Her kan du laste ned våre lokale vedtekter. - Fellesforbundet

fellesforbundet.no
  • No tags were found...

Her kan du laste ned våre lokale vedtekter. - Fellesforbundet

Tilleggs vedtekterFellesforbundet Avdeling 5§ 1. Avdelingens sammensetningÅrsmøtet er avdelingens høyeste organ. Årsmøtet velger avdelingens styre og arbeidsutvalg.Avdelingen ledes av styret i samsvar med forbundet og avdelingens vedtekter og vedtak.Avdelingens bransjer kan ved ønske og behov etablere bransjeutvalg. Med bakgrunn i avdelingensgeografiske organisasjonsområde kan det også ved ønske og behov etablere stedsutvalg. Utvalgeneer underlagt styret og skal godkjennes av styret.Årsmøtet velger studieleder, studieutvalg, ungdomsleder, ungdomsutvalg og kontrollkomité.Utvalgene er underlagt avdelingsstyret. Styremedlemmer og vara kan ikke delta i kontrollkomiteen.Avdelingens pensjonister kan ved eget ønske og behov etablere sin egen pensjonistforening.Foreningen gis økonomisk støtte i henhold til søknad og budsjett som behandles på årsmøte.§ 2.0 Valg§ 2.1 Styre:Årsmøte velger leder, velges for 4 år. Nestleder, velges for 2 år (Ikke samme år som leder). Sekretær,velges for 2 år. Studieleder, velges for 2 år (ikke samme år som sekretær). Ungdomsleder, velges for 2år. 10 styremedlemmer og 5 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, velges for 1 år.§ 2.2 VedtakStyre er vedtaksført når et flertall medlemmene, inklusivt møtende varamedlemmer er til stede. Vedstemmelikhet er forslaget forkastet.§ 2.3 Møte og talerettPensjonistforeningens leder har møte- og talerett. Alle ansatte, som er medlemmer avFellesforbundet, har møteplikt.Styremedlemmer som uten å melde forfall unnlater å møte i to påfølgende styremøter betraktes somutgått fra styret. Første varamedlem rykker da opp som fast styremedlem for resten av valgperioden.§ 2.4 ProtokollerSekretær fører møteprotokoller og besørger korrespondansen i samråd med leder.


§ 9.2 lønnsbetingelser kontorfunksjonærerAnsatt kontorfunksjonærer som ønsker det organiseres i Handel og Kontor (HK). Kontorfunksjonærerlønnes etter tariffavtalen for HK.§ 10.0 Avdelingens driftLeder har ansvaret for avdelingens totale virksomhet. Den daglige drift ledes av avdelingens leder.Leder står ansvarlig ovenfor styre. Styret forholder seg til leder vedrørende avdelingens daglige driftog ansatte. Nestleder skal fungere som leder dersom leder har forfall.§ 10.1 StillingsinstrukserLeder utarbeider stillingsinstruks for avdelingens ansatte. Stillingsinstruksen skal godkjennes av styre.§ 10.2 KontingentMedlemskontingenten for Fellesforbundet avdeling 5. følger forbundets sats og er pr. dato 1,5 % avbrutto skattbar inntekt.§ 11.0 Økonomiske retningslinjerAll aktivitet som genererer økonomiske konsekvenser for avdelingen skal på forhåndgodkjennes av avdelingsleder. (Gjelder ikke reiseutgifter og kjøregodtgjørelse foroppsøkende virksomhet innen avdelingens organisasjonsområde.)Alle fakturaer og utbetalinger fra avdelingens kontoer skal underskrives av leder, pluss enansatt. Gjelder ikke ordinær lønnskjøring og eventuelt forskudd på lønn.Fakturaer og utbetalinger fra avdelingen kan utbetales uten leders underskrift ved fravær,fakturaer kopieres og legges i leders posthylle. (Gjelder fakturaer og utbetalinger som forøkonomiske konsekvenser for avdelingen ved for sen betaling.)§ 11.1 Tapt arbeidsfortjenesteMøtevirksomhet i avdelingen som medfører tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer og andre,dekkes etter forbundets satser og regelverk, og utbetales etter dokumentasjon for taptarbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver.Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for fast ansatte tillitsvalgte med lønn fra avdelingen, som deltar imøtevirksomhet i forbundet, forhandlinger etc. tilfaller avdelingen.§ 11.2 Kjøregodtgjøring, diett og bruk av egen bilKjøregodtgjørelse og diettpenger ved reiser, forhandlinger etc. godtgjøres etter forbundets satser.Avdelingsleder skal godkjenne tillitsvalgtreiser med overnatting før reisen finner sted.§ 11.3 HonorarerÅrsmøtet fastsetter avdelingens honorarer etter innstilling fra styret.§ 11.4 BevilgningerStyret har fullmakt til å foreta bevilgninger i henhold til budsjett og vedtak på årsmøtet.


§ 11.5 RepresentasjonLeder eller den han gir fullmakt, utøver avdelingens representasjon i henhold til budsjett og vedtakpå årsmøte.§ 12.0 Utvalg og nemderLeder i samarbeid med ansatte har ansvar for å foreslå kandidater til fagprøvenemder oglærlingerepresentasjoner samt andre nemder og utvalg.

More magazines by this user
Similar magazines