planprogram-etter høring.pdf

webhotel2.gisline.no

planprogram-etter høring.pdf

ForordHurum kommune påbegynte i 1994 arbeid med reguleringsplan for Verket-området. I førsterunde ble det lagt opp til forholdsvis snevre grenser for masseuttaket som innen kort tid ville hastanset produksjonen. Verket representerer en sand- og grusressurs med stor regionalbetydning og på initiativ fra Buskerud fylkeskommune ble det 2001 innhentet en rapport fraNGU som beskrev videre uttak av masser i et 60 års perspektiv. Ressursene til bådeSvelviksand as og Oslo kommune ble inkludert i rapporten. Dette ble lagt til grunn for det viderearbeid med reguleringsplanen. I planforslaget var det også inkludert en ny utskipningskai motDramstadbukta på nordsiden. Etter innsigelser fra Fylkesmannen og Svelvik kommune blereguleringsarbeidet i 2006 stilt i bero.Ved rullering av arealdelen til kommuneplanen i 2006/2007 ble den nye avgrensning avmasseuttaket på Verket innarbeidet. I forbindelse med høringen kom det på ny varsel ominnsigelser fra Fylkesmannen og Svelvik kommune. Ved den avsluttende behandling avkommuneplanen ble derfor den nye avgrensning av masseuttaket tatt ut og det ble forutsatt atmasseuttaket på Verket skulle behandles i en egen reguleringsplan. Hurum kommunegjenopptar derfor nå reguleringsarbeidet som ble stilt i bero i 2006.I henhold til forskrift om konsekvensutredninger er det utarbeidet forslag til planprogram forarbeidet. Forslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til berørte parter oglegges nå frem for plan- og utviklingsutvalget til godkjennelse.Forslaget til planprogram er utarbeidet av Asplan Viak AS i samarbeid med Svelviksand as ogHurum kommune.Sandvika, 9. November 2011Asplan Viak ASPetter ChristensenSide 3 av 38