10.05.2022 Views

Wijkgids Korrewegwijk - De Hoogte

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Korrewegwijk</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2023/2024


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

<strong>De</strong> gidsen van Talentperron helpen je graag<br />

op weg. Een bezoek kost je niks, slechts<br />

1,5 uur van je tijd.<br />

Maak nu een afspraak op talentperron.nl.<br />

We zien je graag op Harm Buiterplein 1<br />

in Groningen!<br />

Nieuwsgierig naar jouw talent? Ga naar Talentperron.nl<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke<br />

folders, leaflets,<br />

brochures, magazines,<br />

programmaboekjes,<br />

briefpapier e.d. op<br />

www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging.


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

<strong>De</strong> wijken in vogelvlucht 4<br />

Omgeving 5<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 6<br />

Wijkkranten en -websites 7<br />

Sociaal-culturele 8<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 8<br />

Welzijn 8<br />

Religie en levensbeschouwing 10<br />

Overig 11<br />

Gezondheid en zorg 12<br />

Huisartsen 12<br />

Tandartsen 14<br />

Apotheken 14<br />

Ziekenhuizen 15<br />

Bloedonderzoek 15<br />

Fysio- en oefentherapeuten 15<br />

Psychologen/Psychotherapie 16<br />

Verloskunde & kraamzorg 17<br />

Overige gezondheid 18<br />

Thuiszorg 18<br />

Gehandicaptenzorg 19<br />

Overige zorg 19<br />

Huisdieren 21<br />

Plattegrond 22-23<br />

Activiteitenoverzicht 24<br />

Vrije tijd 28<br />

VRIJDAG 28<br />

Muziek 29<br />

Overig 29<br />

Sport 31<br />

Sportvoorzieningen 31<br />

Sportverenigingen 31<br />

Kinderen en jeugd 33<br />

Kinderopvang 33<br />

Opvoedondersteuning 34<br />

Overig 35<br />

Onderwijs 36<br />

Basisscholen 36<br />

Voortgezet onderwijs 36<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 38<br />

Huisvesting 40<br />

Woningcorporaties 40<br />

Huurdersorganisaties 41<br />

Gemeentelijke informatie 42<br />

Gemeentelijke instanties 42<br />

Politie 44<br />

Alarm- en storingsnummers 44


<strong>De</strong> meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Korrewegwijk</strong>/<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06 - 83 87 44 55 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2024-2025 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 06 - 55 32 24 22 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2023 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

<strong>De</strong> uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

<strong>De</strong>ze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> en de <strong>Korrewegwijk</strong>.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

<strong>De</strong> teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan: i<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Fairback Kringloop<br />

Scholma Online<br />

Talentperron<br />

Omslag achter<br />

Apotheek Boterdiep<br />

Bureau Meerstad<br />

Dignis Zorg Thuis<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

Rode Egel Producties<br />

Toko Semarang<br />

En verder...<br />

Jasmijn, Multicultureel<br />

Vrouwencentrum 13<br />

Nijestee Woningcorporatie 39<br />

Vrijdag 28<br />

wijkgids 2023-2024 3


Inleiding<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

<strong>Korrewegwijk</strong><br />

Ooit was het huidige Floresplein de stadsrand, maar het ligt nu centraal in de<br />

<strong>Korrewegwijk</strong>. <strong>De</strong> wijk ligt tussen Bedumerweg, Van Starkenborghkanaal, Oosterhamrikkanaal,<br />

Boterdiep en de Rodeweg.<br />

Dwars door de wijk loopt de Korreweg. Ten noorden ervan, de Indische buurt, en langs<br />

het Van Starkenborghkanaal zijn de meeste straten genoemd naar eilanden en steden<br />

in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In het gedeelte ten zuiden van de<br />

Korreweg, de Professorenbuurt, verwijzen de straatnamen naar Groningse professoren.<br />

<strong>De</strong> Beeren, op de kop van de Korreweg, is een geheel nieuw gedeelte van de wijk.<br />

Langs het Van Starkenborghkanaal en het Oosterhamrikkanaal wordt een groot aantal<br />

woningen gebouwd, bijvoorbeeld de woningen van het Berlagehof op het terrein van<br />

de technische school aan de Antillenstraat.<br />

4 wijkgids 2023-2024<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Tussen het spoor en de Bedumerweg ligt <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong>, de eerste wijk die buiten de<br />

toenmalige stad werd gebouwd. <strong>De</strong> wijk is gebouwd binnen een lus van het nu<br />

verdwenen Selwerderdiepje op de plek waar zich een hoogte bevond (vandaar de<br />

naam). Tijdens de voorbereiding van de bouw trof men resten aan van de borg het<br />

Cortinghuis. Door deze vondst heeft de wijk zijn huidige vorm gekregen, namelijk een<br />

burcht (de Cortinghschool) met daarom heen een soort vestingsmuur, gevormd door<br />

straten als de Borgwal en Poortstraat. <strong>De</strong> straten in deze wijk kreeg de namen van<br />

veronderstelde bewoners van deze borg, zoals Idastraat, Hermanstraat, Cortinghlaan<br />

en Reinautstraat.<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> bestaat uit drie deelbuurten: tuindorp <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong>, Selwerderwijk-Noord en<br />

Selwerderwijk-Zuid. <strong>De</strong> vooroorlogse delen van de deelbuurten worden gewaardeerd<br />

vanwege de fraaie architectuur.<br />

Een geheel nieuw deel van de wijk is de kleinschalige Cortinghborg, gebouwd op het<br />

terrein van de voetbalvelden van VVK langs de Noordelijke Ringweg.


In beide wijken is loopt wijkvernieuwingsproject Mooie Wijken. Het project wil dat<br />

iedereen en met name de kinderen in <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> en <strong>Korrewegwijk</strong> dezelfde mogelijkheden<br />

en kansen krijgen als ieder ander. Bewoners en ondernemers in deze wijken<br />

werken samen aan allerlei mooie initiatieven en projecten die daarbij helpen. Zo laten<br />

ze kinderen dromen over hun eigen toekomst en die van hun wijk<br />

OMGEVING<br />

Het Boterdiep, nu gedempt, was in vroeger jaren een belangrijke scheepvaartweg naar<br />

het noorden van de provincie. Het Oosterhamrikkanaal begint in een restantje van de<br />

oude vestinggracht, maar dateert net als het Van Starkenborghkanaal, waar het in<br />

uitkomt, uit de jaren dertig van de vorige eeuw.<br />

wijkgids 2023-2024 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Wijkoverleg <strong>Korrewegwijk</strong> (WOK)<br />

Behartigt belangen van wijkbewoners bij gemeente, woningbouwcorporaties en<br />

organisaties die in de wijk actief zijn.<br />

e-mail wok@korrewegwijk.nl internet www.korrewegwijk.nl<br />

Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost<br />

Heeft als doel de leefbaarheid in de buurt te bevorderen door activiteiten, overleg met<br />

gemeente en informatieverstrekking.<br />

e-mail info@professorenbuurtoost.nl internet www.professorenbuurtoost.nl<br />

Wijkcoöperatie GoeieBuurt<br />

Samenwerking van buren in <strong>Korrewegwijk</strong> en <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> met aanpak van o.a. duurzaamheid,<br />

gezondheid, wijkvernieuwing, wijkactiviteiten en contact met de gemeente.<br />

e-mail info@goeiebuurt.nl internet www.goeiebuurt.nl facebook goeiebuurt.<br />

buurtcentra<br />

Wijkcentrum Het Floreshuis<br />

Floresplein 19d, 9715 HH Groningen telefoon 050-5710112<br />

e-mail beheer@floreshuis.nl internet www.floreshuis.nl<br />

6 wijkgids 2023-2024


EdanZ - Centrum voor ontmoeting en ontwikkeling<br />

Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen telefoon 050-8539262<br />

e-mail contact@edanz.nl internet www.edanz.nl<br />

Buurthuiskamer <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur dagelijks koffieuurtje.<br />

Almastraat 14, 9716 CN Groningen telefoon 06-44944924<br />

e-mail info@buurtkamer.nl facebook wijkbedrijfdehoogte<br />

Het Cortinghhuis<br />

Borgwal 88, 9712 GZ Groningen telefoon 050-5730103 e-mail cortinghhuis@gmail.com<br />

wijkkranten en -websites<br />

<strong>De</strong> Korrespondent<br />

Verschijnt 5 x per jaar in de <strong>Korrewegwijk</strong>.<br />

e-mail redactie@korrewegwijk.nl internet www.korrewegwijk.nl/de-korrespondent<br />

<strong>Korrewegwijk</strong>.nl<br />

internet www.korrewegwijk.nl<br />

wijkgids 2023-2024 7


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadsbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-368 36 83 e-mail info@forum.nl<br />

welzijn<br />

WIJ <strong>Korrewegwijk</strong><br />

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag?<br />

Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Onze WIJ-teams werken in alle<br />

wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere<br />

organisaties. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen<br />

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving. U kunt zonder<br />

afspraak terecht bij één van de 13 WIJ-teams in de gemeente.<br />

Floreshuis, Floresplein 19, 9715 HH Groningen telefoon 050-367 40 06<br />

e-mail wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl<br />

WerkPro<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

8 wijkgids 2023-2024


Talentperron<br />

Ontdek jouw talent en maak een afspraak op Talentperron! Je bent elke werkdag van<br />

harte welkom om samen met een gids te kijken naar wat voor baan of opleiding bij jou<br />

past. Een bezoek kost je niks, slechts 1,5 uur van je tijd.<br />

Wil je weten of werken in een bepaalde sector iets voor jou is? Maandag t/m donderdag<br />

organiseren we branchemiddagen waar een sector centraal staat. Je kunt dan in<br />

gesprek met een werkgever, adviseur of opleider.<br />

Kijk op talentperron.nl en maak een afspraak!<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

Wijkvernieuwing ‘Mooie Wijken’<br />

internet www.mooiewijken.nl<br />

Wijkbedrijf <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Bij Wijkbedrijf <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> kunt u aan de slag met een eerste stap richting vrijwilligerswerk,<br />

werk in loondienst of als startende ondernemer.<br />

Almastraat 12, 9716 CN Groningen telefoon 06-44944924<br />

e-mail info@wijkbedrijfdehoogte.nl internet www.wijkbedrijfdehoogte.nl<br />

Het GroenHuis<br />

Wijkwerkplek, kringloopwinkel, buurtconciërge, reparatiecafé en ontmoetingsplek voor<br />

mensen uit de wijk. Open dinsdag–vrijdag 09.00–17.00 uur.<br />

Madoerastraat 18, 9715 HG Groningen telefoon 050-5890881<br />

e-mail hetgroenhuis@werkpro.nl internet wijkbedrijfhetgroenhuis.nl<br />

Handig in de Buurt – Mijn Gereedschapskist <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Uitleen gereedschappen, hulp bij klusjes, grofvuil wegbrengen, gereedschap inbrengen.<br />

Voor wijkbewoners die niet volledig mee kunnen doen in onze samenleving.<br />

Almastraat 14, 9716 CN Groningen telefoon 06-44944924<br />

e-mail info@handigindebuurt.nl internet www.handigindebuurt.nl<br />

Buurtconciërge <strong>Korrewegwijk</strong>/<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Om leefbaarheid in de wijk te vergroten. Legt contacten tussen bewoners en instanties.<br />

telefoon 06-11239007 e-mail J.Hoekstra@werkpro.nl<br />

wijkgids 2023-2024 9


Stichting <strong>De</strong> Verbinders<br />

Voor participatie in de wijk, o.a. door opleiding in horeca, techniek en dienstverlening.<br />

EdanZ, Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen e-mail info@stichting de verbinders.nl<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn<br />

Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar<br />

ontmoeten en waar hun de gelegenheid wordt geboden om contacten op te bouwen.<br />

Jasmijn heeft een groot activiteitenaanbod waaronder trajecten naar (betaald) werk.<br />

Openingstijden: ma. t/m do. van 09.00–16.00 uur en vrij. van 09.00–12.30 uur.<br />

Floresstraat 2/1, 9715 HS Groningen telefoon 050-5733319<br />

e-mail info@jasmijn.info internet www.jasmijn.info<br />

religie en levensbeschouwing<br />

Multifunctioneel centrum Het Pand<br />

Madoerastraat 16, 9715 HG Groningen contactpersoon Jan Waanders<br />

telefoon 050-5775886 e-mail info@pandvoordewijk.nl internet www.pandvoordewijk.nl<br />

10 wijkgids 2023-2024


Christian Church Groningen (CCG)<br />

Zo 10.00 uur Ned-Engelse bijeenkomst (met Nederlandse gebarentaal).<br />

Christelijk Centrum Groningen, Johan de Wittstraat 2, 9716 CG Groningen<br />

telefoon 050-5777757 (tijdens kantooruren) e-mail info@ccg.nu internet www.ccg.nu<br />

Baptisten Gemeente <strong>De</strong> Cirkel (diensten zo 10.00uur)<br />

Korreweg 47, 9714 AB Groningen (zij ingang Singelweg 14b) telefoon 050-5730074<br />

voorganger Fokko Stalman internet www.baptistengemeente.info<br />

St. Martinusparochie (St. Franciscuskerk)<br />

Nederlandse H. Mis zondag 9.30 uur. Poolse H. Mis zondag 12.00 uur.<br />

Zaagmuldersweg 67, 9713 LG Groningen telefoon 050-3124215<br />

e-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl internet www.stmartinusparochie.nl<br />

Volle Evangelie Gemeente <strong>De</strong> Opgang (diensten zo 10 uur)<br />

Floreshuis (Floresplein 19) telefoon 06-14 70 75 29 en 0595-441 924<br />

e-mail contact@veg-deopgang.nl internet www.veg-deopgang.nl<br />

Overig<br />

Buurttaxi Selwerd & Paddepoel<br />

Elke woensdag 12.00–17.00 <strong>Korrewegwijk</strong>/<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> prijs € 2,00 per rit telefoon 06-19 34 95 73<br />

e-mail buurttaxiselwerd@gmail.com internet www.buurttaxiselwerd.nl<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-311 7936<br />

e-mail administratie@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen telefoon winkel 06 - 38 18 86 25<br />

e-mail stad@kledingbankmaxima.nl internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

wijkgids 2023-2024 11


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartspraktijk Van de Riet<br />

Floresplein 30, 9715 HL Groningen telefoon 050-573 0686 internet www.huisartsvanderiet.nl<br />

Huisartsenpraktijk Wijbenga<br />

Korreweg 44, 9715 AD Groningen telefoon 050-571 6923 internet huisartswijbenga.praktijkinfo.nl<br />

Huisartsen Boterdiep<br />

Bloemsingel 269, 9714 DX Groningen (dependance Korreweg 118a)<br />

telefoon 050-577 3311 (Van Riel en Hoeksema) 050-312 6001 (Schenk Visser en Klijn)<br />

spoedlijn 050-573 3421 internet www.huisartsenboterdiep.nl<br />

12 wijkgids 2023-2024


tandartsen<br />

Praktijk voor Tandheelkunde Loes<br />

Floresplein 30a, 9715 HL Groningen telefoon 050-549 9459<br />

e-mail balie@tandartsloes.nl internet tandartsloes.tandartsennet.nl<br />

Tandarts C.G. Feenstra<br />

Noorderstationstraat 46, 9717 KP Groningen telefoon 050-573 0226<br />

Tandarts Krans<br />

Korreweg 2-32, 9715 AA Groningen telefoon 050-312 9403 spoed 050-535 0370<br />

e-mail tandartspraktijk@gmail.com internet www.tandartskrans.nl<br />

Mondhygiënepraktijk Holtman<br />

Gratamastraat 22, 9714 HS Groningen telefoon 050-312 7341<br />

e-mail info@mondhygieneholtman.nl internet www.mondhygieneholtman.nl<br />

apotheken<br />

Service Apotheek Boterdiep<br />

Medicatie afhalen buiten onze openingstijden? Wij informeren u graag over onze<br />

afhaalautomaat<br />

Boterdiep 119, 9714 DZ Groningen telefoon 050-573 0225<br />

e-mail apotheek.boterdiep@ezorg.nl internet www.serviceapotheek.nl/boterdiep<br />

Apotheek Poll<br />

Korreweg 118, 9715 AJ Groningen telefoon 050-573 1524 fax 050-573 0623<br />

e-mail apotheekpoll@ezorg.nl internet www.apotheekpoll.nl<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service)<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

14 wijkgids 2023-2024


ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie Damsterdiep Damsterdiep 191, 9713 EC Groningen<br />

ma t/m vr 7.30–15.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

Groningen<br />

Mea Fysio Groningen - Maakt bewegen mogelijk!<br />

Bij Mea Fysio Groningen, met praktijken in het Centrum (Radesingel), de Oosterparkwijk<br />

(Personal Fysio Fit Van Weering – Gerbrand Bakkerstraat), de Rivierenbuurt (Merwedestraat),<br />

het Stadspark (Kamerlingh Onnesstraat) en Beijum (Wilkemaheerd), kunt u<br />

binnen 48 uur een afspraak maken zonder dat u een verwijsbrief nodig hebt. Wij<br />

hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij verrichten diverse specialistische<br />

fysiotherapeutische zorg, zoals manuele, geriatrie, oedeem, sportblessures en alle<br />

praktijken dry- needling. Wij zijn deelnemer in diverse netwerken, zoals pijn in balans,<br />

chronisch, nek en schouder en Covid, etc.<br />

telefoon 050-305 1660 internet www.meafysiogroningen.nl<br />

Fysiotherapie en ergotherapie voor ouderen<br />

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie <strong>De</strong> Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 15


Fysiotherapie Ebbingepoort<br />

Fysiotherapie voor ouderen en chronische aandoeningen. Geriatrie fysiotherapie,<br />

Oedeem- en Oncologische fysiotherapie, Longfysiotherapie, Hartrevalidatie, Neurologische<br />

aandoeningen (o.a. CVA en Parkinson), Reumatische aandoeningen, Osteoporose,<br />

Looptraining bij Claudicatioklachten. Tevens mogelijkheden om begeleid te fitnessen.<br />

Fysiotherapie aan huis. Specialisten in Valpreventie.<br />

Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen telefoon 050-364 2083<br />

e-mail info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl internet www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl<br />

Fysio 4<br />

locatie Bedumerweg 52, 9716 AD Groningen telefoon 050-577 4473<br />

e-mail bedumerweg@fysio4.nl internet www.fysio4.nl<br />

Fysiotherapie Noorderbad<br />

Oosterhamrikkade 66, 9714 BG Groningen telefoon 050-571 8400<br />

e-mail info@fysiotherapienoorderbad.nl internet www.fysiotherapienoorderbad.nl<br />

Fysiotherapie Groningen<br />

Bloemsingel 81, 9714 DS Groningen telefoon 050-579 1811<br />

e-mail info@fysiotherapiegroningen.nl internet www.fysiotherapiegroningen.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

psychologen/psychotherapie<br />

Psychologie voor ouderen<br />

Psychologische behandeling bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie <strong>De</strong> Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

16 wijkgids 2023-2024


Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen<br />

Korreweg 248, 9715 AP Groningen telefoon 050-577 8888 internet www.pepgroningen.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Lopendediep 1, 9712 NV Groningen telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur <strong>Korrewegwijk</strong>: Korreweg 118.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen<br />

telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00 uur) spoedlijn 06-50207125<br />

e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau <strong>Korrewegwijk</strong>-Indische Buurt-<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> - GGD<br />

locatie Floreshuis, Floresplein 19 afspraak telefoon 050-3674990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur jeugdverpleegkundige maandag 13.00–13.30 uur / donderdag 13.30–14.00 uur<br />

wijkgids 2023-2024 17


overige gezondheid<br />

Hanneke Schrijvers - Klassieke Homeopathie<br />

Reigerstraat 10, 9714 EW Groningen telefoon 050-577 6467 internet www.hannekeschrijvers.nl<br />

thuiszorg<br />

ZINN Thuiszorg - Team Noord-Oost<br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-30768058 e-mail thuiszorg-noord-oost@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost Oude Wijken, Soendastraat 180, 9715 SX Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

Thuisgenoten<br />

Thuiszorg, de best mogelijke zorg met oog voor de cliënt om zo lang mogelijk thuis te<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Verlengde Hereweg 161 (Koetshuis villa Gelria), 9721 AN Groningen telefoon 06-38 22 20 30<br />

e-mail planningteamgroningen@thuisgenoten.nl internet www.thuisgenoten.nl<br />

TSN Zorg – Verpleging en verzorging in uw wijk<br />

TSN biedt wijkverpleging en specialistische zorg thuis.<br />

Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

Buurtzorg Groningen<br />

team Oude Wijken (postcodes 9715, 9716) telefoon 06-20896651<br />

e-mail groningenoudewijken@buurtzorgnederland.com<br />

team Oosterhamrik (postcodes 9713, 9714) telefoon 06-13069280<br />

e-mail groningenoosterhamrik@buurtzorgnederland.com<br />

18 wijkgids 2023-2024


Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Vegro – zorghulpmiddelen voor elke fase in het leven<br />

Vegro is hét experticecentrum voor het kopen, lenen en huren van hulpmiddelen.<br />

Vegro heeft een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en<br />

meerdere distributiecentra voor alle hulpmiddelen.<br />

We stellen klanttevredenheid voorop. Jouw zorg is onze zorg.<br />

Kijk voor al onze winkels op vegro.nl/winkels<br />

telefoon 0900 - 288 77 66 (24/7) internet www.vegro.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

overige zorg<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-230 3252 / 06-53 85 86 30<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 19


Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid<br />

Verzorgt telefonische informatie- en adviesdienst voor ME-patiënten.<br />

Bankastraat 42 unit C, 9715 CD Groningen telefoon 050-5492906 (wo 11.30–12.30 & 13.00–14.00)<br />

e-mail info@steungroep.nl internet www.steungroep.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

<strong>De</strong> Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088-4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

20 wijkgids 2023-2024


Huisdieren<br />

Dierenartsen Noorderplantsoen<br />

Boteringesingel 8, 9712 XR Groningen telefoon 050-3181418<br />

e-mail info@dierenartsennoorderplantsoen.nl internet www.dierenkliniekgroningencentrum.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

wijkgids 2023-2024 21


K<br />

V<br />

POORTSTRAAT<br />

KORNOELJESTR.<br />

LIJSTERBESLAAN<br />

N<br />

MISPELLAAN<br />

BERBERIS-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

BREM-<br />

STRAAT<br />

MAGNOLIA-<br />

STRAAT<br />

BERKENLAAN<br />

ORNLAAN<br />

POPULIERENLAAN<br />

IEPENLAAN<br />

EGELANTIER-<br />

STRAAT<br />

SPAANSE AAKSTRAAT<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

VLIERSTRAAT<br />

BEUKENLAAN<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

BORGWAL<br />

ASINGASTRAAT<br />

HEINSIUS-<br />

STRAAT<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

MAGNA<br />

PETERSSTR.<br />

AKKERSTRAAT<br />

KOOLSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

WEG<br />

EIKENLAAN<br />

TUINBOUWSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

VELD<br />

ST<br />

PARALLELWEG<br />

MUTUA FIDESSTR.<br />

K. DE VRIEZESTRAAT<br />

KALVERSTRAAT<br />

ALLERSMA-<br />

STRAAT<br />

ALMA-<br />

STRAAT<br />

BORGPLEIN<br />

STINS-<br />

STRAAT<br />

REINAUTSTRAAT<br />

IDASTRAAT<br />

HERMANSTRAAT<br />

CORTINGH LAAN<br />

NOORDER-<br />

SPOORSINGEL<br />

DE HOOGTE<br />

FLOR<br />

SUMATRALA<br />

ATJEHSTRAAT<br />

BALI-<br />

STR.<br />

SABANG-<br />

PLEIN<br />

RIOUWSTRAAT<br />

SINGELWEG<br />

BEREN<br />

EYSSONIUS<br />

2E HUNZE STR.<br />

RODEWEG<br />

MOESSTRAAT<br />

MOES<br />

STRAAT<br />

PA<br />

MEN<br />

SOENDASTRAAT<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

BEDUMER- STRAAT<br />

ADRIAAN PAUWSTR.<br />

J. CATSSTRAAT<br />

KASTANJELAAN<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

V. SLINGELANDSTR.<br />

V. OLDEBARNEVELTLAAN<br />

BANKASTRAAT<br />

AT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

BILLITONSTRAAT<br />

PADANG<br />

FIVEL-<br />

STR.<br />

RHIJNV<br />

FEITHP<br />

DELIPLEIN<br />

DELI-<br />

STR.<br />

1E HUNZE STR.<br />

CORTINGH-<br />

POORT<br />

JOHAN DE WITTSTRAAT<br />

VAN OLDEBARNEVELTLAAN<br />

NOORDERSTATIONSTRAAT<br />

NOORDERBUITERNSINGEL<br />

STUDENTENLAAN<br />

VINDICATSTRAAT<br />

ERSTR.<br />

RACHTSTRAAT<br />

BLOEMSINGEL<br />

INGESINGEL<br />

P<br />

BILLITON-<br />

PLEIN<br />

KO<br />

V<br />

KORNOELJESTR.<br />

LIJSTERBESLAAN<br />

N<br />

MISPELLAAN<br />

BERBERIS-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

BREM-<br />

STRAAT<br />

MAGNOLIA-<br />

STRAAT<br />

BERKENLAAN<br />

ORNLAAN<br />

POPULIERENLAAN<br />

IEPENLAAN<br />

EGELANTIER-<br />

STRAAT<br />

SPAANSE AAKSTRAAT<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

VLIERSTRAAT<br />

BEUKENLAAN<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

BORGWAL<br />

ASINGASTRAAT<br />

HEINSIUS-<br />

STRAAT<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

MAGNA<br />

PETERSSTR.<br />

AKKERSTRAAT<br />

KOOLSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

WEG<br />

EIKENLAAN<br />

TUINBOUWSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

VELD<br />

ST<br />

PARALLELWEG<br />

MUTUA FIDESSTR.<br />

K. DE VRIEZESTRAAT<br />

KALVERSTRAAT<br />

ALLERSMA-<br />

STRAAT<br />

ALMA-<br />

STRAAT<br />

BORGPLEIN<br />

STINS-<br />

STRAAT<br />

REINAUTSTRAAT<br />

IDASTRAAT<br />

HERMANSTRAAT<br />

CORTINGH LAAN<br />

NOORDER-<br />

SPOORSINGEL<br />

DE HOOGTE<br />

FLOR<br />

SUMATRALA<br />

ATJEHSTRAAT<br />

BALI-<br />

STR.<br />

SABANG-<br />

PLEIN<br />

RIOUWSTRAAT<br />

SINGELWEG<br />

BEREN<br />

EYSSONIUS<br />

2E HUNZE STR.<br />

RODEWEG<br />

MOESSTRAAT<br />

MOES<br />

STRAAT<br />

PA<br />

MEN<br />

SOENDASTRAAT<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

BEDUMER- STRAAT<br />

ADRIAAN PAUWSTR.<br />

J. CATSSTRAAT<br />

KASTANJELAAN<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

V. SLINGELANDSTR.<br />

V. OLDEBARNEVELTLAAN<br />

BANKASTRAAT<br />

AAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

BILLITONSTRAAT<br />

PADANG<br />

FIVEL-<br />

STR.<br />

RHIJNV<br />

FEITHPL<br />

DELIPLEIN<br />

DELI-<br />

STR.<br />

1E HUNZE STR.<br />

CORTINGH-<br />

POORT<br />

JOHAN DE WITTSTRAAT<br />

VAN OLDEBARNEVELTLAAN<br />

NOORDERSTATIONSTRAAT<br />

NOORDERBUITENSINGEL<br />

STUDENTENLAAN<br />

VINDICATSTRAAT<br />

ERSTR.<br />

ACHTSTRAAT<br />

BLOEMSINGEL<br />

NGESINGEL<br />

PA<br />

MEN<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

BORGPLEIN<br />

BORGPLEIN<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

J. CATSSTRAAT<br />

V. SLINGELANDSTR.<br />

V. OLDEBARNEVELTLAAN<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

BILLITON-<br />

PLEIN<br />

ZUILEN<br />

HET<br />

LANSINK<br />

KAPELLE-<br />

VELD<br />

POORTSTRAAT<br />

HEIJPLAAT<br />

TERDELFT<br />

NIEUWEN-<br />

DAM<br />

AGENTAPARK<br />

V<br />

OOFT-<br />

OOFT-<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OR<br />

AGENTAPARK<br />

V<br />

OOFT-<br />

OOFT-<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OR<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OR<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

BLOEMSINGEL<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

.<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

R.<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

R<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

TR<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

TR<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

TR<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

STR<br />

AT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

STR<br />

RAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

ST<br />

STRAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RST<br />

TSTRAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RST<br />

CHTSTRAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RS<br />

ACHTSTRAAT<br />

A<br />

L<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RS<br />

ACHTSTRAAT<br />

A<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

ER<br />

ACHTSTRA<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

N<br />

ORNLAAN<br />

OSSTR.<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

ER<br />

ACHTST<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

N<br />

ORNLAAN<br />

OSSTR.<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

AAT<br />

ER<br />

ACHT<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

TILLICHSTRAAT<br />

Legenda<br />

Bebouwing<br />

Bedrijventerrein<br />

Straten<br />

Ring- of snelweg<br />

Fietspaden<br />

Voetpaden<br />

Spoor<br />

Park / Bos<br />

Sportvelden<br />

Bijzondere gebouwen<br />

Water<br />

Wijkcentrum Het Floreshuis<br />

Katholieke Basisschool<br />

St. Franciscus<br />

Buurt en Speeltuinvereniging<br />

(BSV) <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Buurt en Speeltuinvereniging<br />

<strong>De</strong> Indische Buurt (D.I.B.)<br />

Politiebureau Noord<br />

EdanZ<br />

Vrouwencentrum Jasmijn<br />

WIJ <strong>Korrewegwijk</strong><br />

OBS Het Karrepad / KDO-BSO<br />

CBS <strong>De</strong> Kleine Wereld<br />

Gymzaal JC Kapteynlaan<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

0 100 m<br />

3<br />

6<br />

5


TR<br />

T<br />

.<br />

LEMBANGSTR.<br />

ADOSTR.<br />

ESSTRAAT<br />

AN<br />

JAVALAAN JAVALAAN<br />

ORREWEG<br />

STR. STR.<br />

NOORDZ<br />

NOORDZ<br />

NOORDZ<br />

SOENDASTR.<br />

SOENDASTR.<br />

BANDOENGSTRAAT<br />

BANDOENGSTRAAT<br />

STRAAT STRAAT<br />

MEDANSTRAAT<br />

MEDANSTRAAT<br />

CURAÇAOSTRAAT<br />

CURAÇAOSTRAAT<br />

BONAIRESTRAAT<br />

BONAIRESTRAAT<br />

ARUBASTRAAT<br />

ARUBASTRAAT<br />

SOENDASTR.<br />

TIMORSTRAAT<br />

TIMORSTRAAT<br />

BATAVIASTRAAT<br />

BATAVIASTRAAT<br />

AMBONSTR. AMBONSTR.<br />

EYSSONIUS-<br />

PLEIN<br />

BERNOULLI-<br />

PLEIN<br />

HANS<br />

TETZNER-<br />

LAAN<br />

BORNEO-<br />

PLEIN<br />

IS-<br />

LEIN<br />

PETRUS PETRUS DRIESSENSTR.<br />

DRIESSENSTR.<br />

MOLUKKENPAD<br />

MOLUKKENPAD<br />

J.C. J.C. KAPTEYNLAAN<br />

KAPTEYNLAAN<br />

C.H. C.H. PETERSSTRAAT<br />

PETERSSTRAAT<br />

OOSTERHAMRIKKADE<br />

WESTINDISCHEKADE<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

MOLUKKENSTRAAT<br />

FLORESPLEIN<br />

FLORESPLEIN<br />

FLORESPLEIN<br />

MADOERASTR.<br />

MADOERASTR.<br />

SOERABAJASTRAAT<br />

SOERABAJASTRAAT<br />

SEMARANGSTRAAT<br />

SEMARANGSTRAAT<br />

OOSTERHAMRIKLAAN<br />

CELEBESSTRAAT<br />

CELEBESSTRAAT<br />

JOHANNES<br />

MULDERSTR.<br />

HEYMANSLAAN<br />

HEYMANSLAAN<br />

OPPENHEIMSTRAAT<br />

OPPENHEIMSTRAAT<br />

CORANTHIJNESTR.<br />

CORANTHIJNESTR.<br />

<strong>Korrewegwijk</strong><br />

7<br />

4<br />

1<br />

8<br />

11<br />

10<br />

CERAMSTR.<br />

CERAMSTR.<br />

KORREWEG<br />

MAROWIJNESTR.<br />

MAROWIJNESTR.<br />

DIEPHUISSTRAAT<br />

DIEPHUISSTRAAT<br />

SURINAMESTR.<br />

SURINAMESTR.<br />

SABASTR. SABASTR.<br />

SURINAMESTR.<br />

SURINAMESTR.<br />

V. V. SWINDERENSTR.<br />

A.P. A.P. J. J. BAART BAART DE DE DE L<br />

FAILLESTRAAT<br />

FAILLESTRAAT<br />

PL<br />

HAMBURGERSTRAAT<br />

HAMBURGERSTRAAT<br />

GRATEMASTRAAT<br />

GRATEMASTRAAT<br />

ST. EUSTATIUSSTR.<br />

EUSTATIUSSTR.<br />

KORREWEG KORREWEG<br />

OOSTERHAMRIKLN.<br />

HEERDENPAD<br />

HEERDENPAD<br />

AN KERCK- KERCK-<br />

HOFFSTR. HOFFSTR.<br />

REIGERSTR.<br />

TELLEGEN-<br />

STRAAT<br />

V. V. HAMELSTR.<br />

LANDSTR.<br />

STAR NUMANSTRAAT<br />

OOSTERHAMRIKKADE N.Z.<br />

OOSTERHAMRIKKADE N.Z.<br />

OOSTERHAMRIKKADE Z.Z. OOSTERHAMRIKKADE Z.Z.<br />

THOMASSEN A. A.<br />

THUESSINKLAAN<br />

WIELEWAALPLEIN<br />

VINKENSTRAAT<br />

VINKENS<br />

JAN HISSINK<br />

KIEVIT-<br />

JANSSENSTRAAT<br />

STRAAT<br />

A.P. A.P. FOKKERSTRAAT<br />

FOKKERSTRAAT<br />

KLAAS KLAAS SCH<br />

KOEKOEK-<br />

KOEKOEK-<br />

PLEIN PLEIN<br />

PLEIN<br />

SIEBOL<br />

SIEBOL SIEBOL<br />

SISSIGH- SISSIGH- SISSIGH-<br />

LAAN LAAN<br />

Van Starkenborghkanaal<br />

ULGERSMAWEG<br />

9<br />

GORECHTKADE<br />

GORECHTKADE<br />

GORECHTKADE<br />

GORECHTKADE<br />

ZAAGMULDERSWEG<br />

ZAAGMULDERSWEG<br />

TR. TR.<br />

2<br />

MERELSTRAAT<br />

ANTILLEN<br />

STAR NUMANS<br />

OOSTERHAMRIKKADE Z.Z.<br />

PETRUS PETRUS HENSRIKSZ- HENSRIKSZ-<br />

STRAAT STRAAT<br />

M<br />

Oost


Activiteiten<br />

activiteiten vrouwencentrum jasmijn<br />

Activiteiten september–december 2023. Informatie over kosten: www.jasmijn.info.<br />

Maandag<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS (cursus 1)<br />

4 september–4 oktober 10 keer 9.15–11.15 uur<br />

Kosten : A: € 54,50* B: € 59,50* C: 65,50*<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS (cursus 2)<br />

9 oktober–15 november 10 keer 9.15–11.15 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: 65,50*<br />

NAAILES (beginners–gevorderden)<br />

18 september–27 november 10 keer 9.30–12.00 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

DIGTAAL WERKEN ( Leren werken met je smartphone en laptop)<br />

2 oktober–13 november 6 keer 13.15 – 15.15 uur<br />

Kosten: A: € 32,70* B: € 35,70* C: € 39,50*<br />

MODEL TEKENEN<br />

6 november–4 december 5 keer 13.15 – 15.45 uur<br />

Kosten: A: € 27,25* B: € 29,75* C: € 32,75*<br />

FILOSOFIE IN DE PRAKTIJK<br />

20 november–11 december 4 keer 13.00 – 15.00 uur<br />

Kosten: A : € 21,80* B: € 23,80* C: € 26,20*<br />

JASMIJNKOOR (zelfstandige groep) deelname afhankelijk van vrije plekken<br />

Vanaf 18 september<br />

19.30–21.30 uur<br />

Kosten: Na de vierde les bekend<br />

24 wijkgids 2023-2024


Dinsdag<br />

VRIJ ZWEMMEN VOOR VROUWEN<br />

Vanaf 12 september<br />

10.00–11.00 uur<br />

Kosten: Op aanvraag te krijgen<br />

SCHETSEN EN SCHILDEREN (zelfstandige groep) deelname afhankelijk van vrije plekken<br />

12 september–19 december 14 keer 9.15–11.45 uur<br />

Kosten: Na de eerste les bekend<br />

MINDFULNESS & MEDITATIE<br />

3 oktober–14 november 6 keer 9.30 – 10.30 uur<br />

Kosten: A: € 19,80 B: € 22,80 C: € 26,40<br />

WERKEN MET SPEKSTEEN<br />

12 september–17 oktober 6 keer 13.00 – 15.00 uur<br />

Kosten: A: € 32,70* B: € 35,70* C: € 39,50*<br />

AQUARELLEREN<br />

31 oktober–5 december 6 keer 13.00–15.00 uur<br />

Kosten : A: € 32,70* B: € 35,70* C: € 39,50*<br />

ROBIN NORWOODGROEP (lotgenotengroep voor liefdesverslaving)<br />

Avond dagdeel in overleg<br />

Kosten: € 5,- voor het hele seizoen<br />

SCHETSEN, SCHILDEREN EN EN DIGITAAL SCHILDEREN (zelfstandige groep)<br />

26 september–19 december 12 keer 19.00–21.30 uur<br />

Kosten: Na de eerste les bekend<br />

Woensdag<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS ( cursus 1)<br />

4 september–4 oktober 10 keer 9.15–11.15 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS (cursus 2)<br />

9 oktober–15 november 10 keer 9.15–11.15 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

WERKEN MET KLEI EN GIPS<br />

4 oktober–15 november 6 keer 9.30–11.30 uur<br />

Kosten: A: € 32,70* B: € 35,70* C: € 39,50*<br />

JAPANS KOKEN ( VEGAN) (om de week )<br />

1 november–13 december 4 keer 18.00 – 21.00 uur<br />

Kosten: A: € 26,80* B: € 28,80* C: € 31,20*<br />

HATHA YOGA BASIS<br />

20 september–20 december 12 keer 19.15–20.15 uur<br />

Kosten: A: € 39,60 B: € 45,60 C: € 52,80<br />

HATHA YOGA (Zelfstandige groep) deelname afhankelijk van vrije plekken<br />

20 september–20 december 12 keer 20.30–21.30 uur<br />

Kosten : Na de eerste les bekend<br />

wijkgids 2023-2024 25


Donderdag<br />

SPORT OP MUZIEK<br />

7 september–14 december 12 keer 9.30 – 11.00 uur<br />

Kosten : A: € 39,60* B: € 45,60* C: € 52,80*<br />

CONVERSATIE SPAANS *(voor beginners en iets gevorderden)<br />

28 september–7 december 10 keer 10.00–12.00 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

ONTMOETING EN CREATIEF BEZIG ZIJN<br />

21 september–14 december 12 keer 13.30–15.30 uur<br />

Kosten: Op aanvraag te krijgen<br />

WORKSHOP KERSTSTUK MAKEN<br />

14 december 13.30–15.30 uur<br />

Kosten: € 11,10*<br />

INTERNATIONAAL KOKEN<br />

5 oktober–2 november 4 keer 18.00 – 21.00 uur<br />

Kosten: A: € 26,80* B: € 28,80* C: € 31,20*<br />

Vrijdag<br />

ARABISCHE HARTIGE HAPJES MAKEN<br />

22 september–13 oktober 4 keer 9.30–11.30 uur<br />

Kosten: A: € 21,80* B: € 23,80* C: € 26,20*<br />

ARABISCHE ZOETE HAPJES MAKEN<br />

13 november–24 november 4 keer 9.30–11.30 uur<br />

Kosten: A: € 21,80* B: € 23,80* C: € 26,20*<br />

Zondag<br />

ZWEMLES – Diploma zwemmen en Zwemvaardigheden<br />

Vanaf 10 september 12.30–13.30 / 14.30–15.30<br />

Voor jong en oud (vanaf 12 jaar ) Kosten en meer informatie: op aanvraag te krijgen<br />

RECREATIEF ZWEMMEN<br />

Vanaf 10 september<br />

13.30–14.30 uur<br />

Kosten: Op aanvraag te krijgen<br />

Juridisch advies door<br />

Annemiek Mulder (strafrecht, personen- en familierecht)<br />

& Susan de Jong (arbeidsrecht).<br />

Bellen of langskomen voor de contactgegevens van de advocaten.<br />

26 wijkgids 2023-2024


activiteiten van het floreshuis<br />

Het Floreshuis is het huis van de wijk, voor en door bewoners. Een plek waar iedereen<br />

welkom is en waarin je samen jezelf kan zijn. We willen van betekenis zijn voor<br />

iedereen die iets wil of de buurt mooier wil maken. We willen dingen mogelijk maken.<br />

Floresplein 19, 9715 HH Groningen telefoon 5710112 e-mail beheer@floreshuis.nl<br />

Maandag<br />

Creatief op maandag 13.00–17.00<br />

Financieel spreekuur 13.30–16.00<br />

Jeu de Boule 14.00–16.00<br />

Dinsdag<br />

Taalcafé 13.00–15.00<br />

Creatief met janny 13.00–16.00<br />

Goeiebuurt cafe 14.00–16.00<br />

Karrekoor 20.00–22.00<br />

Woensdag<br />

Wijklab Floreshuis 09.00–14.00<br />

Tai chi 09.30–10.30<br />

Schilderclub 09.30–11.30<br />

Dig050 13.00–16.00<br />

Spreekuur Lefier voor bewoners 14.00–15.00<br />

Voormalig Klein Koortje 20.00–22.30<br />

Donderdag<br />

WIJS (hulp/informatie) 09.30–12.30<br />

Koffie ochtend 10.00–11.30<br />

Schilderclub <strong>De</strong> Vrolijke Kwastjes 13.30–15.30<br />

Koor <strong>De</strong> Volksstem 20.00–22.00<br />

Vrijdag<br />

Naailes 09.30–11.30<br />

Café 10.30–17.00<br />

Dig050 13.00–16.00<br />

Vrijdag Buurtborrel (VRIJBUBO) 17.00–20.00 of 19.00–22.00 (afhankelijk van activiteit)<br />

Schilderclub o.l.v. Docent 09.30–11.30<br />

Juridisch spreekuur<br />

09.00–13.00 (laatste vrijdag vd maand)<br />

Zondag<br />

Vrije Evangelisch Gemeente 09.00–13.00<br />

DIVERSE DAGEN<br />

Lunchcafé maandag t/m vrijdag 12.00–13.30<br />

Restaurant l'eetudie maandag t/m donderdag 16.30–19.30<br />

Salsa les woensdag en donderdag 19.00–22.00<br />

Somalische vereniging vrijdag en zondag 13.00–17.00<br />

Belastingwinkel diverse dagen 09.00–17.00<br />

Studieruimte dagelijks 09.00–17.00<br />

wijkgids 2023-2024 27


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In de <strong>Korrewegwijk</strong> en <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> is cultuurcoach Maarten actief. Cultuurcoaches<br />

helpen om in jouw buurt toffe culturele projecten op te zetten. Zo worden de<br />

<strong>Korrewegwijk</strong> en <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> nóg leuker om in te wonen. Check bijvrijdag.nl/indebuurt<br />

voor contactgegevens en meer informatie.<br />

Muziek Akkerstraat 99, 9717 KZ Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

28 wijkgids 2023-2024


muziek<br />

Gemengd koor Het Karrekoor<br />

Het koor repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Floreshuis.<br />

Floresplein 19, 9715 HH Groningen contactpersoon W. Moek<br />

e-mail info@karrekoor.nl internet www.karrekoor.nl<br />

Voormalig Klein Koortje<br />

Floresplein 19, 9715 HH Groningen dirigent Douwe Ettema telefoon 06-27558847<br />

e-mail voormaligkleinkoortje@gmail.com internet www.voormaligkleinkoortje.nl<br />

Gemengd Koor <strong>De</strong> Volksstem<br />

Gemengd koor, internationaal repertoire. Repetitie do 20.00–22.00 in het Floreshuis<br />

secretaris Sjoerdtje Pentermann telefoon 050-5278870<br />

e-mail sjoe@pentermann.com internet www.devolksstem.nl<br />

Stichting Luisterwijk<br />

Muziektheaterprojecten voor en door bewoners<br />

telefoon 06-15351103 e-mail info@luisterwijk.nl internet www.luisterwijk.nl<br />

overig<br />

Wijktuin <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Een moestuin voor alle buurtbewoners<br />

Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen e-mail wijktuindehoogte@gmail.com<br />

internet eetbaargroningen.nl/eetbare-stad/wijktuin-de-hoogte<br />

Pluktuin ‘<strong>De</strong> Witte Velden’<br />

Johan de Withstraat facebook pluktuindewittevelden<br />

wijkgids 2023-2024 29


Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

<strong>De</strong> Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

Poolse School Groningen<br />

Madoerastraat 16, 9715 HG Groningen telefoon 06-42200132<br />

e-mail polskaszkolagroningen@gmail.com internet www.groningen.polskaszkola.nl<br />

Geologische Vereniging Het Kristal<br />

Lezingen, excursies, slijpcursussen, bibliotheek en werkgroepen (fossielen, mineralen/<br />

micromounts)<br />

Verenigingslokaal Javalaan 100/110, 9715 GZ Groningen<br />

e-mail info@kristalgroningen.nl internet www.kristalgroningen.nl<br />

Buurt& bij Vitaminds<br />

Een plek voor buurtbewoners waar duurzaamheid centraal staat: zelf maken en<br />

creëren, herstellen en hergebruiken. Internationale lunches.<br />

EdanZ, Oldebarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen telefoon 050-211 2944<br />

30 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Kapteynlaan 13/2 en Molukkenstraat 1<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportpark Het Noorden<br />

Iepenlaan 89a, 9741 GB Groningen internet www.sport050.nl<br />

sportverenigingen<br />

Voetbalvereniging Korreweg (VVK)<br />

VVK is een voetbalclub voor de <strong>Korrewegwijk</strong> en <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> met een geschiedenis van<br />

meer dan 90 jaar en met jeugd-, mannen-, vrouwen-, zaal- en veteranenteams<br />

Sportpark Het Noorden, Iepenlaan 89a, 9741 GB Groningen<br />

e-mail info@vvkgroningen.nl internet www.vvkgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 31


T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Bij ons kun je terecht voor turnlessen voor jongens, meisjes en volwassen dames, maar<br />

daarnaast ook voor peuter-& kleutergym, acrogym, ritmische gymnastiek en freerunning.<br />

Jaarlijks doen we mee met Sporthopper en vergoeding via stichting leergeld is<br />

mogelijk. Neem voor meer informatie over ons aanbod, op welke locaties we les geven<br />

en het aanvraagformulier voor 2 gratis proeflessen, gauw een kijkje op onze website!<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Sportclub Groningen<br />

50+ gymnastiek voor dames in gymzaal Kapteynlaan op woensdag 19.00–20.00 uur.<br />

contactpersoon Ina Kruyt-Suurd telefoon 06-29023204<br />

e-mail info@sportclubgroningen.nl internet www.sportclubgroningen.nl<br />

Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Mixed Combattraining 12+ en 16+<br />

jeugd en volwassenen / Outdoor Combattraining / Introductieclinics en cursussen<br />

Dames Weerbaarheid/Krav Maga / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie<br />

afgestemd op de doelgroep / Bokszaktraining / TRX-band trainingen.<br />

Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor meer<br />

informatie en recensies van Go Smarts op https://goo.gl/maps/YumcVDBA3bPvUQGh7.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl<br />

facebook https://www.facebook.com/gosmarts instagram https://www.instagram.com/go_smarts/<br />

Zwemvereniging <strong>De</strong> Dolfijn Groningen<br />

Recreatief zwemmen in de Parrel (Selwerd) op vrijdag van 19.30-21.00 uur.<br />

e-mail info@czvdedolfijn.nl internet www.czvdedolfijn.nl<br />

32 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

Jettepet (KDV en BSO) Sumatralaan 18a<br />

Lutje Potje (PO) Sumatralaan 18a<br />

Robbedoes (PO) Molukkenstraat 1-2<br />

<strong>De</strong> Kleine Wereld (PO) Celebesstraat 35<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

Kinderdagverblijf <strong>De</strong> Grote Smurf<br />

Oosterhamriklaan 195-197, 9715 PD Groningen telefoon 050-5773103<br />

e-mail info@grotesmurf.nl internet www.grotesmurf.nl<br />

Kinderdagverblijf Jottum<br />

Kinderdagverblijf Jottum biedt kinderpvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.<br />

Kleine Rozenstraat 19, 9712 TL Groningen telefoon 050-3131344<br />

e-mail info@jottum.nl internet www.jottum.nl instagram kdv_jottum<br />

wijkgids 2023-2024 33


<strong>De</strong> Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

<strong>De</strong>skundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Kleine Maan<br />

Gewoon goede opvang<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

Kleine Maan is een veilige plek waarin wij uw kind de kans geven de wereld te<br />

ontdekken zoals kinderen dat doen: door naar hartelust te spelen. Kleine Maan is een<br />

kleinschalige kinderopvang in een knusse, groene woonomgeving (Beijum), met elke<br />

dag dezelfde vertrouwde gezichten, eerlijke biologische voeding, verzorging in nauw<br />

overleg met de ouders en ... een voordelig uurtarief!<br />

Kleine Maan is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.<br />

Belangstelling? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.<br />

Isebrandtsheerd 116, 9737 LL Groningen (Beijum) telefoon 050-5411504<br />

e-mail info@kleinemaan.nl internet https://kleinemaan.nl facebook kleinemaan<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

34 wijkgids 2023-2024


overig<br />

Buurt- en speeltuinvereniging <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Prachtig gebouw en een speeltuin voor de verschillende leeftijdsgroepen.<br />

Borgwal 88, 9716 GZ Groningen telefoon 050-5730103 e-mail cortinghhuis@gmail.com<br />

Buurt- en speeltuinvereniging D.I.B (<strong>De</strong> Indische Buurt)<br />

Open dagelijks 8.00–21.00 uur<br />

Madoerastraat 16, 9715 HG Groningen telefoon 050-8510701<br />

e-mail speeltuindib@hotmail.com internet www.speeltuindib.nl<br />

Sport- en Spelcontainer<br />

<strong>De</strong> Sport- en Spelcontainer is onder beheer van het lokale WIJ-team (zie hoofdstuk 2).<br />

Bslim<br />

Sport-en beweegactiviteiten voor iedereen van 0 tot 15 jaar.<br />

internet www.bslim.nl<br />

wijkgids 2023-2024 35


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Openbare Daltonbasisschool Karrepad<br />

Molukkenstraat 1, 9715 NR Groningen telefoon 050-321 0442<br />

e-mail a.koerts@o2g2.nl internet internet obskarrepad.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Christelijke basisschool <strong>De</strong> Kleine Wereld<br />

Heeft een locatie in de <strong>Korrewegwijk</strong> en een in de Oosterparkwijk.<br />

locatie <strong>Korrewegwijk</strong> Celebestraat 35, 9715 JB Groningen telefoon 050-577 0409<br />

locatie Oosterparkwijk S.S. Rosensteinlaan 21, 9713 AT Groningen telefoon 050-318 1710<br />

e-mail info@kleinewereld.nl internet www.kleinewereld.nl<br />

Katholieke basisschool St.Franciscus<br />

Valt onder stichting Katholieke Onderwijs Centrale.<br />

Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen telefoon 050-210 0282<br />

e-mail info@sint-franciscus.nl internet www.sint-franciscus.nl<br />

voortgezet onderwijs<br />

Heyerdahl College<br />

Openbare school voor praktijkonderwijs.<br />

Kluiverboom 1B, 9732 KZ Groningen telefoon 050-321 0525<br />

e-mail info.heyerdahlcollege@02g2.nl internet www.heyerdahlcollege.nl<br />

36 wijkgids 2023-2024


CSG Wessel Gansfort<br />

School voor vmbo (tl), havo, atheneum en atheneum+.<br />

locatie Heerdenpad 8, 9731 BW Groningen telefoon 050-541 0656<br />

e-mail info@csgwesselgansfort.nl internet www.csgwesselgansfort.nl<br />

CSG Kluiverboom<br />

School voor lwoo, vmbo (bb) en vmbo (kb)<br />

locatie Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen telefoon 050-571 0195<br />

e-mail info@csgkluiverboom.nl internet www.csgkluiverboom.nl<br />

Werkman VMBO (Daltononderwijs)<br />

Kluiverboom 1a, 9732 KZ Groningen telefoon 050-321 0555 internet www.werkmanvmbo.nl<br />

Topsport Talentschool Groningen (Werkman College)<br />

Vmbo, havo, atheneum<br />

Melisseweg 2, 9731 BX Groningen telefoon 050-321 0515<br />

e-mail info.tts@werkmancollege.nl internet www.topsporttalentschoolgroningen.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Protonstraat 2, 9743 AL.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

telefoon 088-230 9999 whatsapp 06-25 68 19 18<br />

e-mail info@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

38 wijkgids 2023-2024


Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-529 7800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-524 4580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek<br />

wijkgids 2023-2024 39


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

<strong>De</strong> Huismeesters<br />

telefoon 050-3657171<br />

Patrimonium<br />

telefoon 050-5299999<br />

L e fi e r<br />

tel 088-203 3000<br />

40 wijkgids 2023-2024


huurdersorganisaties<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 41


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

<strong>De</strong> gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied Oude Wijken: <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong>, <strong>Korrewegwijk</strong> (Indische buurt, Professorenbuurt),<br />

Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren,<br />

Woonschepenhaven.<br />

Wijkwethouder Carine Bloemhoff e-mail secretariaat.wethouderbloemhoff@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Nienke Alkema e-mail nienke.alkema@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Robert Bleeker e-mail robert.bleeker@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

42 wijkgids 2023-2024


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12 82 39 73<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

<strong>De</strong> gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Electronstraat 3, 9743 AH Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

Het Meldpunt Overlast en Zorg is bedoeld voor melding van steeds terugkerende<br />

overlast, bezorgdheid om buurtgenoten en vermoedens van huiselijk geweld. 24 uur<br />

per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-587 5885 internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

WIJ <strong>Korrewegwijk</strong> (Floreshuis, Floresplein 19) telefoon (ma t/m vr 9-17 uur) 050-367 4006<br />

e-mail wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-3124060 (VZ) 050-5339600 (WS) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800-0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-368 8688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 43


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Korreweg 3, 9714 AA Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

44 wijkgids 2023-2024


HET MOOISTE EN<br />

GROENSTE STADSDEEL<br />

VAN GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu<br />

Rode Egel Producties<br />

Illustratie - Strips - Cartoons<br />

Vormgeving - DTP - Logo’s<br />

rode.egel@gmail.com<br />

www.rode-egel.nl<br />

o6-11081252


AFHALEN<br />

BEZORGEN<br />

CATERING<br />

Toko SEMARANG<br />

Ged. Zuiderdiep 150<br />

9711 HN Groningen<br />

050 - 312 99 33<br />

di-za van 12-20<br />

zo van 16-20<br />

Voor het échte Indonesische eten!<br />

(wél eerst bestellen)<br />

Beckerweg 25-4<br />

9731 AX Groningen<br />

050 - 364 42 62<br />

di-zo van 16-20<br />

www.tokosemarang.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!