Helperbel 2013, nummer 2

wijkhelpman

Helperbel 2013, nummer 2

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Mee met de Mamamini-bus

• Kennismaking met Fysiotherapiepraktijk Impuls

• Deco Home Frans Datema bestaat 40 jaar

• Op bezoek bij theater de Vlinderboom

2 2013


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

11 18 24

Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité 6

Nieuws van de gemeente 10

Wijk in beeld

Koninginnedag 4

Kunst en architectuur in Helpman 34

Andere tijden: de Coendersborg 14

Mensen in de wijk

Theaterman Jacques van Deemter 18

Schatsjouwers van Mamamini 22

Werken in de wijk

Nieuw in Helpman 21

DecoHome 40 jaar in Helpman 24

Activiteiten in de wijk 17

Impulse Fysiotherapie 27

Oranje Nassau en ouderkoor 28

Service 36

Vacatures bezorger en redactieleden Helperbel 38

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Marian van Ark , Ronald van der Meulen. Eindredactie:

Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2013

3


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto: Roelof van der Wal

Wijk in beeld

Koninginnedag

Voor het laatst een Koninginnedagviering

met kindervrijmarkt aan de Helperbrink.

Het weer zat mee en het aanbod was als

gebruikelijk groot: dus blijde gezichten bij

kopers en verkopers. Op nu naar de

kindervrijmarkt op Koningsdag in 2014!

4 Helperbel nr. 2, juni 2013

5


Nieuws van het wijkcomité

Stand van zaken

Zuidelijke Ringweg

In het vorige verslag schreven we dat de

projectorganisatie haar voorkeur had

uitgesproken voor een tunnel in het

verlengde van de Helper Brink. Het wijkcomité

is gevraagd daarop te reageren.

Ten tijde van het verschijnen van de vorige

Helperbel hadden wij dit nog in beraad.

Inmiddels hebben wij de projectorganisatie

laten weten dat wij de voorgenomen wijze

van aanpak van de Zuidelijke Ringweg

(inclusief Helperzoomtunnel) verwerpen,

omdat het plan in de basis niet deugt en

omdat het plan op bijzonder weinig

draagvlak onder de bewoners van Helpman

kan rekenen. U kunt de brief die het

wijkcomité hierover heeft gestuurd aan

projectorganisatie en politiek terugvinden

op de website van het wijkcomité (www.

wijkhelpman.nl)

Nadien hebben er nog diverse (ludieke)

acties plaatsgevonden die het verzet van de

bewoners illustreren. Zo heeft er een

demonstratie plaatsgevonden op de

beoogde tunnellocatie, waarover door

OOG-TV een item is gemaakt dat op 26 april

jl. werd uitgezonden. Ook heeft er op 15 mei

jl. een protest plaatsgevonden waarbij een

grote groep bewoners van de verschillende

zuidelijke wijken gezamenlijk naar het

Stadhuis is gefietst om te protesteren en

om handtekeningen te overhandigen tegen

de plannen. Op diezelfde dag vond een

raadsvergadering plaats over de zuidelijke

ringweg, waar diverse bewoners hebben

ingesproken.

Na de vakantieperiode zal het Ontwerp-

Tracébesluit worden genomen (waarin het

uitgewerkte plan formeel wordt vastgesteld)

en dan starten de diverse inspraakprocedures.

De Stichting Leefomgeving

Zuidelijke Ringweg zal dan namens de

zuidelijke wijken zonodig een procedure

voeren bij de Raad van State. De Stichting

heeft hiervoor een gerenommeerd advocatenkantoor

bereid gevonden. De Stichting is

dringend op zoek naar donateurs voor deze

procedure. Meer informatie over de

mogelijkheid geld te doneren kan worden

gevonden op www.ringzuid.nl/donatie

Kort verslag van de ALV

17 april 2013

Na de opening, vaststelling van de agenda

en het verslag van 6 november 2012 werden

een aantal bestuursaangelegenheden

gemeld, waaronder het vertrek van Rudy

van Keulen als bestuurslid. Hij blijf aktief

voor de werkgroep Pad2Wijken.

Bij het agendapunt

Helperbrink,

“lopende

nieuwe situatie

zaken” werd

gemeld dat het Sterreboscomité weer volop

bezig is met de planning voor het komende

seizoen. Ook werd de stand van zaken rond

de Coendersborg besproken.

De ontwikkelingen rond de Zuidelijke

Ringweg worden vanuit het Wijkcomité

door Michel van den Heuvel gevolgd en hij

participeert in de Stichting Leefomgeving

Zuidelijke Ringweg.

De penningmeester Herman Marsman

heeft de jaarrekening toegelicht en

benadrukt een positief resultaat over 2012.

Dit houdt o.a. in dat de medefinanciering

van de Vrijmarkt en de Sterrebosconcerten

kan doorgaan.

De animo voor het bijwonen van deze

ledenvergadering was niet groot, maar er is

altijd een vaste kern van de bewoners

aanwezig.

Ledenbijdrage 2013

Aan alle bewoners van Helpman, Coendersborg,

Villabuurt, Klein Martijn en Rabenhaupt,

aan iedereen die al lid is van het

Wijkcomité Helpman en aan iedereen, die

dat nog niet is.

Het wijkcomité komt op voor uw belangen

en stelt zich ten doel het wonen en

verblijven in de wijk zo aangenaam mogelijk

te maken. Door het organiseren van

sociaal-culturele bijeenkomsten, het volgen

en becommentariëren van gemeentelijk

beleid, het ondersteunen van bewonersinitiatieven

en het oppakken van problemen en

knelpunten in de wijk komen wij op voor uw

belangen. Dit kan echter niet zonder uw

steun, zowel materieel als emotioneel.

Dankzij de grote betrokkenheid in de wijk

zijn wij nu één van de grootste bewonersorganisaties

in Groningen, met vele honderden

aangesloten huishoudens. Hierdoor

kunnen wij veel voor Helpman betekenen:

mede door uw steun kunnen wij rekenen op

draagvlak en, indien nodig, een vuist maken

naar de gemeente. Om het succes van de

afgelopen jaren te bestendigen, verzoeken

wij u ook dit jaar uw contributie over te

maken. Deze bedraagt minimaal 5 euro per

jaar, maar het staat u natuurlijk vrij om

meer te doneren. Graag zelfs! Mocht u nog

geen lid zijn, maar wel graag willen worden,

dan wordt u dit door overmaking van

minimaal 5 euro.

Het rekeningnummer is 2666256 t.n.v.

Wijkcomité Helpman, P.C. Hooftlaan 1 in

Groningen. Wij verzoeken u bij betaling uw

adresgegevens in te vullen, dan alleen

kunnen wij garanderen dat u een uitnodiging

voor de ledenvergadering ontvangt.

In ruil voor uw bijdrage kunt u uw stem

doen gelden (onder meer op onze ledenvergaderingen

en bewonersbijeenkomsten).

Bovendien maakt u het ons mogelijk uw

belangen nog beter te behartigen. Het

belangrijkste is echter, dat wij door uw

bijdrage en lidmaatschap kunnen rekenen

op draagvlak en betrokkenheid in de wijk!

Voor vragen kunt u contact opnemen met

de buurtconciërge, tel. 5278778, e-mail

info@wijkhelpman.nl. Het adres van de

website: www.wijkhelpman.nl.

H.B. Marsman

Penningmeester Wijkcomité Helpman.

6 Helperbel nr. 2, juni 2013

7


Nieuws van het wijkcomité

VOEL

JE

EIGEN

RITME

Laat je gaan in

het nieuwe Curves

Circuit met Zumba.

De enige 30 minuten

training die het ritme van

Zumba combineert met de

effectieve krachttraining

van Curves. Ontdek een

waanzinnige workout

waar je in slechts

30 minuten lachend

resultaat haalt.

Zon maakte eerste Sterrebosconcert van 2013

tot feest.

Sterrebosconcerten 2013

Als ook de andere concerten in de Sterrebosconcertenreeks

zo goed verlopen als die van

zondag 2 juli j.l., dan wordt het - net als de

reeks in 2012 - een groot succes. De komende

concerten staan geprogrammeerd -

telkens de eerste zondag van de maand - op

7 juli, 4 augustus, 1 september en 6 oktober.

Kijk voor het programma op pagina 11.

Boekje kunstenaars in de wijk

Ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum

van het Wijkcomité is een boekje met werk

van 54 kunstenaars uit onze wijk verschenen.

Dit boekje is nog te koop voor € 3,50.

Na betaling van dit bedrag op rekeningnummer

414360834 t.n.v. E. Noordijk onder

vermelding van ‘kunstboek’ en vermelding

afleveradres wordt het boekje bij u thuis

bezorgd.

Even voorstellen

GRATIS

waanzinnige workout

WEEK

KRACHTTRAINING IN HET CIRCUIT +

JE LATEN GAAN OP DE MUZIEK = EEN

WAANZINNIG EFFECTIEVE WORKOUT

DE NR. 1 IN VROUWENFITNESS WERELDWIJD

Tel: 050 - 525 0067

PC Hooftlaan 2b

9721 JM Groningen

(in de voormalige Aldi vestiging)

www.curves.nl

Kunstmarkt

Na het grote succes van vorig jaar zal onder

auspiciën van het wijkcomité ook dit jaar een

kunstmarkt in Helpman georganiseerd

worden. Op 14 september van 10.00 tot 17.00

zal in de Emmastraat een kunstmarkt met 45

kramen met kunste naars uit Helpman

gehouden worden. De inschrijving voor de

kunstenaars is geopend. Geïnteresseerden

kunnen een mail sturen naar

kunstmarkthelpman@gmail.com. De kosten

voor deelname bedragen € 20. De inschrijving

gebeurt in volgorde van betaling, vol is vol.

Sinds enige tijd ben ik bestuurslid van het

wijkcomité Helpman. Ik ben Liesbeth

Fransen en woon vanaf 2007 in de wijk

Helpman-Coendersborg. Met veel plezier

werk ik als eventmanager bij de Hanzehogeschool

Groningen. Al een paar jaar ben ik lid

van het Sterreboscomité. Wij organiseren

jaarlijks op zes zondagmiddagen concerten

in de muziekkoepel in het Sterrebos.

Ik vind het boeiend om betrokken te zijn bij

alle zaken die onze wijk betreffen, waarbij

natuurlijk het Sterrebos mijn bijzondere

aandacht heeft.

Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland

Helperbel nr. 2, juni 2013

9


Nieuws van de gemeente

Eerste Hulp Bij Energiebesparing:

voor alle

woningbezitters van

Groningen

Iedereen die energie wil besparen op zijn

woonlasten kan terecht op de site

www.ehbe-groningen.nl. Op deze website

kunt u een energiecheck doen en aan de

hand van uw jaarrekening checken wat

mensen in een vergelijkbare woning kwijt

zijn aan hun energierekening. U ziet in één

oogopslag of u in vergelijking met uw buren

een lage of een hoge energierekening hebt.

Helpdesk

Heeft u na het bezoek aan de website nog

vragen, neem dan contact op met de

helpdesk (telefoonnummer 14050 of mail:

ehbe@groningen.nl). De helpdesk wordt

bemand door onafhankelijke professionals

die objectief advies geven over de stappen

die u kunt zetten om comfortabel te wonen

én energie te besparen in uw huis. Zij

helpen u met vragen als: Welke maatregelen

lonen er in mijn huis? Hoe zoek ik een

goede aannemer uit? Hoe kom ik aan een

energielabel? Hoe vraag ik subsidie aan voor

zonnepanelen? Ook voor vragen over

financiering en het 6% BTW-tarief kunt u bij

EHBE terecht.

Dynamische

panelen met actuele

reisinformatie bij

bushaltes

Hoe laat vertrekt de bus? Vanaf dit jaar

kunnen reizigers in Stad dat aflezen op

dynamische panelen. Er komen 139 haltepanelen

en 5 overzichtspanelen met actuele

reisinformatie bij haltes waar veel mensen

overstappen of waar verschillende lijnen

langsrijden.

De panelen bieden de reizigers niet alleen

de actuele reisinformatie; je kunt op zo’n

paneel ook eenvoudiger zien welke andere

buslijn je kunt nemen. Zo rijden de buslijnen

50, 51, 54 en 58 op de (Verlengde) Hereweg

in de stad dezelfde route en gaan ze pas

buiten de stadsgrenzen een andere richting

uit. Met een dynamisch paneel wordt dat

beter inzichtelijk gemaakt.

Kardinge en Europapark

De panelen in Stad zijn onderdeel van het

project Dynamisch Reizigers Informatie

Systeem (DRIS) voor de provincies Groningen

en Drenthe. In totaal komen er 357

panelen in beide provincies. De eerste 15

panelen worden nog voor de zomer

geplaatst als proef om de belangrijkste

types display te testen. In Stad gaat het om

haltepanelen op Kardinge en het Europapark

en een overzichtspaneel op Kardinge.

Na de zomer volgen alle andere panelen.

Aanleg collectief bodemwarmtesysteem

Europapark gestart

Het Europapark krijgt een bodemwarmtesysteem.

Het gaat om een duurzaam

systeem voor warmte- en koude-opslag,

waarmee straks bedrijven en wooncomplexen

op het Europapark worden verwarmd

en gekoeld.

Het project is een samenwerking tussen

gemeente en het Waterbedrijf Groningen.

Voor dit bodemwarmtesysteem worden in

de directe omgeving van het nieuwe pand

van de gemeente twee bronnen geslagen

sterrebos live

die met een ondergronds leidingennetwerk

verbonden met klanten in de directe

omgeving, zoals FC Groningen, Energy

Valley Top Club, het Alfa College, het nieuwe

pand van de gemeente Groningen en de

aanstaande nieuwbouw van Team4/Lefier/

m2o5.

Ook nieuwe afnemers zijn er eenvoudig op

aan te sluiten. Daarmee hoeven zij zelf niet

meer te investeren in duurzame energiesystemen:

niet de kosten, wel de voordelen.

zondag van 14.30-16.30 uur

toegang gratis

7 juli Swing & Rhythm’ & Blues swingjazz

Los Bomberos salsa uit alle windstreken

4 aug. JeeBee Bluesband blues

Mannen met Kleintjes ukelele ensemble

1 sept. The Sign of Leo melodieuze indierock

HoppaH kleurrijke folkmuziek

6 okt. Tag gitaarpop

Jonas & the Earthian Roots reggaemusic

uitgebreide informatie op facebook en www.wijkhelpman.nl

10 Helperbel nr. 2, juni 2013

11


Tandprothetische Praktijk P. J. A. van Kleef

Een stralende lach met een goed vastzittende gebitsprothese

De Tandprothetische praktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de stad Groningen

en heeft uiteenlopende specialismen op tandprothetisch gebied.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van

het kunstgebit:

Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Volledige gebitsprothesen

Implantaatprothesen (klikgebit)

Reparaties (breuk en tandreparatie)

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Als cliënt bent u op zoek naar:

Gediplomeerde vakbekwaamheid. Lid Organisatie

Nederlandse Tandprothetici.

Gewaarborgde en gecontroleerde kwaliteit. Praktijk

staat ingeschreven bij HKZ kwaliteitsregister.

Een vastzittend onder prothese door middel van

implantaten. NVOI implantologen

Tandtechniek in eigen beheer. Optimale pasvorm

door gebruik van IVOCAP ® prothese kunststof.

Reparaties klaar terwijl u wacht. Avondbehandeling

op afspraak mogelijk.

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Een kunstgebit dat er natuurlijk uitziet, met

voldoende wang- en lipvulling.

P.J.A. van Kleef, tandprotheticus

Aanbevolen door uw zorgverzekeraar

Website: www.tppvkleef.nl

Rijnstraat 15, 9725 EP Groningen

Telefoon, 050 - 5268447

Email: info@tppvkleef.nl


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto’s: Rietje Beeren

Andere tijden

de coendersborg

Voor de rubriek Andere tijden heeft

opgebouwd en bleef nog lang in het bezit

de redactie dit keer als onderwerp de van de familie Coenders. De bebouwing

Coendersborg gekozen. Reden daarvoor is bestond aanvankelijk uit een grote boerenplaats,

maar werd later verfraaid tot een

dat dit park, met daarin de gelijknamige

boerderij, de laatste maanden regelmatig echte borg met grachten, bruggen en

in de publiciteit is geweest. Er zijn

poorten.

namelijk plannen om deze boerderij,

waarin een horecagelegenheid is

gevestigd, te slopen en te vervangen door

een appartementengebouw van drie

verdiepingen. Tegen deze plannen is door

omwonenden protest aangetekend.

Familie Coenders van Helpen

De Coendersborg is genoemd naar de

voormalige borg op deze plek van de familie

Coenders van Helpen. De oorspronkelijke

Helper Coendersborg werd in de 16e eeuw

geplunderd en verwoest door Saksische

strijders. De borg werd daarna weer

De familie Coenders van Helpen was in de

16e en 17e eeuw één van de machtigste en

aanzienlijkste families in Stad en

Ommeland. Veel mannelijke telgen uit deze

familie bekleedden in die periode de functie

van burgemeester van Groningen. Door de

eeuwen heen liet de familie overal in de

provincie borgen bouwen. Een van de

overgebleven borgen is bijvoorbeeld de

Coendersborg in het dorp Nuis.

De 16e eeuw wordt ook in Groningen

gekenmerkt door de opkomst van andere

godsdienstige gezindten dan de roomskatholieke.

De Coendersborg wordt in die

tijd onder andere gebruikt voor het houden

van diensten door de gereformeerde

protestanten (de naam ‘hervormden’ komt

pas na de Franse tijd in zwang). Onder hen

zijn relatief veel vooraanstaande Groningers.

Van borg tot restaurant

De borg werd uiteindelijk in het begin van

de 18e eeuw afgebroken. Niet lang daarna

werd ongeveer op dezelfde plek de huidige

boerderij gebouwd, die nog tot in de jaren

zestig werd bewoond. Na vertrek van de

laatste bewoners werd de boerderij

aangekocht door de gemeente Groningen

en eerst verbouwd tot theater, later tot

restaurant/partycentrum. Restaurant de

Coendersborg wordt tegenwoordig vooral

gebruikt voor het houden van feesten en

partijen. De Coendersborg is met name

geschikt voor bruiloften omdat de borg door

de Stad Groningen als officiële trouwlocatie

is aangewezen.

Het park

Het omliggende park bestaat uit grote,

monumentale bomen, een vijver op de plek

van de voormalige gracht en een groot

grasveld. Er staan onder andere iepen, eiken,

essen, wilgen en leilinden. Sommige bomen

zijn meer dan 200 jaar oud. Verder onderscheidt

het park zich door zijn stinsenplanten,

waaronder daslook, vogelmelk, herfsttijloos,

gele anemoon, winterakoniet en

holwortel. Het plantsoen biedt daarnaast

een goed leefmilieu voor allerlei soorten

dieren. Er zijn egels, eekhoorns, diverse

soorten vleermuizen en veel vogels te

vinden. Vanwege de kalkarme zandgrond

voelen ook amfibieën zich er prima thuis. En

last but not least: ook wijkbewoners voelen

zich prima thuis in het park! Het is een

prima plek om te wandelen of de hond uit

te laten en de kinderen gebruiken het

grasveld om lekker te spelen.

Nieuwe plannen

De huidige eigenaren van restaurant De

Coendersborg (dit zijn overigens niet de

exploitanten van het restaurant) hebben

plannen om de boerderij te slopen en te

vervangen door een complex met 6 luxe

appartementen. In de nieuwe plannen blijft

het park volgens de eigenaren openbaar en

zal het zelfs worden opgeknapt. De

omwonenden, verenigd in de Vereniging tot

Behoud van het park Coendersborg en

Buurtgenoten Coendersborg, hebben daar

niet veel vertrouwen in en hebben protest

aangetekend tegen de nieuwe plannen. Het

gemeentebestuur heeft aanvankelijk laten

weten vanwege het bestemmingsplan

weinig tegen de plannen te kunnen doen.

De meest recente berichten zijn echter dat

de gemeenteraad weigert het bestemmingsplan

te wijzigen van horeca naar

wonen. Volgens een ruime meerderheid in

de raad ontbreekt namelijk het draagvlak in

de buurt voor de plannen. De kans dat de

nieuwbouw doorgaat is daarmee erg klein

geworden.

14 Helperbel nr. 2, juni 2013

15


Activiteiten in de wijk

Diëtist opent haar

deuren

Donderdag 19 september is het de “Dag van

de Diëtist”. Marian Faber, diëtiste bij

Balanza, opent 19 september de deuren van

haar diëtistenpraktijk om u te informeren

over haar werk. Die dag heeft u de mogelijkheid

een healthcheck te doen. Tevens is er

gelegenheid een voedingsadvies te

ontvangen.

Locatie: Achmea health Center Groningen

in Helpman

Tijd: 10:00 uur tot 17:00 uur

Badminton

“De Slagvink” is een badmintonvereniging

voor 50+, zowel dames als heren.

Gespeeld wordt op maandagmiddag van

13.30 tot 16.00 uur in sporthal De Wijert aan

de Vondellaan.

Kosten per seizoen (september t/m mei) e 100.

Er is plaats voor nieuwe leden. Kom gerust

eens kijken of meespelen.

Inlichtingen: A. Boleij (050-5258282

of ans.boleij@planet.nl )

of J. Alberts (050-5268588).

‘Nee tegen Helperzoomtunnel’ op Facebook

Al meer dan 100 jaar vakmanschap

houtbewerking

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

Volg acties, informatie en berichtgeving op de voet op de aan het protest tegen de

Helperzoomtunnel gewijde Facebookpagina: www.facebook.com/helperzoomtunnel

16 Helperbel nr. 2, juni 2013

17


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto’s: Roelof van der Wal

Mensen in de wijk

‘Van woning tot thuistheater’

Met 25 verschillende voorstellingen in

ruim acht jaar heeft Helpman in Jacques

van Deemter een productieve theaterman

en kleinkunstenaar. Een paar keer per

jaar wordt zijn woning omgebouwd tot

thuistheater.

Rijdend over de Coendersweg ter hoogte

van het Zernike College kun je in een van de

tuinen een bord met de tekst ‘Theater de

Vlinderboom’ zien staan. Nieuwsgierig

geworden maakten wij een afspraak met de

man áchter dat bord: theaterman Jacques

van Deemter.

De voormalige onderwijzer en muziekleraar

ontvangt me in zijn huis waar zowel zijn

vroegere als zijn huidige activiteiten in

herkenbaar zijn: schoolplaten hangen aan

de muur en her en der staan muziekinstrumenten

in de kamer. Moeilijk voor te stellen

dat een paar keer per jaar de kamer

omgebouwd wordt tot een theater voor

vijfendertig bezoekers.

Hoe je dat doet, wil ik dan ook graag weten.

“Het is wel een heel gedoe”, zegt Jacques. En

hij wijst me op de tafels en stoelen die de

kamer uit moeten - en in de tuin worden

opgeslagen - om plaats te maken voor

klapstoelen in theateropstelling.

Toen Jacques een acht jaar geleden met zijn

programma’s startte, werden die in de tuin

van zijn woning uitgevoerd. Als het weer

dan niet mee wilde meewerken, moest het

wel in de woonkamer en zo werd zijn

woonkamer een thuistheater. Hij heeft nog

wel eens elders een ruimte gehuurd, zoals

in het kerkje in Leegkerk: “Vooral omdat de

akoestiek veel beter is dan in mijn huiskamer”.

Maar de hoge kosten en het feit

dat veel van zijn vaste bezoekers moesten

reizen deden hem besluiten zijn programma’s

in het vervolg thuis uit te voeren.

Kleine aanpassingen in huis hebben de

akoestiek wel verbeterd.

Vier producties per jaar

Jacques vertelt dat hij werkt aan een

nieuwe productie, waarvan hij al wel de

titel: ‘Exelradan, de gekooide vogel’ kan

geven, maar nog niet de hele inhoud. De

productie is nog niet ‘af’. Het wordt zijn laatste

voorstelling vóór de zomer. Hij maakt

gemiddeld vier programma’s per jaar: in de

periode september/oktober, dan begin

december een kerstconcert en nog een

programma rond Pasen.

“Ik begin altijd met een titel van een

programma. Als ik dat eenmaal heb, komt

de verhaallijn vanzelf bij mij opborrelen.

Meestal gaat het over een actueel thema of

iets autobiografisch. Ik zoek er dan liederen

- veel klassiek, zoals van Schubert - bij die

het verhaal ondersteunen en illustreren.

Ook liederen of gedeeltes uit conferences

van Jules de Corte, Herman van Veen,

Jasperina de Jong en soms Youp van het Hek

en Daniël Lohues vinden een plaatsje in

mijn programma’s.” Ook gedichten (o.m.

Vasalis) kunnen deel uit maken van zijn

programma’s zolang ze maar in het verhaal

passen. Van het publiek wordt verwacht dat

het participeert in de programma’s.

Er wordt altijd ruimte gemaakt voor

‘meedoen’, zoals meezingen.

In een productie gaat veel tijd zitten:

bedenken, organiseren en oefenen of, zoals

de professional het noemt: in de stem

zetten. Ook in het omzetten van de oorspronkelijke

muziek naar gitaarakkoorden

- de gitaar is het instrument waarmee

Jacques zichzelf begeleidt - kost tijd. En vaak

wordt een programma maar één keer

uitgevoerd: “… en dat is toch wel wat

jammer”, vindt Jacques. Maar als na afloop

het publiek laat weten van de prettige sfeer

en intimiteit van zijn programma te hebben

genoten en tevreden huiswaarts keert, is

ook Jacques een tevreden mens.

Of Jacques zelf wel eens naar het theater

gaat, wil ik weten. Uit zijn antwoord blijkt

dat hij een brede smaak heeft. Zijn programma’s

worden in zijn theaterbezoek

weerspiegeld. Een mix van klassiek en

heden daagse cabaret; er worden uitvoeringen

bezocht van Claudia de Breij (cabaret),

oude klassieke muziek georganiseerd door

het Groninger ‘Musica Antiqua Nova (MAN)

en toneel en dans. Popconcerten worden

niet bezocht vanwege de “te luide muziek”.

Bij het produceren van muziekprogramma’s

blijft het niet. Jacques is actief als rond leider

in de Martinikerk - een van de oudste

gebouwen van de stad. Niet alleen laat hij je

het interieur van de kerk zien en vertelt hij

daarover; een echt avontuur is het om met

een groep omhoog in de kerk over de

18 Helperbel nr. 2, juni 2013

19


Mensen in de wijk

Werken in de wijk

zoldergewelven rond te dwalen. “Een bijzondere

ervaring, moet je beslist eens gedaan

hebben”, aldus Jacques.

En als hij geen muziek maakt of rondleidt,

dan kun je hem op de fiets terug vinden om

te ontspannen. Een tochtje naar

Leeuwarden of Nieuweschans bijvoorbeeld,

maar dan wel met de trein terug.

Als ik de titel van het toneelstuk

heb, komt het verhaal vanzelf

opborrelen’

Heeft Jacques verder nog ambities? Hij

vertelt dat hem wel eens wordt gevraagd of

ook niet andere artiesten en musici in zijn

thuistheater op kunnen treden. Hij staat er

wat ambivalent tegenover: hoe organiseer

je e.e.a., hoe gaat dat financieel en bovendien

het legt extra beslag op zijn eigen

woonruimte. Iets in combinatie met het

andere theater (De Kapel) uit onze wijk

misschien, opper ik? Maar daar lijkt het niet

van te komen. Voorlopig blijft het dus bij

zijn eigen programma’s in zijn eigen theater.

Nieuw in Helpman

Kapsalon Hairwise

Haringkar

Tonie Krause uit Delfzijl staat sinds kort

elke dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot

16.30 uur met zijn haringkar op het

Helperplein vóór de apotheek. Bezoekers

van het Helperplein kunnen bij hem

terecht voor een meer dan gezonde snack.

Ook een voorstelling bezoeken?

Wie een uitvoering van een van Jacques’

programma’s wil bezoeken, dient op de in

Helpman opgehangen posters te letten.

Ook staat er veelal een aankondiging in de

agenda van het Dagblad van het Noorden

en je vindt de aankondiging natuurlijk ook

in de Helperbel.

Informatie over rondleidingen in de

Martinikerk: www.martinikerk.nl

Eind november vestigde Moniek Huisma

zich met haar kapsalon ‘Hairwise’ in

Helpman op de hoek van De Savornin

Lohmanlaan en het Savornin Lohmanplein

- de voormalige kapsalon Tineke. Moniek

heeft 26 jaar ervaring als kapster en

beschouwt knippen en kleuren als haar

specialiteit. Ze heeft in allerlei soorten

kapsalons gewerkt, van tientjeskappers tot

luxe zaken in het Gooi en zij heeft zelfs vijf

jaar een eigen zaak op de Nederlandse

Antillen gehad. Haar nieuwe kapsalon loopt

goed, er zijn veel oude klanten gebleven en

er komen steeds meer nieuwe klanten bij.

Het bevalt Moniek in Helpman prima: “Het

is een leuke buurt, waar een beetje een

dorpssfeer hangt. Mensen komen soms ook

gewoon even binnenlopen.”

In het pand van Hairwise zijn nog twee

ruimtes beschikbaar. Moniek zou graag

zien dat zich hier een schoonheidsspecialiste

of een pedicure zou vestigen.

Belangstellenden kunnen daarvoor

contact met haar opnemen. Net als

mensen die geknipt willen worden

natuurlijk. Meer informatie en een

kortingsbon: Kapsalon Hairwise,

050 - 5274502, www.hairwise.webnode.nl

20 Helperbel nr. 2, juni 2013

21


Tekst en foto’s:Marian van Ark

Mensen in de wijk

schatsjouwers

van mamamini

Wie een nieuwe bank krijgt of zijn zolder heeft opgeruimd, belt Mamamini. Het

kringloopbedrijf haalt spullen op die mensen niet meer nodig hebben. Vandaag rijden

chauffeur Martin (57) en bijrijder Ronald met de kleine witte vrachtwagen door Groningen.

De Helperbel mocht mee.

tafelventilator en tuinbank - sjouwen

Martin en Ronald het meubilair alvast de

steile, ruim drie meter hoge trap af. De

betegelde eikenhouten salontafel, waarvan

een tegel ontbreekt, blijft achter in de

bovenwoning. Martin: ‘Kapotte dingen

nemen we niet mee. Behalve als het een

designerstuk is of trendgevoelige spullen

uit de jaren zestig of zeventig. Dat vinden

onze klanten, ook als het een beetje

beschadigd is, nog steeds interessant.’ Door

zijn werk heeft de boomlange Groninger

een aardige kijk op designmeubels gekregen.

‘Vroeger kende ik alleen Rietveld, maar

nu heel wat meer ontwerpers. Sommige

mensen hebben geen idee wat ze weggeven.

Zo heb ik een mooi kastje van

Braakman en een Artifortstoel op de kop

kunnen tikken.’

Ikea

Bij Mamamini werken zo’n 200 mensen,

waarvan 87 in de vestiging aan de Helperoostsingel.

De 57-jarige Martin (‘mijn

achternaam doet er niet toe’) is sinds twee

jaar vrijwilliger bij de afdeling Transport.

Zijn collega Ronald van der Horst (45) sinds

een half jaar. Hij woont pas een jaar in

Groningen, en net als Martin in Helpman.

De rit van vandaag gaat vooral door het centrum,

de Herewegbuurt, Hoornse Meer en

Rivierenbuurt. ‘Zo leer ik de stad snel beter

kennen’, zegt Ronald. In de W.A. Scholtenstraat

stopt de vrachtwagen voor een

complex voor jongerenhuisvesting. In de

kleine studentenkamer staat een enorme

blauwe leren stoel. ‘Hij zit lekker, maar is

nogal een sta-in-de-weg. Wacht die lamp

‘Tringggggg’ klinkt de bel van een studentenhuis aan de Petrus Campertsingel. In de

deuropening verschijnt een man in een witte broek en blouse van dun katoen. Zijn zwarte

krullen springen alle kanten op. ‘Goedemorgen, Mamamini, we komen uw spullen ophalen.’

Ronald en Martin lopen achter de man de steile houten trap op. Op de eerste verdieping

van het statige herenhuis staan het bureautje, de kast en luie stoel al klaar. ‘Leuk bureautje,

mooie kwaliteit ook’, ziet Ronald direct. ‘Kijk maar naar de zwaluwverbindingen in de

laatjes’. Grappig, het bureau is ooit gekocht bij Mamamini, de sticker met de prijs (68 euro)

zit er nog op. Als dat geen kringloop is!

‘I’m going back to India and don’t need this stuff anymore’, legt de bewoner uit. Terwijl de

man steeds meer spullen uit zijn keuken en tevoorschijn haalt - een strijkplank, wasrek,

22 Helperbel nr. 2, juni 2013

23


mag je ook meenemen. Echt Ikea’, prijst de

jongen aan. ‘Jammer, dat had je nou niet

moeten zeggen, nu brengt het niet zoveel

op’, lacht Ronald. Gelukkig is er een lift, want

de trap af met zo’n gevaarte is niet fijn.

In een bovenwoning in de Anna Paulownastraat

bestaat de buit uit een bank. ‘Strak wit

ding, die wordt vast snel verkocht’ schat

Martin in. Of dat ook voor de kast geldt die al

geheel gedemonteerd klaarstaat in een flat

aan de Steenhouwerskade? De mannen

betwijfelen het. Hij is erg groot en zoveel

ruimte hebben de meeste Mamamini-klanten

niet. Misschien kan-ie in onderdelen worden

verkocht.’ ‘Neem jij de hondjes mee?’vraagt

Martin aan Ronald als ze bij het appartementencomplex

aankomen. Hondjes? Zo blijken

de handige plankjes met vier wielen te heten,

die de vrijwilligers gebruiken voor het

transport van zware spullen. De kwaliteitskast

is zeker geen Ikea-spul en loodzwaar. Gelukkig

beschikt de bus over een hydraulische

laadklep, zodat de mannen alle onderdelen er

gemakkelijk in kunnen schuiven.

Verder maar weer, naar verzorgings- en

verpleegtehuis Maartenshof in de Hoornse

Meer. Daar staat een eenpersoonsbed en

matras klaar van een overleden bewoonster.

Helaas niet helemaal uit elkaar gehaald,

maar met een paar keer draaien krijgt Martin

de boel los. Het werken bij Mamamini is voor

beiden een mooie manier om weer terug te

komen in het arbeidsproces. Martin werkte

voorheen onder meer als vrachtchauffeur en

draaide regelmatig werkweken van zestig tot

tachtig uur. ‘Daar word je niet heel gelukkig

van’. Ronald werkte in de jeugdhulpverlening

en daar wil hij, als hij zijn leven weer goed op

de rit heeft, zeker in terugkeren. Ook Martin

wil graag aan de slag in de hulpverlening. De

verslavingszorg lijkt hem wel wat. ‘Ik wil

graag iets terugdoen voor de maatschappij.

En dat gaat me lukken ook.’

Mazzel

Na een stop op het laatste adres voor twee

zakken met kleren gaat het transportduo

terug naar de Helperoostsingel, waar de

spullen worden gelost. ‘Dit is zeker geen

meuk’, zegt een van de lossers enthousiast

over de lading die Martin en Ronald hebben

opgehaald. Maar voor de twee zit er niets

van hun gading bij. Net als alle medewerkers

van Mamamini mogen ze een optie

uitbrengen op de opgehaalde spullen

voordat deze naar de winkel gaan. Zo kon

Ronald een echt Pullman bed kopen. ‘Het

bed haalden we op bij een ouder echtpaar

in Haren. Het was pas een half jaar oud en

had veertienhonderd euro gekost. Ik kreeg

het met medewerkerskorting voor tachtig

euro. Echt mazzel.’

Make-over winkel

De grote winkel van Mamamini aan de

Helperoostsingel krijgen de komende tijd

een make-over. Er komt een designhoekje

met bijzondere spullen, waarover informatie

over de herkomst en prijs wordt

gegeven. Ook de opstelling wordt veranderd,

te beginnen bij het kleingoed.

Daarna is het kleingoed en de kleding aan

de beurt.

24

25


Tekst: Flor Hamelink

Foto: Roelof van der Wal

Werken in de wijk

Impuls Fysiotherapie

Dé kapsalon voor het hele gezin!

Voor een deskundig advies of een

spectaculaire nieuwe look bent u

mét en zonder afspraak welkom!

Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

We zijn op bezoek in De Frontier aan de

overzijde van de Helperzoom - langs het

spoor - bij de nieuwe locatie van Impuls,

een organisatie van 10 enthousiaste fysiotherapeuten,

psychologen en bewegingswetenschappers.

Impuls werd 26 jaar

geleden opgericht door de broers Jos en Flor

Hamelink, beiden bewoners van Helpman.

Flor toont met trots het nieuwe pand.

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos@orange.nl

www.kleermakerijestherdebos.nl

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Wat doet Impuls?

“Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen

van rug-, nek-, schouder- en armklachten en

sportblessures. Voor deze behandelingen kan

men zonder verwijzing van de huisarts bij

ons terecht. Wij kijken welke functies beperkt

zijn en gaan dan samen met de betrokkene

aan de slag. Manuele therapie of pijnpunt

(‘triggerpoint’) behandelingen zorgen voor

verbetering van de functie. Zodra men daar

aan toe is, kunnen we in onze trainingszaal

coördinatie, kracht en lenigheid oefenen en

verbeteren. Deze faciliteit geeft de mogelijkheid

om goed voor bereid te zijn op dagelijkse

activiteiten.”

staan

Bij Oudman Schoenen

de voeten van klanten

centraal. Uw beide Impuls voeten biedt sinds twee jaar een multidisciplinair

traject aan voor mensen met

worden gemeten in lengte

en breedte! Daarna zoeken

wij samen met u langduriger een fysieke of mentale klachten. Dit

passende schoen. gebeurt volgens het zogenaamde CIRAN

concept. Impuls is één van de 19 behandelcentra

voor eigen in Nederland die deze trajecten

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt

inlegzolen.

aanbieden. Het programma wordt bekostigd

via de basisverzekering, als een arts heeft

verwezen voor het traject. Flor Hamelink: “Dit

programma is geschikt voor personen die,

ondanks behandelingen in het reguliere

circuit, geen oplossing voor hun probleem

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

hebben kunnen vinden. We zien veel

mensen met langdurige pijnklachten,

vermoeidheid , overspannenheid of burn-out.

De essentie van de trajecten is dat we helpen

om betrokkene weer sturing over zijn

gezondheid te laten krijgen. De programma’s

duren 4 maanden en bestaan uit

fysieke trainingen en mentale begeleiding.

Belangrijk is dat geleerd wordt fysieke en

mentale grenzen te bewaken maar tevens de

bakens te verzetten. Ook begeleiden we een

cliënt zo goed mogelijk terug naar het werk:

werk is een belangrijke leersituatie. We gaan

daarbij zorgvuldig te werk: elk traject staat

onder supervisie van een revalidatie arts. De

resultaten zijn goed, de meeste mensen

knappen flink op door het programma en

hebben weer grip op hun situatie. We zien

geregeld grote positieve veranderingen.

Uiteraard moet het programma bij je passen.

Wij bieden altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek

aan. Als het traject een goede

optie lijkt, zal de huisarts of bedrijfsarts voor

een verwijzing moeten zorgdragen.”

Impuls: Verlengde Meeuwerderweg 3,

9723 ZM Groningen. Tel: 050-3657222

Helperbel nr. 2, juni 2013

27


Activiteiten in de wijk

Foto: Bob van Wilgen

Voetbalclub Oranje

Nassau - Sportpark

Coendersborg

Veel van de leden van de voetbalvereniging

Oranje Nassau komen uit een van de wijken

Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein

Martijn en het Rabenhauptterrein: het

verspreidingsgebied van de Helperbel.

De velden, kleedkamers en de kantine van

Oranje Nassau liggen op het sportpark

Coendersborg, tussen de bebouwde kom en

de spoorlijn met de ingang aan de Kooiweg.

Ze beschikt daar over twee kunstgrasvelden,

drie grasvelden en een puppyveld en verder

zijn er goede en voldoende kleedaccommodaties

en een fraaie kantine. Kort gezegd: de

club beschikt over alle noodzakelijke

faciliteiten waarover een voetbalclub moet

kunnen beschikken.

De club heeft plaats voor voetballers in alle

leeftijdsgroepen en dat geldt zowel voor

jongens als voor meisjes. Voor laatstgenoemden

hebben we extra faciliteiten

beschikbaar. Een categorie in opmars is de

groep vijf- en zesjarigen: de kabouters. Zij

geven altijd een gezellige drukte op het

sportpark op de zaterdagmorgen. Spelenderwijs

proberen de leiders onze jongste

leden het voetballen bij te brengen.

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende tak

van de KNVB en Oranje Nassau speelt daar

goed op in. Het eerste elftal speelt momenteel

in de hoogste amateurklasse in

Nederland. Maar er is bij onze vrouwen en

meisjes ook voldoende ruimte om recreatief

de voetbalsport te bedrijven door middel

van wedstrijden , training en ... gezelligheid.

Jullie zijn van harte welkom.

Informatie over activiteiten van de club:

www.cvvoranjenassau.nl

Kom langs!

Ouderen overdagkoor

muziekschool

Groningen Zuid

Hou je van zingen, kom dan eens gezellig

langs op dinsdagmorgen in het Multifunctioneel

Centrum aan de P.C. Hooftlaan 1 in

de Wijert.

Iedere dinsdagochtend van 11.00 tot

12.30 uur zingen we verschillende liederen,

van Nederlandstalige muziek en pop, tot

licht klassiek. Ook Gronings zit er tussen,

van Ede Staal bijvoorbeeld. En je hoeft

beslist niet eerder in een koor gezongen te

hebben. Misschien wilde je altijd al graag in

een koor zingen, maar kwam het er nooit

van…dan is het nu je tijd om eens lekker te

gaan zingen!

Ook gezelligheid

Natuurlijk is het ook een sociaal gebeuren.

In de pauze drinken we een kopje koffie of

thee en is er ruimte om met elkaar een

praatje te maken. De bijdrage is e 12,50 per

maand. Kom gerust eens - vrijblijvend -

langs om te kijken en te luisteren of het iets

voor je is.

Inlichtingen bij de dirigente Nynke Boekema

tel.: 06-152 63 897 of e-mail

nynkeboekema@hotmail.com.

Spelweek Helpen gaat

niet door

De traditionele spelweek in De Helpen gaat

helaas niet door. Er zijn te weinig sponsors

en daardoor is er te weinig geld om de

activiteiten te kunnen betalen. Hopelijk ziet

het financiële plaatje er volgend jaar weer

wat gunstiger uit, zodat er zodat de

kinderen als vanouds allelei leuke dingen

kunnen doen de laatste week van de

schoolvakantie.

Straatfeest Helper

Weststraat

Op 31 augustus 2013 wordt in de Helper

Weststraat het jaarlijkse straatfeest

gehouden. Dit jaar is het feest weer in de

straat zelf. De bewoners van de Helper

Molenstraat, de Van Bosch van Rosenthalstraat

en Van Ittersumstraat zijn ook hier

van harte welkom.

Er zal weer een kinderprogramma zijn en

’s avonds is er barbecue en muziek.

Noteer de datum vast en alle bewoners van

genoemde straten zijn welkom!

28 Helperbel nr. 2, juni 2013

29


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto: Jolanda Datema

Werken in de wijk

Om extra inkomsten te genereren breidde vader Frans het assortiment uit met materialen

voor kunstschilders en handenarbeid. Achter de winkel gaf hij ook schildercursussen en

later werd er zelfs les gegeven door de kunstschilders Arie Zuidersma en Herman Rinket.

In 1992 heb ik de zaak overgenomen van mijn vader, die in het begin nog regelmatig in

de zaak aanwezig was.

Heeft u last van concurrentie van bijvoorbeeld bouwmarkten?

Wij zijn concurrenten van elkaar., maar onze kracht is dat wij een gespecialiseerde

winkel en showroom hebben. Een winkel voor de handige doe-het-zelf-schilder en

behanger, maar ook voor mensen die dat zelf niet kunnen of willen.

Wij leveren kwaliteitsmerken en onze prijzen zijn vergelijkbaar met die in de bouwmarkten.

DecoHome aan de Verlengde

Hereweg bestaat 40 jaar

Achter vlnr: John, Christa, Job, Wietske, Peter

Voor: Jolanda en Djezz

Een gesprek met de eigenares Jolanda Datema.

Is DecoHome een familie bedrijf?

“In 1973 is mijn vader begonnen met de winkel in verf en zijn eigen schildersbedrijf, hier

op deze locatie. Bij de opening stonden behoorlijk wat blikken verf op de plank, maar

alleen de twee vooraan waren gevuld, de rest was leeg. Geld was er niet om een hele

voorraad aan te schaffen.

Het was ook een economisch moeilijke periode en mijn vader moest hard werken om

zijn vier kindermonden te voeden. Als mijn vader bij klanten aan het schilderen was,

hielp opa in de winkel en ook mijn moeder hielp mee op de momenten dat de kinderen

op school zaten. Soms was er zo weinig omzet dat opa stiekem geld in het laatje legde.”

vertelt Jolanda met respect voor het doorzettingsvermogen van haar ouders.

Heeft u een “vast” klantenbestand?

Er is een vaste kern van klanten en in het kader van ons 40-jarig bestaan hebben we

hen een feest aangeboden. Dat feest was een groot succes en heeft de zaak extra in het

zonnetje gezet, waardoor er weer nieuwe opdrachten zijn binnengekomen.

En het feest gaat nog even door!

Wat is leuk aan Helpman?

Helpman is een leuke wijk waar alles bij de hand is. Het is gezellig, ons-kent-ons en dat

moet zo blijven! Daarom is het belangrijk dat de klanten de kleinschaligheid van onze

winkels blijven waarderen en bezoeken.

Wilt u nog iets kwijt?

Wij, DecoHome Datema 2013, zijn een hecht team, een vaste club professionals: de

schilder, de stoffeerder en de adviserende medewerkers in de winkel. Dit team staat

garant voor kwaliteit en service.

Gratis schildersetje voor kinderen

Alle kinderen van de basisscholen kunnen in de winkel een schilderpakketje komen

halen waarin een schilderpaneeltje en verf zit. De bedoeling is dat zij hierop een

vakantiebelevenis schilderen. Na de zomer wordt van alle schilderijen een expositie

gehouden in de winkel en er zijn prijsjes beschikbaar voor de mooiste werken.

30 Helperbel nr. 2, juni 2013

31


Mennes Reparatiebedrijf

Reparatie en Verkoop van:

Radio, Tv, Wasmachines,

Koelkasten, Drogers, enz.

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

33


Tekst: www.staatingroningen.nl

Bewerking en foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur in Helpman

Niet altijd vallen kunstwerken en monumenten op. Op de hoek van de Kempkensberg

en de Engelse Kamp staat een beeld van steen - dat op een kubus lijkt, maar van deze

vorm afwijkt doordat de bovenkant schuin afhelt - waar je gemakkelijk aan voorbij gaat.

Het lijkt wel of de steen door de slopers van de gebouwen aan de Engelse Kamp is

vergeten: het kunstwerk staat er verlaten bij. Dat het geen naam heeft en ‘zonder titel ‘

door het leven moet, helpt waarschijnlijk ook niet.

De sculptuur heeft twee glad afgewerkte zijden en drie ruwe zijden (de onderkant is

onzichtbaar) waarvan één een min of meer regelmatige schubbenstructuur vertoont.

Op het herdenkingsmonument staat de volgende tekst te lezen: ‘Alhier was van

1915-1918 het Engelse Kamp “Timber Town”. Interneringskamp van ruim 1500 Britse

Militairen van de First Royal Naval Brigade. Vanuit dit kamp werd 75 jaar geleden op 22

mei 1915 de Engelse Vrijmetselaarsloge “Gastvrijheid” gesticht’.

Op 11 oktober 1914 kwamen 1500 manschappen van de First Royal Naval Brigade in

Groningen aan. Zij waren begin oktober ingezet om het Belgische leger terzijde te staan

toen het Duitse leger Antwerpen aanviel. Tijdens de terugtrekking van de Engelsen

werd hun ontsnappingsroute afgesneden. Commodore Wilfred Henderson wilde zich

met zijn manschappen niet krijgsgevangen laten nemen en besloot met zijn drie

bataljons de Nederlandse grens over te steken. In Nederland aangekomen werden ze,

overeenkomstig de internationale rechtsregels, geïnterneerd in Groningen. Achter de

huidige Mesdagkliniek werd een barakkenkamp ingericht dat in Groningen al snel het

‘Engelse Kamp’ werd genoemd. Op het terrein van het kamp kwamen voorzieningen

voor sport en ontspanning. Zo werd begin 1915 een recreatiezaal gebouwd waar

cabaretvoorstellingen werden gegeven door de verschillende gezelschappen die het

Engelse Kamp rijk was.

Jacques Hammes kreeg van de Vrijmetselaarsloge uit Groningen de opdracht om een

monument te maken ter herinnering aan het Engelse Kamp “Timber Town”. De kubus

werd in 1990 door de Vrijmetselaarsloge aangeboden aan de bewoners van de gemeente

Groningen.

Engelse Kamp

Onlangs (18 mei j.l.) schreef ook Het Dagblad van het Noorden over het monument. Menno

Wielinga, Douwe van der Bijl en Jan Klaibeda hebben studie gemaakt van de Eerste

Wereldoorlog en van de Engelse Kamp in het bijzonder. Wielinga is bezig met een boek

hierover. Volgens de drie moet het kunstwerk opgeknapt worden en een betere plek krijgen.

De drie mannen vragen de hulp van het publiek om meer informatie te kunnen verkrijgen

over de periode uit WOI. Mensen met informatie of spullen kunnen zich melden bij Douwe

van der Bijl via de Centrale Bibliotheek in Groningen.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie over

talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een initiatief

van Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 2, juni 2013

35


Service

Zomeractie voor leners

Van 1 juli tot en met 28 juli is het niet nodig

extra leentijd te kopen want de uitleentermijn

van (luister)boeken is dan maar liefst

zes weken! Kijk voor de uitgebreide

spelregels op onze website:

www.mijneigenbibliotheek.nl

Zomervakantie

maandag 8 juli t/m zondag 18 augustus

De bibliotheken in de stad Groningen zijn

tijdens de zomermaanden als volgt

geopend:

Centrale Bibliotheek

ma t/m vr 13.00-18.00 uur

za

11.00-16.00 uur

De Wijert, Van Iddekingeweg 183,

ma, wo en vr 14.00-17.00 uur.

Maaltijden aan huis

bezorgd!

‘Apetito’ bezorgt vriesverse en warme

maaltijden aan huis. Vriesverse maaltijden

wekelijks op een vaste afleverdag; warme

maaltijden op dagelijkse basis, 365 dagen

per jaar.

Van de Hollandse keuken tot internationale

specialiteiten: er is keuze uit een assortiment

dat uit meer dan 125 maaltijden, soepen en

desserts bestaat. Ook voor dieetvormen en

speciale voedingsgewoonten, zoals

natrium arm, glutenvrij, vegetarisch, halal en

gepureerde maaltijden bent u bij apetito

aan het juiste adres.

Als klant van apetito maakt u kosteloos

gebruik van de diensten van gediplomeerde

diëtisten. Zij beantwoorden al uw vragen

over voeding en diëten en geven desgewenst

advies over gezonde voedings patronen.

Wij werken samen met diverse Thuiszorgorganisaties

en met de Gemeente Groningen.

Wij kunnen uw aanvraag voor bijzondere

bijstand voor uw maaltijden verzorgen

namens en voor de gemeente Groningen.

Onze klantenservice informeert u hier graag

over.

Informatie: klantenservice 0800-023 29 75

of www.apetito.nl.

Onze service gaat verder dan het gewoon

afgeven bij de deur: we helpen mensen met

bijvoorbeeld het openen van de maaltijd of

het in de vriezer zetten van de maaltijden.

En heel belangrijk: we hebben ook een

signaleringfunctie, dat wil zeggen dat we

aan de bel kunnen trekken als er iets niet

helemaal goed gaat bij onze maaltijdgebruikers.

De waarderingskaart

- ook voor jonge

mantelzorgers!

De Gemeente Groningen wil mantelzorgers

waarderen voor hun inzet en zorg voor een

ander, dus ook de jonge mantelzorgers. De

waarderingskaart heeft coupons met

aanbiedingen en acties in 2013, bijvoorbeeld

naar de bioscoop voor 1 euro of gratis

zwemmen en schaatsen in Kardinge. De

waarderingskaart is persoonsgebonden en

kan afgehaald worden bij de Stip bij u in de

wijk, het Zorgloket van de gemeente

Groningen, jongeren ontmoetingsplek

Jimmy’s of bij Humanitas.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en

jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een

Zorgt u voor iemand die ziek,

oud of gehandicapt is?

Dan bent u mantelzorger.

Wie zorgt er voor u?

Met welke vragen kan ik bij het mantelzorgspreekuur

terecht?

- over uw mantelzorg situatie

- informatie over het mantelzorgcompliment

- informatie over respijtzorg

- advies over (her)indicatie of professionele hulp

- u wenst een luisterend oor

- u wenst extra ondersteuning

- u wilt graag met andere mantelzorgers in

contact komen

- u wenst dat bepaalde regelzaken overgenomen

worden

zieke ouder, broer(tje) of zus(je) of met een

zieke opa of oma die in de directe omgeving

van het gezin woont en intensieve verzorging

nodig heeft. Er kan sprake zijn van een

lichamelijke beperking, een psychische

ziekte, verslavingsproblematiek of van een

verstandelijke beperking. Deze jongeren

hebben vaak taken en zorgen die niet bij

hun leeftijd passen, daarom helpt Humanitas

hun de (kop)zorgen even te vergeten.

Binnen het project JMZ Groningen Stad zijn

vrijwilligers actief die jonge mantelzorgers

individuele ondersteuning bieden, leuke

activiteiten organiseren zodat zij hun

zorgen even kunnen vergeten of geven zij

praktische informatie. Ook wordt er dit jaar

weer een vakantieweek georganiseerd voor

jonge mantelzorgers. Meer weten: www.

humanitasgroningen.nl

Ben jij of ken jij een jonge mantelzorger?

Breng hem/haar op de hoogte van de

waarderingkaart en/of het ondersteuning-

Mantelzorg spreekuur Groningen-zuid

- MFC de Wijert: iedere donderdag van 9.00 t/m

12.00 uur.

- Maartenshof Hoornse Meer: iedere dinsdag

van 9 t/m 12.00 uur.

Voor alle mantelzorgers in Groningen-zuid

Is het voor u niet mogelijk om naar het

mantel zorgspreekuur te komen, dan kunt u ook

telefonisch contact opnemen met Annemiek

Hardenberg 06-13653792

36 Helperbel nr. 2, juni 2013

37


Service

Bezorger Helperbel

Redactielid Helperbel

Handige telefoonnummers

Het wijkcomité Helpman zoekt bezorgers

voor de Helperbel. De wijkkrant wordt

vier keer per jaar verspreid. Voor het

rayon Helpman-Oost/Coendersborg zijn

we op zoek naar een iemand die de

Helperbel huis-aan-huis wil bezorgen.

Belangstellenden kunnen voor informatie,

zoals over tijdsbeslag en hoogte van

de vergoeding, contact opnemen met de

redactie via redactie@wijkhelpman.nl.

Wegens uitbreiding van de redactie is de

Helperbel op zoek naar wijkbewoners

die daarvan deel uit willen maken. Hebt

u plezier in schrijven en bent u geïnteresseerd

in het wel en wee van de wijk

Helpman en zijn bewoners? Dan zou het

heel fijn zijn als u onze redactie komt

versterken!

Het redactiewerk is vrijwilligerswerk. We

komen ongeveer acht keer per jaar

bijeen om de samenstelling van de

wijkkrant te bespreken en de taken te

verdelen. Belangstellenden verzoeken wij

contact op te nemen via

redactie@wijkhelpman.nl

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Elzelien Noordijk 5250191

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Liesbeth Fransen

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 2, juni 2013

39


Vooruitblik nummer 3:

• Sterrebosconcerten weer gestart

• GLTB viert feest

• Wijzigingen tandartspraktijk Verlengde Hereweg

• Tweede kunstmarkt van Helpman

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

tot 16 augustus a.s. sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines