24.05.2020 Views

Mei 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 510 –– mei December 2020 2015

Waar Roofvogels is Julius in Glimmen deze kerst? & omstreken

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Door Frans Andrea, Somers Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Misschien *Hij woonde is het al meer u zelf dan ook twintig opgevallen: jaar op in een de bossen zolderkamer rond Glimmen zult u regelmatig roofvogels kunnen aantreffen zoals

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

bosuilen, in Huize Kooikamp. haviken, sperwers, Het bos slechtvalken rondom had en torenvalken. voor hem geen Glimmenaar Erik Bazuin houdt zich er al sinds ongeveer zijn 12e als

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

vogelspotter geheimen. Julius mee bezig; werd onder in Glimmen andere door wel ze de te ‘bosjesman’

‘ringen’. Het doel in daarvan zijn schild? is de De vogels sporen te monitoren liepen verder en te het beschermen. bos in richting Want

het genoemd. zijn prachtige Zijn dieren, kop was volgens markant, Erik. als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Vanuit was de zijn vriend huis van aan velen. de Zuidlaarderweg, Altijd bereid grenzend om te helpen aan het met

door eenmaal de vele aan de voetsporen top van de voedselpiramide. en hondenpoten Het van is eten de of Glimmer gegeten

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

golfterrein, kijk je vanuit de kamer uit op een mooie wilde tuin. honden worden. en Ook hun onder eigenaren. kleinere vogels Jan ging zijn samen maar weinig met vegetariërs bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Daarin bevindt zich ook een nestkast voor bosuilen en een Jacob te vinden. Zwanet Dat is eens de natuurlijke bij de familie voedselketen. Goedhart Die vragen keten wordt of ze

Quintusbos om er te leren

drukbezochte

over paddenstoelen,

voederplaats

rupsen,

op een paal voor kleinere vogels, zoals eigenlijk voornamelijk verstoord Julius door kortgeleden mens. nog Landbouwgif, hadden

mezen spechten en mussen. ijsvogels. De liefde Wat voor vogels is al vroeg begonnen duivenmelkers en houtkap zijn gezien. hier bekende Maar voorbeelden nee, de laatste van.

keer was al wel een week

bij Julius Erik, vroeger die zijn jeugd voor doorbracht werk aan de

De meeste roofvogels houden zich overigens

geleden volgens mevrouw

Hoge had gedaan Hereweg. was Samen een met goed zijn toenmalige

vooral op of in de buurt van bossen.

Goedhart. Dan maar eens aan

buurjongen bewaard Johan geheim. Bos Daarover heeft hij deze hobby

Die zijn dus in ruime mate voorhanden

de overzijde vragen bij Flora

verder zei hij ontwikkeld. niets. Waarom Eén en eigenlijk ander kwam in een

in de buurt & Fauna. van Glimmen: En ja hoor, Appèlbergen, daar was

stroomversnelling niet?

toen ze in contact kwamen

Noordlaarderbos, Julius die Quintusbos dag ervoor en nog aan wat het

met Het de was Werkgroep twee Roofvogels dagen voor Nederland, die

kleinere bosjes. einde van Haviken de middag zitten bijvoorbeeld geweest

zich kerst met toen de het bescherming licht op Julius’ van deze dieren

in het Noordlaarder- om een paar en tuinhandschoenen

Quintusbos. Daar

bezighield. kamer ‘s De avonds inmiddels niet 53-jarige werd Erik – op

hebben ze te veelal kopen, hun eigen aanmaakblokjes,

territorium. Dat

dezelfde ontstoken. dag Dat geboren hij ‘s ochtends als Koning Willem-

laatste bos roggebrood huisvest ook 14 en reigers. een voorraad En er zijn

Alexander niet verscheen – werkt aan ook het nu nog ontbijt steeds samen

ongeveer zestig fruit, sperwernesten minstens genoeg in de provincie voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

met zijn jeugdvriend op dit terrein. Regelmatig

Groningen. vijf Ook dagen. zijn er Het in onze werd omgeving steeds

tevergeefs naar hem vroegen

gaan ze op pad om roofvogels te lokaliseren

minder bekende

vreemder…

soorten roofvogels te vinden,

om een wandeling te maken

en

door

te ringen;

de sneeuw.

ook worden

Ongerust

lezingen over

zoals de wespendief *Wat moest (een Julius havikachtige), met al dat die

deze werd dieren door gegeven. huisgenoten Johan op Bos hield er

zich met name voedsel voedt en met dekens larven van en bijen hoe en

onlangs zijn kamerdeur nog één in geklopt. het dorpshuis Jan te Onnen.

hommels. heeft hij dat meegenomen?

van Splunder, de eigenaar van

Maar niet Steeds met alle meer vogels vragen gaat maar het geen even

Eigenlijk het huis, is kwam elke vogel aanzetten een roofvogel met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd goed. steeds De sperwer vreemder. doet Roos, het die prima, in Huize maar

Niet openging iedereen werd houdt duidelijk overigens dat van er roofvogels, iets vreemds aan de hand Weltevreden woont de kwam boomvalken de winkel hebben binnen het voor moeilijk. postzegels Een

denkt moest Erik. zijn. Op Sommige het bed van stond deze een beesten geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten opmerkelijk verschijnsel en vroeg; wat is is ook hier dat aan een de

hebben Oud en roestig. een slechte Leeg. En reputatie. van Julius Haviken, geen spoor....

hand? Jan vertelde aantal het hele haviken verhaal zich aan verplaatst Roos. Roos heeft naar had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

roeken, kraaien, eksters en kauwen staan

bosjes rond de stad Groningen. Voornaamste

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

erom gingen bekend een aantal dat ze huisgenoten ook andere met vogels Jan voorop de trap

reden: er is daar meer prooi (andere vogels)

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

verschalken af op weg en/of naar het buiten op hun om eieren te kijken gemunt of Julius daar ergens als de school uit ging

te vinden.

en Roos

De bossen

het kereltje

rond Glimmen

ophaalde.

lijken

De

hebben. was. Ook Vaak in de zijn tuin kleine heerste mooie echter vogeltjes, doodse stilte, op het vrouw met verschillende een beetje kerstkleuren leeggevist. Verder in haar is haar er de kwam laatste

zoals constante mussen, suizen spreeuwen van de en A28 mezen na, de wat klos. trouwens een stuk erbij staan en vertelde jaren dat een haar sterke man toename Adriaan, van die zilverreigers imker is en

Haviken minder luid hebben was dan ook normaal grotere vogels, door de zoals flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen ooievaars zijn bijenkasten zien. Een heeft ooievaar staan, is Julius echte een

(post)duiven, gisteren gevallen fazanten was. en Oh zelfs ja, verse roeken sneeuw, op dat geeft verse paar keer had gezien publiekslieveling: bij het huisje aan ze worden Drentse sterk gepromoot Aa op het

het sporen… menu staan. En ja Dat hoor, wordt richting niet door het iedereen berghok liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij door de vogelbescherming dat verboden en toegang bij veel is dorpen voor

gewaardeerd. van één persoon Maar ja, en roofvogels daarvandaan staan richting nu de zandweg het publiek, vlak bij en de boerderijen is van een de nest familie op een Ubels. paal voor Met ze

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - mei 2015 2020 1


klaargezet. Ook de klimaatverandering draagt bij aan de groei van

het aantal ooievaars in ons land.

Ringen

Om een goed beeld te krijgen hoe de roofvogelstand zich

ontwikkelt, wordt de techniek van het ringen ingezet, legt Erik

uit. Dat houdt in dat een roofvogel gevangen wordt om gewogen

te worden en om zijn vleugellengte te

meten. Daarna wordt het dier voorzien

van een ring met nummer dat verwijst naar

de gemeten gegevens en de plaats en tijd

waar hij aangetroffen is en vervolgens weer

losgelaten. Als deze dan later ergens dood

gevonden wordt of opnieuw gevangen, krijg

je een beeld hoe het hem vergaan is. Ook de

ringer ontvangt een bericht waar de vogel is

gevonden. Het ringen staat onder supervisie

van het Vogeltrekstation, dat de ringen

uitgeeft.

Een moderne ontwikkeling, waar bijvoorbeeld met kauwen

mee gewerkt wordt, is het plaatsen van een zendertje met een

zonnecel of batterij. Dan zijn de dieren tot helemaal in Afrika of

een ander continent te volgen. De moderne techniek lijkt ook in de

vogelwereld toe te slaan.

Hoe vang je een roofvogel?

Maar hoe vang je nu een roofvogel? De eenvoudigste methode is

om een nestkast op te hangen, die je kunt afsluiten als de vogel

erin zit. Zo staat er dus een nestkast voor bosuilen in de tuin van

Bazuin. Ze houden er geen trauma aan over als ze gevangen

en geringd worden, volgens onze vogelkenner, zelfs niet als ze

jongen in hun nest hebben. Maar verder gaan Erik en vriend Johan

Bos ook regelmatig op ‘veldonderzoek’. In een bos

is doorgaans al snel te zien dat er zich ergens een

roofvogel ophoudt aan bijvoorbeeld veren, resten

van prooien, poepsporen of braakballen. Bij nesten

in bomen worden meestal netten gespannen, die

vanuit een schuilplaats omlaag getrokken worden

als het ‘slachtoffer’ er in neergestreken is. Bij hoge

nesten (zoals van wespendieven) wordt soms ook

een ervaren boomklimmer ingeschakeld. Soms is

het uitkijken geblazen met roofvogels: ze kunnen

agressief worden en met hun grote klauwen of

scherpe bek de indringer te lijf gaan. Dat komt vooral voor bij

vogels die een nest hebben. Een paar stevige handschoenen en

hoofddeksel dat tegen een stootje kan, zoals een helm, moet dan

uitkomst bieden.

Een interessante hobby al met al, waar je je hele leven mee bezig

kunt houden. En waar je in Glimmen & omstreken je hart aan op

kan halen.

Zonneweide Glimmen

De omgevingsvergunning van de zonneweide in Glimmen is

op 7 mei definitief verleend. Momenteel zijn er bijna 2.300

panelen gereserveerd. Dat is dicht bij het minimumaantal

om te kunnen starten met de bouw: 2.600 panelen. De

Coöperatie Zonneweide Glimmen zoekt dus nog deelnemers.

Geïnteresseerd kunnen op de website kijken: www.

zonneweideglimmen.nl. Ook kleine bedrijven, stichtingen en

verenigingen kunnen meedoen met een maximum van 40

panelen.

De coöperatie heeft het verzorgingsgebied flink uitgebreid

zodat meer mensen de kans krijgen om eigen, lokale, groene

stroom op te wekken. Het gebied omvat in eerste instantie

Glimmen (9756), maar ook Haren (9751, 9752, 9753 ), Onnen

(9755), Noordlaren (9479), Eelde (9761), Paterswolde (9765),

Eelderwolde (9766), Groningen-Zuid (9721, 9722, 9723, 9728),

Westerbroek (9608), Kropswolde (9606), Waterhuizen (9609),

Peize (9321), De Groeve (9473), Midlaren (9475), Noordlaren

(9479), Vries (9481), Tynaarlo (9482), De Punt (9493), Yde

(9494), Winde (9495), Bunne (9496) en Donderen (9497).

De coöperatie onderzoekt ook de mogelijkheden om de

ecologische meerwaarde van de zonneweide te vergroten.

Daarbij wordt gedacht aan biodiversiteit en herstel van

houtwallen. De planning is erop gericht om begin 2021

elektriciteit te gaan leveren.

Met vriendelijke groet,

Menno Visser

secretaris Coöperatie Zonneweide Glimmen

tel. 06-22142649, info@zonneweideglimmen.nl

zonneweideglimmen.nl

Inloopochtend

Ook bij ons ligt alles stil. De inloopochtend van mei zou toch al

niet doorgegaan zijn in verband met 75 jaar bevrijding. Dat dat op

deze manier moest gebeuren is toch wel heel bizar.

De inloopochtend van juni gaat eveneens niet door. Alle activiteiten

zijn even helemaal stilgelegd. Wat een zo’n virus al niet teweeg

kan brengen! We mogen van geluk spreken, dat we hier in het

noorden wonen waar het virus, zoals het zich laat aanzien,

relatief weinig heeft toegeslagen. Wanneer de inloop wel weer

door kan gaan? We weten het niet. Ook niet hoeveel mensen in

de zaal mogen komen. Hoe de zaal moet worden ingericht. Kan

de koffiepot gewoon weer doorgegeven worden. Ach we kunnen

speculeren wat we willen, maar zolang niets bekend is kunnen

we er maar beter over ophouden. Dat doe ik dan ook maar.

Zodra er nieuwe zaken bekend zijn omtrent onze activiteit meld ik

me weer. Hoe jammer het ook is, het is niet anders. Voor u allen

het allerbeste. Doe voorzichtig en houd het veilig.

Graag tot in betere tijden.

Wil Hiensch

2 Glimmer’lei - mei 2020


De boom

De Groenenberg

Ik sta als boom lekker te groeien met allemaal soortgenoten,

heerlijk in de zon als er opeens een hels geluid aankomt en ik

voel dat de poten onder mijn kont worden weggehaald en ik in

stukken word gezaagd. Dan wordt mijn jasje er afgehaald en

word ik vermalen en gekookt. Er wordt wat oud papier (volgens

mij een oud familielid) toegevoegd en wij worden samengeperst

door een wals, opgerold en daarna in vellen gesneden. Na een

tijdje word ik in een machine gelegd en wordt er een smurrie in

alle kleuren op mij gedrukt en ik krijg een nietje in mijn buik. Wat

er daarna allemaal gebeurt, geen idee! Plots zie ik weer daglicht,

een paar mannenogen kijken mij aan en nemen mij mee naar

zijn huis.

Daar word ik regelmatig bekeken om daarna steevast weer onder

het matras te worden gelegd. Zijn zoon heeft mij ook al ontdekt en

kijkt ook vaak naar mij. Wat was ik populair! Mijn naam is lekker

ding! Als een simpele boom heb ik het toch wel ver geschopt. Na

een tijdje ontdekt zijn vrouw mij ook en trekt een vies gezicht en

gooit mij in een doos met soortgenoten. Ik word verkreukeld en

word weer met andere lotgenoten samengevoegd. Mijn buurman

vertel ik mijn bijzondere verhaal en die zei: bofbips, ik werd onder

de poep gesmeerd en onmiddellijk weggegooid. Ik werd wel een

beetje bang, maar het viel mee want er werd alleen zwart op mij

gesmeerd en geen bruin. Ik kwam terecht in een café in Glimmen

waar ik door jan en allemaal werd bekeken. Wat voelde ik mij

gebruikt, er werden natte glazen op mij gezet en ik werd heen

en weer geslingerd tussen allemaal tafels. Iemand stopte mij

uit eindelijk in een tas en nam mij mee. Eindelijk werd ik weer

gewaardeerd zoals ik gewend was!

Dat dacht ik tenminste… In Zuidlaren werd ik door hem

achtergelaten op een ander terras en weer door jan en alleman

vluchtig bekeken en werd ik meer beschadigd. Aan het einde van

de dag bij het opruimen van het terras werd ik weggegooid. Mijn

naam was Hadelei. Wat ik de volgende keer word, geen idee. Als

het maar geen wc-papier is…

Berend.

De huiskamer van ons dorp moet zo snel mogelijk weer open, zo

is de houding van het bestuur. Natuurlijk moeten we ons houden

aan de richtlijnen van 1,5 meter en de nodige hygiene, we zijn

er druk mee om dat allemaal goed te regelen. De gebruikers

wordt gevraagd hoe daar mee om te gaan. Normaal gesproken

is er in de zomer vrijwel geen activiteit in de Groenenberg, maar

misschien willen sommige verenigingen hun seizoen wel beter

afsluiten dan tot nu toe mogelijk was.

We denken ook na over het nieuwe seizoen, hoe dat moet met

onze activiteiten. We hopen dat zo veel mogelijk door kan gaan,

maar het zal anders zijn dan eerder vanwege de maatregelen,

maar er kan nog steeds veel. Mochten er vragen zijn dan horen

we dat graag en we willen graag overleggen. Maatwerk is het

uitgangspunt.

Op maandag 13 april overleed onze oud-secretaris Mies Marttin.

Zij heeft veel voor de Groenenberg betekend en heeft een jaar

of 10 deel uitgemaakt van het bestuur. Ze deed dat op haar

geheel eigen wijze, met humor, precies, direct en koppig als ze

soms kon zijn had ze haar eigen inbreng. Tot het laatst kwam

ze bij andere gelegenheden in de Groenenberg, waar ze zich

sterk mee verbonden voelde: de bridge, de breiclub en het

vrijdagavondcafé. Ze is omringd door een mantelzorggroep uit

het dorp en dat vond zij heel fijn. En het afscheid, zo hoor ik van

velen, was indrukwekkend met een haag van mensen langs de

Rijksstraatweg. Eerder deed ze mee aan een gedichtenwedstrijd,

hier de tekst, ter nagedachtenis aan Mies:

Ik ging naar Schipborg om de brug te zien

ging zitten op de glooiing naast het water

groen omzoomde stroom

denkend:

op korte termijn zal ik er niet meer zijn

maar wel de brug en het water.

(Mies Marttin).

Hartelijke groet, Jan Hommes

Pinksterontbijt

In deze tijden worden mooie acties gehouden om de positiviteit

en gezelligheid onder de mensen te behouden. Hier probeert

World Servants Haren ook een steentje aan bij te dragen. Zo heeft

World Servants Haren al paasontbijtjes bezorgd wat een groot

succes was! De paasontbijtjes waren binnen no time uitverkocht.

Daarom gaat World Servants Haren nu ook Pinksterontbijt

bezorgen bij u of uw naaste. Zo kunt u heerlijk genieten van

een lekker ontbijt tijdens Pinksteren. Bij dit ontbijt zal een lekker

croissantje en sinaasappelsap natuurlijk niet missen. Het is ook

leuk om iemand een Pinksterontbijt cadeau te doen!

Het Pinksterontbijt wordt aan huis bezorgd op zaterdag 30 mei in

een mandje, zodat u een heerlijk ontbijt heeft tijdens Pinksteren

(31 mei).

Eén mandje kost € 7,50 en bij bestellingen van meerdere mandjes

kosten ze € 6,00 per stuk. Bij het inpakken en bezorgen houden

wij ons aan de regels van het RIVM.

We bezorgen de ontbijtjes in o.a. Haren, Glimmen, Noordlaren en

Eelde. Wilt u een pinksterontbijt bestellen doe dat dan uiterlijk 26

mei via geef.ws/ontbijt

Komt u er niet uit of heeft u een vraag, neem dan contact op via:

suzan@wsharen.nl of 06-40604100.

Namens World Servants Haren wensen wij iedereen alvast fijne

Pinksterdagen toe en natuurlijk ‘eet smakelijk’!

Glimmer’lei - mei 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - mei 2020


Jong talent in Glimmen

Deze maand: Laura Pool, schrijver en fotograaf

Door Hein Bloemink

foto: Chanel Pleiter

Glimmen was de springplank in haar leven. Laura Pool (25) ging

hier naar school en ze voetbalde bij VV Glimmen. In dit decor

groeiden haar inzichten over het leven. Ze ontdekte haar talent

om gevoelens om te zetten in woorden en foto's. Als je met Laura

Pool spreekt, gaat het bijna altijd over gevoelens. Ze verliet

Glimmen om op avontuur te gaan in het leven. Voor haar fotografieopleiding

ging ze op stage naar Barcelona, maar bleef er twee

jaar hangen. Ze was nog maar achttien en vond dat ze daar veel

over het leven kon leren. Ze was vooral benieuwd welke 'Laura'

ze daar zou leren kennen, ver weg van haar vertrouwde dorp

Glimmen. Ze keerde terug naar Nederland en experimenteerde

met banen in de horeca in Scheveningen en Delft. Maar haar

werkelijke passie klopte als een hamertje aan de binnenkant

van haar hart: schrijven en fotograferen. Ze is onlangs gestart

met haar eenmanszaak Laura Pool (www.laurapool.info) waar

ze haar talenten handig met elkaar combineert. Ze verwoordt

gevoelens in gedichten en maakt foto's met zeggingskracht.

Dat kan in opdracht, maar ze werkt ook vanuit haar intuïtie. Dat

resulteerde onlangs in een mooie handzame dichtbundel ('Dat

woorden vatten wat ik voel en jij dan leest wat ik bedoel'), die

ook verkrijgbaar is bij Boekhandel Boomker in Haren. Op haar

website zijn naast gedichten ook foto's te zien, waarmee Laura

schoonheid wil vastleggen waar we in ons haastige leven zo vaak

aan voorbij gaan. Laura: "Ik stel me kwetsbaar op, maar daardoor

zullen mensen misschien opeens zichzelf daarin herkennen.

Dan blijkt dat we meer met elkaar zijn verbonden dan we soms

denken." Op de praktische vraag of ze hiermee straks haar brood

hoopt te verdienen zegt Laura: "Als je van niets iets kunt maken,

waar zou ik me dan druk om maken?" Dit zuivere optimisme is

tekenend voor dit jonge talent in Glimmen.

Festival Appèlbergen gaat uit het bos de tuinen in

Als bestuur hebben we nauwlettend het coronanieuws gevolgd.

Het ziet er naar uit dat we het festival dit jaar niet op onze

vertrouwde manier in ons bos kunnen organiseren. Dan maar

gokken op een latere datum of een jaar overslaan? Als bestuur

hebben we gemeend een creatievere oplossing te zoeken: Appèl

2020 in de tuin.

In plaats van op de zandvlakte in het bos willen we de artiesten

nu laten optreden in een aantal tuinen in Glimmen. De bezoekers

lopen of fietsen in vaste groepjes van max 15 personen volgens

een bepaalde route langs deze tuinen. Hierbij hanteren we een

tijdschema. We gaan in ieder geval uit van eind van de zomer en

wie weet gaat vrijdagavond 21 augustus gewoon lukken!

vertrekt het publiek naar de volgende tuin en komt er een nieuw

luisterend gezelschap aan. Op die manier gaan we er een

avondvullend programma van maken.

In beide gevallen kan men zich aanmelden bij Jaap Bakker

Eikenweg 4 of via de mail: bakkerjaap22@gmail.com

Natuurlijk laten we de vertrouwde en unieke opzet van ons festival

in het bos niet los. Maar voor 2020 lijkt dit voor het bestuur een

prachtig alternatief. We zien het helemaal voor ons en rekenen

op veel medewerking en aanmeldingen!!!

Dit voorstel hebben we neergelegd bij de gemeente Groningen

en op dit moment zijn we in afwachting van hun reactie. We

hebben al een vergunning binnen voor de vertrouwde opzet maar

dit nieuwe voorstel is toch heel iets anders. Omdat de tijd dringt

willen we wel alvast via de Glimmer’lei ons dorp op de hoogte

stellen van ons nieuwe plan met de volgende vragen:

- Zijn er nu al mensen die het fijn zouden vinden als er die

avond artiesten in hun tuin zouden optreden? Natuurlijk is het

belangrijk dat er genoeg ruimte is voor ongeveer 15 personen

rekening houdend met de 1,5 meter regel.

- Zijn er naast de aanmeldingen die we al hebben nog meer

mensen die in hun eigen tuin of in die van een ander willen

optreden? We zoeken voor 10 tuinen artiesten die die avond

een aantal keren circa 20 minuten gaan optreden. Daarna

Glimmer’lei - mei 2020

5


e

k

ij

o

e

n

e

e

e

n

ij

e

e

.

n

e

l.

e

d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik vanuit mijn kattenkop iedereen een heel gezond, gelukkig

en spinnend 2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en elkaar ermee blij. Ik pas op mijn eigen kattige wijze op

jullie, maar pas vooral ook goed op elkaar.

Opbrengst MS collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek

(voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS),

begeleiding en voorlichting.

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Hoe gaat het met Anne en

Dineke Nienhuis?

Door Iekje Wortelboer

Het is inmiddels bijna anderhalf jaar geleden dat het kloppend

hart van ons dorp haar deuren sloot maar waarschijnlijk spreek

ik namens velen als ik zeg dat ‘DE FLORA & FAUNA’ node

gemist wordt. Het terrein waar vroeger het hek altijd uitnodigend

opstond, de vlag wapperde en de planten buiten stonden doet nu

het meeste denken aan een verwelkt boeket bloemen. Laten we

hopen dat daar snel verandering in komt!

Zoals ik de winkel mis zo mis ik ook de familie Nienhuis. Hoogste

tijd dus om ze even te bellen en te vragen hoe het met ze gaat.

‘Eigenlijk heel goed’ zegt Dineke, ‘hartstikke goed’ zegt Anne!

Natuurlijk missen ze de zaak en dan vooral het contact en de

leuke gesprekken met de mensen. Vroeger waren ze altijd als

eerste op de hoogte van alle kleine en grote gebeurtenissen die

een dorp eigen zijn: waar ging die ambulance heen, de kaarten

voor de eerste toneelavond zijn al uitverkocht, Jan en Marie

hebben hun huis te koop en ga zo maar door. In hun huis aan

de Zuidlaarderweg hoor je die nieuwtjes niet zo snel. Natuurlijk

was het wel even wennen om na 50 jaar niet meer ’s morgens

op tijd de deur uit te hoeven en door het dorp naar F&F te fietsen

maar het grote zwarte gat hebben Anne en Dineke niet gezien.

Ze genieten van de ruimte die het huidige bestaan ze biedt; ze

staan wat later op, nemen iets meer tijd voor het ontbijt, het koffie

drinken en het eerste loopje door de tuin. Als Dineke eens alleen

op pad gaat, zorgt Anne dat het eten klaar staat en het stofzuigen

is ook zijn vaste taak geworden.

Samen fietsen ze graag een rondje om het Paterswoldse- of

Zuidlaardermeer en een wandeling over de Glimmer Es verveelt

ook nooit. De kinderen komen regelmatig langs en sinds kort

wordt er af en toe patatje met een kroketje gehaald bij de

snackbar aan de andere kant van het spoor. Het is jammer dat

de familie Odding na 37 jaar is verhuisd maar gelukkig hebben ze

er nieuwe plezierige buren voor terug gekregen.

6 Glimmer’lei - mei 2020


Thuis onderwijs nog niet voorbij

Na weken thuisonderwijs is het in vele huizen nu weer terug in de wereld van het vele regelen en organiseren. Dit geldt nog

niet voor de middelbare school. De basisschool is wel weer opengegaan, de sporten gaan deels weer van start en de auto kan

dus weer aangeslingerd om de kinderen overal op tijd af te leveren. Op de basisschool moeten de kinderen in verschillende

tijdsloten op school gebracht worden en bij de rand van het schoolplein is het knuffelen en gedag kussen. Daar ging ook onze

dappere kleuter met haar tasje zelf het schoolplein op. Haar vingertje wees nog even onzeker naar het deel van het plein waar

ze moest zijn en na een knik van mij, was ze verdwenen. Onze zoon mocht ook weer naar de geliefde breakdance in Haren. Op

het markpleintje lagen grote hoepels, inderdaad op anderhalve meter afstand van elkaar, waarin de kleine B Boys na een sessie

handjes ontsmetten weer los konden op de coole muziek van meester Max.

Door Marjolein Dresden

Thuis zit onze oudste zoon, brugklasleerling, inmiddels toch wel

stevig te balen. Broer en zus mogen weer los en hij zit thuis. Ook

pubers blijken hun school te kunnen missen. Het lekker kunnen

klagen over docenten en schooltijden wordt minstens zo gemist

als de klasgenoten. Digitale lessen kunnen dat niet vervangen. In

de eerste weken was het wel geinig allemaal. Je schijnt de docent

bijvoorbeeld te kunnen ‘muten’, oftewel digitaal de mond te kunnen

snoeren, maar daar is de lol nu ook wel af. Het huiswerk gaat

gewoon door en moet, net als altijd, op tijd worden ingeleverd.

Ook zijn de eerste digitale toetsen een feit. Even wennen maar

het kan allemaal best. Wat overblijft is het gemis van het sociale

contact. Juist voor deze groep mede dorpsgenoten zo belangrijk

en nu gewoonweg niet mogelijk.

Bregje moest dit jaar eindexamen HAVO doen. De laatste

toetsweek voor de eindexamens zou precies starten in de week

dat de scholen gingen sluiten. Bregje vertelt dat dit eerst nog niet

zo erg was, er was immers meer tijd vrijgekomen om te leren voor

de toetsen. De toetsweek werd echter telkens weer verschoven

en de onduidelijkheid over de eindexamens bleef. Eind april

begon dan eindelijk die laatste toetsweek. Bregje vertelt dat ze

de toetsen op school moest maken met twee leerlingen per

lokaal. De deur stond open en de docent liep door de gang om

toezicht te houden. Alles dus op gepaste afstand en eveneens in

tijdssloten verdeeld. De eindexamens gaan niet meer door. Dit is

voor sommige leerlingen heel erg vervelend omdat de examens

voor de helft van je cijfer staan. Voor Bregje zijn de maatregelen

allemaal niet zo vervelend geweest, ze staat er goed genoeg

voor en blijkt nu al geslaagd te zijn voor haar HAVO-diploma!

Voor leerlingen die juist met het examen hoopten het cijfer nog

op te halen is het nog wel even spannend. Zij mogen wel extra

toetsen herkansen, meer dan andere jaren, waardoor velen

volgens Bregje nog wel kunnen slagen. Bregje spreekt haar

vrienden uiteraard digitaal en spreekt daarnaast regelmatig af

met een vast vriendengroepje. Ze lacht en zegt dat het vast niet

allemaal netjes paste in de richtlijnen maar ze hebben wel hun

best gedaan zich hieraan te houden.

Voor Stijn is de periode thuis nu wel lang genoeg geweest. Het

was eerst wel gezellig thuis maar nu is het nodig tijd voor wat

chillen met de klasgenoten op school. Stijn vertelt dat hij vooral

de pauze momenten op school mist, waarin ze samen een potje

voetballen en lol trappen. De docenten mist hij gek genoeg

helemaal niet, zegt hij met een lach. Thuisonderwijs vond Stijn

wel even wennen. Hij vertelt dat hij eerst een vakantiegevoel had,

maar van zijn ouders wel vroeg moest opstaan en aan het werk

moest voor school. Het heeft echter ook voordelen gehad. De

planning die hij normaal zelf moest maken, stond nu gewoon

voor hem klaar. Hierdoor heeft hij wel meer overzicht wat er nog

gedaan moet worden. Dit mag wel zo blijven.

Ismael zat net als Bregje in de examenklas. Zij vertelt dat, los

van de tijdelijke stress over hoe het nu verder zou gaan, het

met de toetsingen prima opgelost is. “Slagen is nu eigenlijk

wat makkelijker geworden.” Voor haar waren de versoepelingen

niet nodig geweest, ze stond er goed voor en is nu geslaagd

voor haar examen! “Het ergst vind ik dat we geen LSD (laatste

schooldag) meer hebben, geen feest, geen examenstunt, geen

gala en dat mijn examenreis naar Thailand niet door zal gaan”. Op

de vraag wat een examenreis is, legt ze uit dat veel leerlingen de

tijd tussen de examens en de uitslag een paar weken weggaan,

zij zou met een vriendin naar Thailand. De reis zullen ze op een

ander moment nog wel gaan maken, maar het is niet helemaal

hetzelfde. Voor nu is ze ontzettend blij dat ze geslaagd is en dat

ze straks aan haar vervolgopleiding kan gaan beginnen.

Harriet vertelt dat zij in haar examenklas VWO zit. “Mijn school

werd de avond voor de laatste proefwerkweek gesloten. Tijdens

het weekend had ik het al langzaam zien aankomen, maar het

was toch wel een schok om opeens te horen dat mijn toetsen

niet doorgingen.” Deze proefwerkweek zou een week later alsnog

plaatsvinden, maar werd na de eerste dag alweer stopgezet. Eind

maart bleken ook de examens helemaal niet door te gaan. Harriet

vertelt dat dit wel een heftige tijd was, aangezien lange tijd niet

duidelijk werd hoe ze haar VWO dan kon afronden.

Uiteindelijk kwam het bericht dat slechts een paar toetsen nog

gemaakt moesten worden, afhankelijk van hoe je ervoor stond.

Harriet moest voor Scheikunde en Biologie nog een toets maken.

Inmiddels kan ze met trots vertellen dat ze geslaagd is. “Aan de

ene kant vind ik het erg dat ik na zoveel jaren van voorbereiding

geen eindexamen meer hoef te doen. Al mijn vrienden hebben

het wel gedaan, ik nu niet. Ook is er voor mij geen LSD (laatste

schooldag), eindconcert, biografiereis met mijn klas of diplomauitreiking.

Ik ben wel blij dat ik niet die stressvolle twee weken

van de examens heb hoeven doormaken en ik denk dat het

uiteindelijk niet uitmaakt hoe je slaagt, als je maar slaagt!”

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - mei 2020

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - mei 2020


We bladeren in oude Glimmer'lei’s:

Mijmerend door de tijd

Door: Hein Bloemink

De tijd passeert en laat het dorp Glimmen veranderen. Soms

snel en soms verbazend langzaam. Als je bladert door oude

edities van de Glimmer'lei besef je weer dat wij allen slechts

de tijdelijke bespelers zijn van dit podium. Vroeger was het

dorp van anderen, nu is het van ons en over een poos dragen

we het weer over aan nieuwelingen. En toch zag je twintig

jaar geleden nog heel wat mensen in de Glimmer'lei die ook

nu nog Glimmen trouw blijven.

mevrouw Vorenkamp maatschappelijk betrokken en schreef

brieven aan mensen die gevangen zaten in foute regimes. Ze

deed dat meer dan tien jaar iedere maand onder de vlag van

Amnesty International. Ze stak mensen een hart onder de riem,

ook al kreeg ze nooit antwoord. In 2001 moest zij stoppen,

want haar ogen werden minder en er waren eerste sporen van

dementie, waardoor zij niet meer goed kon schrijven. Een paar

jaar geleden is zij overleden, ze woonde toen in De Dilgt.

September 2000

Drie 'plakkers'

In 2000 namen drie trouwe medewerkers van Glimmer'lei

afscheid van het blad waar ze zoveel tijd in hadden gestoken.

Berthe Phia Hogendoorn sinds 1990 (woont hier nog steeds),

Jos Dees sinds 1982 (helaas inmiddels overleden) en George de

Kam sinds 1991 (woont nog steeds in Glimmen). Het was de tijd

dat de redactie iedere maand een 'plakavond' had, waarin letterlijk

de artikelen werden geknipt en geplakt, zodat de vormgever wist

wat de bedoeling was. Nog vele jaren heette het 'plakavond',

ook toen het blad al digitaal werd gemaakt. Het was ook een

'praatavond'. Jos Dees verdient een speciale vermelding, want

hij was de advertentieverkoper van het eerste uur die dit blad een

financiële basis gaf. Met zijn aimabele lach wist hij ondernemers

te verleiden en na plaatsing ging hij het geld contant ophalen

in ruil voor een versgedrukt exemplaar. Aan het eind schreef

redactielid Rob Jager een slogan op, die Jos Dees er graag in

wilde hebben: "Wij zijn en blijven blij met de Glimmer'lei!"

Een oud verhaal: snel rijden

Ook in 2001 was de Vereniging Plaatselijk Belang actief om

dorpsbelangen te behartigen in het gemeentehuis. Jaap Bakker

(woont nog steeds in Glimmen) was destijds voorzitter en

schreef in de Glimmer'lei over 'te hard rijden op de Parallelweg'.

Buurtbewoners pleitten voor een afsluiting, zodat het geen

doorgaande route meer zou zijn. Tot zijn spijt zag de gemeente

het niet zitten en die wilde eerst wel eens zien of het probleem

echt bestond. "Dat betekende in januari zeer opvallende

politiecontroles en natuurlijk werd er daarna niet meer te snel

gereden", schreef de voorzitter. Jaap kondigde aan het er niet

bij te laten zitten. En nu, in 2020, is de weg nog steeds niet

afgesloten. En of er nog altijd te snel wordt gereden? Dat kunnen

de aanwonenden het beste beoordelen.

Oktober 2001

Dorp raakt bakkerij kwijt

Zang en Vriendschap helderziend

Ach ja, in dat jaar was het Glimmense koor Zang en Vriendschap

nog in haar gloriejaren. We herinneren ons nog mensen als

Bram Wolthoorn met zijn basstem en installateur Rieks Smid

(inmiddels beide overleden), die in het dorp altijd zocht naar

nieuwe leden ('We hebben mannen nodig'). In november 2000

speelden ze zelfs een Groningstalig toneelstuk onder de titel "As

t schip met geld komt'. Het waren helderzienden in dat koor, want

hun voorspelling kwam in Glimmen uit op 1 januari 2019.

In 2001 raakte Glimmen opnieuw haar bakkerswinkel kwijt.

Weering vertrok, want zijn grootste afnemer supermarkt Nieuwe

Weme zegde het contract met hem plotseling op. "Als het pand

is verkocht vertrekken we direct", zei Weering in de Glimmer'lei

en hij klonk verbitterd. Nu, twintig jaar later, heeft Glimmen vrijwel

geen detailhandel meer, maar er is een lichtpunt: we kunnen

weer vers brood kopen bij Bakkerij Stoet, die iedere zaterdag van

11.00-13.00 uur een afhaalpunt in de Groenenberg te Glimmen wil

inrichten maar het nu tijdens de coronacrisis aan huis bezorgd.

Zie www.bakkerijstoet.nl

Januari 2001

Wie kent het echtpaar Vorenkamp nog? Hij had een prachtige

groentenkar, voortgetrokken door het bruine paard Sonja. Ze

hadden een manege aan het Westerveen en tussendoor was

Glimmer’lei - mei 2020

9


Woningbezoek met warmtecamera door Duurzaam Glimmen

Tijdens het bewonersoverleg op 23 jan. in de Groenenberg hebben inwoners van Glimmen zich kunnen aanmelden voor een

woningbezoek met warmtecamera door Duurzaam Glimmen. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt. Met twee door

Buurkracht ter beschikking gestelde warmtecamera’s zijn Niels Jensen en Jan van Veen op woningbezoek gegaan. Hier volgt

een samenvatting van hun bevindingen.

Grote diversiteit in woningen en energieverbruik vereist een

individueel maatwerkadvies per woning

Bezocht zijn 20 vrijstaande woningen, 11 twee onder één kap

woningen en een rijwoning. Woningen met platte daken, met

schuine daken met pannendak of een rieten kap, grote woningen

en kleinere woningen, en goed, matig en slecht geïsoleerde

woningen.Het energieverbruik is ook zeer verschillend en dit komt

niet alleen door de grootte van de woning. Ook het bewonersgedrag

blijkt daarin zeer bepalend te zijn. Het opgegeven gasverbruik

varieert van 1200 m3 tot 4000 m3 per jaar. En het elektra verbruik

varieert van 0 kWh (of negatief door eigen opwekking) tot 9000

kWh per jaar. Ook uit het woningbezoek is gebleken, zoals

verwacht, dat in Glimmen eigenlijk geen particuliere woning gelijk

is (met uitzondering dus van een aantal huurwoningen). Al lijken

aan de voorzijde enkele woningen gelijk dan is er door diverse

aanbouwen en aanpassingen toch weer een andere woning

ontstaan, die ieder weer een eigen aanpak m.b.t. de isolatie en

verduurzaming van de woning vereisen.

Beleving door de bewoners van de eigen woning

Bewoners/ eigenaren kennen de woning goed, volgens hun

zeggen zijn er geen echte grote verrassingen bij het woningbezoek

met de warmtecamera naar voren gekomen. Het was soms

meer een bevestiging van eigen verwachtingen. Men vindt hun

woning best goed en comfortabel warm te krijgen, met meer of

minder gasverbruik. Het wooncomfort is erg belangrijk, eigenlijk

belangrijker dan de energielasten. De (slaap)verdieping in de

woning wordt vaak minimaal verwarmd, soms geldt dat ook voor

de badkamer. Men wil dan ook een relatief koude slaapkamer. De

meeste klachten betreffen een koude vloer en of een koude trek

langs een buitenmuur.

Overzicht van meest voorkomende installaties en isolatie

technische staat van de woningen

Bijna alle woningen worden verwarmd door een gasgestookte

centrale verwarming. Voornamelijk door radiatoren met een hoge

temperatuurverwarming. Als combiketel verzorgt deze ketel dan

ook het warme tapwater. De cv-ketel is vaak al meer dan 10 jaar

oud en geeft dus een lager rendement dan de huidige nieuwe

cv-ketels.

De meeste woningen hebben een natuurlijke ventilatie. Er

wordt geventileerd via kieren, ramen en deuren. Vaak is wel een

afzuigkap aanwezig, en soms nog een tijdelijke afzuiging in WC

en/of badkamer. In nieuwere woningen is wel een permanente

vorm van mechanische ventilatie met ventilatieroosters aanwezig.

Op verscheidene daken zijn al zonnepanelen aangebracht voor

eigen stroomopwekking. Dit aantal woningen zal de komende

jaren nog groeien. Ook komt het voor dat men zelf geen

zonnepanelen op het dak wil, of dat er te veel belemmering door

bijvoorbeeld bomen is. Men is dan ook op de hoogte van de

mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve zonneweide

van Duurzaam Glimmen.

De begane grondvloeren zijn deels voorzien van een kruipruimte en

zijn over het algemeen niet tot slecht geïsoleerd. De buitenmuren

zijn in enkele gevallen na-geïsoleerd. De buitenkozijnen sluiten

goed aan op de buitenmuren. De buitenkozijnen zijn in de meeste

gevallen wel voorzien van dubbelglas maar dan al wel vaak van

voor het jaar 2000 en hebben daardoor een relatief slechter

isolatie rendement. De daken zijn over het algemeen redelijk

geïsoleerd.

Wat zijn de bewoners volgens huidige inzichten wel en of

niet van plan te gaan doen?

Men gaat op kierenjacht om daarmee onnodig warmteverlies

tegen te gaan. Men gaat dubbelglas aanbrengen en of

vervangen, vooral in combinatie met komende schilderbeurt.

Men wil onderzoeken of de begane grondvloer geïsoleerd kan

worden. Nog geen grote aanpak naar een energie neutrale

gasloze woning. Men is vaak huiverig voor het laten volspuiten

van de vaak kleine spouw in de buitenmuren. Bij toekomstige

uitbreidingsplannen zullen ook bestaand blijvende constructies

beter geïsoleerd gaan worden. Zonnepanelen op eigen woning

aanbrengen of meedoen aan de zonneweide van Duurzaam

Glimmen.

Algemeen beeld

Naast het type woning en de isolatiegraad van de

woning bepaalt het bewonersgedrag voornamelijk het

energieverbruik. Alle bewoners zijn geïnteresseerd in komende

duurzaamheidsontwikkelingen. Men wil op hoogte blijven van,

en wat betekent de energietransitie voor je als bewoner? Hoe

loopt de planning in tijd van de energietransitie voor Glimmen?

De bewoners van Glimmen willen graag van elkaar leren m.b.t.

het verduurzamen van hun woning.

Duurzaam Glimmen hoopt na de zomer weer een bijeenkomst met

de bewoners van Glimmen te organiseren waarbij bovenstaande

en de komende energietransitie met elkaar verder besproken kan

worden.

Namens de isolatie werkgroep

Duurzaam Glimmen.

OPROEP

Heb je nesten van de eikenprocessierups in Glimmen gezien?

Geef het direct door via de 'site' van Duurzaam Glimmen of met

een telefoontje aan de gemeente; telefoonnummer 14050.

Kijk goed naar de stam van de eiken, vooral hoog in de boom!

10 Glimmer’lei - mei 2020


Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Door Hein Bloemink

Sylvesterloop (zie foto).

Volgens de organisatie

Jeroen Penninga, uitbater van brasserie deden De dit Kastanjehoeve jaar meer

in Glimmen, is niet het type om tijdens mensen de crisis mee op non-actief dan ooit:

te gaan. Na de sluiting van de horeca 487 heeft mannen, hij vrij vrouwen snel een en

afhaalservice opgezet, zodat mensen kinderen!

kwaliteiten van zijn

keuken op eigen tafel kunnen brengen. Het Opvallend nieuwe was jaar de is

tweede actie van Jeroen: hij opende op inmiddels 1 mei de begonnen. 'snackbar van Het

de toekomst'. "Ik ging rondbellen, want startte ik zocht in een oudejaarsnacht

snackwagen

waar ik duurzame en betere snacks kon met verkopen", het Oud zegt en Jeroen. Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. "Ik kwam toen Het terecht moet bij een de eigenaar gezellige van happening voorheen Friet zijn van geweest, Piet.

die Die zei: doorging wat jij zoekt tot een heb ik: uur Snackbar of 5! Op van de 8 januari toekomst." is Jeroen

een

gezamenlijke maakte snel de Nieuwjaarsreceptie deal rond en de wagen geweest werd van naast de de besturen zaak

van geplaatst. het Plaatselijk Daar worden Belang nu verantwoorde en van De snacks Groenenberg, aangeboden. in

samenwerking Het is de bekende met het menukaart Vrijdagavondcafé. (friet, kroketten, Vrijwilligers kaassoufflé van

het enzovoorts), Café hadden maar heerlijke dan met hapjes een open gemaakt oog voor en duurzaamheid.

alle bezoekers

werden Papieren door zakken beide en afbreekbare besturen bakjes. getrakteerd Maar vooral op ook twee snacks gratis

consumpties. met regionale producten Miriam en en Malko op een spraken gezondere kort manier namens bereid. hun

eigen De snackbar bestuur, is zeven waarbij dagen Malko per week een geopend. terugblik Ma hield t/m en do. onze van

nieuwe 16.00-20.00 voorzitter, uur en vrij. Jan t/m Hommes, zon. van 12.00-20.00 voorstelde uur. die Maar vervolgens houd

iets de website vertelde in de over gaten i.v.m. de onverwachte veranderingen m.b.t.

toekomst. regelgeving en Het dergelijke was (www.brasseriedekastanjehoeve.nl).

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder Oude was liefde er op roest niet

14 januari een

gebruikersoverleg.

Als tiener woonde ik in Op Soest. Begin jaren 70 was daar de

de legerbasis agenda Soesterberg. stonden het Er woonden allemaal Amerikaanse

informeren pilotengezinnen over in de ons stand dorp. Wij en hadden gang een van Peugeotje. zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het Zij reden voorstellen in Cadillacs, van onze Pontiacs, nieuwe Buicks. voorzitter. Wat een contrast We zijn met als

bestuur al die kleine erg autootjes blij met deze van ons uitbreiding! en hun grote Hopelijk sleeën. volgen Ik heb nog er

een heel paar wat op mensen mijn verlanglijstje dit goede gezet. voorbeeld Eén ervan om ons was bestuur de Buick te

komen Riviera van versterken. 1971 met Op die het hele moment rare achterkant dat ik in dit een schrijf, punt. moet Die

deze auto heeft bijeenkomst heel nog verhaal. plaatsvinden. Ik heb er een Over website het van verloop gemaakt: ervan

kan www.buick-riviera.com ik dus nog niets melden. (die wordt nu onderhouden door iemand

Na anders). alle Destijds feestelijkheden had ik geschiedenis en extra bijzondere van die bijzondere activiteiten auto

helemaal uitgezocht en die staat op die herneemt website bij ‘history’. het gewone

leven weer zijn gang.

Dat verhaal bleek zo accuraat dat ik een

Zo

email

ook

kreeg van

voor

iemand

De

die eind jaren 60 in de ontwerpstudio’s

Groenenberg.

van GM werkt:

In

John

de

Houlihan. Check op de website bij “Houlihan

agenda

Sketches”

valt te

en

lezen

dan

“Houlihans sign in”. Hij heeft mij info gegeven

dat

over

de

het

gebruikelijke

ontwerp en

zijn schetsen gestuurd. Staat allemaal

bijeenkomsten

op die website. Het is

weer

en

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

verbeteren en met name

het bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral bijhouden – van onze website.

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

Men kan spontaan langskomen, maar er kunnen ook telefonische

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

bestellingen worden gedaan: 06-27518855. De redactie nam

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

de proef op de som. Stipt op het afgesproken tijdstip stond de

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

bestelling klaar: frieten (waarin je nog de aardappel herkent) en

twee broodjes kroket (broodjes van Harense bakker en de kroket

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

met een heerlijke regionale vulling). Dus deze crisis heeft als

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

voordeel, dat nu ook liefhebbers van snacks in Glimmen terecht

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

kunnen. Hoe zei Johan Cruijff dat ook alweer? Juist, iets over

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nadeel dat voordeel wordt.

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

De Kastanjehoeve heeft nu ook verantwoorde snacks

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

blijft een gekke auto. In de VS zeggen ze ‘hoe zou je het vinden

In om 2015 een hebben concept-car we op helaas je oprit niet te hebben? kunnen Koop schaatsen dan een boattail op de

prachtige Riviera.’ Nou, ijsbaan die heb in ons ik nu dorp, al bijna maar 25 wie jaar. weet Het is wat een 2016 superding, voor

ons ben in er het blij verschiet mee. heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Paul van Brederode, Meentweg 11 Glimmen

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6

Glimmer’lei - januari 2016

Glimmer’lei - mei 2020

11


Begraafplaats Noordlaren 150 jaar in 2021,

aanleiding voor een boek

In 1871 is de begraafplaats van Noordlaren voor het eerst in gebruik genomen. Deze openbare

begraafplaats is er voor mensen uit Noordlaren, Glimmen en Harendermolen. En dat betekent dat

deze bijzonder plek met veel en bijzondere mensen in 2021 precies 150 jaar bestaat.

Het college van kerkrentmeesters, eigenaar en beheerder van de begraafplaats, wil dit niet

ongemerkt voorbij laten gaan. Aan een activiteit wordt al gewerkt. Het is de bedoeling om in het

voorjaar van 2021 een boek uit te brengen over “begraven in Noordlaren”. De begraafplaats, maar

ook het kerkhof rond de kerk, zullen daarin centraal staan. Belangrijk onderdeel van het boek zullen

de verhalen van mensen uit Noordlaren en Glimmen zijn.

Het boek zal geschreven worden door Friso Bavinck (voormalig docent Nederlands), in samenwerking

met Eppo van Koldam (voormalig gemeentesecretaris van Haren en voorzitter van Old Go) en Hein

Bekenkamp (voormalig journalist van het Harener weekblad). Friso is op zoek naar mensen die op

de een of andere manier een bijdrage willen en kunnen leveren aan het boek. Dat kan zijn door

verhalen, maar ook op andere wijze is een bijdrage welkom.

U kunt Friso benaderen via friso@bavinck.nu

Theo Sieling

‘Onder de klokslag van Noordlaren’

een manifestatie bij het 150-jarig bestaan van de begraafplaats

De Noordlaarder begraafplaats neemt een bijzondere plek in in de harten van velen die daar hun

dierbaren hebben begraven. Dat kunnen inwoners van Noordlaren en Glimmen zijn maar net zo

goed families die zijn uitgezwermd. Dorpshuis De Hoeksteen heeft samen met het College van

kerkrentmeesters van de Bartholomeuskerk het plan opgevat in de zomer van 2021, wanneer de

begraafplaats 150 jaar bestaat, voor alle betrokkenen een bijeenkomst te organiseren, een soort

reünie. Bedoeld voor families die elkaar soms kennen, soms geen weet meer hebben van de graven

van hun voorouders, maar via de Noordlaarder begraafplaats toch in zekere zin met elkaar zijn

verbonden. Sommigen maken wellicht voor het eerst kennis met Noordlaren en omgeving, anderen

zijn ermee vertrouwd.

Midden in de coronacrisis is het misschien moeilijk voor te stellen hoe zo’n manifestatie vorm kan

krijgen. Natuurlijk zullen de officiële richtlijnen van dat moment leidend zijn. Een website met daarop

meer informatie over doel en programmaonderdelen ligt in het verschiet. De huidige privacyregels

staan het actief benaderen van ‘verre’ nabestaanden in de weg maar geïnteresseerden kunnen zich

straks via de website aanmelden en hopelijk doet de buzz de rest. U hoort nog van ons.

Namens de werkgroep ‘Onder de klokslag van Noordlaren’,

Henny Groenendijk

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Fotograaf: Bloemink,

Jitske bij aan te passen. Het is som

Carolien

Bruinenberg,

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: zondag 14 juni 2020

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Verspreidingsweek:

de Klein vermoed ik, maar he

26

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - mei 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!