11.07.2015 Views

Workshop 11. Hoe maken we de vertaalslag van de generieke (deel ...

Workshop 11. Hoe maken we de vertaalslag van de generieke (deel ...

Workshop 11. Hoe maken we de vertaalslag van de generieke (deel ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. Efficiëntie - standaardiseringUitgangspunten:• Formulering Zadkine breed beleid / atelier examinering.• Standaardisering formats opdrachten en beoor<strong>de</strong>ling.• Acceptatie:– Werkbaar voor alle opleidingen/domeinen;– Klankbord groep bestaan<strong>de</strong> uit vertegenwoordigers <strong>van</strong> alledomeinen.• Op basis <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> documenten.• Standaardisering <strong>van</strong> cesuur.• Eén examen per vaardigheid.• Formulier vaststelling talen afgestemd op <strong>de</strong> formats.• Instellingsbre<strong>de</strong> vaststelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> documenten.• Instellingsbreed scholingsaanbod.3


2. Voorgeschie<strong>de</strong>nisOpleidingen Centrum WSC• Deelname pilot taalbeleid (CED en Hogeschool <strong>van</strong> Utrecht);• Proactief han<strong>de</strong>len (management faciliteert);• CGL – mogelijkheid tot taal in het dossier;• Taalprofiel hot topic;• Beroepstaal staat centraal bij professionalisering <strong>van</strong> docenten;• Voorloper taalcoach per team;• De Golfslag;• Formulering uniforme tekstkenmerken voor OC WSC;• Door ontwikkeld naar een format voor examinering.4


3. Zadkine breed taal-en-rekenbeleid• Expertgroep – Kenniskring.• Nulmeting en voortgangsmetingen Ne<strong>de</strong>rlands, rekenen enEngels voor alle eerstejaars.• Opleiding 60 taalcoaches door externe partijen• Focus op Taalontwikkelend Beroepson<strong>de</strong>rwijs (Drieslag staatcentraal).• Echter: opleidingen centra autonoom, <strong>van</strong>daar dat uniformeinvoering niet overal haalbaar bleek.• Debet aan bre<strong>de</strong> invoering.– Ne<strong>de</strong>rlands alleen rele<strong>van</strong>t bij <strong>de</strong> slaag/zakbeslissing mbo 4.5


4. Invoering referentieka<strong>de</strong>r Ne<strong>de</strong>rlands enrekenen 2010Consequenties;• vrijblijvendheid voorbij: <strong>van</strong>af het moment <strong>van</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong>centrale examinering wordt het oor<strong>de</strong>el over <strong>de</strong> instellingsexamensNe<strong>de</strong>rlands (schrijven (inclusief taalverzorging), gesprekken voeren,spreken) betrokken bij het eindoor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> opleiding. Vanaf hetmoment <strong>van</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> centrale examinering houdt <strong>de</strong> inspectietoezicht op <strong>de</strong> taken <strong>van</strong> <strong>de</strong> instelling voor <strong>de</strong> afname <strong>van</strong> <strong>de</strong> centraleexamens Ne<strong>de</strong>rlands en rekenen (Cohortenschema Steunpunt);• focus shift <strong>van</strong> beroepstaal naar Ne<strong>de</strong>rlands als schoolvak;• maar ook signalen <strong>van</strong>uit verschei<strong>de</strong>ne domeinen om <strong>de</strong>beroepsinhoud bij <strong>de</strong> productieve vaardighe<strong>de</strong>n te behou<strong>de</strong>n.6


5. Atelier examinerenStandaardisering <strong>van</strong> <strong>de</strong> examinering Ne<strong>de</strong>rlands, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnevreem<strong>de</strong> talen en rekenen.• Keuze uit 3 opties;– Examen <strong>van</strong> een externe aanbie<strong>de</strong>r onveran<strong>de</strong>rd inzetten;– Examen <strong>van</strong> een externe aanbie<strong>de</strong>r aanpassen en metgebruik Zadkine formats inzetten;– Examen uit eigen productie met gebruik <strong>van</strong> Zadkineformats inzetten.• Opdracht: Schrijf formats voor <strong>de</strong> taaleisen <strong>van</strong>uit <strong>de</strong>el B voorzo<strong>we</strong>l Ne<strong>de</strong>rlands als <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne vreem<strong>de</strong> talen, waarbij <strong>de</strong>formats voor alle opleidingen <strong>van</strong> Zadkine <strong>we</strong>rkbaar moetenzijn.• Format opdracht – format beoor<strong>de</strong>ling – handleiding.7


6. Discussie- en uitgangspuntenDiscussiepunten:• Focus op taal of moeten ook houdingsaspecten in <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>lingmeegenomen wor<strong>de</strong>n;• Cesuur.Uitgangspunten:Uniformiteit in beoor<strong>de</strong>ling en cesuur;• Holistisch met een analytische on<strong>de</strong>rlegger;• Beoor<strong>de</strong>elbaar met een cijfer;• Vermijd zo veel mogelijk dubbel examineren;• Mogelijkheid <strong>de</strong> beroepscontext te bedienen (<strong>de</strong>el C <strong>van</strong> het KD);– 2F/3F aantonen met beroepsgekleur<strong>de</strong> opdracht.– Bij voldoen<strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling <strong>generieke</strong> taaleisen geldt proevevoldoen<strong>de</strong> = taal voldoen<strong>de</strong>.• Minimum aan aantal pagina’s;• Eén formulier per (sub)domein;• Digitaliseerbaar;• Vorm geschikt voor zo<strong>we</strong>l Ne<strong>de</strong>rlands als Engels/mvt.8


7. Op <strong>we</strong>g naar versie 1.0 en ver<strong>de</strong>r• Opdracht On<strong>de</strong>rwijsplein.• Productie afgewisseld met overleg klankbordgroep.• Vaststellen en plaatsing op Mijn.Zadkine• Scholing <strong>van</strong> assessoren door het ITTA en TRC adhv <strong>de</strong> formats.• Feedback uit scholing naar constructiegroep.• Feedback ver<strong>we</strong>rkt tot een versie 2.0• Feedback <strong>van</strong> docenten op versie 2.0:– tekstkenmerken voldoen;– cesuur <strong>van</strong> 60% te soepel;– verschil in resultaat pilot-COE en IE lopen sterk uit elkaar;– beoor<strong>de</strong>ling taalverzorging te soepel;– criteria voor grammatica bij spreken en gesprekken te soepel:.• Versie 3.0 met een hogere cesuur, maar eerst on<strong>de</strong>rzoeken wat <strong>de</strong>consequenties zijn.• Scholing <strong>van</strong> <strong>de</strong> vaststellingscommissie.9


9. Uitgangs -en aandachtspunten format C• Vangnet als <strong>de</strong> proeve niet in examinering voorziet.• Beoor<strong>de</strong>eld adhv een aantal examens mvt.• Een format voor alle vaardighe<strong>de</strong>n.• Mogelijkheid tot indirect bewijs leveren (lezen – luisteren).• Koppelen aan kerntaken en <strong>we</strong>rkprocessen.• Indicatief niveau <strong>de</strong>el D is lei<strong>de</strong>nd bij het schrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong> opdracht.Beoor<strong>de</strong>lingscriterium: a<strong>de</strong>quate taaluiting in <strong>de</strong> gegeven situatie:– A<strong>de</strong>quaat: 3 kenmerken (product, inhoud, taal).• Examinering in proeve of simulatie.• Beoor<strong>de</strong>laar: taalassessor.• Weging.• Voorbeeld <strong>de</strong>el C.11


10. Vragen en contact informatie• Zadkine• Stephan Iske: s.iske@zadkine.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!