30.04.2014 Views

NVKC-folder biomarkers LR.pdf

NVKC-folder biomarkers LR.pdf

NVKC-folder biomarkers LR.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Locatie<br />

organisatie<br />

PAOKC-cursus<br />

De nascholing zal worden gehouden in het Educatorium, Theatron-zaal.<br />

Universiteit Utrecht, Leuvenlaan 19, 3584 CE Utrecht (De Uithof).<br />

Zie voor routebeschrijving www.uu.nl (wie, wat, waar).<br />

De ontvangst is vanaf 09.00 uur.<br />

Deelname en betaling<br />

Via <strong>NVKC</strong>-website<br />

Aanmelding uitsluitend via de website www.nvkc.nl. De betaling<br />

maakt deel uit van de inschrijfprocedure en is alleen mogelijk via<br />

IDEAL, Paypal of een éénmalige machtiging (N.B. eerder afgegeven<br />

machtigingen voor PAOKC’s zijn vervallen!). Na uw aanmelding<br />

kunt u een originele factuur downloaden en ontvangt u per email een<br />

bevestiging. De deelnamekosten bedragen € 150,--.<br />

Uitsluitend wanneer de betaling rechtstreeks verloopt via het<br />

ziekenhuis/bedrijf is er de mogelijkheid om op basis van facturatie<br />

te betalen, daarvoor worden € 15,-- administratiekosten in rekening<br />

gebracht. Indien deze betaling niet op de juiste wijze (zie de factuur)<br />

is ontvangen voor 28 maart 2011 is er geen recht op deelname. De<br />

uiterste inschrijfdatum is 24 maart 2011. Bij annulering na deze datum<br />

worden de deelnamekosten niet gerestitueerd.<br />

Dr M.J. ten Berg<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

Dr H.M. Dijstelbloem<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

Prof.dr A.C.G. Egberts<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht<br />

Drs A.J. Geerts<br />

Kring Apotheek BV, ‘s Hertogenbosch<br />

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht<br />

Prof.dr W.W. van Solinge<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht<br />

C.M. Pluim<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

De chemie tussen<br />

<strong>biomarkers</strong> en<br />

geneesmiddelen<br />

Via de PAOFarmacie-website<br />

Aanmelden via de website www.paofarmacie.nl. Om u in te schrijven<br />

voor de cursus, dient u geregistreerd te staan om in te kunnen loggen.<br />

Via de knop “Registreren” kunt u zich inschrijven, voor u zich voor een<br />

cursus kunt aanmelden. U kunt betalen via IDEAL, eenmalige machtiging<br />

of factuur. Voor facturen worden € 10,-- administratiekosten in rekening<br />

gebracht. U ontvangt bevestiging van inschrijving per mail. Voor de<br />

algemene voorwaarden wordt u verwezen naar www.paofarmacie.nl.<br />

Accreditatie<br />

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor<br />

Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (<strong>NVKC</strong>), bij de<br />

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de<br />

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie<br />

(KNMP).<br />

Nederlandse Vereniging voor Klinische<br />

Chemie en Laboratoriumgeneeskunde<br />

Donderdag 31 maart 2011<br />

Universiteit Utrecht, Educatorium Theatron<br />

Leuvenlaan 19, 3584 CE Utrecht


cursus programma sprekers<br />

De chemie tussen <strong>biomarkers</strong> en geneesmiddelen<br />

“Het klinisch chemisch laboratorium verstrekt laboratoriumgegevens<br />

aan de apotheek”. “Nieuwe geneesmiddelen zullen in toenemende<br />

mate gecombineerd moeten worden met een laboratoriumparameter”.<br />

“Bijwerkingen van geneesmiddelen te voorkomen door meten <strong>biomarkers</strong>”.<br />

“De apotheker meet uw bloedsuikerwaarde”.<br />

Dit is slechts een selectie van berichten uit de pers die de laatste jaren<br />

steeds meer aandacht krijgen, ook in de publieke opinie. De betrokken<br />

zorgprofessionals realiseren zich in toenemende mate dat een samenwerking<br />

op het gebied van het veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen de<br />

patiënt en de gezondheidszorg ten goede komt.<br />

De interactie tussen klinisch chemici, apothekers en artsen op het gebied<br />

van patiëntveiligheid is in ontwikkeling en verdient brede aandacht. Deze<br />

aandacht zal ervoor zorgdragen dat nieuwe initiatieven kunnen ontstaan<br />

om innovatieve zorg te kunnen blijven bieden. Deze aandacht moet niet<br />

alleen vanuit de betrokken beroepsgroepen komen, maar ook vanuit de<br />

farmaceutische industrie, vanuit de beleidsmakers en vanuit de beoordelaars<br />

van de veiligheid van geneesmiddelen.<br />

Deze dag beoogt een nieuwe stap te zetten naar grotere synergie tussen<br />

genoemde belanghebbenden. Door meer begrip van en voor elkaars<br />

problematiek, maar vooral elkaars mogelijkheden op het gebied van<br />

medicatieveiligheid kan de zorg in Nederland verbeterd worden. Daarvoor<br />

zal er onder andere meer gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek gedaan<br />

moeten worden. Wij hebben een programma samengesteld waarin een aantal<br />

aspecten naar voren zal komen. In de eerste presentatie wordt het probleem<br />

gedefinieerd en uiteen gezet. Vervolgens zullen er twee sessies plaatsvinden<br />

waarbij in elke sessie drie specialisten (een klinisch chemicus, een apotheker<br />

en een arts) vanuit hun perspectief een specifieke casus belichten. Daarnaast<br />

zal blijken dat specifieke aanbevelingen voor het gebruik van <strong>biomarkers</strong> ten<br />

behoeve van veilig gebruik van geneesmiddelen niet altijd even goed gevolgd<br />

worden in Nederland. Hoe zouden clinical rules daarbij kunnen helpen en<br />

hoe werken deze rules in de praktijk? De sprekers zullen dit aan de hand<br />

van onderzoek en praktijk uiteenzetten. Ook is er aandacht voor de wijze<br />

waarop onderzoek met behulp van grote databases kan leiden tot nieuwe<br />

<strong>biomarkers</strong> voor het monitoren van geneesmiddelgebruik. De farmaceutische<br />

industrie ontwikkelt steeds meer geneesmiddelen die slechts voorgeschreven<br />

worden nadat er een biomarker gemeten is, of vervolgd moeten worden<br />

met behulp van een laboratoriumparameter. De toekomstvisie daarop wordt<br />

belicht vanuit de industrie.<br />

Tijdens de “grande finale” van de dag zal onder leiding van de Voorzitter<br />

van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op het scherpst van<br />

de snede een gedachtewisseling worden gevoerd. We willen proberen<br />

om te komen tot een manifest hoe deze ontwikkelingen de komende jaren<br />

vormgegeven moeten worden om succesvol te kunnen zijn.<br />

Leerdoelen<br />

Aan het einde van de dag weet u<br />

- hoe <strong>biomarkers</strong> veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen ondersteunen;<br />

- hoe clinical rules hierbij behulpzaam kunnen zijn;<br />

- hoe de interactie tussen klinisch chemici, apothekers en artsen vormgegeven<br />

kan worden;<br />

- hoe deze ontwikkelingen in de komende jaren vorm krijgen.<br />

Doelgroep<br />

De doelgroepen voor deze PAOKC zijn klinisch chemici (i.o.), (ziekenhuis-)<br />

apothekers (i.o.) en professionals betrokken bij de beoordeling en ontwikkeling<br />

van geneesmiddelen.<br />

09.00 – 09.30 Ontvangst en koffie<br />

Dagvoorzitter: Prof.dr G. Sturk<br />

OCHTENDPROGRAMMA<br />

09.30 – 09.35 Opening<br />

09.35 – 10.30 De chemie tussen laboratorium en apotheek:<br />

Beter voor de patiënt<br />

Prof.dr A.C.G. Egberts<br />

Prof.dr W.W. van Solinge<br />

10.30 – 11.00 Koffiepauze<br />

11.00 – 11.45 Geneesmiddelen en <strong>biomarkers</strong> van drie kanten<br />

belicht: Nierfunctie<br />

Mw drs N. Scherpbier-de Haan<br />

Dr D.L. Bakkeren<br />

Drs A.J. Geerts<br />

11.45 - 12.30 Detectie van bijwerkingen met <strong>biomarkers</strong><br />

Dr H.J. Derijks<br />

12.30 – 13.30 Lunch<br />

Clinical rules in de praktijk<br />

Drs M.K. Rommers<br />

MIDDAGPROGRAMMA<br />

De lever en doseren van geneesmiddelen<br />

Dr L.J.J. Derijks<br />

13.30 – 14.15 Geneesmiddelen en <strong>biomarkers</strong> van drie kanten<br />

belicht: Kalium<br />

Dr R. Grouls<br />

Dr B. Bravenboer<br />

Dr V. Scharnhorst<br />

14.15 - 15.00 Op zoek naar nieuwe <strong>biomarkers</strong>: het UPOD-initiatief<br />

Dr M.J. ten Berg<br />

15.00 – 15.30 Theepauze<br />

Biomarkers, drug development and approval<br />

Dr Th. Metcalfe<br />

15.30 – 16.30 Quo Vadis: aanzet tot richtlijn voor alle betrokken<br />

professionals<br />

Discussie onder leiding van Prof.dr H.G.M. Leufkens<br />

16.30 Afsluiting door dagvoorzitter; aansluitend borrel<br />

Dr D.L. Bakkeren<br />

Klinisch Chemicus<br />

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven/Eindhoven<br />

Dr M.J. ten Berg<br />

Klinisch Chemicus in opleiding<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

Dr B. Bravenboer<br />

Internist-endocrinoloog / Klinisch Farmacoloog<br />

Catharina Ziekenhuis Eindhoven<br />

Dr H.J. Derijks<br />

Ziekenhuisapotheker / Klinisch Farmacoloog<br />

Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant<br />

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht<br />

Dr L.J.J. Derijks<br />

Ziekenhuisapotheker<br />

Máxima Medisch Centrum Veldhoven<br />

Prof.dr A.C.G. Egberts<br />

Ziekenhuisapotheker / Hoogleraar Klinische Farmacie<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht<br />

Drs A.J. Geerts<br />

Apotheker / Onderzoeker<br />

Kring Apotheek BV, ’s Hertogenbosch<br />

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht<br />

Dr R. Grouls<br />

Ziekenhuisapotheker / Klinisch Farmacoloog<br />

Catharina Ziekenhuis Eindhoven<br />

Prof.dr H.G.M. Leufkens<br />

Hoogleraar Farmacoepidemiologie<br />

UIPS, Universiteit Utrecht<br />

Voorzitter College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)<br />

Dr Th. Metcalfe<br />

Head Sciences & Technologies Incubator<br />

Roche, Basel, Zwitserland<br />

Drs M.K. Rommers<br />

Ziekenhuisapotheker<br />

Leids Universitair Medisch Centrum<br />

Dr V. Scharnhorst<br />

Klinisch Chemicus<br />

Catharina Ziekenhuis Eindhoven<br />

Mw drs N. Scherpbier-de Haan<br />

Huisarts / Onderzoeker<br />

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen<br />

Prof.dr W.W. van Solinge<br />

Klinisch Chemicus / Hoogleraar Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde<br />

Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht<br />

Prof.dr G. Sturk<br />

Klinisch Chemicus / Hoogleraar Klinische Chemie<br />

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!