You Are Here Next Generation - activiteitenrapport

architectureworkroom

YOU ARE HERE

NEXT

GENERATION

Activiteitenverslag You Are Here Next Generation

Coördinatie Brussel

Architecture Workroom Brussels


1. Introductie 1

1.1 Context en aanleiding 1

1.2 Verloop 1

1.3 Thema`s 3

2. Ateliers 4

2.1 Atelier 1 4

2.2 Atelier 2 4

3. Resultaten 7

3.1 Atelier Scheldeman 7

3.2 ConstructLab 9

3.3 Elly Van Eeghem 11

3.4 Laura Muyldermans 13

3.5 Paul Robbrecht 15

3.6 Pieterjan Ginckels 17

3.7 WAUW 19


1. Introductie

1 2

1.1 Context en aanleiding

1.2 Verloop

You Are Here Next Generation is een programma

voor kinderen en jongeren in Brussel in het kader

van You Are Here. Het Brusselse programma van

tentoonstelling, stadsdebatten en werksessies gekoppeld

aan de Internationale Architectuur Biënnale

Rotterdam THE MISSING LINK 2018+2020. Met

een werkbiënnale in 2018 en een resultaatsgerichte

editie december 2020. You Are Here heeft verschillende

editie-overschrijdende ‘programmalijnen’ die

ieder een eigen community of practice aanspreken

en versterken. Doel is om schijnbaar heel verschillende

werelden via ruimte en ontwerp te verbinden

tot één beweging.

In You Are Here Next Generation worden kinderen

uitgedaagd om samen mogelijke en onmogelijke

oplossingen voor de nabije toekomst te ontwerpen

in dialoog met verschillende architecten en ontwerpers.

Mogelijk én onmogelijk, want de vraag aan de

kinderen is niet om realistisch na te denken, maar

om los van alle kaders en limieten te dromen en te

verbeelden. De kinderen zijn de opdrachtgever, en

de ontwerpers krijgen de opdracht om hun ideeën

te vertalen tot een finaal product. Het beoogde resultaat

is een uitdagend artistiek product, voor een

breed publiek, dat een kritische reflectie bevat en

aanleiding geeft tot nieuwe (handelings) perspectieven.

Geïnspireerd door de inhoud van You Are Here

leren de kinderen in dialoog bij over hun eigen veranderende

leefomgeving, maar daagden ze ook volwassenen

uit om op een inspirerende, poëtische, en

vernieuwende manier buiten de kaders van de realiteit

te denken. You Are Here Next Generation werd

opgezet in samenwerking met Ditte Van Brempt.

De inschrijvingen (onder voorbehoud van subsidies)

voor You Are Here Next Generation gingen van start

in de lente 2019. Via een open oproep was het mogelijk

om zich in te schrijven voor onze You Are Here

Next Generation ateliers, één in de klas en één op

onze werkplaats. 22 scholen reageerden enthousiast

op onze oproep waaruit we onderstaande vijf

scholen selecteerden:

• BS Mariaschool:

Rubensstraat 108, 1030 Schaarbeek

• BSGO! Comenius:

Félix Vande Sandestraat 11, 1081 Koekelberg

• BS De stadsmus:

Henri de Brouckèrelaan 16, 1160 Oudergem

• BS Lucerna:

Poxcatstraat 6, 1070 Anderlecht

• BS Sainte Marie:

Emile Feronstraat 9, 1060 Sint Gillis

We stuurden een call uit naar architecten en ontwerpers

om de uitdaging aan te gaan om maatschappelijke

en ruimtelijke kwesties herkenbaar en

bespreekbaar te maken bij de kinderen en op die

manier hun ideeën te verwerken tot een eindproduct.

We maakten de selectie uit volgende zeven

ontwerpers:

• Atelier Scheldeman:

Architect Willem Coenen focust op een praktijkgerichte

sculpturale architectuur waarbij ontwerpen en

uitvoeren steeds samensmelten.

• ConstructLab:

Bert De Backer, Eleonor Devolder & Lucas Devolder

zijn architecten bij ConstructLab, het werk van

ConstructLab integreert milieubewustzijn van concept

tot realisatie.

• Elly Van Eeghem:

Werkt als kunstenaar aan de betekenis, vormgeving

en gebruik van het verstedelijkte landschap.

• Laura Muyldermans:

In haar praktijk werkt deze Brusselse architect hoofdzakelijk

vanuit conversaties en uitwisselingen met

diverse gespreksgenoten. Elke gedachtewisseling

met gebruikers, vakgenoten of toevallige ontmoetingen

staat aan de basis van haar ontwerppraktijk.

• Paul Robbrecht

Architect Paul Robbrecht, zijn werk wordt gekenmerkt

door een uitgesproken geloof in de autonomie

van de architectonische vorm.

• Pieterjan Ginckels:

Het werk van de Belgische kunstenaar houdt zich

bezig met de versneling van het moderne leven en

hij toont dit aan door middel van tentoonstellingen

en ervaringen die de ruimtelijke, artistieke en ontwerppraktijk

en alles daartussenin verweven.

• WAUW:

Architecten Stephanie Vander Goten & Lotte

Mattelaer zetten kinderen, jongeren en volwassenen

aan om de wereld van de architectuur en stedenbouw

en design te ontdekken.

© Olympe Tits


1. Introductie

3

2. Ateliers 4

1.3 Thema`s

2.1 Atelier 1

2.2 Atelier 2

You Are Here Next Generation ateliers hebben een

sterk inhoudelijke focus. Onderstaande zes thema`s

kwamen prominent aan bod:

• Bevolkingsgroei / woonvoorzieningen

De bevolking neemt exponentieel toe, maar er zijn

steeds meer alleenstaanden, en minder gezinnen.

We moeten een ander en nieuw bewoningbeleid

uitdenken om zo ook meer openbare ruimte te laten.

Hoe zouden we anders kunnen wonen en bouwen?

Hoe huisvest je 5 gezinnen op 70 m2 grond?

• Luchtvervuiling /air for schools/ de gezonde stad

Brussel is een stad afgestemd op het autoverkeer.

Ze draagt al ettelijke jaren op rij de bedenkelijke

titel van ‘filehoofdstad van Europa’. Door in de

schoolomgeving plaats te maken voor voetgangers,

fietsverkeer en openbaar vervoer wordt het autoverkeer

minder dominant. Wanneer we erin slagen vele

schoolomgevingen tegelijk te transformeren, maken

we meteen ook onze steden klaar voor een nieuwe

mobiliteit.

• Water

Overstromingen, droogte, vervuiling... Water is één

van ’s werelds meest complexe uitdagingen, zeker

omdat we het niet los kunnen zien van klimaatverandering,

migratie, verstedelijkingsdruk, bevolkingsgroei

en de stijgende vraag naar voedsel en energie.

Water vormt een risico, maar we kunnen het

ook ombuigen tot een kans. Hoe kunnen we wateroverschotten

opslagen en vervoeren naar daar

waar watertekort is? Wat met de bevolking die wordt

getroffen door de stijging van de zeespiegel? Hoe

ontwerp je een stad die wel kan overleven met een

zeespiegel die alsmaar stijgt?

• Voedsel

Vandaag eten mensen zelden voedsel dat dichtbij

geproduceerd wordt. Dit zorgt er niet alleen voor dat

alles steeds een lange weg aflegt voordat het op

je bord ligt, maar door de afwezigheid van landbouwgrond

in de stad komt ook de biodiversiteit, de

ruimte voor water, de ventilatie van de stad – kortom

de gezondheid van de stad in gedrang. Onderzoek

wijst uit dat een mens maar 1 m2 nodig heeft om

zelfvoorzienend te kunnen zijn.

• Energietransitie

Inwoners zijn energieconsumenten, maar kunnen

ook producenten zijn. We kunnen onze energie onder

andere uit windmolens, zonnepanelen en zonneboilers

halen, maar ook uit de herverdeling van

industriële warmtebronnen. Hoe kunnen bewoners

zichzelf en elkaar voorzien en hoe kunnen we energie

vervoeren van de ene naar de andere plek?

• Open ruimte

Open ruimte is van levensbelang. Voor landbouw,

natuur, recreatie, energie, water, klimaat en nog veel

meer. Landbouw, recreatie en verstedelijking hoeven

elkaar niet uit te sluiten, ze kunnen elkaar ook

versterken. Een duurzame leefomgeving wil niet nog

meer open ruimte bebouwen, maar is gericht op de

verdichting van de ruimte die reeds bebouwd is.

Daarnaast is er ook nood aan zogenaamde ontharding:

het schrappen en afbreken van beton, asfalt

en bebouwing waar waterbuffering en energie- of

voedselproductie plaats vragen.

Op 9, 10, 13, 15 en 17 januari vond het eerste atelier

plaats in de klas. Ditte van Brempt nam de kinderen

mee in de wereld van ontwerp. Ze begon met

een inleiding (30 min) om een vrijdenkend kader te

scheppen: filosofisch, fantasierijk, creatief, ontwerpgericht.

Ze haalden enkele voorbeelden aan van

utopische denkers en ontwerpers (Panamarenko,

Da Vinci, etc.). Maar ook uitvindingen zoals de telefoon,

internet, elektriciteit kwamen aan bod. Zij hebben

onze wereld zo ingrijpend veranderd, maar werden

op het moment dat ze uitgevonden werden op

veel ongeloof onthaald. Dit heeft de uitvinders ervan

niet tegengehouden om toch door te zetten, en die

houding heeft de wereld gemaakt tot wat ze vandaag

is. Vervolgens namen we 20 minuten de tijd

om het ecologisch kader van dit traject mee te geven.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze wereld

ook morgen leefbaar blijft?

Nadien kregen de kinderen een ontwerper aangewezen

en gingen ze in groepjes van vijf in gesprek.

Iedere ontwerper had zijn eigen methode bedacht

om het gesprek op te starten. Na drie uur gingen de

ontwerpers naar huis met een hoop nieuwe ideeën.

Elke ontwerper kreeg de opdracht om een ontwerpvoorstel

te maken van alle ideeën ter voorbereiding

van het tweede atelier.

Het tweede atelier werd ingepland op 6, 19 en 20

maart en 12, 15 mei. Door Covid-19 kon enkel het

atelier op 6 maart plaats vinden. BS Lucerna en hun

ontwerpers werden uitgenodigd op onze werkplaats.

De ontwerper stelden hun ontwerpvoorstel voor aan

de kinderen en in een interactief atelier brachten ze

deze tot leven. De kinderen konden hun ontwerp

bijsturen, aanpassen of bijkomende ontwerpvoorstellen

bespreekbaar maken.

Midden maart hebben we de ateliers moeten afbreken

wegens Covid-19 waardoor de andere vier

ateliers niet fysiek konden plaats vinden. Daarom

werden de resultaten digitaal uitgewerkt en bezorgden

we elke klas via post het ontwerpvoorstel van

hun ontwerper met begeleidende tekst en beeld.

Zo werden de kinderen, leerkrachten, ouders uitgenodigd

om op het ontwerpvoorstel te reageren.

Alle ontwerpresultaten werden omgezet naar een

digitaal format en staan online op onze website. De

ontwerpresultaten zullen ook eind december 2020

een plek krijgen op de online tentoonstelling ‘De

Grote Verbouwing’, een inspirerend platform voor

toekomstplekken.

De middelen van Coördinatie Brussel werden ingezet

voor het realiseren van de twee ateliers ter voorbereidend

van de ‘online’ culturele manifestatie december

2020.

© Olympe Tits

© Olympe Tits


1. Introductie

5

6

© Olympe Tits

© Olympe Tits

© Olympe Tits

© Olympe Tits

© Olympe Tits

© Olympe Tits

© Olympe Tits

© Olympe Tits

© Lies De Meyer

© Lies De Meyer © Lies De Meyer

© Lies De Meyer

© Lies De Meyer © Lies De Meyer


3. Resultaten

7 8

3.1 Atelier Scheldeman

‘Stadsmobielen’ zijn droom-objecten voor de stad

van de toekomst van jongeren uit twee Brusselse

scholen, basisschool de Stadsmus en basisschool

Lucerna.

Lichte houten mobielen maken wonen in de stad,

op het water en in de lucht mogelijk. Het zijn modulaire

structuren die door middel van eenvoudige

demontabele verbindingen schakelbaar en aanpasbaar

zijn. Naargelang de behoefte van de gebruiker

en de omgeving passen de mobielen zich aan.

Tijdens de ateliers werd dieper ingegaan op de

knooppunten en invulvlakken van de objecten.

Brainstormsessies over knooppunten zorgden voor

de toevoeging van wielen en propellers, die rijden

en vliegen mogelijk maken. Het nadenken over invulvlakken

zorgde voor groene invullingen en eetbare

wanden. We bouwde één stadsmobiel die al jullie

ideeën samenbrengt. Dit op ware grootte! Jullie

droom werd werkelijkheid.

© Olympe Tits

© Lies De Meyer © Lies De Meyer

© Lies De Meyer


3. Resultaten

9

10

3.2 ConstructLab

ConstructLab ontwikkelde tools die kinderen uit drie

verschillende basisscholen in Brussel in staat stelden

hun dromen op te sporen om die daarna samen

concreet te vertalen in 1:1installaties. Samen

met Architecture Workroom Brussels gelooft

ConstructLab in de kracht van de kinderstem.

Dit project heeft als doel kinderen te stimuleren om

zich niet te laten inpakken door de ‘alwetende’ volwassene.

Er zit veel eerlijkheid en kracht in wilde

naïeve ideëen die breken met vastgeroeste denkwijzen

over stedenbouw, samenlevingsvormen, mobiliteit

en het klimaat. Deze verschillende thema’s

werden aangeraakt in een eerste sprint-sessie in de

scholen. Door een spervuur aan vragen vermomd

in een spel werden kinderen uitdaagd om zich hierover

uit te spreken. ConstructLab koos ervoor om

hen zelf de weg naar een idee te laten vinden zonder

vast te knopen aan een op voorhand vastgelegde

opdracht. Zonder de kinderen daarvan bewust te

maken stimuleerde ConstructLab ze zo een eigen

visie op te laten bouwen en hun eigen interesse en

nieuwsgierigheid te volgen.

Uit alle werkgroepen destilleerden we de ideëen in

vier verschillende installaties die samen één cyclus

vormen die kinderen in staat stelt hun stem krachtig

te uiten in de wereld.

De cyclus start met de Kennishelm (1) die verbonden

is aan de Teletijdmachine (2). Daarin ontvangen

kinderen de nodige informatie uit het verleden of de

toekomst om nieuwe ideeën op te doen voor onze

leefwereld. Om deze informatie over te brengen aan

de volwassenen die altijd hogerop lijken te staan

schieten de kinderen al hun ideëen en tekeningen

de lucht in met De raketvlaggen (3). Om de raketvlaggen

zo hoog te schieten dat zelfs de grootste

volwassene de vliegende tekeningen te zien krijgt

werd het Katapult platform (4) ontwikkeld.

© ConstrucLab

Katapult platform

Kennishelm

Raketvlaggen

Teletijdsmachine


3. Resultaten

11 12

3.3 Elly Van Eeghem

Een toekomstbeeld voor de stad met ideeën van

kinderen uit Schaarbeek en Koekelberg.

Ik heb een paar dingen meegebracht naar de school.

Stadsfoto’s, kleurvlakken, scharen en woorden.

Die woorden zijn soms eenvoudig (straat), soms

moeilijk (campus?). Het zijn begrippen rond ons

leven in de stad: plaatsen, handelingen, noden en

bedreigingen.

De kinderen leggen ze op gevoel samen.

campus en honger

speelterrein en riolering

begraafplaats en elektriciteit

Zo ontstaan langzaam ideeën, fantasieën, vragen.

De kinderen brengen ze in beeld in ruwe collages

op het klasraam.

Een fantasierijk knip- en plakwerk van stadsfoto’s

en kleurvlakken,

met op de achtergrond het uitzicht op hun stad

vandaag.

Vier ideeën bleven mij in het bijzonder bij:

elijktriek

elektriciteit opwekken uit de doden

koekelbaan

de kerk als kermis, met verschillende carrousels

waarop je kan wandelen, fietsen, glijden.

De toren als uitkijkpunt.

een trampoline rondom het gebouw.

na een aardbeving veert alles terug recht.

véolienne

de fiets als mobiele windmolen

manneke pomme

standbeelden als fruitpersen

om de oogst van stadsbomen te verwerken

en je dorst te lessen

Deze resultaten zijn gedrukt op 700x1000 cm

plexiglasplaat en gemonteerd op een ligbak.

© Olympe Tits © Elly Van Eeghem

© Elly Van Eeghem


3. Resultaten

13 14

3.4 Laura Muyldermans

Laura begeleidde een workshop voor basisschool

de Stadsmus en basisschool Sainte Marie. Met de

resultaten van de kinderen maakte ze een maquette

en verfilmde een verhaal geschreven

en bedacht door de kinderen. De film kan

je vanaf December bekijken op onze website.

De maquette stelt jullie wereld voor ter land, ter zee

en in de lucht. Helemaal beneden zie je in de zee

akkers van algen met daartussen een téléferique

voor de landbewerkers. Daarboven vaart een boot

op zee met in het midden een groot zwembad en

een luifel tegen de regen. Samen met je vrienden

kan je al fietsend met de boot naar Dubai reizen. Op

de achtergrond, ver weg zie je ijsbergen met pinguins

met grote ventilatoren die koude lucht blazen

zodat ze niet smelten.

In het midden van de maquette is de stad in een

raster ingedeeld. Sommige delen zijn enkel voor

de mensen, andere delen zijn enkel voor de dieren.

De dieren kunnen zo vrij rondlopen, dicht bij

de stad. Dieren en mensen lopen via bruggen en

tunnels naar andere dorpen en skaten zonder elkaar

te kruisen. Via een klein poortje kan je een bezoek

brengen aan het wilde paradijs. Boven de stad

hangt ook een machine die alle vuilniszakken opeet

en verteerd naar nieuw voedsel voor op de markt.

Vanuit de diepe zee gaat een dikke buis naar boven

in de lucht. In het midden is een groot vuur dat de

zee verdampt in wolken, zodat de zeespiegel minder

snel stijgt. Op de wolken groeien veel planten

waar we met onze vlieger tussen reizen.

© Laura Muyldermans © Laura Muyldermans

© Olympe Tits

© Laura Muyldermans

© Laura Muyldermans


3. Resultaten

15 16

3.5 Paul Robbrecht

Een moeilijke binnenstedelijke relatie

Voortdurend werkend in binnenstedelijke weefsels

is er een moeilijke relatie die me al langer bezighoudt:

die tussen mens en duif. De manier waarop

we samenleven in de stad getuigt niet echt van grote

hartelijkheid. Nochtans was onze band was ooit

anders. Over duizenden jaren heen ringde de geschiedenis

de duif met een mooie symboliek: die

van boodschapper en brenger van vrede en harmonie.

Ons hedendaagse beeld is eerder: brenger van

drek en overlast. Onze helden van vroeger noemen

we vandaag de ‘ratten van de lucht’ en weren we

liever van onze gebouwen. Het zijn ongeluksvogels

geworden. Maar laat ons deze situatie proberen om

te draaien. Hoe kan in de nieuwe stad de relatie met

en onze blik op de duif anders evolueren?

De aloude duiventoren als bouwwerk an sich had

mijn aandacht in het verleden reeds. In 2004 bouwden

we er zelf één, Colombier, in een bos in het

Nederlandse Dorst. Een stapeling van stenen werd

er zodanig geschikt dat er randen, kanten en gaten

ontstonden waar de duiven op kunnen zitten of

waarlangs ze binnen in de toren kunnen. De binnenstedelijke

kwestie indachtig wilde ik graag de genialiteit

van kinderen inroepen om hierin nog verder

te gaan en tot nieuwe, duurzame perspectieven te

komen. Nu, met de kinderen nadenken over de toekomst

van de duif in de stad zit ‘m niet gewoon in

het opschonen van het imago van het dier en haar

een eigen plek in de stad te geven. Om een breed

gedragen, eerder negatieve visie te veranderen is

er meer nodig. We zouden er moeten in slagen

om nieuwe, mooie, innovatieve functies toe te kennen

aan de duif en/of het bouwwerk voor de duif.

Herwonnen appreciatie volgt dan vanzelf.

Concrete vraag

Laten we in de samenleving van morgen een nieuwe

plek creëren voor duiven. Hoe zou die moderne

duiventoren er uit kunnen zien? En wat kan die nog

meer betekenen naast een slaapplek voor duiven?

Plus: getallen spelen een wezenlijke rol in de architectuur.

Als getallenliefhebber vroeg ik de kinderen

ook om het getal ‘2020’ mee te nemen in hun denken

en er iets mee te doen in hun gebouw.

Aan de slag: achtergrondinformatie

Vertellend over de duif en duiventoren heb ik de kinderen

terug in de tijd meegenomen, naar het oude

Egypte, naar China, naar India … In alle uithoeken

van de wereld kregen duiven een briefje aan de

poot gebonden en deden ze dienst als snelle en

betrouwbare overbrengers van belangrijke berichten.

En had je postduiven, dan had je duiventorens

nodig. We bekeken samen eeuwenoude en meer

recente exemplaren, van op alle mogelijke plekken

op aarde. De toren was uiteraard een onderdeel van

de hele postorganisatie, maar hield met het aanen

afvliegen ook een stuk spektakel in. Het houden

van duiven en het bezitten van een duiventoren had

vroeger nog een bijkomende functie. De uitwerpselen

van duiven, waar we nu zo’n hekel aan hebben,

werden van binnenuit in de toren verzameld en waren

door hun krachtige samenstelling fel gegeerde

mest voor bepaalde gewassen.

Toekomstperspectieven

In gesprek en al tekenend gaven de kinderen toekomstperspectieven

vorm. De duif als postbode zal

hoogstwaarschijnlijk niet terugkeren naar de moderne

samenleving, maar binnen ons huidig, druk

e-mail- en sms-verkeer kunnen we misschien wel

iets leren van de elementaire wijze van communiceren

via duiven. Ze vraagt geen versnippering, maar

een gebalde boodschap en wat geduld. Iets wat

enig tegengewicht biedt aan de snelheid van de huidige

stad.

Van zodra we het hadden over de duivenuitwerpselen

die vroeger verzameld werden, schakelde de

fascinatie en hilariteit van de kinderen natuurlijk een

versnelling hoger. Als één grote pot kaka beelden

ze zich de toekomstige toren al lachend in. Maar

daarop verder werkend, is het misschien lang geen

slecht idee om van de duiventorens van de nieuwe

stad terug een verzamelplek van uitwerpselen te

maken. Niet voor mest zoals vroeger, maar om groene

energie in de vorm van elektriciteit en/of gas uit

op te wekken. Het hele gegeven van energie halen

uit dierlijke of menselijke fecaliën is een procedé

dat nog volop onderzocht wordt, maar zeker gezien

de intensieve kracht van duivenmest – die moest

vroeger voor gebruik op het veld verdund worden,

anders verbrandden de gewassen – kunnen duivenuitwerpselen

een interessante piste zijn in dit duurzaamheidsdenken.

Finale acties

Nieuwe duiventorens als bomen, als duiven zelf,

als ballons (van liefde), als paddenstoelen … Hun

denkproces leverde zonder meer fantastische tekeningen

en ideeën op. De overgave van de kinderen

was van meet af aan ook groot. Op een korte

tijdspanne gooiden ze zich volledig op het werk en

leverden sommigen zelfs meerdere concepten en

tekeningen af. Het geheel van tekeningen heb ik op

mijn beurt, samen met mijn kleinkinderen, ingepast

in een reuzentekening. Er zijn verbanden gelegd

tussen de verschillende Brusselse ontwerpen en ze

zijn geplaatst in een grote geometrische figuur (cfr.

duiventoren, Dorst). We sturen dit met de duivenpost

naar de kinderen in Brussel en we groeten hen

hartelijk.

© Paul Robbrecht

© Paul Robbrecht

© Paul Robbrecht

© Paul Robbrecht


3. Resultaten

17 18

3.6 Pieterjan Ginckels

The Great Greta Tower en T-Shirts for climate,

in samenwerking met basisschool Mariaschool en

basisschool Lucerna.

T-shirts voor het klimaat.

Elk kind maakte zijn eigen ontwerp in het eerste atelier.

In het tweede atelier was er een drukpers aanwezig

om T-shirts met persoonlijke boodschappen

te finaliseren en te drukken. Pieterjan begeleiden

hen in het (maak)proces. De kinderen dragen hun

boodschap en worden op die manier deel van de

You Are Here tentoonstelling.

The Great Greta Tower

is het resultaat van basischool Mariaschool. In het

eerste atelier kwamen de kinderen op het idee om

de great Greta Tower te maken in karton. Hiermee

gingen ze op straat en gaven ze dit gebouw een

plek in hun wijk. Pieterjan werkte hun ontwerp uit tot

een babbelbox. Een installatie waar enkel kinderen

toegang tot hebben. Deze toren wordt geinstalleerd

op de tentoonstelling, als tool om nieuwe ideeën te

verzamelen van de kinderen. Het is een veilige omgeving

waar er geen limiet staat op dromen.

© Olympe Tits

© Pieterjan Gicnkels

© Pieterjan Gicnkels

© Pieterjan Gicnkels


ON

IN

OUT

ON

ON

PLASTIC

IN

OUT

ON

MET AL

PLASTIC

IN

OUT

ON

METAAL

IN

OUT

ON

ON

PLASTIC

IN

OUT

ON

METAAL

PLASTIC

IN

OUT

ON

MET AL

PLASTIC

IN

OUT

ON

MET AL

IN

OUT

ON

PLASTIC

IN

OUT

ON

METAAL

PLASTIC

E

T

IN

OUT

ON

METAAL

ON

ON

PLASTIC

IN

OUT

ON

MET AL

PLASTIC

IN

OUT

ON

MET AL

ON

PLASTIC

IN

OUT

ON

MET AL

Groenlanden

Water

Zon

Strand

Aarde

Steen

Groen klimplanten

Menselijke interventies

UITVINDING :

Vliegende tuinen op zonne-energie.

UITVINDING :

Bergdorpen op zonne-energie.

Wonen op plekken waar planten en dieren zijn.

Natuur plaats geven om te groeien.

UITVINDING :

Robot die afval transformeert

tot nieuwe gebruiksvoorwerpen.

Time’s up, time for the next generation WAUW !

UITVINDING :

Overal natuur plaatsen ook op verlichtingspalen.

Die de tuinen dan ook gezellig verlichten.

UITVINDING :

Daktrechters die regenwater opvangen.

Het dak is een zwembad-reservoir met zuiveringsstation.

Leidingen lopen van het dak naar de verschillende niveaus.

Door het waterreservoir moeten we geen water meer aankopen.

Er is geen verspilling.

UITVINDING :

Tuinen integreren in de gebouwen.

Tuinen lopen onder de gebouwen door.

UITVINDING :

Tuinen integreren in de gebouwen.

Tuinen lopen onder de gebouwen door.

UITVINDING :

De zonnevliegtrein wordt bestuurd door een zelfvoorzienende

robot op zonne-energie. Bij panne is er een trapfietsmotor.

UITVINDING :

De zonnebruggen zijn verbindingen in de lucht.

Er kunnen zonnecellen op liggen.

PLASTIC

IN

OUT

ON

MET AL

Natuur:

mensen

dieren

planten

groenten

fruit

Next Generation in You Are Here - Brussels.

Samen met de kinderen reflecteerden we over verschillende hedendaagse problemen en lieten hen

oplossingen bedenken. Deze oplossingen werden aan hun medeleerlingen voorgelegd, waarop zij er

verder op konden werken. Zo verbeterden ze elkaars ontwerpen tot uitvindingen die kunnen bijdragen

tot een mooiere toekomst.

De betere ideeënwereld van de visionaire kids over onze steden werd door WAUW omgezet in

autocad tot een bouwaanvraag om de verandering te realiseren!

Ideeën zijn er om ooit gerealiseerd te worden. Ze hebben nog veel evolutie en ontwikkeling nodig.

Help mee door ze te verbeteren en samen aan deze evolutie te werken.

YOU ARE HERE - BRUSSELS

fase

projectnaam

adres

plan

opdrachtgever

YOU ARE HERE - BRUSSELS

project

projectnummer

plan gegevens

1

architecten

TIME’S UP, TIME FOR THE NEW GENERATION WAUW

WERELDWIJD

index

A

BSGO COMENIUS + WAUW

WAUW

STEPHANIE EN LOTTE ONTWERPGIDSEN VOOR WAUW

WORKSHOPS D’ARCHITECTU(U)R(E) & URBANISME WORKSHOPS

> WWW.FACEBOOK.COM/WAUWWORKSHOPS

schaal

formaat

datum

MENS, DIER & PLANT A0+ 1430 x841 15 - 05 - 2020

3. Resultaten

19 20

3.7 WAUW

WAUW workshop in de basisschool Comenius.

Deel 1: Workshop Time’s up, time for the next

generation. WAUW bedacht een doorgeef ideëen

spel. Samen met de kinderen reflecteren we over

verschillende hedendaagse problemen en lieten

hen oplossingen bedenken.

Deze oplossingen werden aan hun medeleerlingen

voorgelegd, waarop zij er verder op konden werken.

Zo verbeterden ze elkaars ontwerpen tot uitvindingen

die kunnen bijdragen tot een mooiere toekomst.

LEGENDE

Deel 2: Omzetting naar bouwaanvraag

De ideeënwereld van de visionaire kids over onze

steden werd door WAUW omgezet in autocad tot

een bouwaanvraag om de verandering te

realiseren!

LEGENDE

Groenlanden

Water

Zon

© WAUW

In de tentoonstelling wordt deze op A0 geprint op

een tekentafel. Bezoekers van de tentoonstelling

kunnen op een kalkpapier suggesties of nieuwe

uitvindingen toevoegen op de bouwaanvraag.

Ideeën zijn er om ooit gerealiseerd te worden.

Ze hebben nog veel evolutie en ontwikkeling nodig.

Deze installatie is een warme oproep om samen

mee te werken, te denken en te verbeteren aan de

uitvindingen voor een betere toekomst.

© WAUW

PLASTIC

METAAL

Strand

Aarde

Steen

Groen klimplanten

Menselijke interventies

UITVINDING :

Vliegende tuinen op zonne-energie.

UITVINDING :

Bergdorpen op zonne-energie.

Wonen op plekken waar planten en dieren zijn.

Natuur plaats geven om te groeien.

UITVINDING :

Robot die afval transformeert

tot nieuwe gebruiksvoorwerpen.

UITVINDING :

Overal natuur plaatsen ook op verlichtingspalen.

Die de tuinen dan ook gezellig verlichten.

UITVINDING :

Daktrechters die regenwater opvangen.

Het dak is een zwembad-reservoir met zuiveringsstation.

Leidingen lopen van het dak naar de verschillende niveaus.

Door het waterreservoir moeten we geen water meer aankopen.

Er is geen verspilling.

UITVINDING :

Tuinen integreren in de gebouwen.

Tuinen lopen onder de gebouwen door.

UITVINDING :

Tuinen integreren in de gebouwen.

Tuinen lopen onder de gebouwen door.

UITVINDING :

De zonnevliegtrein wordt bestuurd door een zelfvoorzienende

robot op zonne-energie. Bij panne is er een trapfietsmotor.

UITVINDING :

De zonnebruggen zijn verbindingen in de lucht.

Er kunnen zonnecellen op liggen.

Natuur:

mensen

dieren

planten

groenten

fruit

© WAUW © WAUW

PLASTIC

IN

OUT

ON

METAAL

PLASTIC

METAAL

© WAUW

PLASTIC

METAAL

INFORMATIE PROJECT

YOU ARE HERE BRUSSELS

WAUW WORKSHOP IN DE BASISSCHOOL COMENIUS

OMZETTING NAAR BOUWAANVRAAG

EVOLUTIE

BOUWAANVRAAG

TIME’S UP, TIME FOR THE NEW GENERATION WAUW

BOUWAANVRAAG

AANZICHT WERELDBEELD NEW GENERATION WAUW


Activiteitenverslag You Are Here Next Generation

Coördinatie Brussel

Architecture Workroom Brussels

21

More magazines by this user
Similar magazines