29.05.2021 Views

Glimmer'lei mei 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 510 –– mei December 2021 2015

Reizen Waar is in Julius je hoofd deze kerst?

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

Jacqueline Lycklama à Nijeholt is een bijzonder mens. Ze heeft al weg heel waren. wat van Vreemd! de wereld gezien, voordat ze in 2014 in Glimmen

is *Hij neergestreken. woonde al meer Enkele dan jaren twintig geleden jaar is op ze vanuit een zolderkamer

haar huis aan de Nieuwe Schoolweg een Filosofische Praktijk begonnen. Wat

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

houdt in Huize dat Kooikamp. precies in en Het voor bos wie rondom is dat bedoeld? had voor En hem hoe geen is ze op

gebeurd,

dat idee gekomen?

maar waar

Zoals

was

uit

Julius

het interview

nu en vooral;

zal blijken

wat voert

hebben

hij

het geheimen. stellen van Julius levensvragen werd in Glimmen het open wel staan de voor ‘bosjesman’ verschillende in opvattingen zijn schild? en De culturen sporen altijd liepen al als verder een rode het draad bos in door richting haar

leven genoemd. gelopen. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Door was Frans de vriend Somers van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Het huis aan de Nieuwe Schoolweg 2 is in 2013 gekocht. De Jacob was de en verbazing Zwanet eens dan bij ook de toen familie de ‘Afrikaan’ Goedhart een vragen grote of Fries ze

Quintusbos om er te leren

karakteristieke

over paddenstoelen,

ca 100 jaar

rupsen,

oude, maar gedateerde voormalige genaamd Tjalling bleek te zijn. Julius kortgeleden nog hadden

dokterswoning spechten en diende ijsvogels. eerst Wat ingrijpend verbouwd te worden, Het gezin woonde tot 1976 in gezien. Rhodesië. Maar Vanwege nee, de politieke laatste

keer was al wel een week

voordat Julius Jacqueline vroeger en voor haar werk partner Hans erin konden trekken. onrust in het land, en het voor de kinderen verminderd

geleden volgens mevrouw

Maar had gedaan het is dan was ook een prachtig goed geheel geworden, waarvan toekomstperspectief, besloten ze terug te keren naar Kollum.

Goedhart. Dan maar eens aan

vooral bewaard de grote geheim. panoramische Daarover raampartij met uitzicht op de tuin Tijdens haar eerste 9 levensjaren in het Afrikaanse land is

de overzijde vragen bij Flora

opvalt. zei hij niets. Waarom eigenlijk

Jacqueline tweetalig opgegroeid: & Fauna. op En school ja hoor, werd daar Engels was

Hiervoor niet? woonde het stel

Julius gesproken, die dag thuis ervoor Nederlands. aan het

in Het de was stad twee Groningen. dagen Maar voor

einde Na van de de middelbare middag geweest school

van kerst de toen voorzieningen het licht op Julius’ van

om een ging paar ze de tuinhandschoenen

opleiding Sociaal

de kamer stad ‘s werd avonds steeds niet minder werd

te Pedagogische

kopen, aanmaakblokjes,

Hulpverlening

gebruik ontstoken. gemaakt. Dat hij In ‘s hun ochtends vrije

roggebrood (SPH) volgen in een Leeuwarden. voorraad

tijd niet verscheen trokken ze aan vaak het naar ontbijt

fruit, Daarvan minstens vond genoeg ze eigenlijk voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

buiten, bijvoorbeeld om in de

vijf vooral dagen. de Het colleges werd filosofie steeds

tevergeefs naar hem vroegen

omgeving van Glimmen te

vreemder…

interessant. De studie werd

om een wandeling te maken

gaan

door

wandelen.

de sneeuw.

Zo is het

Ongerust

idee

*Wat afgesloten moest Julius met een met kinderboek al dat

ontstaan werd er om door de stad huisgenoten verlaten op

voedsel over en het dekens syndroom en hoe van

en zijn hier kamerdeur een huis te geklopt. kopen. Jan

heeft Down, hij dat geschreven meegenomen? vanuit

van Splunder, de eigenaar van

Steeds het meer perspectief vragen van maar het geen kind.

Rhodesië het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. Daarvoor Roos, moet die je in je Huize goed

Maar openging de inmiddels werd duidelijk 53-jarige dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel kunnen binnen verplaatsten voor postzegels in de

Jacqueline moest zijn. komt Op het bepaald bed niet stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en leefwereld vroeg; wat van een is hier ander. aan Iets de

uit Oud de en buurt. roestig. Ze Leeg. is in En 1967 van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal wat ook aan een Roos. soort Roos leidraad had in

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

geboren in het voormalige

haar latere leven zou worden.

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Rhodesië gingen een aantal (tegenwoordig huisgenoten met Jan voorop de trap

Maar het werkveld van de

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

Zimbabwe), af op weg naar waar buiten haar uit om Friesland te kijken afkomstige of Julius vader daar werkte ergens als

hulpverlening

de school

sprak

uit ging

haar

en

niet

Roos

zo aan.

het

Achteraf

kereltje

had

ophaalde.

ze eigenlijk

De

bij was. de Ook Rhodesian in Railways. tuin heerste Groningse echter moeder doodse Aafke stilte, was op de het vrouw ook liever met voor verschillende een filosofie-opleiding kerstkleuren gekozen. in haar Een haar baan kwam werd

dochter constante van suizen een Kollumer van de kruidenier. A28 na, Het wat in trouwens Kollum voltrokken een stuk erbij dan staan voorlopig en vertelde ook niet gezocht. dat haar man Adriaan, die imker is en

huwelijk minder luid zorgde was indertijd dan normaal voor de door nodige de opschudding. flinke laag sneeuw Het hele die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

dorp gisteren was gevallen uitgelopen was. omdat Oh men ja, dacht verse dat sneeuw, blonde dat Aafke geeft met verse een paar Out keer of the had box gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

zwarte sporen… meneer En ja uit hoor, Afrika richting ging trouwen. het berghok Een behoorlijk liepen voetsporen

onbekend terrein In plaats van daarvan de boomkwekerij wilde ze gaan dat reizen. verboden Eerst toegang werd er met is voor een

fenomeen van één in persoon het toen en nog daarvandaan vrijwel geheel witte richting Nederland. de zandweg Groot het vriendin publiek, een vlak proefreis bij de naar boerderij Marokko van gemaakt. de familie Daarna Ubels. stond Met een

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - april 2015 2021 1

1


rondreis door Azië op het programma. Door de confrontatie met

andere culturen, totaal andere gewoontes en opvattingen ging er

een ‘wereld’ voor haar open. Niet alleen in fysieke, maar ook in

geestelijke zin. “Het was net of ik in een film terecht was gekomen.

Een ware confrontatie met anders zijn”. Maar ook na deze 2

jaar durende reis kon Jacqueline er geen genoeg van krijgen.

“Uiteindelijk ging het erg om vrijheid”. Dat verlangen naar vrijheid

zat er overigens reeds vroeg in. Al in Rhodesië probeerde de

kleine Jacqueline volgens haar moeder constant op ingenieuze

wijze uit haar box te kruipen. Het zou de voorbode blijken te zijn

van een leven, waarin het zoeken naar ‘vrijheid’ en de betekenis

daarvan centraal zou komen te staan.

De volgende stap na de reis door Azië was dan ook niet een 9 tot

5 baan in Nederland, maar een functie als reisleidster bij Djoser.

Een organisatie, bekend van de slogan een andere manier van

reizen, waarin vrijheid en blijheid en tevens oog voor natuur &

lokale cultuur voorop stond. Ver weg van de gebaande paden van

de pakketreizen en het massatoerisme. Als reisleidster bij Djoser

hielp je vooral mensen hun eigen weg te vinden en treed je op

als een soort back-up.

De volgende baan was in Nederland, maar had eveneens te

maken met de ‘wereld van de anderen’: het Centraal Orgaan

opvang Asielzoekers (COA). Daar gaf ze eerst Nederlandse les,

waarbij ook aandacht was voor kennis over de Nederlandse

samenleving. Later werd ze casemanager bij het centrum in

Dokkum. De baan bij het COA werd in 2008 verruild voor meerdere

functies bij de Rijksoverheid, onder anderen vertrouwenspersoon

bij Justitie.

Oude liefde

In 2017 vond Jacqueline het wederom tijd voor een eens-in-dezoveel-tijd

terugkerende periode van bezinning. Het leven is vaak

een kwestie van hollen en niet stilstaan. Maar toch is het soms

verstandig om af en toe pas op de plaats te maken en jezelf de

tijd te gunnen om na te denken wat je nu precies wilt in het leven.

Daarom koos Jacqueline voor een korte vakantie in haar eentje

in Denemarken. Daarin kwam alras haar oude liefde voor de

filosofie weer boven drijven. Een periode van bezinning, waarbij

het eigen denken flink onder de loep wordt genomen is een

verrijking, maar ook een interessante uitdaging. Dit resulteerde bij

Jacqueline in de vraag of er ook iets zou bestaan als filosofische

gespreksvoering. Dit leek haar een interessante aanvulling op

haar gesprekken vanuit haar rol als vertrouwenspersoon. Uit

navraag en onderzoek bleek dit inderdaad het geval te zijn.

Filosofische Praktijk

Dat leidde er uiteindelijk toe dat ze aantal modules filosofie

ging volgen aan de Open Universiteit en zich inschreef voor de

beroepsopleiding Filosofisch Practicus aan de Internationale

School voor Wijsbegeerte (ISVW). Gesprekken met een

filosofisch practicus gaan niet alleen over levensvragen, maar ook

over alledaagse situaties. “Als we problemen of (levens)vragen

hebben, kunnen we soms vast komen te zitten en belanden we in

het denken in cirkels. Het lukt dan niet meer om los te komen van

ons bestaande perspectief”, volgens Jacqueline. “Een filosofisch

dialoog kan dat doorbreken. In een dergelijke dialoog is er ruimte

om de vraag of situatie vanuit een andere, vaak verrassende,

kant te bekijken.” Begrijpelijk dat dit het nodige denkwerk vergt

en dat je het soms ook even niet meer weet. Doorgaans wordt

‘het niet weten’ minder gewaardeerd in de samenleving. In de

spreekkamer van de filosofisch practicus is dat juist niet zo. Door

het ‘niet weten’ kan er met behulp van de juiste vragen een open

en grenzeloos onderzoek gestart worden naar de ingebrachte

situatie. Hierdoor kun je de zaken door een andere bril gaan zien

en worden cirkels doorbroken.

Vaak komen mensen al met een aantal concrete vragen. Maar

soms ontstaan deze tijdens het gesprek omdat de kern van de

situatie niet altijd duidelijk is. Aan het eind van het gesprek krijgen

klanten vaak een vraag mee, voortgekomen uit de dialoog.

Hierdoor worden mensen gemotiveerd om verder over de situatie

na te denken. “Je maakt als het ware een reis in je hoofd.”

Filosofen versus therapeuten

Een filosofisch gesprek onderscheidt zich ook duidelijk van een

therapeutische sessie. Stel je voor dat je nu wel tevreden bent

met je bestaan, maar dat je bang bent dat je die tevredenheid

op termijn zou kunnen verliezen. Een therapeut zou dan kunnen

vragen wat maakt dat je daar zo mee bezig bent. De filosoof

zal eerder vragen wat tevredenheid betekent. Die zal samen met

jou zoeken naar de betekenis van een bepaald begrip. Soms zal

dan blijken dat een probleem helemaal geen probleem is. Bij een

therapeut zal het in principe gaan om probleemoplossing. Bij de

filosoof hoeft dat niet per se; het gaat erom dat je aan het denken

wordt gezet. Hierdoor krijg je vaak een andere kijk op de situatie,

waardoor, als bijvangst, zich soms ook mooie oplossingen

voordoen.

Inmiddels (in 2019) is Jacqueline haar eigen Filosofische Praktijk

gestart. Doorgaans gaat het om individuele gesprekken, maar

ze biedt ook thematische dialoogsessies met meerdere mensen

aan. Deze sessies kunnen gaan over specifieke maatschappelijke

thema’s, zoals de betekenis van vrijheid, bijvoorbeeld naar

aanleiding van Bevrijdingsdag, maar groepen kunnen zelf

ook te bespreken thema’s aandragen. Dit maakt het geschikt

voor particulieren, maar ook voor bedrijven en organisaties.

Geïnteresseerden kunnen informatie over haar praktijk vinden

op haar website www.nieuweschoolweg.nl

Het kan weer!!!

Boek een vakantie bij Reisburo Zuidlaren

Het kan weer!!!

Boek een vakantie bij Reisburo Zuidlaren

Bij ons Bij kunt ons u o.a. kunt terecht u o.a. voor terecht vliegreizen voor met/zonder vliegreizen accommodatie, met/zonder stedentrips,

huwelijksreizen, skivakanties, groepsreizen, single-vakanties, autovakanties, bus- en

accommodatie, stedentrips, huwelijksreizen, skivakanties,

bootreizen, cruises, maatwerk, fly & drives, avontuurlijke reizen, actieve vakanties,

groepsreizen, groepsaccommodaties, single-vakanties, weekendjes autovakanties, weg! bus- en

bootreizen, cruises, maatwerk, fly & drives, avontuurlijke reizen,

actieve vakanties, Kom groepsaccommodaties, langs op ons kantoor in Zuidlaren weekendjes weg!

Kijk op onze website: www.reisburozuidlaren.nl

Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren

Kijk op onze website: www.reisburozuidlaren.nl

Reisburo Zuidlaren, Marktstraat 9, 9471 AA Zuidlaren

T 050-4095923 M info@reisburozuidlaren.nl

Reisburo Zuidlaren, Marktstraat 9, 9471 AA Zuidlaren

T 050-4095923 M info@reisburozuidlaren.nl

2

Glimmer’lei - april 2021


Buitenschool krijgt een nieuwe oude jas

Op zaterdagochtend wandel ik door Appelbergen richting de voormalige Buitenschool aan de rand van ons dorp. Tijdens de

culinaire wandeling zijn velen van jullie hier ook langsgelopen. Bij die wandeling hoorde ik meerdere malen de vraag wat er

eigenlijk allemaal gaat gebeuren op die plek. Tijd voor een ontmoeting.

Door Marjolein Dresden-Hommes

Zodra ik het terrein op loop word ik begroet door een blaffende

hond en spelende kinderen. Sofie tref ik in de moestuin en ik word

hartelijk ontvangen. Sofie en haar man Volken nodigen mij uit

voor een kop thee in hun woning, de gymzaal van de voormalige

Buitenschool.

De Buitenschool werd in

1953 volgens het ‘Groninger

Scholentype’ gebouwd en werd

na de opening in november

1954 gebruikt voor chronisch

zieke kinderen. De architect,

Jaap Wilhelm, werd met name

bekend door deze typische

schoolarchitectuur. Zoals bij de

Buitenschool in ons dorp nog

goed te zien is, kenmerkten deze

scholen zich door aparte lokalen

met een eigen buiteningang en

toiletgroep. Op de plattegrond

is te zien dat ieder lokaal hier ook een eigen buitenlokaal had

waar zoveel mogelijk werd lesgegeven. Hiervoor was een apart

schuurtje gebouwd voor de meubels en materialen. Eén hiervan

is in Glimmen nog blijven staan. De vijf lokalen zijn nog zo

goed als volledig bewaard gebleven. De architect had duidelijk

een visie op onderwijs die terug te zien is in deze indeling. Het

bijzondere is, dat we nu in het onderwijs zien dat juist deze visie

terug lijkt te komen. Veel openheid, licht, frisse lucht, ruimte en

contact met de omgeving en de natuur.

Sofie, ondernemer in de horeca, en Volken, ondernemer in de

creatieve sector, kwamen eind 2015 door toeval op deze plek in

Glimmen terecht. Zij konden hier tijdelijk wonen tot het gebouw

een nieuwe functie zou krijgen. Al snel daarna ontwikkelden

zij samen met een ander stel, ook beide ondernemers, mooie

plannen voor deze locatie ten behoeve van een pitch bij de

toenmalige gemeente Haren. Hun plan won in februari 2016

uit vele inzendingen met de volgende lovende woorden van

de jury: ‘Het meest bruisende plan met een stevige financiële

onderbouwing en een bundeling van creativiteit.’ Een plan met

als uitgangspunt een natuurlijke, zelfvoorzienende woon- en

werkplek met een open, sociaal karakter.

Dat plan van ruim vijf jaar geleden wordt zeer binnenkort ook

echt uitgevoerd. Er is een lange weg afgelegd om onder andere

de bestemming van de plek aan te passen en om te voldoen aan

alle regels en afspraken die bij het plan horen.

Het originele gebouw, inmiddels uitgeroepen tot monument, zal

volledig gerestaureerd worden en het terrein wordt grotendeels

weer teruggebracht naar het idee van het originele ontwerp.

Sofie en Volken vertellen dat de Buitenschool uniek is als het

gaat om hoeveel er bewaard is gebleven. Het oude amfitheater,

de moestuin en vele andere details willen de ondernemers

allemaal terugbrengen volgens de originele tekeningen en een

functie geven in het nu.

Er komen zes levensbestendige woningen, waarbij het idee is dat

alle generaties hier kunnen wonen en samenleven. “Wij zijn geen

woongroep ofzo, we hebben allemaal ons eigen huis en eten

niet per se samen. We vormen een soort mini dorp en hebben

zelfs onze eigen opa en oma in dit

dorpje.” Het idee is dat het mini

dorp, als een soort klein utopia, zo

goed als zelfvoorzienend zal zijn

en voor het overige gebruik maakt

van lokale ondernemers.

De vier ondernemers willen

zoveel mogelijk samenwerken

met anderen uit de omgeving

om samen iets moois van deze

unieke plek te maken waar zoveel

mogelijk mensen van mee kunnen

genieten. “Eigenlijk is bijna alles

mogelijk. We willen graag dat dit

gebied een plek is waar mensen elkaar zowel zakelijk als in hun

vrije tijd ontmoeten. Alle ideeën zijn welkom”, vertelt Volken.

De oude schoollokalen worden de zakelijke en publiekelijke

afdeling van het terrein. Er komt een biologisch restaurant met

voornamelijk vegetarisch en veganistisch eten. Het vlees wat er

wel geserveerd wordt komt van de biologische slager. Daarnaast

komt er een grote keuken voor het restaurant waar ook workshops

gegeven gaan worden. De andere twee lokalen worden ruimtes

voor lezingen, vergaderingen, workshops en allerlei andere

vormen van groepsactiviteiten die dus gehuurd kunnen worden.

De verbouwingen en restauraties worden gedaan volgens het

principe van circulair bouwen. Voor de bouw wordt dus gebruik

gemaakt van hergebruikte materialen en het hele complex wordt

maximaal geïsoleerd en verduurzaamd.

Sofie vertelt dat er vergaande plannen zijn om een kleine school

te starten op het terrein. Hierover kunnen wij u in de volgende lei

meer vertellen, dus wordt vervolgd!

Voor meer informatie over de plannen en om de vorderingen bij

te kunnen houden, kunt u de website in de gaten houden; www.

debuitenschool.nl.

Glimmer’lei - april 2021

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - april 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

23 mei 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse Pinksteren met Avondmaal

mmv vrijwilligerskoor

30 mei 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse Trinitatis

6 juni 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse

13 juni 10.00 uur Bartholomeuskerk Ds. Ros Fortuin

20 juni 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. Ros Fortuin mmv de cantorij

27 juni 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Drs. K. Oosterhuis

alle diensten zijn

via Kerkomroep.nl

en locatie Glimmen

te beluisteren

Steun de lokale ondernemers!

Daphne de Haan & Willem

Riemens (Bistro Heerlijk)

Onder het motto “alle kleine beetjes helpen” probeert de

Glimmer’lei onze lokale ondernemers tot steun te zijn in deze

b(iz)arre tijden. Bij lokale ondernemers denken we natuurlijk

eerst aan de winkels en bedrijven in ons eigen dorp maar

soms moet je even iets verder kijken. Glimmen heeft natuurlijk

ook ondernemende inwoners met een bedrijf in Haren, Eelde

of Noordlaren. Wist u bijvoorbeeld dat de eigenaren van Bistro

Heerlijk aan de Eikenweg wonen? We hebben het over Daphne

de Haan en Willem Riemens. In maart 2017 openden zij hun zaak

‘Bistro Heerlijk’ aan het Eemke van der Veenpad in het centrum

van Haren. Daphne en Willem wonen met hun zoon Bo (5) en

dochter Saar (1) sinds anderhalf jaar in ons dorp. Het huis dat

ze kochten, was jaren verhuurd geweest en daardoor wel echt

aan een opfrisbeurt toe. Na de stevige opknapbeurt voldoet het

nu aan al hun wensen en de familie geniet in de schaarse vrije

tijd, volop van de groene omgeving. Bo gaat natuurlijk naar de

basisschool en voetbalt bij VV Glimmen. Hij heeft het erg naar zijn

zin op het voetvalveld en leert spelenderwijs leeftijdsgenootjes in

Glimmen kennen. Nog even terug naar Bistro Heerlijk; Normaal

gesproken kunt u daar van maandag t/m zaterdag terecht voor

een heerlijke lunch of diner. Willem is sommelier (= wijnexpert)

en dat zorgt voor een goede wijnkaart. Op dit moment gelden

natuurlijk nog de corona maatregelen waardoor alleen het terras

gebruikt kan worden. Maar voorlopig kunt u ook online bestellen

en de gerechten gratis thuis laten bezorgen. Voor meer (actuele)

informatie kunt u terecht op de website. We hopen voor Daphne

en Willem dat er snel zonniger tijden aanbreken!

Festival Appelbergen in de

wachtkamer

Het artikel in de vorige Glimmer’lei heeft ertoe geleid dat

we inmiddels genoeg artiesten hebben voor een gevarieerd

programma. Het belooft een boeiende avond te worden, overgoten

met een Gronings sausje. Want bijna elke band / artiest doet iets

met het Gronings en dat was de bedoeling. We sluiten de avond

af met een passende band die zeker voor een prachtige sfeer zal

zorgen!! Maar…… hoewel het festival dus voor wat betreft inhoud

en organisatie al behoorlijk in de steigers staat hebben we nog

geen vergunning gekregen. De gemeente Groningen volgt de

landelijke richtlijnen en dat betekent dat er nog geen groen licht

is voor zo’n evenement. We zitten dus nog in de wachtkamer

en duimen voor een verruiming van de regels. Zodra hierover

meer bekend is zullen wij dit bekend maken via onze site en

Instagram. Ook via deze kanalen kan een ieder straks lezen hoe

de kaartverkoop wordt geregeld. Omdat onze vaste afhaalplek

Flora & Fauna inmiddels uit ons dorp is verdwenen zal het geheel

nu digitaal gaan.

Dus laten we hopen dat de datum vrijdag 27 augustus 2021 nu

nog met potlood maar straks met pen en een uitroepteken in

ieders agenda zal komen.

Namens het bestuur, Jaap Bakker

Glimmer’lei - april 2021 5


De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt ook in Glimmen op afspraak!

Markeweg 17, Glimmen (Dorpshuis)

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Landgoed Glimmen wordt

hersteld, althans het groen

De manier waarop Landschapsbeheer Groningen haar

projecten in Haren, Groningen en Glimmen aankondigde

was wel wat misleidend. De term landgoed roept associaties

op met gebouwen en die worden helemaal niet hersteld. Het

gaat om het groene gebied er omheen.

Landschapsbeheer Groningen gaat in het kader van het project

Groene Parels van het Noorden het groene gebied rond drie

landgoederen in de gemeente Groningen herstellen. Het gaat

om landgoed Groenestein in de stad Groningen, De Oude

Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen. Het zal

nog wel geruime tijd duren voordat er in Glimmen rond Huis te

Glimmen kan worden begonnen met het werk.

Informatie geven

Landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met het omliggende

landschap. Het doel van dit project is het herkenbaar en beleefbaar

maken van deze landgoederen. Landschapsstructuren worden

weer meer zichtbaar en het gebied wordt recreatief aantrekkelijker

gemaakt. Het project levert hiermee een bijdrage aan de ruimtelijke

kwaliteit en de leesbaarheid van het landschap. De precieze

werkzaamheden zijn nog niet bekend, de bestaande plannen

en ideeën over het herstel van het groen worden aangevuld met

wensen van omwonenden. De overleggen met alle betrokken

partijen resulteren in plannen voor de herstelwerkzaamheden op

de deelnemende landgoederen en buitenplaatsen. De plannen

worden in overleg met de provincie Groningen en de eigenaren

van de landgoederen vastgesteld.

Routebureau Groningen zal door middel van een aantal

thematische fiets- en wandelroutes landgoederen en

buitenplaatsen letterlijk met elkaar verbinden. Hierdoor wordt een

stuk historie van de regio beleefbaar gemaakt. De routes worden

beschikbaar gesteld via www.landschapsbeheergroningen.nl

en www.routesingroningen.nl waar de routes als GPX en PDF

gedownload kunnen worden.

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

6

Glimmer’lei - april 2021


Bouw Educatief centrum in Voedselbos te Glimmen

Nog dit jaar willen we van start met fase 1 van de bouw van een educatief centrum in Glimmen. De vergunning is op zak, en we

staan te popelen om te beginnen. Maar eerst moet de financiering van € 72.000 rond zijn. De bomenactie heeft het voedselbos

een mooi startkapitaal opgeleverd, en nu werven wij fondsen voor het ontbrekende bedrag. Dat mag een bijdrage in geld zijn,

maar ook in natura in de vorm van bouwmaterialen. Door de unieke, 100% circulaire bouwmethode DNA gaan we onder leiding

van een professional zelf bouwen.

In fase 1 wordt de kelder, de fundering en

het schuurgedeelte neergezet. Hiervoor

is materiaal nodig zoals betontegels,

zand en betonnen funderingsplaten. En

hout, plaatmateriaal en stro voor vloer-,

plafond- en wanddelen. Daarnaast is

er ook geld nodig voor de professionele

begeleiding en de scholing. Wil jij ook

dat er in Voedselbos te Glimmen een

educatief centrum komt waar je kennis

en inspiratie kunt opdoen over het op

gezonde wijze omgaan met voeding en

natuur? Sponsor ons dan op https://www.

voedselbosglimmen.nl/bouwproject/ of

mail naar contact@voedselbosglimmen.

nl als je ideeën hebt over een bijdrage in

natura in de vorm van materialen.

Het bouwen vindt plaats volgens ‘De Nieuwe Aanpak’ (DNA), een

100% circulaire bouwwijze ontwikkeld door Maarten Wiersma van

ABC2C. DNA werkt net als de natuur met cellen die als lego aan

elkaar te schakelen zijn en ook weer uit elkaar kunnen worden

gehaald. Daardoor kunnen alle onderdelen opnieuw worden

gebruikt. Deze bouwmethode is zo gemakkelijk overdraagbaar,

dat iedereen die een beetje handig is, het na een scholing, zelf

kan leren. Doordat er wordt gebouwd met cellen van een vaste

maat, kunnen mensen ook zelf heel gemakkelijk ontwerpen. Dat

maakt een dure architect overbodig.

Na fase 1 gaan we verder met fase 2. Hierin worden vijf cellen

gebouwd, waarin de groepsruimte, de keuken en het sanitair

komen. Fase 3 is de afbouwfase, waarin de droogzolder en de

zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Meer weten over Voedselbos te Glimmen, het nieuw te bouwen

educatieve centrum en onze activiteiten?

Kijk dan op www.voedselbosglimmen.nl

Oproep!

Het Voedselbos zoekt

stoep- en grindtegels

Elders in dit nummer heeft u kunnen lezen dat het Voedselbos is

begonnen met de voorbereidingen voor het bouwen van een heel

bijzonder educatief centrum op het terrein aan de Meentweg. Op

termijn kan iedereen hiervan de vruchten plukken in de vorm van

rondleidingen, cursussen en proeverijen. Op dit moment kunt u

het Voedselbos helpen door materiaal dat u over heeft, bij ze af te

leveren. U bent het dan kwijt en zij zijn er erg blij mee!

Op vrijdag 14 mei, zaterdag 15 mei en zaterdag 22 mei tussen

14:00 en 17:00 (na overleg), kunt u de volgende materialen

brengen:

1. Stoeptegels van 30 x 30 voor de fundering; (150 stuks nodig)

2. Beton/grindtegels van 50 x 50 (5cm dik) voor de fundering; (96

stuks nodig)

3. Grote stukken bruin karton voor het afdekken van onkruid in

het voedselbos.

Wel graag eerst bellen met Madeleine op 06-33 763 463

Glimmer’lei - april 2021 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - april 2021


Culinaire wandeling groot

succes

Op zondag 25 april organiseerden wij de eerste culinaire wandeling

in ons dorp. De hoeveelheid aanmeldingen heeft werkelijk al onze

verwachtingen overtroffen! Ze stroomden binnen, zelfs nog op de

bewuste zondag net voor aanvang! Met bijna 100 volwassenen

en ruim 50 kinderen is de hele zondagmiddag dapper gestapt.

Ook de weergoden waren ons goed gezind.

De zeven culinaire stops hadden verrukkelijke dingen voor

iedereen klaargemaakt, wat voor een heerlijke wandeling heeft

gezorgd. Bij Kue Ollys en Huda aan de Kastanjelaan, Stoet aan

de Rijksstraatweg, De Groenenberg aan de Markeweg, in het

bos bij Paviljoen Appèlbergen, aan de rand van Noordlaren bij

De Blankehoeve en aan de Zuidlaarderweg bij de Kastanjehoeve

was telkens iets anders te smullen. Lunch en avondeten in één!

De wandeling was ruim 7 kilometer, met de mogelijkheid deze in

te korten tot 5. Beide routes zijn door heel veel mensen gelopen.

Na deze wandeling hebben we als redactie veelvuldig de vraag

gekregen of dit een vervolg krijgt. Wat ons betreft was het in ieder

geval een enorm succes, dus we sluiten een vervolg niet uit.

Bedankt allemaal voor deze gezellige dag!

Glimmer’lei - april 2021 9


Hoe is het nu met Emy Norder?

Hoe een Glimmense haar thuis vond in België

Opgegroeid in Glimmen, ze ging naar OBS de Meent en maakte volop deel uit van het dorpse leven: Emy Norder (31). Ze heeft

Glimmense roots, maar sinds 2011 heeft ze haar nieuwe 'thuis' in België. Ze ging 'op kot' wonen. Hoe zit dat?

Door Hein Bloemink

Voor haar studie Restauratie (van schilderijen) aan de universiteit

van Antwerpen vertrok Emy uit ons dorp. Ze moest echter het

eerste jaar uitgerekend in Zwolle naar een

voorbereidende MBO (CIBAP) waar ze

zich als als 21-jarige moest onderwerpen

aan een streng regime alsof ze vijftien

was. Emy: "Dat was best heel erg raar

omdat het was alsof je op een hele strenge

middelbare school zat, ik was 21 en moest

briefjes inleveren van mijn ouders dat ik

buiten de school mocht lunchen, haha. Je

moest daar altijd een agenda bij je hebben

en die moest ingevuld worden door de

leraren, elke week moest ook ondertekend

worden door je ouders. Dat was mijn eerste

kennismaking met België en ik vond het heel

erg streng. Ik woonde ‘op kot’ (op kamers,

red.) met een vriendin van mij in het centrum van Antwerpen. Wij

misten voornamelijk de Nederlandse supermarkten, ook omdat

boodschappen in Nederland veel goedkoper waren, maar in het

eerste jaar kwam er een Albert Heijn en wij waren in de zevende

hemel met onze ‘normale’ boodschappen."

Liefde en wafels

Emy had een studentenbaan in het beroemde Sportpaleis

Antwerpen, waar ze wafels bakte tijdens evenementen. Daar

ontmoette zij haar vriend Thijs Heyrman. Emy: "Hij kwam daar

spelen met een Schotse band. Ik had vaak problemen dat

mensen mij niet verstonden door het rumoer in de grote hal, Thijs

heeft mij op z’n Antwerps leren zeggen ‘das drei euro joeng’,

verder dan dat ben ik nooit gekomen met mijn Vlaamse accent.

Het mooiste was dat ze mij dan wel verstonden." Niet lang

daarna verhuisde ze samen met Thijs naar zijn geboortedorp,

buiten de stad. "De mensen waren daar heel erg gesloten. Als

je hoi tegen ze zei, zoals wij in Glimmen doen, dan keken ze je

alleen maar aan zonder iets te zeggen", zegt Emy. "Maar als je de

mensen eenmaal leerde kennen waren ze vaak wel vriendelijk,

je moest gewoon niet te spontaan overkomen. Nog iets wat ik,

en mijn familie, heel erg raar vinden is dat alle huizen standaard

de gordijnen dicht hebben. Nergens kan je naar binnen kijken.

Overdag zijn er dunne gordijnen voor de ramen en 's avonds

doen ze de rolluiken (blaffeturen) dicht."

Mama Emy

Emy is inmiddels moeder: "Toen mijn eerste dochter werd geboren

(in België is dat altijd in het ziekenhuis) moesten we vier dagen

in het ziekenhuis blijven. We kregen van de zorgverzekering

‘ziekenkas’, een geboortepremie van ongeveer €1000,- dat is

normaal daar." Inmiddels woont Emy met haar gezinnetje in een

huis met een tuin in Kruibeke. "Mensen in Kruibeke zeggen zelfs

hoi tegen je op straat! Als we naar de stad Antwerpen (‘t stad)

willen, dan nemen we de waterbus over de Schelde, een retourtje

voor €5." Vier maanden geleden werd haar tweede dochter Enna

geboren. Emy werkt nu thuis en bouwt

websites voor het bedrijf van haar vader

(www.totalcomputerservice.nl). Daarnaast

neemt ze soms ook restauratieopdrachten

aan.

Denkend aan Glimmen

Tja, en natuurlijk denkt ze nog vaak aan

Glimmen. "Het meeste mis ik mijn familie,

de bossen in Glimmen (de polder van

Kruibeke is toch niet hetzelfde) en hoe open

en vriendelijk de mensen zijn in Glimmen.

Maar ik vind het hier ook allemaal heerlijk,

de waterbus, het Belgische gerecht ‘gekapt

met krieken’ (gehaktbrood met kersen),

Bomma en Peter, en natuurlijk de heerlijke stilte op zondag,

omdat niemand dan elektrische machines mag gebruiken."

Medische keuring

Ik moest voor de medische keuring. En dan weet ik al van

tevoren dat ze beginnen te zeuren over roken en alcohol, ik was

voorbereid. Bij binnenkomst in een potje plassen, bloeddruk

opgemeten en een oogtest. Alles was goed en daar kwam de

bekende vraag. Rookt u en hoeveel alcohol drinkt u? Mijn

antwoord was; wat is veel volgens u? Eén krat bier in de week vind

ik veel zei hij. Ach, dat dat vind ik niet veel was mijn antwoord.

Daarna kwam het bekende antwoord, stop met roken en drinken!

Ik had me voorbereid en zei; weet u hoe oud de uitvinder van

de loopband is geworden? Hij stierf op 54 jarige leeftijd. De

uitvinder van gymnastiek op 57 jarige leeftijd. Wereldkampioen

bodybuilding op 41 jarige leeftijd. De beste voetballer Maradonna

werd maar 60. James Fuller Fix die de hardloopsport populair

maakte stierf op 52 jarige leeftijd aan een hartaanval tijden het

joggen. De arts werd steeds stiller en ik ging door, de uitvinder

van het merk Nutella werd 88, de sigarettenmaker Winston werd

102. De uitvinder van opium stierf op 116 jarige leeftijd bij een

aardbeving nota bene. Hoe komen jullie artsen tot de conclusie

dat lichaamsbeweging het leven langer maakt? Een konijn springt

altijd op en neer, maar leeft maar twee jaar en de schildpad die

helemaal niet traint leeft minstens 100 jaar. Daar had de arts niets

tegen in te brengen, en voordat ik weer naar huis terugkeerde gaf

ik hem nog even advies. Kerel rust, ontspan, blijf koel, eet en

drink en vooral geniet van het leven want voor dat je het weet is

het voorbij.

Een genietende Berend.

10

Glimmer’lei - april 2021


Ieder jaar organiseert het Oranjefonds een NL Doet dag in

maart. Vanwege het coronavirus is besloten om de grootste

vrijwilligersactie van Nederland dit jaar te verplaatsen naar 28 en

29 mei. Ook in Glimmen doen we dit jaar weer mee en wordt de

dag verplaatst naar zaterdag 29 mei!

Het dorpshuis is lange tijd dicht geweest, maar er moet toch veel

gebeuren om straks na de zomer weer fris van start te gaan.

Kleine en grote klussen, wat extra schoonmaakwerk, een plint

geverfd of een lamp opgehangen. Genoeg te doen. Voor ons

reden om deze dag te organiseren. We willen er een gezellige

‘’doedag’’ van maken.

Voor de koffie en lunch wordt gezorgd.

We nodigen u/jou uit om mee te doen en je op te geven via

oranjefonds.nl of even te bellen.

Frederiek Reitsma 06-14906340

Miep Romkes 06-47005266

NLDOET

Waar of niet waar?

Exotische vogels nu ook in

Glimmen

Sensationeel nieuws voor de vogelspotters onder ons: Het

Dagblad van het Noorden van 14 mei meldde dat er een wilde

flamingo gespot was in de Onlanden. Normaal gesproken

komen dat soort vogels alleen voor in warmere contreien,

zoals in Afrika, het Caribisch gebied of Zuid-Europa. Maar

inmiddels zijn ze ook al in Duitsland gesignaleerd. Ze lijken

ze steeds verder op te rukken naar het noorden.

Inmiddels hebben enkele

exotische vogels ook

Glimmen weten te vinden.

Onlangs is bijvoorbeeld een

blauwe pauw aangetroffen

op een dak in de

Beukenlaan. Nu gebruiken

pauwen doorgaans hun

vleugels voornamelijk om indruk te maken op de vrouwtjes;

vliegen kunnen ze nauwelijks. Maar dit exemplaar moet van verre

gekomen zijn, want er zijn, voor zover bekend, geen pauwen

vermist in de nabije omgeving. En een echte hoogvlieger is het

ook, anders was hij niet op een dak gaan zitten. Wie weet weten

binnenkort nog veel meer bont gevederde vrienden ons dorp te

bereiken. Kortgeleden streek er ook al een parmantige parkiet

neer in een boom aan de Oude Boerenweg.

Pauwen komen in het wild alleen voor in tropisch Azië en ook

parkieten komen oorspronkelijk uit warme landen. Wie weet zijn

deze vogels door de opwarming van de aarde inmiddels ook

in noordelijker gebieden verzeild geraakt. Maar dan zijn ze dit

voorjaar helaas wel van een koude kermis thuisgekomen.

Swinging sixties en seventies op

het terras van de Groenenberg

Dorpshuis de Groenenberg en Plaatselijk Belang Glimmen

hebben het plan opgevat om c.a 3 x per jaar op zondagen een

muziekmiddag te organiseren op het terras van de Groenenberg.

Voor elk wat wils, maar met nadruk op de swinging sixties en

seventies. Voor kinderopvang wordt gezorgd. De eerste keer

staat gepland voor 19 september van 14.30 - 17.00 uur.

Nadere informatie over dit bijzondere initiatief volgt in ons juninummer.

Glimmer’lei - april 2021 11


NIEUWS van

Plaatselijk Belang Glimmen

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

Bestuurswijzigingen

blijven we werken aan het

We Op kunnen 13 april terugkijken 2021 op heeft een geslaagde algemene decembermaand. ledenvergadering verbeteren van (ALV) alles plaatsgevonden, wat

vanwege de

Veel coronamaatregelen feestelijke kerstbijeenkomsten opnieuw digitaal. in een door Henk een Berends, paar De Groenenberg penningmeester, betreft. heeft na 8 jaar en Sietske

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Mulder, algemeen bestuurslid, na 5 jaar afscheid In genomen mijn vorige van bericht het bestuur. Henk Niemeijer is

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

benoemd als waarnemend Sylvesterloop penningmeester. (zie foto). bezig zijn de akoestiek te

Volgens de organisatie verbeteren en met name

Het bestuur van de Vereniging deden Plaatselijk dit jaar Belang meer Glimmen het bargedeelte ziet gezelliger er nu als volgt uit:

Voorzitter:

mensen Iris Michel-van mee dan der ooit: Molen te maken. De benodigde

487 mannen, vrouwen en

Vice-voorzitter:

Jan Folkert Eisses maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Penningmeester:

Het Henk nieuwe Niemeijer jaar (waarnemend)

is de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

Secretaris:

inmiddels Herrick Poelman begonnen. Het vooral bijhouden – van onze website.

Algemeen bestuurslid: startte Henk Niemeijer, in oudejaarsnacht Jan Hendrik Het Vrijdagavondcafé Jansen gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en Nieuw keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

Het bestuur is op zoek naar een penningmeester en moet een men algemeen zich van bestuurslid. tevoren opgeven Heb via je een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die belangstelling doorging tot voor een uur een of rol 5! in Op het 8 bestuur, januari is dan er een vernemen emailadres: we vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. dat graag via:

Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke info@pb-glimmen.nl. Nieuwjaarsreceptie Eén van geweest ons benaderen van besturen in persoon buffet verzorgd. kan natuurlijk Een kleine ook. wijziging: Wouter Zunneberg

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking Concretisering met het Dorpsvisie:

Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

samenwerking in thematische werkgroepen heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Tijdens de Miriam ALV is en voorgesteld Malko spraken om kort rondom namens hun de thema’s We hebben van een de vervanging Dorpsvisie gevonden: werkgroepen op 29 januari in zal het er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen leven bestuur, te roepen. waarbij Daarin Malko een wordt terugblik vanuit hield Plaatselijk en onze Belang gehouden Glimmen worden via en de wekelijkse andere lokale nieuwsbrief, organisaties dan kunt u

nieuwe samengewerkt voorzitter, Jan en Hommes, kunnen voorstelde betrokken die Glimmenaren vervolgens zich aanschuiven. daarvoor aanmelden. Ook de gemeente Groningen

iets neemt vertelde op uitnodiging over de deel aan overleggen of bijeenkomsten. Nog kleine wijziging: Het gaat we om hebben de volgende ideeënbus vijf

toekomst. Het was

werkgroepen: Dorpsleven, Leefbaarheid, Natuur & weggedaan. Landschap, Die Sport werd niet & Recreatie gebruikt. Wat en wel Verkeer. goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig was de periode

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van Werkgroepen

ijzelgladde wegen Bestuursleden Plaatselijk Belang Glimmen

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net Dorpsleven achter de rug....

Jan-Hendrik, Jan we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder Leefbaarheid was er op Iris, Jan

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

Natuur & Landschap Herrick, Jan-Hendrik we u hierover.

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de Sport agenda & Recreatie stonden het Jan-Hendrik, Herrick

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren Verkeer over de stand en gang Iris, van Henk zaken, bespreken emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het Lijkt voorstellen het je leuk van om onze mee nieuwe te denken voorzitter. over We een zijn van als deze Namens thema’s het bestuur, en zo bij te dragen aan ons prachtige

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

dorp, laat het ons weten! Als je graag wil weten met Cilly welke Kramer-Clobus onderwerpen de werkgroepen zich gaan

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen bezighouden, versterken. lees Op het dan moment de uitgebreide dat ik dit schrijf, toelichting moet op www.pb-glimmen.nl/mei2021.

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

kan Langer ik dus zelfstandig nog niets melden. thuis wonen?

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na Plaatselijk alle feestelijkheden Belang Glimmen extra is bijzondere door gemeente activiteiten Groningen Maandag 15 februari uitgenodigd a.s. in het voor Dorpshuis een “digitale de Groenenberg. Ronde

tafel bijeenkomst” rondom het herneemt thema langer het gewone zelfstandig Aanvang thuis 20.00 wonen. uur. Vanuit de gemeente is vermeld

leven weer zijn gang.

dat ze zich daarbij richten op In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo de behoefte ook voor van ouderen De ten aanzien van ontmoeting zingeving. De

bijeenkomst vindt op 10 juni prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. aanstaande plaats In de in aanwezigheid van onder meer wethouder Inge

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

Jongman. Het bestuur ontvangt agenda graag valt ideeën te lezen of concrete mee denken wensen en over te praten dit thema over de uiterlijk toekomst dinsdag van onze

8 juni via info@pb-glimmen.nl dat onder vermelding gebruikelijke van vereniging. werkgroep Leefbaarheid.

Ook zijn verbetersuggesties bijeenkomsten

voor de leefbaarheid weer in

ingepland staan.

Het Glimmen bestuur van altijd de IJsvereniging welkom via Glimmen dit mailadres.

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 20 juni of per 2021 en feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 26

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - april 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!