23.04.2019 Views

April 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer 410 –– april December 20192015

Waar is Julius deze kerst?

Door Duurzaam de redactie van Glimmen: boven naar beneden: Plan Hein, vàn Gert, en het vóór dorp

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Glimmen *Hij woonde aardgasvrij al meer in dan 2035. twintig Dat was jaar de doelstelling op een zolderkamer van een in 2018 door de toenmalige gemeente Haren ingediend projectplan.

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

De in Huize hiervoor Kooikamp. aangevraagde Het bos rijkssubsidie rondom had voor voor de ‘proeftuin hem geen Glimmen’

gebeurd,

werd echter

maar waar

niet toegekend.

was Julius

Het

nu

plan

en vooral;

ging ook

wat

behoorlijk

voert hij

over geheimen. de hoofden Julius van werd de meeste in Glimmen Glimmenaren wel de heen. ‘bosjesman’ Maar inmiddels zijn is er schild? een werkgroep De sporen Duurzaam liepen verder Glimmen het gevormd, bos in richting die een

plan genoemd. wil maken Zijn vóór kop en dóór was de markant, Glimmenaren als zelf. een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Door Frans Somers

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

“Duurzaamheid

over paddenstoelen,

is veel meer

rupsen,

dat energietransitie alleen”, aldus zowel ‘duurzaamheid als de coöperatie Julius kortgeleden van en voor nog iedereen hadden is’.

Hans spechten Wortmann, en ijsvogels. woordvoerder Wat van de in 2018 opgerichte Duurzaam Haren is onder meer gezien. betrokken Maar bij nee, de realisatie de laatste van

keer was al wel een week

initiatiefgroep. Julius vroeger “Bij energietransitie voor werk moet je ook andere aspecten het ‘Polycultuur Zonnepark’ de Mikkelhorst. Dit park beoogt een

geleden volgens mevrouw

betrekken, had gedaan zoals was de een biodiversiteit, goed de leefbaarheid van het aantal elementen met elkaar te verbinden: duurzame energie

Goedhart. Dan maar eens aan

dorp, bewaard geluid, geheim. horizonvervuiling Daarover en uiteraard ook de kosten. via zonnepanelen, landschapsbeheer, beplanting, veeteelt en

de overzijde vragen bij Flora

Duurzaamheid zei hij niets. Waarom en energietransitie eigenlijk moeten breed gedragen sociale werkvoorziening. In het & Fauna. uiteindelijke En ja park hoor, wordt daar energie was

worden niet? door de inwoners,

Julius opgewekt, die dag ervoor maar aan kunnen het

anders Het was wordt twee het niks. dagen Daarom voor

einde bezoekers van de te middag midden geweest van het

moet kerst je toen de het bewoners licht op er Julius’ ook

om vee een ook paar wandelen tuinhandschoenen

spelen.

zoveel kamer mogelijk ‘s avonds bij betrekken.” niet werd

te Er kopen, is ook een aanmaakblokjes,

mogelijkheid om

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

roggebrood in het project en te een investeren, voorraad met

Duurzaam niet verscheen Glimmen aan is het zelf ontbijt ook

fruit, een minstens rendement van genoeg 4 - 5% voor per

in de Kooikamp. Dat kinderen

een initiatief van inwoners van

vijf jaar. dagen. Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

Glimmen. Bij een bijeenkomst

vreemder…

om een wandeling te maken

waarin

door

het

de

projectplan

sneeuw.

Glimmen

Ongerust

*Wat Soortgelijke moest Julius ideeën met al staan dat

Aardgasvrij werd er door van huisgenoten de gemeente op

voedsel ook Duurzaam en dekens Glimmen voor hoe

gepresenteerd zijn kamerdeur werd, geklopt. lag een Jan

heeft ogen. hij Men dat wil meegenomen?

echter – zoals

intekenlijst van Splunder, van de mensen eigenaar die van

Steeds gezegd meer - alle vragen aspecten maar geen voor

mee het huis, wilden kwam denken aanzetten over met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. leefbaarheid Roos, in die de in plannen Huize

vervolgstappen. openging werd Daar duidelijk is dat de er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel betrekken. binnen Dat voor postzegels

gaat ook

huidige moest zijn. werkgroep Op het van bed circa stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten verder en vroeg; dan wat het oorspronkelijke

is hier aan de

11 Oud personen en roestig. uit voortgekomen.

Leeg. En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal plan Aardgasvrij aan Roos. Roos Glimmen had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Het ligt in de bedoeling om

en de Dorpsenergievisie die

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

binnenkort gingen een een aantal coöperatieve huisgenoten met Jan voorop de trap

daarna in opdracht van de

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

vereniging af op weg op naar te richten, buiten om waar te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

gemeente

het kereltje

Groningen

ophaalde.

door

De

alle was. inwoners Ook de van tuin Glimmen heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren adviesbureau in haar Procap haar gemaakt kwam

lid constante van kunnen suizen worden. van Min de A28 of na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar is. man Die Adriaan, dorpsenergievisie die imker is was en

meer minder naar luid het was voorbeeld dan normaal van door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten vooral op heeft pure staan, energietransitie Julius een

de gisteren coöperatie gevallen Duurzaam was. Oh Haren, ja, verse waar Duurzaam sneeuw, dat Glimmen geeft verse ook paar gericht. keer Het had betekent gezien bij ook het dat huisje aardgas aan vrij de maken Drentse van Aa Glimmen op het

mee sporen… samenwerkt. En ja hoor, Tegen richting een bijdrage het berghok van 50 liepen euro voetsporen

kun je lid terrein waarschijnlijk van de meer boomkwekerij tijd gaat kosten. dat verboden Voorlopig stoot toegang Glimmen is voor nog

van deze één coöperatie persoon worden en daarvandaan en meepraten, richting onder het de motto zandweg dat het altijd publiek, ongeveer vlak 3000 bij de ton boerderij CO2 per jaar van uit. de familie Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - april 2015 2019 1


Enkele feiten over Glimmen

Aantal huishoudens

450

Aantal woningen 459 wv.

gemiddeld

inkomen p.p.

€33.500,-

26%

rijtjeswoning

2 onder 1 kap

24%

vrijstaand

45%

76% 24%

koop

huur

5% overig

Energieverbruik

(gemiddeld per jaar)

€ 3.562,-

Aantal auto´s

635

Bron: Dorpsenergievisie Glimmen

Ook als we erin zouden slagen om het totale huidige

elektriciteitsverbruik volledig met behulp van zon- en windenergie

te dekken, dan zijn we er nog lang niet. De vraag naar elektriciteit

zal in de nabije toekomst vermoedelijk sterk toenemen;

bijvoorbeeld door de komst van elektrische auto’s en het gebruik

van stroom voor verwarmingsdoeleinden. Wil men Glimmen op

termijn CO2 neutraal maken, dan is er duidelijk werk aan de

winkel. Daar heb je de medewerking van de inwoners van het

dorp bij nodig. En wil je die mee krijgen in de verduurzaming,

dan moet je volgens Wortmann vooral ook naar hun belangen

kijken. Veel Glimmenaren zullen de energietransitie en alles wat

door bijkomt uit ideële motieven wel willen ondersteunen. Maar

men wil ons dorp ook houden zoals het is: groen en mooi. En het

moet ook in financieel opzicht realiseerbaar zijn. “Maar als het

ergens moet lukken dan is het hier, want Glimmen kan bogen

op de aanwezigheid veel kennis, ondernemerschap en de ideële

motivatie van veel bewoners. Op de helft van alle adressen in

Glimmen is een bedrijf(je) gevestigd”.

Maar wat voor ideeën heeft de werkgroep vooralsnog op het

oog? In de eerste plaats wordt gedacht aan een kleinschalige

zonneweide van circa 1,8 hectare op het terrein van de voormalige

kwekerij De Bonte Hoek tegenover de Kastanjehoeve. Daarvoor

is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek verricht. Hiermee

zou de helft van de huidige elektriciteitsvoorziening gedekt

kunnen worden. Het uitzoeken van een terrein en de inrichting

daarvan zou overigens ook in samenspraak met de bewoners

en omwonenden moeten gebeuren – en zeker niet overgelaten

moeten worden aan ‘milieucowboys’. Duurzaam Haren zal hier

ondersteuning bij bieden.

De verduurzaming van het energieverslindende Dorpshuis De

Groenenberg staat ook hoog op de agenda. Daarbij gaat het

uiteraard niet alleen om zonnepanelen, maar ook om isolatie.

Hetzelfde geldt voor het complex van de Buitenschool in

Appèlbergen, dat momenteel door een collectief bewoond wordt.

En er zijn ideeën over een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen

en isolatiemateriaal, en het organiseren van maatadvies voor

woningen.

Windmolens lijken hier niet echt aan de orde: te weinig ruimte en

gebrek aan wind. Toestanden, zoals in het oosten van Groningen

en Drenthe, waar complete windmolenoorlogen losgebarsten

lijken te zijn, zijn hier dan ook niet te verwachten.

Binnen Duurzaam Glimmen zijn vier werkgroepen actief: Inhoud

(technische aspecten van verduurzaming), Communicatie,

Organisatie en Infrastructuur (inventarisatie van huidige stand

van zaken). Het ligt in de bedoeling om op korte termijn tot de

oprichting van een coöperatieve vereniging over te gaan.

De werkgroep is ook van plan bijeenkomsten in het Dorpshuis te

organiseren. Dit om het draagvlak te verbreden en meer mensen

bij de organisatie te betrekken. De eerste hiervan is op 15 mei om

19.30 in het dorpshuis De Groenenberg (zie elders in deze Lei).

U zult ongetwijfeld nog meer horen over het thema duurzaamheid.

Als was het alleen maar omdat de nieuwe Gemeente Groningen

ernaar streeft om in 2035 CO2 neutraal te zijn.

2 Glimmer’lei - april 2019


Duurzaam

Door een tiental inwoners van Glimmen is in de zomer van 2018 de werkgroep ‘Duurzaam Glimmen’ gevormd. Deze werkgroep

buigt zich over de vraag hoe ons dorp zichzelf kan organiseren in de omslag naar een meer duurzame samenleving op het vlak

van energie, natuur en leefbaarheid. Gelijktijdig heeft de Gemeente Groningen (na overdracht van Haren) een eigen dorpsenergievisie

(verder) ontwikkeld: Waar liggen de kansen, en wat zijn de (on)mogelijkheden in onze regio.

Inmiddels is er door de werkgroep Duurzaam Glimmen in

samenwerking met Coöperatie Duurzaam Haren een concreet

haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkeling

van een kleinschalige zonneweide in ons dorp dat voldoende

energie zou kunnen opleveren voor het huidige elektriciteitsgebruik

van een groot deel van Glimmen. De beoogde locatie is op een

perceel aan de Zuidlaarderweg, langs het spoor, tegenover de

Kastanjehoeve. Dit zonnepark kan goed worden ingepast in het

landschap, bijvoorbeeld omrand met boomsingels en struiken.

De inwoners van Glimmen zouden volop kunnen participeren,

door afname van stroom of door mee te investeren tegen een

aantrekkelijk rendement. Zo wordt het dorp eigenaar van zijn

eigen energieopwekking.

Naast dit concrete idee zijn er door de werkgroep ook in de

breedte een aantal mogelijke kansen voor Glimmen in beeld

gebracht, zoals het opwekken en gebruik van Groengas,

gezamenlijke inkoop van panelen en isolatie, en het organiseren

van maatadvies voor woningen m.b.t. energiebesparing en

-opwekking.

Duurzaam Glimmen wil alle inwoners van Glimmen van harte

uitnodigen voor de informatieavond waar we deze ideeën willen

voorleggen en met jullie willen bespreken. Bijvoorbeeld aan de

hand van de volgende vragen: Zien we dit zitten als dorp? Wat

is het rendement als ik investeer? Hoef ik dan zelf geen panelen

meer op mijn dak? Hoe ziet dat er dan uit, als het er zou komen?

15 mei om 19:30 uur

Bijeenkomst Duurzaam Glimmen

Dorpshuis de Groenenberg

Programma:

19:15 uur Deur open, inloop met koffie/thee

19:30 uur Korte introductie Duurzaam Glimmen

19:35 uur Presentatie mogelijkheden zonneweide

incl. berekeningen en beelden door

Menno Visser (Duurzaam Haren) en

Willem Rienks van ROM3D (ontwerpburo)

Incl. vraag en antwoord na afloop.

20:30 uur Korte pauze

20:45 uur Korte presentatie Energievisie Gemeente

Groningen door Anne Venema, projectleider

aardgasvrije wijken en dorpen.

21:00 uur Wat is er verder mogelijk in Glimmen, bv.

Groengas, gemeenschappelijke inkoop, etc.

Inventarisatie uit de zaal. Door werkgroep

Duurzaam Glimmen.

21:30 uur Afsluiting.

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

VOORJAARSACTIE

€ 15 korting bij het maken van 3 afspraken

Glimmer’lei - april 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - april 2019


Doe es lief

Op de fiets naar Haren heb je op sommige plekken voorrang.

Ga er maar niet vanuit dat het je krijgt. Als je niet oppast word

je zo maar van de sokken gereden. Iedereen heeft het zo

druk, de kinderen op school gedumpt en dan zo rap mogelijk

naar het werk. Door Haren heen met die mooie Shared Space

en dan nog al die fietsers met die oordoppen op die je links en

rechts inhalen, je word er gek van en na vele middelvingers en

de vreselijkste ziekten schreeuwend (die je eigenlijk je ergste

vijand nog niet toewenst) eindelijk op je werk. En dan moet de

werkdag nog beginnen. En dan weer naar huis, weer hetzelfde

liedje en totaal over de rooie kom je weer thuis. Kinderen die

aandacht vragen en je moet nog voor voedsel zorgen, kinderen

in bad en op bed. Totaal uitgeblust op de bank met een wijntje

is er ook nog een kerel die aandacht wil. Niet dus, misschien in

het weekend, maar ja, dan moeten de kinderen naar sport en je

moet nog boodschappen doen en nog op bezoek bij familie en

een verjaardag. Druk druk druk! En dan is het weer maandag en

hetzelfde liedje begint weer van voren af aan. Week in week uit

tot de vakantie. Voor dat gedrag hebben ze zelfs een radiospot

gemaakt. Doeslief heet het, ik zou zeggen doe es normaal, geef

voorrang en zeg eens moi (is voor een heleboel mensen ook

moeilijk). Dat maakt het leven een stuk makkelijker en is beter

voor je gezondheid. Dus moi en tot de volgende keer.

Berend.

Waar is de brievenbus

gebleven?

Door Gert Nienhuis

Het zal velen al zijn opgevallen; PostNL heeft de brievenbus aan

de Rijksstraatweg voor het voormalige Flora & Fauna terrein

weggehaald.

Naar aanleiding van een verzoek om de bus in verband met

de verkoop van de kavel te verplaatsen naar een plek naast

de glas en kledingcontainer had de gemeente helaas negatief

geadviseerd en wilde de gemeente sowieso niet meewerken aan

(her)plaatsing aan de drukke Rijksstraatweg. Maar wat schetst

onze verbazing? Net voor het drukken van deze Glimmer’lei is

de bus opeens tóch opgedoken op de gewenste plek, zoals op

de foto te zien is. PostNL, bedankt!

Recept van het

voedselbos: Pesto

Het is voorjaar. Bijna alle bomen krijgen een groene waas of

bloeien. De oude eikenwal op het voedselbos is nog kaal maar

onze geplante krenteboompjes bloeien. Er is alweer heel veel

gebeurd en hard gewerkt afgelopen maand.

Er zijn al heel veel vruchtenstekken geplant, schaduw gevende

wilgen, cornus en andere bosjes aangeplant. Ook is er een

mooie takkenril aangelegd om de ergste westenwind tegen te

houden. Een appelboomgaard gecreëerd dankzij een enorme

gift van een veertigtal vruchtbomen. Een begin gemaakt met een

bloemenweide en kruidencirkel.

Behalve brandnetel (lekker voor soep) is het zevenblad oogstbaar

en ook daslook is nu ook lekker groot en nog net niet bloei.

Zevenblad is een bijna onuitroeibaar kruid maar door te eten

brengt het nog goede eigenschappen voor ons mee. Het is heel

gezond omdat het veel vitaminen en mineralen bevat en ook nog

reinigend werkt op de nieren.

Dus pesto maken

Het principe van pesto is eenvoudig. Je kiest een kruid. Je

kan het van heel veel kruiden en planten maken. Basilicum is

het meest bekend en heel geurig. In het voorjaar zijn de wilde

kruiden favoriet. Bv, Speenkruid als het nog niet bloeit, veldkers

en nu dus daslook en zevenblad. Peterselie of prei kan ook. De

andere ingrediënten zijn zonnebloem - pijnboompitjes of noten,

olie, zout en kaas.

Pluk een paar handen zevenblad of daslook. rooster een handvol

zonnebloempitten, Doe dit in een hoge kom met een scheut water

en olijfolie, mespunt zout en voor een wat meer uitgesproken

smaak nog een uitgeperst teentje knoflook. Maal dit met een

staafmixer of doe alles in een keukenmachine tot een min of meer

fijne substantie. Misschien nog wat extra olie om het smeuïg te

maken. Proef of er eventueel wat meer zout of wat peper in moet

om het af te ronden. Ook kan je nog wat geraspte parmezaan of

andere kazen toevoegen. Oude geitenkaas bv. roomkaas maakt

het geheel nog smeuïger. Experimenteer met de hoeveelheden.

Voor op een toastje of als broodsmeerseltje is het erg lekker.

Raadplaat

Terug van weggeweest; de Raadplaat! Veel reacties op de vorige

raadplaat waarvan bijna allemaal goed, de oplossing was Eikenweg

35…

Raad ook deze maand

weer waar bijgaande

foto genomen is, mail

uw antwoord naar

glimmerlei@gmail.com

en maak kans op een

prijs (we zijn nog aan

het verzinnen wat dat

wordt). Veel succes…

Glimmer’lei - april 2019

5


e

l.

e

d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

Berichten van De Groenenberg

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

hun We bijdrage. kunnen terugkijken Hebt u de op collectant een geslaagde gemist, decembermaand.

dan kunt u uw

bijdrage Veel feestelijke overmaken kerstbijeenkomsten op giro 5057 te Rotterdam! in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Wilt

kerstborrels,

u ons bij de

kerstdrive,

collecte van

jaarafsluitingen

volgend jaar ondersteunen

en de jaarlijkse

als

collectant? Neem contact op met het Sylvesterloop Nationaal MS (zie Fonds, foto).

Volgens de organisatie

deden dit jaar meer

mensen mee dan ooit:

487 mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda valt te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl PAUL zijn de akoestiek WOLDENDORP te AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

Auto Eelde.nl

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Otto van Bergen & Robert Schoon

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Burgemeester J.G. Legroweg 108

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

9761 TD Eelde

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Tel: 050-3094940 www.autoeelde.nl

Aanvang 20.00 uur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6

Glimmer’lei - januari 2016

6 Glimmer’lei - april 2019


Inloopochtend

Dokter Cator is deze morgen onze gastspreker. Jarenlang was hij

huisarts in Haren. Toen stopte hij, voor ons plotseling. Hij kon de

zorg die hij voor ogen had, en jarenlang met veel plezier gegeven

had, voor zijn gevoel niet meer waarmaken. De bijkomende

zaken als het invullen van protocollen en vaak zoveel onnodige

administratie, werden hem echter teveel. Hij was met hart en ziel

huisarts. Hij nam een heel jaar vrij, om zijn gedachten te ordenen

en weer op adem te komen, maar zijn gedachten bleven bij de

zorg en het zorgstelsel. In Groningen moest het zorgstelsel ook

aangepast worden en halverwege dat jaar werd hem gevraagd de

zorg in de regio opnieuw op te zetten. Dankbaar gebruikmakend

van zijn ervaring en inzichten. Dokter Cator ziet zijn opdracht als

volgt:

Het voeren van relatiegesprekken

Het leggen van verbindingen tussen de verschillende disciplines,

waarbij tekortkomingen aan het licht komen. Het ziekenhuis telt

steeds meer economen, juristen en al die managers. Dan ook

de zorgverzekeraars. Zij allen willen meepraten over de zorg,

aangewakkerd door de marktwerking. Alles moet zo goedkoop

mogelijk. Duidelijk moet echter voor ogen gehouden worden, dat

de behandelend arts het behandelplan opstelt en ook het laatste

woord heeft. Dit in goed overleg met de patiënt. Gesprekken met

de diverse toezichthouders, als onder andere de Nederlandse Zorg

Autoriteit. Gelukkig is de marktwerking wat teruggedrongen, dankzij

de nieuwe wind die op het ministerie van Volksgezondheid waait.

Het organiseren van bij- en nascholingscursussen, die elke

arts op gezette tijden moet volgen

Het centraliseren van hulpdiensten, zoals de huisartsenpost. Het

resultaat kunt u zien: het gebouw naast het Martiniziekenhuis. Van

daaruit worden alle ziekmeldingen geregistreerd en afgehandeld

na het sluiten van de eigen huisartsenpraktijken. Dus vanaf 17.00

uur tot de andere dag 8.00 uur. Alleen voor spoedgevallen.

De geheel nieuwe anderhalf zorglijn, een digitaal platform, een

intermediair tussen huisarts en specialist. De huisarts stelt de

vraag digitaal. Deze komt aan op het platform. De vraag wordt

doorgestuurd naar de juiste specialist, deze geeft antwoord, en

stuurt dat via datzelfde platform terug. Binnen 48 uur weet de

huisarts de uitslag.

De gezondheidszorg hoeft op zichzelf niet op de schop, maar

moet wel op tal van punten aangepast en veranderd worden.

Het stelsel is te complex geworden. Eigenlijk zou terug naar een

kleinere schaal beter functioneren. Vanuit zijn ervaring, en diepere

doordenkingen kan dokter Cator daar veel aan bijdragen. Duidelijk

was uit zijn verhaal op te merken dat hij veel zorg om de zorg heeft.

Een indringend verhaal dat veel stof tot nadenken heeft gegeven.

Volgende maand komen Inge Bakker en Hans Keijzer ons vertellen

over hun fietstocht door Afrika. Ook u bent van harte uitgenodigd.

Mocht u komen denkt u dan ook aan de voedselbank.

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (di. 7 mei 2019)

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ook inleveren voor

de voedselbank)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Nieuws van dorpshuis De

Groenenberg

Het biljarttoernooi was weer een groot succes met ruim 100

deelnemers en een Glimmense winnaar, van harte gefeliciteerd

Adrie. Zo is er van alles te doen in de Groenenberg, maar is er

ook nog steeds ruimte voor andere activiteiten.

De jaarcijfers van 2018 zijn bekend en het is ongeveer gegaan

zoals we hadden gedacht, de begroting is gehaald. Een

tegenvaller was en is en blijft de energienota. Ons gebouw is

bepaald niet duurzaam en de kosten voor energie rijzen de pan

uit, het is ongeveer 20% van onze totale begroting. Twee van

onze bestuursleden zijn bezig met dit onderwerp, om te kijken of

er kan worden geïnvesteerd om dat te verbeteren.

De verbouwing van het jeugdhonk is begonnen. De toiletgroep

is vernieuwd en de ruimte is leeg, we wachten op een offerte

voor de bar en het is noodzakelijk dat we zelf wat schilderwerk

verrichten. Daar kunnen we altijd hulp gebruiken, u kunt zich

melden bij Eric de Hoog of bij ondergetekende.

We kondigen ook alvast maar een vrijwilligersavond aan op

vrijdag 5 juli, voor alle vrijwilligers die maar enigszins betrokken

zijn bij de Groenenberg. Dat is dan de afsluiting van het seizoen,

want in de maanden juli en augustus is het dorpshuis grotendeels

gesloten.

Wat precies de herindeling ons gaat brengen is nog niet geheel

duidelijk. Onze subsidie loopt nog door, dat is vooralsnog geen

probleem. Het nieuwe college heeft wel aangegeven niet zozeer

stenen, dan wel activiteiten te willen subsidiëren en dat een

verbinding met dingen die in het Sociaal Domein spelen wel eens

interessant zou kunnen zijn We proberen ook daar onze kansen

te benutten.

Jan Hommes

Het was 1 april

De redactie kon het niet laten om haar lezers (net als ieder

jaar) op 1 april bij de neus te nemen. We publiceerden dat een

projectontwikkelaar de locatie van Flora & Fauna had aangekocht

en een keuze wilde maken tussen twee bestemmingen: een

massagesalon en een kleine moskee. Lezers konden een

bonnetje invullen om hun keuze aan de ontwikkelaar (Frits Ake,

dus: F.Ake) te laten weten. Tientallen lezers reageerden in een

mix van irritatie en gevoel voor humor. In ieder geval moest er

geen moskee komen. Er waren ook mensen die het allemaal wel

leuk vonden of met andere goede ideeën kwamen (Kringloop,

Bistro, Fietsenwinkel) en een enkeling schreef nadrukkelijk de

datum van 1 april op de bon of andere vindingrijke toevoegingen.

Zij hadden ons door!

Dus u bent gewaarschuwd voor maart 2020, want de kans is

groot dat we ook dan weer een streek uithalen.

Wil Hiensch

Glimmer’lei - april 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

www.pixxle.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

GRATIS

DINERBON GRATIS

DINERBON

GRATIS

GRATIS

DINERBON

DINERBON

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

ontvang een dinerbon t.w.v. 85,-

in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen

in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren

bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.*

85,- Reizen

Voor vakanties

Kijk op vanaf

onze Eelde:

website: kijk

www.toerkoop.nl/zuidlaren

op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl

Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk

dinerbon Bij

www.toerkoop.nl/zuidlaren

Cosineros

op onze website

t.w.v. in

www.vanafeelde.nl

tZuidlaren.*

85,-

in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl

in Zuidlaren.*

Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren

Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren

onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren

zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Zuidlaren

T: 050

Reizen,

- 409 59

Marktstraat

23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

* Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23

01-05-2019.

01-04-2019. M: zuidlaren@toerkoop.nl

Vertrek tussen 01-04-2019 31-12-2019.

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor en in Zuidlaren. 31-12-2019.

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor in en Zuidlaren. 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - april 2019


Glimmer’lei Mijmert…

1999 - Zelfde dorp, andere tijd

Door Hein Bloemink

Februari 1999- de passie van Ale Hendriks

In de Glimmer'lei maken we kennis met Ale Hendriks en de kop

boven het artikel was veelzeggend: uit passie voor het dorp en

haar bewoners. Hij was in 1967 aanwezig in Café Sijtsma toen

VV Glimmen werd opgericht. Ale Hendriks was sinds het begin

penningmeester en was het in 1999 nog steeds. En hoe trouw

kan een mens zijn? Ale is nog steeds dagelijks actief voor de

'rood-wit-blauwen' op de groene mat. Des te ergerlijker dat zijn

recente creatie (een overkapping voor publiek) door vandalen

werd vernield. In de Glimmer'lei staat dat Hendriks in Glimmen

is geboren en getogen aan de Hoge Hereweg. Daar kon je toen

uit een open raam accordeonmuziek horen, want Ale bespeelde

dat instrument als kind. Hendriks is sportman pur sang, speelde

tot zijn 30e als verdediger bij VV Glimmen. Sinds zijn jonge jeugd

werkte hij als meubelmaker in het Academisch Ziekenhuis, later

bij Maupertuus. In Glimmen was hij tot voor kort ook bekend als

kerstbomenleverancier, dat deed hij toen ook al. Passie kent

geen tijd, dat wordt bewezen door deze dorpsgenoot.

Maart 1999- Hoe zou het met Rolf Rademaker zijn?

In de Glimmer'lei staat een portret van Rolf Rademaker, die

in 1997 uit Glimmen was verhuisd naar Rolde. Een geboren

dorpsgenoot (Viaductweg). Rolf schreef jarenlang artikelen

voor de Glimmer'lei, hij is dus feitelijk onze oud-collega. In het

artikel lezen we hoe hij was opgeleid voor het onderwijs, maar

als administratieve kracht ging werken voor hoveniersbedrijf

Bartelds. Hij had zijn werkplek aan de Oude Boerenweg waar

'de baas' woonde en op een dag zag Rolf uit het raam een mooi

meisje langsfietsen. Dat was Ina Radstaak, die iedere dag van

Haren naar haar werk in Glimmen fietste. Rolf maakte er werk

van en het zij werd zijn vrouw, zo staat in de Glimmer'lei te lezen.

April 1999- Betrokkenheid van Glimmenaren

Net als in het artikel over Ale Hendriks wordt in de Glimmer'lei

vaak heel duidelijk hoe sterk betrokken inwoners zijn bij hun

dorp. In april 1999 wordt verslag gedaan van de ledenvergadering

van Plaatselijk Belang, waar de opkomst -toen nog- zeer hoog

was. Dat had te maken met de plannen van de gemeente om

de Rijksstraatweg in Glimmen te reconstrueren en dat heeft

effecten op het dorp. De afsluiting van de weg zou later leiden tot

problemen voor ondernemers. Het autobedrijf van de Gebroeders

Visscher moest de deuren sluiten om deze reden en Monique

Bakker (zij had een kindermodewinkeltje) verscheen op TV

Noord om te vertellen hoe erg het was. In de ledenvergadering

liepen de gemoederen op, vooral doordat de gemeente een

omleidingsroute door de woonwijken had gepland. Bij het artikel

staan de foto's van de bestuursleden van Plaatselijk Belang. Ze

zijn daar nog twintig jaar jonger en de meesten wonen nog in

Glimmen.

Juni 1999- Concert Rolling Stones

Op 2 juni 1999 traden de Rolling Stones op in Groningen en

daarvoor werd een omvangrijke beveiligingsoperatie op touw

gezet. Politiepaarden zouden daarbij een belangrijke rol spelen.

Wat dit met Glimmen te maken heeft? Welnu, de politiemacht op

vier benen streek neer op Manege de Bongerd (van de familie

Lameijer). Uit Amsterdam, Rotterdam en Nunspeet werden extra

politiepaarden ingevlogen. De heer Lameijer vertelde destijds in

Glimmer'lei: "We werden gebeld met de vraag of die paarden hier

een nacht mochten logeren, dat vonden we best. Op 1 juni zijn elf

paarden aangevoerd en op 2 juni kwamen er nog vijf Groningse

politiepaarden bij." Volgens Lameijer werd de beveiliging

besproken tijdens een bijeenkomst in de kantine.

Oktober 1999- De eigen wereld van Patrick

Veelbelovend was hij: Patrick Schoenmaker uit Glimmen (toen

20 jaar oud). Hij werd wereldkampioen in het spel War Hammer.

In september werd hij in een bomvolle hal in Birmingham

wereldkampioen in het bouwen van een eigen, niet bestaande

wereld in miniatuur. Het werkstuk mocht niet groter zijn dan 30 x

30 cm. In deze opstelling plaatste Patrick draken en dwergen. Zijn

fantasie zat hem wel eens in de weg, zei hij tegen de Glimmer'lei:

"Ik heb mijn VWO-diploma niet gehaald, want tijdens de les zat

ik steeds poppetjes te tekenen..." We zijn benieuwd in welke

branche deze jongen is terechtgekomen.

Glimmer’lei - april 2019

9


Activiteiten in het Trefpunt in

Glimmen

Kerkdiensten Glimmen nu ook online

Bij uitgebreid onderhoud aan het interieur van de Trefpuntkerk

is onder meer een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd met

internetverbinding. Hierdoor heeft de kerk zich kunnen aansluiten

bij Kerkomroep.nl en is het geluid van de diensten die gehouden

worden in Glimmen sinds april ook via internet te volgen. Dit

kan live op het moment waarop de kerkdienst plaatsvindt, maar

ook naderhand. De geluidsopnamen zijn nog een jaar terug

te luisteren. De Bartholomeuskerk in Noordlaren heeft deze

apparatuur niet, vanwege de monumentenstatus van dit gebouw

is dat ook minder makkelijk te realiseren. Wanneer de gemeente

in Noordlaren samenkomt voor de eredienst, gewoonlijk elke

tweede zondag in maand, is er geen uitzending.

De diensten in de Trefpuntkerk zijn op internet te vinden via

www.kerkomroep.nl. Zoek op ‘Glimmen’ of ‘Trefpuntkerk’ en klik

vervolgens op ‘luisteren’. De diensten zijn ook te volgen via de

speciale kerkomroep-app die gratis te downloaden is vanuit de

App-store of Google Play. Handig voor onderweg en op vakantie!

Inloopochtend

Op dinsdagochtend 7 mei is de volgende inloopochtend in de

Trefpuntkerk. Inge Bakker en Hans Keijzer zullen dan komen

vertellen over hun fietstocht door Afrika. De kerk is open vanaf

10.00 tot ongeveer 12.00 uur. In de hal van de kerk (ingang

Kastanjelaan) staat dan ook het krat waarin artikelen voor de

voedselbank gedoneerd kunnen worden. Er is altijd behoefte aan

(houdbaar) broodbeleg, rijst en pasta’s, geconserveerde groenten

en badkamerartikelen. Alles binnen de houdbaarheidsdata

uiteraard.

Lezing

Groenenberg lezing door Henk Werners op vrijdag 10 mei a.s. om

20.30 uur. ‘Vervlogen jaren van Harendermolen tot Noordlaren’

Henk Werners woont sinds 1962 in Haren. Lange tijd was hij

werkzaam in de veeteeltsector in Noord- en Oost-Nederland,

in een voorlichtende en adviserende rol. Na zijn pensionering

werkte hij als vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen en de

ANBO. Zijn brede netwerk is van pas gekomen bij zijn huidige

hobby, verzamelen van foto’s informatie en achtergronden.

Werners heeft zich de geschiedenis van Haren eigen gemaakt.

Inmiddels is er een bundeling verschenen van zijn verhalen, rijk

met foto's geïllustreerd.

Gelardeerd met een scala aan foto’s en plaatjes uit vroegere

tijden vertelt Henk Werners op 10 mei over de geschiedenis van

Harenermolen tot Noordlaren. U bent van harte welkom!

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Vrijdag 10 mei, 20,30 uur

Entree 3 euro

U kunt zich aanmelden via lezingendegroenenberg@gmail.com

Klusdag begraafplaats Noordlaren – vrijwilligers gevraagd

Op zaterdag 18 mei wordt een klusdag gehouden op de

begraafplaats in Noordlaren. Hebt u die dag tijd om een paar

uurtjes mee te helpen?

De begraafplaats aan de weg Glimmen – Noordlaren (achter

de Rieshoek en de ijsbaan) behoort toe aan de protestantse

gemeente Noordlaren-Glimmen en is beschikbaar voor inwoners

van Noordlaren en Glimmen. Ook het onderhoud wordt gedaan

door de PKN-gemeente Noordlaren-Glimmen.

Op dit moment is er een aantal klussen te doen, zoals het

aanleggen van een extra watertappunt, het opnieuw beletteren

van een aantal graven, het opknappen van verwijzingsbordjes,

het schilderen van het baarhuisje en het bijwerken van de

schelpen- en kiezelpaden.

Hebt u op 18 mei tijd om ergens tussen 10.00 en 15.00 uur mee

te helpen op de begraafplaats? Dan verwelkomen wij u graag!

Vanwege de koffie en thee, de soep en de broodjes willen we

graag weten wie aanwezig zal zijn. U kunt uw komst melden aan

Bernard van de Beek, tel. 06 50746263 of bernardvandebeek@

home.nl. Materiaal en gereedschap is aanwezig.

Kerkdienst in het Gronings

Op zondag 19 mei wordt een Grunniger Dainst gehouden in de

Bartholomeuskerk in Noordlaren. Aanvang: 19.00 uur.

Hemelvaartspelgrimage

De oude traditie van het dauwtrappen volgend, wordt ook dit jaar

een Hemelvaartspelgrimage georganiseerd door de kerken van

Haren, Glimmen en Noordlaren. Op donderdag 30 mei start de

wandeling om 6.00 uur bij de Bartholomeuskerk in Noordlaren

met een ochtendgebed, in de Trefpuntkerk staat een ontbijt klaar

en de tocht eindigt in Haren met een kerkdienst. Aanmelding

voor deelname: in de kerk (in de loop van mei), of via Dick Vos,

per adres scriba@pkn-ng.nl.

Agenda De Groenenberg

april / mei 2019

Wekelijks:

Maandagavond

Dinsdagavond

Woensdagmiddag

Woensdagavond

de Schuttersvereniging

de biljartclub

de knutselclub

toneelclub Glemmini

23 april Fotoclub ‘Beeldspraak’

25 april Bridge

27 april Koningsdag

30 april Zangclub Mosterdpit

7 mei Fotoclub ‘Beeldspraak’

10 mei Vrijdagavond café en aansluitend lezing

Henk Werners (zie hiernaast)

16 mei Quilting Bee

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

10 Glimmer’lei - april 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

18 april 19.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman Witte Donderdag avondmaal mmv cantorij

19 april 19.00 uur Trefpuntkerk Da. Fred.Karelse Goede Vrijdag mmv cantorij

20 april 21.00 uur Bartholomeuskerk Da. Fred.Karelse Paasnacht mmv cantorij

21 april 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman Pasen mmv cantorij

28 april 10.00 uur Trefpuntkerk Da. A. van Beijeren

5 mei 10.00 uur Trefpuntkerk ds.J. van Slooten

12 mei 10.00 uur Bartholomeuskerk Ds.Th. van Beijeren

19 mei 10.00 uur Trefpuntkerk da. A. Van Beijeren Avondmaal mmv cantorij

26 mei 10.00 uur Trefpuntkerk ds. R.Fortuin

30 mei Noordlaren Hemelvaartsdag

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Koningsdag 2019

Vereniging Voor Volksvermaken

presenteert:

Na een aantal maanden van voorbereiding hebben wij als VVV

Glimmen voor het dorp een leuk programma bedacht. Wel doen we

het dit jaar anders dan andere jaren! Door grote terugloop van het

aantal kinderen dat jaarlijks hun 27waren probeerden te verkopen is

er besloten om de traditionele

April

vrijmarkt voor dit jaar af te schaffen.

Ons programma zou hierdoor ook later van start gaan.

konings

Dag

Dorpshuis

Glimmen

11 u start fietstocht

15 km familie puzzeltocht.

35 km Mountainbike tocht.

Van 14-19u: Live band: O-fifty

Springkussens/BBQ/rad van fortuin

Knutsel activiteit voor de basisschooljeugd.

We beginnen de ochtend met 2 verschillende fietstochten: De

eerste fietstocht is een tocht die geschikt is om samen met (kleine)

kinderen te fietsen, de zogenaamde familie- fietstocht, deze route

is rondom Glimmen/Onnen/Haren, waarbij door middel van allerlei

vragen en opdrachten een route van ongeveer 15 km gefietst kan

worden.

De tweede fietstocht is voor de sportievere dorpsgenoot: een

mountainbike tocht van ongeveer 35 km door de bossen. Lijkt het

je leuk om deel te nemen maar heb je geen of weinig mountainbike

ervaring? Geen nood; bij aanvang kun je kiezen uit één van de

vier groepen waarbij je wilt aansluiten, oplopend op snelheid

en conditie. Bij deze groepen is er een kopman die ervoor zorgt

dat de groep bij elkaar blijft en heelhuids weer terugkeert op de

Groenenberg. Halverwege deze tocht is er een stop, waarbij je

wacht op de volgende groep. Hier is de gelegenheid om eventueel

van groep te wisselen. Heb je interesse maar beschik je niet

over een mountainbike? Ook hier hebben we een oplossing voor

bedacht! Voor € 20 kun je een op jou afgestelde fiets huren, graag

horen we wel uiterlijk 24 april of je hier gebruik van wilt maken:

glimmenvvv@gmail.com o.v.v. mountainbike tocht.

De beide fietstochten starten om 11 uur vanaf de Groenenberg

(aanmelden niet noodzakelijk).

Nadat de fietsers allemaal weer terug zijn op de Groenenberg is de

bar geopend en de BBQ ontstoken en later in de middag speelt er

een fantastische live band genaamd 0-fifty, waarop er na hartenlust

gedanst kan worden.

Deze middag zou niet compleet zijn zonder een slinger aan het

Rad van Fortuin, waarbij er weer fraaie prijzen te winnen zijn of

waag een gokje aan het enveloppen trekken.

Aan de jeugd is ook gedacht! De hele dag zullen er verschillende

springkussens zijn en is er gelegenheid om geschminkt te worden.

Vanaf 15 uur wordt er een cup cake wedstrijd georganiseerd; wie

maakt de mooiste en lekkerste cakejes van Glimmen? Aanmelden

hiervoor is niet nodig en voor alle materialen wordt gezorgd. Doe

je ook mee?

Wij hebben enorm veel zin in deze dag en hopen jullie allemaal te

mogen begroeten op een zonnige Groenenberg.

Cup

Namens het VVV Glimmen. VVV Glimmen presenteert:

Cake

wedstrijd

basisschool

aanvang

3 uur.

Glimmer’lei - april 2019

11


Vereniging in de spotlights

MANNENKOOR “MOSTERDPIT”

Contactpersoon: Paul Bosma tel. 06 2280 7237 / paul.bosma@gmail.com

Door Iekje Wortelboer -

Iedere maand kunt u op

deze plaats nader kennis

maken met een van

de verenigingen in ons

dorp. Deze maand laten

we u graag een nieuw

geluid uit ons dorp horen:

Mannenkoor “Mosterdpit”.

Een nieuw geluid

inderdaad want de mannen

zijn pas een paar maanden

bezig en zijn eigenlijk

nog in de projectfase

van hun bestaan. Het

enthousiasme is echter zo

groot dat ze nu al weten

dat een mannenkoor

absoluut bestaansrecht

heeft in ons dorp.

De initiatiefnemer is Paul Bosma. Paul komt uit een zanglustig gezin. Tot op de dag van vandaag

wordt er op familiefeestjes spontaan het lied ingezet, waarbij Pauls vader meestal het voortouw

neemt. U wilt niet weten hoe mooi een drie- of vierstemmig “Lang zal íe leven” klinkt! Paul houdt

dus van zingen en er heeft zelfs zijn vrouw Annetje door leren kennen. “Zingen verbroedert en het

is gewoon leuk” zegt de voorman van het koor. Zo kon het gebeuren dat een feestje in Eelde waar

meerdere dorpsgenoten aanwezig waren, werd opgefleurd met een liedje. Hier ontstond het plan

om samen op zoek te gaan naar een passend mannenkoor in de omgeving. Passend betekende in

dit geval, dat het voor iedereen vooral leuk moest zijn en dat de lat dus niet te hoog mocht liggen.

Na wat vergeefs speurwerk groeide het idee om zelf een koor te beginnen. Via het Appèlbergen

Festival kwamen ze in contact met Jonne van Bruggen, een jonge conservatoriumstudent, die het

initiatief zo leuk vond dat hij zich als dirigent aanbood. Het klikte vanaf het eerste moment en door

Jonne’s inbreng en inzet groeide het koor de afgelopen maanden uit tot een groep kerels die met

veel plezier oefenen om samen, bestaande liedjes zo goed mogelijk te laten klinken. Hun eerste

optreden hebben ze al achter de rug: tijdens de Top 2000 avond in ons dorpshuis werd “You ’ll

never walk alone” met groot applaus beloond. De naam van het koor “Mosterdpit” is behalve een

verbastering van het woord moshpit (een uitlaatklep vlak voor het podium bij popconcerten, waar

het allemaal gebeurt) natuurlijk ook een knipoog naar het oude voetbalveld “De Mosterdpot” naast

het paviljoen in de Appèlbergen.

Inmiddels telt het koor 14 leden en ze zouden er heel graag nog wat mannen bij hebben. Leeftijd en

ervaring zijn niet belangrijk, plezier in zingen wel! Er wordt een keer per 14 dagen geoefend in ‘De

Groenenberg’ op dinsdagavond van 20.00 – ca 22.00 uur. Het repertoire wordt in overleg gekozen,

waarbij de voorkeur uit gaat naar goed in het gehoor liggende muziek zoals zeemansliedjes, “Bloed,

zweet en tranen” of het eerdergenoemde “You ‘ll never walk alone”. Jonne van Bruggen zorgt voor de

begeleiding; tot dusverre gebruikt hij hiervoor een keyboard van de familie Tent en dat gaat prima.

Maar mocht u toevallig iemand kennen die een piano kwijt wil, neemt u dan vooral contact op met

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Jesse van Oomkens (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

12 mei

om

2019

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

21

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - april 2019

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!