ORGANISERT ARBEIDER - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

ORGANISERT ARBEIDER - Fellesforbundet

ORGANISERTARBEIDER


Det rådgivende dokumentHandlingsplan 2012/ 2013Det sentrale ungdomsutvalget skal:- Sammen med ADK-et sørge for at det legges til rette for regionale samlinger forungdomsledere. ADK-ansvarlig i ungdomsutvalget er forpliktet til å delta på dissesamlingene.- Samarbeide med forbund i LO som vi deler felles interesser med.- Drive mer oppsøkende virksomhet sammen med lokale ungdomstillitsvalgte nårman blir invitert til å delta.- Sende ut jevnlige nyhetsmailer og oppdateringer på sosiale medier- Ta personlig kontakt med de unge medlemmene- I samarbeid med lokale ungdomstillitsvalgte utforme mer «hippe» navn tilungdomskurs, slik at det skal bli mer attraktivt for medlemmer mellom 20 og 30 årtil å melde seg på.- Jobbe for at det arrangeres årlige lærlingkonferanser.- Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings- og ikkediskrimineringsperspektivet,ivaretas i alt forbundet foretar seg.- Arrangere faste nasjonale ungdomsaktiviteter (kurs og konferanser)- Jobbe for å utvikle trinnvis skolering for unge medlemmer.- Oppfordre Fellesforbundet til å utarbeide en veiledningsbrosjyre «Fellesforbundet imedia» der avdelinger og klubber kan få tips til hvordan man kan markere seg imedia.ADK-ansvarlig i det sentrale ungdomsutvalget skal:- Sammen med forbundet sørge for at det etableres ungdomsutvalg på tvers avavdelingene og/eller fylkene.- I samarbeid med forbundet og avdelingene sørge for at det blir gjennomført skolebesøk- Ta kontakt med alle ungdomslederne i sitt område og tilby hjelp og støtte.- Opprette møteplasser på tvers av avdelinger gjennom internett og sosiale medier.- Sørge for at forbundets prioriterte oppgaver om det som angår ungdomsarbeidet blirfulgt opp lokalt.- Opprette og pleie kontakt med ADK-ets kontaktperson med ansvar for ungdomsarbeid,og ha møteplikt på ADK-ets årlige ADK-møter.- ADK-ansvarlig skal i forkant av årsmøtene ha kontakt med avdelingene, og sørge for atdet blir valgt en ungdomskontakt.- Arrangere regionale ungdomsaktiviteter (kurs og konferanser)- Sørge for at ungdomsledere i avdelingene får informasjon om ungdomsaktiviteter slik atde kan videreføre informasjonen til sine unge medlemmer.- Sørge for at det arrangeres et kurs per år i hvert fylke, og ett ungdomskurs per i år hvertADK.De lokale ungdomsutvalgene skal:- Sørge for å ha jevnlig kontakt med sin representant i det sentrale ungdomsutvalget omsin aktivitet.- Sende referater fra møter til sin representant i ungdomsutvalget og ungdomssekretæren


- Planlegge å delta i LOs fellesaktiviteter som for eksempel LOs rekrutteringsuke,lærlingpatrulje, sommerpatrulje og semesterstartaksjon på videregående skole.- Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer tilungdomsarbeid.- Kartlegge ungdomsaktiviteten i avdelingene og rapportere den videre til det nasjonaleungdomsutvalget, og sette i gang tiltak der det er nødvendig, for å ivareta kravet tilungdomsaktivitet i vedtekter og retningslinjer- Kjøre felles AU- og ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning omungdomsarbeidet.- Kjøre felles ungdomstillitsvalgtsamling med alle ungdomskontaktene i ADK-et en gangi året, for bedre samordning om ungdomsarbeidet.- Jobbe for å arrangere medlemstilbud til student-, elevmedlemmer og lærlinger.- Markere seg i lokalmedia og ha en bevisst mediepolitikk.Forslag til forbundets prioriterte oppgaver 2013Ungdommens årMål:- Bidra til å øke forståelsen for forbundets internasjonale og fagligpolitiske arbeid blantvåre unge medlemmer.- Styrke den unge rekrutteringen til forbundet, ordinære, student- og elevmedlemmer.- Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer tilungdomsarbeid.- Sørge for at informasjon om fagbevegelsen systematisk spres på videregående skole.- Øke samhandlingen mellom avdelinger på ungdomsarbeidet.- Samle og befeste ungdomslederrollen, og øke kunnskapen blant dagens ungdomsledere.- Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings- og ikkediskrimineringsperspektivet,ivaretas i alt forbundet foretar seg.- Fremme økt forståelse og interesse for tillitsvalgt- og verneombudsrollen blant ungdom.Tiltak i regi av forbundet:- Koordinere ungdomsledersamlinger og skolering i fylkene/ADK-ene, rett etteravdelingenes årsmøter, og oppfølgingsmøte etter et halvt år, for å sikreerfaringsutveksling.- Koordinere skolebesøk, i samarbeid med avdelingene og LOs ungdomssekretærer.- Kartlegge ungdomsaktiviteten i avdelingene, og sette i gang tiltak der det er nødvendigå ivareta kravet til ungdomsaktivitet i vedtekter og retningslinjer.- Sørge for at skolering myntet på unge medlemmer, settes på dagsorden forfellestiltakene mellom avdelingene.- Arrangere faste nasjonale ungdomsaktiviteter (kurs og konferanser).- Søke aktivt for å få flere unge deltakere på sine øvrige aktiviteter (nasjonale kurs ogkonferanser).- Arrangere ungdomsledersamling, for skolering og utveksling av erfaringer.- Utvikle trinnvis skolering for unge medlemmer.- Være synlig på arenaer der man når ut til ungdom.Tiltak i regi av avdelingene:


- Der det er samlinger på tvers av avdelinger, bør også ungdomslederne inkluderes, nårdet er hensiktsmessig.- Nyinnmeldte unge medlemmer bør informeres om hvem som er ungdomsleder, oginviteres til periodiske samlemøter i samarbeid med avdelingenes ungdomsutvalg.- Der det er potensial for ungdomsarbeid, henvende seg til det sentrale ungdomsutvalgetfor å komme i gang.- Kjøre felles AU- og ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning omungdomsarbeidet.- Få klubbene til systematisk å kartlegge lærlinger og unge medlemmer, i samarbeid medungdomslederne.- Aktivt rekruttere og følge opp lærlinger, og delta i lærlingepatruljer.- Sette rekrutteringsmål for student- og elevmedlemmer.- Arrangere medlemstilbud til student- og elevmedlemmer.Synlighet, nærhet og stolthet – Fellesforbundets versjonMål:- Øke forståelsen av hva Fellesforbundet er.- Gjøre forbundet og forbundets formål synlig i media og blant vanlige folk, organisertesom uorganiserte, spesielt innenfor våre bransjer.Tiltak i regi av forbundet:- Utarbeide en veiledningsbrosjyre «Fellesforbundet i media» der avdelinger og klubberkan få tips til hvordan markere seg i media.- Arrangere betydelige antall nybegynnerkurs i ADK-områdene.- Fellesforbundets dag. Felles markeringsdag fastsatt av forbundet.Tiltak i regi av avdelingene:- Markere seg jevnlig i lokalmedia.- Ha en bevisst mediapolitikk.- Benytte seg av sosiale media i sin kontakt med egne og potensielle medlemmer(synergieffekt).- Delta på Fellesforbundets dag, med lokal markering/stand o.l.SolidaritetEuropa gjennomgår den verste finanskrisen siden den store depresjonen. Tusenvis avarbeidstakere mister jobben og arbeidsledigheten blant ungdom er skremmende høy. IHellas tvinger EU og regjeringen arbeidstakere til å betale for andres svik. Offentligeansatte må gå ned 50 % i lønn og mister halve pensjonen. Dette er uakseptabelt og viser atEU er en organisasjon som alltid vil la den frie konkurransen gå foran ønske om å skape etgodt arbeidsliv i Europa som gir arbeidstakerne gode lønns- og arbeidsvilkår.På 30-tallet hadde man også nedgangstider. Den gangen klarte nazistene og overta iTyskland og 2.verdenskrig startet. I 2012 farer også en høyreekstremistisk bølge overEuropa. Fagbevegelsen må være den viktigste faktoren for å hindre at høyreekstremisme,fasisme, sexisme og rasisme får større fotfeste i Europa og Norge.Ungdomsbevegelsen i LO må gå foran som gode eksempler og alltid la likestilling på allenivåer være en del av det ordinære arbeidet. Vi skal fortelle våre medlemmer på kurs og


konferanser hvorfor likeverd og inkludering er viktig i samfunnet vårt.For å tilstrebe likhet og solidaritet på alle områder i samfunnet må fagbevegelsen engasjereseg politisk gjennom å bruke vår påvirkningskraft. Vi må jobbe opp mot politiske partierog være synlig i den offentlige debatten.Bevaring av den norske modellen gjennom tariffavtalen og allmenngjøring av fleretariffavtaler er viktige verktøy for å sikre lik lønn for likt arbeid og hindre sosial dumping.I Norge har vi en betydelig vei igjen å gå med å sikre at alle som ønsker det skal væreansatt i hele og faste stillinger. I mange kvinnedominerte yrker er det fremdeles ingenselvfølge å bli ansatt i 100 % stilling. Fellesforbundet må jobbe opp mot regjeringen tilneste statsbudsjett slik at det blir satt av mer penger i offentlig sektor til 100 % stillinger.Fellesforbundet må også ta innover seg at noen av våre egne bransjer begynner å nærmeseg et B-lag i arbeidslivet. Blant annet innenfor hotell og restaurant er det få tariffavtaler,mange arbeidskonflikter, ekstremt få faste ansettelser og lav lønn. Dette må først og fremstkreves gjennom tariffoppgjør. Vi må stå sammen i Fellesforbundet. Dersom enkeltebransjer ikke klarer å presse gjennom kravene sine selv skal andre stille opp gjennom streikog aksjoner. Bare sammen kan vi sikre lik lønn for likt arbeid, heve de som har lavest lønnog sikre likelønn.Selve bærebjelken i den norske velferdsmodellen er tariffavtalen. Fellesforbundet måfortsette arbeidet med å organisere og sikre tariffavtaler på flere bedrifter. Fellesforbundetog ungdomsutvalget må også være sitt ansvar bevisst og støtte bedrifter som tarsamfunnsansvar gjennom tariffavtalen. Medlemmene skal vite at deres penger ikke blirbrukt på utarifferte bedrifter, der dette er mulig.Fellesforbundet skal- Vurdere å streike sammen med andre bransjer både innad i eget forbund og på tvers iLO for å heve de med lavest lønn- Sende inn som krav til statsbudsjettet i 2014 at det skal øremerkes penger til å sikre allesom ønsker det i offentlig sektor fast stilling- Oppfordre alle sine tillitsvalgte om å jobbe for rasismefrie soner på sin arbeidsplass- Kreve at alle arbeidsinnvandrere må ha krav og plikt til norskopplæring- Sikre at medlemmenes penger kun skal brukes på steder med tariffavtale så lenge detteer et alternativ- Jobbe for at pensjonsfondet skal investere i selskap som ikke støtter Israel eller iselskap som gjør profitt på okkupasjon av palestinske områder.- Jobbe for at regjeringen skal begynne å kreve sluttbrukererklæring ved våpenhandelinnad i NATO-landene- Jobbe opp mot israelsk fagbevegelse for å unngå at palestinerne i Israel blir utsatt forsosial dumpingArbeidsmiljø for ungdomDet er viktig og riktig at fokuset på helse, miljø og sikkerhet (arbeidsmiljø) har økt de sisteårene. Fagbevegelsen, med industri og byggebransje i front skal ha en stor del av æren fordenne fremgangen. Utfordringen er ofte at andre bransjer havner i skyggen av disse og atreglene ofte er basert på industriarbeidsplasser og ikke tilpasset andre bransjer. Uheldigvisviser statistikken at enkelte grupper er mer utsatt enn andre for ulykker på jobben. Dettegjelder innleide, utenlandske arbeidstakere og ungdom. Det må være helt uakseptabelt for


arbeiderbevegelsen at enkelte gruppers skal være mer utrygg på jobb enn andre.Bakgrunnen for at unge er mer utsatt er sammensatt, men noe av grunnen kan være mangelpå erfaring og nødvendig opplæring og usunne holdninger på arbeidsplassen. Det kan ogsåbunne i et mer brutalt arbeidsliv, høye krav og frykt for ikke å strekke til. Det er heltnødvendig med et krafttak der arbeidsmiljø blant unge arbeidstakere blir satt på dagsorden.Holdningsskapende arbeid, informasjon og opplæring må begynne allerede på videregåendeskole. Spesielt er det viktig å tydeliggjøre at stadig flere unge detter ut av arbeidslivet pågrunn av psykiske problemer. Dette er et felt som det tradisjonelt sett ikke har vært jobbetmed i forhold til arbeidsmiljø Det må også jobbes med bedre oppfølging av lærlinger.Tiltakspunkter sentralt:Ungdomsutvalget skal:- Øke fokuset og holdninger til arbeidsmiljø på sentrale kurs og konferanser.- Se på mulighetene for samarbeid med Arbeidstilsynet i forbindelse med skolebesøk,synlighet, og representasjon der vi er i kontakt med unge mennesker.- Utrede om det kan være aktuelt å lage kurs- og kursmateriale om arbeidsmiljø ogpsykisk helse.- Oppfordre unge medlemmer til å ta på seg rollen som verneombud.Fellesforbundet skal- Sette i gang en kampanje som setter fokus på arbeidsmiljø blant våre unge medlemmer.- Legge mer press på utdanningsdepartementet slik at arbeidsmiljø ogverneombudsordningen blir en del av læreplanen i alle yrkesfag på videregående skole.- Bidra til at det ikke bare fokuseres på sikkerhet i arbeidsmiljø-opplæring, og spesieltrette fokuset mot psykisk helse blant ungdom.Tiltakspunkter lokalt- Det oppfordres til å sette fokus på hvordan man kan endre dårlige holdninger tilarbeidsmiljø blant unge medlemmer.- Avdelinger og ungdomsutvalg oppfordres til å sette i gang tiltak for å øke andelen ungemedlemmer som deltar på arbeidsmiljø-opplæring.- I den oppsøkende virksomheten på skoler bør arbeidsmiljø og informasjon omverneombudsordningen inkluderes i materiellet.- Det må være større fokus på arbeidsmiljø under sommer- og lærlingpatruljer.- Fellesforbundet skal jobbe opp mot israelsk fagbevegelse for å unngå at palestinerne iIsrael blir utsatt for sosial dumping.


Aldri mer 22.juli“En virksom antirasistisk linje må, slik jeg ser det, gå framover på to bein. Det ene er åskjønne at islamofobien, hatet mot muslimer, er et virkelig og farlig problem i dagensNorge.Det er ikke spørsmål om "religionskritikk." Det har egentlig ikke særlig mye å gjøre medreligion. Det er en form for rasisme som på lik linje med andre former for rasisme splitter,ydmyker og undertrykker folk.Det andre beinet, må være å ikke "etnifisere" viktige samfunnsproblemer, men å gjøre enøkonomisk politikk for økt likhet og sterkere velferdsordninger til toppsak i den politiskedebatten. Hvis kampene om rettferdighet, solidaritet og felleskap kan trenge ut litt avsynseriet om innvandrerne, vil mye være tapt for høyrepopulister og hatprodusenter.Ingen andre samfunnsaktører kan bidra til dette bedre enn fagbevegelsen.”Skrevet av Utøyaoverlevende Ali Esbati i Magasinet for Fagorganiserte, rett etter 22. juli.

More magazines by this user
Similar magazines