23.04.2019 Views

April 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 37e jaargang – nummer 410 –– april December <strong>2019</strong>2015<br />

Waar is Julius deze kerst?<br />

Door Duurzaam de redactie van Glimmen: boven naar beneden: Plan Hein, vàn Gert, en het vóór dorp<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

Glimmen *Hij woonde aardgasvrij al meer in dan 2035. twintig Dat was jaar de doelstelling op een zolderkamer van een in 2018 door de toenmalige gemeente Haren ingediend projectplan.<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

De in Huize hiervoor Kooikamp. aangevraagde Het bos rijkssubsidie rondom had voor voor de ‘proeftuin hem geen Glimmen’<br />

gebeurd,<br />

werd echter<br />

maar waar<br />

niet toegekend.<br />

was Julius<br />

Het<br />

nu<br />

plan<br />

en vooral;<br />

ging ook<br />

wat<br />

behoorlijk<br />

voert hij<br />

over geheimen. de hoofden Julius van werd de meeste in Glimmen Glimmenaren wel de heen. ‘bosjesman’ Maar inmiddels zijn is er schild? een werkgroep De sporen Duurzaam liepen verder Glimmen het gevormd, bos in richting die een<br />

plan genoemd. wil maken Zijn vóór kop en dóór was de markant, Glimmenaren als zelf. een schilderij,<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met<br />

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

Door Frans Somers<br />

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Quintusbos om er te leren<br />

“Duurzaamheid<br />

over paddenstoelen,<br />

is veel meer<br />

rupsen,<br />

dat energietransitie alleen”, aldus zowel ‘duurzaamheid als de coöperatie Julius kortgeleden van en voor nog iedereen hadden is’.<br />

Hans spechten Wortmann, en ijsvogels. woordvoerder Wat van de in 2018 opgerichte Duurzaam Haren is onder meer gezien. betrokken Maar bij nee, de realisatie de laatste van<br />

keer was al wel een week<br />

initiatiefgroep. Julius vroeger “Bij energietransitie voor werk moet je ook andere aspecten het ‘Polycultuur Zonnepark’ de Mikkelhorst. Dit park beoogt een<br />

geleden volgens mevrouw<br />

betrekken, had gedaan zoals was de een biodiversiteit, goed de leefbaarheid van het aantal elementen met elkaar te verbinden: duurzame energie<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

dorp, bewaard geluid, geheim. horizonvervuiling Daarover en uiteraard ook de kosten. via zonnepanelen, landschapsbeheer, beplanting, veeteelt en<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

Duurzaamheid zei hij niets. Waarom en energietransitie eigenlijk moeten breed gedragen sociale werkvoorziening. In het & Fauna. uiteindelijke En ja park hoor, wordt daar energie was<br />

worden niet? door de inwoners,<br />

Julius opgewekt, die dag ervoor maar aan kunnen het<br />

anders Het was wordt twee het niks. dagen Daarom voor<br />

einde bezoekers van de te middag midden geweest van het<br />

moet kerst je toen de het bewoners licht op er Julius’ ook<br />

om vee een ook paar wandelen tuinhandschoenen<br />

spelen.<br />

zoveel kamer mogelijk ‘s avonds bij betrekken.” niet werd<br />

te Er kopen, is ook een aanmaakblokjes,<br />

mogelijkheid om<br />

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends<br />

roggebrood in het project en te een investeren, voorraad met<br />

Duurzaam niet verscheen Glimmen aan is het zelf ontbijt ook<br />

fruit, een minstens rendement van genoeg 4 - 5% voor per<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

een initiatief van inwoners van<br />

vijf jaar. dagen. Het werd steeds<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

Glimmen. Bij een bijeenkomst<br />

vreemder…<br />

om een wandeling te maken<br />

waarin<br />

door<br />

het<br />

de<br />

projectplan<br />

sneeuw.<br />

Glimmen<br />

Ongerust<br />

*Wat Soortgelijke moest Julius ideeën met al staan dat<br />

Aardgasvrij werd er door van huisgenoten de gemeente op<br />

voedsel ook Duurzaam en dekens Glimmen voor hoe<br />

gepresenteerd zijn kamerdeur werd, geklopt. lag een Jan<br />

heeft ogen. hij Men dat wil meegenomen?<br />

echter – zoals<br />

intekenlijst van Splunder, van de mensen eigenaar die van<br />

Steeds gezegd meer - alle vragen aspecten maar geen voor<br />

mee het huis, wilden kwam denken aanzetten over met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. leefbaarheid Roos, in die de in plannen Huize<br />

vervolgstappen. openging werd Daar duidelijk is dat de er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel betrekken. binnen Dat voor postzegels<br />

gaat ook<br />

huidige moest zijn. werkgroep Op het van bed circa stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten verder en vroeg; dan wat het oorspronkelijke<br />

is hier aan de<br />

11 Oud personen en roestig. uit voortgekomen.<br />

Leeg. En van Julius geen spoor....<br />

hand? Jan vertelde het hele verhaal plan Aardgasvrij aan Roos. Roos Glimmen had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

Het ligt in de bedoeling om<br />

en de Dorpsenergievisie die<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

binnenkort gingen een een aantal coöperatieve huisgenoten met Jan voorop de trap<br />

daarna in opdracht van de<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

vereniging af op weg op naar te richten, buiten om waar te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos<br />

gemeente<br />

het kereltje<br />

Groningen<br />

ophaalde.<br />

door<br />

De<br />

alle was. inwoners Ook de van tuin Glimmen heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren adviesbureau in haar Procap haar gemaakt kwam<br />

lid constante van kunnen suizen worden. van Min de A28 of na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar is. man Die Adriaan, dorpsenergievisie die imker is was en<br />

meer minder naar luid het was voorbeeld dan normaal van door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten vooral op heeft pure staan, energietransitie Julius een<br />

de gisteren coöperatie gevallen Duurzaam was. Oh Haren, ja, verse waar Duurzaam sneeuw, dat Glimmen geeft verse ook paar gericht. keer Het had betekent gezien bij ook het dat huisje aardgas aan vrij de maken Drentse van Aa Glimmen op het<br />

mee sporen… samenwerkt. En ja hoor, Tegen richting een bijdrage het berghok van 50 liepen euro voetsporen<br />

kun je lid terrein waarschijnlijk van de meer boomkwekerij tijd gaat kosten. dat verboden Voorlopig stoot toegang Glimmen is voor nog<br />

van deze één coöperatie persoon worden en daarvandaan en meepraten, richting onder het de motto zandweg dat het altijd publiek, ongeveer vlak 3000 bij de ton boerderij CO2 per jaar van uit. de familie Ubels. Met<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - april 2015 <strong>2019</strong> 1


Enkele feiten over Glimmen<br />

Aantal huishoudens<br />

450<br />

Aantal woningen 459 wv.<br />

gemiddeld<br />

inkomen p.p.<br />

€33.500,-<br />

26%<br />

rijtjeswoning<br />

2 onder 1 kap<br />

24%<br />

vrijstaand<br />

45%<br />

76% 24%<br />

koop<br />

huur<br />

5% overig<br />

Energieverbruik<br />

(gemiddeld per jaar)<br />

€ 3.562,-<br />

Aantal auto´s<br />

635<br />

Bron: Dorpsenergievisie Glimmen<br />

Ook als we erin zouden slagen om het totale huidige<br />

elektriciteitsverbruik volledig met behulp van zon- en windenergie<br />

te dekken, dan zijn we er nog lang niet. De vraag naar elektriciteit<br />

zal in de nabije toekomst vermoedelijk sterk toenemen;<br />

bijvoorbeeld door de komst van elektrische auto’s en het gebruik<br />

van stroom voor verwarmingsdoeleinden. Wil men Glimmen op<br />

termijn CO2 neutraal maken, dan is er duidelijk werk aan de<br />

winkel. Daar heb je de medewerking van de inwoners van het<br />

dorp bij nodig. En wil je die mee krijgen in de verduurzaming,<br />

dan moet je volgens Wortmann vooral ook naar hun belangen<br />

kijken. Veel Glimmenaren zullen de energietransitie en alles wat<br />

door bijkomt uit ideële motieven wel willen ondersteunen. Maar<br />

men wil ons dorp ook houden zoals het is: groen en mooi. En het<br />

moet ook in financieel opzicht realiseerbaar zijn. “Maar als het<br />

ergens moet lukken dan is het hier, want Glimmen kan bogen<br />

op de aanwezigheid veel kennis, ondernemerschap en de ideële<br />

motivatie van veel bewoners. Op de helft van alle adressen in<br />

Glimmen is een bedrijf(je) gevestigd”.<br />

Maar wat voor ideeën heeft de werkgroep vooralsnog op het<br />

oog? In de eerste plaats wordt gedacht aan een kleinschalige<br />

zonneweide van circa 1,8 hectare op het terrein van de voormalige<br />

kwekerij De Bonte Hoek tegenover de Kastanjehoeve. Daarvoor<br />

is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek verricht. Hiermee<br />

zou de helft van de huidige elektriciteitsvoorziening gedekt<br />

kunnen worden. Het uitzoeken van een terrein en de inrichting<br />

daarvan zou overigens ook in samenspraak met de bewoners<br />

en omwonenden moeten gebeuren – en zeker niet overgelaten<br />

moeten worden aan ‘milieucowboys’. Duurzaam Haren zal hier<br />

ondersteuning bij bieden.<br />

De verduurzaming van het energieverslindende Dorpshuis De<br />

Groenenberg staat ook hoog op de agenda. Daarbij gaat het<br />

uiteraard niet alleen om zonnepanelen, maar ook om isolatie.<br />

Hetzelfde geldt voor het complex van de Buitenschool in<br />

Appèlbergen, dat momenteel door een collectief bewoond wordt.<br />

En er zijn ideeën over een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen<br />

en isolatiemateriaal, en het organiseren van maatadvies voor<br />

woningen.<br />

Windmolens lijken hier niet echt aan de orde: te weinig ruimte en<br />

gebrek aan wind. Toestanden, zoals in het oosten van Groningen<br />

en Drenthe, waar complete windmolenoorlogen losgebarsten<br />

lijken te zijn, zijn hier dan ook niet te verwachten.<br />

Binnen Duurzaam Glimmen zijn vier werkgroepen actief: Inhoud<br />

(technische aspecten van verduurzaming), Communicatie,<br />

Organisatie en Infrastructuur (inventarisatie van huidige stand<br />

van zaken). Het ligt in de bedoeling om op korte termijn tot de<br />

oprichting van een coöperatieve vereniging over te gaan.<br />

De werkgroep is ook van plan bijeenkomsten in het Dorpshuis te<br />

organiseren. Dit om het draagvlak te verbreden en meer mensen<br />

bij de organisatie te betrekken. De eerste hiervan is op 15 mei om<br />

19.30 in het dorpshuis De Groenenberg (zie elders in deze Lei).<br />

U zult ongetwijfeld nog meer horen over het thema duurzaamheid.<br />

Als was het alleen maar omdat de nieuwe Gemeente Groningen<br />

ernaar streeft om in 2035 CO2 neutraal te zijn.<br />

2 Glimmer’lei - april <strong>2019</strong>


Duurzaam<br />

Door een tiental inwoners van Glimmen is in de zomer van 2018 de werkgroep ‘Duurzaam Glimmen’ gevormd. Deze werkgroep<br />

buigt zich over de vraag hoe ons dorp zichzelf kan organiseren in de omslag naar een meer duurzame samenleving op het vlak<br />

van energie, natuur en leefbaarheid. Gelijktijdig heeft de Gemeente Groningen (na overdracht van Haren) een eigen dorpsenergievisie<br />

(verder) ontwikkeld: Waar liggen de kansen, en wat zijn de (on)mogelijkheden in onze regio.<br />

Inmiddels is er door de werkgroep Duurzaam Glimmen in<br />

samenwerking met Coöperatie Duurzaam Haren een concreet<br />

haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkeling<br />

van een kleinschalige zonneweide in ons dorp dat voldoende<br />

energie zou kunnen opleveren voor het huidige elektriciteitsgebruik<br />

van een groot deel van Glimmen. De beoogde locatie is op een<br />

perceel aan de Zuidlaarderweg, langs het spoor, tegenover de<br />

Kastanjehoeve. Dit zonnepark kan goed worden ingepast in het<br />

landschap, bijvoorbeeld omrand met boomsingels en struiken.<br />

De inwoners van Glimmen zouden volop kunnen participeren,<br />

door afname van stroom of door mee te investeren tegen een<br />

aantrekkelijk rendement. Zo wordt het dorp eigenaar van zijn<br />

eigen energieopwekking.<br />

Naast dit concrete idee zijn er door de werkgroep ook in de<br />

breedte een aantal mogelijke kansen voor Glimmen in beeld<br />

gebracht, zoals het opwekken en gebruik van Groengas,<br />

gezamenlijke inkoop van panelen en isolatie, en het organiseren<br />

van maatadvies voor woningen m.b.t. energiebesparing en<br />

-opwekking.<br />

Duurzaam Glimmen wil alle inwoners van Glimmen van harte<br />

uitnodigen voor de informatieavond waar we deze ideeën willen<br />

voorleggen en met jullie willen bespreken. Bijvoorbeeld aan de<br />

hand van de volgende vragen: Zien we dit zitten als dorp? Wat<br />

is het rendement als ik investeer? Hoef ik dan zelf geen panelen<br />

meer op mijn dak? Hoe ziet dat er dan uit, als het er zou komen?<br />

15 mei om 19:30 uur<br />

Bijeenkomst Duurzaam Glimmen<br />

Dorpshuis de Groenenberg<br />

Programma:<br />

19:15 uur Deur open, inloop met koffie/thee<br />

19:30 uur Korte introductie Duurzaam Glimmen<br />

19:35 uur Presentatie mogelijkheden zonneweide<br />

incl. berekeningen en beelden door<br />

Menno Visser (Duurzaam Haren) en<br />

Willem Rienks van ROM3D (ontwerpburo)<br />

Incl. vraag en antwoord na afloop.<br />

20:30 uur Korte pauze<br />

20:45 uur Korte presentatie Energievisie Gemeente<br />

Groningen door Anne Venema, projectleider<br />

aardgasvrije wijken en dorpen.<br />

21:00 uur Wat is er verder mogelijk in Glimmen, bv.<br />

Groengas, gemeenschappelijke inkoop, etc.<br />

Inventarisatie uit de zaal. Door werkgroep<br />

Duurzaam Glimmen.<br />

21:30 uur Afsluiting.<br />

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:<br />

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)<br />

• klassieke massage<br />

• voetreflexzonetherapie<br />

• ontspanningsmassage<br />

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit<br />

de aanvullende verzekering.<br />

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.<br />

Tel: 06 464 855 75<br />

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen<br />

www.praktijkmulder.nl<br />

VOORJAARSACTIE<br />

€ 15 korting bij het maken van 3 afspraken<br />

Glimmer’lei - april <strong>2019</strong><br />

3


Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

Lidnummer: 301798<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

Remko Aaten<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Markeweg 17<br />

9756 BZ Glimmen<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen<br />

Wollen tapijten en vloerkleden<br />

Laminaat en natuurlijk hout<br />

Novilon en linoleum<br />

Grote collectie sierkussens en woondecoratie<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

Raadhuisplein 18<br />

9751 AP HAREN<br />

tel. 050-5344819<br />

www.scholmawoonflair.nl<br />

mail@scholmawoonflair.nl<br />

4 Glimmer’lei - april <strong>2019</strong>


Doe es lief<br />

Op de fiets naar Haren heb je op sommige plekken voorrang.<br />

Ga er maar niet vanuit dat het je krijgt. Als je niet oppast word<br />

je zo maar van de sokken gereden. Iedereen heeft het zo<br />

druk, de kinderen op school gedumpt en dan zo rap mogelijk<br />

naar het werk. Door Haren heen met die mooie Shared Space<br />

en dan nog al die fietsers met die oordoppen op die je links en<br />

rechts inhalen, je word er gek van en na vele middelvingers en<br />

de vreselijkste ziekten schreeuwend (die je eigenlijk je ergste<br />

vijand nog niet toewenst) eindelijk op je werk. En dan moet de<br />

werkdag nog beginnen. En dan weer naar huis, weer hetzelfde<br />

liedje en totaal over de rooie kom je weer thuis. Kinderen die<br />

aandacht vragen en je moet nog voor voedsel zorgen, kinderen<br />

in bad en op bed. Totaal uitgeblust op de bank met een wijntje<br />

is er ook nog een kerel die aandacht wil. Niet dus, misschien in<br />

het weekend, maar ja, dan moeten de kinderen naar sport en je<br />

moet nog boodschappen doen en nog op bezoek bij familie en<br />

een verjaardag. Druk druk druk! En dan is het weer maandag en<br />

hetzelfde liedje begint weer van voren af aan. Week in week uit<br />

tot de vakantie. Voor dat gedrag hebben ze zelfs een radiospot<br />

gemaakt. Doeslief heet het, ik zou zeggen doe es normaal, geef<br />

voorrang en zeg eens moi (is voor een heleboel mensen ook<br />

moeilijk). Dat maakt het leven een stuk makkelijker en is beter<br />

voor je gezondheid. Dus moi en tot de volgende keer.<br />

Berend.<br />

Waar is de brievenbus<br />

gebleven?<br />

Door Gert Nienhuis<br />

Het zal velen al zijn opgevallen; PostNL heeft de brievenbus aan<br />

de Rijksstraatweg voor het voormalige Flora & Fauna terrein<br />

weggehaald.<br />

Naar aanleiding van een verzoek om de bus in verband met<br />

de verkoop van de kavel te verplaatsen naar een plek naast<br />

de glas en kledingcontainer had de gemeente helaas negatief<br />

geadviseerd en wilde de gemeente sowieso niet meewerken aan<br />

(her)plaatsing aan de drukke Rijksstraatweg. Maar wat schetst<br />

onze verbazing? Net voor het drukken van deze Glimmer’lei is<br />

de bus opeens tóch opgedoken op de gewenste plek, zoals op<br />

de foto te zien is. PostNL, bedankt!<br />

Recept van het<br />

voedselbos: Pesto<br />

Het is voorjaar. Bijna alle bomen krijgen een groene waas of<br />

bloeien. De oude eikenwal op het voedselbos is nog kaal maar<br />

onze geplante krenteboompjes bloeien. Er is alweer heel veel<br />

gebeurd en hard gewerkt afgelopen maand.<br />

Er zijn al heel veel vruchtenstekken geplant, schaduw gevende<br />

wilgen, cornus en andere bosjes aangeplant. Ook is er een<br />

mooie takkenril aangelegd om de ergste westenwind tegen te<br />

houden. Een appelboomgaard gecreëerd dankzij een enorme<br />

gift van een veertigtal vruchtbomen. Een begin gemaakt met een<br />

bloemenweide en kruidencirkel.<br />

Behalve brandnetel (lekker voor soep) is het zevenblad oogstbaar<br />

en ook daslook is nu ook lekker groot en nog net niet bloei.<br />

Zevenblad is een bijna onuitroeibaar kruid maar door te eten<br />

brengt het nog goede eigenschappen voor ons mee. Het is heel<br />

gezond omdat het veel vitaminen en mineralen bevat en ook nog<br />

reinigend werkt op de nieren.<br />

Dus pesto maken<br />

Het principe van pesto is eenvoudig. Je kiest een kruid. Je<br />

kan het van heel veel kruiden en planten maken. Basilicum is<br />

het meest bekend en heel geurig. In het voorjaar zijn de wilde<br />

kruiden favoriet. Bv, Speenkruid als het nog niet bloeit, veldkers<br />

en nu dus daslook en zevenblad. Peterselie of prei kan ook. De<br />

andere ingrediënten zijn zonnebloem - pijnboompitjes of noten,<br />

olie, zout en kaas.<br />

Pluk een paar handen zevenblad of daslook. rooster een handvol<br />

zonnebloempitten, Doe dit in een hoge kom met een scheut water<br />

en olijfolie, mespunt zout en voor een wat meer uitgesproken<br />

smaak nog een uitgeperst teentje knoflook. Maal dit met een<br />

staafmixer of doe alles in een keukenmachine tot een min of meer<br />

fijne substantie. Misschien nog wat extra olie om het smeuïg te<br />

maken. Proef of er eventueel wat meer zout of wat peper in moet<br />

om het af te ronden. Ook kan je nog wat geraspte parmezaan of<br />

andere kazen toevoegen. Oude geitenkaas bv. roomkaas maakt<br />

het geheel nog smeuïger. Experimenteer met de hoeveelheden.<br />

Voor op een toastje of als broodsmeerseltje is het erg lekker.<br />

Raadplaat<br />

Terug van weggeweest; de Raadplaat! Veel reacties op de vorige<br />

raadplaat waarvan bijna allemaal goed, de oplossing was Eikenweg<br />

35…<br />

Raad ook deze maand<br />

weer waar bijgaande<br />

foto genomen is, mail<br />

uw antwoord naar<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

en maak kans op een<br />

prijs (we zijn nog aan<br />

het verzinnen wat dat<br />

wordt). Veel succes…<br />

Glimmer’lei - april <strong>2019</strong><br />

5


e<br />

l.<br />

e<br />

d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar<br />

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor<br />

hun We bijdrage. kunnen terugkijken Hebt u de op collectant een geslaagde gemist, decembermaand.<br />

dan kunt u uw<br />

bijdrage Veel feestelijke overmaken kerstbijeenkomsten op giro 5057 te Rotterdam! in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Wilt<br />

kerstborrels,<br />

u ons bij de<br />

kerstdrive,<br />

collecte van<br />

jaarafsluitingen<br />

volgend jaar ondersteunen<br />

en de jaarlijkse<br />

als<br />

collectant? Neem contact op met het Sylvesterloop Nationaal MS (zie Fonds, foto).<br />

Volgens de organisatie<br />

deden dit jaar meer<br />

mensen mee dan ooit:<br />

487 mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde over de<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig druk (zie foto’s).<br />

Gelukkig was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter de rug....<br />

Verder was er op<br />

14 januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda stonden het<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog<br />

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te<br />

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten<br />

herneemt het gewone<br />

leven weer zijn gang.<br />

Zo ook voor De<br />

Groenenberg. In de<br />

agenda valt te lezen<br />

dat de gebruikelijke<br />

bijeenkomsten weer<br />

ingepland staan.<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl PAUL zijn de akoestiek WOLDENDORP te AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden.<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

Auto Eelde.nl<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover.<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

UITNODIGING<br />

9761 TD Eelde<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

Tel: 050-3094940 www.autoeelde.nl<br />

Aanvang 20.00 uur.<br />

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

vereniging.<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

6<br />

Glimmer’lei - januari 2016<br />

6 Glimmer’lei - april <strong>2019</strong>


Inloopochtend<br />

Dokter Cator is deze morgen onze gastspreker. Jarenlang was hij<br />

huisarts in Haren. Toen stopte hij, voor ons plotseling. Hij kon de<br />

zorg die hij voor ogen had, en jarenlang met veel plezier gegeven<br />

had, voor zijn gevoel niet meer waarmaken. De bijkomende<br />

zaken als het invullen van protocollen en vaak zoveel onnodige<br />

administratie, werden hem echter teveel. Hij was met hart en ziel<br />

huisarts. Hij nam een heel jaar vrij, om zijn gedachten te ordenen<br />

en weer op adem te komen, maar zijn gedachten bleven bij de<br />

zorg en het zorgstelsel. In Groningen moest het zorgstelsel ook<br />

aangepast worden en halverwege dat jaar werd hem gevraagd de<br />

zorg in de regio opnieuw op te zetten. Dankbaar gebruikmakend<br />

van zijn ervaring en inzichten. Dokter Cator ziet zijn opdracht als<br />

volgt:<br />

Het voeren van relatiegesprekken<br />

Het leggen van verbindingen tussen de verschillende disciplines,<br />

waarbij tekortkomingen aan het licht komen. Het ziekenhuis telt<br />

steeds meer economen, juristen en al die managers. Dan ook<br />

de zorgverzekeraars. Zij allen willen meepraten over de zorg,<br />

aangewakkerd door de marktwerking. Alles moet zo goedkoop<br />

mogelijk. Duidelijk moet echter voor ogen gehouden worden, dat<br />

de behandelend arts het behandelplan opstelt en ook het laatste<br />

woord heeft. Dit in goed overleg met de patiënt. Gesprekken met<br />

de diverse toezichthouders, als onder andere de Nederlandse Zorg<br />

Autoriteit. Gelukkig is de marktwerking wat teruggedrongen, dankzij<br />

de nieuwe wind die op het ministerie van Volksgezondheid waait.<br />

Het organiseren van bij- en nascholingscursussen, die elke<br />

arts op gezette tijden moet volgen<br />

Het centraliseren van hulpdiensten, zoals de huisartsenpost. Het<br />

resultaat kunt u zien: het gebouw naast het Martiniziekenhuis. Van<br />

daaruit worden alle ziekmeldingen geregistreerd en afgehandeld<br />

na het sluiten van de eigen huisartsenpraktijken. Dus vanaf 17.00<br />

uur tot de andere dag 8.00 uur. Alleen voor spoedgevallen.<br />

De geheel nieuwe anderhalf zorglijn, een digitaal platform, een<br />

intermediair tussen huisarts en specialist. De huisarts stelt de<br />

vraag digitaal. Deze komt aan op het platform. De vraag wordt<br />

doorgestuurd naar de juiste specialist, deze geeft antwoord, en<br />

stuurt dat via datzelfde platform terug. Binnen 48 uur weet de<br />

huisarts de uitslag.<br />

De gezondheidszorg hoeft op zichzelf niet op de schop, maar<br />

moet wel op tal van punten aangepast en veranderd worden.<br />

Het stelsel is te complex geworden. Eigenlijk zou terug naar een<br />

kleinere schaal beter functioneren. Vanuit zijn ervaring, en diepere<br />

doordenkingen kan dokter Cator daar veel aan bijdragen. Duidelijk<br />

was uit zijn verhaal op te merken dat hij veel zorg om de zorg heeft.<br />

Een indringend verhaal dat veel stof tot nadenken heeft gegeven.<br />

Volgende maand komen Inge Bakker en Hans Keijzer ons vertellen<br />

over hun fietstocht door Afrika. Ook u bent van harte uitgenodigd.<br />

Mocht u komen denkt u dan ook aan de voedselbank.<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (di. 7 mei <strong>2019</strong>)<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ook inleveren voor<br />

de voedselbank)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

Nieuws van dorpshuis De<br />

Groenenberg<br />

Het biljarttoernooi was weer een groot succes met ruim 100<br />

deelnemers en een Glimmense winnaar, van harte gefeliciteerd<br />

Adrie. Zo is er van alles te doen in de Groenenberg, maar is er<br />

ook nog steeds ruimte voor andere activiteiten.<br />

De jaarcijfers van 2018 zijn bekend en het is ongeveer gegaan<br />

zoals we hadden gedacht, de begroting is gehaald. Een<br />

tegenvaller was en is en blijft de energienota. Ons gebouw is<br />

bepaald niet duurzaam en de kosten voor energie rijzen de pan<br />

uit, het is ongeveer 20% van onze totale begroting. Twee van<br />

onze bestuursleden zijn bezig met dit onderwerp, om te kijken of<br />

er kan worden geïnvesteerd om dat te verbeteren.<br />

De verbouwing van het jeugdhonk is begonnen. De toiletgroep<br />

is vernieuwd en de ruimte is leeg, we wachten op een offerte<br />

voor de bar en het is noodzakelijk dat we zelf wat schilderwerk<br />

verrichten. Daar kunnen we altijd hulp gebruiken, u kunt zich<br />

melden bij Eric de Hoog of bij ondergetekende.<br />

We kondigen ook alvast maar een vrijwilligersavond aan op<br />

vrijdag 5 juli, voor alle vrijwilligers die maar enigszins betrokken<br />

zijn bij de Groenenberg. Dat is dan de afsluiting van het seizoen,<br />

want in de maanden juli en augustus is het dorpshuis grotendeels<br />

gesloten.<br />

Wat precies de herindeling ons gaat brengen is nog niet geheel<br />

duidelijk. Onze subsidie loopt nog door, dat is vooralsnog geen<br />

probleem. Het nieuwe college heeft wel aangegeven niet zozeer<br />

stenen, dan wel activiteiten te willen subsidiëren en dat een<br />

verbinding met dingen die in het Sociaal Domein spelen wel eens<br />

interessant zou kunnen zijn We proberen ook daar onze kansen<br />

te benutten.<br />

Jan Hommes<br />

Het was 1 april<br />

De redactie kon het niet laten om haar lezers (net als ieder<br />

jaar) op 1 april bij de neus te nemen. We publiceerden dat een<br />

projectontwikkelaar de locatie van Flora & Fauna had aangekocht<br />

en een keuze wilde maken tussen twee bestemmingen: een<br />

massagesalon en een kleine moskee. Lezers konden een<br />

bonnetje invullen om hun keuze aan de ontwikkelaar (Frits Ake,<br />

dus: F.Ake) te laten weten. Tientallen lezers reageerden in een<br />

mix van irritatie en gevoel voor humor. In ieder geval moest er<br />

geen moskee komen. Er waren ook mensen die het allemaal wel<br />

leuk vonden of met andere goede ideeën kwamen (Kringloop,<br />

Bistro, Fietsenwinkel) en een enkeling schreef nadrukkelijk de<br />

datum van 1 april op de bon of andere vindingrijke toevoegingen.<br />

Zij hadden ons door!<br />

Dus u bent gewaarschuwd voor maart 2020, want de kans is<br />

groot dat we ook dan weer een streek uithalen.<br />

Wil Hiensch<br />

Glimmer’lei - april <strong>2019</strong><br />

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE<br />

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen<br />

T 050 4061281<br />

info@brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

www.pixxle.nl<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In<br />

het nationaal park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd<br />

op een historische locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

bereid met verse en lokale<br />

producten.<br />

7 DAGEN PER WEEK OPEN<br />

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR<br />

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering Permanente make up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon<br />

GLIMMEN<br />

by<br />

by<br />

by<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

GRATIS<br />

DINERBON GRATIS<br />

DINERBON<br />

GRATIS<br />

GRATIS<br />

DINERBON<br />

DINERBON<br />

06<br />

06<br />

3030<br />

3030<br />

1172<br />

1172<br />

06 3030 1172<br />

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen<br />

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen<br />

ontvang een dinerbon t.w.v. 85,-<br />

in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen<br />

in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.*<br />

85,- Reizen<br />

Voor vakanties<br />

Kijk op vanaf<br />

onze Eelde:<br />

website: kijk<br />

www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl<br />

Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk<br />

dinerbon Bij<br />

www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

Cosineros<br />

op onze website<br />

t.w.v. in<br />

www.vanafeelde.nl<br />

tZuidlaren.*<br />

85,-<br />

in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl<br />

in Zuidlaren.*<br />

Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren<br />

onze website www.vanafeelde.nl<br />

Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl<br />

Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

Zuidlaren<br />

T: 050<br />

Reizen,<br />

- 409 59<br />

Marktstraat<br />

23 M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

* Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23<br />

01-05-<strong>2019</strong>.<br />

01-04-<strong>2019</strong>. M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-<strong>2019</strong>. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-<strong>2019</strong> kantoor en in Zuidlaren. 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-<strong>2019</strong>. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-<strong>2019</strong> kantoor in en Zuidlaren. 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-<strong>2019</strong>. Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> en 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-<strong>2019</strong>. Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> en 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

8 Glimmer’lei - april <strong>2019</strong>


Glimmer’lei Mijmert…<br />

1999 - Zelfde dorp, andere tijd<br />

Door Hein Bloemink<br />

Februari 1999- de passie van Ale Hendriks<br />

In de Glimmer'lei maken we kennis met Ale Hendriks en de kop<br />

boven het artikel was veelzeggend: uit passie voor het dorp en<br />

haar bewoners. Hij was in 1967 aanwezig in Café Sijtsma toen<br />

VV Glimmen werd opgericht. Ale Hendriks was sinds het begin<br />

penningmeester en was het in 1999 nog steeds. En hoe trouw<br />

kan een mens zijn? Ale is nog steeds dagelijks actief voor de<br />

'rood-wit-blauwen' op de groene mat. Des te ergerlijker dat zijn<br />

recente creatie (een overkapping voor publiek) door vandalen<br />

werd vernield. In de Glimmer'lei staat dat Hendriks in Glimmen<br />

is geboren en getogen aan de Hoge Hereweg. Daar kon je toen<br />

uit een open raam accordeonmuziek horen, want Ale bespeelde<br />

dat instrument als kind. Hendriks is sportman pur sang, speelde<br />

tot zijn 30e als verdediger bij VV Glimmen. Sinds zijn jonge jeugd<br />

werkte hij als meubelmaker in het Academisch Ziekenhuis, later<br />

bij Maupertuus. In Glimmen was hij tot voor kort ook bekend als<br />

kerstbomenleverancier, dat deed hij toen ook al. Passie kent<br />

geen tijd, dat wordt bewezen door deze dorpsgenoot.<br />

Maart 1999- Hoe zou het met Rolf Rademaker zijn?<br />

In de Glimmer'lei staat een portret van Rolf Rademaker, die<br />

in 1997 uit Glimmen was verhuisd naar Rolde. Een geboren<br />

dorpsgenoot (Viaductweg). Rolf schreef jarenlang artikelen<br />

voor de Glimmer'lei, hij is dus feitelijk onze oud-collega. In het<br />

artikel lezen we hoe hij was opgeleid voor het onderwijs, maar<br />

als administratieve kracht ging werken voor hoveniersbedrijf<br />

Bartelds. Hij had zijn werkplek aan de Oude Boerenweg waar<br />

'de baas' woonde en op een dag zag Rolf uit het raam een mooi<br />

meisje langsfietsen. Dat was Ina Radstaak, die iedere dag van<br />

Haren naar haar werk in Glimmen fietste. Rolf maakte er werk<br />

van en het zij werd zijn vrouw, zo staat in de Glimmer'lei te lezen.<br />

<strong>April</strong> 1999- Betrokkenheid van Glimmenaren<br />

Net als in het artikel over Ale Hendriks wordt in de Glimmer'lei<br />

vaak heel duidelijk hoe sterk betrokken inwoners zijn bij hun<br />

dorp. In april 1999 wordt verslag gedaan van de ledenvergadering<br />

van Plaatselijk Belang, waar de opkomst -toen nog- zeer hoog<br />

was. Dat had te maken met de plannen van de gemeente om<br />

de Rijksstraatweg in Glimmen te reconstrueren en dat heeft<br />

effecten op het dorp. De afsluiting van de weg zou later leiden tot<br />

problemen voor ondernemers. Het autobedrijf van de Gebroeders<br />

Visscher moest de deuren sluiten om deze reden en Monique<br />

Bakker (zij had een kindermodewinkeltje) verscheen op TV<br />

Noord om te vertellen hoe erg het was. In de ledenvergadering<br />

liepen de gemoederen op, vooral doordat de gemeente een<br />

omleidingsroute door de woonwijken had gepland. Bij het artikel<br />

staan de foto's van de bestuursleden van Plaatselijk Belang. Ze<br />

zijn daar nog twintig jaar jonger en de meesten wonen nog in<br />

Glimmen.<br />

Juni 1999- Concert Rolling Stones<br />

Op 2 juni 1999 traden de Rolling Stones op in Groningen en<br />

daarvoor werd een omvangrijke beveiligingsoperatie op touw<br />

gezet. Politiepaarden zouden daarbij een belangrijke rol spelen.<br />

Wat dit met Glimmen te maken heeft? Welnu, de politiemacht op<br />

vier benen streek neer op Manege de Bongerd (van de familie<br />

Lameijer). Uit Amsterdam, Rotterdam en Nunspeet werden extra<br />

politiepaarden ingevlogen. De heer Lameijer vertelde destijds in<br />

Glimmer'lei: "We werden gebeld met de vraag of die paarden hier<br />

een nacht mochten logeren, dat vonden we best. Op 1 juni zijn elf<br />

paarden aangevoerd en op 2 juni kwamen er nog vijf Groningse<br />

politiepaarden bij." Volgens Lameijer werd de beveiliging<br />

besproken tijdens een bijeenkomst in de kantine.<br />

Oktober 1999- De eigen wereld van Patrick<br />

Veelbelovend was hij: Patrick Schoenmaker uit Glimmen (toen<br />

20 jaar oud). Hij werd wereldkampioen in het spel War Hammer.<br />

In september werd hij in een bomvolle hal in Birmingham<br />

wereldkampioen in het bouwen van een eigen, niet bestaande<br />

wereld in miniatuur. Het werkstuk mocht niet groter zijn dan 30 x<br />

30 cm. In deze opstelling plaatste Patrick draken en dwergen. Zijn<br />

fantasie zat hem wel eens in de weg, zei hij tegen de Glimmer'lei:<br />

"Ik heb mijn VWO-diploma niet gehaald, want tijdens de les zat<br />

ik steeds poppetjes te tekenen..." We zijn benieuwd in welke<br />

branche deze jongen is terechtgekomen.<br />

Glimmer’lei - april <strong>2019</strong><br />

9


Activiteiten in het Trefpunt in<br />

Glimmen<br />

Kerkdiensten Glimmen nu ook online<br />

Bij uitgebreid onderhoud aan het interieur van de Trefpuntkerk<br />

is onder meer een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd met<br />

internetverbinding. Hierdoor heeft de kerk zich kunnen aansluiten<br />

bij Kerkomroep.nl en is het geluid van de diensten die gehouden<br />

worden in Glimmen sinds april ook via internet te volgen. Dit<br />

kan live op het moment waarop de kerkdienst plaatsvindt, maar<br />

ook naderhand. De geluidsopnamen zijn nog een jaar terug<br />

te luisteren. De Bartholomeuskerk in Noordlaren heeft deze<br />

apparatuur niet, vanwege de monumentenstatus van dit gebouw<br />

is dat ook minder makkelijk te realiseren. Wanneer de gemeente<br />

in Noordlaren samenkomt voor de eredienst, gewoonlijk elke<br />

tweede zondag in maand, is er geen uitzending.<br />

De diensten in de Trefpuntkerk zijn op internet te vinden via<br />

www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Glimmen’ of ‘Trefpuntkerk’ en klik<br />

vervolgens op ‘luisteren’. De diensten zijn ook te volgen via de<br />

speciale kerkomroep-app die gratis te downloaden is vanuit de<br />

App-store of Google Play. Handig voor onderweg en op vakantie!<br />

Inloopochtend<br />

Op dinsdagochtend 7 mei is de volgende inloopochtend in de<br />

Trefpuntkerk. Inge Bakker en Hans Keijzer zullen dan komen<br />

vertellen over hun fietstocht door Afrika. De kerk is open vanaf<br />

10.00 tot ongeveer 12.00 uur. In de hal van de kerk (ingang<br />

Kastanjelaan) staat dan ook het krat waarin artikelen voor de<br />

voedselbank gedoneerd kunnen worden. Er is altijd behoefte aan<br />

(houdbaar) broodbeleg, rijst en pasta’s, geconserveerde groenten<br />

en badkamerartikelen. Alles binnen de houdbaarheidsdata<br />

uiteraard.<br />

Lezing<br />

Groenenberg lezing door Henk Werners op vrijdag 10 mei a.s. om<br />

20.30 uur. ‘Vervlogen jaren van Harendermolen tot Noordlaren’<br />

Henk Werners woont sinds 1962 in Haren. Lange tijd was hij<br />

werkzaam in de veeteeltsector in Noord- en Oost-Nederland,<br />

in een voorlichtende en adviserende rol. Na zijn pensionering<br />

werkte hij als vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen en de<br />

ANBO. Zijn brede netwerk is van pas gekomen bij zijn huidige<br />

hobby, verzamelen van foto’s informatie en achtergronden.<br />

Werners heeft zich de geschiedenis van Haren eigen gemaakt.<br />

Inmiddels is er een bundeling verschenen van zijn verhalen, rijk<br />

met foto's geïllustreerd.<br />

Gelardeerd met een scala aan foto’s en plaatjes uit vroegere<br />

tijden vertelt Henk Werners op 10 mei over de geschiedenis van<br />

Harenermolen tot Noordlaren. U bent van harte welkom!<br />

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen<br />

Vrijdag 10 mei, 20,30 uur<br />

Entree 3 euro<br />

U kunt zich aanmelden via lezingendegroenenberg@gmail.com<br />

Klusdag begraafplaats Noordlaren – vrijwilligers gevraagd<br />

Op zaterdag 18 mei wordt een klusdag gehouden op de<br />

begraafplaats in Noordlaren. Hebt u die dag tijd om een paar<br />

uurtjes mee te helpen?<br />

De begraafplaats aan de weg Glimmen – Noordlaren (achter<br />

de Rieshoek en de ijsbaan) behoort toe aan de protestantse<br />

gemeente Noordlaren-Glimmen en is beschikbaar voor inwoners<br />

van Noordlaren en Glimmen. Ook het onderhoud wordt gedaan<br />

door de PKN-gemeente Noordlaren-Glimmen.<br />

Op dit moment is er een aantal klussen te doen, zoals het<br />

aanleggen van een extra watertappunt, het opnieuw beletteren<br />

van een aantal graven, het opknappen van verwijzingsbordjes,<br />

het schilderen van het baarhuisje en het bijwerken van de<br />

schelpen- en kiezelpaden.<br />

Hebt u op 18 mei tijd om ergens tussen 10.00 en 15.00 uur mee<br />

te helpen op de begraafplaats? Dan verwelkomen wij u graag!<br />

Vanwege de koffie en thee, de soep en de broodjes willen we<br />

graag weten wie aanwezig zal zijn. U kunt uw komst melden aan<br />

Bernard van de Beek, tel. 06 50746263 of bernardvandebeek@<br />

home.nl. Materiaal en gereedschap is aanwezig.<br />

Kerkdienst in het Gronings<br />

Op zondag 19 mei wordt een Grunniger Dainst gehouden in de<br />

Bartholomeuskerk in Noordlaren. Aanvang: 19.00 uur.<br />

Hemelvaartspelgrimage<br />

De oude traditie van het dauwtrappen volgend, wordt ook dit jaar<br />

een Hemelvaartspelgrimage georganiseerd door de kerken van<br />

Haren, Glimmen en Noordlaren. Op donderdag 30 mei start de<br />

wandeling om 6.00 uur bij de Bartholomeuskerk in Noordlaren<br />

met een ochtendgebed, in de Trefpuntkerk staat een ontbijt klaar<br />

en de tocht eindigt in Haren met een kerkdienst. Aanmelding<br />

voor deelname: in de kerk (in de loop van mei), of via Dick Vos,<br />

per adres scriba@pkn-ng.nl.<br />

Agenda De Groenenberg<br />

april / mei <strong>2019</strong><br />

Wekelijks:<br />

Maandagavond<br />

Dinsdagavond<br />

Woensdagmiddag<br />

Woensdagavond<br />

de Schuttersvereniging<br />

de biljartclub<br />

de knutselclub<br />

toneelclub Glemmini<br />

23 april Fotoclub ‘Beeldspraak’<br />

25 april Bridge<br />

27 april Koningsdag<br />

30 april Zangclub Mosterdpit<br />

7 mei Fotoclub ‘Beeldspraak’<br />

10 mei Vrijdagavond café en aansluitend lezing<br />

Henk Werners (zie hiernaast)<br />

16 mei Quilting Bee<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

10 Glimmer’lei - april <strong>2019</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

18 april 19.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman Witte Donderdag avondmaal mmv cantorij<br />

19 april 19.00 uur Trefpuntkerk Da. Fred.Karelse Goede Vrijdag mmv cantorij<br />

20 april 21.00 uur Bartholomeuskerk Da. Fred.Karelse Paasnacht mmv cantorij<br />

21 april 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman Pasen mmv cantorij<br />

28 april 10.00 uur Trefpuntkerk Da. A. van Beijeren<br />

5 mei 10.00 uur Trefpuntkerk ds.J. van Slooten<br />

12 mei 10.00 uur Bartholomeuskerk Ds.Th. van Beijeren<br />

19 mei 10.00 uur Trefpuntkerk da. A. Van Beijeren Avondmaal mmv cantorij<br />

26 mei 10.00 uur Trefpuntkerk ds. R.Fortuin<br />

30 mei Noordlaren Hemelvaartsdag<br />

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.<br />

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.<br />

Koningsdag <strong>2019</strong><br />

Vereniging Voor Volksvermaken<br />

presenteert:<br />

Na een aantal maanden van voorbereiding hebben wij als VVV<br />

Glimmen voor het dorp een leuk programma bedacht. Wel doen we<br />

het dit jaar anders dan andere jaren! Door grote terugloop van het<br />

aantal kinderen dat jaarlijks hun 27waren probeerden te verkopen is<br />

er besloten om de traditionele<br />

<strong>April</strong><br />

vrijmarkt voor dit jaar af te schaffen.<br />

Ons programma zou hierdoor ook later van start gaan.<br />

konings<br />

Dag<br />

Dorpshuis<br />

Glimmen<br />

11 u start fietstocht<br />

15 km familie puzzeltocht.<br />

35 km Mountainbike tocht.<br />

Van 14-19u: Live band: O-fifty<br />

Springkussens/BBQ/rad van fortuin<br />

Knutsel activiteit voor de basisschooljeugd.<br />

We beginnen de ochtend met 2 verschillende fietstochten: De<br />

eerste fietstocht is een tocht die geschikt is om samen met (kleine)<br />

kinderen te fietsen, de zogenaamde familie- fietstocht, deze route<br />

is rondom Glimmen/Onnen/Haren, waarbij door middel van allerlei<br />

vragen en opdrachten een route van ongeveer 15 km gefietst kan<br />

worden.<br />

De tweede fietstocht is voor de sportievere dorpsgenoot: een<br />

mountainbike tocht van ongeveer 35 km door de bossen. Lijkt het<br />

je leuk om deel te nemen maar heb je geen of weinig mountainbike<br />

ervaring? Geen nood; bij aanvang kun je kiezen uit één van de<br />

vier groepen waarbij je wilt aansluiten, oplopend op snelheid<br />

en conditie. Bij deze groepen is er een kopman die ervoor zorgt<br />

dat de groep bij elkaar blijft en heelhuids weer terugkeert op de<br />

Groenenberg. Halverwege deze tocht is er een stop, waarbij je<br />

wacht op de volgende groep. Hier is de gelegenheid om eventueel<br />

van groep te wisselen. Heb je interesse maar beschik je niet<br />

over een mountainbike? Ook hier hebben we een oplossing voor<br />

bedacht! Voor € 20 kun je een op jou afgestelde fiets huren, graag<br />

horen we wel uiterlijk 24 april of je hier gebruik van wilt maken:<br />

glimmenvvv@gmail.com o.v.v. mountainbike tocht.<br />

De beide fietstochten starten om 11 uur vanaf de Groenenberg<br />

(aanmelden niet noodzakelijk).<br />

Nadat de fietsers allemaal weer terug zijn op de Groenenberg is de<br />

bar geopend en de BBQ ontstoken en later in de middag speelt er<br />

een fantastische live band genaamd 0-fifty, waarop er na hartenlust<br />

gedanst kan worden.<br />

Deze middag zou niet compleet zijn zonder een slinger aan het<br />

Rad van Fortuin, waarbij er weer fraaie prijzen te winnen zijn of<br />

waag een gokje aan het enveloppen trekken.<br />

Aan de jeugd is ook gedacht! De hele dag zullen er verschillende<br />

springkussens zijn en is er gelegenheid om geschminkt te worden.<br />

Vanaf 15 uur wordt er een cup cake wedstrijd georganiseerd; wie<br />

maakt de mooiste en lekkerste cakejes van Glimmen? Aanmelden<br />

hiervoor is niet nodig en voor alle materialen wordt gezorgd. Doe<br />

je ook mee?<br />

Wij hebben enorm veel zin in deze dag en hopen jullie allemaal te<br />

mogen begroeten op een zonnige Groenenberg.<br />

Cup<br />

Namens het VVV Glimmen. VVV Glimmen presenteert:<br />

Cake<br />

wedstrijd<br />

basisschool<br />

aanvang<br />

3 uur.<br />

Glimmer’lei - april <strong>2019</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

MANNENKOOR “MOSTERDPIT”<br />

Contactpersoon: Paul Bosma tel. 06 2280 7237 / paul.bosma@gmail.com<br />

Door Iekje Wortelboer -<br />

Iedere maand kunt u op<br />

deze plaats nader kennis<br />

maken met een van<br />

de verenigingen in ons<br />

dorp. Deze maand laten<br />

we u graag een nieuw<br />

geluid uit ons dorp horen:<br />

Mannenkoor “Mosterdpit”.<br />

Een nieuw geluid<br />

inderdaad want de mannen<br />

zijn pas een paar maanden<br />

bezig en zijn eigenlijk<br />

nog in de projectfase<br />

van hun bestaan. Het<br />

enthousiasme is echter zo<br />

groot dat ze nu al weten<br />

dat een mannenkoor<br />

absoluut bestaansrecht<br />

heeft in ons dorp.<br />

De initiatiefnemer is Paul Bosma. Paul komt uit een zanglustig gezin. Tot op de dag van vandaag<br />

wordt er op familiefeestjes spontaan het lied ingezet, waarbij Pauls vader meestal het voortouw<br />

neemt. U wilt niet weten hoe mooi een drie- of vierstemmig “Lang zal íe leven” klinkt! Paul houdt<br />

dus van zingen en er heeft zelfs zijn vrouw Annetje door leren kennen. “Zingen verbroedert en het<br />

is gewoon leuk” zegt de voorman van het koor. Zo kon het gebeuren dat een feestje in Eelde waar<br />

meerdere dorpsgenoten aanwezig waren, werd opgefleurd met een liedje. Hier ontstond het plan<br />

om samen op zoek te gaan naar een passend mannenkoor in de omgeving. Passend betekende in<br />

dit geval, dat het voor iedereen vooral leuk moest zijn en dat de lat dus niet te hoog mocht liggen.<br />

Na wat vergeefs speurwerk groeide het idee om zelf een koor te beginnen. Via het Appèlbergen<br />

Festival kwamen ze in contact met Jonne van Bruggen, een jonge conservatoriumstudent, die het<br />

initiatief zo leuk vond dat hij zich als dirigent aanbood. Het klikte vanaf het eerste moment en door<br />

Jonne’s inbreng en inzet groeide het koor de afgelopen maanden uit tot een groep kerels die met<br />

veel plezier oefenen om samen, bestaande liedjes zo goed mogelijk te laten klinken. Hun eerste<br />

optreden hebben ze al achter de rug: tijdens de Top 2000 avond in ons dorpshuis werd “You ’ll<br />

never walk alone” met groot applaus beloond. De naam van het koor “Mosterdpit” is behalve een<br />

verbastering van het woord moshpit (een uitlaatklep vlak voor het podium bij popconcerten, waar<br />

het allemaal gebeurt) natuurlijk ook een knipoog naar het oude voetbalveld “De Mosterdpot” naast<br />

het paviljoen in de Appèlbergen.<br />

Inmiddels telt het koor 14 leden en ze zouden er heel graag nog wat mannen bij hebben. Leeftijd en<br />

ervaring zijn niet belangrijk, plezier in zingen wel! Er wordt een keer per 14 dagen geoefend in ‘De<br />

Groenenberg’ op dinsdagavond van 20.00 – ca 22.00 uur. Het repertoire wordt in overleg gekozen,<br />

waarbij de voorkeur uit gaat naar goed in het gehoor liggende muziek zoals zeemansliedjes, “Bloed,<br />

zweet en tranen” of het eerdergenoemde “You ‘ll never walk alone”. Jonne van Bruggen zorgt voor de<br />

begeleiding; tot dusverre gebruikt hij hiervoor een keyboard van de familie Tent en dat gaat prima.<br />

Maar mocht u toevallig iemand kennen die een piano kwijt wil, neemt u dan vooral contact op met<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,<br />

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Jesse van Oomkens (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

12 mei<br />

om<br />

<strong>2019</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

21<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

metheen. of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - april <strong>2019</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!