25.02.2021 Views

Glimmer'lei Februari 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 210 –– februari December 2021 2015

Waar Niks nieuws is Julius onder deze de kerst? zon:

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Glimmense jongeren zoeken hun draai

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Als *Hij we woonde het archief al meer van lokale dan twintig media raadplegen jaar op een komen zolderkamer we sinds 2005 artikelen tegen over 'opgroeiende jeugd' in Glimmen. Die

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

verhalen in Huize laten Kooikamp. zien dat Het jongeren bos rondom en volwassenen had voor hier hem een geen haat-liefde verhouding hebben. Misschien zijn mensen die zich nu

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

storen geheimen. aan de Julius jeugd werd vroeger in zelf Glimmen wel luidruchtige wel de bezoekers ‘bosjesman’ geweest in zijn van het schild? jeugdhonk De sporen De Groenenberg. liepen verder De recente het bos spanningen

richting

zijn genoemd. dus niet Zijn uniek, kop maar was moeten markant, desalniettemin als een serieus schilderij, worden de genomen. eendenkooi, De wens maar van bogen jongeren daar om plotseling hun eigen af richting dorp 'op de te

groeien' doorgroefd. wordt Maar waarschijnlijk met heldere door ogen niemand die betwist, straalden. zolang Julius er maar Rijksstraatweg niets wordt vernield en waren er vervolgens geen geluidsoverlast niet meer is. te Hoe volgen kan

de was huidige de vriend 'relatiecrisis' van velen. tussen Altijd jong bereid en oud om worden te helpen opgelost? met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Door Hein Bloemink

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

Julius kortgeleden nog hadden

over paddenstoelen, rupsen,

Laten spechten we leren en van ijsvogels. het verleden

gezien. Maar nee, de laatste

Wat

keer was al wel een week

In Julius 2007 stond vroeger het volgende voor werk in de krant: "De gemeente Haren aangesproken. Voorzitter Iris Michel-Van der Molen: "We moeten

geleden volgens mevrouw

heeft had gedaan bemiddeld was tussen een jeugd, goed jongerenwerk, bestuur van het dit niet bagatelliseren. Vernielingen, schreeuwen, ruzie en

Goedhart. Dan maar eens aan

dorpshuis bewaard Glimmen geheim. en Daarover klagende omwonenden. Een groep bedreigingen horen niet thuis in Glimmen. Wij als PBG zijn er voor

de overzijde vragen bij Flora

van zei hij 23 niets. omwonenden Waarom van eigenlijk het Glimmense dorpshuis hebben de de leefbaarheid en daarom willen & Fauna. wij helpen En ja om hoor, het probleem daar was op

gemeente niet? echter een tegengeluid laten horen. Zij stelden geen te lossen. Maar dat kunnen wij Julius niet alleen, die dag daarvoor ervoor hebben aan het we

overlast Het was te ondervinden twee dagen namen voor dus afstand van de klagers." jeugdwerkers van WIJ, gemeente, einde dorpshuis van de en middag politie nodig. geweest

kerst toen het licht op Julius’

om een paar tuinhandschoenen

In kamer 2013 was ‘s avonds er een nieuwe niet werd lichting jongeren opgestaan, die de Maar bovenal: de jongeren zelf te en kopen, hun ouders." aanmaakblokjes,

Wat Iris betreft

kar ontstoken. wil trekken. Dat hij Jeroen ‘s ochtends Reijntjes, Hannah Wymenga, Steinar komt er zo snel mogelijk een roggebrood gesprek met alle en betrokkenen, een voorraad dus

Timmenga, niet verscheen Eef Aaten aan het en Jasper ontbijt ter Veld vormden het nieuwe ook met de jongeren die overlast fruit, veroorzaken. minstens genoeg "Alleen op voor die

in de Kooikamp. Dat kinderen

bestuur van de Jeugdvereniging Glimmen en vanaf dat moment manier komen we erachter wat vijf de dagen. jongeren Het precies werd willen steeds en

tevergeefs naar hem vroegen

was het jeugdhonk weer het toneel van leuke activiteiten. Maar kunnen we de verhoudingen herstellen."

vreemder…

Onlangs deed PBG een

om een wandeling te maken

na

door

het vertrek

de sneeuw.

van hun opvolgers

Ongerust

stortte het kaartenhuis weer in. oproep in de media aan jongeren *Wat om moest zich bekend Julius te met maken. al Iris: dat

Definitief? werd er door Glimmen huisgenoten heeft al jaren op geen jeugdhonk meer. Als we "We weten nog niet precies voedsel wie het zijn. en Dan dekens wordt het en vinden hoe

de zijn recente kamerdeur historie geklopt. van de jeugd Jan in Glimmen analyseren kunnen van een oplossing lastig. We heeft hopen hij dat dat jongeren meegenomen?

zich melden

we van dus Splunder, concluderen eigenaar dat er van een

Steeds voor overleg meer vragen we maar willen geen ook

groep het huis, welwillende kwam aanzetten jongeren nodig met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds graag vreemder. contact Roos, met hun die in ouders." Huize

is, openging die zich werd wil inzetten duidelijk voor dat hun er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de Dat winkel kan binnen via info@pb-glimmen.nl.

voor postzegels

'stekkie' moest zijn. in het Op dorp het waar bed zij stond hun een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

draai Oud en kunnen roestig. vinden. Leeg. Zonder En van hen Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele Om verhaal wie gaat aan het? Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

lukt het nooit!

Glimmer'lei heeft gesproken met

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap

enkele jongeren in Glimmen en

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

Situatie af op weg 2021naar buiten om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

om gedoe

het kereltje

te vermijden

ophaalde.

noemen

De

Vereniging was. Ook in Plaatselijk de tuin heerste Belang echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren we hier geen in namen. haar haar We hebben kwam

Glimmen constante (PBG) suizen heeft van meldingen de A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar door man de Adriaan, gesprekken die met imker hen is en de

ontvangen minder luid van was mensen dan normaal die zich door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten indruk dat heeft er staan, in Glimmen Julius een drie

niet gisteren veilig gevallen voelen door was. luidruchtige Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje jeugdgroepen aan de Drentse actief zijn, Aa die op het

jeugd, sporen… die soms En ja zelfs hoor, bedreigingen richting het berghok Iris liepen Michel-Van voetsporen

der Molen van Plaatselijk terrein van Belang de Glimmen boomkwekerij prettig dat verboden vinden om toegang in dit dorp is voor te

uit van als één zij persoon op hun gedrag en daarvandaan wordt richting

wil met alle

de

betrokkenen

zandweg

in gesprek het over publiek, Glimmense vlak jeugd. bij de boerderij verblijven. van de familie Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december - februari 2015 2021 1

1


Jeugdhonk in oude tijden (2013). Zal het ooit heropenen?

1.Groep Wolvenbos

Zij willen gezelligheid, alcohol drinken (bier, wijn, rode Wodka),

roken en sommigen van hen blowen. Soms wordt er wel iets

vernield, maar binnen de groep wordt dat gedrag hardop

afgekeurd. Men creëerde een eigen 'jeugdhonk' in het 'Wolvenbos'

langs de Hoge Hereweg/Oude Boerenweg. Dit is na oudjaar op

last van de politie (denkt de groep) weggehaald. De jongeren

komen vooral uit het eigen dorp.

2.Groep Anoniem

Deze groep zou ook blowen en alcohol drinken, maar tevens

lachgas gebruiken. Men kenmerkt zich bovendien door wat

grover gedrag. Zij laten rotzooi achter op het kleuterplein van

de Quintusschool of op het voetbalveld. De jongeren komen

deels van buiten het dorp. Door hen worden waarschijnlijk ook

vernielingen gepleegd.

3.Groep Meiden

Deze groep meisjes komt wel samen, maar die veroorzaken

geen overlast.

Wat zeggen de jongeren?

De algemene slechte reputatie van 'jeugd in Glimmen' wordt

door de Groep Wolvenbos als onrechtvaardig ervaren, zeggen

ze tegen Glimmer´lei. Ze vinden het jammer, dat zij worden

afgerekend op vernielingen die zij meestal niet hebben gepleegd.

Naar eigen zeggen komt in hun groep zeker ook soms 'dom

gedrag' voor (grote mond, bedreigen, vernielen), maar dit wordt

binnen de groep naar eigen zeggen niet gewaardeerd en ook

gecorrigeerd. Het ontbreken van een plek in het dorp zien ze als

een belangrijke oorzaak van de wrijvingen. De Groep Wolvenbos

zegt dat zij met het geheime honk in het bos hun goede wil hebben

getoond, maar nu dit honk is gesloopt zit er niks anders op dan

weer in het dorp 'te hangen'. Dat hun bankje bij het dorpshuis is

weggehaald vinden ze erg jammer en ze denken ('geruchten')

dat omwonenden dit hebben geregeld.

Op weg naar een oplossing

Iris Michel van PBG zegt dat de jeugd in eigen dorp moet

kunnen opgroeien. PBG denkt echter dat de heropening van een

jeugdhonk in het dorpshuis niet zaligmakend is. "Er zijn daar

omwonenden die erg veel hinder zullen ervaren. En de tijden zijn

veranderd op het gebied van alcoholwetgeving voor jongeren.

En je hebt bovendien jongeren nodig die het jeugdhonk op een

verantwoorde manier kunnen leiden." Iris denkt dat jongeren

hun vertier misschien meer thuis moeten zoeken (na Corona)

en daarbij spelen de ouders een rol. "Als er vernielingen worden

gepleegd vragen we ons af: weten de ouders hier iets van?

Kunnen ze hun kinderen erop aanspreken? Is er thuis geen plek

om de jongeren te laten samenkomen?" Wat Iris betreft ligt er

voor PBG een taak om het gesprek op gang te brengen tussen

mensen die overlast ervaren, jongeren en andere mensen die

willen meedenken. "Dat willen wij graag faciliteren", zegt zij.

Idee: keet bij de ijsbaan?

Glimmer´lei heeft jongeren van de Groep Wolvenbos gevraagd

naar hun oplossing. Eén van hen (15) zegt dat hij zich graag zou

willen inzetten om het jeugdhonk in het dorpshuis weer open

te krijgen, misschien met hulp van ouders. Hij zegt: "Ik heb al

gehoord dat er een moeder is die ons wil helpen." Een andere

jongere (15) zegt: "Wat mij heel mooi zou lijken: als we de keet

bij de ijsbaan mochten opknappen en onderhouden. Met de

afspraak dat we er geen gebruik van zullen maken als er ijs ligt.

In onze groep hebben we gereedschap en handige jongens. We

zouden daar graag wat moois van willen maken. Dan hebben

we een plek waar niemand last van ons heeft. Mijn vader wil wel

helpen en een beetje toezicht houden."

En nu verder...

Alle ingrediënten voor een oplossing zijn nu aanwezig: jongeren

van goede wil die zich willen inzetten voor hun 'eigen plek', een

bestuur van Plaatselijk Belang dat alle belanghebbenden aan

tafel wil brengen en twee locaties waar iets moois zou kunnen

ontstaan. Dat er misschien ook negatieve jongeren zijn die zich

afzijdig houden, mag geen reden zijn om passief te blijven. Wordt

vervolgd, zoals dat al tientallen jaren is gebeurd. Niets nieuws

onder de zon!

2

Glimmer’lei - februari 2021


Brrrr,

Op de foto een stoere actie van Akke Kuipers met dochter.

Dagelijks hakt zij, inmiddels met een bijl, een gat in het ijs van het

Paterswoldsemeer. Daar dompelen zij zich een aantal minuten in

het water tussen de ijsblokken.

Echte bikkels en supergezond voor lichaam en geest… Wellicht

een tip?

Waar of niet waar?

Poepzuiger

Menig argeloze Glimmenaar heeft het inmiddels aan den lijve

ondervonden: voor je het weet heb je poep aan je schoenen.

En dan hebben we het niet over hondenpoep, maar over

paardendrollen. Op vele van Glimmen’s idyllische lanen en

wegen kun je de paardenmest haast niet ontlopen. Vooral op de

Meentweg, de Oude Schoolweg, de Nieuwe Kampsteeg, de Oude

Boerenweg en de Hoge Hereweg is het bijna dagelijks feest. Als

wandelaar moet je vaak zigzaggend over de weg en als jogger

moet je soms wilde sprongen maken om deze hindernissen te

ontlopen.

Maar er is hoop! Een inventieve paardenliefhebber in ons dorp

(adres bij de redactie bekend) heeft recent een paardenpoepzuiger

ontwikkeld. Daarmee is hij van plan om regelmatig de mest

van zijn eigen weiland te verwijderen. Zo’n poepzuiger bestaat

echter al lang, zult u misschien zeggen. Maar weet wel, dat

een professionele zuiger al gauw duizenden euro’s kost. Onze

dorpsgenoot heeft het daarentegen voor elkaar gekregen om er

één voor slechts een paar honderd euro in elkaar te knutselen.

Het hart van deze helse machine bestaat uit onderdelen van

een professionele bladzuiger; die is middels enkele slangen

verbonden met een vuilnisvat op wieltjes (zie foto). Naar verluid

zou een dergelijke machine in principe ook gemakkelijk in te zetten

zijn om Glimmen’s dreven weer poepnetjes te maken. Mocht u

in een betaalbare poepzuiger geïnteresseerd zijn om alleen of

samen met anderen uw straatje of paardenveld schoon te vegen,

dan kunnen wij u in contact brengen met deze Glimmense Willie

Wortel.

Azijnzeiker

Wonen in Glimmen begon als een sprookje. Te mooi om waar te

zijn dus. Een leuk huis aan het zandpad met een diepe tuin. Er

stond zelfs een mooie stenen schutting achter in de tuin en lekker

hoog. Wat de makelaar niet had gezegd was dat er achter de

schutting een spoorlijn lag, wat voelden wij ons bedondert door

die kerel! Het zandpad is in de zomer een grote stofwolk, je vindt

overal zand… In de herfst een grote modderpoel. Een verzoek

bij de gemeente ingediend om er een laag asfalt overheen te

gooien, werd ik niet serieus genomen. En dan al die paarden

die daar overheen gaan, en maar poepen die kolere beesten.

Een algemeen paardenverbod werd ook niet gehonoreerd. Het

vliegveld -daar ben ik niet op tegen, ideaal als je met vakantie

gaat- maar die traumahelikopter, wat een ergernis! Ik heb

voorgesteld om hem alleen te gebruiken tussen 9.00 en 18.00

uur, daar heb ik tot nu toe nog geen bericht van gekregen (is

al twee maanden geleden ingediend). Mijn overbuurman wil

zonnepanelen op zijn dak, direct een klacht in gediend! Ik vind ze

lelijk en daar wil ik niet tegenaan kijken, nu is hij boos op mij en

groet niet meer. Dat groeten heb ik ook een hekel aan, ik woon

hier voor mijn rust en wil niet steeds ‘hoi’ zeggen als ik een eindje

ga lopen, daar word ik zo moe van. Overbuurman zei laatst tegen

mij; “azijnzeiker, waarom koop je geen hutje op de hei, daar heb

je van niemand last”. Alleen is er dan een probleem, daar zijn

schapen en ik haat schapen…

Berend.

Glimmer’lei - februari 2021 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - februari 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

21 feb 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. J. van der Meent

28 feb 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds R.Fortuin

7 mrt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred.Karelse

14 mrt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred.Karelse Avondmaal

21 mrt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen E.M.Hadnagy P.I.O.

28 mrt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Prof.dr.M.Steehouder zomertijd

alle diensten zijn

via Kerkomroep.nl

en locatie Glimmen

te beluisteren

vanwege corona

zijn in de maanden

t/m maart 2021

geen diensten in

noordlaren

Olga kookt nog steeds

Onlangs kregen we uit betrouwbare bron de tip dat onze

dorpsgenoot Olga nog altijd druk aan het kokkerellen is voor

anderen. In deze bijzondere tijden heeft Olga besloten dagmenu’s

voor ons te maken op de woensdag en de zondag.

Iedere week maakt zij de meest heerlijke en zeer betaalbare

Indonesische gerechten klaar die u tot een dag van tevoren kunt

bestellen.

Uiteraard is eerder bestellen nog prettiger voor Olga. De oude

vertrouwde rijstafels, echte aanrader, zijn ook nog altijd te

bestellen. Hiervoor dient u tien dagen van tevoren een bestelling

te plaatsen. Steun Olga en geniet zelf van een heerlijke maaltijd

door te bestellen via de website www.kueollys.nl.

Toby weer thuis!

Enkele weken geleden was de poes Toby in Glimmen vermist.

Ze is weer thuis. Enkele dagen geleden kwam ze aanlopen bij

een boerderij aan de Meester Koolweg in Noordlaren. Ze werd

herkend via de website.

In de afgelopen weken hebben meerdere mensen mee

uitgekeken en tips gegeven. Iedereen daarvoor heel hartelijk

bedankt. Ze ligt inmiddels genoeglijk op de bank bij te komen

van de belevenissen.

Bedankt, Henriëtte van der Kamp

Glimmense fysiotherapeuten

bieden nu ook personal

trainingen

Personal Trainer Martin Starkenburg en Fysiotherapiecentrum

Raadhuisplein (die ook zittingen houden in De Groenenberg)

hebben elkaar gevonden in een leuke samenwerking. Je zou

kunnen zeggen 1 + 1 = 3.

Sandra Kailola van de fysiotherapiepraktijk zegt: “Herstel en

bewuster omgaan met je lijf en gezondheid, dat is voor ons wel

een heel belangrijke leidraad in ons werk. Om onze cliënten

het allerbeste te kunnen bieden hebben we onlangs een pilot

gedaan waarin we samenwerken met Personal Trainer Martin

Starkenburg. Over hem stond vorig jaar een mooi stuk in Haren

de Krant.

Wij verwijzen nu mensen naar hem door voor het vervolg van

onze behandelingen. Ze kunnen bij hem intensief en prima

begeleid verder trainen.” Martin Starkenburg startte in 2020 zijn

bedrijf aan de Westerse Drift (Sterk & Vitaal).

Kailola zegt: “Wij staan helemaal achter zijn uiterst gedegen en

mensgerichte aanpak. Bij hem is kennis aanwezig op het gebied

van leefstijl (Fysiotherapeutisch gecertificeerd Leefstijlcoach

aanwezig). Maar wat we vooral belangrijk vinden: hij is oprecht,

betrokken en enthousiast.” Zie: www.fysioharen.nl

Glimmer’lei - februari 2021 5


De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

NIEUWS

van

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Vereniging

Plaatselijk Belang Glimmen

Aangezien het op dit moment nog niet duidelijk is of we een

fysieke Algemene Ledenvergadering kunnen houden, hebben we

besloten om ook dit jaar de vergadering digitaal te organiseren.

Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt

de inwoners van Glimmen en de directe omgeving, waaronder

Harenermolen, van harte uit voor de jaarvergadering op dinsdag

13 april 2021 vanaf 20.00 uur. De agenda, vergaderstukken en

link naar de jaarvergadering zullen twee weken voorafgaand aan

de vergadering worden geplaatst op www.pb-glimmen.nl.

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt ook in Glimmen op afspraak!

Markeweg 17, Glimmen (Dorpshuis)

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

Overleg met de gemeente Groningen

Plaatselijk Belang Glimmen heeft op 11 februari overleg gevoerd

met de gemeente Groningen over een aantal onderwerpen die

ons dorp aangaan. Hieronder per thema een korte terugkoppeling.

Groene Parel

We hebben tijdens het overleg stilgestaan bij burgerparticipatie en

teruggeblikt op het proces Groene Parel. De gemeente zoekt dit

jaar contact over de projecten in Glimmen waaronder het voorstel

voor De Groenenberg, een verkenning voor een alternatief voor

een uitkijkpunt aan de Drentsche Aa en de verkeersvoorstellen

die Plaatselijk Belang heeft ingediend.

Verkeer

We hebben gemeld dat er nieuwe signalen zijn ontvangen over

verkeersoverlast aan de Rijksstraatweg en de slechte staat van

de fietspaden. Plaatselijk Belang wil graag betrokken inwoners

laten aanschuiven bij overleg over onderwerpen die hen raken.

Zo zijn er verschillende inwoners die zich al hebben aangemeld

om mee te denken over de oplossing van verkeersknelpunten.

De gemeente deelde mee dat het fietspad tussen Glimmen

en Haren in 2022 aan beide kanten integraal opnieuw wordt

aangelegd. Mochten er in de tussentijd problemen worden

ervaren dan kan dit via de app ‘slim melden‘ aan de gemeente

worden doorgegeven. De gemeente Groningen komt zo spoedig

mogelijk terug op het verzoek van Plaatselijk Belang om concrete

afspraken te maken voor verbetering van de verkeerssituatie in

en rondom Glimmen.

Zonneparken

Daarnaast is het proces rondom het ontwerp-beleidskader voor

zonneparken besproken. Plaatselijk Belang heeft de verbazing

uitgesproken over het gebrek aan betrokkenheid van inwoners en

belangenorganisaties; er is veel weerstand en bezorgdheid onder

6

Glimmer’lei - februari 2021


inwoners. Plaatselijk Belang heeft de brief van Stichting Landelijk

Gebied Haren medeondertekend en zal samen met hen, andere

dorpsbelangen en Duurzaam Glimmen optrekken, want er is

draagvlak en gezamenlijkheid nodig om de energietransitie vorm

te geven. Vanuit de gemeente zal een inspraakproces worden

gestart om alsnog inwoners(organisaties) te betrekken.

Jeugd

Ook de aanpak van overlast van jeugd is besproken. Vanuit

de gemeente wordt een positief effect verwacht van de nieuwe

jeugdwerker van WIJ. Plaatselijk Belang heeft met deze nieuwe

jeugdwerker inmiddels een kennismakingsgesprek gehad.

Sociale integratie

De gemeente zal op verzoek van Plaatselijk Belang een

contactpersoon doorgeven die kan meedenken over sociale

integratie en arbeidsparticipatie in het dorp voor onder meer

nieuwkomers.

De Groenenberg

De gemeente meldt dat er binnenkort een bijeenkomst is met

dorpshuizen in de gemeente om een plan van aanpak te maken

voor de toekomst van de dorpshuizen als ontmoetingsplek. Vanuit

Plaatselijk Belang wordt gemeld dat eind 2020 een bijeenkomst

door De Groenenberg is georganiseerd om met betrokken

partijen in het dorp te brainstormen over het toekomstige aanbod

van De Groenenberg.

Sport

Vanuit Plaatselijk Belang wordt gemeld dat op verzoek van

VV Glimmen overleg heeft plaatsgevonden over onder meer

verbreding van het sportaanbod in Glimmen.

Wonen

Plaatselijk Belang is van plan in het voorjaar een overleg te

beleggen met Woonborg over onder meer de ontwikkeling van

braakliggende bouwlocaties. Vanuit de gemeente wordt gemeld

dat wordt gekeken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van

sociale huurwoningen in de voormalige gemeente Haren.

Vrijwilligers gezocht voor uitvoering project ‘De Koolmees’

Het project ‘De Koolmees’ van zorgboerderij de Mikkelhorst in

Haren heeft de meeste stemmen gekregen in het inspraakproces

de Groene Parel van de gemeente Groningen. De deelnemers

van de Mikkelhorst maken in het kader van de dagbesteding

200 koolmees nestkastjes die verdeeld worden over Haren,

Noordlaren, Onnen en Glimmen. Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen steunt dit initiatief van harte. Van deze nestkastjes

willen we er ongeveer 40 in Glimmen ophangen. Daarvoor zijn

vrijwilligers nodig!

In overleg met een Groninger stads(en dorpen)ecoloog en

Duurzaam Glimmen wordt bekeken wat de beste plekken

zijn om de nestkastjes op te hangen. Op die manier kan de

eikenprocessierups zo goed mogelijk worden bestreden. Het is

de bedoeling dat vrijwilligers in groepjes van ongeveer 3 tot 5

personen de kastjes gaan ophangen. De groepsgrootte hangt

uiteraard wel af van de geldende corona maatregelen.

Wat heb je nodig?

Een ladder en niet bang zijn om erop te klimmen.

Wanneer?

Ergens in de maand maart, maar in elk geval voor 1 april. Dan

begint het broedseizoen van de koolmezen.

Wil je meedoen?

Als je mee wil doen dan kun je je aanmelden via info@pbglimmen.nl.

Vermeld in de mail jouw naam en telefoonnummer.

Je kan je individueel of als groep aanmelden. Vermeld dan in dat

laatste geval wel alle namen.

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woonen

leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving,

waaronder Harendermolen, in stand te houden en waar nodig te

verbeteren. Meer informatie, waaronder de Dorpsvisie Glimmen

2018-2043, kunt u vinden op www.pb-glimmen.nl. Heeft u

suggesties voor ons? Stuur een bericht naar info@pb-glimmen.

nl.

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - februari 2021 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - februari 2021


Glimmense energie voor Glimmenaren

De energie coöperatie Zonneweide Glimmen heeft een contract

voor 3 jaar gesloten met Greenchoice om opgewekte stroom

af te nemen. Waarom? De ambitie van Greenchoice is om de

stroom die aan haar klanten wordt geleverd volledig te betrekken

bij lokale stroomopwekkers. Dat past dus naadloos bij onze eigen

doelstellingen. De consumentenbond geeft Greenchoice bij de

jaarlijkse vergelijking van de groenheid van energieleveranciers

een 8,2!. Daarnaast betaalt Greenchoice ons een hoge prijs voor

onze stroom.

Zonneweide Glimmen heeft samen met Greenchoice een

aantrekkelijk voorstel voor wie als klant over wil stappen van

energieleverancier. Hier is een speciale internetpagina voor

gemaakt. Als u zich opgeeft via deze pagina dan krijgt u een

speciale korting. Het betreft hier een speciaal tarief wat (voor

een gemiddelde verbruiker) € 50 per jaar lager is dan het

standaard tarief. Iedereen kan gebruik maken van dit aanbod,

mits de aanmelding gebeurt via onze internetpagina. Zo krijgt u

de in Glimmen opgewekte stroom in uw eigen huis. En ook de

coöperatie wordt er beter van.

De internetpagina kunt u bereiken via http://www.greenchoice.nl/

zonneweideglimmen/.

Oprichting Coöperatie

Duurzaam Glimmen

Op 13 januari 2021 is de Coöperatie Duurzaam Glimmen opgericht.

Zij is de opvolgster van de werkgroep Duurzaam Glimmen .

De nieuwe Coöperatie stelt zich ten doel de energietransitie en

biodiversiteit in Glimmen te bevorderen en bij te dragen aan de

opbouw van een circulaire economie.De coöperatie heeft een

aantal werkgroepen, die zich actief inzetten voor bovenstaande

doeleinden. Zo wordt bijgedragen aan de realisatie van de

zonneweide in Glimmen, en zijn er dorpsgenoten die zich

speciaal bezig houden met het verbeteren van de isolatie van

onze woningen. Er is een groep die zich richt op het versterken

van de biodiversiteit in de openbare ruimte van Glimmen. Tevens

wordt gewerkt aan het opzetten van een werkgroep ‘Groen Gas’

in het kader van onze warmte transitie.

We geloven in eigen initiatief en zelfbeschikking. Trefwoorden

bij onze projecten zijn van, voor en door. Het antwoord op de

vraag 'wie zijn jullie’ kan worden samengevat met: onafhankelijk,

optimistisch en daadkrachtig.

Wij nodigen alle inwoners uit om mee te denken en te

doen bij het verduurzamen van ons dorp! Iedereen is

van harte welkom om lid te worden van de coöperatie.

U kunt dan de reeds lopende initiatieven ondersteunen maar

natuurlijk ook nieuwe initiatieven starten, hoe klein of hoe groot

dan ook. Alles wat er op gericht is om ons dorp leefbaarder,

duurzamer en meer bio-divers te maken!

Mijmerend in Glimmen

Bladeren in de archieven van

Glimmer'lei

Door Hein Bloemink

Het dorp blijft, het zijn slechts de mensen die veranderen of

sterven. Of ze vertrekken uit het dorp. Laten we weer eens

herinneringen ophalen aan dorpsgenoten van weleer, die

zich hebben ingezet voor Glimmen. Betrokken mensen!

Rolf Rademaker

We komen een artikel over Rolf Rademaker tegen uit 1999,

omdat hij dan is verhuisd naar Rolde. Rolf was vijftien jaar

'Razende Reporter' van de Glimmer'lei in de jaren 80 en 90.

De 45 artikelen die hij schreef gingen meestal over de historie

van Glimmen. Hij was zoon van een bekende Glimmenaar,

Albert Rademaker, en daarom gingen de meeste deuren van

autochtone dorpelingen voor hem open, zei Rolf destijds. Hij

noemde als belangrijke bronnen: Jannus Harms, Jan Ubels en

Reinder Bijkerk. Hij biechtte ook op dat hij vaak in het Dorpshuis

en de voetbalkantine ging zitten waar de mooie verhalen vaak

heel gemakkelijk 'los kwamen'.

De Coöperatie is per post bereikbaar via Eikenweg 18, Glimmen

of via duurzaamglimmen@gmail.com

Het voorlopige bestuur:

Karel Post Uiterweer, Malko Swelheim, Frits Sibers

Jos Dees, Berthe Phia Hoogendoorn en George de Kam

Jos Dees: Deze aimabele grijzende dorpsgenoot was

zestien jaar verbonden aan de Glimmer'lei. Hij zorgde voor

Glimmer’lei - februari 2021 9


adverteerders, maar tevens vor het ophalen van de advertenties

en het persoonlijk afrekenen met klanten. In 1999 zwaaide hij af.

Berthe Phia Hogendoorn was van 1990 tot 2000 de spil in de

Glimmer'lei. Ze verzamelde stukjes en leidde de 'plakavonden'.

Die rol heeft Gert Nienhuis nu al weer sinds 2005. George de

Kam: hij was van 1991 tot 2000 de huisfotograaf, een functie die

sterk is veranderd met de komst van digitale fotografie (met de

telefoon). Fotografie was zijn hobby, het liefst in zwart-wit. Dit

drietal nam afscheid van de Glimmer'lei in 2000.

Jan Hommes

Deze Glimmenaar was 25 jaar lang 'het oliemannetje' van

de oranje-feesten in het dorp. In 2002 zette hij daar een punt

achter. In zijn afscheidsinterview typeerde hij Glimmen als volgt:

"Glimmen is een heel apart dorp. Hier komen mensen uit veel

verschillende achtergronden elkaar tegen. Een groot deel van de

mensen is hier recent komen wonen en houdt zich geheel afzijdig.

Sommige nieuwelingen ontpoppen zich daarentegen razendsnel

tot echte Glimmenaren. Dan heb je nog de scheidslijn tussen drie

levensbeschouwelijke stromingen: kerkelozen, gereformeerden

en hervormden. Allemaal in hetzelfde dorp, dat maakt Glimmen

apart." Hij verklapte een bijzonder incident tijdens het oranjefeest

in 1978. In de feesttent waren 600 mensen aan het dansen toen

twee agenten nogal arrogant binnen kwamen voor controle.

Omdat het uit de hand dreigde lopen heeft Jan Hommes de

dienders met fysieke kracht de tent uitgejaagd. "Misschien wel

met een kaakslag",erkende hij in 2002. De burgemeester riep

hem op het matje en hij moest excuses aanbieden.

10

Glimmer’lei - februari 2021


Winterkoningsdagen op de ijsbaan!

Wat waren we eraan toe: oudhollandse winterpret. En wat hebben we genoten van zon, sneeuw en ijs. Heerlijke dagen voor jong

en oud: rode wangen, vallen en opstaan, sleetje rijden, gezelligheid alom, lekker rondjes rijden, een stiekem beerenburgertje om

weer warm te worden.

Het begon allemaal in het weekend van 6/7 februari met lage

temperaturen, sneeuw en wind. Helaas leidde dat tot een

onbruikbare ijsvloer. Gelukkig kwam de brandweer uit Haren ons

uit de brand helpen door woensdagmiddag de baan van een dun

laagje water te voorzien.

Het resultaat overtrof de stoutste verwachtingen: de volgende

dag lag er een prachtige spiegelgladde, bikkelharde ijsbaan klaar

voor gebruik. Een berichtje op Gllimmen.net was genoeg om

half Glimmen die middag op de been te krijgen. En ook vrijdag,

zaterdag en zondag werd er van zonsopgang tot zonsondergang

druk geschaatst. Complimenten aan alle leden voor het

probleemloos opvolgen van de corona-regels en heel veel dank

aan de vrijwilligers voor alle hulp en ondersteuning.

Nb Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de plannen om

het clubgebouwtje te vervangen en de faciliteiten rond de ijsbaan

te verbeteren. Het bestuur kan hierbij best een beetje versterking

gebruiken. Heeft u zin om hier uw schouders onder te zetten?

Neem contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail

naar IJsverenigingglimmen@gmail.com

Glimmer’lei - februari 2021 11


Elf Huizentocht Glimmen

Vanuit de Quintusschool is in de eerste week van februari een Elf Huizentocht georganiseerd. De

kinderen hebben dan al weken thuisonderwijs en niet iedereen heeft evenveel contact met andere

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

kinderen, laat staan met de school. Voor de onderlinge blijven band we werken en even aan het weer contact vanuit school is

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

deze speurtocht op poten gezet. Kinderen kregen plaatjes verbeteren van van elf alles huizen wat in ons dorp die zij moesten

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers opzoeken sfeervol tijdens een versierd wandeling dorpshuis. of fietstocht. Kerstlunches, Het dorp begon weer even te leven. Overal liepen

In mijn vorige bericht

kerstborrels, en fietsten kerstdrive, groepjes kinderen jaarafsluitingen op en het de plein jaarlijkse werd meldde lekker ik gespeeld. al dat we Bij een volle kaart kregen de

Sylvesterloop (zie foto).

kinderen op school warme chocolademelk en een bezig heerlijke zijn de appelflap akoestiek te om buiten van te genieten.

Volgens de organisatie verbeteren en met name

Geslaagde actie!!

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

487 mannen, vrouwen en maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Het nieuwe jaar is de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

inmiddels begonnen. Het vooral bijhouden – van onze website.

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en Nieuw keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest, emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens zich daarvoor aanmelden.

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig was de periode

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van ijzelgladde wegen

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net achter de rug....

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

we u hierover.

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als Namens het bestuur,

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren vóór: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 14 maart of per en 2021feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 12

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - februari 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!