Tariffrevisjonen 2006 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no
  • No tags were found...

Tariffrevisjonen 2006 - Fellesforbundet

Øvrige endringer6.1 er gjort mer tydelig hva angår omfangI 7.1 og 7.2 er det tatt inn to nye ansiennitetstillegg, etter 16 og 24 år7.4 er omarbeidet med sikte på enklere behandling og det er gitt de lokaleparter å vurdere om tillegg skal differensieres7.5, 13.2, 13.5.2 og 13.6 er endret til å være bestemmelser som skalhåndteres fullt ut av de lokale parterSatsene i 13.4 er endret fra samlesatser til individuelle satser20.5 (ny): Den enkelte arbeidstaker har rett til å få dokumentert sinrealkompetanse.Bilag 8 Innleie av arbeidstakere, bortsetting av arbeid mv.Bedre bestemmelser mot sosial dumping har vært et av Fellesforbundetshovedkrav i oppgjøret.Overenskomsten har her fått en bestemmelse om at ved bortsetting avarbeid og innleie av arbeidstakere skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgtedokumentere de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder hos underleverandøreneller bemanningsforetaket, når arbeiderne skal arbeide innenoverenskomstens virke- og omfangsområde.Det er her en forutsetning at de lønns- og arbeidsvilkår bedriften blir bedtom å dokumentere er tilstrekkelig anonymisert og ikke strider mot lov. Omvirksomhetens behov, f. eks. konkurranseforhold, tilsier det, kan arbeidsgiverpålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt. Taushets -plikten gjelder ikke i forhold til relevant offentlig myndighet.Bedriften skal videre påse at underleverandører har lovlige arbeidsavtalerog forplikte eventuelle kontraktsmedhjelpere til det samme.Drøftingsplikten er presisert å gjelde på det nivå i FLO avtale ombortsetting av arbeid ønskes inngått.Bilag 9 Generelle krav til kvarter i egne og leide etablissementerBilaget er revidert og forbedretFor øvrig vises det til protokollen fra forhandlingene (vedlegg 2)4


Vedlegg 15


Vedlegg 2PROTOKOLLÅr 2006, 9., 10. og 11. mai ble det avholdt forhandlingsmøte mellomForsvarsdepartementet og Fellesforbundet i sak:Revisjon av Verkstedoverenskomsten for Forsvaret pr. 1. april 2006Til stede:Fra Forsvarsdepartementet:Fra Fellesforbundet:Helge BjørgoBror SondresenMarit EvenstadTor SchwenkeKnut JohansenTor RasmussenBjørn LienTrond EliassenEtter møter og særmøter er partene enige om følgende endringer:§ 1 Protokolltilførsel fjernes. 1 avsnitt.§ 2 Merknad 2: Første avsnitt fjernes.I avsnitt to fjernes FRTV og HATV. Punktum settes ettervirkeområde.§ 5 Minstelønnssatsene økes til som følger;§ 5.1 116,62 og 117,74§ 5.2 111,56 og 112,68§ 5.3 105,36 og 106,48§ 5.15 Ordet merknad utgår. Teksten gis nytt pkt: 5.16.§ 6.1 Tekstendring, understreket:Etter dyktighet, kvalifikasjoner og praksis skal den enkeltearbeidstaker, ved nytilsetting, betales høyere lønn enn minstelønn.Lønnen fastsettes etter nærmere avtale mellom verkstedetsleder og de tillitsvalgte. Hvis den enkelte arbeidstaker mener atdet er urimeligheter til stede, kan saken tas opp til fornyetvurdering innen 9 måneder mellom verkstedets leder og detillitsvalgte. For å fremme en mest mulig objektiv vurdering av7


den enkelte arbeidstaker, skal det ved det enkelte verksted avtalesretningslinjer for fastsettelse av disse tillegg.§ 7.1 Endring i tekst. Lokal lønnstige utvides til 8 trinn med tilleggogså etter 16 og 24 år.§ 7.2 Ny tekst:Ved de tekniske verksteder skal det, som en del av de respektivelokale lønnsavtaler gis et ansiennitetstillegg etter;- 12 års tjeneste på kr 3,- pr. time- 16 års tjeneste på kr 3,- pr. time- 24 års tjeneste på kr 3,- pr. timeVed utbetaling av ovennevnte ansiennitetstillegg legges antall årsom hjelpearbeider/ spesialarbeider/fagarbeider i staten til grunnog den praksis fra privat virksomhet som blir godkjent vedtilsetting ved Forsvarets verksteder.I 12-, 16- og 24-årstillegget inngår læretid i Forsvaret og læretidfor de som blir tilsatt som fagarbeider.§ 7.2 Merknaden fjernes.§ 7.4 Dersom lønnsnivået er skjevt i forhold til sammenlignendebedrifter innen bransjen i distriktet, tas spørsmålet opp til sentraleforhandlinger. Med distriktet forstås det geografiske områdethvor Forsvarets tekniske verksteder konkurrerer om sammearbeidskraft og innen sammenlignende bransjer. Hvilke bedriftersom bør være sammenlignbare skal drøftes med de lokaletillitsvalgte.Dersom det er grunnlag for å differensiere eventuelle tillegg, skaldette drøftes med de lokale tillitsvalgte og det skal tydelig fremgåhva man lokalt går for.Tilstrekkelig tallgrunnlag fra de sammenlignbare bedriftene målegges ved til sentral behandling.Det skal være statistikker fra minst to sammenlignende bedriftersom skal legges til grunn.8


§ 7.5 Endring av tekst:Under henvisning til protokolltilførsel til § 20.1, kan det pågrunnlag av forhandlinger på det enkelte verksted tas opp tilvurdering av de lokale parter om arbeidstakere med spesiellekvalifikasjoner/kunnskaper/ansvar ut over det normale, skalkunne gis særlig tillegg til timefortjenesten. Tilleggets størrelseavtales mellom de lokale parter.De tekniske verkstedenes behov, økonomi og rekrutteringsproblemervil være utslagsgivende.ProtokolltilførselHvem som er å anse som lokal arbeidsgiver fremgår av sentralprotokoll av 010905 mellom Forsvarsstaben og Fellesforbundetvedrørende partsnivået i FLO.§ 11.1 Smusstillegget betales pr. arbeidet time.Tillegget økes til kr 5,64§ 12.2 Større enheter. Tillegget økes til kr 4,61Smuss, lærlinger. Tillegget økes til 11,- pr jobbTungvogn, lærlinger. Tillegget økes til 4,61§ 12.3 Dieselmotor/anleggsmaskiner. Tillegget økes til kr 2,63§ 13.1 Verktøygodtgjøring. Punktet utgår.§ 13.3 Bulldoserkjøring. Tillegget økes til kr 2,63§ 13.4 Kjøring av jetmotor. Tekstendring.Nytt: Den enkelte fagarbeider som står for prøvekjøring avjetmotor i prøvebukk eller flykjørehus, herunder også kontroll avdette, gis et tillegg pr kjørte fly/motor på kr 100,-.§ 13.5.2 Siste setning: ”Lokal protokoll sendes de sentrale parter forgodkjenning” strykes.§ 13.6 Arbeidende formann. Siste setning endres til; Saken skal drøftesmed de tillitsvalgte og det skal settes opp protokoll fradrøftingene.§ 13.8 Risiko. Tillegget økes til kr 4,859


§ 13.9 1. avsnitt. Tillegget økes til kr 38,802. avsnitt. Tillegget økes til kr 36,80§ 15.1 1. avsnitt. ”Jfr gjeldende rammeavtale om arbeidstid i Forsvaret”strykes.§ 15.2 Ordene merknad 1 og merknad 2 strykes. Innholdet i begge blirordinære avsnitt.§ 15.3 Deltidstillegg. Satsen øker fra kr 4,- til kr 4,23§ 16.2e Matpenger. Satsen øker fra kr 65,- til kr 67,-§ 19.1 Tillegget for helkontinuerlig skiftarbeid øker fra kr 30,- til kr31,74§ 20.1d ”opplæringsrådet for mekaniske ---" endres til ”faglig råd forteknikk og industriell produksjon”.§ 20.5 (ny) Den enkelte arbeidstaker har rett til å få dokumentert sinrealkompetanse.§ 21.1 Strykes.§ 21.2 Utgår. Står i § 22.§ 21.5 Protokolltilførsel utgår.§ 22 Avsnitt som omhandler FVAMU endres til dagens situasjon.§ 26 Endres i tråd med tidligere praksis.Bilag 1-7Oppdateres iht endringer i privat sektor.Bilag 8Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m.Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen skal væreattraktiv og seriøs, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hosunderleverandører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Partene er opptatt avå hindre ”sosial dumping” og at de utfordringene et internasjonalt marked10


og fri bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører,behandles på en god måte, og i tråd med norsk lov- og avtaleverk oginternasjonalt regelverk.1. Innleie av arbeidstakereSå tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie innarbeidstakere i henhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven kap. 14(se §§ 14-12 og 14-13), skal omfang og behov drøftes med detillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen § 9-3 – 9-6.1.2 Avtale om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifterOrganisasjonene anbefaler at bedriftene avtaler retningslinjer omarbeidsleie bedriftene imellom for å møte produksjonsmessigesvingninger og motvirke oppsigelser og permitteringer. Det forutsettesat arbeidsleien er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-13samt øvrige lover og avtaler. Slike avtaler opprettes i forståelsemed tillitsvalgte.Ved slik innleie skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgtedokumentere lønns-og arbeidsvilkår som er gjeldende hos virksomhetennår innleide arbeidstakere skal arbeide innen VO/Fsvirke - og omfangsområde, jf §§ 1 og 2.1.3 Innleie av arbeidstakere fra bemanningsvirksomheter(vikarbyråer)Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsvirksomheter (vikarbyråer)gjelder arbeids-miljøloven § 14-12. Ved innleie etter§ 14-12 (2 ) skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgtedokumentere lønns-og arbeidsvilkår som er gjeldende hosbemanningsvirksom-heten (vikarbyrået) når innleide arbeidstakereskal arbeide innen VO/Fs virke- og omfangsområde, jf §§ 1 og 2.2. Utsetting av arbeid og entrepriselignende ordningerSå tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale med underleverandørom utsetting av arbeid skal behov og omfang drøftes med de tillitsvalgte,jfr. Hovedavtalen § 9-3 - 9-6.Bedriften har ansvar for å påse at underleverandør bedriften inngåravtale med har arbeidsavtale med sine ansatte i hht forskrift om utsendtearbeidstakere (2005-12-16-1566 § 2). Dersom underleverandør sombedriften har inngått avtale med, benytter seg av under-leverandør må11


denne/disse underleverandører påta seg tilsvarende forpliktelse overforsine ansatte.Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- ogarbeidsvilkår som er gjeldende hos underleverandør når underleverandørsansatte arbeider innen VO/Fs virke- og omfangsområde, jf §§ 1 og2.Ved bedrifter som jevnlig benytter underleverandører oppfordres delokale parter til å utarbeide egne rutiner til bruk i slike sammenhenger.Drøftinger etter denne bestemmelsen skal skje på det nivå avtale omutsetting av arbeid ønskes inngått, jf. protokoll om partsnivå i FLO.3. Personvern og taushetspliktDet er en forutsetning at de lønns- og arbeidsvilkår som bedriften blirbedt om å dokumentere er tilstrekkelig anonymisert og ikke strider motlov. Virksomhetens behov, eksempelvis konkurransemessige forhold,kan tilsi at informasjon ikke bør gis videre. I slike tilfeller kan arbeidsgiverpålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt. Taushetspliktengjelder også etter utløpet av vedkommendes mandatperiode.Det er ingen taushetsplikt i forhold til å gi informasjon videre til relevantoffentlig myndighet.4. Bo- og oppholdsforhold for arbeidstakere ansatt hos underleverandørersom utfører oppdrag i NorgeBedriften skal på anmodning fra tillitsvalgte informere de tillitsvalgteom hvordan det er tilrettelagt for at arbeidstakere ansatt hos underleverandørersom midlertidig utfører arbeid i bedriften har bo- og oppholdsforholdi samsvar med den standard som normalt brukes på oppdragsstedet.5. Bruk av vikarerVikarer, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) b) erstatter navngitte personerfor et bestemt arbeid eller tidsrom.6. Andre forholdI bedrifter som har, eller står i fare for å gå til oppsigelser og permit -teringer vises det i denne sammenheng spesielt til regler om permitteringog oppsigelse i Hovedavtalen kap. VIII, Hovedavtalen § 10 - 4 ogarbeidsmiljøloven kapittel 15.12


Bilag 9 Ny tekst:Generelle krav til kvarter i egne eller leide etablissementerNedenstående spesifikasjon er den nedre grense for kvarterstandard som måoppfylles for at kvarteret kan anses tilfredsstillende.Tilfredsstillende kvarterstandard, jf aml § 4-4 (4), anses som enkeltrom meddusj og toalett på hvert rom. Videre skal rommene være t ilfredsstillendemøblert med seng, stoler, bord/skrivepult og garderobeskap. Rommene skalvære utstyrt med varme og ventilasjon og ha tilfredsstillende belysning.Rommene skal kunne låses og være forsvarlig utført og vedlikeholdt.Enkeltrom skal primært nyttes. Unntaksvis i tilknytning til kurs kandobbeltrom anvendes for kortere perioder (inntil 1 uke ad gangen) når dentotale innkvarteringskapasitet (både sivil og militær innkvartering) for øvriger fullt utnyttet og alternativet vil være at kurs/opplæringskapasiteten ikkeutnyttes effektivt.Ansvaret for anvisning av tilfredsstillende innkvartering påhviler denadministrative myndighet som arrangerer tjenesteoppdraget/beordrerpersonell.Den enkelte avdeling har ansvar for at etablissementer som anvises somkvarter innenfor egen forvaltningsmyndighet, minst oppfyller kravet i dissebestemmelsene.StandardDagens tekst under a, b c, d, e og f.Merknad:Innen 15. mai 2002 skal innkvarteringsstandarden være enkeltrom med dusjog toalett på hvert rom.UnntakVed nedenstående forhold vil personellet ikke ha krav på tilfredsstillendekvarter eller økonomisk kompensasjon dersom utilfredsstillende kvarteranvises.Kvarterstandard under øvelserDet fastsettes ikke minimumskrav til det kvarter som stilles til disposisjonunder programme rte øvelser som på en realistisk måte har til hensikt å øveForsvarets personell i å kunne virke effektivt i en krise eller krigssituasjon,jfr Kgl. Res. Av 17 jun 1977.13


Dette gjelder likevel ikke dersom det er programmert med mer enn tretimers hvile i løpet av et døgn mellom kl 2200 og 0600, der den tilsatte ikkestår til arbeidsgivers disposisjon. I slike tilfeller skal det utbetales engodtgjørelse tilsvarende ulegitimert nattillegg iht Regulativ for reiserinnenlands for statens regning fra trukket 15 %.Sjøforsvarets fartøyerOm bord i Sjøforsvarets fartøyer vil standarden være avhengig av fartøytypemed hensyn til størrelse, komfort, kapasitet med mer. Det skal således ikkefastsettes en generell standard for innkvartering i slike fartøyer når fartøyetoppholder seg i rom sjø. Krav til forsvarlig vedlikehold og renhold skal dogikke fravikes, og der det er kapasitet skal enkeltlugar nyttes.AnnetPartene er enige om at man i tariffperioden nedsetter et partssammensattutvalg for gjennomgå overenskomsten med sikte på å legge frem et forslagtil revidert overenskomst til tariffoppgjøret i 2008. Antallutvalgsmedlemmer fastsettes av de sentrale parter.Oslo, 19. mai 2006Helge Bjørgo (s.)For ForsvarsdepartementetTor Schwenke (s.)For Fellesforbundet14


Tariffrevisjonen 2006StemmeseddelForhandlingsresultat forVerkstedoverenskomsten for forsvaretVerkstedoverenskomsten for forsvaretJeg sier JA til forslaget: qJeg sier NEI til forslaget: q(Stemmeseddelen vil bli forkastet hvis andre meldinger o.l. påføres)36739

More magazines by this user
Similar magazines