10.07.2015 Views

Docent als regisseur KPC Groep - Steunpunt taal en rekenen mbo

Docent als regisseur KPC Groep - Steunpunt taal en rekenen mbo

Docent als regisseur KPC Groep - Steunpunt taal en rekenen mbo

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Harm van Son, 6 december 2011De leraar <strong>als</strong> <strong>regisseur</strong>Opbr<strong>en</strong>gstgericht werk<strong>en</strong> met de refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus rek<strong>en</strong><strong>en</strong>


ProgrammaWelkomInleiding: k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rol van de leraarde leerlijn met<strong>en</strong> <strong>en</strong> meetkundeopbr<strong>en</strong>gstgericht werk<strong>en</strong>Wat betek<strong>en</strong>t dit voor de leraar (<strong>en</strong> de organisatie)?Verzamel<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevinding<strong>en</strong>Good practiceAfrond<strong>en</strong>


Met<strong>en</strong>: wat moet<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>/stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> omonderstaande opgave te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>?


K<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rol van de leraartLeerdoel Activiteit Tijd / traject Rol leerkrachtFeit<strong>en</strong>Routinesstuder<strong>en</strong>,navrag<strong>en</strong>,red<strong>en</strong>er<strong>en</strong>, rijtjesmemoriser<strong>en</strong>(na)do<strong>en</strong>,inoef<strong>en</strong><strong>en</strong>,toepass<strong>en</strong>7x herhal<strong>en</strong>int<strong>en</strong>sief,uitleggeroverdragertoezichthouderin tijd geconc<strong>en</strong>treerdtrainer,meester,feedbackgeverInzicht<strong>en</strong>Ontdekk<strong>en</strong>/spel<strong>en</strong>,ervar<strong>en</strong>,reflecter<strong>en</strong>,analyser<strong>en</strong>tot ‘t kwartjegevall<strong>en</strong> isbegeleidercoach


Effect<strong>en</strong> op leerprestaties Hattie, 2009• Versnell<strong>en</strong> in curriculum .88• Feedback gev<strong>en</strong> .73• Relatie Leraar-leerling .72• Metacognitieve vaardighed<strong>en</strong> aanler<strong>en</strong> .69• Strategieën aanler<strong>en</strong> .60• Directe instructie .59• Sociaal economische status kind .57• Doelstelling<strong>en</strong> expliciter<strong>en</strong> .56• Hoge verwachting<strong>en</strong> leraar .43• Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> .41• Schoolleider .36• Huiswerk .29• Klass<strong>en</strong>grootte .21


Conclusies HattieLeraar belangrijkste beïnvloed<strong>en</strong>de factorActieve rol van leraar gevraagd- Aanler<strong>en</strong> van strategieën- Doelstelling<strong>en</strong> expliciter<strong>en</strong>- Leerling<strong>en</strong> motiver<strong>en</strong>- Veel feedback gev<strong>en</strong>- Zorg<strong>en</strong> voor betek<strong>en</strong>isvolle leerervaring<strong>en</strong>- Leerdoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> succescriteria helder formuler<strong>en</strong>


De invloed van de leraar is groot!Wat werkt?1. Doelgericht werk<strong>en</strong>: waar werk je met leerling<strong>en</strong> naartoe?2. Doelgericht waarnem<strong>en</strong>: analyse van de toetsresultat<strong>en</strong>3. Doelgericht onderwijsbehoeft<strong>en</strong> van de leerling<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>4. Doelgericht onderwijs plann<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> periode- <strong>en</strong> groepsplan met(converg<strong>en</strong>te <strong>en</strong>/of diverg<strong>en</strong>te) differ<strong>en</strong>tiatie5. Doelgericht rek<strong>en</strong>less<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>: bijv. het directe instructiemodel6. Leerling<strong>en</strong> actief betrekk<strong>en</strong> bij de doel<strong>en</strong> in de periode7. Aansluit<strong>en</strong> bij het handelings- <strong>en</strong> d<strong>en</strong>kniveau van de leerling<strong>en</strong>– veel oef<strong>en</strong><strong>en</strong> geeft ge<strong>en</strong> garantie!8. Evaluer<strong>en</strong> <strong>en</strong> reflecter<strong>en</strong> (nameting)Bron: De leraar <strong>als</strong> <strong>regisseur</strong> (Willems & Verbeeck, 2011)


De leerlijn met<strong>en</strong> <strong>en</strong> meetkunde• Met<strong>en</strong> = greep krijg<strong>en</strong> op de werkelijkheid- L<strong>en</strong>gte- Omtrek & Oppervlakte- Inhoud- Gewicht, tijd, temperatuur, snelheid, <strong>en</strong>z.• Meetkunde = greep krijg<strong>en</strong> op de ruimte• Meetkunde = greep krijg<strong>en</strong> op de ruimte- Oriëntatie in de ruimte (lokaliser<strong>en</strong>, standpuntinnem<strong>en</strong>, naviger<strong>en</strong>)- Vlakke <strong>en</strong> ruimtelijke figur<strong>en</strong> (relaties, operaties,transformaties, constructies)- Visualiser<strong>en</strong> <strong>en</strong> repres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> (soort<strong>en</strong> visualisaties,projecties, schaalgetrouwheid)


Met<strong>en</strong> <strong>en</strong> meetkunde• E<strong>en</strong> domein dat veelal fragm<strong>en</strong>tarisch in de methodevoorkomt• Vaak wordt overgeslag<strong>en</strong> door leerkracht<strong>en</strong>:”zobewerkelijk”• Landelijk gezi<strong>en</strong> PPON matige resultat<strong>en</strong>• Terwijl:met<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rijke context is om te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> begrip teverkrijg<strong>en</strong> van get<strong>als</strong>tructuur <strong>en</strong> kommagetall<strong>en</strong>


Meetkunde: wat moet<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>/stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>om onderstaande opgave te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>?


Afgeleide groothed<strong>en</strong>Maatberek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>Relatie doorzi<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> mat<strong>en</strong> l<strong>en</strong>gte, inhoud, gewicht <strong>en</strong> kommagetall<strong>en</strong>Mat<strong>en</strong> hanter<strong>en</strong> in model (getall<strong>en</strong>lijn) waardooronderlinge verhouding zichtbaar wordtMet<strong>en</strong> met meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong> standaardmat<strong>en</strong> <strong>en</strong>‘meetweetjes’ op basis van meetervaring<strong>en</strong>Afpass<strong>en</strong>d met<strong>en</strong> met natuurlijk maate<strong>en</strong>heidVergelijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ord<strong>en</strong><strong>en</strong> van voorwerp<strong>en</strong>Begripp<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> toepass<strong>en</strong> (breed, lang, hoog, laag, zwaar, licht,l<strong>en</strong>gte, breedte, gewicht, inhoud, afstand, omtrek, oppervlakte <strong>en</strong> hoogte)


Schatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> berek<strong>en</strong><strong>en</strong> (hoek<strong>en</strong>, straal)Twee- <strong>en</strong> driedim<strong>en</strong>sionale weergav<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> interpreter<strong>en</strong> van dewerkelijkheid (bouwtek<strong>en</strong>ing, kaartlez<strong>en</strong>)Relaties <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van vlakke <strong>en</strong> ruimtelijke figur<strong>en</strong>Oriënter<strong>en</strong> in de ruimte buit<strong>en</strong> de school: reflectie, verklar<strong>en</strong>, (m<strong>en</strong><strong>taal</strong>)voorstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorspell<strong>en</strong> (kijklijn, richting, draaiing, plattegrond,schaal)Vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> figur<strong>en</strong> construer<strong>en</strong> (spiegel<strong>en</strong>)Ler<strong>en</strong> van ruimtelijke begripp<strong>en</strong> <strong>en</strong> vlakke <strong>en</strong> ruimtelijke figur<strong>en</strong>Oriënter<strong>en</strong>, verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, waarnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> belev<strong>en</strong> van de omgeving: lokaliser<strong>en</strong><strong>en</strong> innem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> positie


Opbr<strong>en</strong>gstgericht werk<strong>en</strong>: de klasEvaluer<strong>en</strong>(NATOETS) /reflecter<strong>en</strong>Doel<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>per periode <strong>en</strong> lesAansluit<strong>en</strong> bij niveauvan de leerling<strong>en</strong>Waarnem<strong>en</strong> (VOORTOETS) / analyser<strong>en</strong>:begrijp<strong>en</strong> van onderwijsbehoeft<strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> actief betrekk<strong>en</strong>bij de doel<strong>en</strong> in de less<strong>en</strong>Periodeplan /groepsplan,met differ<strong>en</strong>tiatieRek<strong>en</strong>less<strong>en</strong>voorbereid<strong>en</strong>:directe instructie


E<strong>en</strong> voorbeeld-rek<strong>en</strong>lesAutomatiseringsoef<strong>en</strong>ing5 min.- <strong>Groep</strong>sinstructie met b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> leerdoel (all<strong>en</strong>) 1 à 2 min.- Instructie voor de te mak<strong>en</strong> somm<strong>en</strong> (wie nodig)5 min.Zelfstandig werk<strong>en</strong>Verl<strong>en</strong>gde instructie <strong>en</strong>10 min. begeleiding / feedback10 min.Servicerondje leerkracht10 min.Zelfstandig werk<strong>en</strong>5 min.Evaluatie, feedback <strong>en</strong> afsluiting1 à 2 min.Zelfstandig werk<strong>en</strong>10 min.Observer<strong>en</strong> /pre-teaching volg<strong>en</strong>de les


Opbr<strong>en</strong>gstgericht op schoolniveau1. Visie op rek<strong>en</strong>onderwijs2. Leerling<strong>en</strong> adequaat volg<strong>en</strong>3. Leerlijn<strong>en</strong> met tuss<strong>en</strong>doel<strong>en</strong>4. Curriculum horizon<strong>taal</strong> <strong>en</strong>verticaal uitwerk<strong>en</strong>5. Uniformiteit in instructie vancruciale leermom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>6. (Extra) zorg <strong>en</strong> begeleiding7. Alle lerar<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> waar z<strong>en</strong>aar toe werk<strong>en</strong> met hungroep: k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de doel<strong>en</strong> <strong>en</strong>de cruciale leermom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>macromesoRealiser<strong>en</strong>Waarnem<strong>en</strong>Plann<strong>en</strong>Begrijp<strong>en</strong>strategischtactischoperationeelmicro


Aan het werk met de informatie (1)• Zoek collega’s op van andere schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga met elkaar in gesprekover één van de zojuist g<strong>en</strong>oemde aandachtsgebied<strong>en</strong>• Noteer- eerst: voor uzelf wat dit vraagt van de leraar in drieconcrete punt<strong>en</strong>- dan: wat de gevolg<strong>en</strong> zijn voor uw situatie, die van uwcollega’s <strong>en</strong> voor de school- <strong>en</strong> bed<strong>en</strong>k t<strong>en</strong>slotte: wat haalbaar is, <strong>als</strong> eerste stap• Zie werkblad<strong>en</strong>.


Aan het werk met de informatie (2)• Aandachtsgebied<strong>en</strong>- K<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rol van de leraar- De leerlijn met<strong>en</strong> <strong>en</strong> meetkunde- Opbr<strong>en</strong>gstgericht werk<strong>en</strong> in de klas <strong>en</strong> de school


Verzamel<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevinding<strong>en</strong>• Wat zijn de opvall<strong>en</strong>de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevinding<strong>en</strong>• Ingeleverde werkblad<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gedigitaliseerd <strong>en</strong> aan utoegestuurd, mits u uw e-mailadres op de lijst schrijft!• Wie durft: ik ga deze week concreet aan de slag met …?


Good practicesLOC@ Zwijndrechtse Waard - Da Vinci CollegeVier scholingsbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> met ca. 20 doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.De doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis van:1 de leerinhoud<strong>en</strong> van de vier rek<strong>en</strong>wiskundedomein<strong>en</strong> van derefer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus;2 rek<strong>en</strong>didactische vaardighed<strong>en</strong> om leerling<strong>en</strong> te begeleid<strong>en</strong>naar 1F <strong>en</strong> 2F in v(mb)o <strong>en</strong> <strong>mbo</strong>;3 rek<strong>en</strong>didactische material<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkvorm<strong>en</strong>.In de scholingsbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> wissel<strong>en</strong> de doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> praktische tipsuit op welke wijze zij de opgedane k<strong>en</strong>nis kunn<strong>en</strong> inzett<strong>en</strong> in hunless<strong>en</strong>.Voor de implem<strong>en</strong>tatie van de opgedane k<strong>en</strong>nis drag<strong>en</strong> zij m<strong>en</strong> zelfde verantwoordelijkheid.


Hartelijk dank voor uw aandacht!Voor vrag<strong>en</strong> of verder contact…Harm van Sonh.vanson@kpcgroep.nlt. 073 – 6247 213 of 06 1080 3562

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!