17.11.2012 Views

chirurgie - Europa Ziekenhuizen

chirurgie - Europa Ziekenhuizen

chirurgie - Europa Ziekenhuizen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HART-<br />

CHIRURGIE<br />

De pioniers van hart<strong>chirurgie</strong><br />

Geschiedenis van de Hart<strong>chirurgie</strong> in België<br />

Dr Raphael Suy<br />

Chirurg op rust<br />

Em. Hoogleraar K.U.Leuven<br />

De Professer Raphaël Suy heeft ons de eer gedaan<br />

om een zeer mooi artikel te schrijven voor dit<br />

nummer gewijd aan de hart<strong>chirurgie</strong>. In naam van de<br />

redactieraad, hebben wij het genoegen om hem onze<br />

welgemeende dank te betuigen.<br />

Mitralisklep comissurotomie met de vinger en met behulp van een dilatator.<br />

18 | N r 12 - DECEMBER 2008<br />

Hart<strong>chirurgie</strong> is het jongste heelkundige deelspecialisme.<br />

Het begin bevindt zich ergens in het interbellum, indien<br />

men althans enkele sporadische bravourestukjes van onze<br />

verre voorgangers achterwege laat. De stelling van Theodoor<br />

Billroth, de befaamdste chirurg uit de tweede helft van de<br />

19de eeuw, dat “een chirurg die de waardering van zijn<br />

collega’s op prijs stelt, nooit een hechting op het hart<br />

zal uitvoeren” was wel al enkele decennia achterhaald, maar<br />

de start van de hart<strong>chirurgie</strong> is wel een verhaal van vallen en<br />

opstaan.<br />

Kort na de tweede wereldoorlog werden de nieuwe<br />

technieken vanuit de USA in West-<strong>Europa</strong> overgenomen. De<br />

ontwikkeling van de hart<strong>chirurgie</strong> heeft ook in België zweet,<br />

bloed en tranen heeft gekost. Adelbert van Bogaert, befaamd<br />

cardioloog verbonden aan het Antwerps Bunge instituut,<br />

verzuchtte in 1960 dat “Pour être <strong>chirurgie</strong>n (cardiaque), il<br />

faut être amnésique, ignorant et inconscient”. Twijfelaars<br />

stelden zich bij het begin vragen over het nut van al die, soms<br />

vruchtloze, chirurgische inspanningen. Het was een avontuur<br />

dat alleen maar tot stand kon komen door het niet afl atend<br />

doorzettingsvermogen van enkele pioniers, maar het werd<br />

een succes: één generatie later worden er in België, een landje<br />

van amper 10 miljoen inwoners, door ongeveer 100 chirurgen<br />

jaarlijks 14.000 hartoperaties verricht in 30 ziekenhuizen. En<br />

daarmee zijn we nu koplopers geworden van het Europees<br />

peloton.<br />

Het is de bedoeling van deze bijdrage de sluier rond het begin<br />

van de Belgische hart<strong>chirurgie</strong> op te lichten, althans voor zover<br />

dit nog mogelijk is, want veel is in de mist van de tijd verloren<br />

gegaan. De meeste betrokken ziekenhuizen zijn grondig<br />

omvormd, verplaatst of zelfs afgebroken. Nieuwe directies<br />

hebben vaak alles opgeruimd, daarbij gerugsteund door een<br />

beslissing van hogerop dat patiëntengegevens maar 30 jaar<br />

moeten bewaard worden. Gelukkig waren de meeste pioniers<br />

ijverig met de pen in de toenmalige Acta Chirurgica Belgica en<br />

Revues de Médecine, en zijn de nog levende pioniers uitvoerig<br />

met hun commentaar, waarvoor mijn welgemeende dank.<br />

Hoe begon de hart<strong>chirurgie</strong> in België?<br />

In België kwam de hart<strong>chirurgie</strong> laat en langzaam uit de<br />

startblokken in de tweede helft van de veertiger jaren van de<br />

vorige eeuw. Er was, zelfs ten opzichte van onze buurlanden,<br />

enige achterstand door ons gebrek aan volwaardige<br />

anesthesisten. In 1946 werden de eerste pericardectomies<br />

voor behandeling van het pantserhart nog onder plaatselijke<br />

verdoving verricht door René Appelmans in het Leuvens<br />

Universitair St. Rafaelsziekenhuis. Vanzelfsprekend met

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!