Melding om dødsfall - LOfavør

fellesforbundet.no

Melding om dødsfall - LOfavør

SpareBank 1 Livsforsikring ASBoks 778 Sentrum, 0106 OSLOTelefon 21 02 50 50Foretaksregisteret NO 915 651 321Melding om dødsfallHvis dødsfallet skyldes en ulykke, må også side 2fylles ut. Vennligst SKRIV TYDELIG!Husk skifteattest eller erklæring fra skifterettenSkjema sendes til fagforening/forbundfor bekreftelse.SpareBank1 Livsforsikring AS og SpareBank1 Skadeforsikring AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger selskapene innhenter. Administrerende direktør har detdaglige ansvar for behandlingen av registrerte personopplysninger. Det er nødvendig for selskapet å få de opplysninger det ber om for at det skal få behandlet saken.Du har rett til innsyn i hva selskapet har registrert. Du har også rett til å kreve retting av registrerte opplysninger som er uriktige eller ufullstendige.Opplysninger om medlemmet (den en evt. avtale er utstedt på, eller arbeidstaker/medlem hos den som har inngått kollektiv forsikringsavtale)Etternavn/fornavnFødselsdatoPersonnr.AdressePostnr./-stedArbeidsgiver/skole - navn og adresseMedlem av fagforbund/avdelingMedlemsnummer (finnes på LOfavørmedlemskortet)Sivilstand på skadedato/dødsdatougift gift/reg. partnerfraskilt samboerseparert enke/enkemannOpplysninger om medlemmets eventuelle ektefelle/ reg. partner/samboerEtternavn/fornavnFødselsdatoPersonnr.Arbeidsgiver/skole - navn og adresseMedlem av fagforbund/avdelingAvd.nr.Medlemsnr./arbeidsnr.Opplysninger om hvem som er død v/barns død: Fødsels-/dåpsattest/dødsattest innsendes.medlemmetbarnBarnets navn (hvis det er barn som er død)ektefelle/reg. partner samboerFødselsdatoPersonnr.Kun for samboendeJeg bekrefter at jeg(kryss av)Har bodd sammen med avdøde i ekteskapslignende forhold i de siste 2 år (attest fra Folkeregisteret vedlegges).Videre bekrefter jeg at det ikke var noe til hinder for at lovlig ekteskap kunne vært inngått.Har barn med avdøde (attest vedlegges).Samboers underskriftLivsforsikringer, pensjons-/renteforsikringer i SpareBank 1 som antas å komme til anvendelseIndividuelleforsikringerPolisen er utstedt påAvtalenr.KollektiveforsikringerForsikringsavtalen er inngått avInnmeldt datoAvtalenr.Foreningens/Forbundets stempel og forpliktende underskriftKontonr. v/utbetalingSted/datoUnderskriftFødselsdatoPersonnr.Bekreftelse fra fagforening/forbund(Bekreftelse må gis hvis det antas at dødsfallet berettiger til utbetaling i h.h.t. bestemmelsene for Grunnforsikring/LO's fritidsforsikring.)Det bekreftes at medlem nr. ................................................. Avd nr............................................. navn................................................................som ble innmeldt i LO .......................... og i Forbundet .......................... , da ulykken inntraff den.............................................................................Bl. nr. 8007-20. 09.08.1. var tilsluttet ikke tilsluttet Grunnforsikringen. Det er: ikke utbetalt forskudd utbetalt forskudd kr .....................................2. var tilsluttet ikke tilsluttet LO's fritidsforsikring3. Vår forening er: tilsluttet ikke tilsluttet Kollektiv hjemforsikring. Medlemmet har: reservert seg ikke reservert seg fast adr. utenfor NordenSted Dato Foreningens/Forbundets stempel og forpliktende underskriftSide 1VEND!


Denne siden utfylles bare hvis dødsfallet skyldes en ulykke, og det antas at dødsfallet er berettiget til forsikringsytelse fraSpareBank 1 i henhold til ulykkesforsikringsavtale.Ulykkessted, ulykkestidspunkt o.a. forholdUlykkesdatoKlokkeslettOppsto ulykken under utførelseav lønnet arbeid eller anneninntekts givende virksomhet?Oppsto ulykken under organi sertidrettskonkurranse/trening ellerreise til eller fra slik?Var dødsfallet en direkte følgeav trafikkulykke?janeijaneijaneiUlykkessted (adresse ell. annen beskrivelse)Hvis JA, hva slags arbeid/virksomhet?Hvis JA, hva slags idrett?Organisertav bedrifts -idrettslag?Hvis JA, kjøretøyenes reg.nummerOppsto skadenunder direkte reisetil eller fra arbeidet?janeiEr ulykkenmeldt tilpolitiet?Hadde vedkommende nytt alkohol eller javar vedkommende påvirket av berusendemidler i skadeøyeblikket?neija For hvem (navn/adr.) foregikk arb./virksomheten?neija Hvis JA, hvilket politikammer?neiNavnene på de selskaper kjøretøyene er forsikret iBeskrivelse av hendingen som førte til ulykkenHjemmeværende ugifte barn i husstanden på ulykkesdatoHvert enkelt barns navn og fødselsdatoIndividuelle ulykkesforsikringer i SpareBank 1Forsikringsform Avtalenummer Forsikringsform AvtalenummerIndividuell ulykkesforsikringLOfavør's fritidsforsikringFamilieulykkesforsikringLOfavør ulykkeBilulykke under motorvognforsikringReiseforsikringKollektive ulykkesforsikringer i SpareBank 1Forsikringsavtalen er inngått avAvtalenummerForsikringsavtalen er inngått avAvtalenummerEventuelle ulykkesforsikringer i andre selskaperHadde avdøde ogsåulykkesforsikringeri annet/andre selskaper?janeiHvis JA, oppgi selskapets navnAvtalenr./skadenr.Jeg samtykker i at SpareBank 1 kan innhente alle opplysninger de trenger om avdøde fra politi, lege, sykehus o.l.Sted Dato UnderskriftBekreftelse fra arbeidsgiver, bedriftsidrettslag, fagforening/verkstedklubb eller andre når avtale om bekreftelse fore ligger i henhold til avtaletekst.Vedlegg bekreftelsesskjema for husstand pr. skadedato hvis avtaleteksten tilsier dette.Det bekreftes at i henhold til forsikringsavtalen med SpareBank 1 på ulykkesdatoenden ............... / ............... 20 .......... var .............................................................................................................................................................Ansatt hos oss Medlem av vårt bedriftsidrettslag Medlem av vår fagforening/verkstedklubbog var tilsluttet ulykkespolise med polisenr. ..................................... medlemsnr. ..................................... innmeldt den ............. / ............ 19...........Sted Dato Foreningens/forbundets stempel og forpliktende underskriftSide 2

More magazines by this user
Similar magazines