08.12.2020 Views

Wijkgids Centrum Noordwest

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Centrum</strong><br />

<strong>Noordwest</strong><br />

Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren,<br />

Noorderplantsoenbuurt, A-Kwartier,<br />

Hortusbuurt en Ebbingekartier<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2023/2024


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je graag<br />

op weg. Een bezoek kost je niks, slechts<br />

1,5 uur van je tijd.<br />

Maak nu een afspraak op talentperron.nl.<br />

We zien je graag op Harm Buiterplein 1<br />

in Groningen!<br />

Nieuwsgierig naar jouw talent? Ga naar Talentperron.nl<br />

We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 8<br />

Wijkkranten en -websites 8<br />

Sociaal-culturele 9<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 9<br />

Welzijn 9<br />

Religie en levensbeschouwing 10<br />

Overig 12<br />

Gezondheid en zorg 13<br />

Huisartsen 13<br />

Tandartsen 14<br />

Apotheken 15<br />

Ziekenhuizen 16<br />

Bloedonderzoek 16<br />

Fysio- en oefentherapeuten 16<br />

Psychologen/Psychotherapie 18<br />

Verloskunde & kraamzorg 18<br />

Logopedie 19<br />

Overige gezondheid 19<br />

Thuiszorg 19<br />

Verpleeg- en verzorgingshuizen 20<br />

Gehandicaptenzorg 21<br />

Overige zorg 21<br />

Huisdieren 24<br />

Plattegrond 22-23<br />

Activiteitenoverzicht 26<br />

Vrije tijd 28<br />

VRIJDAG 28<br />

Muziek 29<br />

Theater 30<br />

Beweging en spiritualiteit 31<br />

Overig 31<br />

Sport 33<br />

Sportvoorzieningen 33<br />

Sportverenigingen 33<br />

Pilates 34<br />

Kinderen en jeugd 35<br />

Kinderopvang 35<br />

Opvoedondersteuning 36<br />

Overig 46<br />

Onderwijs 38<br />

Basisscholen 38<br />

Voortgezet onderwijs 39<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 39<br />

Huisvesting 40<br />

Woningcorporaties 40<br />

Huurdersorganisaties 41<br />

Gemeentelijke informatie 42<br />

Gemeentelijke instanties 42<br />

Politie 44<br />

Alarm- en storingsnummers 44


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Centrum</strong> <strong>Noordwest</strong>,<br />

Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06 - 83 87 44 55 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2024-2025 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 06 - 55 32 24 22 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2023 Groningen<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken Oranjebuurt, Schildersbuurt,<br />

Kostverloren, A-Kwartier, Noorderplantsoenbuurt,<br />

Hortusbuurt en<br />

Ebbingekwartier<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen.<br />

Heeft u tussentijdse wijzigingen? Mail ze<br />

naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Fair Back Kringloop<br />

NijesteeWoningcorporatie<br />

Talentperron<br />

Omslag achter<br />

Apotheek Boterdiep<br />

Bureau Meerstad<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

Rode Egel Producties<br />

En verder...<br />

VRIJDAG 28<br />

wijkgids 2023-2024 3


Inleiding<br />

4 wijkgids 2023-2024<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

In de wijkgids <strong>Centrum</strong> <strong>Noordwest</strong> zijn, behalve de noordelijke helft van het stadscentrum,<br />

vooral de wijken ten westen daarvan vertegenwoordigd.<br />

Het stadscentrum binnen de diepenring beslaat het middeleeuwse grondterrein van<br />

de stad. De locatie is strategisch: gelegen op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug<br />

en met een open verbinding naar zee, het Reitdiep, ontwikkelde de stad zich tot een<br />

regionale handelsmacht van formaat. Aan dat welvarende verleden herinneren de vele<br />

herenhuizen en de monumentale Martinikerk en Der Aa-Kerk. De plattegrond van het<br />

stadscentrum is sinds de Middeleeuwen niet wezenlijk gewijzigd.<br />

Het A-kwartier is het gebied tussen Oude Boteringestraat en Westersingel. Hier was<br />

vroeger de zeehaven van Groningen, waarvandaan schepen via het Reitdiep naar de<br />

Waddenzee voeren. Veel van de ruim tweehonderd eeuwenoude pakhuizen langs de<br />

kades van de Hoge en Lage der A en de Noorderhaven hebben nu een woonfunctie.<br />

Het A-Kwartier is, met het Academiegebouw, de Universiteitsbibliotheek en het<br />

Harmoniecomplex, tevens het universitaire hart van de stad.<br />

De Hortusbuurt vormt samen met het Ebbingekwartier de Noordelijke Binnenstad<br />

van Groningen. De wijk stamt uit 1614, toen de stad Groningen aan de noordkant<br />

uitbreidde op de laatste uitloper van de zandgronden van de Hondsrug. Dat historische<br />

karakter wordt onderstreept door de vele hofjes en binnentuinen in de wijk. Daardoor,<br />

en ook doordat hier nog de oude hortustuin van de Rijksuniversiteit ligt, is de wijk een<br />

van de groenste wijken van de stad. In het midden van de wijk bevindt zich de<br />

17e-eeuwse Nieuwe Kerk, een kopie van de Noorderkerk in Amsterdam.<br />

De Oranjewijk is gelegen tussen het Noorderplantsoen, het Reitdiep en de spoorlijn<br />

Groningen - Sauwerd. Het oudste deel van de wijk, vlak bij de spoorlijn, stamt uit het<br />

begin van de 20e eeuw en bestaat voornamelijk uit sociale woningbouw. Langs de<br />

Oranjesingel en de Nassaulaan staan fraaie voorbeelden van de Amsterdamse School<br />

uit de jaren '30. De wijk is aan het eind van de 20e eeuw nog uitgebreid met een<br />

nieuwbouwcomplex bij het Reitdiep.<br />

De Schildersbuurt ligt direct westelijk van de binnenstad. Het grootste deel van de<br />

huizen is in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De buurt is een beschermd<br />

stadsgezicht. Bijna alle straten hebben namen van bekende Groningse schilders, zoals<br />

Taco Mesdag, Herman Collenius en Jozef Israëls.


Kostverloren, een klein wijkje langs de spoorlijn Groningen – Sauwerd, was vroeger<br />

deel van Hoogkerk en werd pas in 1912 bij de gemeente Groningen gevoegd. De wijk<br />

werd in de jaren daarna uitgebreid tot aan het Hoendiep en de Friesestraatweg.<br />

De Noorderplantsoenbuurt ligt tussen het Noorderplantsoen, de spoorlijn naar<br />

Sauwerd, de Noorderstationstraat en de Koninginnelaan. De aanleg van de deze buurt<br />

startte in 1880-1881 op initiatief van twee particulieren. Zij verkochten kavels aan<br />

particulieren, bouwbedrijfjes en aan woningbouwvereniging Werkmanslust.<br />

Op de ruimte die aan het eind van de 19e eeuw vrijkwam door het slechten van de<br />

vestingwerken werd in Engelse stijl het Noorderplantsoen aangelegd. In de vorm van<br />

de vijvers is het vroegere grachtenpatroon te herkennen. Sinds 1994 is in het plantsoen<br />

geen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Jaarlijks vindt er een aantal evenementen<br />

plaats, waaronder Noorderzon en de plantsoenloop.<br />

wijkgids 2023-2024 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Wijkraad Schilderswijk<br />

Samenwerkingsverband (SKS) van Wijkorganisaties Schildersbuurt en Kostverloren.<br />

e-mail secretariaat@schilderswijkgroningen.nl internet www.schilderswijkgroningen.nl<br />

Buurtverenigingen 1e, 2e en 3e Schilderskwartier<br />

internet www.eersteschilderskwartier.nl www.2eschilderskwartier.nl www.3eschilderskwartier.nl<br />

Buurtvereniging Noorderplantsoen<br />

postadres Prinsesseweg 44-1, 9717 BK Groningen<br />

e-mail bestuur@noorderplantsoen.nl internet www.noorderplantsoen.nl<br />

Buurtvereniging Oranjebuurt<br />

telefoon 06-51356336 (secretaris) internet oranjebuurtgroningen.nl<br />

Bewonersorganisatie HortusEbbinge<br />

De vereniging van alle bewoners tussen Bloemsingel, Noorderplantsoen en Diepenring<br />

postadres Postbus 1699, 9701 BR Groningen e-mail hortusebbinge@gmail.com<br />

internet www.hortusebbinge.nl facebook bewoners.hortusbuurtebbingekwartier<br />

6 wijkgids 2023-2024


Bewonersorganisatie Binnenstad Oost (BoBo)<br />

postadres Oudeweg 20, 9711 TL Groningen e-mail contact@binnenstad-oost.nl<br />

internet www.binnenstad-oost.nl facebook BinnenstadOost<br />

Buurtvereniging Het A-kwartier<br />

postadres Reitemakersrijge 18, 9711 HT Groningen<br />

e-mail hetakwartier@gmail.com internet www.a-kwartier.nl<br />

Bewonersvereniging Groningen Binnenstad<br />

e-mail info@groningenbinnenstad.nl<br />

internet groningenbinnenstad.nl facebook Binnenstadjers<br />

wijkgids 2023-2024 7


uurtcentra<br />

Buurtcentrum Oranjewijk<br />

Het kantoor is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.<br />

Prinsesseweg 44-1, 9717 BK Groningen telefoon 050-3127738<br />

e-mail buurtcentrumoranjewijk@outlook.com internet www.buurtcentrumoranjewijk.nl<br />

Buurtpand De Oude Drogisterij<br />

Lage der A 4, 9718 BJ Groningen internet a-kwartier.nl/patners/oude-drogisterij<br />

Van Ostade stichting<br />

De stichting beheert buurtcentrum Kostverloren Kwartier en de Speeltuin Van Ostade.<br />

J. van Ruysdaelstraat 73, 9718 SC Groningen telefoon 06-54660249 (kantooruren)<br />

e-mail leendertvanderlaan@hotmail.com<br />

wijkkranten en -websites<br />

Kop d’r Veur – Wijkkrant Hortusbuurt & Ebbingekwartier<br />

Tweemaandelijkse uitgave van de bewonersorganisatie HortusEbbinge<br />

e-mail dekopdrveur@gmail.com internet www.hortusebbinge.nl/wijkblad<br />

Wijkkrant Schilderswijk<br />

Uitgave: Wijkraad Schilderswijk. Verschijnt 2 x per jaar in Schildersbuurt en Kostverloren.<br />

e-mail wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl internet www.schilderswijkgroningen.nl<br />

Buurtkrant & buurtwebsite Noorderplantsoen<br />

e-mail redactie@noorderplantsoen.nl internet www.noorderplantsoen.nl<br />

Buurtkrant De A-krant<br />

Uitgave van de Buurtvereniging Het A-Kwartier, 4x per jaar, oplage 2000.<br />

e-mail hetakwartier@gmail.com internet www.a-kwartier.nl<br />

8 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadsbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-368 36 83 e-mail info@forum.nl<br />

welzijn<br />

WIJ Schilderswijk/<strong>Centrum</strong><br />

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag?<br />

Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Onze WIJ-teams werken in alle<br />

wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere<br />

organisaties. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen<br />

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving. U kunt zonder<br />

afspraak terecht bij één van de 13 WIJ-teams in de gemeente.<br />

Heesterpoort 1, 9713 KX Groningen (Oosterpark) telefoon 050-367 72 02<br />

e-mail wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 9


Talentperron<br />

Ontdek jouw talent en maak een afspraak op Talentperron! Je bent elke werkdag van<br />

harte welkom om samen met een gids te kijken naar wat voor baan of opleiding bij jou<br />

past. Een bezoek kost je niks, slechts 1,5 uur van je tijd.<br />

Wil je weten of werken in een bepaalde sector iets voor jou is? Maandag t/m donderdag<br />

organiseren we branchemiddagen waar een sector centraal staat. Je kunt dan in<br />

gesprek met een werkgever, adviseur of opleider.<br />

Kijk op talentperron.nl en maak een afspraak!<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-317 5200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

religie en levensbeschouwing<br />

Nederlandse Gereformeerde Kerk te Groningen<br />

NoordWest (Columnakerk)<br />

Eredienst op zondag 10.00 uur, elke dinsdag 10.00–12.00 uur open kerk.<br />

Paulus Potterstraat 2, 9718 TJ Groningen telefoon 050-318 1860 internet www.columnakerk.nl<br />

10 wijkgids 2023-2024


De Nieuwe Kerk, Protestantse wijkgemeente (PKN)<br />

Diensten: zondag om 10.00 uur. Stilteportaal: dagelijks geopend van 10–18 uur.<br />

Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen telefoon verhuur 050-311 1277<br />

e-mail scriba@nieuwekerk.org internet www.nieuwekerkgroningen.nl<br />

Protestantse wijkgemeente Martinikerk (PKN)<br />

Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen<br />

e-mail scriba@wijkgemeente-martinikerk.nl internet www.wijkgemeente-martinikerk.nl<br />

Christelijke Gereformeerde Kerk (Jeruzalemkerk)<br />

W.A. Scholtenstraat 25-27, 9711 XB Groningen telefoon 050-312 1351 (koster)<br />

contactpersoon Kees Wierenga postadres Postbus 597, 9700 AN Groningen<br />

e-mail kerkbestuur@cgk-gn.nl internet www.cgk-gn.nl<br />

Doopsgezinde Gemeente Groningen<br />

Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen telefoon 050-312 3053<br />

internet www.dggroningen.doopsgezind.nl<br />

St Jozefkathedraal (St. Martinusparochie)<br />

Za: Internationale H. Mis 17.00 uur. Zo: Hoogmis 11.00 uur. Zo: Latijnse H. Mis 17.00 uur<br />

(behalve 1e zondag van de maand).<br />

Radesingel 2, 9711 EJ Groningen telefoon 050-3124215<br />

e-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl internet www.stmartinusparochie.nl<br />

Humanistisch Verbond afdeling Groningen<br />

W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen telefoon 06-10264135 e-mail secr.hvgron@gmail.com<br />

internet www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord/afdeling-groningen<br />

Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)<br />

Diensten: 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur.<br />

De Poort, Moesstraat 20, 9717 JW Groningen telefoon 050-571 2624 internet quakers.nu<br />

wijkgids 2023-2024 11


Zevende Dags Adventisten Adventkerk<br />

Hofstraat 28, 9712 JC Groningen internet www.adventkerkgroningen.nl<br />

Internationale School van het Gouden Rozenkruis<br />

Nieuwe Boteringestraat 60, 9712 PN Groningen internet www.rozenkruis.nl<br />

GSp Studentenplatform voor levensbeschouwing<br />

Kraneweg 33, 9718 JE Groningen telefoon 050-312 9926<br />

e-mail info@gspweb.nl internet www.gspweb.nl<br />

SKLO Studentenkoepel voor Levensbeschouwlijke Organisaties<br />

Kraneweg 33, 9718 JE Groningen telefoon 050-312 9926 e-mail info@sklo.nl internet sklo.nl<br />

overig<br />

Stichting Het Juridisch Spreekuur<br />

Rechtenstudenten geven gratis advies. Buurtcentrum Oranjewijk ma 17.00–18.00 uur.<br />

Harmoniegebouw (Oude Kijk in ’t Jatstraat 26) vrijdag 17.00-18.00 uur.<br />

e-mail hetjuridischspreekuur@gmail.com internet www.hetjuridischspreekuur.nl<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-311 7936<br />

e-mail administratie@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen telefoon winkel 06 - 38 18 86 25<br />

e-mail stad@kledingbankmaxima.nl internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

12 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Gezondheidscentrum Hoendiep<br />

Hoendiep 1, 9718 TA Groningen telefoon 050-319 2833 (ook voor spoed)<br />

e-mail hoendiep@artsenzorg.nl internet www.artsenzorg.nl/hoendiep<br />

Huisartsen Ossenmarkt<br />

Ossenmarkt 1, 9712 NZ Groningen telefoon 050-589 2369 spoedlijn 050-589 2369 optie 1<br />

internet www.huisartsen-ossenmarkt.nl<br />

Huisartsen Boterdiep<br />

Bloemsingel 269, 9714 DX Groningen dependance Korreweg 118a)<br />

telefoon 050-577 3311 (Van Riel en Hoeksema) 312 6001 (Schenk-Visser en Klijn)<br />

spoedlijn 050-573 3421 internet www.huisartsenboterdiep.nl<br />

Huisartspraktijk Boteringestraat 1<br />

Nieuwe Boteringestraat 1, 9712 PD Groningen dependance Korreweg 118a<br />

telefoon 050-312 5432 e-mail praktijk@huisartsboteringestraat.nl<br />

internet www.huisartsboteringestraat.nl<br />

wijkgids 2023-2024 13


Huisartsenpraktijk D. Soeters<br />

Nieuwe Boteringestraat 1, 9712 PD Groningen telefoon 050-312 3412<br />

e-mail assistente@soeters.gerritzorg.nl internet www.huisartssoeters.nl<br />

Academische Huisartsenpraktijk Groningen<br />

locatie 1 AB/De Lange/Rinkes/Van der Velde telefoon 050-361 5030<br />

locatie 2 Hermse-de Waard/Saïd/Van den Broek/Wolthuis telefoon 050-361 5020<br />

Oostersingel, ingang 47 UMCG internet huisartsgeneeskunde-umcg.nl/patientenzorg<br />

tandartsen<br />

Mondzorg Westersingel Groningen<br />

Westersingel 57, 9718 CJ Groningen telefoon 050-312 7185<br />

e-mail info@mz-westersingel.nl internet www.mz-westersingel.nl<br />

Tandartspraktijk Van Wely<br />

Hoendiep 1, 9718 TA Groningen telefoon 050-5779258<br />

spoed tandartsen spoedpraktijk telefoon 0900-8602<br />

e-mail info@tandartspraktijkvannwely.nl internet www.tandartspraktijkvanwely.nl<br />

King Dental – Tandarts Balázs Gyovai<br />

Aweg 17, 9718 CV Groningen telefoon 050-3121605<br />

e-mail info@kingdental.nl internet www.kingdental.nl<br />

Tandartspraktijk Jan Steenstraat<br />

Jan Steenstraat 1, 9718 LG Groningen telefoon 050-3136913<br />

internet www.tpjansteenstraat.nl<br />

Tandartspraktijk Hartje Groningen<br />

Oude Boteringestraat 30, 9712 GJ Groningen telefoon 050-312 8110<br />

e-mail info@tandartspraktijkhartjegroningen.nl internet www.tandartspraktijkhartjegroningen.nl<br />

14 wijkgids 2023-2024


Tandartspraktijk Hortusbuurt<br />

Noorderkerkstraat 5, 9712 RB Groningen telefoon 050-313 7114 (kantooruren) /<br />

050-535 0370 (buiten kantooruren) internet www.tandartspraktijkhortusbuurt.nl<br />

apotheken<br />

Service Apotheek Boterdiep<br />

Medicatie afhalen buiten onze openingstijden? Wij informeren u graag over onze<br />

afhaalautomaat<br />

Boterdiep 119, 9714 DZ Groningen telefoon 050-573 0225<br />

e-mail apotheek.boterdiep@ezorg.nl internet www.serviceapotheek.nl/boterdiep<br />

Apotheek Hoendiep<br />

Openingstijden op werkdagen van 8.00–17.30 uur.<br />

Hoendiep 1, 9718 TA Groningen telefoon 050-3192859 fax 050-3192858<br />

e-mail hoendiep@medsenapotheek.nl internet hoendiep.medsenapotheek.nl<br />

Service Apotheek Venema<br />

Kwinkenplein 6, 9712 GZ Groningen telefoon 050-318 4284<br />

e-mail info@apotheek-venema.nl internet www.serviceapotheek.nl/venema<br />

Service Apotheek Hanzeplein<br />

Hanzeplein 122 (bij het UMCG), 9713 GW Groningen telefoon 050-311 5020<br />

e-mail info@hanzeplein.nl (alleen recepten) internet www.serviceapotheek.nl/hanzeplein<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service).<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

wijkgids 2023-2024 15


ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch <strong>Centrum</strong> Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie Damsterdiep Damsterdiep 191, 9713 EC Groningen<br />

ma t/m vr 7.30–15.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

Oefentherapie Hoendiep<br />

Goed bewegen helpt! De oefentherapeut Cesar/Mensendieck kijkt samen met u waar uw<br />

(pijn)klachten vandaan komen en helpt u met spanningsklachten. Specialisaties: psychosomatische<br />

oefentherapie, slaapproblematiek, houding, artrose, bekkenklachten (ook rond<br />

de zwangerschap). Uw oefentherapeuten zijn Annemieke Versteegen en Thea Kooiman.<br />

Hoendiep 1, 9718 TA Groningen telefoon 050-364 5807<br />

e-mail info@oefentherapiehoendiep.nl internet www.oefentherapiehoendiep.nl<br />

Fysiotherapie en ergotherapie voor ouderen<br />

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Fysiotherapie Beens<br />

Friesestraatweg 53, 9718 NC Groningen telefoon 050-3188655<br />

e-mail info@fysiotherapiebeens.nl internet www.fysiotherapiebeens.nl<br />

16 wijkgids 2023-2024


Fysiotherapie Ebbingepoort<br />

Fysiotherapie voor ouderen en chronische aandoeningen. Geriatrie fysiotherapie,<br />

Oedeem- en Oncologische fysiotherapie, Longfysiotherapie, Hartrevalidatie, Neurologische<br />

aandoeningen (o.a. CVA en Parkinson), Reumatische aandoeningen, Osteoporose,<br />

Looptraining bij Claudicatioklachten. Tevens mogelijkheden om begeleid te fitnessen.<br />

Fysiotherapie aan huis. Specialisten in Valpreventie.<br />

Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen telefoon 050-3642083<br />

e-mail info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl internet www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl<br />

Fysiotherapie90<br />

Algemene, manuele, sport- en psychosomatische fysiotherapie, dry-needling, medical<br />

taping en fysiotherapie aan huis. Begeleiding en training van mensen met chronische<br />

aandoeningen.<br />

Hoendiep 1, 9718 TA Groningen telefoon 050-7119051<br />

e-mail info@fysiotherapienegentig.nl internet www.fysiotherapienegentig.nl<br />

Groningen<br />

Mea Fysio Groningen - Maakt bewegen mogelijk!<br />

Bij Mea Fysio Groningen, met praktijken in het <strong>Centrum</strong> (Radesingel), de Oosterparkwijk<br />

(Personal Fysio Fit Van Weering – Gerbrand Bakkerstraat), de Rivierenbuurt (Merwedestraat),<br />

het Stadspark (Kamerlingh Onnesstraat) en Beijum (Wilkemaheerd), kunt u<br />

binnen 48 uur een afspraak maken zonder dat u een verwijsbrief nodig hebt. Wij<br />

hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij verrichten diverse specialistische<br />

fysiotherapeutische zorg, zoals manuele, geriatrie, oedeem, sportblessures en alle<br />

praktijken dry- needling. Wij zijn deelnemer in diverse netwerken, zoals pijn in balans,<br />

chronisch, nek en schouder en Covid, etc.<br />

telefoon 050-305 1660 internet www.meafysiogroningen.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

wijkgids 2023-2024 17


psychologen/psychotherapie<br />

Psychologen Team Groningen<br />

H.W. Mesdagstraat 64a, 9718 HN Groningen e-mail info@psychologen.nl internet www.ptg.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur Vinkhuizen: Goudlaan 289. Spreekuur Korrewegwijk: Korreweg 118.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen<br />

telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00 uur) spoedlijn 06-50207125<br />

e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Lopendediep 1, 9712 NV Groningen telefoon 050-3189554 (spoed 06-13922121)<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau Oosterpark - GGD<br />

locatie WIJ Oosterpark, Heesterpoort 1 afspraak telefoon 050-367 4990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige dinsdag 13.30–14.00 uur /<br />

inloopspreekuur met jeugdarts elke 3e woensdag 13.30–14.00 uur (buiten vakanties)<br />

inloopspreekuur met lactatiekundige (over borstvoeding) elke 3e dinsdag 9.30–11.30 uur<br />

18 wijkgids 2023-2024


logopedie<br />

Logopedisch <strong>Centrum</strong> Noord<br />

Een team van ervaren, gecertificeerde en klantvriendelijke logopedisten staat voor u klaar.<br />

Gezondheidsplein Damsterdiep, Damsterdiep 49-53, 9711 SH Groningen telefoon 050-5419100<br />

e-mail info@logopedischcentrum.nl internet www.logopedischcentrum.nl<br />

Logopediepraktijk Martien Zijlstra<br />

Onderzoek en behandeling van klachten over stem, spraak, taal, gehoor en slikken.<br />

Parkzijde 10, 9713 WE Groningen telefoon 050-5418621 of 06-34642000 fax 050-5271409<br />

e-mail mfzijlstra@hotmail.com internet www.martienzijlstra.nl<br />

overige gezondheid<br />

Ergotherapie Groningen<br />

Hoendiep 1, 9718 TA Groningen telefoon 050-2110044 of 06-51309303<br />

e-mail rolf@ergotherapiegroningen.nl internet www.ergotherapiegroningen.nl<br />

thuiszorg<br />

Thuisgenoten<br />

Thuiszorg, de best mogelijke zorg met oog voor de cliënt om zo lang mogelijk thuis te<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Verlengde Hereweg 161 (Koetshuis villa Gelria), 9721 AN Groningen telefoon 06-38 22 20 30<br />

e-mail planningteamgroningen@thuisgenoten.nl internet www.thuisgenoten.nl<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij geheugenverlies en psychische problemen.<br />

Verzorging, verpleging en begeleiding bij u thuis.<br />

Dignis Zorgpost Paddepoel/Selwerd/Oranjewijk, Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen<br />

Dignis Zorgpost Corpus en Groningen Zuid, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

wijkgids 2023-2024 19


Z I N N Th u i s z o - r Team g Noord-Oost & Team Vecht<br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-30768058 e-mail thuiszorg-noord-oost@zinnzorg.nl<br />

telefoon 06-12230062 e-mail thuiszorg-vecht@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

TSN Zorg – Verpleging en verzorging in uw wijk<br />

TSN biedt wijkverpleging en specialistische zorg thuis.<br />

Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Buurtzorg Groningen - Team <strong>Centrum</strong><br />

telefoon 06-20604727 e-mail groningencentrum@buurtzorgnederland.com<br />

Vegro – zorghulpmiddelen voor elke fase in het leven<br />

Vegro is hét experticecentrum voor het kopen, lenen en huren van hulpmiddelen.<br />

Vegro heeft een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en<br />

meerdere distributiecentra voor alle hulpmiddelen.<br />

We stellen klanttevredenheid voorop. Jouw zorg is onze zorg.<br />

Kijk voor al onze winkels op vegro.nl/winkels<br />

telefoon 0900 - 288 77 66 (24/7) internet www.vegro.nl<br />

verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

Woonzorgscentrum ‘De Ebbingepoort’<br />

Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen telefoon 050-313 9590<br />

e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

20 wijkgids 2023-2024


gehandicaptenzorg<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking.<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

overige zorg<br />

Torenbeek Schoenenspeciaalzaak (Pedicure en podotherapie)<br />

Aweg 7, 9718 CS Groningen telefoon 050-3128362<br />

e-mail info@torenbeekschoenen.nl internet www.torenbeekschoenen.nl<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-230 3252 / 06-53 85 86 30<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

Praktijk voor Rouw en Verlies<br />

Ernst Casimirlaan 7, 9717 AT Groningen telefoon 050-3131708<br />

e-mail mariaderksen@home.nl internet www.praktijkrouwenverlies.nl<br />

wijkgids 2023-2024 21


GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088-4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

huisdieren<br />

Dierenartsen Noorderplantsoen<br />

Boteringesingel 8, 9712 XR Groningen telefoon 050-318 1418 (ook spoed)<br />

e-mail info@dierenartsennoorderplantsoen.nl internet www.dierenkliniekgroningencentrum.nl<br />

Dierenziekenhuis Groningen - dependance Kraneweg<br />

Kraneweg 62, 9718 JT Groningen telefoon 050-3120953 e-mail info@huisdierenkliniek.nl<br />

internet www.huisdierenkliniek.nl facebook Dierenziekenhuis Groningen<br />

24 wijkgids 2023-2024


Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

wijkgids 2023-2024 25


Activiteiten<br />

kostverloren kwartier en<br />

rembrandt caemer<br />

Het Kostverloren Kwartier is het buurtcentrum van Kostverloren en Schilderswijk.<br />

Het gebouw is het achterste gedeelte van basisschool de Petteflet en is bewegwijzerd<br />

vanaf het basketbalveldje aan de Van Ostadestraat.<br />

De Van Ostadestichting, vaak samen met de Huurdersvereniging Kostverloren (HVK),<br />

organiseert en coördineert de activiteiten. Er wordt ook samengewerkt met de<br />

Vensterschool en de wijkraden.<br />

Activiteiten Kostverloren Kwartier (Stichting Van Ostade)<br />

Yoga voor 55+ maandag 09.00–10.30<br />

Koor Tous les oiseaux d’Europe 19.30–22.30<br />

Dinsdagochtendkoor dinsdag 10.00–12.00<br />

Bewegen op muziek 55+ 12.15–13.15<br />

School Schaken jeugd 15.30–17.00<br />

Engelse les voor kinderen (Rembrandt Caemer) 15.30–17.00<br />

Jeugdtheater 19.30–21.30<br />

Schildersclub 20.00–22.30<br />

Venstersoepje (2 soorten soep) woensdag 12.30–13.30<br />

Kinderkoor (6-9 jaar) 13.00–14.00<br />

Musical 14.30–16.00<br />

Dameskoor 16.00–17.30<br />

Bewegen op Muziek (bommen) 19.00–20.00<br />

A capella dameskoor 20.00–22.00<br />

Bewegen op muziek 55 + 09.30–10.30<br />

Inloopspreekuur WIJ team (Rembrandt Caemer) 14.00-16.00<br />

Streetdance 8-15 jaar donderdag 17.15–19.00<br />

Klaverjassen 19.00–22.30<br />

Volleybal (gymzaal) 20.00–21.00<br />

Meer bewegen voor ouderen vrijdag 09.30–10.30<br />

Vieringen school (1 x per maand) 11.00–12.00<br />

Knutselclub voor ouderen 14.00–16.30<br />

Breiclub (Rembrandt Caemer) 14.00–16.00<br />

Jeugddammen (vanaf 6 jaar) 18.45–20.00<br />

Dammen voor volwassenen 20.00–22.00<br />

Inlichtingen Penningmeester Leendert van der Laan e-mail leendertvanderlaan@hotmail.com<br />

Inlichtingen verhuur Jacob Bolhuis e-mail jbolhuis@home.nl<br />

Activiteiten Rembrandt Caemer<br />

Lezingen, vergaderingen, cursussen, kleine partijtjes etc.<br />

Inlichtingen Jacob Bolhuis e-mail jbolhuis@home.nl<br />

26 wijkgids 2023-2024


activiteiten buurtcentrum oranjewijk<br />

In Buurtcentrum Oranjewijk worden tal van activiteiten en cursussen georganiseerd.<br />

Kijk voor het meest actuele overzicht op de website:<br />

http://buurtcentrumoranjewijk.nl/activiteiten/#agenda.<br />

Dag Tijd Activiteit Ruimte<br />

Maandag 09.00–16.00 Dagbesteding Stiz 3<br />

09.00–13.00 Inloop spreekuur 'T Wij 2<br />

13.00–15.00 Collage maken 2<br />

17.15–17.45 Juridisch spreekuur 1<br />

Avond vrij voor incidentele activiteiten en buurtgroepen Foyer<br />

Dinsdag 09.00–16.00 Dagbesteding Stiz 3<br />

09.00–12.00 Kleding Repaircafe 2<br />

13.00–17.00 Rijbewijs inspectie arts 2<br />

1 x p/mnd 13.00–15.00 Drakennest talentencentrum 2<br />

17.15–18.15 Pilates 2<br />

1 x p/mnd 3e di 19.00–23.00 Schaakclub start 19-09-2023 Foyer<br />

20.00–21.30 Gemengd Dameskoor 2<br />

Woensdag 9.30–11.30 Tekenen en Schilderen 2<br />

9.00–11.00 Dagbesteding overleg 3<br />

11.00–15.00 Haiku Japanse dichtkunst club 1<br />

13.30–15.00 Spaanse les wek.1 groep Foyer<br />

17.00–19.00 Koken voor en door de buurt Foyer<br />

14.30–17.00 Rots &Water kinderen 2<br />

19.30–21.30 Schrijfcafé Foyer<br />

1xp.maand 3e wo 20.00–21.45 Kooranje 2<br />

Donderdag 09.00–16.00 Dagbesteding Stiz 3<br />

09.00–12.15 Hatha Yoga 2 groepen 2<br />

14.00–16.00 Tai Chi en Tai Chi Quong 2<br />

16.30–19.00 Bathroom Scenario 2<br />

19.00–22.00 Vrouwenkoor Roxie 2<br />

Vrijdag 09.00–16.00 Dagbesteding Stiz 3<br />

11.00–12.00 Koffie uurtje voor de Buurt Foyer<br />

om de 14 dagen 19.30–22.00 Akke Feenstra Koor 2<br />

laatste vrijdag mnd. 19.00–22.00 Bingo voor de bewoners 2<br />

Zaterdag 9.30–13.00 Marabou Kinderyoga 2<br />

11.00–16.00 St. Oekrainers 3<br />

Zondag<br />

om de 14 dagen 16.00–18.00 Akke Feenstra Koor 2<br />

Na in-planning N.T.B. Oplooppodium 2<br />

Aanmelden via e-mail buurtcentrumoranjewijk@home.nl of telefoon 050-3127738.<br />

Aanmelden voor de koren (Gemengd dameskoor, Kooranje en vrouwenkoor Roxie) via<br />

de koren zelf.<br />

wijkgids 2023-2024 27


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

Stichting VRIJDAG – Muziek, beeldende kunst, theater<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In het aanbod van VRIJDAG vind je cursussen van 8 tot 33 weken en ook korte,<br />

intensieve workshops. Iedere woensdagmiddag is er een Vrije Inloop voor kinderen.<br />

Laat je verrassen door een wekelijkse wisselend creatief programma aan de Walstraat<br />

34. Welkom!<br />

Muziek Akkerstraat 99, 9717 KZ Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

28 wijkgids 2023-2024


muziek<br />

Focus Vocaal Vrouwenkoor<br />

Projectkoor, hedendaags klassiek repertoire.<br />

internet www.focus-vocaal.nl<br />

Gronings Shantykoor de Hunzevaarders<br />

Repetitie di. 19.30-21.30 uur in Zinn Locatie ‘De Es’, Beukenlaan 156 (Selwerd).<br />

Boekingsmanager Leo van der Kley telefoon 0594-517774 of 06-22977778<br />

e-mail info@dehunzevaarders.nl internet www.dehunzevaarders.nl<br />

Buurtkoor ‘Kooranje’<br />

Gezellig buurtkoor. Repetities: Buurtcentrum Oranjewijk, woe. 20.00–21.45 uur.<br />

contactpersoon Irmgard Borchers telefoon 06-13287466<br />

e-mail info@kooranje.nl internet www.kooranje.nl<br />

Jong vrouwenkoor Roxie<br />

Repetities: Buurtcentrum Oranjewijk, do 19.45–21.45 uur.<br />

e-mail info@roxie.nl internet roxie.nl<br />

Femmes Majeures - Overdag vrouwenkoor, modern klassiek tot pop<br />

Repetitie woe. 16.00–17.30 uur, Oud Katholieke kerk, o.l.v. Cobien Nieuwpoort.<br />

e-mail info@femmesmajeures.nl internet www.femmesmajeures.nl<br />

Kamerkoor Musica Retorica<br />

e-mail info@musicaretorica.nl internet musicaretorica.nl<br />

Kerkmuziekgemeenschap Cantorij Nieuwe Kerk<br />

Gemengd koor, werkt eens per maand mee aan een dienst in de Nieuwe Kerk.<br />

Repetities: wo 20.00–22.00 uur in de kerk.<br />

secretariaat Rita Berghuis e-mail ritaberghuisensing@gmail.co<br />

wijkgids 2023-2024 29


Poppodium Simplon<br />

Boterdiep 69, 9712 LK Groningen telefoon 050-3184150<br />

e-mail info@simplon.nl internet simplon.nl facebook SimplonNL<br />

theater<br />

De Stadsschouwburg<br />

Turfsingel 86, 9711 VX Groningen postadres Postbus 775, 9700 AT Groningen<br />

telefoon kassa 050-3680368 (ma–vr 12.00–14.00 uur) internet www.spotgroningen.nl<br />

G r a n d Th e a t r e<br />

Grote Markt 35, 9711 LV Groningen telefoon 06-43 60 00 93<br />

e-mail info@grandtheatregroningen.nl internet www.grandtheatregroningen.nl<br />

Der Aa-Theater – huistheater van De Grunneger Sproak<br />

Akerkstraat 11b, 9712 BD Groningen telefoon 050-311 7738<br />

e-mail info@deraatheater.nl internet www.deraatheater.nl<br />

NITE (Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble)<br />

Bloemstraat 38, 9712 LE Groningen internet nnt.nl<br />

Theatervooropleiding De Noorderlingen<br />

bezoekadres De Kunstwerf, Bloemsingel 10b, 9712 KZ Groningen telefoon 050-577 2206<br />

e-mail mail@denoorderlingen.nl internet denoorderlingen.nl<br />

30 wijkgids 2023-2024


eweging en spiritualiteit<br />

De Poort - Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei<br />

Moesstraat 20, 9717 JW en Friesestraatweg 31, 9718 NB Groningen telefoon 050-5712624<br />

e-mail cursuscentrumdepoort@gmail.com internet www.cursuscentrumdepoort.nl<br />

Yogastudio Groningen<br />

Nieuwe Kerkhof 3, 9712 PT Groningen telefoon 050-5344499<br />

e-mail annekedraaijer@kpnmail.nl internet www.yogastudiogroningen.nl<br />

<strong>Centrum</strong> Al Nour<br />

<strong>Centrum</strong> voor beweging en inspiratie, o.a. Pilates, Franklin Methode en Yoga.<br />

Blekerstraat 17, 9718 EA Groningen contactpersoon Nora Knol<br />

telefoon 06-20163298 e-mail info@al-nour.nl internet www.al-nour.nl<br />

Studio Moesstraat<br />

Rustige besloten les- en praktijkruimte in de Noorderplantsoenbuurt.<br />

Moesstraat 47, 9717 JV Groningen contactpersoon Mien Tulp telefoon 050-5735777 of 06-51515460<br />

e-mail mientulp@gmail.com internet www.studiomoesstraat.nl<br />

Yoga studio ‘Smederij in den Hanekamp’<br />

Taco Mesdagstraat 12, 9718 KL Groningen telefoon 06-48655203<br />

e-mail iem.hanekamp@home.nl facebook Yoga Studio Smederij In den Hanekamp<br />

overig<br />

Sociëteit De Harmonie<br />

Besloten gezelligheidsvereniging: cultuur, denksport en biljart.<br />

Kreupelstraat 10, 9712 HW Groningen telefoon 050-312 9717<br />

e-mail secretaris@societeitdeharmonie.nl internet www.societeitdeharmonie.nl<br />

wijkgids 2023-2024 31


Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

Prinsentuin<br />

Renaissancetuin achter het Prinsenhof, met theeschenkerij.<br />

Turfsingel 43, 9712 KJ Groningen telefoon 06-47777454 (theeschenkerij)<br />

Biologisch Tuiniercomplex Stadhouderlaan<br />

e-mail btg.groningen@gmail.com internet www.btgroningen.nl<br />

32 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Nieuwe Sint Jansstraat 11, Turfsingel 82 , Violenstraat 4, Adriaan van Ostadestraat 2<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

sportvereningingen<br />

Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Mixed Combattraining 12+ en 16+<br />

jeugd en volwassenen / Outdoor Combattraining / Introductieclinics en cursussen<br />

Dames Weerbaarheid/Krav Maga / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie<br />

afgestemd op de doelgroep / Bokszaktraining / TRX-band trainingen.<br />

Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor meer<br />

informatie en recensies van Go Smarts op https://goo.gl/maps/YumcVDBA3bPvUQGh7.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl<br />

facebook https://www.facebook.com/gosmarts instagram https://www.instagram.com/go_smarts/<br />

Volleybalvereniging DGB<br />

Elke vrijdagavond 20.45–22.15 uur in gymzaal Praedinius Gymnasium, Kruitlaan.<br />

telefoon 06-51900066 internet www.dgbgroningen.weebly.com<br />

wijkgids 2023-2024 33


T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Bij ons kun je terecht voor turnlessen voor jongens, meisjes en volwassen dames, maar<br />

daarnaast ook voor peuter-& kleutergym, acrogym, ritmische gymnastiek en freerunning.<br />

Jaarlijks doen we mee met Sporthopper en vergoeding via stichting leergeld is<br />

mogelijk. Neem voor meer informatie over ons aanbod, op welke locaties we les geven<br />

en het aanvraagformulier voor 2 gratis proeflessen, gauw een kijkje op onze website!<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Biljartclub De Harmonie<br />

Kreupelstraat 10, 9712 HW Groningen telefoon 050-3129717<br />

e-mail renze.devries@home.nl internet www.societeitdeharmonie.nl<br />

Friday Fun Skate Groningen<br />

Elke vrijdag mei-oktober, gratis deelname, start 20.00 uur zuidingang Noorderplantsoen.<br />

facebook fridayfunskategroningen<br />

pilates<br />

Studio Nora Knol<br />

Pilates lessen en workshops ‘Beleving in Beweging’. Trainen op je eigen niveau met<br />

gemak en respect voor het lichaam. Zodat je het meeste profiteert van de beweging die<br />

je maakt. Voor iedereen die soepel door het leven wil gaan.<br />

Bij <strong>Centrum</strong> Al Nour Blekerstraat 17 Groningen telefoon 06 - 20 16 32 98<br />

internet www.studionoraknol.nl<br />

34 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kinderdagverblijf Jottum<br />

Kinderdagverblijf Jottum biedt kinderpvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.<br />

Kleine Rozenstraat 19, 9712 TL Groningen telefoon 050-3131344<br />

e-mail info@jottum.nl internet www.jottum.nl instagram kdv_jottum<br />

Kinderdagverblijf Little World<br />

Taco Mesdagplein 5, 9718 KE Groningen telefoon 050-4028981<br />

e-mail info@kidscasa.nl internet www.kidscasa.nl<br />

De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Kinderopvang Huis de B<br />

Adriaan van Ostadestraat 38, 9718 RZ Groningen telefoon 050-3130388<br />

e-mail info@huis-de-b.nl internet www.huis-de-b.nl<br />

wijkgids 2023-2024 35


Kinderdagverblijf Balou<br />

H.W. Mesdagplein 13, 9718 HS Groningen telefoon 050-3180518<br />

e-mail info@kdv-balou.nl internet www.kdv-balou.nl<br />

Kinderdagverblijf More Than Kidz-Pebbels<br />

Kraneweg 12 9718 JP Groningen telefoon 050-5734634<br />

e-mail info@morethankidz.nl internet www.morethankidz.nl<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

overig<br />

Marabou Kinderyoga<br />

De yogalessen bij Marabou Yoga zijn creatief, dynamisch en speels, voor jong en oud.<br />

Diverse cursussen en workshops voor ouder-kind, familie, kinderen en tieners.<br />

telefoon 06-42243836 e-mail info@marabouyoga.nl internet www.marabouyoga.nl<br />

Speeltuin Van Ostade Stichting<br />

Jacob van Ruysdaelstraat 73, 9718 SC Groningen telefoon 050-3139255<br />

36 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Christelijke basisschool Nassauschool<br />

bovenbouw Nassaulaan 5, 9717 CE Groningen telefoon 050-318 0436<br />

onderbouw Graaf Adolfstraat 73, 9717 ED Groningen telefoon 050-318 0436<br />

e-mail info@nassauschool.nl internet www.nassauschool.nl<br />

Openbare Jenaplanschool De Petteflet<br />

Jacob van Ruysdaelstraat 73, 9718 SC Groningen telefoon 050-321 0450<br />

e-mail info@petteflet-groningen.nl internet petteflet.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Bekenkampschool<br />

Openbare school voor basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.<br />

hoofdlocatie Blekerslaan 1, 9724 EJ Groningen telefoon 050-3210456<br />

nevenlocatie Wilgenlaan 1 9741 BX Groningen telefoon 050-3210457<br />

e-mail info@bekenkamp.o2g2.nl internet bekenkampschool.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

IKC Borgman Ebbinge<br />

Langestraat 10, 9712 LT Groningen telefoon 050-3210410<br />

e-mail a.m.wienk@o2g2.nl internet borgmanschool.nl<br />

Katholieke Basisschool St. Michaël<br />

Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen telefoon 050-3125282<br />

e-mail info@sint-michael.nl internet sint-michael.nl<br />

38 wijkgids 2023-2024


voortgezet onderwijs<br />

Praedinius Gymnasium<br />

Turfsingel 82, 9711 VX Groningen telefoon 050-321 0530<br />

e-mail info.praedinius@o2g2.nl internet praedinius.nl<br />

H.N. Werkman Stadslyceum - lyceum, atheneum en havo<br />

Nieuwe Sint Jansstraat 11, 9711 VG Groningen telefoon 050-321 0500<br />

e-mail info.stadslyceum@o2g2.nl internet stadslyceum.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Protonstraat 2, 9743 AL.<br />

Hoofdlocatie: Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

telefoon 088-230 9999 whatsapp 06-25 68 19 18<br />

e-mail info@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 39


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

De Huismeesters<br />

telefoon 050-365 7171<br />

Patrimonium<br />

telefoon 050-529 9999<br />

L e fi e r<br />

telefoon 088-203 3000<br />

40 wijkgids 2023-2024


huurdersorganisaties<br />

Huurdersvereniging Kostverloren<br />

Rembrandt van Rijnstraat 160a, 9718 PS Groningen internet www.hvkostverloren.nl<br />

Groninger Bewonersoverleg Studentenhuisvesting (Grobos)<br />

Visserstraat 56, 9712 CX Groningen e-mail info@grobos.nl internet www.grobos.nl<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 41


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: <strong>Centrum</strong>, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied Oude Wijken: De Hoogte, Korrewegwijk (Indische buurt, Professorenbuurt),<br />

Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren,<br />

Woonschepenhaven.<br />

Gebied <strong>Centrum</strong>: A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Ebbingekwartier,<br />

Westerhaven, Stationsgebied.<br />

Wijkwethouder Oude Wijken Carine Bloemhoff e-mail secretariaat.wethouderbloemhoff@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Oude Wijken Nienke Alkema e-mail nienke.alkema@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Robert Bleeker e-mail robert.bleeker@groningen.nl<br />

Wijkwethouder <strong>Centrum</strong> Mirjam Wijnja e-mail secretariaat.wethouderwijnja@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager <strong>Centrum</strong> Ron Torenbosch e-mail: ron.torenbosch@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris <strong>Centrum</strong> Saskia Meijering e-mail saskia.meijering@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie <strong>Centrum</strong><br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

42 wijkgids 2023-2024


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12 82 39 73<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Electronstraat 3, 9743 AH Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

Het Meldpunt Overlast en Zorg is bedoeld voor melding van steeds terugkerende<br />

overlast, bezorgdheid om buurtgenoten en vermoedens van huiselijk geweld. 24 uur<br />

per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-587 5885 internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

WIJ Schilderswijk/<strong>Centrum</strong> (Heesterpoort 1) telefoon (ma t/m vr 9-17 uur) 050-367 7202<br />

e-mail wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-3124060 (VZ) 050-5339600 (WS) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800-0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-368 8688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 43


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Rademarkt 12, 9711 CV en Politiebureau Korreweg 3, 9714 AA Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

<strong>Centrum</strong> Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

44 wijkgids 2023-2024


HET MOOISTE<br />

EN GROENSTE<br />

STADSDEEL VAN<br />

GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod<br />

op meerstad.eu


Illustratie - Strips - Cartoons<br />

Vormgeving - DTP - Logo’s<br />

rode.egel@gmail.com<br />

www.rode-egel.nl<br />

o6-11081252<br />

Rode Egel Producties

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!