01.01.2015 Views

Faculteit Mens en Welzijn 2013-2014 (pdf) - Hogeschool Gent

Faculteit Mens en Welzijn 2013-2014 (pdf) - Hogeschool Gent

Faculteit Mens en Welzijn 2013-2014 (pdf) - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Facultair reglem<strong>en</strong>t FMW<br />

Academiejaar <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

I. Inhoud<br />

I. Inhoud ................................................................................................................................................................ 1<br />

II. ALGEMEEN ....................................................................................................................................................... 2<br />

Art. 1 Definitie <strong>en</strong> toepassing ................................................................................................................ 2<br />

III. ONDERWIJSREGELING ................................................................................................................................... 2<br />

Art. 2 Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> professioneel gerichte bacheloropleiding<strong>en</strong>:<br />

opleiding<strong>en</strong> met studieomvangvermindering ...................................................................................................... 2<br />

Art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> voor de bachelor-na-bachelor opleiding int<strong>en</strong>sieve<br />

zorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> spoedgevall<strong>en</strong>zorg ............................................................................................................................ 3<br />

Art. 4 Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> voor de bachelor-na-bachelor opleiding<br />

zorgmanagem<strong>en</strong>t ................................................................................................................................................ 3<br />

Art. 5 Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> postgraduat<strong>en</strong> ...................................................................... 3<br />

Art. 6 Inschrijving (OER art.10 §4) ........................................................................................................ 3<br />

Art. 7 Inschrijv<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject (OER art.16 §3) ....................................... 4<br />

Art. 8 Inschrijving voor e<strong>en</strong> opleiding / traject: uitsluit<strong>en</strong>d met e<strong>en</strong> diplomacontract of<br />

creditcontract 5<br />

Art. 9 Studiegeld <strong>en</strong> terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de inschrijving voor<br />

e<strong>en</strong> bachelor-na-bacheloropleiding of postgraduaat .......................................................................................... 5<br />

Art. 10 Bijzondere studiekost<strong>en</strong> (OER art.27) ......................................................................................... 5<br />

Art. 11 Opleidingsprogramma – concordantie (OER art.31) ................................................................... 6<br />

Art. 12 Organisatie van de onderwijsactiviteit<strong>en</strong> ..................................................................................... 6<br />

Art. 13 Deelname aan de onthaalactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere informatiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ....................................... 6<br />

Art. 14 Deelname aan de onderwijsactiviteit<strong>en</strong> (OER art.33) ................................................................. 6<br />

Art. 15 Nalev<strong>en</strong> van deadlines bij opdracht/ bachelorproef/ projectverslag/ stageverslag/<br />

portfolio 8<br />

IV. EXAMENREGELING.......................................................................................................................................... 8<br />

Art. 16 Ge<strong>en</strong> tweede exam<strong>en</strong>kans (OER art.40 §2) ............................................................................... 8<br />

Art. 17 Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>kaart <strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeitskaart (OER art.44) ......................................................................... 8<br />

Art. 18 Naleving van de exam<strong>en</strong>regeling (OER art.45) .......................................................................... 8<br />

Art. 19 Feedback (OER art.50 §1) .......................................................................................................... 9<br />

Art. 20 Jury bij mondelinge exam<strong>en</strong>s ...................................................................................................... 9<br />

V. STAGE EN BACHELORPROEF ........................................................................................................................ 9<br />

Art. 21 Stage ........................................................................................................................................... 9<br />

Art. 22 Bachelorproef .............................................................................................................................. 9<br />

VI. BIJLAGEN ....................................................................................................................................................... 10<br />

1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

II.<br />

Art. 1<br />

ALGEMEEN<br />

Definitie <strong>en</strong> toepassing<br />

§ 1 Het facultair reglem<strong>en</strong>t FMW (FOER) bevat specifieke aanvulling<strong>en</strong> door de faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong> geformuleerd bij de onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling (OER) van de <strong>Hogeschool</strong><br />

G<strong>en</strong>t.<br />

§ 2 Het facultair reglem<strong>en</strong>t FMW treedt in werking vanaf de start van het academiejaar <strong>2013</strong>-<br />

<strong>2014</strong> <strong>en</strong> vervangt alle vorige versies van de departem<strong>en</strong>tale aanvulling<strong>en</strong> van de voormalige<br />

departem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk <strong>en</strong> onderwijs) <strong>en</strong> de facultaire<br />

aanvulling<strong>en</strong> op de onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling voor de faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong>,<br />

inclusief hun bijlag<strong>en</strong>.<br />

§ 3 Bij ev<strong>en</strong>tuele conflict<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de FOER <strong>en</strong> de studiefiche krijg<strong>en</strong> de bepaling<strong>en</strong> in de FOER<br />

voorrang op de bepaling<strong>en</strong> in de studiefiche.<br />

§ 4 De opleiding<strong>en</strong>, ingericht binn<strong>en</strong> de faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong>, word<strong>en</strong> opgelijst in bijlage 6.<br />

III.<br />

ONDERWIJSREGELING<br />

Art. 2 Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> professioneel gerichte<br />

bacheloropleiding<strong>en</strong>: opleiding<strong>en</strong> met studieomvangvermindering<br />

§1 Bachelor in de verpleegkunde (brugopleiding)<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, in het bezit van e<strong>en</strong> diploma of e<strong>en</strong> brevet verpleegkundige (HBO5 graduaat<br />

verpleegkunde), kunn<strong>en</strong> aanspraak mak<strong>en</strong> op vrijstelling<strong>en</strong> op basis van EVK, of op basis<br />

van e<strong>en</strong> bekwaamheidsbewijs, behaald via e<strong>en</strong> EVC-procedure, of door toepassing van het<br />

Conv<strong>en</strong>ant tuss<strong>en</strong> de Federale Minister, bevoegd voor Volksgezondheid <strong>en</strong> de<br />

Geme<strong>en</strong>schapsministers, bevoegd voor Onderwijs, d.d. 29 juni 2000; ze kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

substantiële vermindering van studieomvang bekom<strong>en</strong>:<br />

- van 60 studiepunt<strong>en</strong>, op basis van EVK, of mits voorlegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> attest van<br />

tewerkstelling als verpleegkundige bij elke inschrijving;<br />

- van 120 studiepunt<strong>en</strong>, EVK+EVC, mits minimum 5 jaar relevante beroepservaring;<br />

- van 120 studiepunt<strong>en</strong> door toepassing van het Conv<strong>en</strong>ant, mits minimum 10 jaar relevante<br />

beroepservaring.<br />

Het Conv<strong>en</strong>ant bepaalt dat de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> minimum 10 jaar relevante beroepservaring<br />

(minimum halftijds) moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aanton<strong>en</strong>.<br />

De relevantie van de beroepservaring van minimum 5 jaar wordt bepaald door e<strong>en</strong> EVCprocedure,<br />

waarvoor de stud<strong>en</strong>t inschrijft, <strong>en</strong> waarbij hij de eerder verworv<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties<br />

in het kader van zijn beroepsactiviteit<strong>en</strong> aantoont.<br />

Deze opleiding met e<strong>en</strong> specifiek curriculum, g<strong>en</strong>aamd “Brugopleiding Verpleegkunde”,<br />

wordt aangebod<strong>en</strong> hoofdzakelijk ’s avonds; de onderwijsactiviteit<strong>en</strong> bestaan uit uitgebreide<br />

begeleiding van zelfstudie <strong>en</strong> niet-periode gebond<strong>en</strong> evaluatie (procesevaluatie eindwerk<strong>en</strong>).<br />

2


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

§2 Houders van bepaalde diploma’s <strong>en</strong>/of behaalde creditbewijz<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> recht op<br />

studieomvangvermindering in bepaalde opleiding<strong>en</strong> van de faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong>. Het<br />

volledig overzicht is terug te vind<strong>en</strong> in bijlage 2 van deze FOER.<br />

Art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> voor de bachelor-na-bachelor<br />

opleiding int<strong>en</strong>sieve zorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> spoedgevall<strong>en</strong>zorg<br />

Om toegelat<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> tot de bachelor-na-bachelor in de int<strong>en</strong>sieve zorg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

spoedgevall<strong>en</strong>zorg moet<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het bezit zijn van e<strong>en</strong> diploma bachelor in de<br />

verpleegkunde. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die in hun diplomajaar zitt<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> reeds instrom<strong>en</strong> maar<br />

kunn<strong>en</strong> nooit het diploma van bachelor-na-bachelor behal<strong>en</strong> zonder gediplomeerd te zijn als<br />

bachelor in de verpleegkunde.<br />

Art. 4 Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> voor de bachelor-na-bachelor<br />

opleiding zorgmanagem<strong>en</strong>t<br />

Houder zijn van e<strong>en</strong> bachelordiploma in het studiegebied sociaal-agogisch werk of<br />

gezondheidszorg.<br />

Houders van e<strong>en</strong> academisch bachelordiploma of masterdiploma kunn<strong>en</strong> instrom<strong>en</strong> na het<br />

doorlop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> intakegesprek waarin gepeild wordt naar de motivatie.<br />

Art. 5<br />

Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong> postgraduat<strong>en</strong><br />

§1 Voor de postgraduat<strong>en</strong> ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie / in de oncologie’<br />

Houder zijn van e<strong>en</strong> bachelordiploma in de verpleegkunde, master of sci<strong>en</strong>ce in de<br />

verpleegkunde <strong>en</strong> de vroedkunde, master of sci<strong>en</strong>ce in de gezondheidsvoorlichting <strong>en</strong> –<br />

bevordering, master of sci<strong>en</strong>ce in het managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> het beleid van de gezondheidszorg.<br />

§2 Voor de postgraduat<strong>en</strong> ‘omgaan met kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> psychische problematiek’,<br />

‘psychoanalytisch georiënteerd werk<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong>’, ‘coaching,<br />

supervisie <strong>en</strong> teambegeleiding’<br />

Houder zijn van e<strong>en</strong> bachelordiploma (professionele of academische bachelor) of<br />

masterdiploma.<br />

§3 Voor het postgraduaat ‘niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer’<br />

Houder zijn van minimaal e<strong>en</strong> professioneel bachelordiploma én e<strong>en</strong> pedagogisch diploma.<br />

De stud<strong>en</strong>t kan het postgraduaatsgetuigschrift slechts behal<strong>en</strong> na het verwerv<strong>en</strong> van de<br />

beide hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde diploma’s.<br />

Art. 6 Inschrijving (OER art.10 §4)<br />

§1 Algem<strong>en</strong>e bepaling<br />

De stud<strong>en</strong>t ontvangt, via ibamaflex.hog<strong>en</strong>t.be, de volg<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ter goedkeuring <strong>en</strong><br />

ondertek<strong>en</strong>ing: het ‘inschrijvingsattest’, het ‘contract opleidingsprogramma – academiejaar<br />

<strong>2013</strong>-14’, <strong>en</strong> het ‘overzicht subgroep<strong>en</strong>’.<br />

3


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t materiële vergissing<strong>en</strong> vaststelt meldt hij dit schriftelijk aan de<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>administratie:<br />

- vóór 15 november <strong>2013</strong> voor de opleidingsonderdel<strong>en</strong> van semester 1 <strong>en</strong><br />

jaaropleidingsonderdel<strong>en</strong>;<br />

- vóór 1 maart <strong>2013</strong> voor de opleidingsonderdel<strong>en</strong> van semester 2.<br />

Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t ge<strong>en</strong> melding doet van materiële vergissing<strong>en</strong>, wordt de stud<strong>en</strong>t geacht de<br />

via ibamaflex bezorgde docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te aanvaard<strong>en</strong>.<br />

Art. 7 Inschrijv<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject (OER art.16 §3)<br />

§1 Volgtijdelijkheid <strong>en</strong> gelijktijdigheid van de opleidingsonderdel<strong>en</strong><br />

Bij de opbouw van de opleidingsprogramma’s werd<strong>en</strong>, conform de ontwikkelde leerlijn<strong>en</strong>, de<br />

volgtijdelijkheid <strong>en</strong> de gelijktijdigheid van opleidingsonderdel<strong>en</strong> bepaald. De volgtijdelijkheid<br />

<strong>en</strong> de gelijktijdigheid gev<strong>en</strong> weer welke opleidingsonderdel<strong>en</strong> achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s én<br />

gelijktijdig gevolgd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De volgtijdelijkheid <strong>en</strong> de gelijktijdigheid staan vermeld in<br />

de studiefiches.<br />

De stud<strong>en</strong>t moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd studietraject deze volgtijdelijkheid<br />

<strong>en</strong> gelijktijdigheid respecter<strong>en</strong>. Bij uitzondering kan e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t bij de faculteitsraad e<strong>en</strong><br />

schriftelijke <strong>en</strong> gemotiveerde aanvraag indi<strong>en</strong><strong>en</strong> om af te wijk<strong>en</strong> van de volgtijdelijkheid <strong>en</strong><br />

de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdel<strong>en</strong>. Bij het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van de afwijking zal de<br />

faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije academiejar<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

ev<strong>en</strong>als de mate dat de afwijking de stud<strong>en</strong>t in de mogelijkheid stelt het volledig te<br />

verwacht<strong>en</strong> studietraject met e<strong>en</strong> jaar te reducer<strong>en</strong>.<br />

Bijlage 1 bevat e<strong>en</strong> overzicht van de volgtijdelijkheid <strong>en</strong> de gelijktijdigheid binn<strong>en</strong> alle<br />

professioneel gerichte opleiding<strong>en</strong> van de faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong>.<br />

§2 Omvang van e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject<br />

Voor het volg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject moet de stud<strong>en</strong>t steeds de<br />

toestemming krijg<strong>en</strong> van de faculteitsraad. De opportuniteit van het doorlop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

geïndividualiseerd traject wordt op zorgvuldige wijze getoetst rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong>d met de<br />

volgtijdelijkheid, de gelijktijdigheid <strong>en</strong> de evaluatievorm<strong>en</strong> van de opleidingsonderdel<strong>en</strong>, de<br />

haalbaarheid in hoofde van de stud<strong>en</strong>t <strong>en</strong> in functie van de organisatie van het<br />

opleidingsprogramma. Er word<strong>en</strong> in principe ge<strong>en</strong> aparte roosters opgemaakt voor<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject, noch voor de onderwijsactiviteit<strong>en</strong>, noch<br />

voor de sessies met niet-periode gebond<strong>en</strong> evaluatie, noch voor de exam<strong>en</strong>s<br />

(periodegebond<strong>en</strong> evaluaties). De stud<strong>en</strong>t die e<strong>en</strong> geïndividualiseerd traject w<strong>en</strong>st aan te<br />

vrag<strong>en</strong> zal zich lat<strong>en</strong> adviser<strong>en</strong> door de studietrajectbegeleider.<br />

In principe bevat e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject maximaal 60 studiepunt<strong>en</strong>, ongeacht<br />

het soort inschrijvingscontract. Voor inschrijving<strong>en</strong> vanaf het tweede semester wordt het<br />

maximum aantal studiepunt<strong>en</strong> beperkt tot 30.<br />

Bij uitzondering kan e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t bij de faculteitsraad e<strong>en</strong> schriftelijke <strong>en</strong> gemotiveerde<br />

aanvraag indi<strong>en</strong><strong>en</strong> voor het opnem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> geïndividualiseerd jaarprogramma met meer<br />

dan 60 studiepunt<strong>en</strong>, respectievelijk meer dan 30 studiepunt<strong>en</strong> (semester 2). In het kader<br />

van deze afwijking kan uitzonderlijk afgewek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van de volgtijdelijkheid <strong>en</strong> de<br />

gelijktijdigheid.<br />

De stud<strong>en</strong>t die e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject aanvraagt, moet al de<br />

onderwijsactiviteit<strong>en</strong> volg<strong>en</strong> van de opleidingsonderdel<strong>en</strong> in het traject dat hij heeft<br />

aangevraagd, ook al is dit traject nog niet goedgekeurd.<br />

4


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Art. 8 Inschrijving voor e<strong>en</strong> opleiding / traject: uitsluit<strong>en</strong>d met e<strong>en</strong><br />

diplomacontract of creditcontract<br />

Voor de hieronder vermelde opleiding<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of traject<strong>en</strong> kan er uitsluit<strong>en</strong>d ingeschrev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diplomacontract of creditcontract (dus niet met e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>contract):<br />

- Bachelor in het sociaal werk - afstandsonderwijs<br />

- Bachelor in de orthopedagogie - afstandsonderwijs<br />

- Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding<br />

- Bachelor-na-bachelor in de int<strong>en</strong>sieve zorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> spoedgevall<strong>en</strong>zorg<br />

- Bachelor-na-bachelor in het zorgmanagem<strong>en</strong>t<br />

- Postgraduaat omgaan met kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> psychische problematiek.<br />

- Postgraduaat psychoanalytisch georiënteerd werk<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

- Postgraduaat coaching, supervisie <strong>en</strong> teambegeleiding.<br />

- Postgraduaat niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer<br />

- Postgraduaat verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie<br />

- Postgraduaat verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie<br />

Art. 9 Studiegeld <strong>en</strong> terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de<br />

inschrijving voor e<strong>en</strong> bachelor-na-bacheloropleiding of postgraduaat<br />

§ 1 Studiegeld voor de inschrijving voor e<strong>en</strong> bachelor-na-bachelor opleiding of voor e<strong>en</strong><br />

postgraduaat<br />

Bij beslissing van het bestuurscollege word<strong>en</strong> de studiegeld<strong>en</strong> voor het academiejaar <strong>2013</strong>-<br />

<strong>2014</strong> voor de bachelor-na-bachelor opleiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de postgraduat<strong>en</strong> vastgelegd. Zie<br />

ook bijlage 3 bij dit facultair reglem<strong>en</strong>t.<br />

§ 2 Terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de inschrijving voor e<strong>en</strong><br />

bachelor-na-bacheloropleiding of postgraduaat<br />

Bij beslissing van het bestuurscollege wordt de terugbetaling van het studiegeld voor de<br />

bachelor-na-bachelor-opleiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de postgraduat<strong>en</strong> voor het academiejaar <strong>2013</strong>-<br />

<strong>2014</strong> vastgelegd. Zie ook bijlage 3 bij dit facultair reglem<strong>en</strong>t.<br />

Art. 10<br />

Bijzondere studiekost<strong>en</strong> (OER art.27)<br />

Zowel de begrote als de niet-begrote bijzondere studiekost<strong>en</strong> (cf. studiefiches) word<strong>en</strong> per<br />

semester geïnd via rechtstreekse <strong>en</strong> persoonlijke facturatie aan de stud<strong>en</strong>t. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die<br />

zonder geldige red<strong>en</strong> afwezig zijn op e<strong>en</strong> activiteit kunn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> aanspraak mak<strong>en</strong> op<br />

terugbetaling van de kost<strong>en</strong> die verbond<strong>en</strong> zijn aan die activiteit. De wettiging di<strong>en</strong>t te<br />

gebeur<strong>en</strong> conform OER art.45 §4.<br />

Bijzondere studiekost<strong>en</strong> die gemaakt zijn voor e<strong>en</strong> opleidingsonderdeel waarvoor de stud<strong>en</strong>t<br />

uitschrijft op minder dan 10 kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong> vóór de datum waarop die onderwijsactiviteit<br />

plaatsvindt, word<strong>en</strong> niet terugbetaald.<br />

5


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Art. 11<br />

Opleidingsprogramma – concordantie (OER art.31)<br />

De onderstaande opleiding<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> vanaf academiejaar <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> met e<strong>en</strong> nieuw<br />

opleidingsprogramma:<br />

- Bachelor in de verpleegkunde (dag)<br />

- Bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

- Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie<br />

- Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs<br />

De concordantie tuss<strong>en</strong> de “oude opleidingsprogramma’s” <strong>en</strong> de “vernieuwde<br />

opleidingsprogramma’s ” van de hoger g<strong>en</strong>oemde opleiding<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> als bijlage 5<br />

toegevoegd.<br />

Art. 12<br />

Organisatie van de onderwijsactiviteit<strong>en</strong><br />

De bachelorprogramma’s via studieomvangvermindering <strong>en</strong> de aanvullingstraject<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong><br />

opleidingsonderdel<strong>en</strong> uit verschill<strong>en</strong>de modeltraject<strong>en</strong>, daardoor kunn<strong>en</strong> overlapping<strong>en</strong> in<br />

less<strong>en</strong>roosters voorkom<strong>en</strong>.<br />

Art. 13<br />

Deelname aan de onthaalactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere informatiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

De stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> sterk geadviseerd om aanwezig te zijn op de onthaalactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<br />

andere mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waarbij belangrijke informatie wordt verstrekt. Deze mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

via de elektronische leeromgeving bek<strong>en</strong>dgemaakt.<br />

Art. 14<br />

Deelname aan de onderwijsactiviteit<strong>en</strong> (OER art.33)<br />

§1 Algeme<strong>en</strong><br />

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de stud<strong>en</strong>t -binn<strong>en</strong> het stud<strong>en</strong>t-gec<strong>en</strong>treerd<br />

onderwijs dat de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t nastreeft- aanwezig te zijn tijd<strong>en</strong>s de aangebod<strong>en</strong> less<strong>en</strong>,<br />

actief te participer<strong>en</strong> in de gehanteerde didactische werkvorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> opgelegde deadlines<br />

voor tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> opdracht<strong>en</strong> te respecter<strong>en</strong>. In geval voor e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t met e<strong>en</strong><br />

geïndividualiseerd studietraject twee onderwijsactiviteit<strong>en</strong> simultaan zijn gepland, moet de<br />

stud<strong>en</strong>t de lesgever, wi<strong>en</strong>s activiteit<strong>en</strong> niet geregeld kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gevolgd, op de hoogte<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

In afwachting van e<strong>en</strong> goedkeuring van (deel)vrijstelling di<strong>en</strong>t de stud<strong>en</strong>t deel te nem<strong>en</strong> aan<br />

alle onderwijsactiviteit<strong>en</strong> waarvan hij nog niet formeel vrijgesteld is, met name ook aan<br />

onderwijsactiviteit<strong>en</strong> in de vorm van groepswerk, projectwerk <strong>en</strong> dergelijke. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die<br />

na verloop van tijd verneemt dat hij ge<strong>en</strong> vrijstelling krijgt, kan voor de periode voorafgaand<br />

aan deze mededeling ge<strong>en</strong> "overmacht" inroep<strong>en</strong>.<br />

6


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

§2 Aanwezigheid bij onderwijsactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet-periode gebond<strong>en</strong> evaluaties zoals<br />

gequoteerde oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, test<strong>en</strong>, pres<strong>en</strong>taties, project<strong>en</strong>, …<br />

Wanneer de aanwezigheid van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor onderwijsactiviteit<strong>en</strong> verplicht is, wordt dit via<br />

de studiefiches aan de stud<strong>en</strong>t bek<strong>en</strong>dgemaakt. De aanwezighed<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> controleerbaar<br />

zijn. Daartoe tek<strong>en</strong><strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij elke verplichte onderwijsactiviteit e<strong>en</strong><br />

aanwezigheidslijst.<br />

De titularis noteert de afwezigheid. Hij verwittigt op één van de volg<strong>en</strong>de<br />

onderwijsactiviteit<strong>en</strong> de als afwezig g<strong>en</strong>oteerde stud<strong>en</strong>t. Ev<strong>en</strong>tuele vergissing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> rechtgezet. In geval van betwisting wordt <strong>en</strong>kel de handtek<strong>en</strong>ing van de stud<strong>en</strong>t op<br />

de desbetreff<strong>en</strong>de aanwezigheidslijst als geldig bewijs aanvaard. De aanwezigheidslijst<br />

wordt door de titularis bewaard tot 60 dag<strong>en</strong> na het sluit<strong>en</strong> van tweede exam<strong>en</strong>zittijd van het<br />

academiejaar.<br />

Er is de verplichting tot aanwezigheid in opleidingsonderdel<strong>en</strong> met niet-periode gebond<strong>en</strong><br />

evaluatie. Naargelang de wijze van perman<strong>en</strong>te evaluatie kan voor e<strong>en</strong> ongewettigde<br />

afwezigheid <strong>en</strong>/of voor het overschrijd<strong>en</strong> van vooropgestelde deadlines bij tak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

opdracht<strong>en</strong> de score ‘0’ (nul) toegek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> of op basis van e<strong>en</strong> beargum<strong>en</strong>teerde<br />

motivatie de score ‘afwezig’.<br />

§3 Afwezigheid voor e<strong>en</strong> verplichte onderwijsactiviteit (OER art.33 §2 3°) of voor e<strong>en</strong> nietperiode<br />

gebond<strong>en</strong> evaluatie (OER art.45 §4 3°)<br />

Voor de opleiding<strong>en</strong> in de studiegebied<strong>en</strong> sociaal-agogisch werk <strong>en</strong> onderwijs staan de<br />

specifieke regeling<strong>en</strong> voor afwezighed<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> verplichte onderwijsactiviteit of voor e<strong>en</strong><br />

niet-periode gebond<strong>en</strong> evaluatie vermeld in de studiefiches.<br />

Voor de opleiding<strong>en</strong> in het studiegebied gezondheidszorg geldt volg<strong>en</strong>de specifieke regeling<br />

voor afwezighed<strong>en</strong> of niet-slag<strong>en</strong> voor (deel)opleidingsonderdel<strong>en</strong> met niet-periode<br />

gebond<strong>en</strong> evaluatie:<br />

• De afwezigheid blijft beperkt tot max. 20% van de voorzi<strong>en</strong>e onderwijsactiviteit<strong>en</strong><br />

van het betrokk<strong>en</strong> opleidingsonderdeel: de verantwoordelijke titularis di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

quotering in op basis van de gerealiseerde evaluaties.<br />

• De afwezigheid bedraagt meer dan 20% van de voorzi<strong>en</strong>e onderwijsactiviteit<strong>en</strong> van<br />

het betrokk<strong>en</strong> opleidingsonderdeel: de beslissing ligt bij de titularis.<br />

o<br />

o<br />

Ofwel zijn de afwezighed<strong>en</strong> gewettigd: de titularis kan e<strong>en</strong> globale evaluatie<br />

toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong> op basis van de behaalde evaluatiecijfers. Hij kan ev<strong>en</strong>wel ook<br />

‘afwezig’ noter<strong>en</strong>.<br />

Ofwel zijn de afwezighed<strong>en</strong> niet gewettigd: de titularis neemt dan de<br />

beslissing ‘afwezig’.<br />

Wanneer e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t in eerste zittijd niet geslaagd is voor het betreff<strong>en</strong>de<br />

opleidingsonderdeel waarvoor perman<strong>en</strong>t wordt geëvalueerd, kunn<strong>en</strong> vervangopdracht<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> voor de 2 de zittijd, op voorwaarde dat de stud<strong>en</strong>t in het academiejaar<br />

minst<strong>en</strong>s 10 op 20 behaalde bij minimum 50% van de perman<strong>en</strong>te evaluaties van het<br />

betrokk<strong>en</strong> opleidingsonderdeel.<br />

7


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Art. 15 Nalev<strong>en</strong> van deadlines bij opdracht/ bachelorproef/ projectverslag/<br />

stageverslag/ portfolio<br />

De opdracht<strong>en</strong>, eindwerk<strong>en</strong>, projectverslag<strong>en</strong>,… moet<strong>en</strong> op de afgesprok<strong>en</strong> datum<br />

afgegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De praktische organisatie wordt door de lector<strong>en</strong> <strong>en</strong> via Chamilo aan de<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> meegedeeld. Iedere deadline moet strikt word<strong>en</strong> gerespecteerd.<br />

IV.<br />

EXAMENREGELING<br />

Art. 16 Ge<strong>en</strong> tweede exam<strong>en</strong>kans (OER art.40 §2)<br />

Voor bepaalde opleidingsonderdel<strong>en</strong> is ge<strong>en</strong> tweede exam<strong>en</strong>kans mogelijk. De lijst met<br />

opleidingsonderdel<strong>en</strong> waarvoor ge<strong>en</strong> 2 de exam<strong>en</strong>kans mogelijk is, zit in bijlage 4. Het niet<br />

toestaan van e<strong>en</strong> 2 de exam<strong>en</strong>kans kan alle<strong>en</strong> op basis van positief advies van de<br />

opleidingscommissie <strong>en</strong> mits positieve beslissing van de faculteitsraad.<br />

Art. 17<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>kaart <strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeitskaart (OER art.44)<br />

E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t moet zich bij elke evaluatie kunn<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tificer<strong>en</strong> aan de hand van zijn<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>kaart. Slechts in uitzonderlijke omstandighed<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeitskaart of<br />

paspoort gebruikt word<strong>en</strong> voor de id<strong>en</strong>tificatie. De stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong> de aanwezigheidslijst<br />

als bewijs dat zij deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> aan het exam<strong>en</strong>.<br />

Art. 18<br />

Naleving van de exam<strong>en</strong>regeling (OER art.45)<br />

§ 1 Periode gebond<strong>en</strong> evaluatie: meld<strong>en</strong> gewettigde afwezigheid (OER art.45 §3 1°)<br />

De stud<strong>en</strong>t moet elke gewettigde afwezigheid onmiddellijk, dus vóór de aanvang van het<br />

exam<strong>en</strong>, meld<strong>en</strong> aan het exam<strong>en</strong>secretariaat. De melding kan per fax, telefonisch of per<br />

email. De stud<strong>en</strong>t moet binn<strong>en</strong> de 24 ur<strong>en</strong> na de datum van het geplande exam<strong>en</strong> de nodige<br />

bewijsstukk<strong>en</strong> bezorg<strong>en</strong> aan het exam<strong>en</strong>secretariaat (op het stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>secretariaat afgev<strong>en</strong>,<br />

per fax of per email) . Doktersattest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> aanvaard indi<strong>en</strong> ze uiterlijk op de 1 ste<br />

dag van de ziekte gedateerd zijn.<br />

Onderstaande attest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> NIET aanvaard:<br />

- laattijdig opgestelde attest<strong>en</strong>;<br />

- attest<strong>en</strong> die laattijdig bezorgd werd<strong>en</strong> aan de faculteit;<br />

- attest<strong>en</strong> waarin <strong>en</strong>kel de verklaring van de stud<strong>en</strong>t wordt gemeld (dixitattest).<br />

§2 Inhaalexam<strong>en</strong>s (OER art.45 §7)<br />

1° E<strong>en</strong> aanvraag voor e<strong>en</strong> inhaalexam<strong>en</strong> impliceert niet automatisch dat er e<strong>en</strong><br />

inhaalexam<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> georganiseerd.<br />

2° Naleving van de exam<strong>en</strong>regeling – geïndividualiseerd traject<br />

Wie e<strong>en</strong> geïndividualiseerd traject (GIT) heeft, kan twee exam<strong>en</strong>s op dezelfde dag hebb<strong>en</strong>.<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die omwille van e<strong>en</strong> geïndividualiseerd traject twee exam<strong>en</strong>s op hetzelfde<br />

og<strong>en</strong>blik hebb<strong>en</strong>, di<strong>en</strong><strong>en</strong> bij het exam<strong>en</strong>secretariaat e<strong>en</strong> schriftelijke aanvraag tot het<br />

verplaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> in. In de mededeling met betrekking tot de exam<strong>en</strong>s wordt per<br />

exam<strong>en</strong>periode de uiterste datum voor het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van de aanvraag k<strong>en</strong>baar gemaakt. De<br />

stud<strong>en</strong>t gebruikt daarvoor het aanvraagformulier dat op de elektronische leeromgeving ter<br />

8


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

beschikking gesteld wordt. In principe wordt het exam<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>de tot het hoogste<br />

modeltraject verplaatst naar de inhaaldag.<br />

E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die e<strong>en</strong> mondeling <strong>en</strong> e<strong>en</strong> schriftelijk exam<strong>en</strong> op hetzelfde og<strong>en</strong>blik moet<br />

aflegg<strong>en</strong>, neemt onmiddellijk na bek<strong>en</strong>dmaking van de roosters contact op met de lector van<br />

het mondelinge exam<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> ander tijdstip toegewez<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>.<br />

Verplaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> naar de inhaaldag omwille van sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>de exam<strong>en</strong>s is niet<br />

meer mogelijk indi<strong>en</strong> de aanvraag gebeurt na de uiterste datum zoals k<strong>en</strong>baar gemaakt in<br />

de mededeling met betrekking tot de exam<strong>en</strong>s.<br />

3° Inhaalmom<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>periode<br />

De faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong> organiseert binn<strong>en</strong> dezelfde exam<strong>en</strong>periode én binn<strong>en</strong> de<br />

dezelfde zittijd één inhaaldag (2 halve dag<strong>en</strong>). Deze inhaalmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gecommuniceerd via het exam<strong>en</strong>rooster.<br />

Art. 19 Feedback (OER art.50 §1)<br />

De faculteit m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> welzijn organiseert feedback na elke exam<strong>en</strong>periode (januari-juniseptember)<br />

over de in die exam<strong>en</strong>periode georganiseerde exam<strong>en</strong>s. Op de feedback staan<br />

de examinator<strong>en</strong> ter beschikking van de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om de afgelegde exam<strong>en</strong>s te besprek<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die afwezig is op de door de faculteit georganiseerde feedback, verzaakt aan<br />

zijn kans op feedback.<br />

Art. 20<br />

Jury bij mondelinge exam<strong>en</strong>s<br />

Om de kwaliteit van de opleiding te garander<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> echte inbr<strong>en</strong>g vanuit het werkveld te<br />

bewerkstellig<strong>en</strong> kan bij mondelinge exam<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> extern jurylid aanwezig zijn. Het externe<br />

jurylid is ge<strong>en</strong> lid van de exam<strong>en</strong>commissie.<br />

V. STAGE EN BACHELORPROEF<br />

Art. 21<br />

Stage<br />

§ 1 De regels met betrekking tot de organisatie <strong>en</strong> de evaluatie van de stage word<strong>en</strong> jaarlijks<br />

vastgelegd in het stagereglem<strong>en</strong>t van de respectievelijke opleiding<strong>en</strong> dat wordt goedgekeurd<br />

door de faculteitsraad.<br />

§ 2 Het reglem<strong>en</strong>t vormt sam<strong>en</strong> met de studiefiche één geheel. De respectievelijke<br />

stagereglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn te raadpleg<strong>en</strong> op de elektronische leeromgeving.<br />

Art. 22<br />

Bachelorproef<br />

§ 1 De afsprak<strong>en</strong> inzake de bachelorproef word<strong>en</strong> vastgelegd in het bachelorproefreglem<strong>en</strong>t van<br />

elke opleiding dat wordt goedgekeurd door de faculteitsraad.<br />

9


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

VI.<br />

BIJLAGEN<br />

Bijlage 1: Volgtijdelijkheid <strong>en</strong> gelijktijdigheid<br />

Bijlage 2: Studieomvangverminderingsprogramma’s in FMW<br />

Bijlage 3: Beslissing studiegeld<strong>en</strong> B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1021<br />

<strong>en</strong> stopzettingsmodaliteit<strong>en</strong> BNB, PGD <strong>en</strong> NAV<br />

Bijlage 4: Overzicht opleidingsonderdel<strong>en</strong> waarvoor in FMW ge<strong>en</strong> 2 e exam<strong>en</strong>kans mogelijk is<br />

Bijlage 5: Concordantie opleiding verpleegkunde (dag), voedings- <strong>en</strong> dieetkunde, biomedische<br />

laboratoriumtechnologie <strong>en</strong> secundair onderwijs<br />

Bijlage 6: Opleiding<strong>en</strong> ingericht binn<strong>en</strong> de faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong><br />

10


Bijlage 1<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

AUDIOLOGIE<br />

L1 L2A L3A<br />

Psychopedagogiek 6 Sociale psychologie 3<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 1 3 Toegepaste spreektechniek<strong>en</strong> 3<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 2 3<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijk handel<strong>en</strong> 1 5 Wet<strong>en</strong>schappelijk handel<strong>en</strong> 2 5 KM: methodologie v. wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek 3<br />

Stage 1 5 in logopedie <strong>en</strong> audiologie<br />

Basis audiologie 1 4 Basis audiologie 2 8<br />

Aanvull<strong>en</strong>de prothetische audiologie 1 3<br />

Sonometrie 3<br />

Theorie spraak <strong>en</strong> taal 4 Akoestische fonetiek 3<br />

Medische compon<strong>en</strong>t 1 4<br />

Basis audiologie 1<br />

Medische compon<strong>en</strong>t 1 Vestibulologie 3<br />

Stage 1 Stage 2*** 6 Stage 4 10<br />

Stage 3*** 6 Stage 5 10<br />

Klinische practica*** 3<br />

Stage 1 Diagnostiek 4<br />

Basis audiologie 2 Aanvull<strong>en</strong>de habilitatieve audiologie 3<br />

Ondersteunde communicatie 3<br />

Aanvull<strong>en</strong>de prothetische audiologie 1 Aanvull<strong>en</strong>de prothetische audiologie 2 (AJ) 4<br />

Medische compon<strong>en</strong>t 1 Aanvull<strong>en</strong>de audiologie <strong>en</strong> klinische audiometrie 1 5 Aanvull<strong>en</strong>de audiologie <strong>en</strong> klinische audiometrie 2 3<br />

Basis audiologie 1<br />

Elektro-akoestiek 3 Elektronica <strong>en</strong> elektro-akoestiek 3<br />

Sociale vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> inleiding tot het beroep 4<br />

Normale ontwikkeling van het kind 7<br />

Taalontwikkelingsstoorniss<strong>en</strong> 4<br />

Spraakstoorniss<strong>en</strong> 4<br />

Taalbeheersing 3<br />

Medische compon<strong>en</strong>t 2 4<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> voorlichting** 5<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

KM: studium g<strong>en</strong>erale*<br />

KM: international symposia and congresses<br />

in SLT and audiology**<br />

KM: symposia <strong>en</strong> seminaries**<br />

KM: ondernem<strong>en</strong>**<br />

Leidinggev<strong>en</strong> <strong>en</strong> manag<strong>en</strong>** 5<br />

Coaching <strong>en</strong> interdisciplinair werk** 3<br />

Bachelorproef*** 10<br />

60 60 60<br />

gearceerde balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum 01/12 <strong>en</strong> 01/03<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

* geslaagd zijn in modeltraject 1<br />

** veronderstelt de credits van alle OLODs van het voorgaande modeltraject<br />

*** veronderstelt de credits van alle OLODs van het voorgaande modeltraject


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE<br />

S2<br />

Gezondheidspsychologie <strong>en</strong> ethiek 3<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huishygiëne 3<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische sociologie 3<br />

Recht <strong>en</strong> inleiding gezondheidseconomie 3<br />

Verpleegkundig beroep <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong>veld 6<br />

Pathologie, verpleegkunde <strong>en</strong> diagnostiek (AJ) 12<br />

Sociale wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 3<br />

Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1 6<br />

Stage (AJ) 21<br />

Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 2 12<br />

Informatieverwerking 6<br />

Evid<strong>en</strong>ce based nursing (na of sam<strong>en</strong> met 'informatieverwerking') 6<br />

Kwaliteitsvolle organisatie 3<br />

Internationale <strong>en</strong> interculturele gerichtheid 3<br />

Basistraject 9<br />

Psychosociale zorg 3<br />

Ethisch <strong>en</strong> juridisch reflecter<strong>en</strong> 3<br />

Bachelorproef* (AJ) 12<br />

Keuzetraject 3<br />

60 60<br />

S3<br />

gearceerde balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum 01/12 <strong>en</strong> 01/03<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

* veronderstelt de credits van alle OLODs van het voorgaande modeltraject <strong>en</strong> na of sam<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong> met de OLODs van het 1ste semester van S3


ERGOTHERAPIE<br />

E1 E2 E3<br />

Psychologie 6 Psychopathologie / Psychologie 4<br />

Theorie ergotherapie 10 Ergo in de GGZ m.i.v. assessm<strong>en</strong>t (na of sam<strong>en</strong> met 6<br />

Stage 1 (AJ)<br />

4 'psychopathologie / psychologie')<br />

Maatschappelijke vorming 4<br />

Anatomie 6 Pathologie 5<br />

Neuroanatomie 3 Pathologie in de kinderrevalidatie 3<br />

Basisfunctietraining <strong>en</strong> bewegingsleer 5<br />

Fysiologie <strong>en</strong> pathologie 4<br />

TE: therapeutische vaardighed<strong>en</strong> 4 Stage 2 5<br />

Theorie ergotherapie<br />

Maatschappelijke vorming<br />

Stage 1<br />

TE: initiatie onderzoek: literatuurstudie 3 Onderzoek 5<br />

Theorie ergotherapie<br />

TE: communicatievaardighed<strong>en</strong> 4 TE: communicatie 3 TE: communicatie (AJ) 3<br />

Theorie ergotherapie<br />

Anatomie Ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessm<strong>en</strong>t 6<br />

Neuroanatomie Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsst. … 6<br />

Basisfunctietraining <strong>en</strong> bewegingsleer Ergo in de ouder<strong>en</strong>zorg m.i.v. assessm<strong>en</strong>t 6<br />

Fysiologie <strong>en</strong> pathologie Stage 3 5<br />

Theorie ergotherapie<br />

TE: therapeutische vaardighed<strong>en</strong><br />

Maatschappelijke vorming<br />

Stage 1<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Basisfunctietraining <strong>en</strong> bewegingsleer Ergonomie <strong>en</strong> omgevingsaanpassing (na of sam<strong>en</strong> met 6<br />

Theorie ergotherapie 'ergo in de fysieke revalidatie')<br />

TE: initiatie onderzoek<br />

TE: basistechniek<strong>en</strong> 1 3<br />

TE: basistechniek<strong>en</strong> 2 4<br />

Ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessm<strong>en</strong>t Ergo in de fysieke revalidatie 3<br />

Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsst. … Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsst. 3<br />

Ergo in de ouder<strong>en</strong>zorg m.i.v. assessm<strong>en</strong>t Ergo in de ouder<strong>en</strong>zorg 3<br />

Ergo in de GGZ m.i.v. assessm<strong>en</strong>t Ergo in de GGZ 3<br />

Ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessm<strong>en</strong>t Bijzondere methodiek 5<br />

Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsst. … KM: keuze nieuwe t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> 3<br />

Ergo in de ouder<strong>en</strong>zorg m.i.v. assessm<strong>en</strong>t<br />

KM: OLOD binn<strong>en</strong> AUG<strong>en</strong>t, mits goedkeuring OC<br />

Ergo in de GGZ m.i.v. assessm<strong>en</strong>t<br />

Onderzoek Bachelorproef 10<br />

Stage 2<br />

Stage 3<br />

Ergo in de (doelgroep van de bachelorproef)<br />

Ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessm<strong>en</strong>t Stage 4 10<br />

Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsst. … Stage 5 10<br />

Ergo in de ouder<strong>en</strong>zorg m.i.v. assessm<strong>en</strong>t Portfolio (sam<strong>en</strong> met de laatste stage) 3<br />

Ergo in de GGZ m.i.v. assessm<strong>en</strong>t<br />

Stage 2<br />

Stage 3<br />

KM: studium g<strong>en</strong>erale*<br />

KM: ergotherapie in e<strong>en</strong> internationale dim<strong>en</strong>sie*<br />

KM: ondernem<strong>en</strong>**<br />

Beleid <strong>en</strong> gezondheidszorg** 4<br />

60 60 60<br />

gearceerde balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum 01/12 <strong>en</strong> 01/03<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

* geslaagd zijn in modeltraject 1<br />

** geslaagd zijn in modeltraject 2


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE<br />

B1 B2F B3F<br />

Wiskunde 3 Kwaliteitszorg (na of sam<strong>en</strong> met moleculaire biologie) 3<br />

Informatica <strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>sverwerking 6<br />

Analytische chemie 7 Farmaceutische analyse 9 Kwaliteitscontrole van farmaca 3<br />

Fysica 6<br />

Organische chemie 9<br />

Algem<strong>en</strong>e chemie 7<br />

Algem<strong>en</strong>e chemie Inleiding tot de apotheek 3<br />

Organische chemie<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie 5 Pathologie 5 Farmacologie <strong>en</strong> toxicologie 5<br />

Histologie<br />

6 Farmaceutische analyse<br />

Celbiologie 3<br />

Microbiologie 5 Bacteriologie 1 6 Bacteriologie 2 5<br />

Organische chemie<br />

Histologie Hematologie 3<br />

Celbiologie<br />

Celbiologie Immunologie (na of sam<strong>en</strong> met hematologie) 6<br />

Organische chemie<br />

Histologie<br />

Microbiologie Immunologie Mycologie, parasitologie <strong>en</strong> virologie 4<br />

Organische chemie Biochemie 6<br />

Celbiologie<br />

Organische chemie Moleculaire biologie 5<br />

Celbiologie<br />

Biochemie<br />

Microbiologie<br />

Informatica <strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>sverwerking Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde 7<br />

Celbiologie<br />

Celbiologie Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica (na of sam<strong>en</strong> 3<br />

Organische chemie<br />

met moleculaire biologie)<br />

Moleculaire biologie Biotechnologie <strong>en</strong> bio-informatica 9<br />

Bacteriologie 1<br />

Immunologie<br />

Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica<br />

Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde<br />

Biochemie<br />

Farmaceutische analyse<br />

Deontologie 3<br />

Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica<br />

KM: capita selecta* 3<br />

KM: studium g<strong>en</strong>erale*<br />

KM: internationalisering*<br />

KM: academisch Engels*<br />

KM: ondernem<strong>en</strong>*<br />

KM: bio-informatica 2 aanvulling<strong>en</strong>* (na of sam<strong>en</strong><br />

met biotechnologie <strong>en</strong> bio-informatica)<br />

Stage 1 <strong>en</strong> projectwerk 3 Stage 2 <strong>en</strong> projectwerk* 4 Stage 3** 20<br />

Informatica <strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>sverwerking Bachelorproef** 8<br />

60 60 60<br />

gearceerde balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12 <strong>en</strong> 01/03<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

* veronderstelt de credits van MT1<br />

** veronderstelt de credits van MT1 <strong>en</strong> MT2, <strong>en</strong> na of sam<strong>en</strong> met 1ste semester MT3


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Modeltraject 2<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Kleuteronderwijs<br />

Pedagogisch-didactisch atelier I 9 Pedagogiek I 5<br />

Pedagogiek II 4<br />

Observatiestage 3<br />

Basisstage 12<br />

Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie III 3 Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie I 3<br />

Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie II 5<br />

Muzische vorming III 5 Muzische vorming I 7<br />

Muzische vorming II 5<br />

Taal: Nederlands II 3 Taal: Nederlands I 4<br />

Communicatievaardighed<strong>en</strong> I 6<br />

Sociaal-agogisch atelier II 4 Sociaal Agogisch Atelier I 6<br />

Communicatievaardighed<strong>en</strong> I 6<br />

Muzische vorming I 7<br />

Muzische vorming II 5<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8 Pedagogiek I 5<br />

Pedagogiek II 4<br />

Observatiestage 3<br />

Basisstage 12<br />

Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie IV 4 Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie I 3<br />

Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie II 5<br />

Muzische vorming IV 4 Muzische vorming I 7<br />

Muzische vorming II 5<br />

Taal: Nederlands III 3 Taal: Nederlands I 4<br />

Communicatievaardighed<strong>en</strong> I 6


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Sociaal-agogisch atelier III 4 Sociaal Agogisch Atelier I 6<br />

Communicatievaardighed<strong>en</strong> I 6<br />

Muzische vorming I 7<br />

Muzische vorming II 5<br />

Stage: uitdieping 13 Pedagogiek I 5<br />

Pedagogiek II 4<br />

Observatiestage 3<br />

Basisstage 12<br />

Modeltraject 3<br />

Pedagogisch didactisch atelier III 6 Pedagogisch-didactisch atelier I 9<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8<br />

Stage: uitdieping 13<br />

Sociaal-agogisch atelier IV 3 Pedagogisch-didactisch atelier I 9<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8<br />

Sociaal-agogisch atelier II 4<br />

Sociaal-agogisch atelier III 4<br />

Stage: uitdieping 13<br />

Stage: keuzestage 3 Pedagogisch-didactisch atelier I 9<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8<br />

Stage: uitdieping 13<br />

Uitdieping I: (Er moet<strong>en</strong> 1 opleidingsonderdel<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.)<br />

→ Wiskundige initiatie <strong>en</strong> zorg 6 Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie III 3<br />

Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie IV 4<br />

→ Wereldoriëntatie <strong>en</strong> zorg 6 Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie III 3<br />

Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie IV 4<br />

→ Technologie <strong>en</strong> zorg 6 Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie III 3<br />

Wiskundige initiatie - wereldoriëntatie IV 4<br />

Uitdieping II: (Er moet<strong>en</strong> 1 opleidingsonderdel<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.)<br />

→ Beeld <strong>en</strong> zorg 6 Muzische vorming III 5<br />

Muzische vorming IV 4


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

→ Beweging <strong>en</strong> zorg 6 Muzische vorming III 5<br />

Muzische vorming IV 4<br />

→ Muziek <strong>en</strong> zorg 6 Muzische vorming III 5<br />

Muzische vorming IV 4<br />

Uitdieping III: (Er moet<strong>en</strong> 1 opleidingsonderdel<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.)<br />

→ Nederlands <strong>en</strong> zorg 6 Taal: Nederlands III 3<br />

→ Frans <strong>en</strong> zorg 6<br />

→ ICT <strong>en</strong> zorg 6 Sociaal-agogisch atelier II 4<br />

Sociaal-agogisch atelier III 4<br />

Taal: Nederlands III 3<br />

→ Niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer: theorie<br />

6 108 credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> BoKo<br />

Pedagogisch-didactisch atelier IV 4 Pedagogisch-didactisch atelier I 9<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8<br />

Stage: uitdieping 13<br />

EN sam<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong> met 'Stage: method<strong>en</strong>school' <strong>en</strong><br />

'Stage: multiculturele school'<br />

Bachelorproef<br />

6 eindcompet<strong>en</strong>ties 1ste <strong>en</strong> 2de modeltraject<br />

1 opleidingsonderdeel te kiez<strong>en</strong> uit: (Er moet<strong>en</strong> 1 opleidingsonderdel<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.)<br />

→ Opleidingsonderdeel uit aanbod Associatie Universiteit G<strong>en</strong>t 3<br />

→ Interdisciplinair werk<strong>en</strong><br />

3 110 credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> BoKo<br />

→ Studium g<strong>en</strong>erale 3<br />

→ Ondernem<strong>en</strong> 3<br />

→ Cultuurparticipatie 3<br />

→ Niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer: praktijk 3 Op te nem<strong>en</strong> met 'Niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer: theorie' 6


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Stage: methodeschool 7 Pedagogisch-didactisch atelier I 9<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8<br />

Stage: uitdieping 13<br />

Stage: multiculturele school 7 Pedagogisch-didactisch atelier I 9<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8<br />

Stage: uitdieping 13<br />

Stage: administratieve stage 3 Pedagogisch-didactisch atelier I 9<br />

Pedagogisch-didactisch atelier II 8<br />

Stage: uitdieping 13<br />

EN sam<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong> met 'Stage: method<strong>en</strong>school' <strong>en</strong><br />

'Stage: multiculturele school'<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12 *<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 15/03 *<br />

* = OPGELET ! Volg<strong>en</strong>s de gr<strong>en</strong>sdata m.b.t. het academiejaar 2012-<strong>2013</strong><br />

= onder voorbehoud van de nieuwe gr<strong>en</strong>sdata volg<strong>en</strong>s de programmaboek<strong>en</strong> m.b.t. academiejaar <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Modeltraject 2<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Lager onderwijs<br />

Pedagogiek III 4 Pedagogiek I 6<br />

Pedagogiek II 6<br />

Wiskunde <strong>en</strong> wereldoriëntatie III 5 Wiskunde I 3<br />

Wiskunde II 3<br />

Wereldoriëntatie I 5<br />

Wereldoriëntatie II 4<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding III 4 Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding I 5<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding II 4<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans III 4 Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans I 5<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans II 4<br />

Projectwerk I 4 Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding I 5<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding II 4<br />

Wereldoriëntatie I 5<br />

Wereldoriëntatie II 4<br />

Media: uitdieping 3 Media: basis 3<br />

Pedagogiek IV 3 Pedagogiek I 6<br />

Pedagogiek II 6<br />

Wiskunde <strong>en</strong> wereldoriëntatie IV 4 Wiskunde I 3<br />

Wiskunde II 3<br />

Wereldoriëntatie I 5<br />

Wereldoriëntatie II 4<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding IV 3 Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding I 5<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding II 4<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans IV 4 Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans I 5


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans II 4<br />

Projectwerk II 4 Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding I 5<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding II 4<br />

Wereldoriëntatie I 5<br />

Wereldoriëntatie II 4<br />

Agogiek: uitdieping 3 Agogiek: basis 3<br />

Stage: uitdieping 15 Stage: verk<strong>en</strong>ning 3<br />

Stage: basis 6<br />

+ ingeschrev<strong>en</strong> zijn of credits hebb<strong>en</strong> voor alle Olods uit MT2<br />

Modeltraject 3<br />

Pedagogiek V 3 Pedagogiek III 4<br />

Pedagogiek IV 3<br />

Hed<strong>en</strong>daagse onderwijssystem<strong>en</strong> 4 Pedagogiek III 4<br />

Pedagogiek IV 3<br />

Diversiteit: interculturaliteit, inclusief <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon onderwijs 8 Pedagogiek III 4<br />

Pedagogiek IV 3<br />

Fysiek welzijn <strong>en</strong> eerste hulp 3<br />

Cultuurparticipatie 3<br />

Bachelorproef 6 Alle Olods uit MT 1 + MT 2<br />

+ ingeschrev<strong>en</strong> zijn of credits hebb<strong>en</strong> voor alle Olods uit MT 3 (ook stage)<br />

Stage: vervolmaking 21 Alle Olods uit MT 1 + MT 2<br />

+ ingeschrev<strong>en</strong> zijn of credits hebb<strong>en</strong> voor alle Olods uit MT 3 (ook bachelorproef)<br />

Keuzevak: (Er moet<strong>en</strong> 9 studiepunt<strong>en</strong> opleidingsonderdel<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.)<br />

→ Hed<strong>en</strong>daagse onderwijssystem<strong>en</strong>: uitdieping 9 Op te nem<strong>en</strong> met 'Hed<strong>en</strong>daagse onderwijssystem<strong>en</strong>' 4<br />

→ Interculturaliteit, inclusief <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon onderwijs: uitdieping 9 Op te nem<strong>en</strong> met 'Diversiteit: interculturaliteit, inclusief <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon onderwijs' 8


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

→ Niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer: theorie<br />

→ Niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer: praktijk<br />

6 Voor 108 stp. Credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> uit MT1 <strong>en</strong> MT2 + humanistische houding<br />

3 op te nem<strong>en</strong> met 'Niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer: theorie'<br />

1 opleidingsonderdeel te kiez<strong>en</strong> uit: (Er moet<strong>en</strong> 1 opleidingsonderdel<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.)<br />

→ Opleidingsonderdeel uit aanbod Associatie Universiteit G<strong>en</strong>t 3<br />

→ Studium g<strong>en</strong>erale 3<br />

→ Ondernem<strong>en</strong> 3<br />

→ Huiswerkbegeleiding 3 Pedagogiek III 4<br />

Pedagogiek IV 3<br />

Agogiek: uitdieping 3<br />

→ Didactiek zwemm<strong>en</strong>: vervolmaking 3<br />

→ Media: vervolmaking 3 Media: uitdieping 3<br />

→ Klimaatverandering <strong>en</strong> duurzame ontwikkeling 3<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12 *<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 15/03 *<br />

* = OPGELET ! Volg<strong>en</strong>s de gr<strong>en</strong>sdata m.b.t. het academiejaar 2012-<strong>2013</strong><br />

= onder voorbehoud van de nieuwe gr<strong>en</strong>sdata volg<strong>en</strong>s de programmaboek<strong>en</strong> m.b.t. academiejaar <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Studie Omvang Vermindering (SOV)<br />

Modeltraject I<br />

Modeltraject 2<br />

Stage: III<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Alle olods zijn gelijk aan die van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> gewoon modeltraject<br />

Zij volg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ander stageprogramma:<br />

StageI 6<br />

Stage II 9<br />

13 Stage: I<br />

Stage: II 6<br />

ingeschrev<strong>en</strong> zijn of credits hebb<strong>en</strong> voor de olods: 9<br />

Pedagogiek III 4<br />

Wiskunde <strong>en</strong> wereldoriëntatieIII 5<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding III 4<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans III 4<br />

Pedagogiek IV 3<br />

Wiskunde <strong>en</strong> wereldoriëntatieIV 4<br />

Muzische vorming <strong>en</strong> lichamelijke opvoeding IV 3<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans IV 4<br />

Modeltraject 3<br />

Stage: IV 17 Stage: III 13<br />

ingeschrev<strong>en</strong> zijn of credits hebb<strong>en</strong> voor het olod:<br />

Hed<strong>en</strong>daagse onderwijssystem<strong>en</strong> 4


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

LOGOPEDIE<br />

L1 L2L L3L<br />

Psychopedagogiek 6 Sociale psychologie 3<br />

Normale ontwikkeling van het kind 7 Leerstoorniss<strong>en</strong> 1 7 Leerstoorniss<strong>en</strong> 2 3<br />

Taalbeheersing 3 KM: leertherapie 3<br />

Psychopedagogiek<br />

Theorie spraak <strong>en</strong> taal 4 Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 1 3 Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 3 3<br />

Medische compon<strong>en</strong>t 1 4 Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 2 3 KM: klinische logopedie<br />

Medische compon<strong>en</strong>t 2 4 Stem- <strong>en</strong> spraakstoorniss<strong>en</strong> 6<br />

Spraakstoorniss<strong>en</strong> 4<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 1 3 Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 3 4 Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 4 3<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 2 3<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijk handel<strong>en</strong> 1 5 Wet<strong>en</strong>schappelijk handel<strong>en</strong> 2 5 KM: methodologie van wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek<br />

Stage 1 5 in logopedie <strong>en</strong> audiologie<br />

Basis audiologie 1 4 Basis audiologie 2 8 KM: akoepedie<br />

Ondersteunde communicatie 3<br />

Stage 1 Stage 2*** 5 Stage 4 9<br />

Stage 3*** 7 Stage 5 11<br />

Stage 1 Diagnostiek 4<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> voorlichting** 5<br />

Sociale vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> inleiding tot het beroep 4<br />

Taalontwikkelingsstoorniss<strong>en</strong> 4<br />

KM: studium g<strong>en</strong>erale*<br />

KM: ondernem<strong>en</strong>**<br />

KM: international symposia and congresses<br />

in SLT and audiology**<br />

Vloei<strong>en</strong>dheidsstoorniss<strong>en</strong> 4<br />

KM: international module on paediatric rehabilitation**<br />

Leidinggev<strong>en</strong> <strong>en</strong> manag<strong>en</strong>** 5<br />

Symposia <strong>en</strong> seminaries** 3<br />

Coaching <strong>en</strong> interdisciplinair werk** 3<br />

Bachelorproef*** 10<br />

60 60 60<br />

gearceerde balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum 01/12 <strong>en</strong> 01/03<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

* geslaagd zijn in modeltraject 1<br />

** veronderstelt de credits van alle OLODs van het voorgaande modeltraject<br />

*** veronderstelt de credits van alle OLODs van het voorgaande modeltraject


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

MEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE<br />

B1 B2M B3M<br />

Wiskunde 3 Kwaliteitszorg (na of sam<strong>en</strong> met moleculaire biologie) 3<br />

Informatica <strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>sverwerking 6<br />

Analytische chemie 7 Instrum<strong>en</strong>tele chemie 5<br />

Fysica 6<br />

Algem<strong>en</strong>e chemie 7<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie 5 Pathologie <strong>en</strong> ziekteleer 9<br />

Celbiologie 3<br />

Histologie 6<br />

Algem<strong>en</strong>e chemie Klinische chemie 1 <strong>en</strong> pre-analytische fase 7<br />

Klinische chemie 2 (na of sam<strong>en</strong> met klinische chemie 1) 3<br />

Instrum<strong>en</strong>tele chemie<br />

Kwaliteitszorg<br />

klinische chemie 2 <strong>en</strong> automatisatie Klinische chemie 3 6<br />

Microbiologie 5 Medische bacteriologie 1 6 Medische bacteriologie 2 5<br />

Organische chemie 9<br />

Organische chemie Immunologie (na of sam<strong>en</strong> met hematologie 1) 6<br />

Histologie<br />

Celbiologie<br />

Microbiologie Immunologie Mycologie, parasitologie <strong>en</strong> virologie 4<br />

Celbiologie Hematologie 1 3 Hematologie 2 7<br />

Histologie<br />

Klinische chemie 1 <strong>en</strong> pre-analytische fase<br />

Instrum<strong>en</strong>tele chemie<br />

Immunologie<br />

Organische chemie Biochemie 6<br />

Celbiologie<br />

Organische chemie Moleculaire biologie 5 Moleculaire diagnostiek 7<br />

Celbiologie<br />

Biochemie<br />

Microbiologie<br />

Pathologie <strong>en</strong> ziekteleer<br />

Immunologie<br />

Deontologie 3<br />

Moleculaire biologie<br />

KM: capita selecta* 3<br />

KM: studium g<strong>en</strong>erale*<br />

KM: ondernem<strong>en</strong>*<br />

KM: internationalisering*<br />

KM: academisch Engels*<br />

KM: bio-informatica 1 aanvulling<strong>en</strong> (na of sam<strong>en</strong> met<br />

moleculaire diagnostiek)*<br />

Stage 1 <strong>en</strong> projectwerk 3 Stage 2 <strong>en</strong> projectwerk* 4 Stage 3** 20<br />

Informatica <strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>sverwerking Bachelorproef** 8<br />

60 60 60<br />

gearceerde balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12 <strong>en</strong> 01/03<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

* veronderstelt de credits van MT1<br />

** veronderstelt de credits van MT1 <strong>en</strong> MT2, <strong>en</strong> na of sam<strong>en</strong> met 1ste semester MT3


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

ORTHOPEDAGOGIE<br />

OR1 OR2 OR3<br />

Praktijk van het orthopedagogisch handel<strong>en</strong> 1* 9 Stage 1*** 15<br />

Praktijk van het orthopedagogisch handel<strong>en</strong> 2** 9<br />

Stage 1 Stage 2 21<br />

GEARCEERDE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 01/12 of 15/03<br />

WITTE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 01/12<br />

GRIJZE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 15/03<br />

* gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving wordt in overleg met coördinator vastgelegd bij het begin van het academiejaar<br />

** gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving wordt in overleg met coördinator vastgelegd bij het begin van het tweede semester<br />

*** veronderstelt minst<strong>en</strong>s 45 credits van MT1 (SW1)


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Modeltraject 2<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Secundair onderwijs<br />

Onderwijskunde 2 4 Onderwijskunde 1 <strong>en</strong> de praktijk 7<br />

Onderwijsvak X of Y 1 10<br />

+ 'Praktijk onderwijsvak X' + 'Praktijk onderwijsvak Y' opnem<strong>en</strong> in huidig traject<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 3 5 Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 1 3<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 2 7<br />

Onderwijsvak X 3 7 Onderwijsvak X 1 10<br />

Onderwijsvak X 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

Onderwijsvak Y 3 7 Onderwijsvak Y 1 10<br />

Onderwijsvak Y 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

Onderwijsvak X 4 6 Onderwijsvak X 1 10<br />

Onderwijsvak X 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

Onderwijsvak Y 4 6 Onderwijsvak Y 1 10<br />

Onderwijsvak Y 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

Praktijk onderwijsvak X 5 Onderwijsvak X 1 10<br />

Onderwijsvak X 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

+ 'Onderwijsvak X 3' opnem<strong>en</strong> in huidig traject<br />

+ 'Praktijk onderwijsvak Y' opnem<strong>en</strong> in huidig traject<br />

Praktijk onderwijsvak Y 5 Onderwijsvak Y 1 10<br />

Onderwijsvak Y 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

+ 'Onderwijsvak Y 3' opnem<strong>en</strong> in huidig traject<br />

+ 'Praktijk onderwijsvak X' opnem<strong>en</strong> in huidig traject<br />

Project vakoverschrijd<strong>en</strong>de eindterm<strong>en</strong> 3 Onderwijsvak X 1 10<br />

Onderwijsvak Y 1 10<br />

Onderwijsvak X 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

Onderwijsvak Y 2 <strong>en</strong> de praktijk 9


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Leerling<strong>en</strong>begeleiding 3 Psychologie 5<br />

of 55 stp. credits indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> 'Psychologie'<br />

Diversiteit 3 Onderwijsvak X 1 10<br />

Onderwijsvak Y 1 10<br />

Onderwijsvak X 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

Onderwijsvak Y 2 <strong>en</strong> de praktijk 9<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 4 6 Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 1 3<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 2 7<br />

Modeltraject 3<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 5 3 Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 3 5<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 4 6<br />

GOK <strong>en</strong> Zorg 5 Onderwijskunde 2 3<br />

Diversiteit 3<br />

of 110 stp. credits behaald hebb<strong>en</strong> uit MT 1 <strong>en</strong> MT 2<br />

Project vakoverschrijd<strong>en</strong>d werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> EHBO: praktijk 4 Project vakoverschrijd<strong>en</strong>de eindterm<strong>en</strong> 3<br />

Diversiteit 3<br />

Leerling<strong>en</strong>begeleiding 3<br />

Onderwijsvak X 3 7<br />

Onderwijsvak Y 3 7<br />

Onderwijsvak X 4 6<br />

Onderwijsvak Y 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak X 5<br />

Praktijk onderwijsvak Y 5<br />

EN sam<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong> met 'Praktijk'<br />

Onderwijsvak X 5 6 Onderwijsvak X 3 7<br />

Onderwijsvak X 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak X 5<br />

Onderwijsvak Y 5 6 Onderwijsvak Y 3 7<br />

Onderwijsvak Y 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak Y 5


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Bachelorproef 6 Onderwijskunde 2 4<br />

Leerling<strong>en</strong>begeleiding 3<br />

Onderwijsvak X OF Y 3 7<br />

Onderwijsvak X OF Y 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak X EN Y 5<br />

of 110 stp. credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> uit MT 1 <strong>en</strong> MT 2<br />

Praktijk<br />

27 Alle credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> uit MT 1 <strong>en</strong> MT 2 (= 120 stp.)<br />

1 opleidingsonderdeel te kiez<strong>en</strong> uit: (Er moet<strong>en</strong> 1 opleidingsonderdel<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.)<br />

→ Studium G<strong>en</strong>erale 3 Onderwijskunde 2 4<br />

Leerling<strong>en</strong>begeleiding 3<br />

Onderwijsvak X OF Y 3 7<br />

Onderwijsvak X OF Y 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak X EN Y 5<br />

of 110 stp. credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> uit MT 1 <strong>en</strong> MT 2<br />

→ Opleidingsonderdeel uit aanbod Associatie Universiteit G<strong>en</strong>t 3 Onderwijskunde 2 4<br />

Leerling<strong>en</strong>begeleiding 3<br />

Onderwijsvak X OF Y 3 7<br />

Onderwijsvak X OF Y 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak X EN Y 5<br />

of 110 stp. credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> uit MT 1 <strong>en</strong> MT 2<br />

→ Ondernem<strong>en</strong> 3 Onderwijskunde 2 4<br />

Leerling<strong>en</strong>begeleiding 3<br />

Onderwijsvak X OF Y 3 7<br />

Onderwijsvak X OF Y 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak X EN Y 5<br />

of 110 stp. credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> uit MT 1 <strong>en</strong> MT 2<br />

→ Natuurwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 3 Onderwijskunde 2 4<br />

Leerling<strong>en</strong>begeleiding 3<br />

Onderwijsvak X OF Y 3 7<br />

Onderwijsvak X OF Y 4 6<br />

Praktijk onderwijsvak X EN Y 5<br />

of 110 stp. credits verworv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> uit MT 1 <strong>en</strong> MT 2


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12 *<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 15/03 *<br />

* = OPGELET ! Volg<strong>en</strong>s de gr<strong>en</strong>sdata m.b.t. het academiejaar 2012-<strong>2013</strong><br />

= onder voorbehoud van de nieuwe gr<strong>en</strong>sdata volg<strong>en</strong>s de programmaboek<strong>en</strong> m.b.t. academiejaar <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

SOCIAAL WERK<br />

SW1 SW2 SW3<br />

Maatschappelijk assist<strong>en</strong>t in de praktijk: theoretische <strong>en</strong><br />

praktische bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> 1* 9 Stage 1*** 15<br />

Maatschappelijk assist<strong>en</strong>t in de praktijk: theoretische <strong>en</strong><br />

praktische bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> 2** 9<br />

GEARCEERDE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 01/12 of 15/03<br />

WITTE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 01/12<br />

GRIJZE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 15/03<br />

Stage 1 Stage 2 21<br />

* gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving wordt in overleg met coördinator vastgelegd bij het begin van het academiejaar<br />

** gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving wordt in overleg met coördinator vastgelegd bij het begin van het tweede semester<br />

*** veronderstelt minst<strong>en</strong>s 45 credits van MT1 (SW1)


ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE<br />

D1 D2 D3<br />

Hygiëne van de voeding <strong>en</strong> parasiet<strong>en</strong>leer 3 Geme<strong>en</strong>schapsvoeding 4 KM: Stage voedingsindustrie** 3<br />

Toegepaste fysica<br />

3 Voedingswar<strong>en</strong>analyse<br />

Additiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpakking<strong>en</strong> 3 Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 1<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 2<br />

Toegepaste voedingsleer 1<br />

Algem<strong>en</strong>e microbiologie 3 Grootkeuk<strong>en</strong>- <strong>en</strong> hygiënestage* (na of sam<strong>en</strong> met 3<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbiologie<br />

3 'geme<strong>en</strong>schapsvoeding')<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>technologie<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> wetgeving<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> methodologie<br />

Familiale keuk<strong>en</strong>technologie<br />

Biologie 3 Pathologie 1 4 Pathologie 2 3<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie 5 Pediatrie <strong>en</strong> geriatrie 3<br />

Toegepaste voedingsleer 2<br />

Toegepaste dieetleer 1<br />

Toegepaste dieetleer 2<br />

Toegepaste voedingsleer 1 4 Toegepaste voedingsleer 2 5<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>technologie 3 Fysiologie van de voeding 1 3<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> wetgeving 7 Fysiologie van de voeding 2 3<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie<br />

Familiale keuk<strong>en</strong>technologie<br />

Toegepaste chemie<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie<br />

Toegepaste chemie 7 Voedingswar<strong>en</strong>analyse 3<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie 5<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie Toegepaste dieetleer 1 (na of sam<strong>en</strong> met 4<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>technologie<br />

toegepaste voedingsleer 2' <strong>en</strong> na of sam<strong>en</strong> met 'pathologie 1')<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> wetgeving Toegepaste dieetleer 2 (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste voedingsleer 2' 7<br />

Toegepaste voedingsleer 1 <strong>en</strong> na of sam<strong>en</strong> met 'pathologie 1'<br />

<strong>en</strong> na of sam<strong>en</strong> met 'methodiek van het beroep')<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie Biochemie 3 Toegepaste dieetleer 3 (na of sam<strong>en</strong> met 'pathologie 2') 7<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie Toegepaste dieetleer 1<br />

Biologie Toegepaste dieetleer 2<br />

Algem<strong>en</strong>e microbiologie Pathologie 1<br />

Toegepaste chemie Toegepaste voedingsleer 2<br />

Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 1<br />

Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 2<br />

Familiale keuk<strong>en</strong>technologie 4 Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 1 (na of 4 Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 3 3<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>technologie sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 1') (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 3')<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> wetgeving Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 2 (na of 4<br />

sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 1 <strong>en</strong> 2')<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> methodologie 4 Methodiek van het beroep (sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 2') 4 Bachelorproef**** 10<br />

Toegepaste statististiek 3<br />

Psychologie <strong>en</strong> sociologie 3 Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 1 3 Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 2 (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste 3<br />

dieetleer 3' <strong>en</strong> 'diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 3')<br />

Biochemie Farmacologie <strong>en</strong> -dynamie m.i.v. toxicologie 3<br />

Pathologie 1<br />

Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> recht (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 3') 4<br />

Organisatie van de gezondheidszorg (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 3') 3<br />

Stages**** 18<br />

Casuïstiek**** 3<br />

KM: Capita selecta*** (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 3')<br />

KM: Opleidingsonderdeel buit<strong>en</strong> de opleiding**<br />

KM: Interdisciplinair werk<strong>en</strong>*** (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 3')<br />

KM: Studium g<strong>en</strong>erale**<br />

KM: Ondernem<strong>en</strong> (na of sam<strong>en</strong> met 'managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> recht')<br />

KM: Motivational interviewing (na of sam<strong>en</strong> met 'toegepaste dieetleer 3')<br />

60 60 60<br />

gearceerde balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum 01/12 <strong>en</strong> 01/03<br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

* <strong>en</strong>kel mogelijk indi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> OLODs van MT1 in semester 2 gepland zijn waarover perman<strong>en</strong>t wordt geëvalueerd<br />

** geslaagd zijn in modeltraject 1<br />

*** geslaagd zijn in modeltraject 1 <strong>en</strong> 2<br />

**** veronderstelt de credits van alle OLODs van het voorgaande modeltraject <strong>en</strong> na of sam<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong> met de OLODs van het 1ste semester van MT3


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Verpleegkunde 3 Pathologie, verpleegkunde <strong>en</strong> diagnostiek 12 Basistraject 6<br />

Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1 6 Keuzetraject 3<br />

Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 2 3<br />

Verpleegkundig handel<strong>en</strong> 1 6 Verpleegkundig handel<strong>en</strong> 2 6<br />

Basiscommunicatie 3 Verpleegkundige communicatie 3 Psychosociale zorg 3<br />

Gezondheidspsychologie <strong>en</strong> ethiek 3 Ethisch <strong>en</strong> juridisch reflecter<strong>en</strong> 3<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huishygiëne 3<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische sociologie 3 Sociale wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 3 Patiënt<strong>en</strong>educatie 3<br />

Recht <strong>en</strong> inleiding gezondheidseconomie 3 Organisatie van de patiënt<strong>en</strong>zorg 3 Professionele communicatie 3<br />

Verpleegkundig beroep <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong>veld 6 Basis interdisciplinair werk<strong>en</strong> 3 Interdisciplinair werk<strong>en</strong> (na of sam<strong>en</strong> met 'Stage 3') 3<br />

Individuele <strong>en</strong> professionele ontwikkeling 1 3 Individuele <strong>en</strong> professionele ontwikkeling 2 (AJ) 3<br />

Basis kwaliteitszorg 3 Kwaliteitsvol handel<strong>en</strong> 3 Kwaliteitsvolle organsatie 3<br />

Diversiteit <strong>en</strong> internationale gerichtheid 3 Internationale <strong>en</strong> interculturele gerichtheid 3<br />

Informatieverwerking 3 Evid<strong>en</strong>ce-based nursing 3 Bachelorproef** (AJ) 9<br />

Stage 1 12 Stage 2* (AJ) 18 Stage 3* (AJ) 21<br />

Verpleegkundig handel<strong>en</strong> 1 Verpleegkundig handel<strong>en</strong> 2<br />

Basis interdisciplinair werk<strong>en</strong><br />

witte balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/12<br />

grijze balk<strong>en</strong> = gr<strong>en</strong>sdatum inschrijving 01/03<br />

ACADEMIEJAAR <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

VERPLEEGKUNDE<br />

V1 V2 V3<br />

* 80% van de eindcompet<strong>en</strong>ties behaald van het voorgaande modeltraject<br />

** geslaagd zijn in modeltraject 2<br />

60 60 60


Bijlage 2<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

VERKORTE LEERTRAJECTEN<br />

<strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>


FACULTEIT MENS EN WELZIJN<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Studiegebied gezondheidszorg (campus Vesalius)<br />

• bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie<br />

• bachelor in de ergotherapie<br />

• bachelor in de logopedie <strong>en</strong> audiologie<br />

• bachelor in de verpleegkunde<br />

• bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

Studiegebied sociaal-agogisch werk (campus Schoonmeers<strong>en</strong>,<br />

gebouw A)<br />

• bachelor in de orthopedagogie<br />

• bachelor in het sociaal werk<br />

Studiegebied onderwijs (campus Ledeganck)<br />

• bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: lager onderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs


INHOUDSOPGAVE<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

1 Ik behaalde het diploma<br />

1.1 Professionele bachelor in het sociaal werk 5<br />

1.1.1 verkort traject orthopedagogie 5<br />

1.1.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs 6<br />

1.1.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs 6<br />

1.2 Professionele bachelor in de orthopedagogie 7<br />

1.2.1 verkort traject sociaal werk 7<br />

1.2.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs 10<br />

1.2.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs 10<br />

1.2.4 verkort traject ergotherapie 11<br />

1.3 Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs,<br />

lager onderwijs of secundair onderwijs 12<br />

1.3.1 verkort traject sociaal werk 12<br />

1.3.2 verkort traject orthopedagogie 21<br />

1.4 Professionele bachelor in de ergotherapie 25<br />

1.4.1 verkort traject orthopedagogie 25<br />

1.4.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs 27<br />

1.4.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs 27<br />

1.5 Professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie,<br />

afstudeerrichting biologische <strong>en</strong> farmaceutische<br />

laboratoriumtechnologie 27<br />

1.5.1 verkort traject biomedische laboratoriumtechnologie,<br />

afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie 27<br />

1.6 Professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie,<br />

afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie 28<br />

1.6.1 verkort traject biomedische laboratoriumtechnologie,<br />

afstudeerrichting biologische <strong>en</strong> farmaceutische<br />

laboratoriumtechnologie 28<br />

1.7 Professionele bachelor in de logopedie <strong>en</strong> audiologie,<br />

afstudeerrichting logopedie 29<br />

1.7.1 verkort traject logopedie <strong>en</strong> audiologie, afstudeerrichting<br />

audiologie 29<br />

1.7.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs 30<br />

1.7.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs 30<br />

1.8 Professionele bachelor in de logopedie <strong>en</strong> audiologie,<br />

afstudeerrichting audiologie 31<br />

1.8.1 verkort traject logopedie <strong>en</strong> audiologie, afstudeerrichting<br />

logopedie 31


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

1.8.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs 32<br />

1.8.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs 32<br />

1.9 Master in de lichamelijke opvoeding <strong>en</strong> bewegingswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>,<br />

afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid <strong>en</strong> gezondheid 33<br />

1.9.1 verkort traject voedings- <strong>en</strong> dieetkunde 33<br />

1.10 Academische bachelor in de criminologische wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 35<br />

1.10.1 verkort traject sociaal werk 35<br />

1.10.2 verkort traject orthopedagogie 40<br />

1.11 Master in de criminologische wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 42<br />

1.11.1 verkort traject sociaal werk 42<br />

1.12 Graduaat verpleegkunde HBO5-niveau 46<br />

1.12.1 verkort traject bachelor in de verpleegkunde (avondonderwijs) 46<br />

1.12.2 verkort traject bachelor in de verpleegkunde (dagonderwijs) 46<br />

1.13 Academische bachelor of master in de pedagogische<br />

wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 47<br />

1.13.1 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs 47<br />

1.13.2 verkort traject onderwijs: lager onderwijs 47<br />

1.13.3 verkort traject sociaal werk 47<br />

1.13.4 verkort traject orthopedagogie 48<br />

1.14 Professionele bachelor in de gezinswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 48<br />

1.14.1 verkort traject orthopedagogie 48<br />

1.15 Professionele bachelor in de toegepaste psychologie 50<br />

1.15.1 verkort traject orthopedagogie 50<br />

1.16 Graduaat in de orthopedagogie HBO5 niveau 53<br />

1.16.1 verkort traject orthopedagogie 53<br />

1.17 Graduaat maatschappelijk werk HBO5-niveau 55<br />

1.17.1 verkort traject sociaal werk 55<br />

1.18 Graduaat sociaal-cultureel werk HBO5-niveau 59<br />

1.18.1 verkort traject sociaal werk 59<br />

2 Ik behaalde alle credits van of was geslaagd voor het 1ste<br />

modeltraject van bepaalde bachelors/kandidatur<strong>en</strong> 68<br />

2.1 verkort traject sociaal werk na 1ste modeltraject orthopedagogie 68<br />

2.2 verkort traject orthopedagogie na 1ste modeltraject sociaal werk 69<br />

3 Praktisch 70


1 Ik behaalde het diploma<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

1.1 Professionele bachelor in het sociaal werk<br />

1.1.1 verkort traject orthopedagogie<br />

• Totale studieomvang: 69 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 jaar of 1,5 jaar. Kies je ervoor om het<br />

diploma te behal<strong>en</strong> in 1,5 jaar, dan komt er e<strong>en</strong> extra semester bij<br />

met daarin <strong>en</strong>kel de opleidingsonderdel<strong>en</strong> stage 2 <strong>en</strong> bachelorproef<br />

(zie gele markering).<br />

• Je kiest bij inschrijving mete<strong>en</strong> voor één van de twee keuzetraject<strong>en</strong><br />

Keuzetraject algem<strong>en</strong>e orthopedagogie<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong><br />

(MT2)<br />

1 3 2<br />

Orthopedagogische kaders 1 3 3<br />

Bijzondere vraagstukk<strong>en</strong> uit<br />

de orthopedagogiek<br />

1 6 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

24 STP<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

45 STP<br />

5


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Keuzetraject opvoedingsbegeleiding <strong>en</strong> -coaching bij kinder<strong>en</strong><br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegdiagnostiek<br />

1 3 2<br />

1 3 3<br />

Pedagogisch coach<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Vroegbegeleiding 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

21 STP<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

48 STP<br />

1.1.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 64<br />

1.1.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 66<br />

6


1.2 Professionele bachelor in de orthopedagogie<br />

1.2.1 verkort traject sociaal werk<br />

• Totale studieomvang: 69 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 jaar of 1,5 jaar. Kies je ervoor om het<br />

diploma te behal<strong>en</strong> in 1,5 jaar, dan komt er e<strong>en</strong> extra semester bij<br />

met daarin <strong>en</strong>kel de opleidingsonderdel<strong>en</strong> stage 2 <strong>en</strong> bachelorproef<br />

(zie gele markering).<br />

• Je kiest bij inschrijving mete<strong>en</strong> voor één van de vier afstudeerrichting<strong>en</strong><br />

Afstudeerrichting maatschappelijk werk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Inschrijv<strong>en</strong> voor dit verkorte traject kan <strong>en</strong>kel na het volg<strong>en</strong> van de<br />

infosessie op maandag 16 september <strong>2013</strong>. Je meldt je aan voor deze<br />

infosessie met e<strong>en</strong> mailtje aan vanessa.vand<strong>en</strong>bussche@hog<strong>en</strong>t.be<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v.<br />

het maatschappelijk werk<br />

1 3 3<br />

Perspectiev<strong>en</strong> op maatschappelijk<br />

werk<br />

1 9 3<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong><br />

maatschappelijk werk<br />

1 3 3<br />

Keuzemodule sector<strong>en</strong><br />

maatschappelijk werk<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

30 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

39 STP<br />

7


Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Theorie methodiek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

methodes in sociaal-cultureel<br />

werk<br />

Structuur <strong>en</strong> beleid sociaalcultureel<br />

werk<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong><br />

t.b.v. sociaal-cultureel werk<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

educatie<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

cultuur<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>leving<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

30 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

39 STP<br />

8


Afstudeerrichting personeelswerk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Personeelsmanagem<strong>en</strong>t 1 6 3<br />

Praktijk sociaal recht 1 3 3<br />

Bedrijfseconomie 1 3 3<br />

Loonadministratie 1 3 3<br />

Teamwork <strong>en</strong> projectmanagem<strong>en</strong>t<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

personeelswerk<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

30 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

39 STP<br />

9


Afstudeerrichting maatschappelijke advisering<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Beleidsvoering <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t<br />

van de publieke sector<br />

1 6 3<br />

Recht <strong>en</strong> sociaal-juridische<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

1 6 3<br />

Arbeidsactivering 1 3 3<br />

Bemiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ombudswerk 1 3 3<br />

Actuele thema’s in maatschappelijke<br />

advisering<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

30 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

39 STP<br />

1.2.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 64<br />

1.2.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 66<br />

10


1.2.4 verkort traject ergotherapie<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

• Totale studieomvang: 122 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Anatomie 1 6 1<br />

Theorie ergotherapie 1 10 1<br />

Pathologie 1 5 2<br />

Ergo in de fysieke revalidatie<br />

m.i.v. assessm<strong>en</strong>t<br />

1 6 2<br />

Ergonomie <strong>en</strong> omgevingsaanpassing<br />

1 6 2<br />

Stage 2 1 5 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Neuroanatomie 2 3 1<br />

Basisfunctietraining <strong>en</strong><br />

bewegingsleer<br />

2 5 1<br />

Ergo in de GGZ m.i.v. assessm<strong>en</strong>t<br />

2 6 2<br />

Ergo in de kinderrevalidatie<br />

/ ontwikkelingsstoornis m.i.v. 2 6 2<br />

assessm<strong>en</strong>t<br />

Ergo in de ouder<strong>en</strong>zorg<br />

m.i.v. assessm<strong>en</strong>t<br />

2 6 2<br />

Stage 3 2 5 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

38 STP<br />

31 STP<br />

11


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Ergo in fysieke revalidatie 1 3 3<br />

Ergo in de GGZ 1 3 3<br />

Ergo in de ouder<strong>en</strong>zorg 1 3 3<br />

Ergo in de kinderrevalidatie /<br />

ontwikkelingsstoorniss<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Stage 4 1 10 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Bijzondere methodiek 2 5 3<br />

Keuzemodule 2 3 3<br />

Bachelorproef 2 10 3<br />

22 STP<br />

Portfolio 2 3 3<br />

Stage 5 2 10 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

31 STP<br />

1.3 Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs,<br />

lager onderwijs of secundair onderwijs<br />

1.3.1 verkort traject sociaal werk<br />

• Totale studieomvang: 117 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Je kiest pas na het eerste academiejaar voor één van de vier<br />

afstudeerrichting<strong>en</strong><br />

12


Afstudeerrichting maatschappelijk werk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Sociale filosofie <strong>en</strong> ethiek 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Academiejaar 1<br />

Economie 2 3 1<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: grondwettelijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> strafrecht<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: burgerlijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> sociaal recht<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Keuzemodule problematiek<strong>en</strong>/sector<strong>en</strong><br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

27 STP<br />

13


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Perspectiev<strong>en</strong> op maatschappelijk<br />

werk<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

maatschappelijk werk<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 1<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 2<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong><br />

maatschappelijk werk<br />

Keuzemodule sector<strong>en</strong> maatschappelijk<br />

werk<br />

1 9 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

14


Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Sociale filosofie <strong>en</strong> ethiek 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Academiejaar 1<br />

Economie 2 3 1<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: grondwettelijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> strafrecht<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: burgerlijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> sociaal recht<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Keuzemodule problematiek<strong>en</strong>/sector<strong>en</strong><br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

27 STP<br />

15


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Theorie methodiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> methodes<br />

in sociaal-cultureel werk<br />

Structuur <strong>en</strong> beleid sociaalcultureel<br />

werk<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong> t.b.v.<br />

sociaal-cultureel werk<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

educatie<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong> cultuur<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>leving<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 1<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 2<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

16


Afstudeerrichting personeelswerk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Sociale filosofie <strong>en</strong> ethiek 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Academiejaar 1<br />

Economie 2 3 1<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: grondwettelijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> strafrecht<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: burgerlijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> sociaal recht<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Keuzemodule problematiek<strong>en</strong>/sector<strong>en</strong><br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

27 STP<br />

17


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Personeelsmanagem<strong>en</strong>t 1 6 3<br />

Praktijk sociaal recht 1 3 3<br />

Bedrijfseconomie 1 3 3<br />

Loonadministratie 1 3 3<br />

Teamwork <strong>en</strong> projectmanagem<strong>en</strong>t<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

personeelswerk<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 1<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 2<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

18


Afstudeerrichting maatschappelijke advisering<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Sociale filosofie <strong>en</strong> ethiek 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Academiejaar 1<br />

Economie 2 3 1<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: grondwettelijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> strafrecht<br />

Inleiding tot het Belgisch<br />

rechtssysteem: burgerlijk<br />

2 3 1<br />

recht <strong>en</strong> sociaal recht<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Keuzemodule problematiek<strong>en</strong>/sector<strong>en</strong><br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

27 STP<br />

19


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Beleidsvoering <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t<br />

van de publieke sector<br />

1 6 3<br />

Recht <strong>en</strong> sociaal-juridische<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

1 6 3<br />

Arbeidsactivering 1 3 3<br />

Bemiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ombudswerk 1 3 3<br />

Actuele thema’s in maatschappelijke<br />

advisering<br />

1 3 3<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 1<br />

1 3 3<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk 2<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

20


1.3.2 verkort traject orthopedagogie<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Je kiest pas na het eerste academiejaar voor één van de twee<br />

keuzetraject<strong>en</strong><br />

Keuzetraject algem<strong>en</strong>e orthopedagogie<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

method<strong>en</strong><br />

1 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 1<br />

1 6 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Werk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> met groep<strong>en</strong> 1 1 3 2<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong><br />

MT2<br />

1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociologie 2 3 1<br />

Recht 2 3 1<br />

27 STP<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Gezinn<strong>en</strong> in beweging 2 6 2<br />

Opvoedingsondersteuning 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

36 STP<br />

21


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Social profit managem<strong>en</strong>t 1 3 3<br />

Sociaal recht 1 3 3<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Orthopedagogische kaders 1 3 3<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Inleiding tot het wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek in de orthopedagogiek<br />

1 3 3<br />

Bijzondere vraagstukk<strong>en</strong> uit de<br />

orthopedagogiek<br />

1 6 3<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong> MT3 1 3 3<br />

Keuzemodule orthopedagogie/<br />

sociaal werk<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

22


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Keuzetraject opvoedingsbegeleiding <strong>en</strong> -coaching bij kinder<strong>en</strong><br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

method<strong>en</strong><br />

1 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 1<br />

1 6 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Werk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> met groep<strong>en</strong> 1 1 3 2<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong><br />

MT2<br />

1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociologie 2 3 1<br />

Recht 2 3 1<br />

27 STP<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Gezinn<strong>en</strong> in beweging 2 6 2<br />

Opvoedingsondersteuning 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

36 STP<br />

23


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Social profit managem<strong>en</strong>t 1 3 3<br />

Sociaal recht 1 3 3<br />

Pedagogisch coach<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegdiagnostiek 1 3 3<br />

Inleiding tot het wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek in de orthopedagogiek<br />

Diversiteit <strong>en</strong> orthopedagogische<br />

hulpverl<strong>en</strong>ing<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Sociaal beleid 1 3 3<br />

Vroegbegeleiding 1 3 3<br />

Actuele thema’s uit de pedagogiek<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

1.3.3 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Voor afgestudeerde professionele bachelors onderwijs: lager onderwijs<br />

of professionele bachelors onderwijs: secundair onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 64<br />

1.3.4 verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

• Voor afgestudeerde professionele bachelors onderwijs: kleuteronderwijs<br />

of professionele bachelors onderwijs: secundair onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 66<br />

24


1.4 Professionele bachelor in de ergotherapie<br />

1.4.1 verkort traject orthopedagogie<br />

• Totale studieomvang: 120 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar of 2,5 jaar<br />

Keuzetraject algem<strong>en</strong>e orthopedagogie (2 jaar)<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

Aspect<strong>en</strong> van het professioneel<br />

functioner<strong>en</strong><br />

1 6 1<br />

1 3 2<br />

1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Ontwikkelingspsychologie 2 3 1<br />

Pedagogiek 2 6 1<br />

Sociologie 2 3 1<br />

Recht 2 3 1<br />

21 STP<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 2<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 6 1<br />

2 9 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

36 STP<br />

25


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2 Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Sociaal recht 1 3 3<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Orthopedagogische kaders 1 3 3<br />

Bijzondere vraagstukk<strong>en</strong> uit de<br />

orthopedagogiek<br />

1 6 3<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Keuzemodule OR/SW 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

Gezinn<strong>en</strong> in beweging 2 6 2<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

21 STP<br />

42 STP<br />

Keuzetraject opvoedingsbegeleiding <strong>en</strong> -coaching bij kinder<strong>en</strong> (2,5 jaar)<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 1<br />

1 6 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Ontwikkelingspsychologie 2 3 1<br />

Pedagogiek 2 6 1<br />

Sociologie 2 3 1<br />

Recht 2 3 1<br />

18 STP<br />

jaar 3<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 2<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 6 1<br />

2 9 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

36 STP<br />

26


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Sociaal recht 1 3 3<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegdiagnostiek 1 3 3<br />

Vroegbegeleiding 1 3 3<br />

Diversiteit <strong>en</strong> orthopedagogische<br />

hulpverl<strong>en</strong>ing<br />

1 3 3<br />

Pedagogisch coach<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Sociaal beleid 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

21 STP<br />

Opvoedingsondersteuning 2 3 2<br />

Gezinn<strong>en</strong> in beweging 2 6 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

15 STP<br />

Academiejaar<br />

3<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Bachelorproef 1 9 3<br />

Stage 2 1 21 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

1.4.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 64<br />

1.4.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 66<br />

1.5 Professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie,<br />

afstudeerrichting farmaceutische <strong>en</strong><br />

biologische laboratoriumtechnologie<br />

1.5.1 Verkort traject biomedische laboratoriumtechnologie,<br />

afstudeerrichting MEDISCHE laboratoriumtechnologie<br />

• Totale studieomvang: 45 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 jaar<br />

27


Academiejaar 1 Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Klinische chemie <strong>en</strong> preanalytische<br />

fase<br />

1 7 2<br />

Klinische chemie 3 <strong>en</strong> automatisatie<br />

1 6 3<br />

Hematologie 2 1 7 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Pathologie (<strong>en</strong>kel dOLOD<br />

medische diagnostiek)<br />

2 2 2<br />

Klinische chemie 2 2 3 2<br />

Stage 3 2 20 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

20 STP<br />

25 STP<br />

1.6 Professionele bachelor in de biomedische laboratorium<br />

technologie, afstudeerrichting farmaceutische <strong>en</strong><br />

biologische laboratoriumtechnologie<br />

1.6.1 Verkort traject biomedische laboratoriumtechnologie,<br />

afstudeerrichting FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE<br />

laboratoriumtechnologie<br />

• Totale studieomvang: 56 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 jaar<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Farmaceutische analyse 1 9 2<br />

Biotechnologie <strong>en</strong> bioinformatica<br />

1 9 3<br />

Inleiding tot de apotheek 1 3 3<br />

Kwaliteitscontrole van<br />

farmaca<br />

1 3 3<br />

Farmacologie <strong>en</strong> toxicologie 1 5 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde 2 7 3<br />

Stage 3 2 20 3<br />

29 STP<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

27 STP<br />

28


1.7 Professionele bachelor in de logopedie <strong>en</strong> audiologie,<br />

afstudeerrichting logopedie<br />

1.7.1 Verkort traject logopedie <strong>en</strong> audiologie, afstudeerrichting<br />

AUDIOLOGIE (<strong>en</strong>kel indi<strong>en</strong> het basisdiploma werd behaald<br />

aan de HoG<strong>en</strong>t)<br />

• Totale studieomvang: 63 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 of 1,5 jaar<br />

Traject in één jaar<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Aanvull<strong>en</strong>de prothetische<br />

audiologie 1<br />

1 3 2<br />

Aanvull<strong>en</strong>de audiologie <strong>en</strong><br />

klinische audiometrie 1<br />

1 5 2<br />

Akoestische fonetiek 1 3 2<br />

Aanvull<strong>en</strong>de audiologie <strong>en</strong><br />

klinische audiometrie 2<br />

1 3 3<br />

Vestibulologie 1 3 3<br />

Elektronica <strong>en</strong> elektroakoestiek<br />

1 3 3<br />

Aanvull<strong>en</strong>de prothetische<br />

audiologie 2<br />

jaar 4 3<br />

Stage 4 1 10 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Elektro-akoestiek 2 3 2<br />

34 STP<br />

Sonometrie 2 3 2<br />

Aanvull<strong>en</strong>de habilitatieve<br />

audiologie<br />

2 3 3<br />

Stage 5 2 10 3<br />

Bachelorproef 2 10 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

29 STP<br />

29


Traject in anderhalf jaar<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Aanvull<strong>en</strong>de prothetische<br />

audiologie 1<br />

1 3 2<br />

Aanvull<strong>en</strong>de audiologie <strong>en</strong><br />

klinische audiometrie 1<br />

1 5 2<br />

Akoestische fonetiek 1 3 2<br />

Aanvull<strong>en</strong>de audiologie <strong>en</strong><br />

klinische audiometrie 2<br />

1 3 3<br />

Vestibulologie 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Elektro-akoestiek 2 3 2<br />

Sonometrie 2 3 2<br />

17 STP<br />

Aanvull<strong>en</strong>de habilitatieve<br />

audiologie<br />

2 3 3<br />

Stage 4 2 10 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

19 STP<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Elektronica <strong>en</strong> elektroakoestiek<br />

1 3 3<br />

Aanvull<strong>en</strong>de prothetische<br />

audiologie 2<br />

1 4 3<br />

Stage 5 2 10 3<br />

Bachelorproef 2 10 3<br />

Totale studieomvang =<br />

27 STP<br />

1.7.2 Verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 64<br />

1.7.3 Verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 66<br />

30


1.8 Professionele bachelor in de logopedie <strong>en</strong> audiologie,<br />

afstudeerrichting audiologie<br />

1.8.1 Verkort traject logopedie <strong>en</strong> audiologie, afstudeerrichting<br />

LOGOPEDIE (<strong>en</strong>kel indi<strong>en</strong> het basisdiploma werd behaald<br />

aan de HoG<strong>en</strong>t)<br />

• Totale studieomvang: 66 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 of 1,5 jaar<br />

Traject in één jaar<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Leerstoorniss<strong>en</strong> 1 1 7 2<br />

Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 1 1 3 2<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 3 1 4 2<br />

Vloei<strong>en</strong>dheidsstoorniss<strong>en</strong> 1 4 3<br />

Leerstoorniss<strong>en</strong> 2 1 3 3<br />

Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 3 1 3 3<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 4 1 3 3<br />

Stage 4 1 9 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 2 2 3 2<br />

36 STP<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakstoorniss<strong>en</strong> 2 6 2<br />

Stage 5 2 11 3<br />

Bachelorproef 2 10 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

31


Traject in anderhalf jaar<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Leerstoorniss<strong>en</strong> 1 1 7 2<br />

Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 1 1 3 2<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 3 1 4 2<br />

Vloei<strong>en</strong>dheidsstoorniss<strong>en</strong> 1 4 3<br />

Stage 4 1 9 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 2 2 3 2<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakstoorniss<strong>en</strong> 2 6 2<br />

18 STP<br />

Stage 4 1 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

18 STP<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Leerstoorniss<strong>en</strong> 2 1 3 3<br />

Neurog<strong>en</strong>e stoorniss<strong>en</strong> 3 1 3 3<br />

Stem- <strong>en</strong> spraakbeheersing 4 1 3 3<br />

Stage 5 2 11 3<br />

Bachelorproef 2 10 3<br />

Totale studieomvang =<br />

30 STP<br />

1.8.2 verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 64<br />

1.8.3 verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 66<br />

32


1.9 Master in de lichamelijke opvoeding <strong>en</strong> bewegingswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>,<br />

afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid <strong>en</strong><br />

gezondheid<br />

1.9.1 Verkort traject voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

• Totale studieomvang: 128 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Hygiëne van de voeding <strong>en</strong><br />

parasiet<strong>en</strong>leer<br />

1 3 1<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>technologie 1 3 1<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong><br />

wetgeving<br />

1 7 1<br />

Familiale keuk<strong>en</strong>technologie 1 4 1<br />

Methodiek van het beroep 1 4 2<br />

Toegepaste voedingsleer 2 1 5 2<br />

Toegepaste dieetleer 1 1 4 2<br />

Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer<br />

<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 1<br />

1 4 2<br />

Geme<strong>en</strong>schapsvoeding 1 4 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbiologie 2 3 1<br />

Toegepaste voedingsleer 1 2 4 1<br />

Additiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpakking<strong>en</strong> 2 3 1<br />

38 STP<br />

Pediatrie <strong>en</strong> geriatrie 2 3 2<br />

Toegepaste dieetleer 2 2 7 2<br />

Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer<br />

<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 2<br />

2 4 2<br />

Voedingswar<strong>en</strong>analyse 2 3 2<br />

Grootkeuk<strong>en</strong>- <strong>en</strong> hygiënestage<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

33


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering<br />

2<br />

1 3 3<br />

Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> recht 1 4 3<br />

Farmacologie <strong>en</strong> –dynamie<br />

m.i.v. toxicologie<br />

1 3 3<br />

Pathologie 2 1 3 3<br />

Toegepaste dieetleer 3 1 7 3<br />

Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer<br />

<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 3<br />

1 3 3<br />

Keuzemodule 1 3 3<br />

Organisatie van de gezondheidszorg<br />

1 3 3<br />

Geme<strong>en</strong>schapsvoeding 1 4 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

29 STP<br />

Stages 2 18 3<br />

Casuïstiek 2 3 3<br />

Bachelorproef 2 10 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

31 STP<br />

34


1.10 Academische bachelor in de criminologische<br />

wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

1.10.1 Verkort traject sociaal werk<br />

• Totale studieomvang: 102 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Je kiest pas na het eerste academiejaar voor één van de vier<br />

afstudeerrichting<strong>en</strong><br />

Afstudeerrichting maatschappelijk werk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule sam<strong>en</strong>levingsopbouw<br />

<strong>en</strong> opbouwwerk<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

27 STP<br />

35


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Perspectiev<strong>en</strong> op maatschappelijk<br />

werk<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

maatschappelijk werk<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong><br />

maatschappelijk werk<br />

Keuzemodule sector<strong>en</strong> maatschappelijk<br />

werk<br />

1 9 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

24 STP<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

21 STP<br />

Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule sam<strong>en</strong>levingsopbouw<br />

<strong>en</strong> opbouwwerk<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

27 STP<br />

36


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2 Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Theorie methodiek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

methodes in sociaal-cultureel<br />

werk<br />

Structuur <strong>en</strong> beleid sociaalcultureel<br />

werk<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong> t.b.v.<br />

sociaal-cultureel werk<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

educatie<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

cultuur<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>leving<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Afstudeerrichting personeelswerk<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule sam<strong>en</strong>levingsopbouw<br />

<strong>en</strong> opbouwwerk<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

24 STP<br />

21 STP<br />

30 STP<br />

27 STP<br />

37


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2 Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Personeelsmanagem<strong>en</strong>t 1 6 3<br />

Praktijk sociaal recht 1 3 3<br />

Bedrijfseconomie 1 3 3<br />

Loonadministratie 1 3 3<br />

Teamwork <strong>en</strong> projectmanagem<strong>en</strong>t<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

personeelswerk<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Afstudeerrichting maatschappelijke advisering<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule sam<strong>en</strong>levingsopbouw<br />

<strong>en</strong> opbouwwerk<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

24 STP<br />

21 STP<br />

30 STP<br />

27 STP<br />

38


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Beleidsvoering <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t<br />

van de publieke sector<br />

1 6 3<br />

Recht <strong>en</strong> sociaal-juridische<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

1 6 3<br />

Arbeidsactivering 1 3 3<br />

Bemiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ombudswerk 1 3 3<br />

Actuele thema’s in maatschappelijke<br />

advisering<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

24 STP<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

21 STP<br />

39


1.10.2 Verkort traject orthopedagogie<br />

• Totale studieomvang: 78 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 jaar of 1,5 jaar. Kies je ervoor om het<br />

diploma te behal<strong>en</strong> in 1,5 jaar, dan komt er e<strong>en</strong> extra semester bij<br />

met daarin <strong>en</strong>kel de opleidingsonderdel<strong>en</strong> stage 2 <strong>en</strong> bachelorproef<br />

(zie gele markering).<br />

• Je kiest bij inschrijving mete<strong>en</strong> voor één van de twee<br />

keuzetraject<strong>en</strong>.<br />

Keuzetraject algem<strong>en</strong>e orthopedagogie<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Orthopedagogische kaders 1 3 3<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Bijzondere vraagstukk<strong>en</strong> uit<br />

de orthopedagogiek<br />

1 6 3<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong><br />

MT3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

30 STP<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Opvoedingsondersteuning 2 3 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

48 STP<br />

40


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Keuzetraject opvoedingsbegeleiding <strong>en</strong> –coaching bij kinder<strong>en</strong><br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegdiagnostiek<br />

1 3 2<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Pedagogische coach<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Vroegbegeleiding 1 3 3<br />

Diversiteit <strong>en</strong> orthopedagogische<br />

hulpverl<strong>en</strong>ing<br />

Actuele thema's uit de pedagogiek<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

30 STP<br />

Gezinn<strong>en</strong> in beweging 2 6 2<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Opvoedingsondersteuning 2 3 2<br />

Stage 2 1-2 21 3<br />

Bachelorproef 1-2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

48 STP<br />

41


1.11 Master in de criminologische wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

1.11.1 Verkort traject sociaal werk<br />

• Totale studieomvang: 93 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1,5 jaar<br />

• Je kiest bij inschrijving mete<strong>en</strong> voor één van de vier afstudeerrichting<strong>en</strong><br />

Afstudeerrichting maatschappelijk werk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Inschrijv<strong>en</strong> voor dit verkorte traject kan <strong>en</strong>kel na het volg<strong>en</strong> van de<br />

infosessie op maandag 16 september <strong>2013</strong>. Je meldt je aan voor deze<br />

infosessie met e<strong>en</strong> mailtje aan vanessa.vand<strong>en</strong>bussche@hog<strong>en</strong>t.be<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Perspectiev<strong>en</strong> op maatschappelijk<br />

werk<br />

1 9 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

33 STP<br />

Academiejaar 1<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Academiejaar 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule sam<strong>en</strong>levingsopbouw<br />

<strong>en</strong> opbouwwerk<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

maatschappelijk werk<br />

1 3 3<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Stage 2 1 21 3<br />

Totale studieomvang =<br />

42<br />

33 STP<br />

27 STP


Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1 Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong> t.b.v.<br />

sociaal-cultureel werk<br />

1 3 3<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

cultuur<br />

1 3 3<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule sam<strong>en</strong>levingsopbouw<br />

<strong>en</strong> opbouwwerk<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>leving<br />

1 3 3<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

educatie<br />

1 3 3<br />

Stage 2 1 21 3<br />

Totale studieomvang =<br />

33 STP<br />

33 STP<br />

27 STP<br />

43


Afstudeerrichting personeelswerk<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1 Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Personeelsmanagem<strong>en</strong>t 1 6 3<br />

Teamwork <strong>en</strong> projectmanagem<strong>en</strong>t<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v.<br />

personeelswerk<br />

1 3 3<br />

Loonadministratie 1 3 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang =<br />

36 STP<br />

30 STP<br />

27 STP<br />

44


Afstudeerrichting maatschappelijke advisering<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1 Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Stage 1 1 15 2<br />

Bemiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ombudswerk 1 3 3<br />

Beleidsvoering <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t<br />

van de publieke sector<br />

1 6 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Inleiding op het sociaal werk 2 6 1<br />

Aspect<strong>en</strong> van de psychologie:<br />

ontwikkelingspsychologie <strong>en</strong> 2 6 2<br />

sociale psychologie<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociaal werk: sociologische<br />

<strong>en</strong> beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule sam<strong>en</strong>levingsopbouw<br />

<strong>en</strong> opbouwwerk<br />

2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Arbeidsactivering 1 3 3<br />

Actuele thema’s in maatschappelijke<br />

advisering<br />

1 3 3<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Totale studieomvang =<br />

33 STP<br />

33 STP<br />

27 STP<br />

45


1.12 Diploma graduaat verpleegkunde HBO5-niveau<br />

1.12.1 Verkort traject verpleegkunde in avondonderwijs<br />

• Totale studieomvang: 60 of 120 studiepunt<strong>en</strong> (afhankelijk van<br />

aantal jar<strong>en</strong> relevante werkervaring)<br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 of 2 jaar<br />

• Voor meer informatie: zie brochure brugopleiding verpleegkunde<br />

• Voorwaarde: tewerkgesteld zijn op het mom<strong>en</strong>t van inschrijving<br />

1.12.2 Verkort traject verpleegkunde in dagonderwijs<br />

• Totale studieomvang: 117 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1 1 6 1<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huishygiëne 1 3 1<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische sociologie<br />

1 3 1<br />

Verpleegkundig beroep <strong>en</strong><br />

beroep<strong>en</strong>veld<br />

1 6 1<br />

Informatieverwerking 1 3 1<br />

Pathologie, verpleegkunde <strong>en</strong><br />

diagnostiek<br />

1 12 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 2 2 3 1<br />

Gezondheidspsychologie <strong>en</strong><br />

ethiek 2 3 1<br />

Recht <strong>en</strong> inleiding gezondheidseconomie<br />

2 3 1<br />

Sociale wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 2 3 2<br />

33 STP<br />

Evid<strong>en</strong>ce-based nursing 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Stage 2 jaar 18 2<br />

Af te legg<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de het volledige academiejaar =<br />

15 STP<br />

18 STP<br />

46


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Basistraject 1 6 3<br />

Psychosociale zorg 1 3 3<br />

Ethisch <strong>en</strong> juridisch reflecter<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Keuzetraject 2 3 3<br />

Kwaliteitsvolle organisatie 2 3 3<br />

Internationale <strong>en</strong> interculturele<br />

gerichtheid<br />

2 3 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Bachelorproef Jaar 9 3<br />

12 STP<br />

9 STP<br />

Stage 3 Jaar 21 3<br />

Af te legg<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de het volledige academiejaar =<br />

30 STP<br />

1.13 Diploma academische bachelor of master in de pedagogische<br />

wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

1.13.1 Verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 64<br />

1.13.2 Verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

• Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Het volledige programma kan je raadpleg<strong>en</strong> op pagina 66<br />

47


1.14 Professionele bachelor in de gezinswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

1.14.1 verkort traject orthopedagogie<br />

• Totale studieomvang: 111 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2,5 jaar<br />

Keuzetraject algem<strong>en</strong>e orthopedagogie<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek I 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Muziche vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

method<strong>en</strong> 1<br />

1 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 1<br />

1 6 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Keuzelijst 1 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Muziche vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

method<strong>en</strong> 2<br />

2 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 2<br />

2 6 1<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Werk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> met groep<strong>en</strong> 2 2 6 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

24 STP<br />

30 STP<br />

48


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogische kaders 1 3 3<br />

Inleiding tot wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek<br />

Bijzondere vraagstukk<strong>en</strong> uit<br />

de orthopedagogiek<br />

1 3 3<br />

1 6 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 1 2 15 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Stage 2 1 21 3<br />

Bachelorproef 1 9 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

12 STP<br />

15 STP<br />

30 STP<br />

Keuzetraject opvoedingsbegeleiding <strong>en</strong> -coaching bij kinder<strong>en</strong><br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek I 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Muziche vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

method<strong>en</strong> 1<br />

1 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 1<br />

1 6 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Keuzelijst 1 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Muziche vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

method<strong>en</strong> 2<br />

2 3 1<br />

Praktijk van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong> 2<br />

2 6 1<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Werk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> met groep<strong>en</strong> 2 2 6 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

24 STP<br />

30 STP<br />

49


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2 Academiejaar<br />

3<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding tot wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegdiagnostiek<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Pedagogisch coach<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Actuele thema’s uit de padagogiek<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 1 2 15 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Stage 2 1 21 3<br />

Bachelorproef 1 9 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

12 STP<br />

15 STP<br />

30 STP<br />

1.15 Professionele bachelor in de toegepaste psychologie<br />

1.15.1 verkort traject orthopedagogie<br />

• Totale studieomvang: 96 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

Keuzetraject algem<strong>en</strong>e orthopedagogie<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek I 1 6 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Werk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> met groep<strong>en</strong> 2 2 6 2<br />

9 STP<br />

Gezinn<strong>en</strong> in beweging 2 6 2<br />

Opvoedingsondersteuning 2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

36 STP<br />

50


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Social profit managem<strong>en</strong>t 1 3 3<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Inleiding tot wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek<br />

1 3 3<br />

Bijzondere vraagstukk<strong>en</strong> uit<br />

de orthopedagogiek<br />

1 6 3<br />

Keuzemodule 1 1 3 3<br />

Keuzemodule 2 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

21 STP<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

Keuzetraject opvoedingsbegeleiding <strong>en</strong> -coaching bij kinder<strong>en</strong><br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek I 1 6 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Werk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> met groep<strong>en</strong> 2 2 6 2<br />

9 STP<br />

Gezinn<strong>en</strong> in beweging 2 6 2<br />

Opvoedingsondersteuning 2 6 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

36 STP<br />

51


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Social profit managem<strong>en</strong>t 1 3 3<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegdiagnostiek 1 3 3<br />

Pedagogisch coach<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Omgaan met diversiteit 1 3 3<br />

Sociaal beleid 1 3 3<br />

Vroegbegeleiding 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

21 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

52


1.16 Graduaat in de orthopedagogie HBO5-niveau<br />

1.16.1 verkort traject orthopedagogie<br />

• Totale studieomvang: 60 studiepunt<strong>en</strong><br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 1 jaar<br />

Keuzetraject algem<strong>en</strong>e orthopedagogie<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek I 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Orthopedagogische handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Orthopedagogische kaders 1 3 3<br />

Social profit managem<strong>en</strong>t 1 3 3<br />

Inleiding tot wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek in de orthopedagogiek<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

24 STP<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Werk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> met groep<strong>en</strong> 2 2 6 2<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

36 STP<br />

53


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Keuzetraject opvoedingsbegeleiding <strong>en</strong> -coaching bij kinder<strong>en</strong><br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogisch handelingsplanning<br />

1 3 2<br />

Kinder<strong>en</strong> met gedrags- <strong>en</strong><br />

emotionele stoorniss<strong>en</strong><br />

1 3 2<br />

Social profit managem<strong>en</strong>t 1 3 3<br />

Inleiding tot wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek in de orthopedagogiek<br />

1 3 3<br />

Deontologie van het orthopedagogisch<br />

handel<strong>en</strong><br />

1 3 3<br />

Prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegdiagnostiek 1 3 3<br />

Pedagogisch coach<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Omgaan met diversiteit 1 3 3<br />

Sociaal beleid 1 3 3<br />

Vroegbegeleiding 1 3 3<br />

Actuele thema’s uit de pedagogiek<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Orthopedagogische method<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>ties<br />

2 9 2<br />

Opvoedingsondersteuning 2 3 2<br />

33 STP<br />

Jeugdrecht <strong>en</strong> jeugdbeleid 2 6 2<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

27 STP<br />

54


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

1.17 Graduaat maatschappelijk werk HBO5-niveau<br />

1.17.1 verkort traject sociaal werk<br />

• Totale studieomvang: 93 of 96 studiepunt<strong>en</strong>, afhankelijk van de<br />

gekoz<strong>en</strong> afstudeerrichting<br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Je kiest pas na het eerste academiejaar voor één van de vier afstudeerrichting<strong>en</strong><br />

Afstudeerrichting maatschappelijk werk (93 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Academiejaar 1 Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Perspectiev<strong>en</strong> op maatschappelijk<br />

werk<br />

1 9 3<br />

Keuzemodule sector<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

maatschappelijk werk<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

24 STP<br />

18 STP<br />

21 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

55<br />

30 STP


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk (93 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Academiejaar 1 Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Theorie methodiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> methodes<br />

in sociaal-cultureel werk<br />

1 3 3<br />

Structuur <strong>en</strong> beleid in sociaalcultureel<br />

werk<br />

1 3 3<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong> t.b.v.<br />

sociaal-cultureel werk<br />

1 3 3<br />

Keuzemodule sector<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

cultuur<br />

1 3 3<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

maatschappij<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

24 STP<br />

18 STP<br />

21 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

56


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Afstudeerrichting personeelswerk (96 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Academiejaar 1 Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Personeelsmanagem<strong>en</strong>t 1 6 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Bedrijfseconomie 1 3 3<br />

Praktijk sociaal recht 1 3 3<br />

Loonadministratie 1 3 3<br />

Teamwork <strong>en</strong> projectmanagem<strong>en</strong>t<br />

1 3 3<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

personeelswerk<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

24 STP<br />

18 STP<br />

24 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

57


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Afstudeerrichting maatschappelijke advisering (96 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

24 STP<br />

Communicatie <strong>en</strong> interactie 2 6 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

18 STP<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Beleidsvoering <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t<br />

van de publieke sector<br />

1 6 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Recht <strong>en</strong> sociaal-juridische<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

1 6 3<br />

Arbeidsactivering 1 3 3<br />

Bemiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ombudswerk 1 3 3<br />

Actuele thema’s in maatschappelijke<br />

advisering<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

24 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

58


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

1.18 Graduaat sociaal-cultureel werk HBO5-niveau<br />

1.18.1 verkort traject sociaal werk<br />

• Totale studieomvang: 90 of 96 studiepunt<strong>en</strong>, afhankelijk van de<br />

gekoz<strong>en</strong> afstudeerrichting<br />

• Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar<br />

• Je kiest pas na het eerste academiejaar voor één van de vier afstudeerrichting<strong>en</strong><br />

Afstudeerrichting maatschappelijk werk (96 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Inleiding in de psychopathologie:<br />

e<strong>en</strong> bio-psychosociale<br />

1 3 1<br />

b<strong>en</strong>adering<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

27 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

15 STP<br />

59


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2 Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Perspectiev<strong>en</strong> op maatschappelijk<br />

werk<br />

1 9 3<br />

Keuzemodule sector<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. het<br />

maatschappelijk werk<br />

1 3 3<br />

Keuzemodule doelgroep<strong>en</strong> 1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk (90 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Inleiding in de psychopathologie:<br />

e<strong>en</strong> bio-psychosociale<br />

1 3 1<br />

b<strong>en</strong>adering<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

24 STP<br />

30 STP<br />

27 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

15 STP<br />

60


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2 Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Managem<strong>en</strong>t social profit 1 3 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Theorie methodiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> methodes<br />

in sociaal-cultureel werk<br />

Structuur <strong>en</strong> beleid in sociaalcultureel<br />

werk<br />

Agogische vaardighed<strong>en</strong> t.b.v.<br />

sociaal-cultureel werk<br />

Sociaal-cultureel werk <strong>en</strong><br />

maatschappij<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

Afstudeerrichting personeelswerk (96 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Inleiding in de psychopathologie:<br />

e<strong>en</strong> bio-psychosociale<br />

1 3 1<br />

b<strong>en</strong>adering<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

18 STP<br />

30 STP<br />

27 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

15 STP<br />

61


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Personeelsmanagem<strong>en</strong>t 1 6 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Praktijk sociaal recht 1 3 3<br />

Bedrijfseconomie 1 3 3<br />

Loonadministratie 1 3 3<br />

Teamwork <strong>en</strong> projectmanagem<strong>en</strong>t<br />

Gespreksmodell<strong>en</strong> t.b.v. personeelswerk<br />

1 3 3<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

24 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

Afstudeerrichting maatscshappelijke advisering (96 studiepunt<strong>en</strong>)<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 6 1<br />

Culturele antropologie 1 3 1<br />

Politieke <strong>en</strong> sociale geschied<strong>en</strong>is<br />

1 3 1<br />

Inleiding in de psychopathologie:<br />

e<strong>en</strong> bio-psychosociale<br />

1 3 1<br />

b<strong>en</strong>adering<br />

Werkveld<strong>en</strong> sociaal werk 1 9 2<br />

Arbeidsrecht 1 3 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Sociaal werk: sociologische <strong>en</strong><br />

beleidsmatige visies<br />

2 3 2<br />

Keuzemodule methodiek<strong>en</strong> 2 3 2<br />

27 STP<br />

Sociale economie 2 3 2<br />

Sociaal zekerheidsrecht 2 3 2<br />

Inleiding op onderzoek in het<br />

sociaal werk<br />

2 3 2<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

15 STP<br />

62


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Beleidsvoering <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t<br />

van de publieke sector<br />

1 6 3<br />

Beroepsethiek 1 3 3<br />

Recht <strong>en</strong> sociaal-juridische<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

1 6 3<br />

Arbeidsactivering 1 3 3<br />

Bemiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ombudswerk 1 3 3<br />

Actuele thema’s in maatschappelijke<br />

advisering<br />

1 3 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Stage 2 2 21 3<br />

24 STP<br />

Bachelorproef 2 9 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

63


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Verkort traject onderwijs: kleuteronderwijs<br />

Totale studieomvang: 123 studiepunt<strong>en</strong><br />

Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar.<br />

Dit verkort traject is toegankelijk voor afgestudeerd<strong>en</strong>:<br />

• onderwijs: lager onderwijs<br />

• onderwijs: secundair onderwijs<br />

• ergotherapie<br />

• orthopedagogie<br />

• sociaal werk<br />

• logopedie <strong>en</strong> audiologie<br />

• pedagogische wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (bachelor of master)<br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Pedagogiek I 1 5 1<br />

Wiskundige initiatie – Wereldoriëntatie<br />

I<br />

1 3 1<br />

Muzische vorming I 1 7 1<br />

Communicatievaardighed<strong>en</strong> I 1 6 1<br />

Sociaal Agogisch Atelier I 1 6 1<br />

Observatiestage 1 3 1<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Pedagogiek II 2 4 1<br />

Wiskundige initiatie – Wereldoriëntatie<br />

II<br />

2 5 1<br />

Muzische vorming II 2 5 1<br />

30 STP<br />

Taal: Nederlands I 2 4 1<br />

Basisstage 2 12 1<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

64


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Muzische vorming III 1 5 2<br />

Taal: Nederlands II 1 3 2<br />

Stage: uitdieping Jaar 13 2<br />

Pedagogisch-Didactisch<br />

atelier 1<br />

1 9 2<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Wiskundige initiatie – Wereldoriëntatie<br />

IV<br />

2 4 2<br />

Pedagogisch-Didactisch<br />

atelier II<br />

2 8 2<br />

Pedagogisch-Didactisch<br />

atelier IV<br />

2 4 3<br />

Stage: methodeschool 2 7 3<br />

Stage: multiculturele school 2 7 3<br />

Stage: administratieve stage 2 3 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

33 STP<br />

65


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Verkort traject onderwijs: lager onderwijs<br />

Totale studieomvang: 125 studiepunt<strong>en</strong><br />

Diploma te behal<strong>en</strong> in 2 jaar.<br />

Dit verkort traject is toegankelijk voor afgestudeerd<strong>en</strong>:<br />

• onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• onderwijs: secundair onderwijs<br />

• ergotherapie<br />

• orthopedagogie<br />

• sociaal werk<br />

• logopedie <strong>en</strong> audiologie<br />

• pedagogische wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

Academiejaar 1<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Pedagogiek I 1 6 1<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans I 1 5 1<br />

Wiskunde I 1 3 1<br />

Wereldoriëntatie I 1 5 1<br />

Muzische vorming & lichamelijke<br />

opvoeding I<br />

1 5 1<br />

Stage I (traject studieomvangvermindering)<br />

1 6 1<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Pedagogiek II 2 6 1<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans II 2 4 1<br />

Wiskunde II 2 3 1<br />

30 STP<br />

Wereldoriëntatie II 2 4 1<br />

Muzische vorming & lichamelijke<br />

opvoeding II<br />

Stage II (traject studie-omvangvermindering)<br />

2 4 1<br />

2 9 1<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

30 STP<br />

66


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Academiejaar 2<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Pedagogiek III 1 4 2<br />

Wiskunde <strong>en</strong> wereldoriëntatie<br />

III<br />

1 5 2<br />

Muzische vorming & lichamelijke<br />

opvoeding III<br />

1 4 2<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans III 1 4 2<br />

Stage III (traject studieomvangvermindering)<br />

1 13 2<br />

Hed<strong>en</strong>daagse onderwijssystem<strong>en</strong><br />

1 4 3<br />

Totale studieomvang semester 1 =<br />

Pedagogiek IV 2 3 2<br />

Taal: Nederlands <strong>en</strong> Frans IV 2 4 2<br />

34 STP<br />

Wiskunde <strong>en</strong> wereldoriëntatie<br />

IV<br />

Muzische vorming & lichamelijke<br />

opvoeding IV<br />

Stage IV (traject studie-omvangvermindering)<br />

2 4 2<br />

2 3 2<br />

2 17 3<br />

Totale studieomvang semester 2 =<br />

31 STP<br />

67


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

2 Ik behaalde alle credits van of was geslaagd voor<br />

het 1ste modeltraject van bepaalde bachelors/<br />

kandidatur<strong>en</strong><br />

2.1 Verkort traject sociaal werk na 1ste modeltraject<br />

orthopedagogie<br />

Ik was geslaagd voor of behaalde alle credits van het 1ste modeltraject<br />

van de bachelor in de orthopedagogie<br />

In dat geval word je vrijgesteld voor alle opleidingsonderdel<strong>en</strong> van het<br />

eerste modeltraject van de bachelor in het sociaal werk met uitzondering<br />

van:<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Inleiding op het sociaal werk 1 of 2 6 1<br />

Culturele antropologie 1 of 2 3 1<br />

Inleiding in de pscyhopathologie:<br />

e<strong>en</strong> bio-psycho-sociale 1 of 2 3 1<br />

b<strong>en</strong>adering<br />

Economie 1 of 2 3 1<br />

Totaal nog te volg<strong>en</strong> opleidingsonderdel<strong>en</strong> uit het eerste modeltraject =<br />

15 STP<br />

Totaal nog te volg<strong>en</strong> opleidingsonderdel<strong>en</strong> = 135 studiepunt<strong>en</strong>:<br />

• uit modeltraject 1: 15 studiepunt<strong>en</strong><br />

• uit modeltraject 2: 60 studiepunt<strong>en</strong><br />

• uit modeltraject 3: 60 studiepunt<strong>en</strong><br />

68


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

2.2 Verkort traject orthopedagogie na 1ste modeltraject sociaal<br />

werk<br />

Ik was geslaagd voor of behaalde alle credits van het 1ste modeltraject<br />

van de bachelor in het sociaal werk<br />

In dat geval word je vrijgesteld voor alle opleidingsonderdel<strong>en</strong> van het<br />

eerste modeltraject van de bachelor in de orthopedagogie met uitzondering<br />

van:<br />

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunt<strong>en</strong> Modeltraject<br />

Orthopedagogiek 1 1 6 1<br />

Medico-sociale inhoud<strong>en</strong> 1 3 1<br />

Orthopedagogiek 2 2 6 1<br />

Totaal nog te volg<strong>en</strong> opleidingsonderdel<strong>en</strong> uit het eerste modeltraject =<br />

15 STP<br />

Totaal nog te volg<strong>en</strong> opleidingsonderdel<strong>en</strong> = 135 studiepunt<strong>en</strong>:<br />

• uit modeltraject 1: 15 studiepunt<strong>en</strong><br />

• uit modeltraject 2: 60 studiepunt<strong>en</strong><br />

• uit modeltraject 3: 60 studiepunt<strong>en</strong><br />

69


3 Praktisch<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Voor meer informatie over de inhoud <strong>en</strong> de aanvraagmodaliteit<strong>en</strong> van<br />

alle verkorte traject<strong>en</strong> kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van<br />

de vervolgopleiding van je keuze.<br />

E<strong>en</strong> gedetailleerde beschrijving van alle vermelde opleidingsonderdel<strong>en</strong><br />

in de tabell<strong>en</strong> vind je terug op http://ects.hog<strong>en</strong>t.be.<br />

Studiegebied gezondheidszorg<br />

Campus Vesalius, Keramiekstraat 80, 9000 G<strong>en</strong>t<br />

• professionele bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

• professionele bachelor in de ergotherapie<br />

• professionele bachelor in de verpleegkunde<br />

studietrajectbegeleider: Katri<strong>en</strong> Terwecor<strong>en</strong><br />

(katri<strong>en</strong>.terwecor<strong>en</strong>@hog<strong>en</strong>t.be)<br />

• professionele bachelor in de logopedie <strong>en</strong> de audiologie<br />

• professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie<br />

studietrajectbegeleider: Annelies Madou (annelies.madou@hog<strong>en</strong>t.be)<br />

Studiegebied sociaal-agogisch werk<br />

Campus Schoonmeers<strong>en</strong> - gebouw A, Vosk<strong>en</strong>slaan 362, 9000 G<strong>en</strong>t<br />

• professionele bachelor in de orthopedagogie<br />

studietrajectbegeleider: Heidi Mert<strong>en</strong>s (heidi.mert<strong>en</strong>s@hog<strong>en</strong>t.be)<br />

• professionele bachelor in het sociaal werk<br />

studietrajectbegeleider: Annelies Madou (annelies.madou@hog<strong>en</strong>t.be)<br />

Studiegebied onderwijs<br />

Campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 8, 9000 G<strong>en</strong>t<br />

• professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• professionele bachelor in het onderwijs: lager onderwijs<br />

• professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs<br />

studietrajectbegeleider: Annemie Bucquoye<br />

(annemie.bucquoye@hog<strong>en</strong>t.be)<br />

70


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

© <strong>2013</strong>, HoG<strong>en</strong>t, <strong>Faculteit</strong> <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong>, Kelly Ott - ed <strong>2013</strong>.03<br />

HoG<strong>en</strong>t<br />

FACULTEIT MENS EN WELZIJN<br />

Vosk<strong>en</strong>slaan 362<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

www.hog<strong>en</strong>t.be/fmw


Bijlage 3<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


Bijlage 4<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Overzicht opleidingsonderdel<strong>en</strong> in alle opleiding<strong>en</strong> FMW die ge<strong>en</strong> tweede exam<strong>en</strong>kans gev<strong>en</strong><br />

Modeltraject Titel opleidingsonderdeel<br />

1 BOKO OLOD Observatiestage<br />

1 BOKO OLOD Basisstage<br />

2 BOKO OLOD Stage: uitdieping<br />

3 BOKO OLOD Stage: methodeschool<br />

3 BOKO OLOD Stage: multiculturele school<br />

3 BOKO OLOD Stage: administratieve stage<br />

1 BOLO OLOD Stage: verk<strong>en</strong>ning<br />

1 BOLO OLOD Stage: basis<br />

2 BOLO OLOD Stage: uitdieping<br />

3 BOLO OLOD Stage: vervolmaking<br />

1 BOLO OLOD Stage I<br />

SOV2/1<br />

1 BOLO OLOD Stage II<br />

SOV2/1<br />

2 BOLO/ OLOD Stage III<br />

SOV2/2<br />

2 BOLO/ OLOD Stage IV<br />

SOV2/2<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Aardrijkskunde<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Bewegingsrecreatie<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Biologie<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Economie<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Engels<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Frans<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Fysica<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Geschied<strong>en</strong>is<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Handel-burotica<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Informatica<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Lichamelijke opvoeding<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Muzikale opvoeding<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Nederlands<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Plastische opvoeding<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Project Algem<strong>en</strong>e vakk<strong>en</strong><br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Kunstvakk<strong>en</strong><br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Technologische opvoeding<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijsvak Voeding <strong>en</strong> verzorging<br />

2 BOSO OLOD Praktijk onderwijkvak Wiskunde<br />

3 BOSO Voor alle onderwijsvakk<strong>en</strong>, behalve de combinatie Lichamelijke opvoeding/Bewegingsrecreatie<br />

OLOD Praktijk<br />

3 BOSO Voor de combinatie Lichamelijke opvoeding/Bewegingsrecreatie<br />

OLOD Praktijk: sportwerkplek 1<br />

3 BOSO Voor de combinatie Lichamelijke opvoeding/Bewegingsrecreatie<br />

OLOD Praktijk: sportwerkplek 2<br />

1 BLT OLOD Algem<strong>en</strong>e chemie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

1 BLT OLOD Analytische chemie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

1 BLT OLOD Organische chemie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

1 BLT OLOD Microbiologie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

1 BLT OLOD Histologie<br />

2 MLT OLOD Biochemie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 MLT OLOD Moleculaire biologie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 MLT OLOD Kwaliteitszorg<br />

2 MLT OLOD Immunologie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 MLT OLOD Instrum<strong>en</strong>tele chemie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 MLT OLOD Klinische chemie 1 <strong>en</strong> pre-analytische fase<br />

2 MLT OLOD Hematologie 1<br />

2 MLT OLOD Pathologie <strong>en</strong> ziekteleer: deel-opleidingsonderdeel Medische diagnostiek<br />

2 MLT OLOD Medische bacteriologie 1 – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 MLT OLOD Klinische chemie 2 – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 FBT OLOD Biochemie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 FBT OLOD Moleculaire biologie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 FBT OLOD Hematologie<br />

2 FBT OLOD Farmaceutische analyse – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 FBT OLOD Kwaliteitszorg<br />

2 FBT OLOD Bacteriologie 1 – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 FBT OLOD Immunologie – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

2 FBT OLOD Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica<br />

2 FBT OLOD Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde<br />

3 MLT OLOD Medische bacteriologie 2 – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

3 MLT OLOD Moleculaire diagnostiek – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

3 MLT OLOD Klinische chemie 3 – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

3 MLT OLOD Hematologie 2<br />

3 MLT OLOD Stage 3<br />

3 FBT OLOD Bacteriologie 2 – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

3 FBT OLOD Biotechnologie <strong>en</strong> bio-informatica – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

3 FBT OLOD Inleiding tot de apotheek – deel-opleidingsonderdeel Practicum<br />

3 FBT OLOD Kwaliteitscontrole van farmaca<br />

3 FBT OLOD Stage 3<br />

1 ERGO OLOD Stage 1<br />

1 ERGO OLOD Toegepaste ergotherapie: basistechniek<strong>en</strong> 1<br />

1 ERGO OLOD Toegepaste ergotherapie: basistechniek<strong>en</strong> 2 - deel-opleidingsonderdeel<br />

Basistechniek<strong>en</strong><br />

2 ERGO OLOD Stage 2<br />

2 ERGO OLOD Stage 3<br />

3 ERGO OLOD Stage 4<br />

3 ERGO OLOD Stage 5<br />

3 KM ERGO Keuzemodule (KM): OLOD Ergotherapie in e<strong>en</strong> internationale dim<strong>en</strong>sie<br />

(met uitzondering van de internationale module)<br />

2 LOGO OLOD Stage 2<br />

2 AUDIO OLOD Stage 2<br />

2 LOGO OLOD Stage 3<br />

2 AUDIO OLOD Stage 3<br />

3 LOGO OLOD Stage 4<br />

3 AUDIO OLOD Stage 4<br />

3 LOGO OLOD Stage 5<br />

3 AUDIO OLOD Stage 5<br />

3 KM LOGO Keuzemodule (KM): OLOD International module on Paediatric Rehabilitation<br />

2


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

3 KM AUDIO Keuzemodule (KM): OLOD International module on Paediatric Rehabilitation<br />

1 VPK OLOD Stage 1<br />

2 VPK OLOD Stage 2<br />

3 VPK OLOD Stage 3<br />

2 -VPKBR5 OLOD Stage Brug Verpleegkunde<br />

1 VDK OLOD Toegepaste chemie – deel-opleidingsonderdeel Practica Toegepaste Chemie<br />

1 VDK OLOD Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie – deel-opleidingsonderdeel Practica<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie<br />

2 VDK OLOD Grootkeuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> hygiëne stage<br />

3 VDK OLOD Stages<br />

2 ORTHO OLOD Stage 1<br />

3 ORTHO OLOD Stage 2<br />

2 SW OLOD Stage 1<br />

3 SW OLOD Stage 2<br />

Leg<strong>en</strong>de<br />

BOKO : Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs<br />

BOLO : Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs<br />

BOLO SOV : Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs - studieomvangvermindering<br />

BOSO : Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs<br />

BLT<br />

: Biomedische laboratoriumtechnologie (Bachelor in)<br />

MLT<br />

: Medische laboratoriumtechnologie (Afstudeerrichting in BLT)<br />

FBT<br />

: Farmaceutische <strong>en</strong> biologische Techniek<strong>en</strong> (Afstudeerrichting in BLT)<br />

ERGO : Bachelor in de ergotherapie<br />

LOGO <strong>en</strong> Audio : Bachelor in de logopedie <strong>en</strong> de audiologie<br />

VPK<br />

: Bachelor in de verpleegkunde<br />

VPKBR : Bachelor in de verpleegkunde – brugopleiding (5 jaar beroepservaring)<br />

VDK<br />

: Bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

ORTHO : Bachelor in de orthopedagogie<br />

SW<br />

: Bachelor in het sociaal werk.<br />

3


Bijlage 5<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

CONVERSIE BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE<br />

Academiejaar 2012-<strong>2013</strong> naar <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

1ste modeltraject<br />

Curriculum 2012-<strong>2013</strong> Curriculum <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

E<strong>en</strong> credit behaald voor STP STP<br />

Celbiologie 3 Celbiologie 3<br />

Organische chemie 9 Organische chemie 9<br />

Wiskunde 3 Wiskunde 3<br />

Informatica <strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>sverwerking 6 Informatica <strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>sverwerking 6<br />

Algem<strong>en</strong>e chemie 7 Algem<strong>en</strong>e chemie 7<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie 5 Anatomie <strong>en</strong> fysiologie 5<br />

Analytische chemie 7 Analytische chemie 7<br />

Fysica 6 Fysica 6<br />

Stage 1 <strong>en</strong> projectwerk 3 Stage 1 <strong>en</strong> projectwerk 3<br />

Microscopie 11 Histologie 5<br />

Microbiologie 6<br />

Histologie 5<br />

Histologie theorie 4 Histologie theorie 4<br />

Histologie practicum 2 Histologie practicum 1<br />

Microbiologie 6<br />

Microbiologie theorie 4 Microbiologie theorie 4<br />

Microbiologie practicum 1 Microbiologie practicum 2<br />

Je b<strong>en</strong>t geslaagd (= 10 op 20 of meer) voor<br />

1. het volledige sOLOD microscopie in het oude curriculum: dan moet je de OLODs histologie <strong>en</strong><br />

microbiologie in het nieuwe curriculum niet meer aflegg<strong>en</strong>.<br />

2. de beide dOLODS histologie theorie <strong>en</strong> histologie practicum in het oude curriculum: dan moet je het<br />

OLOD histologie in het nieuwe curriculum niet meer aflegg<strong>en</strong>.<br />

3. de beide dOLODS microbiologie theorie <strong>en</strong> microbiologie practicum in het oude curriculum: dan moet je<br />

het OLOD microbiologie in het nieuwe curriculum niet meer aflegg<strong>en</strong>.<br />

4. <strong>en</strong>kel het dOLOD histologie theorie zonder het dOLOD histologie practicum, of omgekeerd: je krijgt<br />

jaaroverdracht voor het dOLOD waar je voor slaagde; het dOLOD waar je niet voor slaagde, leg je opnieuw<br />

af in <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>.<br />

EN/OF<br />

5. <strong>en</strong>kel het dOLOD microbiologie theorie zonder het dOLOD microbiologie practicum, of omgekeerd: je<br />

krijgt jaaroverdracht voor het dOLOD waar je voor slaagde; het dOLOD waar je niet voor slaagde, leg je<br />

opnieuw af in <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>.


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

2de modeltraject FBT<br />

Curriculum 2012-<strong>2013</strong> Curriculum <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

E<strong>en</strong> credit behaald voor STP STP<br />

Immunologie 6 Immunologie 6<br />

Kwaliteitszorg 3 Kwaliteitszorg 3<br />

Moleculaire biologie 5 Moleculaire biologie 5<br />

Farmaceutische analyse 9 Farmaceutische analyse 9<br />

Hematologie 3 Hematologie 3<br />

Biochemie 6 Biochemie 6<br />

Bacteriologie 1 6 Bacteriologie 1 6<br />

Pathologie 5 Pathologie 5<br />

Deontologie 3 Deontologie 3<br />

Stage 2 <strong>en</strong> projectwerk 4 Stage 2 <strong>en</strong> projectwerk 4<br />

G<strong>en</strong>etica 3 Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica 4<br />

Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica:<br />

theorie 3<br />

Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica: bioinformatica<br />

1<br />

Biologie <strong>en</strong> bio-informatica 7 Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde 6<br />

Biologie <strong>en</strong> bio-informatica: theorie 4<br />

Biologie <strong>en</strong> bio-informatica: practicum 2<br />

Proefdierkunde 1<br />

Je b<strong>en</strong>t geslaagd (= 10 op 20 of meer) voor<br />

1. de beide OLODs G<strong>en</strong>etica én Biologie <strong>en</strong> bio-informatica in het oude curriculum: dan moet je in het<br />

nieuwe curriculum de OLODS Moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica én Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde NIET<br />

meer aflegg<strong>en</strong>.<br />

2. <strong>en</strong>kel G<strong>en</strong>etica <strong>en</strong> NIET voor Biologie <strong>en</strong> bio-informatica in het oude curriculum: dan krijg je in het<br />

nieuwe curriculum e<strong>en</strong> deelvrijstelling voor het dOLOD moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica: theorie.<br />

Het andere dOLOD, moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica: bio-informatica, moet je WEL nog aflegg<strong>en</strong><br />

in het nieuwe curriculum. Uiteraard moet je in het nieuwe curriculum ook Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde<br />

hernem<strong>en</strong>.<br />

3. <strong>en</strong>kel Biologie <strong>en</strong> bio-informatica <strong>en</strong> NIET voor G<strong>en</strong>etica in het oude curriculum: dan moet je in het<br />

nieuwe curriculum het OLOD Biologie <strong>en</strong> proefdierkunde NIET meer aflegg<strong>en</strong> <strong>en</strong> krijg je e<strong>en</strong> deelvrijstelling<br />

voor het dOLOD moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica: bio-informatica. Het andere dOLOD,<br />

moleculaire diagnostiek <strong>en</strong> bio-informatica: theorie, moet je WEL nog aflegg<strong>en</strong> in het nieuwe curriculum.<br />

Ge<strong>en</strong> wijziging<strong>en</strong><br />

3de modeltraject FBT


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

2de modeltraject MLT<br />

Curriculum 2012-<strong>2013</strong> Curriculum <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

E<strong>en</strong> credit behaald voor STP STP<br />

Immunologie 6 Immunologie 6<br />

Kwaliteitszorg 3 Kwaliteitszorg 3<br />

Klinische chemie 1 <strong>en</strong> pre-analytische<br />

fase 7 Klinische chemie 1 <strong>en</strong> pre-analytische fase 7<br />

Biochemie 6 Biochemie 6<br />

Moleculaire biologie 5 Moleculaire biologie 5<br />

Pathologie <strong>en</strong> ziekteleer 9 Pathologie <strong>en</strong> ziekteleer 9<br />

Hematologie 1 3 Hematologie 1 3<br />

Medische bacteriologie 1 6 Medische bacteriologie 1 6<br />

Instrum<strong>en</strong>tele chemie 5 Instrum<strong>en</strong>tele chemie 5<br />

Deontologie 3 Deontologie 3<br />

Stage 2 <strong>en</strong> projectwerk 4 Stage 2 <strong>en</strong> projectwerk 4<br />

Klinische chemie 2 <strong>en</strong> automatisatie 3 Klinische chemie 2 3<br />

Je b<strong>en</strong>t geslaagd (= 10 op 20 of meer) voor<br />

Theorie 2 Theorie 2<br />

Practicum 1 Practicum 1<br />

1. het volledige sOLOD klinische chemie 2 <strong>en</strong> automatisatie in het oude curriculum: je wordt t<strong>en</strong> zeerste<br />

aangerad<strong>en</strong> om in <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> klinische chemie 3 op te nem<strong>en</strong>. Slaag je in <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> NIET voor klinische<br />

chemie 3, dan herneem je klinische chemie 3 <strong>en</strong> automatisatie (<strong>en</strong>kel theorie) <strong>en</strong> klinische chemie 2<br />

(theorie <strong>en</strong> practicum) van het nieuwe curriculum in <strong>2014</strong>-2015.<br />

2. <strong>en</strong>kel het dOLOD klinische chemie 2 <strong>en</strong> automatisatie: practicum in het oude curriculum: dan moet je het<br />

sOLOD klinische chemie 2 in het nieuwe curriculum volledig opnieuw aflegg<strong>en</strong>. Je moet in <strong>2014</strong>-2015 wel<br />

het dOLOD klinische chemie 3 <strong>en</strong> automatisatie: practicum NIET meer opnieuw do<strong>en</strong>. Je behaalde<br />

exam<strong>en</strong>cijfer wordt overgedrag<strong>en</strong>.<br />

Je b<strong>en</strong>t NIET geslaagd (= minder dan 10 op 20) voor<br />

1. het volledige sOLOD klinische chemie 2 <strong>en</strong> automatisatie <strong>en</strong> ook niet voor het dOLOd klinische chemie 2<br />

<strong>en</strong> automatisatie: practicum in het oude curriculum: dan moet je het OLOD klinische chemie 2 in het<br />

nieuwe curriculum volledig opnieuw aflegg<strong>en</strong>. Je neemt het daaropvolg<strong>en</strong>de academiejaar dan het OLOD<br />

klinische chemie 3 <strong>en</strong> automatisatie ook volledig op.<br />

Voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die klinische chemie 2 <strong>en</strong> klinische chemie 3 tegelijk aflegg<strong>en</strong> in AJ <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> wordt e<strong>en</strong> bijzondere<br />

overgangsmaatregel voorzi<strong>en</strong>.<br />

3de modeltraject MLT<br />

Curriculum 2012-<strong>2013</strong> Curriculum <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Ge<strong>en</strong> wijziging<strong>en</strong>


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs - TS 3<br />

curriculum 2012-13 curriculum <strong>2013</strong>-14<br />

e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 behaald voor dOLOD: of e<strong>en</strong> credit behaald voor OLOD: SP CR OLOD SP schrap in PDT<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 5 6 communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 5 3<br />

Onderwijsvak X5 6 Onderwijsvak X5 6<br />

Onderwijsvak Y5 6 Onderwijsvak Y5 6<br />

Gelijke Onderwijskans<strong>en</strong> 3 GOK <strong>en</strong> Zorg 5<br />

Onderwijskunde 3 3<br />

Praktijk 27 Stage 27<br />

PVOW 3 PVOW <strong>en</strong> EHBO: praktijk 4<br />

EHBO <strong>en</strong> gezondheidswelzijn 3<br />

Keuzemodule 3 Keuzemodule 3<br />

Bachelorproef 6<br />

aantal studiepunt<strong>en</strong> nog te behal<strong>en</strong> in oud curriculum:<br />

aantal studiepunt<strong>en</strong> nog op te nem<strong>en</strong> in nieuw curriculum:<br />

nieuw olod SP equival<strong>en</strong>t aan (cf credit behaald voor) SP oplossing bij slechts 1 credit van 2 behaald<br />

Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 5 3 Communicatie <strong>en</strong> informatieverwerking 5 6 NVT<br />

GOK <strong>en</strong> zorg 5 Onderwijskunde 3<br />

EN gelijke onderwijskans<strong>en</strong><br />

PVOW <strong>en</strong> EHBO 4 PVOW 3<br />

EN EHBO <strong>en</strong> gezondheidswelzijn 3<br />

Onderwijsvak X5 5 Onderwijsvak X5 5 NVT<br />

Onderwijsvak Y5 5 Onderwijsvak Y5 5 NVT<br />

Stage 27 Praktijk 27 NVT<br />

Keuzemodule 3 Keuzemodule 3<br />

3<br />

3<br />

punt<strong>en</strong> van het <strong>en</strong>e vak word<strong>en</strong> uitz. voor 1 jaar<br />

overgedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> deel waarvoor ge<strong>en</strong> credit wordt<br />

opnieuw exam<strong>en</strong> voor afgelegd - nadi<strong>en</strong> hierberek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

van score voor dit vak (gewicht gelijk)<br />

punt<strong>en</strong> van het <strong>en</strong>e vak word<strong>en</strong> uitz. voor 1 jaar<br />

overgedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> deel waarvoor ge<strong>en</strong> credit wordt<br />

opnieuw exam<strong>en</strong> voor afgelegd - nadi<strong>en</strong> hierberek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

van score voor dit vak (gewicht 3+ 1)<br />

indi<strong>en</strong> dit praktijkgericht eindwerk is dan di<strong>en</strong>t er e<strong>en</strong><br />

nieuw KV te word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> want dan telt dit<br />

keuzevak voor bachelorproef<br />

toevoeg<strong>en</strong> van SP SP<br />

Bachelorproef<br />

6 wordt steeds toegevoegd<br />

BEHALVE bij stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met credit voor 'praktijkgericht<br />

eindwerk' (cf keuzemodule)


1ste professionele bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

curriculum 2012-13 curriculum <strong>2013</strong>-14<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 behaald voor dOLOD: of e<strong>en</strong> credit behaald voor OLOD: SP CR OLOD SP schrap in PDT<br />

Biologie 3 Biologie 3<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische microbiologie Algem<strong>en</strong>e microbiologie 3 Algem<strong>en</strong>e microbiologie 3<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e microbiologie<br />

Microbiologie van de voeding Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbologie 3 Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbiologie 3<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbiologie<br />

Hygiëne van de voeding <strong>en</strong> parasiet<strong>en</strong>leer 3 Hygiëne van de voeding <strong>en</strong> parasiet<strong>en</strong>leer 3<br />

Anatomie <strong>en</strong> fysiologie Anatomie, fysiologie <strong>en</strong> fysiologie van de voeding 9 Anatomie <strong>en</strong> fysiologie 5<br />

Toegepaste voedingsleer 1 Toegepaste voedingsleer 1 3 Toegepaste voedingsleer 1 4<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste voedingsleer 1<br />

Toegepaste chemie Toegepaste chemie 7 Toegepaste chemie 7<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste chemie<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie 5 Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie 5<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie<br />

<strong>en</strong><br />

Toegepaste fysica 3 Toegepaste fysica 3<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer m.i.v. technologie 1 4 Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>technologie 3<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer m.i.v. technologie 2 4 Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> wetgeving 7<br />

Additiev<strong>en</strong> UITZONDERLIJKE OVERDRACHT Additiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpakking<strong>en</strong> 3 Additiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpakking<strong>en</strong> (eOLOD) 3<br />

Verpakking<strong>en</strong> UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

Familiale keuk<strong>en</strong>technologie Familiale keuk<strong>en</strong>technologie 4 Familiale keuk<strong>en</strong>technologie 4<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> familiale keuk<strong>en</strong>technologie<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie Wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> methodologie 3 Wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> methodologie 4<br />

Voedingsepidemiologie<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie + project 1<br />

Psychologie UITZONDERLIJKE OVERDRACHT Psychologie / Sociologie 3 Psychologie <strong>en</strong> sociologie (eOLOD) 3<br />

Sociologie UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

aantal stpn nog te behal<strong>en</strong> in oud curriculum:<br />

aantal stpn nog op te nem<strong>en</strong> in nieuw curriculum:


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Jaaroverdracht<strong>en</strong> dOLODs die gewijzigd zijn van naam blijv<strong>en</strong> bestaan (bvb. 'Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e<br />

microbiologie' = 'Practica algem<strong>en</strong>e microbiologie') ==> zie ook onderstaande kolom;<br />

'Fysiologie van de voeding 1' gaat naar MT2;<br />

BIJZONDERHEDEN D1<br />

Credits voor 'Lev<strong>en</strong>middel<strong>en</strong>leer m.i.v. technologie 1' én 'Lev<strong>en</strong>middel<strong>en</strong>leer m.i.v. technologie 2' zijn<br />

noodzakelijk om de OLODs 'Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>technologie' én 'Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> wetgeving' niet te moet<strong>en</strong><br />

opnem<strong>en</strong>;<br />

Voor alle dOLODs van 'Additiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpakking<strong>en</strong>' <strong>en</strong> 'Psychologie <strong>en</strong> sociologie' word<strong>en</strong> uitzonderlijke<br />

overdracht<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>.<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die geslaagd zijn in MT1, gaan naar MT2, <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> AVO+ voor 'Fysiologie van de voeding 1'<br />

(punt kom<strong>en</strong>de van dOLOD 'Fysiologie van de voeding 1' uit MT1).<br />

OVEREENKOMSTIGE dOLODs<br />

2012-<strong>2013</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische microbiologie<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische microbiologie<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e microbiologie<br />

Practica algem<strong>en</strong>e microbiologie<br />

Microbiologie van de voeding<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbiologie<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbiologie<br />

Practica lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>microbiologie<br />

Toegepaste voedingsleer 1 Toegepaste voedingsleer 1<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste voedingsleer 1 Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> practica toegepaste voedingsleer 1<br />

Toegepaste chemie<br />

Toegepaste chemie<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste chemie<br />

Practica toegepaste chemie<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie<br />

Lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie<br />

Practica lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>chemie<br />

Familiale keuk<strong>en</strong>technologie<br />

Familiale keuk<strong>en</strong>technologie<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> familiale keuk<strong>en</strong>technologie<br />

Practica familiale keuk<strong>en</strong>technologie<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie<br />

Voedingsepidemiologie<br />

Voedingsepidemiologie<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie + project 1<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke docum<strong>en</strong>tatie


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

2de professionele bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

curriculum 2012-13 curriculum <strong>2013</strong>-14<br />

e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 behaald voor dOLOD: of e<strong>en</strong> credit behaald voor OLOD: SP CR OLOD SP schrap in PDT<br />

Communicatie 1 UITZONDERLIJKE OVERDRACHT Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 3 Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 1 3<br />

Gezondheidsbevordering 1 UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

(bevat naast communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 1 nog<br />

e<strong>en</strong> ander (nieuw) dOLOD, nl. oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> comm <strong>en</strong> ghb 1)<br />

Wiskundige <strong>en</strong> statistische vorming Wiskundige <strong>en</strong> statistische vorming <strong>en</strong> TI 6 Toegepaste statistiek 3<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wiskundige <strong>en</strong> statistische vorming<br />

Nieuw in MT2 (kom<strong>en</strong>de van MT3) Methodiek van het beroep 4<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste informatica (MT2) OVERDRACHT Wiskundige <strong>en</strong> statistische vorming <strong>en</strong> TI (MT2) (bevat naast nutritionele software nog andere (nieuwe) dOLODs,<br />

nl. Evid<strong>en</strong>ce based research, voedingsanamnese <strong>en</strong> biometrie)<br />

Biochemie 5 Biochemie 3<br />

Pathologie 5 Pathologie 1 4<br />

Pediatrische pathologie <strong>en</strong> dieetleer 3 Pediatrie <strong>en</strong> geriatrie 3<br />

Fysiologie van de voeding 1 (MT1) Fysiologie van de voeding 1 3<br />

Fysiologie van de voeding 2 Voedingsleer 6 Fysiologie van de voeding 2 3<br />

(bevat naast fysiologie van de voeding 2 nog<br />

e<strong>en</strong> ander (nieuw) dOLOD, nl. practica fysiologie)<br />

Toegepaste voedingsleer 2 Voedingsleer Toegepaste voedingsleer 2 5<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste voedingsleer 2<br />

Toegepaste dieetleer 1 4 Toegepaste dieetleer 1 4<br />

Toegepaste dieetleer 2 Toegepaste dieetleer 2 7 Toegepaste dieetleer 2 7<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste dieetleer 1<br />

Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 1 UITZONDERLIJKE OVERDRACHT Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 1 4 Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 1 4<br />

Experim<strong>en</strong>tele diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>tele diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 1 UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

OVERDRACHT (voor voedingsmiddel<strong>en</strong> voor bijzondere voeding) Voedingsmiddel<strong>en</strong> voor bijzondere voeding 3<br />

Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 2 UITZONDERLIJKE OVERDRACHT Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 2 3 Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 2 4<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>tele diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 2 UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

OVERDRACHT (voor voedingsmiddel<strong>en</strong> voor bijzondere voeding)<br />

Voedingsmiddel<strong>en</strong> voor bijzondere voeding<br />

Keuk<strong>en</strong>technologie van de geme<strong>en</strong>schapsvoeding UITZONDERLIJKE OVERDRACHT Geme<strong>en</strong>schapsvoeding 4 Geme<strong>en</strong>schapsvoeding (eOLOD) 4<br />

Inrichting <strong>en</strong> beheer van de geme<strong>en</strong>schapsvoeding UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voedingswar<strong>en</strong>anlyse Voedingswar<strong>en</strong>analyse 4 Voedingswar<strong>en</strong>analyse 3<br />

Wetgeving<br />

Grootkeuk<strong>en</strong>- <strong>en</strong> hygiënestage 3 Grootkeuk<strong>en</strong>- <strong>en</strong> hygiënestage 3<br />

aantal stpn nog te behal<strong>en</strong> in oud curriculum:<br />

aantal stpn nog op te nem<strong>en</strong> in nieuw curriculum:


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

BIJZONDERHEDEN D2<br />

Jaaroverdracht<strong>en</strong> dOLODs die gewijzigd zijn van naam blijv<strong>en</strong> bestaan (bvb. 'Wiskundige <strong>en</strong> statistische<br />

vorming' = 'Toegepaste statistiek') ==> zie ook onderstaande kolom;<br />

E<strong>en</strong> 10 of meer op 20 voor dOLOD 'Fysiologie van de voeding 2' is voldo<strong>en</strong>de om het volledige sOLOD<br />

Fysiologie van de voeding 2' niet te moet<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong>;<br />

Voor alle dOLODs van 'Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering', 'Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 1',<br />

'Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 2', 'Geme<strong>en</strong>schapsvoeding' word<strong>en</strong> uitzonderlijke overdracht<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>;<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die geslaagd zijn in MT2, gaan naar MT3 maar nem<strong>en</strong> toch nog 'Methodiek van het beroep' op<br />

(ev<strong>en</strong>tueel met overdracht van 'Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste informatica') <strong>en</strong> word<strong>en</strong> gecomp<strong>en</strong>seerd door e<strong>en</strong> niet-opname<br />

van 'Keuzemodule' in MT3 (idem werkwijze voor GITTERS);<br />

E<strong>en</strong> credit voor 'Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering' betek<strong>en</strong>t dat het sOLOD<br />

'Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 1' niet meer moet opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

OVEREENKOMSTIGE dOLODs<br />

2012-<strong>2013</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Communicatie 1 deel van Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 1<br />

Gezondheidsbevordering 1 deel van Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 1<br />

Wiskundige <strong>en</strong> statistische vorming<br />

Toegepaste statistiek<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wiskundige <strong>en</strong> statistische vorming<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste statistiek<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste informatica<br />

Nutritionele software<br />

Toegepaste voedingsleer 2 Toegepaste voedingsleer 2<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste voedingsleer 2 Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste voedingsleer 2<br />

Toegepaste dieetleer 2 Toegepaste dieetleer 2<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste dieetleer 1 Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste dieetleer 1<br />

Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 1 deel van Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie m.i.v. practica 1<br />

Experim<strong>en</strong>tele diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie deel van Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie m.i.v. practica 1<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>tele diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 1 deel van Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie m.i.v. practica 1<br />

Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 2 deel van Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie m.i.v. practica 2<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>tele diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 2 deel van Diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie m.i.v. practica 2<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voedingswar<strong>en</strong>analyse<br />

Practica voedingswar<strong>en</strong>analyse<br />

Wetgeving<br />

Voedingswar<strong>en</strong>analyse


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

3de professionele bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

curriculum 2012-13 curriculum <strong>2013</strong>-14<br />

e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 behaald voor dOLOD: of e<strong>en</strong> credit behaald voor OLOD: SP CR OLOD SP schrap in PDT<br />

Klinische psychologie, communicatie 2 <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 2 Psychologie, communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 4 Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 2 3<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering<br />

Sociaal recht <strong>en</strong> arbeidsrecht UITZONDERLIJKE OVERDRACHT Recht, economisch <strong>en</strong> administratief beheer 4 Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> recht (eOLOD) 4<br />

Boekhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> analyse van de jaarrek<strong>en</strong>ing UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

Principes van managem<strong>en</strong>t, IKZ <strong>en</strong> cateringbeheer UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

Zelfst.praktijk <strong>en</strong> consultatietechniek<strong>en</strong> UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

Methodiek van het beroep<br />

Deontologie UITZONDERLIJKE OVERDRACHT<br />

Farmacologie <strong>en</strong> -dynamie m.i.v. toxicologie 3 Farmacologie <strong>en</strong> -dynamie m.i.v. toxicologie 3<br />

Pathologie <strong>en</strong> dieetleer 3 Pathologie 2 3<br />

Toegepaste dieetleer 3 Toegepaste dieetleer 3 6 Toegepaste dieetleer 3 7<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste dieetleer 2<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie 3 Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 3 3<br />

Voedingsanamnese Methodiek van het beroep 4<br />

Biometrie<br />

Stages Stages 20 Stages 18<br />

Gevalsstudies Stages Casuïstiek 3<br />

Bachelorproef 10 Bachelorproef 10<br />

Keuzemodule 3 Keuzemodule 3<br />

Organisatie van de gezondheidszorg 3<br />

aantal stpn nog te behal<strong>en</strong> in oud curriculum:<br />

aantal stpn nog op te nem<strong>en</strong> in nieuw curriculum:


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

BIJZONDERHEDEN D3<br />

Jaaroverdracht<strong>en</strong> dOLODs die gewijzigd zijn van naam blijv<strong>en</strong> bestaan (bvb. 'Klinische psychologie, communicatie 2 <strong>en</strong><br />

gezondheidsbevordering 2' = 'Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 2') ==> zie ook onderstaande kolom;<br />

E<strong>en</strong> credit voor 'Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> diëtetische keuk<strong>en</strong>technologie' <strong>en</strong> 'Voedingsmiddel<strong>en</strong> voor de bijzondere voeding' (MT2) is<br />

voldo<strong>en</strong>de om het volledige sOLOD 'Diëtetische lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>leer <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>technologie 3' niet te moet<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong>;<br />

Voor alle dOLODs van 'Recht, economisch <strong>en</strong> administratief beheer' <strong>en</strong> voor de dOLODs 'Zelfstanige praktijk <strong>en</strong><br />

consultatietechniek<strong>en</strong>' <strong>en</strong> 'Deontologie' word<strong>en</strong> uitzonderlijke overdracht<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>.<br />

OVEREENKOMSTIGE dOLODs<br />

2012-<strong>2013</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Klinische psychologie, communicatie 2 <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 2 Communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 2<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> communicatie <strong>en</strong> gezondheidsbevordering 2<br />

Toegepaste dieetleer 3 Toegepaste dieetleer 3<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste dieetleer 2 Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegepaste dieetleer 2


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

DOEL = VERZAMELEN VAN 180 STUDIEPUNTEN<br />

Wat eerst schrapp<strong>en</strong><br />

SP MT<br />

Keuzemodule 3 D3<br />

Organisatie van de gezondheidszorg 3 D3<br />

Wat eerst toevoeg<strong>en</strong><br />

SP MT<br />

Organisatie van de gezondheidszorg 3 D3<br />

Keuzemodule 3 D3<br />

AVO+


1ste professionele bachelor in de verpleegkunde<br />

curriculum <strong>2013</strong>-14<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

curriculum 2012-13<br />

e<strong>en</strong> credit behaald voor OLOD: SP CR OLOD SP schrap in PDT<br />

Verpleegkunde 3 Verpleegkunde 3<br />

* Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 9 Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2<br />

* e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 voor anatomie <strong>en</strong> fysiologie 1 (50%) <strong>en</strong> anatomie <strong>en</strong> fysiologie 2 (50%) Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1 6<br />

* e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 voor voedingsleer <strong>en</strong> dieetleer (12,07%), microbiologie (20,69%), Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 2 3<br />

farmacologie (29,31%), biochemie <strong>en</strong> biofysica (37,93%)<br />

Verpleegkundig handel<strong>en</strong> 1 6 Verpleegkundig handel<strong>en</strong> 1 6<br />

Basiscommunicatie 3 Basiscommunicatie 3<br />

Gezondheidspsychologie <strong>en</strong> ethiek 3 Gezondheidspsychologie <strong>en</strong> ethiek 3<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huishygiëne 3 Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huishygiëne 3<br />

Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische sociologie 3 Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> medische sociologie 3<br />

Recht <strong>en</strong> inleiding gezondheidseconomie 3 Recht <strong>en</strong> inleiding gezondheidseconomie 3<br />

Verpleegkundig beroep <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong>veld 6 Verpleegkundig beroep <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong>veld 6<br />

Individuele <strong>en</strong> professionele ontwikkeling 1 3 Individuele <strong>en</strong> professionele ontwikkeling 1 3<br />

Basis kwaliteitszorg 3 Basis kwaliteitszorg 3<br />

Informatieverwerking 3 Informatieverwerking 3<br />

Stage 1 12 Stage 1 12<br />

aantal stpn nog te behal<strong>en</strong> in oud curriculum:<br />

aantal stpn nog op te nem<strong>en</strong> in nieuw curriculum:


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> credit heeft voor ‘Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>’ in AJ 12-13, dan zal hij in AJ 13-14 zowel ‘Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1’ als ‘Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 2’ niet meer moet<strong>en</strong> o<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t in totaal e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 heeft voor anatomie <strong>en</strong> fysiologie 1 <strong>en</strong> anatomie <strong>en</strong> fysiologie 2 (elk aan e<strong>en</strong> gewicht van 50%),<br />

dan zal hij in AJ 13-14 ‘Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1’ niet meer moet<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong>;<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t in totaal e<strong>en</strong> 10 of meer op 20 heeft voor voedingsleer <strong>en</strong> dieetleer; microbiologie; farmacologie; biochemie <strong>en</strong> biofysica<br />

(respectievelijk aan e<strong>en</strong> gewicht van 12,07%; 20,69%; 29,31%; 37,93%), dan zal hij in AJ 13-14 ‘Basiswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 2’ niet meer moet<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.


Bijlage 6<br />

B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

Opleiding<strong>en</strong> ingericht binn<strong>en</strong> de faculteit <strong>M<strong>en</strong>s</strong> <strong>en</strong> <strong>Welzijn</strong><br />

Basisopleiding<strong>en</strong><br />

Studiegebied gezondheidszorg:<br />

• Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie<br />

• Bachelor in de ergotherapie<br />

• Bachelor-na-bachelor in de int<strong>en</strong>sieve zorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de spoedgevall<strong>en</strong>zorg<br />

• Bachelor in de logopedie <strong>en</strong> audiologie<br />

• Bachelor in de verpleegkunde<br />

• Bachelor in de verpleegkunde – brugopleiding (10 jaar beroepservaring)<br />

• Bachelor in de verpleegkunde – brugopleiding (5 jaar beroepservaring)<br />

• Bachelor in de voedings- <strong>en</strong> dieetkunde<br />

• Bachelor-na-bachelor in het zorgmanagem<strong>en</strong>t<br />

Studiegebied onderwijs:<br />

• Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs<br />

• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs<br />

Studiegebied sociaal-agogisch werk:<br />

• Bachelor in het sociaal werk<br />

• Bachelor in de orthopedagogie<br />

Vervolgopleiding<strong>en</strong>:<br />

• Postgraduaat verpleegkunde gespecialiseerd in de palliatieve zorg<br />

• Postgraduaat omgaan met kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> psychische problematiek<br />

• Postgraduaat psychoanalytisch georiënteerd werk<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

volwass<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Postgraduaat coaching, supervisie <strong>en</strong> teambegeleiding<br />

• Postgraduaat niet-confessionele zed<strong>en</strong>leer<br />

• Postgraduaat verpleegkunde gespecialiseerd in de geriatrie<br />

• Navorming basiscursus palliatieve zorg<br />

• Navorming coach<strong>en</strong>d leiding gev<strong>en</strong><br />

• Navorming ICT@healthcare<br />

• Navorming radioprotectie (reeks 1 <strong>en</strong> 2)<br />

• Navorming refer<strong>en</strong>tieverpleegkundige voor geriatrische zorg<br />

• Navorming refer<strong>en</strong>tieverpleegkundige diabetes<br />

• Navorming stagem<strong>en</strong>tor<strong>en</strong> gecoacht<br />

• Navorming verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg<br />

• Navorming gipsverbandmeester<br />

• Navorming tools voor supervisor<strong>en</strong>, coaches <strong>en</strong> teambegeleiders (reeks 1 <strong>en</strong> 2)<br />

• Navorming decretale m<strong>en</strong>tor<br />

• Navorming vakm<strong>en</strong>tor secundair onderwijs<br />

• Navorming klasm<strong>en</strong>tor lager onderwijs<br />

• Navorming klasm<strong>en</strong>tor kleuteronderwijs<br />

• Navorming evid<strong>en</strong>ce based managem<strong>en</strong>t<br />

• Navorming gericht ondersteun<strong>en</strong> van lerar<strong>en</strong> in het ler<strong>en</strong> omgaan met diversiteit (+<br />

voortgezet traject)<br />

• Navorming casusbespreking<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> vanuit inspirer<strong>en</strong>d coach<strong>en</strong> (reeks 1 <strong>en</strong> 2)<br />

• Navorming de leraar als coach (reeks 1 <strong>en</strong> 2)


B/BC/<strong>2013</strong>/DOW/1026 - bijlage 1<br />

• Navorming psychoanalytisch georiënteerd werk<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> (module 1, 2, 3)<br />

• Navorming onderzoek<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> in wereldoriëntatie <strong>en</strong> wiskunde<br />

• Navorming fysica voor natuurwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 1 e <strong>en</strong> 2 e graad<br />

• Navorming timemanagem<strong>en</strong>t & deleger<strong>en</strong><br />

• Navorming de magie van de taal in de communicatie<br />

• Navorming omgaan met verpleegkundige urg<strong>en</strong>ties<br />

• Navorming verpleegkundige met e<strong>en</strong> bijzondere deskundigheid in de geriatrie<br />

(bijzondere beroepsbekwaamheid)<br />

• Navorming oncodiëtetiek<br />

• Navorming diabeteseducator<br />

• Navorming ontwikkelingsgericht communicer<strong>en</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!