silvas llc<strong>en</strong>tiam haber<strong>en</strong>t eorum homines v<strong>en</strong>ationem<br />

exercere" (Thimme, p. 116).<br />

3) Thtmme, p, 125.<br />

4) Typeer<strong>en</strong>d is DO. <strong>II</strong>I no. 73 bij Bresslau, - Urkund<strong>en</strong>lehre. <strong>II</strong> p. 36<br />

noot I. waar "zunächst zwei foresti nostri. also königliche forst<strong>en</strong>, ohne<br />

Erwähnung eines Kons<strong>en</strong>ses verlieh<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>, und dann insuper ein Teil<br />

des Süntelwaldes ob interv<strong>en</strong>tum et comprobationem fidelium nostrorum<br />

aliorumque comprovincialium suotum".<br />

5) Opg<strong>en</strong>oemd bij Sickel, zur Gesch. des Bannes. p, 46.<br />

ij) Schröder=-von Künszberq, p. 195 vlg.<br />

,) Brunner-e-von Schwerin, <strong>II</strong> p. 101.<br />

;) Institutton<strong>en</strong>. I p. 210.<br />

') Zur Gesch. des Bannes, p. 45.-<br />

10) Thimmep. 113. 124 vlq.: ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s Bresslau, Urkund<strong>en</strong>lehre, <strong>II</strong> p. 36.


-"].<br />

10<br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dit <strong>en</strong> wijz<strong>en</strong> er op, dat deze zes uitzondering<strong>en</strong> toch<br />

bezwaarlijk op e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> regaal kunn<strong>en</strong> wijz<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

is e<strong>en</strong> van Schroder's belangrijkste argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> de oorkonde<br />

van de ..pagus forest<strong>en</strong>sis", waarvan ik hieronder zal<br />

tracht<strong>en</strong> aan te toon<strong>en</strong> dat ze betrekking heeft op koninqsgoed,<br />

waarvoor dus ge<strong>en</strong> cons<strong>en</strong>sus noodiq, was.<br />

Er is dus alle red<strong>en</strong> met Heusier c.s. mee te gaan. Bij<br />

nadere beschouwing blijkt 't echter dat van: alle g<strong>en</strong>oemde<br />

oorkond<strong>en</strong>, er maar -e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele is, die met zooveel woord<strong>en</strong><br />

spreekt van derd<strong>en</strong> 1): in d<strong>en</strong> regel gev<strong>en</strong> ,derd<strong>en</strong> hun cons<strong>en</strong>sus<br />

alle<strong>en</strong> omdat goeder<strong>en</strong> van h<strong>en</strong> in het betreff<strong>en</strong>de<br />

foreest ligg<strong>en</strong> (..inibi praedia hab<strong>en</strong>tium") of er aan gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

(..ibidem circumquaque id ipsum forestum attig<strong>en</strong>tia" 2). Niet<br />

de eig<strong>en</strong>dom van grond van derd<strong>en</strong> wordt dus aangetast,<br />

maar de feitelijke uitoef<strong>en</strong>ing van gebruiksrecht<strong>en</strong> (b.v. de<br />

jacht) op aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>d onbeheerd land (res nullius) <strong>en</strong> de<br />

cons<strong>en</strong>sus werd blijkbaar gevraagd <strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d om beqiftiqd<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> derd<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel te vrijwar<strong>en</strong> 8).<br />

De ontwikkeling is dus geweest dat aanvankelijk de koning<br />

koningsgoed tot foreest instelde, vervolg<strong>en</strong>s grond van particulier<strong>en</strong><br />

tot uitsluit<strong>en</strong>d jachtterrein voor. d<strong>en</strong> koning of d<strong>en</strong><br />

1) Thimme, p. 138: "bannum super agrestes feras ..... tam super propriam<br />

ipsius terram. quam super domorum pontiâcalium vel monasteriorum<br />

"in abbaçüs, que ibinobis pettin<strong>en</strong>t terras, sive omnium il\orum borninurn<br />

terras. qui in pres<strong>en</strong>ti vel in futuro hujusrnodi rem cum eo collaudabunt".<br />

2) Thimme, p, 138, 153. VgJ. ook Man. Gerra., Dip!. regum. V p. 301<br />

no. 227, waarbij koning H<strong>en</strong>drik <strong>II</strong>I in 1048 bevestigt dat door zijn voorgangers<br />

zekere goeder<strong>en</strong> van koningsban voorzi<strong>en</strong> zijn.· ..quas Hildiboldus<br />

prefate Wormaci<strong>en</strong>sis ecclesie episcopus cum lic<strong>en</strong>cia et auctoritate tercii<br />

Ottonis imperatoris ac vol un tate et ass<strong>en</strong>su bonorum militum in circuitu<br />

babitancium primum inforestavit".<br />

3) Dat bet hier werkelijk om gebruiksrecht<strong>en</strong> gaat. bewijst ook DH. <strong>II</strong><br />

no. 80 waar de koning aan d<strong>en</strong> bisschop. van Bazel e<strong>en</strong> bosch "juris nostri"<br />

sch<strong>en</strong>kt met d<strong>en</strong> wildban "ass<strong>en</strong>ci<strong>en</strong>te omni populo ejusdum saltus act<strong>en</strong>us<br />

usum hab<strong>en</strong>te". Hier dus cons<strong>en</strong>sus van derd<strong>en</strong>, die gebruiksrecht<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

op koningsgoed. waarbij vroeger nooit van de cons<strong>en</strong>sus sprake<br />

was. - De hierbov<strong>en</strong> ontwikkelde theorie is in strijd met de aanvaarding


11<br />

eig<strong>en</strong>aar bestemde <strong>en</strong> t<strong>en</strong>slotte de foreest<strong>en</strong> ook uitbreidde<br />

op res nullius, waarvoor de toestemming van h<strong>en</strong> die er<br />

qebruiksnecht<strong>en</strong> op uitoef<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, noodig was. Wildban op<br />

grond van derd<strong>en</strong> kwam voor. doch di<strong>en</strong>t als uitzondering<br />

beschouwd te word<strong>en</strong>. Het zwaartepunt werd t<strong>en</strong>slotte verplaatst<br />

naar d<strong>en</strong> begiftigde. van wie verklaard wordt, dat<br />

hij zijn goed tot foreest heeft gemaakt (inforestavit) met<br />

machtiging van d<strong>en</strong> koning l).<br />

Hiermede zijn de vroegere zes uitzonderingsgevall<strong>en</strong> niet<br />

verklaard. E<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong>e hypothese op te stell<strong>en</strong> gelijk<br />

Smit 2) b.v .. die me<strong>en</strong>t dat bij deze zes gevall<strong>en</strong> aan de beoorkonding<br />

van de rechtshandelinq andere act<strong>en</strong> zijn voorafgegaan.<br />

die de toestemming der belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>,<br />

is misschi<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel geval aan te nem<strong>en</strong>;' om hier<br />

te g<strong>en</strong>eraliseer<strong>en</strong> lijkt me echter gevaarlijk toe. Het e<strong>en</strong>ige<br />

is m.i. deze privileges stuk voor stuk te onderzoek<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van onze Dr<strong>en</strong>tsche oorkonde" van 944 (A)<br />

heeft Thimme ë] al e<strong>en</strong> théorie opgeworp<strong>en</strong>, die overig<strong>en</strong>s<br />

niet erg geslaagd kan word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd. Dat deze "pagus<br />

forest<strong>en</strong>sis" uit meerdere foreest<strong>en</strong> heeft bestaan isdesnoods<br />

nog, te aanvaard<strong>en</strong>, maar deze zijn toch bezwaarlijk terug te<br />

vind<strong>en</strong> in de vier foreest<strong>en</strong> die Karel de Groote in 777 aan<br />

de Utrechtsche kerk heeft geschonk<strong>en</strong> 4): blijk<strong>en</strong>s het Oorkond<strong>en</strong>boek<br />

van Utrecht f) lag<strong>en</strong> deze vier foreest<strong>en</strong> in de<br />

provincie Utrecht, o.a. bij Amersfoort <strong>en</strong> Woud<strong>en</strong>berg. Ook<br />

de veronderstelling dat de bisschop al eig<strong>en</strong>aar was van de<br />

van het "Bod<strong>en</strong>regal" als e<strong>en</strong> Germaansch instituut, E<strong>en</strong> uite<strong>en</strong>zetting<br />

waarom ik dit regaal e<strong>en</strong> gevolg van receptie uit Italië beschouw. zou te<br />

ver voer<strong>en</strong>; ik zal hier volstaan met prof. Heyck, Deutsche Gesch .• I. p '131<br />

te citeer<strong>en</strong>: "Ohnedies war<strong>en</strong> die Regali<strong>en</strong> in letzter Linie überhaupt römischrechtlich<strong>en</strong><br />

Ursprungs".<br />

I) Zie p. 10 noot 2,<br />

2) Het Brabantsche Jachtrecht. p. 3~,<br />

:I) Thimme. p. 130.<br />

') Müi!er-Bouman. Oork.-B" no. '18.<br />

5) Ibidem. p. '<strong>II</strong> noot 5-8,


12<br />

..pagus forest<strong>en</strong>sis", is geheelongegrond; waarom zou dan<br />

het graafschap Dr<strong>en</strong>te, waartoe die pagus behoorde 1), in de<br />

Il de eeuwaan d<strong>en</strong> bisschop zijn geschonk<strong>en</strong>, nog wel nader<br />

aangeduid als ..flsci regalis proprietates" 2)? Om deze kwestie<br />

op te loss<strong>en</strong>, zal het noodig zijn deze Il de eeuwsche privileges<br />

nader te beschouw<strong>en</strong>.<br />

In oorkond<strong>en</strong> van 1006 8 ),. 1025 4 ) <strong>en</strong> 1057 5) wordt het<br />

privilege van 944 bevestigd, terwijl de formuleerinq vrijwel<br />

.geheel gelijk is aan de tekst van' B.<br />

In 1024 6) wordt het graafschap Dr<strong>en</strong>te aan d<strong>en</strong> bisschep<br />

yan Utrecht geschonk<strong>en</strong>. Opvall<strong>en</strong>d is, dat de sch<strong>en</strong>king qeschiedt<br />

"deinceps hab<strong>en</strong>dum". Hirsch 7) legt er d<strong>en</strong> nadruk op<br />

dat deze uitdrukking t<strong>en</strong> doel heeft· te do<strong>en</strong> uitkom<strong>en</strong>, dat<br />

het hier ge<strong>en</strong> bevestiging van e<strong>en</strong> privilege betreft; Bre~slau 8)<br />

hecht er minder gewicht aan <strong>en</strong> wijst op de bevestiging van<br />

het jaar 1025 9 ), waar dezelfde uitdrukking in voorkomt. Dit .<br />

verklaart echter niet de veel positiever bewoording<strong>en</strong> van<br />

de oorkond<strong>en</strong> van 1046 ("perpetualiter hab<strong>en</strong>dum") 10) <strong>en</strong> 1057<br />

t.per<strong>en</strong>ni jure in proprium") 11). Fockema Andreae 12) neemt<br />

1) Zie pag.S<strong>en</strong> 6.<br />

2) Zie pag. 1i.<br />

3) Muller-Bouman, Qork.~B., no. 161.<br />

!) Ibidem, no. 180.<br />

~) Ibidem no. 216; het (ongedateerde) stuk is waarschijnlijk uitgevaardigd<br />

op 2i April 1057 tegelijk met de ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s ongedateerde no's 2li, 215 <strong>en</strong><br />

217, waarvan het laatste veel gelijk<strong>en</strong>is vertoont met het dictaat van no. 218<br />

van 2i April 1057 (vg!. Muller-s-Bouman, Oork-B; no. 2li <strong>en</strong> 218 kopnoot],<br />

6) Muller-Bouman, Dork.-B., no. 179; er is ge<strong>en</strong> red<strong>en</strong> om aan t<strong>en</strong>em<strong>en</strong><br />

dat het graafschap e<strong>en</strong> meer dan wel minder uitgebreid territoir zou innem<strong>en</strong><br />

dan de- in de voorafgaande oorkond<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde gouw Dr<strong>en</strong>te (Gratama,<br />

Rechtsgesch., p. 22).<br />

') Jahrbücher des Deutsch<strong>en</strong> Reichs unter Heinrich <strong>II</strong>, <strong>II</strong>I, p. 105.<br />

S) Jahrbücher unter Konrad <strong>II</strong>, dl. I p, 91 noot 2.<br />

n) Muller-Bouman, Dork.-B., no. 181.·<br />

10) Ibidem, no. 201.<br />

11) Ibidem, no. 215.<br />

12) Bijdrag<strong>en</strong>, IV, p. 232; ev<strong>en</strong> zoo Magnin, Bestur<strong>en</strong>, I p, 120 vlg. <strong>en</strong><br />

155 vlg.; Gratama, Rechtsgesch., p, 22, 23 e.a.


13<br />

aandat het e<strong>en</strong> voorwaardelijke sch<strong>en</strong>king betreft. die pas<br />

in i046 effect sorteerde, omdat in dat jaar door d<strong>en</strong> dood<br />

van hertog Gozelo <strong>II</strong> van Neder-Lotharinq<strong>en</strong> het graafschap<br />

aan d<strong>en</strong> keizer terugviel.<br />

Deze oplossing schijnt strijdig te zijn met de/oorkonde.<br />

waarbijde bisschop al in 1040 e<strong>en</strong> "praedium in villa Cruoninga<br />

nuncupata, in comitatu Thr<strong>en</strong>te. . . . . . . cum omni<br />

ejusdem comitatus strictione etc." verkrijgt. Meestal wordt<br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat met de ..comitatus strictione" slechts e<strong>en</strong><br />

deel van het qraafschap Dr<strong>en</strong>te bedoeld wordt. al is dit niet<br />

erg bevredig<strong>en</strong>d 1). Gosses 2) neemt o.a. op grond van het feit<br />

dat in het beste handschrift de woord<strong>en</strong> •.in Thr<strong>en</strong>the" in<br />

de oorkonde van 1046 ontbrek<strong>en</strong>. aan dat deze oorkonde<br />

niet op Dr<strong>en</strong>te betrekking had <strong>en</strong>. die van 1040 vervalseht<br />

is. Bresslau heeft in e<strong>en</strong> der laatste. meest gezaghebb<strong>en</strong>de<br />

werk<strong>en</strong> 3) uite<strong>en</strong>gezet dat de veronderstelling<strong>en</strong> van Gosses<br />

deels onjuist. deels niet voldo<strong>en</strong>de gefundeerd zijn om deze<br />

kwestie te beslecht<strong>en</strong>. Hij vindt ge<strong>en</strong> term<strong>en</strong> om de oorkonde<br />

van 1046 voor onecht te verklar<strong>en</strong> <strong>en</strong> acht het stuk van<br />

1040 e<strong>en</strong> latere copie van het origineel 4). Het gevolg is dat<br />

hij de woord<strong>en</strong> ..comitatus stricti~ne" ev<strong>en</strong>als vroegere<br />

schrijvers voor e<strong>en</strong> deel van Dr<strong>en</strong>te moet verklar<strong>en</strong>. om<br />

niet in strijd te kom<strong>en</strong> met de oorkonde van 1046. <strong>en</strong> wel<br />

voor de streek om <strong>en</strong> bij Groning<strong>en</strong>. Hij handhaaft t<strong>en</strong>slotte<br />

de hypothese van Vanderkindere 5). die de veronderstelling·<br />

van Fockema Andreae nader uitwerkte: na Bald<strong>en</strong>k. die in<br />

1006 6) o.a. als graaf van Dr<strong>en</strong>te g<strong>en</strong>oemd wordt. is Godfried<br />

1) ZOO Gratama in Büdr. Vad. Gesch. <strong>en</strong> Oudh .• 2e R. dl. VI p. 161 vlg.•<br />

die van me<strong>en</strong>ing is dat de grafelijke rechtsmacht zich alle<strong>en</strong> over het praedium<br />

kan hebb<strong>en</strong> uitgestrekt lp. 173).<br />

2) Bijdr. Vad. Gesch. <strong>en</strong> Oudh., 1e R. dl. V<strong>II</strong> p. 25 vlg.<br />

3) Mon. Germ.• Dlplvrequm, V p. 55. no. 15 <strong>en</strong> p. 192 no. 152.<br />

') Vlg. ook Oppermann in Göttingische gelehrte Anzeig<strong>en</strong>. 115 p. 66. 67.<br />

5) La formation territoriale des principautés belges au moy<strong>en</strong> age. Il p. 313.<br />

6) Muller-c-Bouman, Oork .•B.• no. 161.


van Neder-Lotharing<strong>en</strong> er mee bele<strong>en</strong>d. Na Godfried's dood<br />

in 1023 1) is het (voorloopig) aan d<strong>en</strong> bisschop van Utrecht qeschonk<strong>en</strong><br />

in .1024, die in 1025 in het (voorloopige) bezit bevestigd<br />

werd. Na de verzo<strong>en</strong>ing van d<strong>en</strong> keizer met het huis Lotharing<strong>en</strong><br />

(Kerstmis 1025) zou Godfried's zoon Gozelo I Dr<strong>en</strong>te<br />

als belooning gekreg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dit op zijn zoon Gozelo <strong>II</strong> overgedrag<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>, die twee jaar later in 1046 overleed. T oèn<br />

pas kon de keizer het graafschap definitief aan d<strong>en</strong> bisschop<br />

van Utrecht overdrag<strong>en</strong>. Inderdaad is dit tot nog toe de beste<br />

verklaring, maar dit zegt niet zoo heel veel bij het vrijwel<br />

algeheel ontbrek<strong>en</strong> van betrouwbare gegev<strong>en</strong>s. Er is bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

nog e<strong>en</strong> groot bezwaar teg<strong>en</strong> deze theorie, tot dusver<br />

me<strong>en</strong> ik, niet geopperd door de verschill<strong>en</strong>de auteurs. In<br />

1024 wordt het graafschap geschonk<strong>en</strong>, 26 Juli 1025 wordt<br />

deze sch<strong>en</strong>king bevestigd, terwijl op d<strong>en</strong>zelfd<strong>en</strong> datum het<br />

recht van wildban "in pago Thri<strong>en</strong>t nominato, quod est in<br />

comitatu Temnonis" 2) (naar het dictaatvan B) aan d<strong>en</strong><br />

bisschop geschonk<strong>en</strong> wordt. Dus zoowel de bisschop als<br />

deze graaf Temno zoud<strong>en</strong> dan heer over Dr<strong>en</strong>te zijn qeweest,<br />

daar Vanderkfndere's constructie van e<strong>en</strong> bisschoppelijk<strong>en</strong><br />

graaf 8) in deze tijd toch wel als e<strong>en</strong> novum beschouwd<br />

zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>! Het beste is wellicht eerlijk<br />

te bek<strong>en</strong>n<strong>en</strong>: non liquet, <strong>en</strong> er van uit te gaan dat vóór<br />

1057 4) niet vaststaat dat de bisschop in het feitelijk bezit<br />

van Dr<strong>en</strong>te is geweest.<br />

Deze laatste oorkonde van 1057 is ook nog in e<strong>en</strong> ander<br />

opzicht van belang, <strong>en</strong> welomdat -het hier e<strong>en</strong> sch<strong>en</strong>king<br />

betreft van de "fisci regalis proprietates, id est comitatum de<br />

Thr<strong>en</strong>te". . Dit verklaart m.i. het ontbrek<strong>en</strong> van de cons<strong>en</strong>sus<br />

.<br />

I) Pir<strong>en</strong>ne; Hist. de Belgique, I p. 77.<br />

2) Muller-Bouman, Ob., no .• 180.<br />

a) Vanderklndere, p. 313.: "le comte épiscopal était alors Ternmo".<br />

4) Muller=-Bouman. Oork-Bv, no. 215: merkwaardiq is nog dat deze<br />

bevestiging niet de ·oorkonde van 1046 vermeldt. maar teruggrijpt op de<br />

bevestiging van 1025 door Ko<strong>en</strong>raad <strong>II</strong>. ..


15<br />

in de oorkond<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de wildban in <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong><br />

(Dr<strong>en</strong>te) uit het jaar 944 (A <strong>en</strong> B). Uit bov<strong>en</strong> geciteerde<br />

woord<strong>en</strong> blijkt m.i. duidelijk, dat de koning in Dr<strong>en</strong>te meer<br />

bezat danoverheidsgezag alle<strong>en</strong>, daar met {iscus de domein~<br />

goeder<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> aangeduid, zonder dat m<strong>en</strong> het persoonlijk<br />

vermog<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> koning, zijn familie-vermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

Staatsdomein<strong>en</strong> onderscheidt 1); ook wordt er wel e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel<br />

domeingoed mee bedoeld 2). In 1057 was Dr<strong>en</strong>te dus koningsgoed,<br />

waarvan de graafschapsrecht<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> bisschep werd<strong>en</strong><br />

overgedrag<strong>en</strong>. Wellicht was ook in 944 de toestand al zoo,<br />

<strong>en</strong> dan is het duidelijk waarom de cons<strong>en</strong>sus niet vermeld<br />

is, daar deze alle<strong>en</strong> noodig was bij foreestverle<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> op<br />

res nullius, niet bij vestiging door d<strong>en</strong> koning op eig<strong>en</strong><br />

grondgebied. De oorkonde van 944 behoort dus niet tot<br />

de op pag. 9 vermelde uitzondering<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> moeilijkheid<br />

blijft nog over, n.1. de positie van graaf Temno, die in<br />

1025 wordt g<strong>en</strong>oemd :3). Als Dr<strong>en</strong>te koningsgoed is geweest,<br />

kan hij bezwaarlijk e<strong>en</strong> graaf in de gewone beteek<strong>en</strong>is geweest<br />

zijn 4), door de uitzonderingstoestand waarin domeingoeder<strong>en</strong><br />

zich als immuniteit<strong>en</strong> bevond<strong>en</strong> 5); eerder zal hij<br />

e<strong>en</strong> functie als domeinambt<strong>en</strong>aar bekleed hebb<strong>en</strong>. Vermoedelijk<br />

was hij graaf over e<strong>en</strong> gebied grooter dan Dr<strong>en</strong>te alle<strong>en</strong> 6)<br />

1) Brunner-von Schwerin, I p. 293.<br />

2) Zeumer, Formulae (ed. Mon. Germ.), passi~; Esmein, p. 134; "Les<br />

domaines du roi formai<strong>en</strong>t, pour leur administration,. des circonscriptions<br />

(fiscus), qui étai<strong>en</strong>t placées sous I' autorité de fonctionaires ou judices, particuliers".<br />

3) Zie pag. 14.<br />

!) Esmein, p. 134:. "I' action au comte s' arrêtait à la frontière du domaine<br />

fiscal. pour laisser Ia place libre à l'int<strong>en</strong>dant royal".<br />

5) Brunner-e-von Schwerin, <strong>II</strong> p. 386; Esmain p. 134.<br />

ti) De term "in comitatu Temnonis" verzet zich hier niet teg<strong>en</strong>; vgl.<br />

Man. Germ., Dipl.. regum I. no's 181. 216; Alpertus Mett<strong>en</strong>sis (ed. Pijnacker<br />

Hordijk), p. XX noot 4 <strong>en</strong> Vanderkindere, <strong>II</strong> p, 307, 311, waaruit<br />

blijkt dat Everard, die in 944 als graaf van Dr<strong>en</strong>te voorkomt. tev<strong>en</strong>s graaf<br />

van Salland was; voorts de opmerking van Pijnacker Hordijk (Quedam


16<br />

<strong>en</strong> was dit laatste e<strong>en</strong> soort vambtsqoed 1), hetge<strong>en</strong> meer<br />

voorkwam <strong>en</strong> althans aannemelijker is dan e<strong>en</strong> domeinambt<strong>en</strong>aar<br />

met d<strong>en</strong> titel :"comes" 2). Misschi<strong>en</strong> is dit ook<br />

e<strong>en</strong> verklaring van de zeer ongewone zinsw<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> in de<br />

oorkonde van 1046 ..comitatum, qui post obitum Gozline<br />

duds nostre dicionis in Thr<strong>en</strong>te visus est subjacere" ... Cornitatum",<br />

d.w.z. het overheidsqezaq <strong>en</strong> de inkomst<strong>en</strong>, daaruit<br />

voortvloei<strong>en</strong>de. zijn blijkbaar slechts e<strong>en</strong> deel van des keizers<br />

..dicio" in Dr<strong>en</strong>te : alle<strong>en</strong> deze inkomst<strong>en</strong>. het ambtsgoed<br />

dus. sch<strong>en</strong>kt hij aan d<strong>en</strong> bisschop. 8)<br />

Indi<strong>en</strong> deze veronderstelling. doch meer mag het geopperde<br />

niet heet<strong>en</strong>, waar is, dan geeft .ze aan de oorkond<strong>en</strong> van<br />

1046 <strong>en</strong> 1057 e<strong>en</strong> welkome, wederzijdsche aanvulling <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

steun voor de hierbov<strong>en</strong> vermelde stelling dat Dr<strong>en</strong>te koningsgoed<br />

is geweest.<br />

Resumeer<strong>en</strong>de me<strong>en</strong> ik te kunn<strong>en</strong> concludeer<strong>en</strong>, dat de<br />

redactie van de oorkonde van 944 die melding maakt van<br />

de ..pagus forest<strong>en</strong>sis" de oorspronkelijke is, later gewijzigd<br />

tot e<strong>en</strong> tekstdie spreekt van de gouw Dr<strong>en</strong>te <strong>en</strong> het bosch<br />

<strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong>. Deze ..pagus forest<strong>en</strong>sis" moet. voor zoover ze<br />

in <strong>Overijssel</strong> lag, gezocht word<strong>en</strong> in het ·latere land<br />

.van <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> <strong>en</strong> heeft zich vermoedelijk ook nog t<strong>en</strong><br />

narracio, p, IX noot 2). dat van de vier grav<strong>en</strong> van Dr<strong>en</strong>the. die van 944<br />

tot 1046 voorkom<strong>en</strong>, het alle<strong>en</strong> van Temno niet bek<strong>en</strong>d is. of hij ook over<br />

andere graafschapp<strong>en</strong> was aangesteld.<br />

1) Brunner-e-von Schwerin. <strong>II</strong> p. 227: "Ausserdem war<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Graf<strong>en</strong><br />

wohl regelmässig Nutzung<strong>en</strong> von königlich<strong>en</strong> Gütern zugewies<strong>en</strong>, die sich<br />

innerhalb der Grafschaft befand<strong>en</strong>".<br />

~) Enkele voorbeeld<strong>en</strong> van gelijkstelling van judex (fiscalis) <strong>en</strong> ·comes<br />

geeft Fustel de Coulanges. Recherches sur quelques problèmes d' histoire,<br />

p, 407 noot 1: het schijnt echter steeds e<strong>en</strong> graaf te zijn die bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

judex fiscalis is.<br />

") Vgl. Pijnacker Hordijk, Quedam narracio, p. 9, waar van bisschop<br />

Boudewijn wordt gezegd ... Et· episcopus illis : diebus vel septimanis suam<br />

[urisdictionem in ipsos (sc. Tr<strong>en</strong>tones) exercuit. sepe multam pecuniam ab<br />

illis, qui hoc meruerant, extrah<strong>en</strong>do".


17<br />

Zu'.id<strong>en</strong> van het teg<strong>en</strong>woordige stadje <strong>Voll<strong>en</strong>hove</strong> uitgestrekt.<br />

De term ..pagus [otest<strong>en</strong>sis" is te verklar<strong>en</strong> uit het juridische<br />

begrip foreest, bosch van d<strong>en</strong> koning, beschermd door<br />

koningsban t<strong>en</strong> behoeve van het uitsluit<strong>en</strong>de jachtrecht des<br />

konings 1). In d<strong>en</strong> regel werd ge<strong>en</strong> foreest verle<strong>en</strong>d op<br />

.grond<strong>en</strong>, die ei-g~ndom war<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong>, d.w.z. ander<strong>en</strong><br />

dan de koning bE d<strong>en</strong> door dez<strong>en</strong> begiftigd<strong>en</strong>; hoogst<strong>en</strong>s<br />

kan m<strong>en</strong> zeggeri-.dat de ontwikkeling zoover is gegaan, dat<br />

foreest werd verle<strong>en</strong>d op res nullius, waarvoor de "cons<strong>en</strong>sus"<br />

van belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> vereischt werd. Deze cons<strong>en</strong>sus<br />

is niet uit het Bod<strong>en</strong>regal te verklar<strong>en</strong>, maar uit het feit dat<br />

de instelling van het foreest inbreuk maakte op recht<strong>en</strong> van<br />

derd<strong>en</strong>.<br />

In de oorkonde van 944 t.O.V. Dr<strong>en</strong>te is ge<strong>en</strong> sprake van<br />

cons<strong>en</strong>sus, hoewel er over e<strong>en</strong> ongewoon groot gebied beschikt<br />

wordt.' Dit is te verklar<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> oorkonde van<br />

1057 voor d<strong>en</strong> bischop van Utrecht, waaruit blijkt dat Dr<strong>en</strong>te<br />

koningsgoed was, dat to<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> bisschop. geschonk<strong>en</strong><br />

werd, De verhouding der privilege's van 1024, 1025, 1040<br />

<strong>en</strong> 1046 is niet recht duidelijk <strong>en</strong> het blijkt niet dat de bisschop<br />

vóór 1057 in het feitelijk bezit van Dr<strong>en</strong>te is geweest.<br />

1) Vgl. Fairon, Revue belge 1925, p. 96: " .. "., .. bois d' une situation<br />

juridique particulière, à savoir bois réservé à J' usage exclusif du roi' pour<br />

I' exercise de la chasse. Ce qui est placé <strong>en</strong> dehors, ce n' est donc pas, comme<br />

le prét<strong>en</strong>d Thimme, l' <strong>en</strong>semble de tous les droits d' usage que la collectivité<br />

des habitants aurait possédé sur un canton, mais bi<strong>en</strong> le seul droit de<br />

chasse libre".<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!