Views
10 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

Samenwerkingsverbanden opbouwwerk en sociaal-cultureel werk: • Projectleiding gemeente Nijmegen • Afdeling Ontwikkeling Tandem, projectcoördinator Tandem OBAZ-Kolpingbuurt • Jongerenwerk Tandemfiliaal Goffert/Willemskwartier • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), afdeling Culturele en Maatschappelijke Vorming, projectmedewerker ABCD • St. Buurtcomité Kolpingwijk • St. Wijkwerk, werkgever medewerkers • Praktijk Trainings Centrum (PTC), trajectbegeleiding medewerkers onderhoudsdienst • St. Onderwijs en Milieu (SOM) • Talis Woondiensten • Nijmeegs Instituut Maatschappelijk werk (NIM) • Politie Nijmegen • Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtsgebieden (LSA) Algemene conclusies doel opbouwwerk: • In de afgelopen twee jaar is een breed scala van activiteiten tot stand gekomen, gericht op diverse leeftijdscategorieën en onderwerpen. • De deelname aan deze activiteiten is groot. Dit geldt zeker ook voor de bewoners die zich inzetten om deze activiteiten voor te bereiden en uit te voeren. Nog niet alle bewoners wor den bereikt, met name de volwassen buurtbewoners van allochtone afkomst nemen nog onvoldoende deel. • Met de komst van het buurtontmoetingscentrum zullen, naar verwachting, én het aantal activiteiten, én de deelname toenemen. • Het proces om invloed en zeggenschap over keuzes en middelen te verkrijgen en daarover verantwoordelijkheid te dragen verloopt moeizaam. Wel is, zowel bij de bewoners(vertegenwoordiging) als bij de instanties (gemeente en Talis), de bereidheid aanwezig om op deze weg voort te gaan. Dit uit zich o.a. in het functioneren van het buurtcomité ten aanzien van zelfstandige activiteiten (bijvoorbeeld Kolping Digitaal en onderhoudsdienst) en de diverse overleggen met de gemeente (bijvoorbeeld over budgetverantwoordelijkheid) en Talis (bij voorbeeld onderhoudsdienst). • Volgens ABCD worden: a. capaciteiten van bewoners veel meer gezocht en benut; b. idem met betrekking tot capaciteiten van instanties. Het werken met de ABCD benadering begint zijn vruchten af te werpen. Tegelijkertijd kunnen we concluderen dat het besef om verschillende (groepen) bewoners en ook overheden en instanties als ‘bron’ te benutten en zo te benaderen (en daar zelf dus wat voor doen) nog langere tijd zal vragen om het voordeel daarvan maximaal in te zien en te gebruiken. Accenten in 2004 Volgens het werkplan opbouwwerk “Speerpunten 2004” liggen de accenten op: • ontmoetingscentrum; coördinatie inzet sociaal-cultureel werk, ondersteuning bij opzetten activiteiten, advisering en ondersteuning beheer en gebruik centrum; • voortzetting diverse activiteiten; coördinatie inzet sociaal-cultureel werk, ondersteuning diverse buurtgroepen bij voorbereiding en uitvoering activiteiten; • voortzetting en verdere ontwikkeling ABCD; o.a. een tweede ronde capaciteitenonderzoek (enquête), specifiek gericht op jongeren, ouderen en allochtonen. BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 80

Colofon tekst Ids Breeuwsma Hay van der Sterren interview hoofdstuk 6, eindredactie vormgeving foto’s Joske Lamers Antoinet Broeder, grafische vormgeving Saskia Keurentjes Joop Wijers Ids Breeuwsma projectleiding OBAZ/ABCD Kolpingbuurt Frans Brukx, Tandem afdeling Ontwikkeling Met dank aan alle Kolpingbuurtbewoners Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. © Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen januari 2005

Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Bijlage 7 Kwanitatieve risico analyse Toorank - Gemeente Nijmegen