30.04.2014 Views

LC-MS/MS in Klinische Chemie en Farmacie Het zelfde ... - NVKC

LC-MS/MS in Klinische Chemie en Farmacie Het zelfde ... - NVKC

LC-MS/MS in Klinische Chemie en Farmacie Het zelfde ... - NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>LC</strong>‐<strong>MS</strong>/<strong>MS</strong> <strong>in</strong> Kl<strong>in</strong>ische <strong>Chemie</strong> <strong>en</strong> <strong>Farmacie</strong><br />

<strong>Het</strong> <strong>zelfde</strong> spoor?<br />

Utrecht, 15 november 2012<br />

Achtergrond<br />

Zowel b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> het kl<strong>in</strong>isch chemisch als het farmaceutisch laboratorium is kwantitatieve massa<br />

spectrometrie met behulp van <strong>LC</strong>-<strong>MS</strong>/<strong>MS</strong> e<strong>en</strong> sterk opkom<strong>en</strong>de <strong>en</strong> haast niet meer weg te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

analyse techniek. De forse <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gs- <strong>en</strong> exploitatiekost<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> dat kl<strong>in</strong>isch chemische <strong>en</strong><br />

farmaceutische laboratoria van m<strong>en</strong>ig ziek<strong>en</strong>huis tot gezam<strong>en</strong>lijke aanschaf van<br />

massaspectrometrische apparatuur overgaan. Met het toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> rout<strong>in</strong>ematige gebruik van deze<br />

techniek <strong>in</strong> de kl<strong>in</strong>ische laboratoria kom<strong>en</strong> er ook meer vrag<strong>en</strong> over testontwikkel<strong>in</strong>g, methode<br />

validatie <strong>en</strong> toepass<strong>in</strong>gsgebied<strong>en</strong> van massaspectrometrische test<strong>en</strong>.<br />

De tweede editie van dit massaspectrometrie symposium, georganiseerd door de werkgroep<br />

massa-spectrometrie van de sektie Endocr<strong>in</strong>ologie van de SKML, voorhe<strong>en</strong> Landelijke Werkgroep<br />

B<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsanalyse (LWBA) van de Nederlandse Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g van Kl<strong>in</strong>isch <strong>Chemie</strong> <strong>en</strong><br />

Laboratoriumg<strong>en</strong>eeskunde (<strong>NVKC</strong>), v<strong>in</strong>dt deze keer plaats <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de Commissie<br />

Analyse <strong>en</strong> Toxicologie (CAT) van de Nederlandse Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g van Ziek<strong>en</strong>huis Apothekers (NVZA).<br />

Voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> gevoelige <strong>en</strong> specifieke test di<strong>en</strong><strong>en</strong> monsteropwerk<strong>in</strong>g,<br />

chromatografie <strong>en</strong> detector <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> optimaal te zijn. De eerste twee lez<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> nader<br />

<strong>in</strong>gaan op richtlijn<strong>en</strong> voor methodeontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> validatie van test<strong>en</strong> van laag-moleculaire<br />

compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. In het tweede deel van het ocht<strong>en</strong>dprogramma wordt e<strong>en</strong> kijkje gegund <strong>in</strong> de keuk<strong>en</strong><br />

van dop<strong>in</strong>g <strong>en</strong> toxicologie. Sterk <strong>in</strong> opkomst is het kwantificer<strong>en</strong> van eiwitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> peptid<strong>en</strong> met<br />

behulp van massaspectrometrie. De eerste resultat<strong>en</strong> van twee lop<strong>en</strong>de onderzoek<strong>en</strong> op dit terre<strong>in</strong><br />

zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gepres<strong>en</strong>teerd. Als het gaat om analyse van g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong> met behulp van<br />

massaspectrometrie is de dried-blood spot (DBS) techniek veelbelov<strong>en</strong>d. Aansluit<strong>en</strong>d zal het<br />

gebruik van massaspectrometrie bij de optimalisatie van toxicologische scre<strong>en</strong><strong>in</strong>g word<strong>en</strong> toegelicht.<br />

T<strong>en</strong>slotte zal word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gegaan op de <strong>in</strong>s <strong>en</strong> outs van <strong>LC</strong>-<strong>MS</strong> bij twee hoogvolume vitam<strong>in</strong>e<br />

analyses <strong>in</strong> het kl<strong>in</strong>isch chemisch laboratorium.


Programma<br />

9:30-10:00 h Ontvangst<br />

10:00-11:15 h<br />

Aspect<strong>en</strong> van methodeontwikkel<strong>in</strong>g <strong>LC</strong>-<strong>MS</strong>/<strong>MS</strong> bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

- Prof. Dr. N. van de Merbel (PRA, Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

Aspect<strong>en</strong> van methodevalidatie <strong>LC</strong>-<strong>MS</strong>/<strong>MS</strong> assays<br />

- Dr. W.H. A. de Jong (UMCG, Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

11:15-11:30 h Koffiepauze<br />

11:30-12:45 h<br />

Drug test<strong>in</strong>g <strong>in</strong> sports: detection of the abuse of <strong>in</strong>sul<strong>in</strong>s and IGF-1<br />

- Dr. D. de Boer (UMC Maastricht)<br />

<strong>LC</strong>-<strong>MS</strong>/<strong>MS</strong> <strong>in</strong> drugs of abuse scre<strong>en</strong><strong>in</strong>g - has it lived up to expectations?<br />

- Dr. K.R. All<strong>en</strong> (Leeds, UK)<br />

12:45-13:30 h Lunch<br />

13:30-14:30 h (uit de praktijk)<br />

Calciton<strong>in</strong>e<br />

- Drs. K. Bronsema (PRA, Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

Met<strong>in</strong>g vrije lichte ket<strong>en</strong>s <strong>in</strong> serum (sVLK) mbv massa spectrometrie.<br />

- Dr. J.F.M. Jacobs (UMC St Radboud, Nijmeg<strong>en</strong>)<br />

Dried blood spot analysis: chances/restrictions<br />

- Dr. D. Touw (HAGA hospital, D<strong>en</strong> Haag)<br />

14.30-15.00 h Thee pauze<br />

15.00-16.00 h<br />

From STIP to <strong>LC</strong><strong>MS</strong> <strong>in</strong> toxicological scre<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

- Dr. R.J.E. Grouls (CZE, E<strong>in</strong>dhov<strong>en</strong>)<br />

Ins and outs of vitam<strong>in</strong> D test<strong>in</strong>g<br />

- H. van Daal (CWZ, Nijmeg<strong>en</strong>)<br />

Vitam<strong>in</strong> B6 by <strong>LC</strong>-<strong>MS</strong>/<strong>MS</strong><br />

- B. van Zelst (Erasmus MC, Rotterdam)<br />

Afsluit<strong>in</strong>g


Locatie<br />

<strong>Het</strong> symposium wordt gehoud<strong>en</strong> <strong>in</strong> het Spoorwegmuseum te Utrecht.<br />

Adres Maliebaanstation<br />

3581 XW, Utrecht<br />

Tel 030-2306206<br />

Website http://www.spoorwegmuseum.nl/<br />

<strong>Het</strong> Spoorwegmuseum bev<strong>in</strong>dt zich op 20 m<strong>in</strong>ut<strong>en</strong> loopafstand van het c<strong>en</strong>traal station van Utrecht<br />

<strong>en</strong> is zowel per op<strong>en</strong>baar vervoer als per auto (betaald parker<strong>en</strong>) goed bereikbaar.<br />

Routebeschrijv<strong>in</strong>g is te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> op de website.<br />

Organisatie<br />

<strong>Het</strong> symposium wordt georganiseerd door de werkgroep massa-spectrometrie van de sektie<br />

Endocr<strong>in</strong>ologie van de SKML, voorhe<strong>en</strong> LWBA, <strong>en</strong> de Commissie Analyse <strong>en</strong> Toxicologie van de<br />

NVZA.<br />

Organisatie:<br />

Prof. Dr. I.P. Kema<br />

Dr. J.M.W. van d<strong>en</strong> Ouweland<br />

Dr. Ir. M.T. Ackermans<br />

Drs. E. Endert<br />

Dr. M. M. Mal<strong>in</strong>gre<br />

Dr. R. Aarnoutse<br />

Dr. Y. Bijleveld<br />

UMC Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

CWZ Nijmeg<strong>en</strong><br />

AMC Amsterdam<br />

AMC Amsterdam<br />

MMC Amersfoort<br />

UMC St. Radboud Nijmeg<strong>en</strong><br />

AMC Amsterdam<br />

Voor aanvull<strong>en</strong>de <strong>in</strong>formatie: m.t.ackermans@amc.uva.nl<br />

Aanmeld<strong>en</strong><br />

Aanmeld<strong>en</strong> kan via e<strong>en</strong> e-mail naar m.t.ackermans@amc.uva.nl ovv uw naam <strong>en</strong> adres. <strong>Het</strong><br />

<strong>in</strong>schrijfgeld van € 125 kan word<strong>en</strong> overgemaakt op giro 1025131 tnv Sticht<strong>in</strong>g LWBA, Hilversum<br />

ovv <strong>LC</strong>-<strong>MS</strong> symposium. Uw aanmeld<strong>in</strong>g is def<strong>in</strong>itief zodra het <strong>in</strong>schrijfgeld is ontvang<strong>en</strong>.<br />

Accreditatie<br />

Accreditatie bij de <strong>NVKC</strong> <strong>en</strong> de NVZA is aangevraagd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!