18.09.2018 Views

September 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 710 –– september December 2015 2018

Waar is Julius deze kerst?

Quintusschool Glimmen viert vijfde verjaardag

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij Door woonde Marjolein al Dresden-Hommes

meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. Het is alweer Julius vijf jaar werd geleden in Glimmen dat de scholen wel de in Glimmen ‘bosjesman’ geschiedenis in zijn schreven schild? De door sporen als christelijke liepen verder en openbare het bos basisschool in richting

genoemd. samen één school Zijn kop te vormen. was CBS markant, de Marke als en een OBS schilderij,

Meent bestonden eendenkooi, al sinds maar mensenheugenis bogen daar naast plotseling elkaar af in richting ons kleine de

doorgroefd. dorpje. Als kind Maar groeide met je heldere dan ook ogen grotendeels die straalden. op met slechts Julius een Rijksstraatweg deel van de kinderen en waren uit vervolgens het dorp. Zelf niet kan meer ik mij te nog volgen goed

was herinneren de vriend dat ik van als velen. kind tussen Altijd de bereid middag om vanaf te helpen De Meent met terugfietste door de vele naar voetsporen mijn huis en en onderweg hondenpoten kinderen van van de De Glimmer Marke

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

tegenkwam die in tegengestelde richting naar hun huis fietsten. Meestal honden knikte en hun ik of eigenaren. zei zacht gedag, Jan ging maar samen als de met ‘grote bewoners jongens’

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

met mij mee fietsten zei ik niets, dat was namelijk niet de bedoeling. Jacob Het en was Zwanet toen eens bij onuitgesproken de familie Goedhart regel dat vragen je niet of met ze

Quintusbos om er te leren

over

kinderen

paddenstoelen,

van de andere

rupsen,

school omging, ik wist niet beter dan dat.

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

spechten en ijsvogels. Wat

keer was al wel een week

Julius In het schooljaar vroeger 2012-2013 voor werk komt er, voornamelijk vanwege een eigen kinderopvang heeft voor alle leeftijden. Een jaar later

geleden volgens mevrouw

had een slechte gedaan prognose was een aangaande goed leerlingenaantallen, een fuseert ook de Rieshoek uit Noordlaren met de Quintusschool

Goedhart. Dan maar eens aan

bewaard projectgroep geheim. tot stand met Daarover de beide directeuren, leerkrachten, Glimmen.

de overzijde vragen bij Flora

zei ouders, hij niets. de VCBG Waarom (Vereniging eigenlijk Christelijke Basisschool Glimmen),

& Fauna. En ja hoor, daar was

niet? stichting Baasis en een externe projectleider. Heel zwart-wit Nu, vijf jaar na de geboorte van Julius de nieuwe die dag dorpsschool, ervoor aan spreek het

Het gezegd, was had twee de Meent dagen het imago voor vooral goede schoolresultaten ik directeur Nicolet Bos over einde het proces van wat de middag na de fusies geweest in de

kerst te boeken, toen maar het licht minder op goed Julius’ te zijn in de sociale ontwikkeling school plaatsvond. Nicolet vertelt om een dat het paar zeker tuinhandschoenen

het begin niet

kamer van kinderen. ‘s avonds De Marke niet had werd het imago zeer goed te zijn in het makkelijk geweest is. De eerste twee kopen, jaar kwamen aanmaakblokjes,

en vertrokken

ontstoken. stimuleren Dat van hij de ‘s ochtends sociale

roggebrood verschillende en een voorraad tijdelijke

niet ontwikkeling verscheen van aan kinderen, het ontbijt

fruit, directeuren, minstens waarna genoeg Leonie voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

maar bleef achter wat betreft

vijf dagen. Magnin de Het directeur werd werd steeds van

tevergeefs naar hem vroegen

schoolse prestaties. Hoe

vreemder…

de school. In de tussentijd

om een wandeling te maken

door

het ook

de

werkelijk

sneeuw.

was,

Ongerust

het

*Wat heeft moest het Julius team met de al school dat

werd cultuurverschil door huisgenoten op de beide op

voedsel draaiende dekens moeten en houden, hoe

zijn scholen kamerdeur is in ieder geval geklopt. groot. Jan

heeft terwijl hij de dat school meegenomen?

te maken had

van Splunder, de eigenaar van

Steeds met meer allerlei vragen opstart maar perikelen. geen

het Er huis, volgt kwam een aanzetten pittig, mooi, met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

openging emotioneel, werd waardevol duidelijk proces dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel Het binnen is echter voor een postzegels zeer sterk

moest met het zijn. gevoel Op het van bed winst stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en team vroeg; gebleken. wat is hier Zowel aan de

Oud en verlies en roestig. bij beide Leeg. scholen. En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal

basisvakken

aan Roos.

als het

Roos

nieuwe

had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Vragen als welk pand in stand

onderwijsconcept komen

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen gehouden een wordt, aantal hoe huisgenoten om met Jan voorop de trap

steeds meer en beter uit de

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

af gaan op weg met naar de verschillende

buiten om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

verf.

het

De

kereltje

kern van

ophaalde.

leerkrachten

De

was. identiteiten Ook in en de culturen, tuin heerste welke feesten echter en doodse tradities stilte, neemt op de het vrouw blijft bestaan met verschillende en het onderwijsconcept kerstkleuren groeit in haar uit tot haar een manier kwam

constante nieuwe school suizen over van en nog de veel A28 meer, na, wat worden trouwens in werkgroepen een stuk erbij van staan lesgeven en vertelde en werken. dat haar man Adriaan, die imker is en

minder besproken luid en was krijgen dan een normaal plek in door het uiteindelijke flinke laag fusierapport. sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

gisteren Het schooljaar gevallen 2013-2014 was. Oh is ja, de verse geboorte sneeuw, van dat onze geeft eigen verse paar Met keer Leonie had heeft gezien het bij team het hard huisje doorgewerkt aan de Drentse om dit, Aa naast op het en

sporen… Quintusschool En ja Glimmen. hoor, richting Eén dorp het één berghok school. liepen Kidsfirst voetsporen is bereid terrein met de van reguliere de boomkwekerij eisen van de inspectie dat verboden voor elkaar toegang te krijgen. is voor Na

van gevonden één een persoon locatie te en openen daarvandaan binnen de richting school, zodat de het zandweg dorp het drie publiek, jaar, neemt vlak Nicolet, bij de boerderij tot dan leerkracht van de op familie de Quintusschool, Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - september december 2015 2018 1


waarbij balans soms ver te zoeken is. In het vorige schooljaar

ontving de Quintusschool Glimmen de officiële titel

‘Kindertalentfluisteraarschool’, een predicaat wat je alleen kunt

krijgen als je het talentonderwijs op zeer goede wijze weet te

integreren in je onderwijs.

Nicolet vertelt dat ze nog lang niet uitontwikkeld zijn op school,

het onderwijs an sich maar zeker ook het talentonderwijs blijft wat

haar betreft een kwestie van ontwikkelen en bijstellen. Ieder kind

is uniek en heeft zijn of haar eigen talent, evenals de leerkrachten

en de ouders. Het is dus met iedere leerling opnieuw een

uitdaging om de juiste balans voor dat unieke kind te vinden.

het stokje over van Leonie. “Ik heb er erg veel zin in”, zegt Nicolet

enthousiast. Ze legt uit dat de Quintusschool een unieke school

is geworden. Het team is unaniem enorm gedreven om het

talentonderwijs door te ontwikkelen en alle verschillende kinderen

te kunnen laten bloeien. Nicolet legt uit dat talentonderwijs gaat

over datgene waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt.

“De meeste mensen denken dat het gaat over dingen waar je

nu eenmaal heel erg goed in bent, dat is niet per definitie jouw

talent. Je kunt ergens heel erg goed in zijn, zonder dat je er blij

van wordt of energie van krijgt”. Op de Quintusschool wil men

kinderen meegeven dat ze trots zijn op zichzelf, weten waar

ze goed in zijn en waar ze hun energie vandaan kunnen halen

naast alle taken die op hen afkomen op de middelbare school en

daarna. Niet alleen weten waar je goed in bent is dan van belang,

maar Nicolet vertelt dat het ook belangrijk is te weten waar je niet

goed in bent en hoe je daarmee om kunt gaan.

Nicolet vertelt dat de school komend jaar graag meer gebruik wil

maken van de verschillende talenten van leerkrachten, ouders

en de omgeving in de vorm van bijvoorbeeld workshops. Indien

u als lezer denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, meldt

u zich dan vooral bij de school. Nicolet concludeert dat de fusie

zeker geslaagd is, er is nu een hele mooie dorpsschool ontstaan,

waarbinnen talent en identiteit in brede zin een belangrijke plek

inneemt.

De Quintusschool wil naast de basisvakken kinderen leren

zichzelf te handhaven in een snelle en drukke maatschappij,

Nieuws vanuit de Groenenberg

De zomerperiode is weer voorbij, de drukte komt er weer aan, alle

clubs en verenigingen beginnen weer met repeteren, wedstrijden

en vergaderingen. Vrijdag 28 september willen we nadrukkelijk

stilstaan bij de opening van het seizoen: vanaf 17.00 uur is

iedereen van harte welkom voor een drankje en een hapje. Dat

valt dan samen met de opening van een nieuwe tentoonstelling,

waarover elders in de Glimmer’lei meer wordt gezegd.

We zijn nog steeds aan het nadenken over de inrichting van de

ruimte van het jeugdhonk, maar we gaan er van uit dat in het

najaar daar iets moois gaat ontstaan.

Er is ruimte voor nieuwe activiteiten in het dorpshuis, met name

overdag en in het weekeinde. Ideeën zijn welkom, initiatieven

worden op prijs gesteld, de ruimte is er. Neem gerust contact op

met Henk Wildeboer, onze beheerder, om te overleggen, er is

veel mogelijk.

We denken ook na over de gevolgen van de herindeling. Het is

moeilijk inschatten hoe dat gaat uitpakken op de langere termijn

voor de Groenenberg, maar we denken nu al wel na over de

vraag wat we de politiek mee willen geven om rekening mee te

houden: een dorpshuis als plek voor dorpsverenigingen met de

beschikking over een grotere zaal en de mogelijkheid om elkaar

te ontmoeten vinden we essentieel en noodzakelijk voor de

leefbaarheid in ons dorp.

Nogmaals, iedereen van harte welkom op vrijdag 28 september

vanaf 17.00 uur in de Groenenberg voor de opening van het

nieuwe seizoen.

Hartelijke groet, Jan Hommes, voorzitter

2 Glimmer’lei - september 2018


Agenda

Agenda dorpshuis De Groenenberg, september – oktober

Wekelijks:

maandagavond de Schuttersvereniging

dinsdagavond de biljartclub

woensdagmiddag de knutselclub

woensdagavond toneelclub Glemmini

18 september Vrouwen van nu

21 september Vrijdagavondcafé

25-26 september Kledingbeurs (kinderen)

Fotoclub Beeldspraak

28 september Opening seizoen en opening expositie zie

elders in dit blad

2 oktober Plaatselijk Belang

5 oktober Vrijdagavondcafé met eten

9-10 oktober Kledingbeurs (volwassenen)

Fotoclub Beeldspraak

13 oktober Playback

4 mijl for you

16 oktober Glimmen gasvrij voor alle inwoners

19 oktober Vrijdagavondcafé met eten

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Kramperen

Wij zijn weer in Glimmen na drie weken vakantie. Vorig jaar niet

weg geweest en daar kreeg ik zoveel vragen over van anderen

die mij voor gek verklaarden dat wij thuisbleven. De vakantie is om

uit te rusten en om bij te tanken, zeiden ze. Maar wat een gedoe

is de vakantie. Je gaat subtiel bij vrienden en bekenden vragen

waar zij heen gaan (wij moeten in ieder geval verder weg dan zij);

ze gingen naar Frankrijk en Spanje, wij dus naar Italië (staat leuk

op facebook). Een heel jaar hard werken en sparen voor een paar

weken vakantie. Een goedkope tent gekocht bij de Vrijbuiter die

over de kop is, kookgerei, luchtbedden en meer van die zooi die

je nodig hebt. De weken voordat je weg gaat veel gestress over

wat je allemaal mee moet nemen. En dan breekt de dag aan dat

je weg gaat; veel in de file gestaan maar je moet er wat voor over

hebben. Als je er eens goed over nadenkt, is het toch eigenlijk van

de zotte. Je hebt het thuis goed voor elkaar: een duur bed, een

mooie wc, fatsoenlijke bekers en borden en andere luxe. Daar ga

je voor veel geld met een toiletrol over de camping. En dan de

afwas: met een teiltje naar het washok (thuis is er een vaatwasser),

slapen op een luchtbed die langzaam leegliep en koken op een

primitief kooktoestel. En dan die rot tent die je na afloop niet meer

in de te kleine beschermhoezen krijgt, en dan weer in de file terug

naar huis. Mooi weer gehad, maar ja dat was het hier ook. Bekaf

kwamen we weer thuis. Een flinke zooi wasgoed (dagen mee bezig

geweest) en totaal uitgeblust. Het volgend jaar blijven wij weer

gewoon thuis, goedkoper, beter voor je hart en hier heb ik alle luxe

die ik wens: een goed bed, een leuke tuin, een mooie omgeving en

een heerlijke wc. Ja, mensen het poept toch nergens zo lekker als

op je eigen wc.

Berend.

Waar of niet waar?

Lees kritisch en geloof niet alles

Af en toe publiceren we berichten die twijfelachtig zijn. Kloppen ze

of niet? De redactie doet dit om de lezers in Glimmen scherp te

houden. Een soort oefening om kritisch te blijven in een tijd waar

nep-nieuws hoogtij viert. Deze maand gaat ons berichtje over een

plantje, dat groeit nabij de Drentse Aa in Glimmen. Het plantje

heet Japanse Duizendknoop. Ze noemen het een 'invasieve' plant

of “sloper”, en dat zegt genoeg. Als je die in je tuin hebt, kom je

er niet meer vanaf. Veel mensen maken de denkfout dat ze hem

kunnen maaien. Maar de maaisnippers vormen het begin van een

nieuwe invasie. De plant groeit in een seizoen wel een paar meter.

Wortels kunnen zelfs de fundering van gebouwen aantasten. Ja

ja, in Glimmen groeien gevaarlijke planten. Zelfs de waarde van

vastgoed daalt als er Japanse Duizendknoop is vastgesteld. Maar

er is ook goed nieuws te melden. Dat de plant eetbaar is, is nog niet

zo bekend. De Japanse duizendknoop is familie van de Rabarber

en de smaak lijkt daar ook wel op. Het is eigenlijk een behoorlijk

gezonde groente, met veel vitamine A en mineralen en een bron

van resveratrol. De plant wordt ook gebruikt bij moderne ziektes

zoals Alzheimer, Parkinson, MS en waar toxines een rol spelen

zoals Lyme. Tja, is dit verhaal nu waar of is het uit de duim gezogen

door de redactie?

Zoek de schat en win 50 euro!

Ook dit jaar speelt de redactie weer het spannende spel met haar

lezers: zoek de schat! We hebben ergens in ons geliefde dorp

Glimmen een doosje verstopt met daarin een waardebon van 50

euro contant te verzilveren bij Flora & Fauna. Altijd al eens die

zeer gewilde schat van de Glimmer’lei willen vinden? De roem van

jouw foto in de lei? Die vijftig euro in jouw broekzak? Let dan goed

op; iedere maand geven we u een hint, die u dichterbij de locatie

brengt waar u het doosje zult vinden.

De derde hint die wij u

geven is de volgende:

“Ga het hoekje om

wees sportief”

Alle lezers veel succes gewenst bij het zoeken…

Glimmer’lei - september 2018

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

4 Glimmer’lei - september 2018


Voedselbos organiseert

‘grote bomenactie’

In de Glimmer’Lei van juni heeft u uitgebreid kunnen lezen over

het Voedselbos aan de Meentweg. De plannen zijn inmiddels

weer een stukje verder uitgewerkt en hieronder kunt u lezen

over de volgende stap.

Een van de initiatiefnemers, Marlies Duran, heeft als tuin- en

landschapsontwerper een prachtig ontwerp gemaakt voor het

Voedselbos. Echter, voordat hiermee aan de slag kan worden

gegaan moet er een andere plek worden gevonden voor de 3000

kwekerijbomen die nu nog op het perceel staan. Een aantal eetbare

soorten kan blijven en krijgt een plek in het ontwerp. Voor de overige

bomen wordt een goede bestemming gezocht.

Grote Bomenactie

Daarom start in september een grote Bomenactie om de ‘overbomen’

een nieuwe plek te geven en te voorkomen dat ze in de

versnipperaar terecht komen. Een derde van deze taaie bomen met

karakter is geschikt voor verkoop. De resterende bomen doneren wij

graag met uw hulp aan ideële projecten en natuurbestemmingen.

Het eerste project is de ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst die

graag met deze bomen schaduw wil geven aan de dieren.

Help je mee om het voedselbos te Glimmen een vliegende start

te geven, de bomen een tweede leven en je steentje bij te dragen

aan een leefbare, groene wereld? Koop een boom of doneer online

vanaf 21 september op voedselbosglimmen.nl/bomenactie

Rondleiding

Op zaterdag 29 september 14.00 – 17.00 wordt er een rondleiding

op het perceel (Meentweg Glimmen tegenover nr. 17) om het plan

toe te lichten en is het mogelijk om de bomen te bekijken. Komen

jullie ook? Geef je dan op via contact@voedselbosglimmen.nl. Eind

september zijn de initiatiefnemers Marlies en Madeleine Duran ook

nog eens jarig, een mooier cadeau dan een donatie voor een boom

kun je hen niet geven!

Bekijk korte filmpje en onze website voor meer informatie

Heel graag tot ziens, namens Stichting Voedselbos te Glimmen.

Voor ontspanning en ter behandeling van klachten:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Wellicht vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar.

Aangesloten bij de beroepsverenigingen NVST en CPION.

Expositie in De Groenenberg

Vrijdag 28 september 2018 wordt om 17.00 uur in dorpshuis

De Groenenberg in Glimmen, de expositie geopend van drie

bijzondere kunstenaars: Ria Caspers, Hans Cappon en Adri

Schutter. Tegelijk met de opening van het dorpshuis.

Ria Caspers werkt afwisselend met klei, was en kleurige stoffen.

Zo geeft ze haar eigen belevingswereld vorm in schilderijen en

beelden. In de vitrine van de Groenenberg zijn kleine mensbeelden

van haar hand te zien.

Caspers over haar werk: “de afwisseling van het werken met klein,

was en stoffen is voor mij de ultieme manier om te werken.

De basis van het werk van Hans Cappon wordt gevormd door

een collage van foto's, zowel zelfgemaakte foto’s als foto’s van

internet. Samen vormen ze een fantasie. Die fantasie schildert hij

zo fotografisch mogelijk.

Cappon over zijn werk: “het doel van mijn werk is het verbeelden

van mijn dromen en fantasieën”.

Tijdens zijn burn-out in 2015 kwam Adri Schutter in contact met de

schilders Erik van Ommen en Henk Helmantel. Deze inspireerden

hem om ook de kwast ter hand te nemen. Hij schildert realistisch,

stillevens en vogels en maakt gebruikt van olieverf.

Schutter over zijn werk: “mijn eigen kunst, mijn eigen medicijn“.

De expositie is t/m eind december te zien in dorpshuis De

Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen.

Voedselbos-Pluk-Recept

September

September is de herfstmaand of fruitmaand, een topmaand voor het

plukken-uit-de-natuur! Paddenstoelen, appels, herfstframbozen,

teveel op te noemen. Van de vlierstuiken zijn de bessen prachtig

donkerpaars, dan bezitten ze volop vitamine C. Een prima sap om

de winter mee door te komen. Het pure sap heeft een sterke smaak,

dus wel voor liefhebbers. In combinatie met appelsap is het voor

veel mensen beter ‘te pruimen’:

1. Voor 1 ltr. sap pluk je 1,5 kilo rijpe, donkerpaarse bessen;

2. Knip zoveel mogelijk van de steeltjes weg, was de bessen en

kook ze 20 minuten;

3. Zeven met de roerzeef (of passeerzeef), of door een schone

doek (zonder zeepsmaak) uit laten lekken;

4. Nu het sap nog een keer goed doorkoken;

5. Glazen flessen (steriliseren in kokend water) tot de rand vullen en

met schone schroefdop afsluiten.

Zo komt Jan Splinter door de winter!

Een recept van Voedselbos te Glimmen,

Marlies en Madeleine Duran

Tel: 06 46485575 | Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

Glimmer’lei - september 2018

5


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

6 Glimmer’lei - september 2018


Verslag festival Appelbergen op 31 augustus

Een geslaagde 6e editie!!! We hadden in ieder geval het weer mee: overdag heerlijke temperaturen om op te bouwen en ‘s avonds

weliswaar fris maar daardoor geen muggen en geen regen. Dit jaar vroegen we de artiesten om naast een eigen optreden ook de

verbinding met andere artiesten te zoeken en dat lukt in enkele gevallen heel goed. Ook wilden we dit jaar iets bijzonders doen voor de

vrienden van het festival en dat werd een etentje voorafgaand aan het festival in de Groenenberg. Met dank aan veel vrijwilligers werd

dit ook een succes en een mooie opmaat voor een sfeervolle avond in het bos.

We gingen na de lustrumeditie weer terug naar de basis met artiesten

uit Glimmen en naaste omgeving. En dat leverde naast herkenning

ook nieuwe gezichten op. Wat te zeggen van Floor Koopman!

Begeleid door Michelle Bazuin (zie de verbinding) verraste dit 14 (!)

jarig talent ons met een prachtige stem! Hieraan voorafgaand had

de Smit al afgetrapt; een heerlijke band met vrolijke, aanstekelijke

Nederlandstalige liedjes. Zij openden het festival. En dan de Drift.

Een band die door Glimmenaar Reinier vd Molen is opgericht en

pas sinds kort in een nieuwe samenstelling opereert. De sound klinkt

inmiddels al erg boeiend, met mooie arrangementen. Michelle liet

overigens toen horen dat ze als zangeres met een band heel goed

uit de voeten kan. Na de pauze kon ze trouwens ook solo met gitaar

ons boeien. Van de jeugd naar de iets oudere Glimmense bard Eltjo.

Ook nu was Eltjo op z’n best en erg gevarieerd met zelfgemaakte

liedjes en verder lekkere popliedjes en folk. Zelfs een liedje op een

dulcimer die hij nog maar net had. Heerlijk optreden zo vlak voor de

pauze.

Na de pauze vulden Jonne van Bruggen en Marjon Plantinga de

inmiddels nachtelijke hemel met prachtige muziek van piano en

dwarsfluit uit “As it is in heaven” waarna een gelegenheidskoor het

geheel sfeervol aanvulde met de twee bekendste liedjes uit de film:

Gabrielle’s sang en Lena’s sang. En toen kregen we Yumi nog!! Zij

pakte ons allemaal in met een Japans liedje maar nog meer met een

fantastische vertolking van Bloed, zweet en tranen van André Hazes.

Ook zij zong vervolgens nog een nummer met de Drift. Wat heeft zij

ontzettend veel mogelijkheden!!

Alles werd soepel aan elkaar gepraat door Marjan Koekoek.

Inmiddels ook al een bekende presentatrice bij ons en dat doet ze

telkens op een spontane en warme manier. En zo was het al heel

snel half 11 en donker in het bos. Niet overal want de twee paden

waren sfeervol verlicht door honderden lampjes. Het mochten dit jaar

geen fakkels zijn vanwege de droogte maar deze verlichting mocht

er ook zijn. Hulde voor al die vrijwilligers die tot diep in de nacht

hebben staan opruimen.

En wanneer die is? Over die vraag gaat het bestuur zich de

komende tijd buigen. Bezoek vooral ook onze website www.

festivalappelbergen.nl omdat hier een uitgebreider verslag en veel

prachtige foto’s komen te staan.

Jaap Bakker

Glimmer’lei - september 2018

7


Sportieve Glimmenaren

Door Frans Somers

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Glimmen Sportdorp. Zo afficheert ons dorp zich graag. En

niet voor niets, want er lopen hier nogal wat sportieve types

rond. Veelal zelfs letterlijk: De 82-jarige Gerrit Meijberg heeft dit

jaar voor de 30ste maal de Strandzesdaagse voltooid en Jan

Dijkema (80) en Tjaart Vrieling (75) grossieren in kruisjes van

de Nijmeegse Vierdaagse. En als lopen niet meer gaat, dan kun

je de 4-mijl van Groningen nog altijd in een rolstoel afleggen,

zoals Petra van Bergen (55) regelmatig doet.

Gerrit Meijberg liep zijn eerste Strandzesdaagse in 1989. Het

idee voor deze barre tocht van circa 140 km over het strand van

Hoek van Holland naar Den Helder ontstond bij Gerrit op een

verjaardagspartijtje in 1989, toen zijn schoonzus erover begon.

Het is een hele uitdaging, want je loopt vaak over rul zand, het kan

keihard waaien en stortregenen of juist heel heet zijn. Gerrit heeft het

allemaal meegemaakt. Dit jaar was het meer dan 30°.

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26 26

Afspraak maken?

Afspraak maken?

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl

behandelingen op clarycare.nl

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

06 412 66 754

06 412 66 754

06 412 66 754

Tjaart Vrieling en Jan Dijkema met hun kruisjes

Je loopt gelukkig wel van de zon af. ´s Avonds slaap je in een tent

op kampeerterrein. De organisatie zorgt wel voor de bagage en de

overnachting, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Soms

liep Gerrit de tocht alleen, maar zijn vrouw Jannie heeft ook vier keer

meegedaan. En andere keren was hij vergezeld van zijn dochter of

van andere Glimmenaren. Zo liep de inmiddels helaas overleden exbeheerder

van het dorpshuis, Roelof Kroeze vijftien keer met hem

mee. Ook Klaas Poppinga was enkele keren van de partij, compleet

met Nordic Walking stokken. Maar: You never walk alone, ook als je

in eentje gaat. In de avond is het vaak bijzonder gezellig, waarbij het

bier niet zelden rijkelijk vloeit en een aantal wandelaars – ondanks

de geteisterde spieren – zelfs nog aan wat pasjes op de dansvloer

waagt.. Er mogen maximaal 1000 mensen deelnemen, maar omdat

je veel daarvan elk jaar terugziet, wordt het ook een beetje één grote

familie. Bij de finish wordt de polonaise gedanst en de worden de

deelnemers in de bloemetjes gezet.

Aparte types doen er ook mee. Zo had je de Zaligspreker, die “Zalig

zijn zij die het volbrengen” op zijn jasje had staan. En er was een

Tante Ans, oftewel De Barones. Die liep heel langzaam en kwam

doorgaans als laatste aan. Maar ze wist altijd een paar heren als

‘butler’ te charteren om haar tentje op te zetten en andere diensten

te verrichten.

Het vervelendste wat Gerrit heeft meegemaakt in de loop der jaren?

Dat waren wel de sanitaire voorzieningen in het begin. Je moest

8 Glimmer’lei - september 2018


je behoefte doen achter een kleedje. Niet echt fris en ook weinig

privacy. Je moest wel ongeveer overal schijt aan hebben om je

daartoe te laten verleiden.

Gerrit is overigens niet alleen een volhouder op het Hollandse

strand. Hij heeft ook 30 jaar voor de klas gestaan aan basisschool

De Marke en is inmiddels al 55 jaar getrouwd met Jannie. En de

Strandzesdaage blijft hij doen zolang hij daartoe in staat is. Dus

hopelijk nog vele jaren!

Maar we hebben nog meer Krasse Knarren in ons dorp. Zo zou

je Tjaart Vrieling (75) en Jan Dijkema (80) toch zeker wel mogen

noemen. Sportiviteit kent geen leeftijdsgrenzen, zeker niet in

Glimmen. Tjaart heeft inmiddels 14 kruisjes van de Vierdaagse

van Nijmegen verzamelt, en Jan Dijkema zit hem op de hielen met

10. Hoe meer kruisjes je krijgt, hoe mooier ze worden: van brons,

via zilver naar goud en met verschillende inscripties. Beide heren

zijn inmiddels toegetreden tot het illustere gezelschap van gouden

kruisdragers. Daarmee kom je in aanmerking voor bijzondere

privileges, zoals toegang tot de VIP-tent.

Tjaart is in 2005 begonnen. Samen met zijn vrouw Metje liep hij toen

de 40 km. Daarna werd het 30 km. Metje heeft hem daarbij nog negen

keer vergezeld, maar is inmiddels afgehaakt wegens problemen met

de knie. Tjaart heeft ook een moeilijke tijd gehad, want die werd in

november 2016 geopereerd aan de prostaat. Het heeft hem niet echt

gehinderd om in 2017 toch nog weer vrolijk mee te doen aan de

4-daagse. Met wat meer moeite dan anders weliswaar, maar toch.

Een andere keer deed Tjaart zich bij een controle als ‘dement’ voor.

Zo kon hij zijn ‘begeleidster’ - oftewel wandelpartner - legitimeren, die

een later startbewijs had.

Waarom bezielt een mens eigenlijk om aan een Vierdaagse mee

te doen? Voor Jan is het eigenlijk begonnen in militaire dienst.

Helaas heeft hij de eindstreep toen niet gehaald. Toen jaren later

een ex-collega hem op een feest van zijn voormalige werkgever KPN

overhaalde de tocht alsnog een keer te maken, zei de inmiddels

70-jarige Jan volmondig ja. Een goede gelegenheid om een stukje

frustratie uit het verleden weg te werken. Sindsdien loopt Jan hem

elk jaar; 10 maal achter elkaar dus. ‘Het is een soort ziekte, om niet

te zeggen, verslaving, geworden. En de kruisjes worden elk jaar

mooier.” Een besmettelijke ziekte misschien wel, die in de loop der

jaren verschillende dorpsgenoten heeft aangetast. Maar het is toch

vooral ook wel heel bijzonder dat je dit op deze leeftijd nog kan doen,

aldus beide heren.

Gerrit Meijberg geïnterviewd bij de finish

Groepsfoto Walking with Petra in het dorpshuis

Petra van Bergen lijdt aan een vrij zeldzaam voorkomende

spierziekte: Ataxi van Friedreich. De ziekte is aangeboren, maar

manifesteert zich pas op latere leeftijd; meestal als men voor in de 20

is. Daardoor zit Petra in een rolstoel. Maar dat weerhoudt haar er niet

van om ook aan een sportief evenement mee te doen, namelijk de

4mijl4you. Deze tocht wordt gehouden op de avond voorafgaand aan

de 4 Mijl van Groningen en heeft een puur recreatief karakter. Het

gezelligheidselement staat voorop en iedereen kan eraan mee doen,

ook als je een handicap hebt. Er zijn onder meer ook deelnemers

met versierde autopeds, rolschaatsen en skeelers. Net als bij de

‘gewone’ 4 Mijl worden de deelnemers aangemoedigd door bandjes

en toegejuicht door een enthousiast publiek.

Petra doet mee sinds 2012 en wordt inmiddels ondersteund door

een groep van 25 mensen, bestaande uit familie, verzorgers,

vrienden en buren. Je herkent de groep aan hun petjes met het

opschrift Walking with Petra: zwart voor de mannen en roze voor de

vrouwen. Meedoen wordt door iedereen wel degelijk ook gevoeld als

een prestatie. Voor het zwaarste traject tekent doorgaans ons eigen

redactielid Willem Bakker, die Petra tegen het viaduct in Groningen

omhoogduwt. Maar voor Petra staat de sfeer voorop. Dat geldt zeker

ook voor de gezellige bijeenkomst na afloop in het dorpshuis. Ze is

dan ook van plan om nog vele jaren mee te doen.

Oud papier container

Quintusschool

Zoals u misschien weet staat er iedere maand op de parkeerplaats

bij het dorpshuis een container voor oud papier, waarvan de

opbrengst ten goede komt aan de Quintusschool. De container

komt altijd op een donderdag rond 12.00 uur en wordt altijd weer

gehaald op vrijdag rond dezelfde tijd. Dit schooljaar zal de container

er staan op de volgende data:

4 en 5 oktober

1 en 2 november

29 en 30 november

20 en 21 december

31 januari en 1 februari

28 februari en 1 maart

28 en 29 maart

9 en 10 mei

6 en 7 juni

11 en 12 juli

Glimmer’lei - september 2018

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Voor Miriam al uw en graafwerkzaamheden Malko spraken kort namens met hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, mobiele Jan en Hommes, minikraan.

over Ook de voor

voorstelde die vervolgens

iets vertelde

toekomst. Het was

gezellig

levering

druk (zie foto’s).

zand en

Gelukkig grind. was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter Lageweg de rug.... 11,

Verder was er op

14 Noordlaren

januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda Tel. stonden 050-4095580 het /

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer Nog kunnen geen laten voorjaar???

participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze Nog uitbreiding! niet helemaal, Hopelijk maar in volgen elk geval nog kunt

een paar mensen dit www.pixxle.nl

goede u nu alvast voorbeeld uw gazon om voorzien ons bestuur van KALK, te

komen versterken. Op het moment verder mosvorming dat ik dit schrijf, te voorkomen. moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. En denkt u Over nog om het de verloop vogels buiten? ervan

kan ik dus nog niets melden.

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei

Na alle feestelijkheden soorten en WINTERVOER, extra bijzondere maar ook activiteiten

STROOIZOUT

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw

hond, kat, konijn,

herneemt

kip, geit,

het

paard,

gewone

schaap enz.

leven weer zijn gang.

l uw graafwerkzaamheden met

e en mini-

Ook voor

g zand en

eg 11,

aren

-4095580 /

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

U zoekt dierenvoeding? Meststoffen of potgrond? Kalk? Najaarsmest? Bestrijdingsmiddelen? Tuingereedschap?

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo

vindt

ook

u het allemaal!

voor

Oók

De

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!

Tot ziens bij:

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging. Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN

bijeenkomsten weer

ingepland

Rijksstraatweg 32 staan.

9756 AG GLIMMEN

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

Vogelzangsteeg 15a

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

9479 TE Noordlaren

NL Doet. 9479 Net als TE vorig Noordlaren

jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover. Tel: 050-4063812

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

Tel: 050-4063812

U kunt info@slagerijdebuurderij.nl

zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: www.slagerijdebuurderij.nl

degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

ALLEMAAL NOG TE KOOP IN GLIMMEN!

050-4061490

Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

SLAGERIJ DE BUURD

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - september 2018


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

16 september 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.H.Kosterman m.m.v cantorij

23 september 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.Troost

30 september 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren dhr. Chris Fictoor m.m.v cantorij

7 oktober 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren ds. Y.Buurma m.m.v cantorij

14 oktober 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.H.Kosterman

21 oktober 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. R.Fortuin

28 oktober 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. T. van Beijeren

Glimmer’lei pubquiz zaterdag 3 november 2018!!

Op zaterdagavond 3 november openen de deuren van het

dorpshuis om 19.30 uur voor u allen voor de alom bekende

pubquiz van de redactie. Om 20.00 uur starten de uitdagende,

grappige, ingewikkelde en soms verraderlijk eenvoudige vragen

en opdrachten. Kom allemaal en laat deze avond niet aan je

voorbijgaan. Het is een quiz door en voor dorpsgenoten, echter

zullen de vragen en opdrachten de brede kennis aanboren en dus,

op een paar vragen na, niet over ons dorp gaan. Je kunt vooraf

een team vormen (gemiddeld 8 personen per team) of gezellig

aanschuiven bij een tafel met dorpsgenoten. Hoe gemengder jouw

team, hoe meer kans op de grote winst. De hoofdprijs is, naar

eeuwige roem, zeker de moeite waard.

Naast de quiz zal er een verloting plaatsvinden met eveneens

geweldige prijzen en een verrassende hoofdprijs. Nadere informatie

volgt in de lei en op de flyers. Noteer de datum, regel oppas, train je

hersenen, de redactie ziet jullie graag op 3 november!!

Einde van een tijdperk

Beste Glimmenaren, lieve klanten,

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen; Flora & Fauna

stopt ermee na 45 jaar! Deze keer geen 1 aprilgrap…sorry en

helaas en U vraagt zich nu natuurlijk onmiddellijk af waarom?

Dat zal ik u uitleggen.

Het is simpelweg niet meer rendabel!

De afgelopen jaren zijn we continue zoekende geweest om de

werkzaamheden en service van Flora & Fauna te veranderen,

te verbeteren en te verbreden, maar naast postkantoor, INGgeldservicepunt

en medicijn-uitdeelpost zijn we van oorsprong

nog steeds een Dier- en Tuinshop. U weet ons heel goed te vinden

als u pakketten moet (terug)sturen, een brief moet posten en/of

medicijnen moet halen. Maar helaas kunnen wij de concurrentie

niet meer aan met ons originele assortiment t.o.v. internet,

benzinepompen, supermarkten en winkels als Action, Tuinland en

Welkoop en van de vijf (5!) euro bruto per dag die het postkantoor

oplevert kan onze schoorsteen helaas niet roken.

Argumenten dat een PostNL-kantoor, ING-punt en

medicijnuitdeelpost meer “loop” zou genereren heeft na meting

niet geleid tot extra of andere omzet. Ook op de mogelijkheid om

brood van de warme bakker te bestellen en bij ons af te halen

of de stomerijservice werd aanvankelijk enthousiast gereageerd

maar heeft in de loop van de tijd een terugloop laten zien. Al met

al bestaan onze werkzaamheden tegenwoordig nog voor 80%

uit “service” (post, ING en medicijnen) en moeten er inkomsten

gehaald worden uit die resterende 20% en dat gaat dus niet meer.

Dan komen er nog zaken bij die velen waarschijnlijk niet ontgaan

zullen zijn, zoals de staat van het pand en het voorterrein. Om

dat duurzaam en toekomstbestendig te maken is een fikse

investering nodig (nieuwbouw) en dat zit er op deze manier niet

in. En dan hebben we natuurlijk nog de gedwongen herindeling

met Groningen, wat betekent dat de OZB voor zakelijke panden

ongeveer verdubbeld wordt… Bovendien heeft ING te kennen

gegeven in december te stoppen met de geldservice wat ook een

weer een bedrag aan vergoeding scheelt.

Het klantcontact is onbetaalbaar maar op andere fronten is de lol er

voor ons inmiddels af. Op 29 december van dit jaar zijn wij daarom

voor het laatst geopend en binnenkort zullen we starten met de

leegverkoop. Het pand met de grond zal worden verkocht. Heeft

u nog belangstelling voor een mooie kavel (576 m2) tegenover

het Quintusbos laat het ons weten, er zit namelijk ook een

woonbestemming op de kavel. Uiteraard zijn winkel, inventaris en

grond ook in z’n geheel over te nemen.

PostNL heeft bij ons aangegeven dat ze wél graag een punt in

Glimmen willen houden dus als er iemand brood (zonder beleg,

dat wel..) in ziet dat over te nemen laat het ons ook weten.

Tot slot hopen we in de resterende (ruim) drie maanden iedere

klant nog een keer (of vaker) persoonlijk te zien en te spreken om

te kunnen bedanken voor het vertrouwen en de klandizie van de

afgelopen jaren. Voor degenen die niet meer in de gelegenheid

zijn….bij deze bedankt…

Gert Nienhuis (en familie)

Glimmer’lei - september 2018

11


Vereniging in de spotlights

F1T

Opgericht in: 2014 | Kosten: € 6,- per les (Tai Chi bij 2x per week: € 9,-)

Contact: 050 5690543 / trainmij@F1T.nl (Machiel Welbergen)

Activiteiten:

maandag 18.00 - 19.00 uur Tai Chi Beginners

maandag 19.00 - 20.00 uur Tai Chi Gevorderden

maandag 20.00 - 21.00 uur F1T Circuit

vrijdag 17.30 - 19.00 uur Tai Chi Gevorderden

Door Iekje Wortelboer - In onze serie over de

Verenigingen in Glimmen kunt u deze maand kennis

maken met F1T. F1T is overkoepelende naam voor

de sportieve activiteiten die Machiel Welbergen in

en buiten ons dorp aanbiedt. En dat zijn er nogal

wat want Machiel is door zijn ALO-opleiding en

jarenlange ervaring breed georiënteerd en speelt

met zijn kennis graag in op wat de markt vraagt.

In Glimmen werkt hij samen met de Sport

Vereniging Glimmen (waarover u t.z.t. in deze

rubriek zult kunnen lezen) en was hij betrokken bij

de organisatie ”Sportdorp Glimmen”. Verder werkte

hij als sportdocent op een middelbare school, als

sportmanager in een praktijk voor fysiotherapie,

maakte een uitstapje naar de ICT, maar sinds 2014

houdt F1T hem fulltime bezig.

Machiel heeft als uitgangspunt dat gezondheid

van lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar

verbonden zijn. Dat uitgangspunt is terug te vinden

in zijn aanbod van lessen en workshops en natuurlijk ook in zijn didactische methodes. Zo kijkt hij in

de eerste plaats naar wat de deelnemers kunnen en willen en past daar zijn lessen op aan: samen

werken aan een optimale gezondheid in lichaam en geest!

Voor het komende verenigingsjaar staan er twee verschillende activiteiten in de Sporthal van de

Groenenberg op het programma: Tai Chi voor beginners en gevorderden én F1T-circuit.

Tai Chi is een Chinese bewegingskunst die bekend staat om zijn gezondheid-bevorderende

eigenschappen. Machiel heeft in de loop der jaren gewerkt aan het zoeken naar en vinden van

balans tussen de interne (yin) en externe (yang) aspecten. Naast de lessen op maandag en/of

vrijdag kunnen de deelnemers ook thuis aan de hand van video’s oefenen en trainen.

F1T-circuit is een wekelijks activiteit op maandag. Afhankelijk van het weer wordt er binnen of buiten

een circuit afgelegd, waarbij de conditie stap voor stap verbetert. Iedere maand wordt er een nieuw

circuit aangeboden waardoor er telkens een nieuwe uitdaging ontstaat.

Tai Chi en het F1T circuit zijn voor dames en heren van alle leeftijden. In de maand September kunt

u gratis proeflessen volgen (wel graag van tevoren even aanmelden bij Machiel).

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Rijksstraatweg 32,

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

14 oktober

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

43

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - september 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!