30.04.2014 Views

Symposium - NVKC

Symposium - NVKC

Symposium - NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Symposium</strong><br />

De preanalytische fase: Veilig en met kennis van zaken<br />

DONDERDAG 12 FEBRUARI 2009<br />

JAARBEURS UTRECHT


Programma<br />

Donderdag 12 februari 2009 - Jaarbeurs Utrecht<br />

09.00 uur Ontvangst en koffie<br />

10.00 uur Opening symposium door Dr. J.G. Boonstra, Klinisch Chemicus<br />

Erasmus MC, Rotterdam<br />

10.10 - 10.30 uur Inleiding<br />

Prikaccidenten: Welk risico loop je bij bloedafname?<br />

Wat zijn de risico’s en gevolgen op lange termijn? Hoe groot zijn de<br />

risico’s? Enkele data uit Nederland.<br />

Drs. G. Frijstein; bedrijfsarts, hoofd ARBO dienst AMC, Amsterdam<br />

10.30 – 10.50 uur Veiligheid bij bloedafname<br />

Patiënt - en medewerkerveiligheid<br />

BD<br />

10.50 – 11.10 uur uur: Bevoegd en bekwaam<br />

Binnen de wet BIG is het verrichten van een venapunctie<br />

omschreven als een voorbehouden handeling. Dat wil<br />

zeggen voorbehouden aan een arts. De arts mag echter<br />

een ander vragen de handeling uit te voeren, mits hij weet<br />

dat deze bevoegd en bekwaam is. In deze lezing wordt<br />

vanuit juridisch oogpunt toegelicht hoe het nu precies zit.<br />

Mr. A.A.C. Vlaskamp, Senior beleidsadviseur CBOG, Utrecht<br />

11.10 – 11.40 uur uur: Koffie<br />

11.40 – 12.00 uur ur: Gezond of toch niet?<br />

Woon je op een berg of vlak aan zee? Is het winter of<br />

zomer? Dit en nog veel meer heeft invloed op<br />

laboratoriumuitslagen. Aan de hand van voorbeelden zal<br />

ingegaan worden op fysiologische effecten op het<br />

laboratorium resultaat.<br />

Dr. G.A. van den Berg, Klinisch Chemicus Stichting<br />

KCL, Leeuwarden<br />

12.00 – 12.20 uur Preanalytische variabelen<br />

De uitkomsten van laboratorium onderzoek kunnen<br />

door vele preanalytische variabelen worden beïnvloed:<br />

priktechniek, gebruikt anticoagulans enz. Mede aan de<br />

hand van praktijkvoorbeelden zal de invloed van een aantal<br />

belangrijke preanalytische variabelen worden besproken.<br />

Drs. F. Berends, Arts Klinische Chemie, AMC, Amsterdam<br />

12.20 – 14.00 uur Lunch<br />

14.00 – 15.00 uur Discussie in kleinere groepen<br />

15.15 – 16.00 uur De Preanalytische Quiz<br />

16.00 – 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje<br />

Dagvoorzitter: Dr. J.G. Boonstra<br />

Inschrijven via Eva_van_den_stockt@europe.bd.com<br />

(max. 200 deelnemers)<br />

Accreditatie NVML aangevraagd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!