07.05.2013 Views

Orde do 31 de maio de 2010 - Medio Rural - Xunta de Galicia

Orde do 31 de maio de 2010 - Medio Rural - Xunta de Galicia

Orde do 31 de maio de 2010 - Medio Rural - Xunta de Galicia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.125<br />

Servizos mínimos<br />

Mañá Tar<strong>de</strong> Noite<br />

Esp. Radioterapia 3 2 1<br />

DUE 2 2 1<br />

TER 8 8 2<br />

Auxiliar <strong>de</strong> enfermaría 2 2 0<br />

PSX 2 1 1<br />

Estrutura administrativa<br />

Administrativo 1 1 0<br />

Auxiliar administrativo 1 0 0<br />

PSX 1 0 0<br />

*C Gl i O<br />

*Centro: Galaria Ourense.<br />

Servizos mínimos<br />

Mañá Tar<strong>de</strong> Noite<br />

Esp. Medicina Nuclear (medicina nuclear) 1 0 0<br />

DUE 1 0 0<br />

PSX 1 0 0<br />

*Centro: Galaria Santiago.<br />

Servizos mínimos<br />

Mañá/noite Tar<strong>de</strong><br />

Radiofarmacéutico 1 0<br />

Auxiliar administrativo 1 0<br />

Radiofísico 1 0<br />

TEL 2 0<br />

Mantemento 1 0<br />

*Centro: Galaria Centro Itinerante (Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Resonancia Móbil).<br />

Servizos mínimos<br />

Mañá/noite Tar<strong>de</strong><br />

DUE 1 0<br />

TER 1 0<br />

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL<br />

<strong>Or<strong>de</strong></strong> <strong>do</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> <strong>maio</strong> <strong>de</strong> <strong>2010</strong> pola que se<br />

establecen as bases regula<strong>do</strong>ras das axudas<br />

para a mellora da eficacia e sustentabilida<strong>de</strong><br />

das explotacións agrarias e para<br />

a incorporación <strong>de</strong> novos activos agrarios,<br />

e se convocan para o ano <strong>2010</strong>.<br />

Coa finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> garantir un <strong>de</strong>senvolvemento<br />

sustentable <strong>do</strong> noso espazo rural é necesario apoiar<br />

a mellora da renda das explotacións agrarias nun<br />

senti<strong>do</strong> amplo que inclúa a mellora da calida<strong>de</strong> das<br />

producións, o respecto polo ambienteeadiversificación<br />

das activida<strong>de</strong>s.<br />

Neste senti<strong>do</strong>, a axuda aos investimentos ten por<br />

obxecto mo<strong>de</strong>rnizar as explotacións agrarias, aumentar<br />

o ren<strong>de</strong>mento económico a través dunha utilización<br />

a<strong>de</strong>cuada <strong>do</strong>s factores <strong>de</strong> produción, incluída a<br />

utilización <strong>de</strong> novas tecnoloxías e a innovación, centrán<strong>do</strong>se<br />

na calida<strong>de</strong> eadiversificación, así como en<br />

mellorar a seguranzaambientaleaseguranza no tra-<br />

ballo, a hixiene eobenestar<strong>do</strong>sanimaisnasexplotacións.<br />

Este proceso <strong>de</strong>be continuar no marco <strong>do</strong> Regulamento<br />

(CE) 1698/2005 <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 20 <strong>de</strong> setembro<br />

<strong>de</strong> 2005, relativo á axuda ao <strong>de</strong>senvolvemento rural a<br />

través <strong>do</strong> Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola <strong>de</strong> Desenvolvemento<br />

<strong>Rural</strong> (Fea<strong>de</strong>r), o Regulamento (CE) 1974/2006 da<br />

Comisión, <strong>do</strong> 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro <strong>de</strong> 2006, polo que se<br />

establecen as disposicións <strong>de</strong> aplicación <strong>do</strong> antedito<br />

Regulamento <strong>do</strong> Consello, así como no previsto na<br />

Lei 19/1995, <strong>do</strong> 4 <strong>de</strong> xullo, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización das<br />

explotacións agrarias.<br />

As axudas reguladas nesta or<strong>de</strong> van dirixidas á realización<br />

<strong>de</strong> investimentos para a mellora <strong>do</strong> sistema<br />

produtivo, así como á incorporación <strong>de</strong> agricultores<br />

mozos e mozas como titulares das explotacións <strong>do</strong><br />

sector agrario, no marco <strong>do</strong>s anteditos regulamentos<br />

e en concordancia coas liñas estratéxicas comunitarias<br />

e estatais reflectidas tamén na redacción <strong>do</strong> Programa<br />

<strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> para o<br />

perío<strong>do</strong> 2007-2013. O cofinanciamento <strong>do</strong> Fea<strong>de</strong>r<br />

nestas axudas po<strong>de</strong>rá acadar unha porcentaxe <strong>do</strong><br />

57,56% <strong>do</strong> gasto executa<strong>do</strong>.<br />

Para acadar os obxectivos é necesario dirixir as<br />

actuacións ás explotacións agrarias que acrediten a<br />

súa viabilida<strong>de</strong> económica, que cumpran as normas<br />

mínimas en materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar<br />

<strong>do</strong>s animais, nas cales a persoa titular teña a capacida<strong>de</strong><br />

e competencia profesionais a<strong>de</strong>cuadas. Así<br />

mesmo, é preciso velar pola activida<strong>de</strong> agraria alén<br />

da condición <strong>de</strong> agricultor/a profesional, sempre que<br />

se acredite a viabilida<strong>de</strong> económica e se cumpran as<br />

normas mínimas en materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e<br />

benestar <strong>do</strong>s animais.<br />

A incorporación da poboación nova e capacitada á<br />

titularida<strong>de</strong> das explotacións agrarias é unha das<br />

mellores vías para estimular a introdución <strong>de</strong> novas<br />

tecnoloxías no sector e contribuír a asegurar a súa<br />

competitivida<strong>de</strong> e a continuida<strong>de</strong> <strong>do</strong> teci<strong>do</strong> agrario.<br />

En consecuencia, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co previsto no<br />

artigo 30.1º.3 <strong>do</strong> Estatuto <strong>de</strong> autonomía <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> e<br />

no uso das faculta<strong>de</strong>s que me confire a Lei 9/2007,<br />

<strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, e no uso<br />

das competencias que me confire a Lei 1/1983, <strong>do</strong><br />

22 <strong>de</strong> febreiro, regula<strong>do</strong>ra da <strong>Xunta</strong> e da súa Presi<strong>de</strong>ncia,<br />

DISPOÑO:<br />

Artigo 1º.-Obxecto e beneficiarios.<br />

1. Esta or<strong>de</strong> ten por obxecto establecer as bases<br />

regula<strong>do</strong>ras e a convocatoria para o ano <strong>2010</strong> das<br />

seguintes liñas <strong>de</strong> axuda:<br />

a) Realización <strong>de</strong> plans <strong>de</strong> mellora nas explotacións<br />

agrarias.<br />

b) Primeira instalación <strong>de</strong> agricultores mozos ou<br />

mozas.


10.126 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

2. Po<strong>de</strong>rán ser beneficiarias as persoas físicas ou<br />

xurídicas titulares <strong>de</strong> explotacións ou que pretendan<br />

selo e que cumpran os requisitos recolli<strong>do</strong>s nesta<br />

or<strong>de</strong>.<br />

Artigo 2º.-Definicións.<br />

Para os efectos <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>, e sen prexuízo das <strong>de</strong>finicións<br />

dadas pola Lei 19/1995, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización<br />

das explotacións agrarias, e polo Decreto 253/2008,<br />

polo que se regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias<br />

<strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, enten<strong>de</strong>rase por:<br />

1. Activida<strong>de</strong> agraria: o conxunto <strong>de</strong> traballos que<br />

se requiren para a obtención <strong>de</strong> produtos agrícolas e<br />

gan<strong>de</strong>iros.<br />

Así mesmo, consi<strong>de</strong>rarase como activida<strong>de</strong> agraria<br />

a venda directa por parte <strong>do</strong> agricultor ou da agricultora<br />

da produción propia sen transformación, <strong>de</strong>ntro<br />

<strong>do</strong>s elementos que integren a explotación, en merca<strong>do</strong>s<br />

municipais ou en lugares que non sexan establecementos<br />

comerciais permanentes.<br />

2. Explotación agraria: o conxunto <strong>de</strong> bens e <strong>de</strong>reitos<br />

organiza<strong>do</strong>s empresarialmente pola/s persoa/s<br />

titular/es no exercicio da activida<strong>de</strong> agraria, primordialmente<br />

con fins <strong>de</strong> merca<strong>do</strong>, e que constitúe en si<br />

mesma unha unida<strong>de</strong> técnico-económica. Consi<strong>de</strong>raranse<br />

como unha única explotación as pertencentes<br />

a unha mesma persoa titular ou socieda<strong>de</strong> conxugal<br />

en réxime <strong>de</strong> gananciais, aínda que a base territorial<br />

radique en lugares xeograficamente distintos e<br />

teñan distintas orientacións produtivas.<br />

3. Elementos da explotación: os bens inmobles <strong>de</strong><br />

natureza rústica e calquera outros que son obxecto<br />

<strong>de</strong> aproveitamento agrario permanente; a vivenda<br />

con <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias agrarias; as construcións e instalacións<br />

agrarias, mesmo <strong>de</strong> natureza industrial, e o<br />

gan<strong>do</strong>, máquinas e apeiros integra<strong>do</strong>s na explotación<br />

e afectos a ela, cuxo aproveitamento e utilización<br />

correspon<strong>de</strong> á persoa titular en réxime <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>,<br />

arrendamento, <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> uso e <strong>de</strong>sfrute e mesmo<br />

por mera tolerancia <strong>do</strong> seu <strong>do</strong>no. Así mesmo,<br />

constitúen elementos da explotación to<strong>do</strong>s os <strong>de</strong>reitos<br />

e obrigas que poidan correspon<strong>de</strong>r á/s persoa/s<br />

titular/es e se encontren afectos á explotación.<br />

4. Titular da explotación: a persoa física ou xurídica<br />

que exerce a activida<strong>de</strong> agraria, organizan<strong>do</strong> os<br />

bens e <strong>de</strong>reitos integrantes da explotación con criterios<br />

empresariais e asumin<strong>do</strong> os riscos e as responsabilida<strong>de</strong>s<br />

civil, social e fiscal que poidan <strong>de</strong>rivar<br />

da xestión da explotación.<br />

5. Agricultor profesional, a persoa física que, sen<strong>do</strong><br />

titular dunha explotación agraria, polo menos o<br />

50% da súa renda total a obteña <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s agrarias<br />

ou outras activida<strong>de</strong>s complementarias, sempre<br />

que a parte <strong>de</strong> renda proce<strong>de</strong>nte directamente da<br />

activida<strong>de</strong> agraria non sexa inferior ao 25% da súa<br />

renda total e o volume <strong>de</strong> emprego <strong>de</strong>dica<strong>do</strong> a activida<strong>de</strong>s<br />

agrarias ou complementarias sexa igual ou<br />

superior á meta<strong>de</strong> dunha unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> traballo agra-<br />

rio. A<strong>de</strong>mais <strong>do</strong>s anteriores requisitos, e no caso <strong>de</strong><br />

exercer outras activida<strong>de</strong>s diferentes das agrarias ou<br />

outras activida<strong>de</strong>s complementarias, os contratos<br />

exclusivamente <strong>de</strong>berán ser a tempo parcial, e a<br />

media xornada, como máximo.<br />

6. Agricultor/a mozo/a: a persoa que cumprise os<br />

<strong>de</strong>zaoito anos e non cumprise os corenta anos e exerza<br />

ou pretenda exercer a activida<strong>de</strong> agraria.<br />

7. Plan <strong>de</strong> mellora da explotación: o conxunto <strong>de</strong><br />

investimentos que, con carácter anual ou plurianual e<br />

con <strong>de</strong>seños técnicos, económicos e financeiros a<strong>de</strong>cua<strong>do</strong>s,<br />

proxecta introducir a persoa titular da explotación<br />

agraria para a súa mo<strong>de</strong>rnización e a mellora<br />

da súa estrutura tal como se indica no artigo 5º.<br />

8. Primeira instalación:<br />

Aquela en que un mozo ou unha moza acce<strong>de</strong>n por<br />

primeira vez á titularida<strong>de</strong> exclusiva ou compartida<br />

dunha explotación agraria prioritaria ou á calida<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> socio/a dunha entida<strong>de</strong> titular dunha explotación<br />

prioritaria <strong>de</strong> carácter asociativo.<br />

Tamén se consi<strong>de</strong>rará primeira instalación a realizada<br />

por unha persoa agricultora moza nos seguintes<br />

supostos:<br />

a) Aquela en que se instala por primeira vez como<br />

persoa titular dunha explotación agraria non prioritaria,<br />

compatibilizan<strong>do</strong> a activida<strong>de</strong> agraria <strong>de</strong>senvolvida<br />

na súa propia explotación con calquera outra<br />

activida<strong>de</strong> económica.<br />

b) Can<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong> titular dunha explotación agraria<br />

cuxa marxe neta non supere o 20% da renda <strong>de</strong> referencia,<br />

pase a ser titular dunha explotación prioritaria.<br />

c) Can<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong> titular dunha explotación agraria<br />

cuns niveis <strong>de</strong> <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong> tempo e traballo e <strong>de</strong><br />

renda unitaria <strong>de</strong>ste, inferiores aos mínimos estableci<strong>do</strong>s<br />

para os titulares <strong>de</strong> explotacións prioritarias,<br />

aca<strong>de</strong>n esta consi<strong>de</strong>ración en calida<strong>de</strong> <strong>de</strong> agricultor<br />

a título principal.<br />

9. Agricultor/a mozo/a cotitular dunha explotación:<br />

Aquela persoa que na súa primeira instalación<br />

acce<strong>de</strong> á titularida<strong>de</strong> compartida dunha explotación<br />

agraria conforme as seguintes condicións:<br />

a) Que a persoa titular e o/a agricultor/a mozo/a<br />

acor<strong>de</strong>n que este compartirá as responsabilida<strong>de</strong>s<br />

xerenciais, os resulta<strong>do</strong>s económicos da explotación,<br />

os riscos inherentes á súa xestión e os investimentos<br />

que nela se realicen, nunha proporción mínima <strong>do</strong><br />

50%. O <strong>de</strong>vandito acor<strong>do</strong> <strong>de</strong>berá ter unha duración<br />

mínima <strong>de</strong> seis anos.<br />

b) Que a persoa titular transmita ao agricultor<br />

mozo ou á agricultora moza, polo menos, un terzo da<br />

propieda<strong>de</strong> <strong>do</strong>s elementos que integran a súa explotación<br />

<strong>de</strong> xeito referencia<strong>do</strong>, cuxo uso e aproveitamento<br />

continuarán integra<strong>do</strong>s nela.


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.127<br />

O acor<strong>do</strong> previsto na alínea a) <strong>de</strong>berá formalizarse<br />

en escritura pública, e a transmisión a que se refire<br />

a alínea b) <strong>de</strong>berá formalizarse en escritura pública<br />

e inscribirse no Rexistro da Propieda<strong>de</strong>, se están<br />

previamente inscritas as leiras a favor <strong>do</strong> titular.<br />

Para os efectos <strong>do</strong> sinala<strong>do</strong> neste número, can<strong>do</strong><br />

un agricultor mozo ou unha agricultora moza sexa<br />

cotitular dunha explotación que reúna os requisitos<br />

da explotación prioritaria, bastará, para que a explotación<br />

aca<strong>de</strong> tal consi<strong>de</strong>ración que o mozo ou moza<br />

reúna persoalmente os requisitos exixi<strong>do</strong>s á persoa<br />

titular da explotación prioritaria.<br />

10. Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> traballo agrario (UTA): o traballo<br />

efectua<strong>do</strong> por unha persoa <strong>de</strong>dicada a tempo completo,<br />

cun mínimo <strong>de</strong> 1.920 horas durante un ano, á<br />

activida<strong>de</strong> agraria.<br />

11. Renda total <strong>do</strong>/s titular/es da explotación: a renda<br />

fiscalmente <strong>de</strong>clarada como tal pola/s persoa/s<br />

titular/es da explotación no último exercicio, excluín<strong>do</strong><br />

<strong>do</strong> cómputo as ganancias e perdas patrimoniais.<br />

Para estes efectos, imputarase á persoa titular da<br />

explotación:<br />

a) A renda da activida<strong>de</strong> agraria da explotación,<br />

que se calculará:<br />

1º No caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> imposto sobre a renda<br />

das persoas físicas en réxime <strong>de</strong> estimación<br />

obxectiva, suman<strong>do</strong> ao ren<strong>de</strong>mento neto <strong>de</strong> módulos<br />

os importes das <strong>do</strong>tacións á amortización e outras<br />

reducións efectuadas na súa <strong>de</strong>terminación, sen<br />

incluír as correspon<strong>de</strong>ntes aos índices correctores<br />

aplica<strong>do</strong>s.<br />

2º No caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> imposto sobre a renda<br />

das persoas físicas en réxime <strong>de</strong> estimación<br />

directa, suman<strong>do</strong> ao ren<strong>de</strong>mento neto as <strong>do</strong>tacións á<br />

amortización <strong>de</strong>ducidas no exercicio.<br />

b) As rendas proce<strong>de</strong>ntes <strong>do</strong>utras activida<strong>de</strong>s<br />

empresariais ou profesionais, así como as rendas<br />

proce<strong>de</strong>ntes <strong>do</strong> traballo <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong> fóra da explotación,<br />

incluídas as pensións e haberes pasivos que<br />

fiscalmente teña obriga <strong>de</strong> <strong>de</strong>clarar.<br />

c) O 50% das rendas <strong>do</strong> capital mobiliario e inmobiliario,<br />

no caso <strong>de</strong> réxime <strong>de</strong> gananciais, e o 100%<br />

das súas rendas privativas.<br />

Non obstante o anterior, po<strong>de</strong>rá utilizarse para a<br />

avaliación da renda total <strong>do</strong> titular da explotación a<br />

media das rendas fiscalmente <strong>de</strong>claradas como tales<br />

por este durante tres <strong>do</strong>s cinco últimos anos, incluín<strong>do</strong><br />

o último exercicio, excluín<strong>do</strong> <strong>do</strong> cómputo as<br />

ganancias e perdas patrimoniais.<br />

Nas zonas xeográficas ou sectores produtivos en<br />

que se produzan situacións excepcionais <strong>de</strong> danos<br />

motivadas por secas, xeadas, inundacións, epizootias<br />

ou outras causas similares, sempre que oficialmente<br />

se <strong>de</strong>claren e o titular da explotación acredite<br />

a súa <strong>de</strong>dicación á agricultura no último ano fiscal<br />

<strong>de</strong>clara<strong>do</strong>, po<strong>de</strong>ranse eliminar, para o cálculo da<br />

media <strong>do</strong>s cinco últimos exercicios <strong>de</strong>clara<strong>do</strong>s, os<br />

exercicios fiscais en que se producisen as circunstancias<br />

excepcionais.<br />

No caso <strong>de</strong> que as situacións excepcionais se producisen<br />

no último exercicio fiscal <strong>de</strong>clara<strong>do</strong> e non<br />

sexa posible consi<strong>de</strong>rar tres exercicios normais nos<br />

catro anteriores, por non terse <strong>de</strong>dica<strong>do</strong> o/a titular<br />

da explotación á activida<strong>de</strong> agraria, po<strong>de</strong>rá utilizarse<br />

a media das rendas fiscalmente <strong>de</strong>claradas como<br />

tales durante o máximo posible <strong>de</strong> exercicios normais<br />

computables.<br />

12. Renda <strong>de</strong> referencia: indica<strong>do</strong>r relativo aos<br />

salarios brutos non agrarios en España. A <strong>de</strong>terminación<br />

anual da súa contía será feita polo Ministerio<br />

<strong>de</strong> <strong>Medio</strong> Ambiente e <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> e Mariño, en concordancia<br />

co previsto ao respecto na normativa da<br />

Unión Europea e ten<strong>do</strong> en conta os datos <strong>de</strong> salarios<br />

publica<strong>do</strong>s polo Instituto Nacional <strong>de</strong> Estatística.<br />

13. Renda unitaria <strong>de</strong> traballo: o ren<strong>de</strong>mento económico<br />

xera<strong>do</strong> na explotación agraria que se atribúe<br />

á unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> traballo e que se obtén dividin<strong>do</strong>, entre<br />

o número <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traballo agrario <strong>de</strong>dicadas<br />

á explotación, a cantida<strong>de</strong> resultante <strong>de</strong> sumar a<br />

marxe neta ou o exce<strong>de</strong>nte neto da explotación e o<br />

importe <strong>do</strong>s salarios <strong>de</strong>bi<strong>do</strong>s.<br />

Para a súa <strong>de</strong>terminación observarase o estableci<strong>do</strong><br />

no artigo 4º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>.<br />

14. Explotación agraria prioritaria: aquela que cumpra<br />

o indica<strong>do</strong> na Lei 19/1995, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización das<br />

explotacións agrarias, e no Decreto 253/2008, polo<br />

que se regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong><br />

<strong>Galicia</strong>.<br />

15. Agricultor a tempo parcial, persoa física que,<br />

sen<strong>do</strong> titular dunha explotación agraria, <strong>de</strong>dica a<br />

activida<strong>de</strong>s agrarias nela non menos da quinta parte<br />

nin máis da meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> seu tempo total <strong>de</strong> traballo.<br />

16. Viabilida<strong>de</strong> económica da explotación: consi<strong>de</strong>rarase<br />

que unha explotación é viable economicamente<br />

can<strong>do</strong> a súa renda unitaria <strong>de</strong> traballo non<br />

sexa inferior ao 20% da renda <strong>de</strong> referencia.<br />

Tamén se consi<strong>de</strong>rarán viables as explotacións<br />

clasificadas como prioritarias <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co<br />

estableci<strong>do</strong> no Decreto 253/2008, polo que se regula<br />

o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

17. Indica<strong>do</strong>r público <strong>de</strong> renda <strong>de</strong> efectos múltiples<br />

(IPREM). Este indica<strong>do</strong>r crea<strong>do</strong> polo Real <strong>de</strong>creto<br />

lexislativo 3/2004, <strong>do</strong> 5 <strong>de</strong> marzo, utilízase como<br />

referencia <strong>do</strong> nivel <strong>de</strong> renda que sirve para <strong>de</strong>terminar<br />

a contía <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas prestacións ou para<br />

acce<strong>de</strong>r a <strong>de</strong>termina<strong>do</strong>s beneficios, prestacións ou<br />

servizos públicos.


10.128 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

SECCIÓN PRIMEIRA<br />

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A<br />

MELLORA DA EFICACIA E SUSTENTABILIDADE DAS EXPLOTACIÓNS<br />

AGRARIAS E DE NOVOS ACTIVOS AGRARIOS<br />

1 Plans <strong>de</strong> mellora.<br />

Artigo 3º.-Requisitos das persoas beneficiarias.<br />

Para solicitar a axuda presentarán unha solicitu<strong>de</strong>,<br />

segun<strong>do</strong> o mo<strong>de</strong>lo que se especifica no anexo I,<br />

acompañada da <strong>do</strong>cumentación acreditativa <strong>do</strong> cumprimento<br />

das condicións, que, segun<strong>do</strong> o tipo <strong>de</strong> titular<br />

-persoa física, xurídica ou comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens-,<br />

e as características da explotación, será a seguinte:<br />

1. En to<strong>do</strong>s os casos <strong>de</strong>berán:<br />

a) Ser titular dunha explotación agraria no momento<br />

da solicitu<strong>de</strong>, agás que simultaneamente solicite<br />

unha axuda para primeira instalación conforme a<br />

sección 2ª.<br />

b) Presentar un plan <strong>de</strong> mellora da súa explotación<br />

conforme o indica<strong>do</strong> no artigo 5º.<br />

c) Presentar un compromiso asina<strong>do</strong> <strong>de</strong> comprometerse<br />

a exercer a activida<strong>de</strong> agraria na explotación<br />

obxecto da axuda durante, polo menos, cinco<br />

anos conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data da certificación <strong>do</strong>s<br />

investimentos realiza<strong>do</strong>s.<br />

Este compromiso será someti<strong>do</strong> a seguimento, en<br />

virtu<strong>de</strong> das inspeccións e controis que se establezan,<br />

podén<strong>do</strong>selle exixir, para eses anos e unha vez finaliza<strong>do</strong><br />

o perío<strong>do</strong> voluntario <strong>de</strong> presentación da<br />

<strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF, que remita ao servizo provincial<br />

<strong>de</strong> explotacións agrarias a copia cotexada da<br />

<strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF e os boletíns <strong>de</strong> cotización á<br />

Segurida<strong>de</strong> Social ou o informe <strong>de</strong> vida laboral.<br />

d) Acreditar a súa viabilida<strong>de</strong> económica conforme<br />

o <strong>de</strong>fini<strong>do</strong> no número 16 <strong>do</strong> artigo 2º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>.<br />

e) Xustificar estar ao día nas súas obrigas fiscais e<br />

coa Segurida<strong>de</strong> Social e <strong>de</strong> que non ter ningunha<br />

débeda pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> pagamento coa Administración<br />

da Comunida<strong>de</strong> Autónoma <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

f) Acadar polo menos unha UTA, ten<strong>do</strong> en conta a<br />

<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> agricultor profesional <strong>do</strong> artigo 2.5º.<br />

g) Cumprir as normas mínimas en materia <strong>de</strong><br />

ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong><br />

coa normativa comunitaria e nacional, coa<br />

propia or<strong>de</strong> e co programa <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento rural<br />

<strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> aproba<strong>do</strong> pola Unión Europea.<br />

2. As persoas físicas titulares <strong>de</strong>berán cumprir, a<strong>de</strong>mais<br />

<strong>do</strong> indica<strong>do</strong> no número 1,<br />

a) A condición <strong>de</strong> agricultor/a profesional:<br />

1º A renda que se obteña das activida<strong>de</strong>s agrarias<br />

acreditarase mediante fotocopia cotexada da <strong>de</strong>claración<br />

<strong>do</strong> IRPF <strong>do</strong> último exercicio cuxo prazo xa<br />

finalizase para a súa presentación en perío<strong>do</strong> voluntario,<br />

ou coa media das rendas fiscalmente <strong>de</strong>clara-<br />

das como tales por el durante tres <strong>do</strong>s cinco últimos<br />

anos, incluín<strong>do</strong> o último exercicio, exceptuan<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />

cómputo as ganancias e perdas patrimoniais.<br />

2º A acreditación dun volume <strong>de</strong> emprego <strong>de</strong>polo<br />

menos unha UTA efectuarase <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co estableci<strong>do</strong><br />

no punto 1 <strong>do</strong> artigo 4º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>.<br />

b) Posuír a capacitación profesional suficiente:<br />

Po<strong>de</strong>rá acreditarse dalgunha das seguintes formas:<br />

1º Coa <strong>do</strong>cumentación xustificativa <strong>de</strong> ter obti<strong>do</strong> o<br />

título <strong>de</strong> capataz agrícola, <strong>de</strong> técnico ou técnico<br />

superior en ciclos formativos da familia profesional<br />

<strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s agrarias ou outra titulación superior<br />

na rama agraria.<br />

2º Con cinco anos <strong>de</strong> exercicio da activida<strong>de</strong> agraria,<br />

que <strong>de</strong>berá acreditarse, con carácter xeral, cun<br />

informe <strong>de</strong> vida laboral da Segurida<strong>de</strong> Social ou, <strong>de</strong><br />

ser o caso, conforme o seguinte:<br />

i) No caso <strong>de</strong> que unha parte ou a totalida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />

exercicio da activida<strong>de</strong> agraria se levase a cabo<br />

como man <strong>de</strong> obra familiar, será precisa unha <strong>de</strong>claración<br />

da persoa titular da explotación on<strong>de</strong> realizou<br />

tal activida<strong>de</strong> na cal se especifique o tempo traballa<strong>do</strong><br />

na explotación e as tarefas <strong>de</strong>senvolvidas.<br />

ii) Os anos en que non se exercese a activida<strong>de</strong><br />

agraria, ata acadar os cinco anos requiri<strong>do</strong>s, po<strong>de</strong>rán<br />

substituírse pola asistencia a cursos ou seminarios <strong>de</strong><br />

formación agroforestal cunha duración <strong>de</strong> 50 horas<br />

lectivas por cada ano, os cales estarán previamente<br />

homologa<strong>do</strong>s pola Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> ou<br />

consellería correspon<strong>de</strong>nte, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co Decreto<br />

247/2000, <strong>do</strong> 29 <strong>de</strong> setembro.<br />

iii) En calquera caso, os servizos provinciais <strong>de</strong><br />

explotacións agrarias estudarán a <strong>do</strong>cumentación<br />

presentada e establecerán a súa i<strong>do</strong>neida<strong>de</strong> para os<br />

efectos <strong>de</strong> xustificar a activida<strong>de</strong> agraria <strong>do</strong> solicitante.<br />

3ºNocaso<strong>de</strong>agricultores/as mozos/as, a<strong>de</strong>mais <strong>de</strong><br />

para os efectos da súa primeira instalación, conforme<br />

a sección 2ª, para consi<strong>de</strong>rar o incremento nas<br />

axudas aos investimentos en plans <strong>de</strong> mellora, a<br />

capacitación profesional suficiente xustificarase<br />

dalgún <strong>do</strong>s seguintes xeitos:<br />

i) Mediante copia cotexada da titulación académica<br />

<strong>de</strong> capataz agrícola, <strong>de</strong> técnico ou técnico superior<br />

en ciclos formativos da familia profesional <strong>de</strong><br />

activida<strong>de</strong>s agrarias, ou outra titulación superior da<br />

rama agraria.<br />

ii) Cun certifica<strong>do</strong> <strong>de</strong> asistencia a cursos relaciona<strong>do</strong>s<br />

coa incorporación da persoa moza, cunha<br />

duración mínima <strong>de</strong> 250 horas lectivas, estableci<strong>do</strong>s<br />

pola Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co<br />

Decreto 247/2000, <strong>do</strong> 29 <strong>de</strong> setembro.<br />

iii) Mediante certificación <strong>de</strong> asistencia a cursos<br />

relaciona<strong>do</strong>s coa incorporación da persoa moza,<br />

cunha duración mínima <strong>de</strong> 250 horas lectivas,


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.129<br />

<strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong>s por outras entida<strong>de</strong>s competentes en<br />

ensinanzas agrarias, sempre que estean previamente<br />

homologa<strong>do</strong>s pola Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> ou<br />

consellería correspon<strong>de</strong>nte, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co Decreto<br />

247/2000, <strong>do</strong> 29 <strong>de</strong> setembro.<br />

c) Ter <strong>de</strong>zaoito anos cumpri<strong>do</strong>s e non ter cumpri<strong>do</strong>s<br />

os sesenta e cinco. O requisito da ida<strong>de</strong> xustificarase<br />

mediante copia cotexada <strong>do</strong> DNI, no caso <strong>de</strong><br />

non prestar autorización á Consellería <strong>de</strong> <strong>Medio</strong><br />

<strong>Rural</strong> para a consulta <strong>do</strong>s datos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, no<br />

Sistema <strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />

Ministerio da Presi<strong>de</strong>ncia.<br />

3. As persoas xurídicas, a<strong>de</strong>mais das sinaladas no<br />

número 1, <strong>de</strong>berán cumprir:<br />

a) Ser unha explotación agraria prioritaria ou acadar<br />

tal condición coa aplicación <strong>de</strong>stas axudas, o cal<br />

se acreditará segun<strong>do</strong> se establece no Decreto<br />

253/2008, polo que se regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións<br />

Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

b) Que a súa activida<strong>de</strong> principal sexa a agraria,<br />

presentan<strong>do</strong> os estatutos ou <strong>do</strong>cumento <strong>de</strong> constitución,<br />

e a <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> imposto <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s <strong>do</strong><br />

último exercicio. Así mesmo, a proce<strong>de</strong>ncia agraria<br />

<strong>do</strong>s ingresos comprobarase en función das marxes<br />

brutas das orientacións produtivas e das activida<strong>de</strong>s<br />

económicas da explotación.<br />

4. Can<strong>do</strong> a explotación pertenza a unha comunida<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> bens, a<strong>de</strong>mais <strong>do</strong>s requisitos sinala<strong>do</strong>s no<br />

número 1, <strong>de</strong>berá presentar:<br />

a) Os estatutos da comunida<strong>de</strong> easúaacta <strong>de</strong><br />

constitución.<br />

b) Acreditar por parte <strong>de</strong> polo menos, o 50% <strong>do</strong>s<br />

comuneiros ou das comuneiras, que reúnen os requisitos<br />

estableci<strong>do</strong>s para os titulares persoas físicas,<br />

para o que presentarán toda a <strong>do</strong>cumentación especificada<br />

no punto 2 <strong>de</strong>ste artigo (persoa física titular<br />

<strong>de</strong> explotación).<br />

5. Así mesmo, can<strong>do</strong> a explotación pertenza a<br />

unha comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens ou socieda<strong>de</strong> civil po<strong>de</strong>rá<br />

resultar beneficiaria da axuda, coa condición <strong>de</strong> que<br />

cumpra as exixencias previstas para estas agrupacións<br />

no artigo8.3º da Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong><br />

subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, polo que <strong>de</strong>berán facer<br />

constar expresamente, segun<strong>do</strong> o mo<strong>de</strong>lo <strong>do</strong> anexo II<br />

<strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>, os compromisos <strong>de</strong> execución asumi<strong>do</strong>s<br />

porcadamembrodaagrupación, así como o importe<br />

<strong>de</strong> subvención que se vai aplicar por cada un <strong>de</strong>les,<br />

que terán igualmente a consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> beneficiarios.<br />

Deberán nomear un representante ou apo<strong>de</strong>ra<strong>do</strong><br />

único con po<strong>de</strong>r suficiente para cumprir as obrigas<br />

que como beneficiario correspondan á agrupación.<br />

Así mesmo, <strong>de</strong>berán acreditar a existencia dun<br />

pacto <strong>de</strong> indivisión da comunida<strong>de</strong> por un perío<strong>do</strong><br />

mínimo <strong>de</strong> 5 anos conta<strong>do</strong>s a partir da data <strong>de</strong> certificación<br />

<strong>do</strong>s investimentos realiza<strong>do</strong>s. En calquera<br />

caso a agrupación non po<strong>de</strong>rá disolverse ata que<br />

transcorra o prazo <strong>de</strong> prescrición <strong>de</strong> 4 anos <strong>do</strong> artigo<br />

35 da citada lei.<br />

6. Plans <strong>de</strong> mellora (R-non profesionais) <strong>de</strong> persoas<br />

titulares que, non cumprin<strong>do</strong> os requisitos recolli<strong>do</strong>s<br />

nos puntos 2 a) e b) <strong>de</strong>ste artigo para as persoas<br />

físicas, número 3 para as persoas xurídicas e<br />

4 b) nas comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> bens, po<strong>de</strong>rán solicitar<br />

estas axudas, e sempre que cumpran o resto das<br />

obrigas, a<strong>de</strong>mais <strong>de</strong> ocuparen polo menos 1 UTA, e<br />

comprometérense a exercer a activida<strong>de</strong> agraria<br />

durante, polo menos, cinco anos conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />

data da certificación <strong>do</strong>s investimentos realiza<strong>do</strong>s.<br />

Así mesmo, <strong>de</strong>berán obter polo menos o 10% da súa<br />

renda total <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s agrarias ou complementarias.<br />

Artigo 4º.-Cálculo da renda unitaria <strong>de</strong> traballo.<br />

Para os efectos <strong>do</strong> cálculo da renda unitaria <strong>de</strong> traballo<br />

(RUT) a que se refire o punto 13 <strong>do</strong> artigo 2º,<br />

teranse en conta os seguintes criterios:<br />

1. En relación coas unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traballo agrario<br />

(UTA) da explotación:<br />

a) Can<strong>do</strong> o titular sexa persoa física, a achega <strong>de</strong><br />

man <strong>de</strong> obra acreditarase, segun<strong>do</strong> os casos, <strong>do</strong> xeito<br />

seguinte:<br />

1º A man <strong>de</strong> obra familiar da persoa titular, cotitular<br />

e familiares que estean afilia<strong>do</strong>s á Segurida<strong>de</strong><br />

Social, co informe <strong>de</strong> vida laboral <strong>de</strong> cada un <strong>de</strong>les.<br />

2º A man <strong>de</strong> obra familiar da persoa titular da<br />

explotación, ata o segun<strong>do</strong> grao incluí<strong>do</strong>, por consanguinida<strong>de</strong><br />

ou afinida<strong>de</strong> e, se é o caso, por a<strong>do</strong>pción,<br />

que convivan no seu <strong>do</strong>micilio e estean ao seu<br />

cargo, que, estan<strong>do</strong> ocupa<strong>do</strong>s na súa explotación,<br />

non teñan a obriga <strong>de</strong> afiliarse ao correspon<strong>de</strong>nte<br />

réxime da Segurida<strong>de</strong> Social, po<strong>de</strong>rá estimarse ata<br />

un máximo <strong>de</strong> 0,5 unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traballo agrario pola<br />

primeira persoa traballa<strong>do</strong>ra e 0,25 unida<strong>de</strong>s por<br />

cada un <strong>do</strong>s restantes membros. Esta circunstancia<br />

acreditarase mediante <strong>de</strong>claración xurada da persoa<br />

titular solicitante ou por calquera outra forma admitida<br />

en <strong>de</strong>reito, acompañada da copia <strong>do</strong> DNI <strong>de</strong><br />

cada un <strong>do</strong>s familiares, dun informe <strong>de</strong> vida laboral<br />

e <strong>do</strong> correspon<strong>de</strong>nte xustificante <strong>de</strong> que a persoa ou<br />

persoas a que se refire a <strong>de</strong>claración están ao seu<br />

cargo como beneficiarios/as na Segurida<strong>de</strong> Social e<br />

tamén na <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF.<br />

3º A man <strong>de</strong> obra asalariada acreditarase <strong>do</strong>cumentalmente<br />

co DNI, contrato <strong>de</strong> traballo e informe<br />

<strong>de</strong> vida laboral da empresa.<br />

b) Can<strong>do</strong> a persoa titular sexa persoa xurídica,<br />

computarase unicamente a man <strong>de</strong> obra achegada<br />

polos socios/as asalaria<strong>do</strong>s mediante DNI, o informe<br />

<strong>de</strong> vida laboral <strong>de</strong>stes, as súas <strong>de</strong>claracións <strong>do</strong> IRPF<br />

e os seus certifica<strong>do</strong>s <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>mentos <strong>de</strong> traballo;<br />

mentres que no caso <strong>de</strong> asalaria<strong>do</strong>s non socios computarase<br />

mediante a presentación <strong>do</strong> DNI, o contrato<br />

<strong>de</strong> traballo e o informe <strong>de</strong> vida laboral da empresa.


10.130 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

c) No caso <strong>de</strong> que a persoa titular da explotación<br />

sexa unha comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens, utilizaranse os mesmos<br />

criterios para a <strong>de</strong>terminación das UTA que no<br />

caso <strong>de</strong> que a persoa titular sexa unha persoa física<br />

(punto 1 a <strong>de</strong>ste artigo).<br />

2. En relación coa marxe neta da explotación,<br />

entendida como a diferenza entre os ingresos da<br />

explotación <strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s <strong>do</strong> conxunto das activida<strong>de</strong>s<br />

produtivas, incluídas as subvencións percibidas da<br />

política comunitaria, e to<strong>do</strong>s os gastos fixos e variables,<br />

agás os atribuí<strong>do</strong>s á retribución <strong>do</strong>s capitais<br />

propios e da man <strong>de</strong> obra familiar, po<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>terminarse<br />

en función <strong>do</strong> resulta<strong>do</strong> <strong>de</strong> restar os gastos<br />

fixos contabiliza<strong>do</strong>s ou, na súa falta, estima<strong>do</strong>s, <strong>de</strong><br />

cada explotación, non imputa<strong>do</strong>s nas marxes brutas,<br />

agás os atribuí<strong>do</strong>s á retribución <strong>do</strong>s capitais propios<br />

e <strong>do</strong> traballo familiar, da suma das marxes brutas<br />

estándar das activida<strong>de</strong>s produtivas da explotación,<br />

moduladas con criterios técnico-económicos que<br />

teñan en conta a dimensión, a orientación técnicoeconómica<br />

eosistema<strong>de</strong>produción da explotación.<br />

3. A copia cotexada <strong>do</strong> DNI a que se fai referencia<br />

nos puntos anteriores presentarase no caso <strong>de</strong> non<br />

prestar autorización á Consellería <strong>de</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong><br />

para a consulta <strong>do</strong>s datos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, no Sistema<br />

<strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong> Ministerio<br />

da Presi<strong>de</strong>ncia.<br />

Artigo 5º.-Condicións <strong>do</strong>s plans <strong>de</strong> mellora.<br />

Os plans <strong>de</strong> mellora das explotacións agrarias<br />

suporán unha mellora integral e dura<strong>de</strong>ira da economía<br />

da explotación agraria, e <strong>de</strong>berán cumprir, a<strong>de</strong>mais,<br />

as seguintes condicións:<br />

1. O plan <strong>de</strong> mellora <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>mostrar, mediante<br />

cálculos específicos, que os investimentos materiais<br />

ou inmateriais están xustifica<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o punto <strong>de</strong><br />

vista da situación da explotación e da súa economía<br />

e que a súa realización suporá unha mellora <strong>do</strong> ren<strong>de</strong>mento<br />

global da explotación agrícola.<br />

Para estes efectos, consi<strong>de</strong>rarase que un plan <strong>de</strong><br />

mellora cumpre as condicións establecidas no parágrafo<br />

anterior, can<strong>do</strong>, tras a súa realización, non<br />

diminúa a renda unitaria <strong>de</strong> traballo da explotación<br />

ou, nos casos en que se incremente o número das<br />

UTA, non diminúa a súa marxe neta.<br />

Así mesmo, <strong>de</strong>berá incluír:<br />

a) Unha <strong>de</strong>scrición das situacións anterior e posterior<br />

á realización <strong>do</strong> plan <strong>de</strong> mellora, establecidas en<br />

función dun orzamento estimativo e compren<strong>de</strong>n<strong>do</strong>,<br />

can<strong>do</strong> menos, os seguintes datos:<br />

1º Superficie da explotación, especifican<strong>do</strong> a <strong>do</strong>s<br />

distintos cultivos, e cabezas <strong>de</strong> gan<strong>do</strong>, por especies,<br />

e ren<strong>de</strong>mentos medios <strong>de</strong> cada activida<strong>de</strong> produtiva.<br />

2º Maquinaria e equipamento, melloras territoriais<br />

e edificios.<br />

3º Composición e <strong>de</strong>dicación da man <strong>de</strong> obra familiar<br />

e asalariada.<br />

4º Produción bruta <strong>de</strong> cada activida<strong>de</strong>.<br />

5º Gastos <strong>de</strong> cada activida<strong>de</strong> produtiva e gastos<br />

fixos <strong>do</strong> conxunto da explotación.<br />

b) Unha indicación das medidas e, en particular,<br />

<strong>do</strong>s investimentos previstos.<br />

2. Can<strong>do</strong> o plan <strong>de</strong> mellora afecte unha explotación<br />

gan<strong>de</strong>ira:<br />

a) Deberase cumprir a normativa relativa a campañas<br />

oficiais <strong>de</strong> saneamento gan<strong>de</strong>iro.<br />

b) Deberá cumprir as normas mínimas en materia<br />

ambiental, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais, conforme<br />

se dispón no anexo III <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>.<br />

Non obstante, can<strong>do</strong> o plan <strong>de</strong> mellora inclúa investimentos<br />

<strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s a cumprir as normas mínimas<br />

recentemente establecidas, enten<strong>de</strong>n<strong>do</strong> por tales as<br />

que entrasen en vigor no prazo máximo dun ano anterior<br />

á data <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong> da axuda, po<strong>de</strong>rase conce<strong>de</strong>r<br />

para o seu cumprimento, un prazo <strong>de</strong> ata 36 meses a<br />

partir da data en que a <strong>de</strong>vandita norma fose obrigatoria.<br />

En to<strong>do</strong> caso, os agricultores e as agricultoras<br />

<strong>de</strong>berán cumprir estas normas mínimas antes <strong>de</strong> que<br />

finalice o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> realización <strong>do</strong>s investimentos.<br />

Así mesmo, no caso <strong>de</strong> agricultores/as mozos/as<br />

beneficiarios/as da axuda á primeira instalación,<br />

po<strong>de</strong>ráselles conce<strong>de</strong>r unha axuda para os investimentos<br />

<strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s a axustarse ás normas comunitarias<br />

existentes. O perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> graza en que <strong>de</strong>berán axustarse<br />

estas normas non po<strong>de</strong>rá superar os 36 meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

a data da instalación.<br />

Os servizos técnicos da Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong><br />

<strong>Rural</strong> emitirán os informes correspon<strong>de</strong>ntes sobre o<br />

cumprimento <strong>de</strong>stas normas mínimas en materia <strong>de</strong><br />

ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais.<br />

3. Se os investimentos a que se refire o plan <strong>de</strong><br />

mellora se realizan en obra civil, <strong>de</strong>berase presentar<br />

o correspon<strong>de</strong>nte bosquexo e memoria <strong>de</strong>scritiva da<br />

construción, adaptán<strong>do</strong>se esta á tipoloxía da zona.<br />

No caso <strong>de</strong> que o investimento en obra civil sexa<br />

superior a 30.000 euros, esta <strong>do</strong>cumentación completarase,<br />

como mínimo, cun anteproxecto con orzamento,<br />

asina<strong>do</strong> polo persoal técnico competente e<br />

visa<strong>do</strong> polo correspon<strong>de</strong>nte colexio profesional, tal<br />

como se indica no artigo 41.2º a) da Lei 9/2002, <strong>do</strong><br />

30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación urbanística e protección<br />

<strong>do</strong> medio rural <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, modificada pola<br />

Lei 2/<strong>2010</strong>, <strong>do</strong> 25 <strong>de</strong> marzo. Nesta circunstancia<br />

<strong>de</strong>berase achegar o proxecto, asina<strong>do</strong> polo persoal<br />

técnico competente e visa<strong>do</strong> polo correspon<strong>de</strong>nte<br />

colexio profesional, a<strong>de</strong>mais da certificación final<br />

<strong>de</strong> obra valorada, o máis tardar, no momento da certificación<br />

<strong>do</strong>s investimentos. Sobre os anteriores<br />

puntos, e en referencia ao proxectista, ao director <strong>de</strong><br />

obra e ao director da execución da obra, terase en


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.1<strong>31</strong><br />

conta o reflecti<strong>do</strong> no capítulo III da Lei 38/1999, <strong>do</strong><br />

5 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación da edificación.<br />

4. Así mesmo, as construcións novas <strong>de</strong>berán contar<br />

coa preceptiva licenza municipal, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co<br />

estableci<strong>do</strong> na normativa urbanística. Para iso será<br />

suficiente con que entre a <strong>do</strong>cumentación que se<br />

vaia xuntar coa solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> axuda aos plans <strong>de</strong><br />

melloras (sección 1ª.1) ou <strong>de</strong> primeira instalación <strong>de</strong><br />

agricultores/as mozos/as (sección 1ª.2), presente a<br />

solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> licenza <strong>de</strong> obras, <strong>de</strong>ben<strong>do</strong> presentarse<br />

antes <strong>do</strong> 1 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro <strong>de</strong> <strong>2010</strong> a licenza municipal<br />

outorgada. O non cumprimento <strong>de</strong>ste requisito suporá<br />

a non aprobación da axuda. A certificación final<br />

<strong>de</strong> obra valorada presentarase no momento da solicitu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> pagamento <strong>do</strong>s investimentos.<br />

5. To<strong>do</strong>s os proxectos, anteproxectos e memorias<br />

presenta<strong>do</strong>s cos plans <strong>de</strong> mellora terán que incluír,<br />

obrigatoriamente, un anexo relativo á produción e<br />

xestión <strong>do</strong>s residuos da explotación.<br />

6. O investimento en adquisición <strong>de</strong> maquinaria<br />

previsto no plan <strong>de</strong> mellora, incluí<strong>do</strong> o tractor, <strong>de</strong> ser<br />

o caso, po<strong>de</strong>rá chegar ata o 20% <strong>do</strong> volume máximo<br />

<strong>de</strong> investimento estableci<strong>do</strong> no primeiro parágrafo<br />

<strong>do</strong> artigo 7.1º a), segun<strong>do</strong> o tipo <strong>de</strong> peticionario e o<br />

número <strong>de</strong> UTA e, en to<strong>do</strong> caso, sen superar o tramo<br />

libre <strong>de</strong> investimento <strong>de</strong> que dispón cada beneficiario<br />

ten<strong>do</strong> en conta os plans <strong>de</strong> mellora que solicitase<br />

nos últimos seis anos, tal como se <strong>de</strong>termina no<br />

segun<strong>do</strong> parágrafo <strong>do</strong> mesmo artigo 7.1º a).<br />

No caso <strong>de</strong> explotacións con orientacións produtivas<br />

<strong>maio</strong>ritariamente agrícolas, estes importes po<strong>de</strong>rán<br />

chegar ata un 100% <strong>do</strong> volume máximo <strong>do</strong> investimento.<br />

7. De acor<strong>do</strong> co artigo 29 da Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong><br />

xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, can<strong>do</strong> o importe <strong>do</strong><br />

gasto subvencionable supere a contía <strong>de</strong> 30.000 euros<br />

no suposto <strong>de</strong> custo por execución <strong>de</strong> obra, ou <strong>de</strong><br />

12.000 euros no suposto <strong>de</strong> subministración <strong>de</strong> bens<br />

<strong>de</strong> equipamento ou prestación <strong>de</strong> servizos por empresas<br />

<strong>de</strong> consultoría ou asistencia técnica, o beneficiario<br />

<strong>de</strong>berá solicitar, como mínimo, tres ofertas <strong>de</strong> diferentes<br />

prove<strong>do</strong>res, con carácter previo á contratación<br />

<strong>do</strong> compromiso para a prestación <strong>do</strong> servizo ou a<br />

entrega <strong>do</strong> ben, salvo que polas especiais características<br />

<strong>do</strong>s gastos subvencionables non exista no merca<strong>do</strong><br />

suficiente número <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s que o subministren<br />

ou presten. A escolla entre as ofertas presentadas,<br />

que <strong>de</strong>berán achegarse na certificación <strong>do</strong>s investimentos<br />

aproba<strong>do</strong>s, realizarase <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> con<br />

criterios <strong>de</strong> eficiencia e economía, e <strong>de</strong>berá xustificarse<br />

expresamente nunha memoria a escolla can<strong>do</strong><br />

non recaia na proposta económica máis vantaxosa.<br />

Artigo 6º.-Condicións <strong>do</strong>s investimentos obxecto da<br />

axuda.<br />

1. Investimentos obxecto <strong>de</strong> axuda:<br />

a) A mellora das condicións <strong>de</strong> vida e traballo<br />

<strong>do</strong>s/as agricultores/as e <strong>do</strong>s/as emprega<strong>do</strong>s/as das<br />

explotacións. Os investimentos consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s <strong>de</strong>stinaranse,<br />

en exclusiva, á mellora das prácticas agrarias<br />

e tarefas <strong>de</strong>rivadas da explotación agraria.<br />

b) A mellora cualitativa e a or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> producións<br />

en función das necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> e, se é<br />

o caso, con vistas á adaptación ás normas comunitarias<br />

<strong>de</strong> calida<strong>de</strong>, así como para a diversificación das<br />

activida<strong>de</strong>s agrarias, especialmente mediante investimentos<br />

<strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s á clasificación, acondicionamento,<br />

fabricación, transformación e comercialización <strong>do</strong>s<br />

produtos agrarios da propia explotación. Porén, os<br />

investimentos <strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s á transformación e comercialización<br />

realiza<strong>do</strong>s na propia explotación limitaranse<br />

aos que <strong>de</strong>an como resulta<strong>do</strong> un produto incluí<strong>do</strong><br />

no anexo I <strong>do</strong> Trata<strong>do</strong> Constitutivo da Comunida<strong>de</strong><br />

Europea.<br />

c) A adaptación das explotacións con vistas a reducir<br />

os custos <strong>de</strong> produción, aforrar enerxía ou auga,<br />

ou á incorporación <strong>de</strong> novas tecnoloxías, incluídas<br />

as <strong>de</strong> informatización e telemática.<br />

d) O cumprimento das novas normas comunitarias<br />

en materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais<br />

establecidas recentemente. Para estes efectos,<br />

enten<strong>de</strong>ranse como recentemente establecidas as<br />

normas que entrasen en vigor no prazo máximo dun<br />

ano anterior á data <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong> da axuda.<br />

e) A mellora das condicións <strong>de</strong> hixiene das explotacións<br />

gan<strong>de</strong>iras e <strong>de</strong> benestar <strong>do</strong>s animais, a protección<br />

e mellora <strong>do</strong> solo, da cobertoira vexetal e <strong>do</strong><br />

ambiente serán só elixibles os investimentos con<br />

estes fins que vaian alén <strong>do</strong>s requisitos obrigatorios,<br />

<strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coas normas comunitarias aplicables.<br />

2. Investimentos exceptua<strong>do</strong>s <strong>de</strong> axuda:<br />

Non se conce<strong>de</strong>rán axudas para os seguintes investimentos:<br />

a) Os investimentos <strong>de</strong> simple substitución non<br />

po<strong>de</strong>rán optar a axudas ao investimento. Excepto no<br />

caso <strong>de</strong> maquinaria, non se consi<strong>de</strong>rará simple substitución<br />

unha vez transcorri<strong>do</strong>s 10 anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data<br />

<strong>de</strong> fabricación, indicada na súa ficha técnica ou, na<br />

súa falla, a <strong>de</strong> adquisición, se se adquire outra<br />

máquina que sirva para os mesmos traballos e conte<br />

con mellora tecnolóxica substancial. A máquina que<br />

se substitúa <strong>de</strong>berá estar inscrita no Rexistro Oficial<br />

<strong>de</strong> Maquinaria Agrícola (ROMA) a nome <strong>do</strong> beneficario<br />

ou pentencer á explotación.<br />

b) Os investimentos na compra <strong>de</strong> <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> produción,<br />

animais e plantas anuais easúaplantación.<br />

c) Os investimentos en vehículos <strong>de</strong> transporte distintos<br />

<strong>do</strong>s consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s como maquinaria agrícola.<br />

d) Gastos <strong>de</strong> conservación e mantemento ou os<br />

<strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> funcionamento da explotación.<br />

e) Os gastos non subvencionables distintos <strong>do</strong>s<br />

anteriores, e a que fai referencia o artigo 3 <strong>do</strong> Real


10.132 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

<strong>de</strong>creto 1852/2009, <strong>do</strong> 4 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, polo que se<br />

establecen os criterios para subvencionar os gastos<br />

no marco <strong>do</strong>s programas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento rural<br />

cofinancia<strong>do</strong>s polo Fea<strong>de</strong>r.<br />

3. No caso <strong>de</strong> investimentos en equipamentos <strong>de</strong> muxidura,<br />

<strong>de</strong>berán axustarse, no relativo á instalación e funcionamento,<br />

ao estableci<strong>do</strong> na norma UNE 68050/98.<br />

4. No caso <strong>de</strong> investimentos en equipamentos <strong>de</strong><br />

refrixeración <strong>de</strong> leite, <strong>de</strong>berán cumprir os requisitos<br />

da norma UNE-EN 13732/03.<br />

5. a) Durante os cinco anos seguintes ao pagamento<br />

da subvención, os investimentos subvenciona<strong>do</strong>s<br />

non <strong>de</strong>berán sufrir ningunha modificación importante:<br />

1º Que afecte a súa natureza ou as súas condicións<br />

<strong>de</strong> execución, ou<br />

2º Que resulte, ben dun cambio na natureza <strong>do</strong><br />

réxime <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong> dunha <strong>de</strong>terminada infraestrutura,<br />

ben da interrupción ou <strong>do</strong> cambio <strong>de</strong> localización<br />

dunha activida<strong>de</strong> produtiva.<br />

b) O incumprimento da obriga <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino referi<strong>do</strong><br />

anteriormente, que se producirá, en to<strong>do</strong> caso, co<br />

alleamento ou o gravame <strong>do</strong> ben, será causa <strong>de</strong> reintegro,<br />

quedan<strong>do</strong> o ben afecto ao pagamento <strong>do</strong> reintegro,<br />

calquera que for o seu posui<strong>do</strong>r, agás o referi<strong>do</strong><br />

no artigo 29.4º b) da Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño,<br />

<strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

c) Non se consi<strong>de</strong>rará incumprida a obriga <strong>de</strong><strong>de</strong>stino<br />

referida no anterior punto can<strong>do</strong>:<br />

1º Tratán<strong>do</strong>se <strong>de</strong> bens non inscribibles nun rexistro<br />

público, fosen substituí<strong>do</strong>s por outros que sirvan<br />

en condicións análogas ao fin para o cal se conce<strong>de</strong>u<br />

a subvención e este uso se manteña ata completar o<br />

perío<strong>do</strong> estableci<strong>do</strong>, sempre que a substitución sexa<br />

autorizada pola Dirección Xeral <strong>de</strong> Produción Agropecuaria.<br />

2º Tratán<strong>do</strong>se <strong>de</strong> bens inscribibles nun rexistro<br />

público, o cambio <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino, alleamento ou gravame<br />

sexa autoriza<strong>do</strong> pola Dirección Xeral <strong>de</strong> Produción<br />

Agropecuaria. Neste suposto, o adquirente asumiráaobriga<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>stino <strong>do</strong>s bens polo perío<strong>do</strong> restante<br />

e, no suposto <strong>de</strong> incumprimento <strong>de</strong>sta, <strong>do</strong> reintegro<br />

da subvención.<br />

Artigo 7º.-Contía <strong>do</strong>s investimentos e das axudas.<br />

1. Contía <strong>do</strong>s investimentos:<br />

a) O investimento po<strong>de</strong>rá chegar a un máximo <strong>de</strong><br />

100.000 euros por UTA sen superar 200.000 euros<br />

por explotación can<strong>do</strong> a persoa titular sexa unha<br />

persoa física ou unha comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens. No caso<br />

<strong>de</strong> titulares persoas xurídicas, este límite máximo<br />

por explotación po<strong>de</strong>rá chegar aos 800.000 euros,<br />

sen prexuízo <strong>do</strong> límite por UTA. Estes investimentos<br />

entén<strong>de</strong>nse para un perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> seis anos.<br />

O número <strong>de</strong> plans <strong>de</strong> mellora que se po<strong>de</strong>rán<br />

aprobar por explotación e beneficiario/a, para ese<br />

volume <strong>de</strong> investimento, será como máximo <strong>de</strong> 3 nos<br />

seis últimos anos, conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data a que<br />

corresponda a aprobación <strong>do</strong> último plan solicita<strong>do</strong><br />

nas axudas das or<strong>de</strong>s para a mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong><br />

explotacións agrarias <strong>de</strong> anteriores exercicios. A<strong>de</strong>mais,<br />

no caso da fusión <strong>de</strong> explotacións permitirase<br />

solicitar un plan adicional para a creación dunha<br />

entida<strong>de</strong> asociativa. Tamén os titulares <strong>de</strong> explotacións<br />

agrarias afectadas por unha catástrofe natural<br />

po<strong>de</strong>rán solicitar un plan adicional, logo <strong>de</strong>informe<br />

técnico emiti<strong>do</strong> polo Servizo Territoral <strong>de</strong> Explotacións<br />

Agrarias.<br />

Para estes efectos, atribuiranse a unha soa explotación<br />

beneficiaria o conxunto <strong>de</strong> plans <strong>de</strong> investimentos<br />

agrarios realiza<strong>do</strong>s por calquera titular <strong>de</strong>la.<br />

En calquera caso, serán <strong>de</strong>negadas aquelas solicitu<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> axuda can<strong>do</strong> a explotación ou o peticionario<br />

tivesen pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> certificación un expediente<br />

<strong>de</strong> plan <strong>de</strong> mellora na data en que remata o prazo<br />

para a solicitu<strong>de</strong>.<br />

b) Para o cálculo <strong>do</strong> investimento máximo, en función<br />

<strong>do</strong> límite máximo por UTA, consi<strong>de</strong>raranse as<br />

UTA iniciais indicadas no artigo 4º.1 <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>.<br />

Can<strong>do</strong> se trate dun plan <strong>de</strong> mellora dun agricultor/a<br />

mozo/a que se presente simultaneamente á primeira<br />

instalación, o límite máximo <strong>de</strong> investimento<br />

por UTA calcularase en función <strong>do</strong> número <strong>de</strong> UTA<br />

correspon<strong>de</strong>nte á situación posterior á realización <strong>do</strong><br />

plan <strong>de</strong> mellora.<br />

c) A <strong>de</strong>terminación das axudas aos investimentos<br />

que se vaian realizar nas explotacións a que se refire<br />

o punto 2 <strong>do</strong> artigo 2º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong> efectuarase <strong>de</strong><br />

acor<strong>do</strong> coas condicións específicas que correspondan<br />

ao municipio asigna<strong>do</strong> á explotación, en función<br />

da pertenza a este da fracción <strong>maio</strong>ritaria <strong>do</strong>s bens,<br />

<strong>de</strong>reitos e elementos da explotación.<br />

2. Contía e tipo <strong>de</strong> axudas.<br />

a) A contía máxima <strong>de</strong> axuda, expresada en porcentaxe<br />

<strong>do</strong> investimento, con carácter xeral, po<strong>de</strong>rá<br />

chegar ata:<br />

1º O 50% <strong>do</strong> investimento para bens inmobles e o<br />

30% para bens mobles nas zonas <strong>de</strong>sfavorecidas<br />

incluídas nas listas a que fan referencia os incisos i)<br />

e ii) da alínea a) <strong>do</strong> artigo 36 <strong>do</strong>Regulamento (CE)<br />

1698/2005 <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 20 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 2005,<br />

que po<strong>de</strong>rán acadar os beneficiarios, agás os incluí<strong>do</strong>s<br />

na letra c).<br />

2º O 40% para bens inmobles e o 25% para bens<br />

mobles nas <strong>de</strong>mais zonas, que po<strong>de</strong>rán acadar os<br />

beneficiarios, agás os incluí<strong>do</strong>s na letra c).<br />

3º O 50% <strong>do</strong> investimento para bens inmobles e o<br />

30% para bens mobles nas zonas <strong>de</strong>sfavorecidas<br />

incluídas nas listas a que fan referencia os incisos i)<br />

e ii) da alínea a) <strong>do</strong> artigo 36 <strong>do</strong>Regulamento (CE)


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.133<br />

1698/2005 <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 20 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 2005,<br />

que po<strong>de</strong>rán acadar os beneficiarios incluí<strong>do</strong>s na<br />

letra c).<br />

4º O 40%, para bens inmobles, e o 25%, para bens<br />

mobles, nas <strong>de</strong>mais zonas, que po<strong>de</strong>rán acadar os<br />

beneficiarios incluí<strong>do</strong>s na letra c).<br />

b) No caso <strong>de</strong> agricultores ou agricultoras non profesionais,<br />

a axuda para bens inmobles reducirase un<br />

10% e a <strong>de</strong> bens mobles un 5% con respecto ao indica<strong>do</strong><br />

nos parágrafos 2 a) 1º e 2 a) 2º <strong>de</strong>ste artigo.<br />

c) Se o beneficiario da axuda é un agricultor/a profesional,<br />

menor <strong>de</strong> 40 anos no momento da súa primeira<br />

instalación que, simultaneamente a ela, ou<br />

nos seguintes 5 anos, presente un plan <strong>de</strong> mellora<br />

para a súa explotación, po<strong>de</strong>rá obter unha axuda<br />

suplementaria <strong>do</strong> 5% <strong>do</strong> investimento, como máximo,<br />

das previstas nos parágrafos 2 a) 3º e2a)4º<br />

<strong>de</strong>ste artigo. Esta axuda suplementaria conce<strong>de</strong>rase,<br />

na súa integrida<strong>de</strong>, can<strong>do</strong> o plan <strong>de</strong> mellora da<br />

explotación corresponda a un agricultor/a mozo/a<br />

instala<strong>do</strong> ou que se vaia instalar na modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

titularida<strong>de</strong> exclusiva ou can<strong>do</strong> se trate dunha<br />

explotación prioritaria asociativa e, polo menos, a<br />

porcentaxe <strong>de</strong> socios/as mozos/as que cumpran este<br />

requisito sexa igual ou superior ao 50% <strong>do</strong>s socios<br />

totais.<br />

d) No caso <strong>de</strong> que o beneficiario da axuda sexa titular<br />

dunha explotación <strong>de</strong> produción ecolóxica, obterá<br />

unha axuda suplementaria <strong>de</strong> ata o 5% das previstas<br />

nos parágrafos 2 a) 1º e 2 a) 2º <strong>de</strong>ste artigo, que en<br />

ningún caso po<strong>de</strong>rá superar os límites <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong><br />

estableci<strong>do</strong>s no Regulamento 1698/2005.<br />

e) A axuda consistirá nunha subvención directa <strong>de</strong><br />

capital ou nunha subvención <strong>de</strong> capital, total ou parcial,<br />

dunha ou varias anualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> amortización<br />

<strong>de</strong> préstamos formaliza<strong>do</strong>s para levar a cabo o investimento,<br />

ten<strong>do</strong> en conta que a subvención non po<strong>de</strong>rá<br />

superar o límite <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> axuda sobre o<br />

investimento total indica<strong>do</strong> na letra a). Estes préstamos<br />

non po<strong>de</strong>rán superar o 90% <strong>do</strong> investimento<br />

total que se vaia realizar, e formalizaranse no marco<br />

<strong>do</strong> convenio financeiro entre a Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong><br />

<strong>Rural</strong> e a entida<strong>de</strong> financeira en vigor.<br />

f) A axuda á amortización non po<strong>de</strong>rá superar o<br />

80% <strong>do</strong> importe <strong>do</strong> préstamo e po<strong>de</strong>rá aboarlla a<br />

consellería, dunha soa vez, directamente á persoa<br />

beneficiaria, logo <strong>de</strong> formaliza<strong>do</strong> o préstamo e certificada<br />

a realización <strong>do</strong>s investimentos previstos.<br />

g) Non obstante, serán <strong>de</strong>negadas as solicitu<strong>de</strong>s<br />

para investimentos <strong>de</strong> plan <strong>de</strong> mellora cuxo investimento<br />

auxiliable sexa inferior a seis mil (6.000)<br />

euros por explotación, salvo que o tramo <strong>de</strong> investimento<br />

que reste sen auxiliar, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co límite que<br />

corresponda conforme o sinala<strong>do</strong> no número 1, non<br />

supere a dita cantida<strong>de</strong>.<br />

Artigo 8º.-Prazo <strong>de</strong> execución <strong>do</strong> plan <strong>de</strong> mellora.<br />

As axudas recollidas nesta sección terán carácter<br />

plurianualeoprazo<strong>de</strong>execución <strong>do</strong>s investimentos<br />

será, como máximo, <strong>de</strong> 18 meses, computa<strong>do</strong>s a partir<br />

<strong>do</strong> día seguinte ao da data da notificación da concesión<br />

da axuda.<br />

En casos excepcionais en que a persoa beneficiaria,<br />

por causa <strong>de</strong>bidamente xustificada, non poida<br />

rematar a mellora no prazo previsto, <strong>de</strong>berá solicitar<br />

unha prórroga <strong>do</strong> prazo <strong>de</strong> execución, con anteriorida<strong>de</strong><br />

ao transcurso <strong>do</strong> prazo máximo, especifican<strong>do</strong><br />

os motivos e o prazo <strong>de</strong> prórroga <strong>de</strong> execución, que<br />

<strong>de</strong>berá ser aproba<strong>do</strong> pola Dirección Xeral <strong>de</strong> Produción<br />

Agropecuaria.<br />

Artigo 9º.-Modificación <strong>do</strong>s plans <strong>de</strong> mellora.<br />

1. Can<strong>do</strong> se produzan modificacións <strong>do</strong> plan <strong>de</strong><br />

mellora relacionadas coa produción ou co programa<br />

<strong>de</strong> investimentos, presentarase un plan <strong>de</strong> mellora<br />

complementario ou alternativo. No caso <strong>de</strong> modificacións<br />

<strong>de</strong> menor entida<strong>de</strong> recoñecidas pola Dirección<br />

Xeral <strong>de</strong> Produción Agropecuaria, bastará a certificación<br />

da realización <strong>do</strong>s investimentos que comprenda<br />

o dito plan.<br />

2. Non obstante o estableci<strong>do</strong> no número anterior,<br />

nos casos en que a persoa beneficiaria non execute<br />

o plan <strong>de</strong> mellora para o cal ten concedidas axudas<br />

ou se produzan <strong>de</strong>sviacións substanciais entre o<br />

investimento realiza<strong>do</strong> eoaproba<strong>do</strong>paraaexecución<br />

<strong>do</strong> plan ou o préstamo formula<strong>do</strong>, reducirase a<br />

axuda segun<strong>do</strong> a normativa <strong>de</strong> aplicación.<br />

Así mesmo, axustarase, se é o caso, ao importe que<br />

corresponda a axuda suplementaria para o/a agricultor/a<br />

mozo/a.<br />

2 Primeira instalación <strong>de</strong> agricultores/as mozos/as.<br />

Artigo 10º.-Requisitos <strong>do</strong>s/as beneficiarios/as.<br />

1. Os/as agricultores/as mozos/as que <strong>de</strong>sexen<br />

acce<strong>de</strong>r a estas axudas, a<strong>de</strong>mais <strong>do</strong>s requisitos que<br />

se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>n da <strong>de</strong>finición recollida no artigo 2.8º,<br />

<strong>de</strong>berán cumprir os seguintes:<br />

a) Posuír, no momento da súa instalación, o nivel<br />

<strong>de</strong> capacitación profesional suficiente, segun<strong>do</strong> o<br />

punto 2 b) 3º <strong>do</strong> artigo 3º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong> ou comprometerse<br />

a adquirilo nun prazo <strong>de</strong> <strong>do</strong>us anos. Este prazo<br />

computarase <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data da súa instalación.<br />

b) Instalarse nunha explotación agraria que requira<br />

un volume <strong>de</strong> traballo equivalente polo menos a<br />

unha UTA ou acadar esta condición nun prazo máximo<br />

<strong>de</strong> <strong>do</strong>us anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a súa instalación.<br />

c) Comprometerse por escrito a exercer a activida<strong>de</strong><br />

agraria durante cinco anos, conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data<br />

<strong>de</strong> certificación da axuda.<br />

d) Cumprir a explotación as normas mínimas en<br />

materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais,<br />

segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> no anexo III <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>, no


10.134 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

prazo máximo <strong>de</strong> <strong>do</strong>us anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a instalación <strong>do</strong>/a<br />

mozo/a.<br />

e) Persoa <strong>maio</strong>r <strong>de</strong> 18 anos e menor <strong>de</strong> 40 anos <strong>de</strong><br />

ida<strong>de</strong> no momento da solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> axuda.<br />

2. A solicitu<strong>de</strong> da axuda <strong>de</strong>berá presentarse antes<br />

da primeira instalación <strong>do</strong> peticionario ou <strong>de</strong>ntro<br />

<strong>do</strong>s seis primeiros meses posteriores a ela. Os investimentos<br />

ou gastos <strong>de</strong> instalación realiza<strong>do</strong>s polo/a<br />

mozo/a <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong>s referi<strong>do</strong>s seis primeiros meses<br />

po<strong>de</strong>rán ser consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s auxiliables. Os beneficiarios<br />

presentarán a solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> axuda, segun<strong>do</strong> o<br />

mo<strong>de</strong>lo que se especifica no anexo I, acompañada da<br />

<strong>do</strong>cumentación seguinte:<br />

a) Copia cotexada <strong>do</strong> DNI, no caso <strong>de</strong> non prestar<br />

autorización á Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> para a<br />

consulta <strong>do</strong>s datos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, no Sistema <strong>de</strong><br />

Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong> Ministerio da<br />

Presi<strong>de</strong>ncia.<br />

b) Plan <strong>de</strong> explotación (plan empresarial <strong>do</strong> artigo<br />

13 <strong>do</strong> Regulamento (CE) 1974/2006) que reflicta<br />

o grao <strong>de</strong> viabilida<strong>de</strong> económica easituación da<br />

explotación en que se instala e prevexa para el, en<br />

xeral, unha renda proce<strong>de</strong>nte daquela, medida en<br />

termos <strong>de</strong> marxe neta, polo menos <strong>do</strong> 35% da renda<br />

<strong>de</strong> referencia e inferior ao 120% <strong>de</strong>sta. A marxe neta<br />

anterior <strong>de</strong>berá acadarse nos <strong>do</strong>us anos seguintes á<br />

instalación, e a revisión <strong>do</strong> plan empresarial farase<br />

ao final <strong>do</strong>s 5 anos da data da aprobación da axuda,<br />

e consistirá en comprobar o mantemento das súas<br />

condicións e unha avaliación <strong>do</strong>s progresos e previsións<br />

expostos nel.<br />

O plan <strong>de</strong> explotación non será requiri<strong>do</strong> no caso<br />

<strong>de</strong> que o/a mozo/a que se instala presente un plan <strong>de</strong><br />

mellora.<br />

c) Informe <strong>de</strong> vida laboral, emiti<strong>do</strong> pola Tesouraría<br />

Xeral da Segurida<strong>de</strong> Social sobre afiliación, tipo <strong>de</strong><br />

réxime e perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> alta.<br />

d) Certifica<strong>do</strong> da Axencia Estatal da Administración<br />

Tributaria sobre as <strong>de</strong>claracións <strong>do</strong> IRPF presentadas<br />

polo/a solicitante e, se é o caso, copia das<br />

indicadas no punto 2 a) 1º <strong>do</strong> artigo 3º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>.<br />

e) Solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cambio <strong>de</strong> titularida<strong>de</strong> da explotación,<br />

se é o caso, en favor <strong>do</strong> agricultor/a mozo/a,<br />

axusta<strong>do</strong> ao mo<strong>de</strong>lo normaliza<strong>do</strong> da consellería.<br />

f) Solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transferencia, en favor da nova<br />

persoa titular, <strong>de</strong> ser o caso, <strong>do</strong>s <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> prima e<br />

da cota láctea que tivese a explotación, agás no caso<br />

<strong>de</strong> instalación nunha explotación asociativa.<br />

g) A xustificación <strong>de</strong> estar ao día nas súas obrigas<br />

tributarias, fiscais e coa Segurida<strong>de</strong> Social.<br />

h) O cumprimento na explotación das normas mínimas<br />

en materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s<br />

animais, segun<strong>do</strong> o anexo III <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>, mediante a<br />

presentación <strong>de</strong> informe, emiti<strong>do</strong> polos servizos técnicos<br />

competentes <strong>de</strong>sta consellería, que o confirme<br />

ou, <strong>de</strong> non ser ese o caso, mediante <strong>do</strong>cumento asina<strong>do</strong><br />

en que se manifeste o compromiso <strong>de</strong> cumprilas<br />

no prazo <strong>de</strong> <strong>do</strong>us anos, conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o momento<br />

da súa instalación.<br />

Consi<strong>de</strong>rarase como data <strong>de</strong> primeira instalación a<br />

máis antiga da alta na Facenda na activida<strong>de</strong> agraria<br />

ou alta na Segurida<strong>de</strong> Social.<br />

Non obstante, e para os efectos da axuda, naqueles<br />

casos en que o/a mozo/a estean da<strong>do</strong>s <strong>de</strong> alta na<br />

Segurida<strong>de</strong> Social Agraria e o titular da explotación<br />

sexa outra persoa, po<strong>de</strong>rase consi<strong>de</strong>rar como data da<br />

instalación a da alta na Facenda na activida<strong>de</strong> agraria.<br />

Non proce<strong>de</strong>rán estas axudas can<strong>do</strong> a instalación<br />

<strong>do</strong>/da mozo/a implique unha segregación <strong>de</strong> parte da<br />

explotación.<br />

Os <strong>do</strong>cumentos públicos sinala<strong>do</strong>s nos puntos 1 e<br />

2 <strong>do</strong> artigo 11º, así como a solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cambio <strong>de</strong><br />

titularida<strong>de</strong> da alínea e) e as solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transferencia<br />

recollidas na alínea f), po<strong>de</strong>rán ser presenta<strong>do</strong>s<br />

unha vez aproba<strong>do</strong> o expediente xunto coa xustificación<br />

da realización <strong>do</strong>s investimentos. Nestes<br />

casos, coa solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> axuda á primeira instalación<br />

xuntarase un compromiso <strong>de</strong>bidamente asina<strong>do</strong><br />

polas dúas partes.<br />

Artigo 11º.-Modalida<strong>de</strong> da primeira instalación<br />

prevista.<br />

A primeira instalación dun/ha agricultor/a mozo/a<br />

po<strong>de</strong>rá realizarse mediante as seguintes modalida<strong>de</strong>s:<br />

1. Acceso á titularida<strong>de</strong> exclusiva ou compartida<br />

da explotación agraria, por compra, herdanza, pacto<br />

sucesorio, <strong>do</strong>azón, arrendamento, parzaría ou figuras<br />

xurídicas análogas, asumin<strong>do</strong> o/a mozo/a que se instala,<br />

polo menos, o 50% <strong>do</strong>s riscos e das responsabilida<strong>de</strong>s<br />

civil, fiscal e social da xestión da explotación.<br />

Isto acreditarase mediante a escritura pública<br />

correspon<strong>de</strong>nte, así como a <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF ou<br />

imposto <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s, segun<strong>do</strong> o caso, <strong>do</strong> anterior<br />

titular.<br />

2. Acceso á cotitularida<strong>de</strong> dunha explotación agraria<br />

prioritaria.<br />

Na escritura pública que se asine para tal efecto<br />

<strong>de</strong>berá constar o seguinte:<br />

a) A relación <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os elementos que compoñen<br />

a explotación, valora<strong>do</strong>s a prezo <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> <strong>do</strong>s<br />

que, sen<strong>do</strong> propietario ou titular, estean integra<strong>do</strong>s<br />

nela, con expresión <strong>de</strong>tallada <strong>do</strong>s que se lle transmiten<br />

ao/á mozo/a, que <strong>de</strong>berán representar, polo<br />

menos, un terzo <strong>do</strong> valor total daqueles. Sen prexuízo<br />

<strong>do</strong> anterior, incluirase na transmisión, polo<br />

menos, un terzo da propieda<strong>de</strong>, tanto <strong>do</strong>s predios<br />

rústicos como <strong>do</strong> conxunto <strong>do</strong>s restantes bens inmobles.<br />

En to<strong>do</strong> caso, <strong>de</strong>berá indicarse expresamente<br />

que os usos e o aproveitamento <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os elemen-


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.135<br />

tos da explotación transmiti<strong>do</strong>s ao/á mozo/a cotitular<br />

continuarán integra<strong>do</strong>s na referida explotación.<br />

b) O acor<strong>do</strong>, cunha duración mínima <strong>de</strong> seis anos,<br />

entre a persoa titular e o/a agricultor/a mozo/a conforme<br />

este compartirá as responsabilida<strong>de</strong>s xerenciais,<br />

os resulta<strong>do</strong>s económicos da explotación, os<br />

riscos inherentes á súa xestión e aos investimentos<br />

que nela se realicen, nunha proporción igual ou<br />

superior ao 50%.<br />

3. Integración como socio/a nunha entida<strong>de</strong> asociativa<br />

con personalida<strong>de</strong> xurídica, preexistente ou<br />

<strong>de</strong> nova constitución, que sexa titular dunha explotación<br />

agraria prioritaria presentarase a seguinte<br />

<strong>do</strong>cumentación:<br />

a) Unha certificación expedida polo órgano reitor<br />

da entida<strong>de</strong>, on<strong>de</strong> se especifiquen as condicións <strong>de</strong><br />

participación <strong>do</strong>/a agricultor/a mozo/aeasúacontribución.<br />

b) Os estatutos da entida<strong>de</strong>.<br />

c) A relación <strong>de</strong> socios/as que exercen a dirección<br />

técnica e <strong>de</strong> xestión, e<br />

d) A condición da explotación como prioritaria, conforme<br />

o disposto no Decreto 253/2008, polo que se<br />

regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

Can<strong>do</strong> entre os gastos ou investimentos dun/ha<br />

mozo/a que se instale como socio/a dunha entida<strong>de</strong><br />

asociativa figure o concepto <strong>de</strong> achega económica<br />

<strong>do</strong>/a mozo/a á entida<strong>de</strong>, a xustificación <strong>do</strong> gasto<br />

po<strong>de</strong>rá realizarse mediante a acreditación correspon<strong>de</strong>nte<br />

da achega en diñeiro <strong>do</strong>/a mozo/a á entida<strong>de</strong><br />

xunto á acreditación <strong>do</strong> gasto realmente efectua<strong>do</strong><br />

pola socieda<strong>de</strong> nos ditos investimentos.<br />

4. Instalación por primeira vez nunha explotación<br />

agraria non prioritaria: aquela en que o/a mozo/a se<br />

instala por primeira vez como titular persoa física,<br />

que aca<strong>de</strong>, polo menos, o 15% da renda <strong>de</strong> referencia<br />

en termos <strong>de</strong> marxe neta, compatibilizan<strong>do</strong> a<br />

activida<strong>de</strong> agraria <strong>de</strong>senvolvida na súa propia explotación<br />

con calquera outra activida<strong>de</strong> económica.<br />

Neste caso, a axuda será <strong>de</strong> ata o 60% <strong>do</strong>s indica<strong>do</strong>s<br />

no artigo 12º. A<strong>de</strong>mais, a dimensión da explotación<br />

<strong>de</strong>berá absorber 0,25 UTA. No momento da certificación<br />

presentará a alta na Facenda na activida<strong>de</strong><br />

agraria ea<strong>de</strong>claración da renda que xustifique a<br />

obtención <strong>de</strong> ingresos agrarios, ou compromiso <strong>de</strong><br />

presentala.<br />

5. Can<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong> titular dunha explotación agraria<br />

cuxa marxe neta non supere o 20% da renda <strong>de</strong> referencia,<br />

pase a ser titular dunha explotación prioritaria,<br />

a<strong>de</strong>mais <strong>de</strong> cumprir os requisitos <strong>do</strong> artigo 10.1º,<br />

terase en conta:<br />

-Que a persoa moza solicitante sexa titular <strong>de</strong><br />

explotación agraria, o cal se acreditará coa inscrición<br />

no Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

-Que a explotación non teña recibi<strong>do</strong> axudas para<br />

o plan <strong>de</strong> mellora nin primeira instalación, nin tivese<br />

a cualificación <strong>de</strong> explotación prioritaria (agás se<br />

estiver situada en zona <strong>de</strong> montaña).<br />

-Que a marxe neta da explotación sexa inferior ao<br />

20% da renda <strong>de</strong> referencia.<br />

-Que na última <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF da persoa<br />

solicitante <strong>de</strong>be acreditar unha renda agraria inferior<br />

ao 20% da renda <strong>de</strong> referencia.<br />

6. Can<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong> titular dunha explotación agraria<br />

cuns niveis <strong>de</strong> <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong> tempo e traballo e <strong>de</strong><br />

renda unitaria <strong>de</strong>ste inferiores aos mínimos estableci<strong>do</strong>s<br />

para os titulares <strong>de</strong> explotacións prioritarias,<br />

aca<strong>de</strong>n esta consi<strong>de</strong>ración en calida<strong>de</strong> <strong>de</strong> agricultor<br />

a título principal, a<strong>de</strong>mais <strong>de</strong> cumprir os requisitos<br />

<strong>do</strong> artigo 10.1º, terase en conta:<br />

-Que a persoa moza solicitante sexa titular <strong>de</strong><br />

explotación agraria, o cal se acreditará coa inscrición<br />

no Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

-Que a explotación non teña recibi<strong>do</strong> axudas para<br />

plan <strong>de</strong> mellora nin primeira instalación, nin tivese<br />

a cualificación <strong>de</strong> explotación prioritaria (agás se<br />

estiver situada en zona <strong>de</strong> montaña).<br />

-Que a marxe neta da explotación sexa inferior ao<br />

35% da renda <strong>de</strong> referencia.<br />

-Que na última <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF da persoa<br />

solicitante <strong>de</strong>be acreditar unha renda agraria inferior<br />

ao 35% da renda <strong>de</strong> referencia.<br />

Artigo 12º.-Axudas á primeira instalación.<br />

A axuda á primeira instalación <strong>de</strong> agricultores/as<br />

mozos/as, dirixida a auxiliar gastos e investimentos<br />

<strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s <strong>de</strong>la consistirá en:<br />

1. Unha prima por explotación, nunha contía máxima<br />

<strong>de</strong> 20.000 euros que se po<strong>de</strong>rá substituír, total<br />

ou parcialmente, por unha bonificación <strong>de</strong> xuro<br />

equivalente.<br />

2. Unha bonificación <strong>de</strong> xuros, que po<strong>de</strong>rá aplicarse<br />

sobre o xuro preferente na súa totalida<strong>de</strong>, por un<br />

importe non superior a 20.000 euros dun préstamo<br />

formaliza<strong>do</strong> no marco <strong>do</strong> convenio financeiro estableci<strong>do</strong><br />

entre a Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> e as entida<strong>de</strong>s<br />

financeiras, o importe <strong>do</strong> cal non po<strong>de</strong>rá superar<br />

o 90% <strong>do</strong> gasto total e será compatible coas axudas<br />

<strong>do</strong> número 1.<br />

A contía máxima <strong>de</strong> axuda expresada anteriormente<br />

po<strong>de</strong>rase incrementar nun 10% nos seguintes<br />

casos:<br />

a) Can<strong>do</strong> se xere na explotación, polo menos, 1 UTA<br />

asalariada adicional á <strong>do</strong>/a mozo/a que se instala;<br />

b) Can<strong>do</strong> a explotación estea situada nas zonas<br />

<strong>de</strong>sfavorecidas incluídas nas listas a que fan referencia<br />

os incisos i), ii) e iii) da alínea a) <strong>do</strong> artigo 36<br />

<strong>do</strong> Regulamento (CE) 1698/2005 <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 20<br />

<strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 2005.


10.136 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

c) Can<strong>do</strong> o/a mozo/a teña aproba<strong>do</strong> un contrato <strong>de</strong><br />

explotación sustentable. Neste caso, o incremento<br />

virá condiciona<strong>do</strong> a que a dita aprobación sexa anterior<br />

á data <strong>de</strong> certificación <strong>do</strong> expediente <strong>de</strong> primeira<br />

instalación.<br />

3. Non obstante o estableci<strong>do</strong> nos parágrafos 1 e 2,<br />

as axudas á primeira instalación non po<strong>de</strong>rán superar<br />

os 52.000 euros nin o importe <strong>do</strong>s gastos e investimentos<br />

da instalación realiza<strong>do</strong>s.<br />

Artigo13º.-Casos especiais <strong>de</strong> primeiras instalacións.<br />

1. Respecto dunha mesma explotación non po<strong>de</strong>rá<br />

percibirse máis dunha prima por primeira instalación,<br />

durante o prazo <strong>do</strong>s cinco anos seguintes á data<br />

da súa concesión. No caso <strong>de</strong> instalacións múltiples,<br />

as axudas distribuiranse en función <strong>do</strong> grao <strong>de</strong> participación<br />

<strong>de</strong> cada mozo/a no conxunto <strong>do</strong>s gastos e<br />

investimentos <strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s das ditas instalacións.<br />

Exceptúanse <strong>de</strong>sta regra as primeiras instalacións<br />

<strong>do</strong>s/as mozos/as mediante a súa integración como<br />

socios nunha entida<strong>de</strong> asociativa, que se outorgarán<br />

<strong>de</strong> forma íntegra a cada mozo/a solicitante, sempre<br />

que o volume <strong>de</strong> traballo na explotación asociativa<br />

requira unha UTA para cada mozo/a que se instale.<br />

2. As axudas á 1ª instalación <strong>de</strong> agricultores/as<br />

mozos/as po<strong>de</strong>ranse conce<strong>de</strong>r tamén naqueles casos<br />

en que a instalación se produza nunha explotación<br />

<strong>de</strong> nova creación. Nestas situacións <strong>de</strong>berase acreditar<br />

o acceso á explotación, mediante <strong>do</strong>cumento<br />

público, xa sexa <strong>de</strong> arrendamento <strong>do</strong> predio ou predios,<br />

compravenda, cesión, etc., ou <strong>do</strong>cumento <strong>de</strong><br />

arrendamento a través <strong>do</strong> Bantegal.<br />

3. Os cónxuxes ou parellas <strong>de</strong> feito legalmente<br />

recoñecidas, en réxime <strong>de</strong> separación <strong>de</strong> bens, serán<br />

asimila<strong>do</strong>s ás axudas á primeira instalación <strong>de</strong> agricultores/as<br />

mozos/as nalgunha das modalida<strong>de</strong>s indicadas<br />

no artigo 11º. No caso <strong>de</strong> cónxuxes ou parellas<br />

<strong>de</strong> feito legalmente recoñecidas, en réxime <strong>de</strong> gananciais,<br />

só po<strong>de</strong>rán ser beneficiarios das axudas á primeira<br />

instalación <strong>de</strong> agricultores/as mozos/as can<strong>do</strong><br />

se <strong>de</strong>a algunha das seguintes circunstancias:<br />

a) Can<strong>do</strong> o/a mozo/a se incorpore nunha explotación<br />

en que o titular sexa o seu cónxuxe ou parella<br />

<strong>de</strong> feito legalmente recoñecida, e constitúan unha<br />

socieda<strong>de</strong> entre si, sempre que a explotación proporcione<br />

polo menos unha RUT <strong>do</strong> 35% da renda <strong>de</strong><br />

referencia para cada un <strong>do</strong>s membros.<br />

b) Can<strong>do</strong> se instale por integración como socio/a<br />

dunha entida<strong>de</strong> asociativa, que sexa resulta<strong>do</strong> da<br />

fusión <strong>de</strong>, polo menos, dúas explotacións preexistentes<br />

en funcionamento, aínda que figure como socio/a<br />

partícipe o outro cónxuxe ou parella <strong>de</strong> feito legalmente<br />

recoñecida, sempre que a explotación resultante<br />

proporcione unha RUT para cada mozo ou<br />

moza, polo menos, <strong>do</strong> 35% da renda <strong>de</strong> referencia.<br />

Artigo 14º.-Aplicación das axudas da primeira instalación.<br />

Para os efectos <strong>de</strong> aplicación das axudas previstas<br />

neste artigo, teranse en conta os seguintes gastos e<br />

investimentos:<br />

-Pagamento da anualida<strong>de</strong> dun contrato <strong>de</strong> arrendamento<br />

<strong>de</strong> terras.<br />

-Gastos notariais e rexistrais <strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s da primeira<br />

instalación.<br />

-Gastos <strong>de</strong> permisos, licenzas e autorizacións<br />

administrativas orixina<strong>do</strong>s pola instalación <strong>do</strong> beneficiario.<br />

-Achega económica <strong>do</strong>/a mozo/a á entida<strong>de</strong> asociativa<br />

para a súa integración como socio/a nela.<br />

-Adquisición <strong>de</strong> <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> produción e <strong>de</strong>reitos a<br />

prima <strong>de</strong> carácter individual e transferible conforme<br />

a normativa vixente <strong>de</strong> carácter sectorial que resulte<br />

<strong>de</strong> aplicación.<br />

-Custos <strong>de</strong> avais <strong>do</strong>s préstamos <strong>de</strong> primeira instalación.<br />

-Pagamento <strong>do</strong>s <strong>de</strong>reitos hereditarios, se éocaso,<br />

a coher<strong>de</strong>iros/as da explotación familiar en que se<br />

instala a persoa beneficiaria.<br />

-Adquisición ou acondicionamento da vivenda, a<br />

cal <strong>de</strong>berá constituír a resi<strong>de</strong>ncia habitual <strong>do</strong>/a<br />

mozo/a e estar situada na mesma comarca ou nunha<br />

comarca limítrofe á da explotación. A<strong>de</strong>mais, a<br />

construción nova efectuarase nun soar da propieda<strong>de</strong>,<br />

privativa ou ganancial, <strong>do</strong> mozo ou moza.<br />

Pola súa banda, a construción ou acondicionamento<br />

exterior da vivenda <strong>de</strong>berá ser acor<strong>de</strong> coa tipoloxía<br />

da zona e coa normativa urbanística correspon<strong>de</strong>nte.<br />

Así mesmo, as construcións novas <strong>de</strong>berán contar<br />

no momento da solicitu<strong>de</strong> coa preceptiva licenza<br />

municipal, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co estableci<strong>do</strong> na normativa<br />

urbanística.<br />

-A<strong>de</strong>cuación <strong>do</strong> capital <strong>de</strong> explotación.<br />

Artigo 15º.-Prazo <strong>de</strong> execución e acreditación da<br />

primeira instalación.<br />

1. O prazo <strong>de</strong> execución <strong>do</strong>s investimentos e gastos<br />

para a primeira instalación será o mesmo que o<br />

previsto para os plans <strong>de</strong> mellora, aplicán<strong>do</strong>se o previsto<br />

no artigo 8º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>.<br />

2. A acreditación <strong>de</strong> que se produciu a primeira<br />

instalación, con carácter previo á percepción da<br />

axuda, efectuarase coa presentación <strong>de</strong>:<br />

a) A <strong>do</strong>cumentación suficiente xustificativa da<br />

realización <strong>do</strong>s gastos <strong>de</strong> instalación aproba<strong>do</strong>s.<br />

b) O <strong>do</strong>cumento <strong>de</strong> alta no réxime especial agrario<br />

da Segurida<strong>de</strong> Social ou no réxime <strong>de</strong> autónomos na<br />

activida<strong>de</strong> agrariaeo<strong>do</strong>cumento<strong>de</strong>alta no censo <strong>de</strong>


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.137<br />

activida<strong>de</strong>s económicas <strong>do</strong> Ministerio <strong>de</strong> Economía<br />

e Facenda (<strong>de</strong>claración censual mo<strong>de</strong>lo 036ou037).<br />

c) A <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF correspon<strong>de</strong>nte ao último<br />

perío<strong>do</strong>, se é o caso.<br />

d) Os <strong>do</strong>cumentos indica<strong>do</strong>s no último parágrafo<br />

<strong>do</strong> artigo 10º, <strong>de</strong> non telos presenta<strong>do</strong> coa solicitu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> axuda.<br />

3. Será <strong>de</strong> aplicación o disposto no artigo 10.1º c)<br />

<strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>, canto ao compromiso <strong>de</strong> exercer a activida<strong>de</strong><br />

agraria durante cinco anos.<br />

SECCIÓN SEGUNDA<br />

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS AXUDAS<br />

Artigo 16º.-Presentación <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s.<br />

1. A presentación das solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> axudas para<br />

cada medida das incluídas nesta or<strong>de</strong> realizarase<br />

segun<strong>do</strong> o previsto no artigo 38.4º da Lei 30/1992,<br />

<strong>do</strong> 26 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong> réxime xurídico das administracións<br />

públicas e <strong>do</strong> proce<strong>de</strong>mento administrativo<br />

común, modificada pola Lei 4/1999, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xaneiro<br />

e, preferentemente, nas oficinas agrarias comarcais,<br />

utilizan<strong>do</strong> os impresos normaliza<strong>do</strong>s incluí<strong>do</strong>s<br />

como anexo I, que estarán á disposición <strong>do</strong>s interesa<strong>do</strong>s<br />

nas mencionadas oficinas. Coa solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

axuda achegarase a <strong>do</strong>cumentación complementaria<br />

establecida nesta or<strong>de</strong> para cada tipo <strong>de</strong> axuda solicitada.<br />

Nesta convocatoria, para dar cumprimento ao<br />

requisito da presentación da licenza municipal (artigos<br />

5.4º e 14º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>), será suficiente con que<br />

entre a <strong>do</strong>cumentación que se vaia xuntar coa solicitu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> axuda, entregue a correspon<strong>de</strong>nte solicitu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> licenza <strong>de</strong> obras, <strong>de</strong>ben<strong>do</strong> presentarse con anteriorida<strong>de</strong><br />

ao 1 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro <strong>de</strong> <strong>2010</strong> a preceptiva<br />

licenza municipal; mentres que a certificación final<br />

<strong>de</strong> obra valorada presentarase no momento da solicitu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> pagamento <strong>do</strong>s investimentos. No caso <strong>de</strong><br />

non cumprirse estes requisitos, serán causa <strong>de</strong> revogación<br />

da axuda.<br />

2. A<strong>de</strong>mais, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co artigo 11º e) da Lei 9/2007,<br />

<strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, as persoas<br />

que soliciten as axudas previstas nesta or<strong>de</strong>, acreditarán,<br />

con anteriorida<strong>de</strong> a ditarse a proposta <strong>de</strong> resolución<br />

<strong>de</strong> concesión da axuda, que se encontran ao<br />

día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas<br />

e coa Segurida<strong>de</strong> Social, así como que non teñen<br />

pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> pagamento ningunha outra débeda, por<br />

concepto ningún, coa <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>. A presentación<br />

da solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> concesión da axuda pola persoa<br />

interesada comportará, durante to<strong>do</strong> o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />

compromisos, a autorización á Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong><br />

<strong>Rural</strong> para solicitar as certificacións que <strong>de</strong>ban emitir<br />

a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a<br />

Tesouraría Xeral da Segurida<strong>de</strong> Social e a Consellería<br />

<strong>de</strong> Economía e Facenda da <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>,<br />

segun<strong>do</strong> o previsto na Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong><br />

subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

3. As oficinas agrarias comarcais asesorarán as<br />

persoas solicitantes na realización <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s técnico-económicos<br />

necesarios para a elaboración <strong>do</strong>s<br />

plans <strong>de</strong> mellora das estruturas das explotacións e<br />

das axudas á primeira instalación <strong>de</strong> agricultores/as<br />

mozos/as, inician<strong>do</strong> a instrución <strong>do</strong>s expedientes, os<br />

cales serán remiti<strong>do</strong>s <strong>de</strong>bidamente cubertos aos servizos<br />

<strong>de</strong> explotacións agrarias nun prazo máximo <strong>de</strong><br />

<strong>do</strong>us meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data <strong>de</strong> rexistro da solicitu<strong>de</strong>.<br />

Artigo 17º.-Conformida<strong>de</strong> previa á formalización<br />

<strong>do</strong> préstamo.<br />

Na tramitación <strong>de</strong> calquera das solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> axuda<br />

previstas nesta or<strong>de</strong> que estean vinculadas a<br />

préstamo, e como condición para que a axuda sexa<br />

aprobada, a persoa solicitante <strong>de</strong>berá achegar a conformida<strong>de</strong><br />

coa concesión <strong>do</strong> préstamo correspon<strong>de</strong>nte<br />

dunha entida<strong>de</strong> financeira asinante <strong>do</strong> convenio<br />

financeiro.<br />

Artigo 18º.-Criterios <strong>de</strong> priorida<strong>de</strong>.<br />

Posto que as axudas previstas nesta or<strong>de</strong> se conce<strong>de</strong>rán<br />

en réxime <strong>de</strong> concorrencia competitiva, en<br />

función das dispoñibilida<strong>de</strong>s orzamentarias, das<br />

porcentaxes <strong>de</strong> axuda e das solicitu<strong>de</strong>s recibidas<br />

que cumpran os requisitos estableci<strong>do</strong>s nesta or<strong>de</strong>,<br />

clasificaranse en función <strong>do</strong>s seguintes criterios<br />

referi<strong>do</strong>s ao titular eáexplotación e coa seguinte<br />

puntuación máxima por criterio:<br />

1. Plans <strong>de</strong> mellora:<br />

O conxunto <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s para investimentos en<br />

explotacións agrarias clasificarase en <strong>do</strong>us grupos,<br />

distinguin<strong>do</strong> as explotacións prioritarias das <strong>do</strong> resto<br />

<strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s, ten<strong>do</strong> as primeiras priorida<strong>de</strong><br />

sobre as segundas.<br />

Posteriormente a cada un <strong>de</strong>stes grupos aplicaránselles<br />

os seguintes criterios <strong>de</strong> priorida<strong>de</strong>:<br />

a) Tipo <strong>de</strong> investimento que supoña unha diminución<br />

da carga gan<strong>de</strong>ira ata: 5 puntos.<br />

b) Titular muller: 4 puntos.<br />

c) Investimento por UTA ata: 4 puntos.<br />

d) Tipo <strong>de</strong> axuda ligada a préstamo ata: 4 puntos.<br />

e) Plan <strong>de</strong> mellora liga<strong>do</strong> a primeira instalación,<br />

modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cotitularida<strong>de</strong>: 4 puntos.<br />

f) Plans <strong>de</strong> mellora para agricultores/as profesionais:<br />

3 puntos.<br />

g) Diversificación da produción ata: 2 puntos.<br />

h) Viabilida<strong>de</strong> económica da explotación ata: 2<br />

puntos.<br />

i) Explotacións <strong>de</strong> produción ecolóxica ata: 2 puntos.<br />

j) Suscrición dun contrato <strong>de</strong> explotación sustentable:<br />

2 puntos.


10.138 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

k) Situación da explotación nun concello <strong>de</strong> montaña<br />

ata: 2 puntos.<br />

l) Persoas titulares inscritas nalgún rexistro <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>nominacións <strong>de</strong> calida<strong>de</strong> en materia agroalimentaria<br />

ata: 2 puntos.<br />

m) Orientación produtiva da explotación <strong>de</strong> vacún<br />

<strong>de</strong> leite ata: 1 punto.<br />

2. Axudas á primeira instalación:<br />

a) Titular muller: 4 puntos.<br />

b) Axuda ligada ao préstamo ata: 4 puntos.<br />

c) Primeira instalación ligada a un plan <strong>de</strong> mellora<br />

ata: 4 puntos.<br />

d) Maior dimensión produtiva da explotación ata:<br />

3 puntos.<br />

e) Instalación nunha explotación ecolóxica: 3 puntos.<br />

f) Viabilida<strong>de</strong> económica da explotación ata: 2 puntos.<br />

g) Situación da explotación nun concello <strong>de</strong> montaña<br />

ata: 2 puntos.<br />

h) Subscrición dun contrato <strong>de</strong> explotación sustentable:<br />

2 puntos.<br />

i) Instalación <strong>do</strong>/a mozo/a mediante a modalida<strong>de</strong><br />

A: 1 punto.<br />

Artigo 19º.-Tramitación e resolución.<br />

1.Oórgano responsable da instrución <strong>do</strong>s expedientes<br />

<strong>de</strong>stas axudas será a Dirección Xeral <strong>de</strong> Produción<br />

Agropecuaria. A resolución <strong>de</strong> cada expediente<br />

correspon<strong>de</strong>rá ao conselleiro <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong><br />

por proposta da Dirección Xeral <strong>de</strong> Produción Agropecuaria,<br />

logo da avaliación das solicitu<strong>de</strong>s polo<br />

órgano colexia<strong>do</strong>, que estará presidi<strong>do</strong> pola subdirectora<br />

xeral <strong>de</strong> Apoio ás Explotacións Agrarias, e<br />

integra<strong>do</strong> por tres funcionarios <strong>de</strong>sa mesma subdirección<br />

xeral con categoría non inferior a xefe <strong>de</strong><br />

negocia<strong>do</strong>, un <strong>do</strong>s cales actuará como secretario.<br />

Posteriormente serán notificadas as persoas interesadas<br />

e, <strong>de</strong> ser o caso, a entida<strong>de</strong> financeira correspon<strong>de</strong>nte,<br />

segun<strong>do</strong> o previsto na normativa vixente e<br />

nos convenios estableci<strong>do</strong>s ou que se establezan<br />

entre a Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> e as entida<strong>de</strong>s<br />

financeiras.<br />

2. O prazo para resolver e notificar as subvencións<br />

será antes <strong>do</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro <strong>de</strong> <strong>2010</strong>. Se transcorrer<br />

o cita<strong>do</strong> prazo máximo sen se ditar resolución<br />

expresa por parte <strong>do</strong> órgano competente, as persoas<br />

interesadas po<strong>de</strong>rán enten<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sestimadas as súas<br />

solicitu<strong>de</strong>s, para os efectos da interposición <strong>do</strong>s<br />

correspon<strong>de</strong>ntes recursos potestativos <strong>de</strong> reposición<br />

e contencioso-administrativo.<br />

Artigo 20º.-Certificación <strong>do</strong>s investimentos e gasto.<br />

1. Só serán auxiliables os investimentos que se<br />

realicen e cuxo gasto e pagamento se xustifiquen,<br />

con posteriorida<strong>de</strong> á data <strong>de</strong> presentación da solicitu<strong>de</strong>,<br />

e con anteriorida<strong>de</strong> á data límite <strong>de</strong> realización<br />

<strong>do</strong>s investimentos, sempre e can<strong>do</strong> recaia resolución<br />

aprobatoria da axuda sobre os ditos investimentos,<br />

agás o previsto no artigo 10.2º <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>. Non obstante<br />

o disposto no parágrafo anterior, tamén serán<br />

auxiliables aqueles gastos elixibles, previos á solicitu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> axuda, <strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s da obtención da preceptiva<br />

licenza <strong>de</strong> obra para o caso <strong>de</strong> investimentos en<br />

obra civil que así o exixan, e sempre que a solicitu<strong>de</strong><br />

da <strong>de</strong>vandita licenza fose presentada no concello<br />

nos <strong>do</strong>ce meses anteriores á data <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

axuda.<br />

2. Unha vez realiza<strong>do</strong>s os investimentos ou gastos<br />

previstos, e cumpri<strong>do</strong>s, <strong>de</strong> ser o caso, os compromisos<br />

adquiri<strong>do</strong>s, as persoas interesadas <strong>de</strong>berán<br />

comunicarllo, por escrito, preferentemente, ás oficinas<br />

agrarias comarcais, con anteriorida<strong>de</strong> ao remate<br />

<strong>do</strong> prazo concedi<strong>do</strong> para a execución das melloras,<br />

presentan<strong>do</strong> tamén a <strong>do</strong>cumentación e os xustificantes<br />

<strong>do</strong>s investimentos efectua<strong>do</strong>s, en que se incluirán<br />

os correspon<strong>de</strong>ntes ao gasto e pagamento <strong>de</strong>stes.<br />

Esta comunicación terá a consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> pagamento, para os efectos <strong>do</strong> Regulamento<br />

(CE) 1975/2006 da Comisión, <strong>do</strong> 7 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro <strong>de</strong><br />

2006, polo que se establecen disposicións <strong>de</strong> aplicación<br />

<strong>do</strong> Regulamento (CE) 1698/2005, no que respecta<br />

á aplicación <strong>do</strong>s proce<strong>de</strong>mentos <strong>de</strong> control e a<br />

condicionalida<strong>de</strong> en relación coas medidas <strong>de</strong> axuda<br />

ao <strong>de</strong>senvolvemento rural.<br />

3. Os xustificantes <strong>do</strong> gasto consistirán, <strong>de</strong> forma<br />

xeral, nas facturas orixinais, acreditativas <strong>do</strong>s investimentos<br />

que cumpran as exixencias que establece a<br />

Axencia Tributaria (Real <strong>de</strong>creto 1496/2003, <strong>do</strong>28<br />

<strong>de</strong> novembro).<br />

No caso <strong>de</strong> presentar fotocopias das facturas,<br />

achegará tamén os orixinais para seren dilixencia<strong>do</strong>s<br />

pola Administración, co texto «cofinancia<strong>do</strong> con<br />

Fon<strong>do</strong>s Comunitarios».<br />

As facturas <strong>de</strong>berán cumprir, como mínimo, os<br />

seguintes requisitos:<br />

a) Número e, se é o caso, serie.<br />

b) A data da súa expedición.<br />

c) Nome e apeli<strong>do</strong>s, razón ou <strong>de</strong>nominación social<br />

completa, tanto <strong>do</strong> obriga<strong>do</strong> a expedir factura como<br />

<strong>do</strong> <strong>de</strong>stinatario das operacións.<br />

d) Número <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación fiscal atribuí<strong>do</strong> pola<br />

Administración española ou, se é o caso, pola <strong>de</strong><br />

outro Esta<strong>do</strong> membro da Comunida<strong>de</strong> Europea, co<br />

que realizara a operación o obriga<strong>do</strong> a expedir a factura.<br />

e) Domicilio, tanto <strong>do</strong> obriga<strong>do</strong> a expedir factura<br />

como <strong>do</strong> <strong>de</strong>stinatario das operacións.


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.139<br />

f) Descrición das operacións, consignán<strong>do</strong>se to<strong>do</strong>s<br />

os datos necesarios para a <strong>de</strong>terminación da base<br />

impoñible <strong>do</strong> imposto, correspon<strong>de</strong>nte a aquelas, e o<br />

seu importe, incluín<strong>do</strong> o prezo unitario sen imposto<br />

das ditas operacións, así como calquera <strong>de</strong>sconto ou<br />

rebaixa que non estea incluí<strong>do</strong> no <strong>de</strong>vandito prezo<br />

unitario.<br />

g) O tipo impositivo ou tipos impositivos, se é o<br />

caso, aplica<strong>do</strong>s ás operacións.<br />

h) A cota tributaria que, se é o caso, lle repercuta,<br />

<strong>de</strong>berá consignarse por separa<strong>do</strong>.<br />

i) A data en que se efectuasen as operacións que<br />

se <strong>do</strong>cumentan sempre que se trate dunha data distinta<br />

á <strong>de</strong> expedición da factura.<br />

j) No caso <strong>de</strong> que unha operación estea exenta ou<br />

non suxeita ao IVE, especificarase o artigo danormativa<br />

referida ao IVE que si o recoñece.<br />

k) Con carácter xeral, só se consi<strong>de</strong>rará subvencionable<br />

a base impoñible que figure na factura, salvo<br />

que se trate dunha entida<strong>de</strong> non suxeita, exenta <strong>de</strong><br />

IVE ou suxeita á regra <strong>de</strong> pro rata; nestes casos,<br />

<strong>de</strong>berá xuntarse a <strong>do</strong>cumentación xustificativa <strong>de</strong>sta<br />

circunstancia (<strong>de</strong>claración <strong>de</strong> non suxeición ou exención<br />

<strong>de</strong> IVE emitida pola AEAT e, no caso <strong>de</strong> aplicación<br />

da regra <strong>de</strong> pro rata, o mo<strong>de</strong>lo 390 <strong>de</strong> <strong>de</strong>claración<br />

resumo anual IVE correspon<strong>de</strong>nte ao último<br />

exercicio en que figure a porcentaxe <strong>de</strong> <strong>de</strong>dución ou<br />

pro rata).<br />

l) Non se admitirán como xustificantes <strong>de</strong> gasto<br />

albarás, notas <strong>de</strong> entrega, facturas pro forma, tickets<br />

can<strong>do</strong> sexa obrigatoria a expedición <strong>de</strong> factura, nin<br />

as facturas que non conteñan to<strong>do</strong>s os requisitos<br />

cita<strong>do</strong>s para a súa consi<strong>de</strong>ración como tal ou cuxa<br />

data non se axuste aos prazos cita<strong>do</strong>s.<br />

m) Unha partida <strong>do</strong> orzamento auxiliable po<strong>de</strong>rá<br />

xustificarse mediante unha ou varias facturas relativas<br />

aos conceptos <strong>de</strong> gasto incluí<strong>do</strong>s na dita partida,<br />

sempre que a dita partida admita a <strong>de</strong>sagregación en<br />

distintos conceptos.<br />

4. O xustificante <strong>do</strong> pagamento <strong>de</strong> facturas realizarase<br />

mediante a presentación <strong>de</strong> orixinal e copia,<br />

para a súa compulsa e selaxe, dalgún <strong>do</strong>s <strong>do</strong>cumentos<br />

que se relacionan a seguir:<br />

a) Como regra xeral, presentarase a factura <strong>de</strong>finitivaeoxustificante<br />

bancario <strong>do</strong> pagamento polo<br />

beneficiario (xustificante <strong>de</strong> transferencia bancaria,<br />

xustificante bancario <strong>de</strong> ingreso <strong>de</strong> efectivo na entida<strong>de</strong>,<br />

certificación bancaria, etc.), en que conste o<br />

número da factura obxecto <strong>de</strong> pagamento, a i<strong>de</strong>ntificación<br />

<strong>do</strong> beneficiario que paga e <strong>do</strong> <strong>de</strong>stinatario <strong>do</strong><br />

pagamento, que <strong>de</strong>berá coincidir coa persoa, empresa<br />

ou entida<strong>de</strong> que emitiu a factura. No caso <strong>de</strong> que<br />

o xustificante bancario sexa transferencia bancaria<br />

<strong>de</strong>berá ser orixinal ou copia cotexada, e estará sela<strong>do</strong><br />

pola entida<strong>de</strong> bancaria.<br />

b) Se o pagamento se instrumenta mediante efectos<br />

mercantís que permitan o pagamento apraza<strong>do</strong><br />

(cheque, obriga <strong>de</strong>pagamento, letra <strong>de</strong> cambio, etc.)<br />

achegarase a factura xunto coa copia <strong>do</strong> efecto mercantil,<br />

acompaña<strong>do</strong> da <strong>do</strong>cumentación bancaria<br />

(extracto da conta <strong>do</strong> beneficiario, <strong>do</strong>cumento bancario<br />

acreditativo <strong>do</strong> pagamento <strong>do</strong> efecto, etc.) en<br />

que conste claramente que o dito efecto foi efectivamente<br />

carga<strong>do</strong> na conta <strong>do</strong> beneficiario <strong>de</strong>ntro <strong>do</strong><br />

prazo <strong>de</strong> xustificación.<br />

c) No caso <strong>de</strong> que un xustificante <strong>de</strong> pagamento<br />

inclúa varias facturas imputadas ao proxecto, <strong>de</strong>berán<br />

i<strong>de</strong>ntificarse no <strong>do</strong>cumento <strong>do</strong> pagamento as facturas<br />

obxecto <strong>do</strong> pagamento.<br />

d) No caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique<br />

mediante varios <strong>do</strong>cumentos <strong>de</strong> pagamento,<br />

cada un <strong>de</strong>stes <strong>de</strong>berá facer referencia á factura a<br />

que se imputa o pagamento, e acompañarase unha<br />

relación <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os <strong>do</strong>cumentos <strong>de</strong> pagamento e<br />

importes acreditativos <strong>do</strong> pagamento <strong>de</strong>sa factura.<br />

e) No caso <strong>de</strong> facturas pagadas conxuntamente con<br />

outras non referidas ao proxecto, <strong>de</strong>berá i<strong>de</strong>ntificarse<br />

claramente no <strong>do</strong>cumento <strong>de</strong> pagamento a factura<br />

ou facturas cuxo pagamento se imputa ao proxecto.<br />

f) No caso <strong>de</strong> facturas en moeda estranxeira, <strong>de</strong>ben<br />

xuntarse os <strong>do</strong>cumentos bancarios <strong>de</strong> cargo en que<br />

conste o cambio utiliza<strong>do</strong>.<br />

5. Can<strong>do</strong> se trate <strong>de</strong> investimentos en maquinaria,<br />

a<strong>de</strong>mais da factura, achegarase xustificante da inscrición<br />

no rexistro <strong>de</strong> maquinaria agrícola. No caso<br />

<strong>de</strong> maquinaria arrastrada, presentarase a <strong>do</strong>cumentación<br />

<strong>de</strong> matriculación.<br />

6. Condicións <strong>de</strong> admisibilida<strong>de</strong> da adquisición <strong>de</strong><br />

bens mediante fórmulas <strong>de</strong> financiamento e pagamento<br />

que difiren a adquisición da plena propieda<strong>de</strong><br />

<strong>do</strong> ben:<br />

a) Os bens <strong>de</strong>berán ser adquiri<strong>do</strong>s polo beneficiario<br />

en propieda<strong>de</strong>. No caso <strong>de</strong> adquisición <strong>do</strong>s bens<br />

mediante fórmulas <strong>de</strong> financiamento que condicionen<br />

a adquisición da propieda<strong>de</strong> <strong>do</strong> ben a un<br />

momento posterior (contratos <strong>de</strong> financiamento <strong>de</strong><br />

bens con reserva <strong>de</strong> <strong>do</strong>minio, leasing, etc.) só se<br />

consi<strong>de</strong>ran subvencionables sempre que os bens<br />

pasen a ser da propieda<strong>de</strong> plena <strong>do</strong> beneficiario<br />

antes da finalización <strong>do</strong> prazo <strong>de</strong> xustificación da<br />

axuda. En concreto, a adquisición <strong>de</strong> maquinaria e<br />

equipamento a través <strong>de</strong> operacións <strong>de</strong> arrendamento<br />

financeiro só será subvencionable se o contrato<br />

inclúe o compromiso <strong>de</strong> compra en que se prevexa<br />

que o beneficiario chegue a ser propietario da<br />

maquinaria ou equipamento <strong>de</strong> que se trate <strong>de</strong>ntro<br />

<strong>do</strong> prazo límite <strong>de</strong> xustificación da axuda. O importe<br />

máximo subvencionable non superará o valor <strong>de</strong><br />

merca<strong>do</strong> <strong>do</strong> activo arrenda<strong>do</strong>.<br />

b) En ningún caso serán subvencionables outros<br />

custos liga<strong>do</strong>s ao contrato <strong>de</strong> arrendamento financeiro,<br />

tales como impostos, marxe <strong>do</strong> arrenda<strong>do</strong>r, custos


10.140 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

<strong>de</strong> refinanciamento <strong>do</strong>s xuros, gastos xerais ou gastos<br />

<strong>de</strong> seguros.<br />

c) Non serán subvencionables as adquisicións <strong>de</strong><br />

bens no marco dun sistema <strong>de</strong> venda e arrendamento<br />

retroactivo (lease-back).<br />

d) Os anteriores supostos <strong>de</strong>berán respectar o estableci<strong>do</strong><br />

no artigo 5 <strong>do</strong> Real <strong>de</strong>creto 1852/2005.<br />

7. Unha vez comunicada a finalización <strong>do</strong>s investimentos,<br />

o persoal técnico das oficinas agrarias<br />

comarcais, <strong>do</strong>s servizos provinciais <strong>de</strong> explotacións<br />

agrarias ou outro <strong>de</strong>signa<strong>do</strong> pola Dirección Xeral <strong>de</strong><br />

Produción Agropecuaria, realizarán as correspon<strong>de</strong>ntes<br />

certificacións previas ao pagamento das axudas.<br />

Non se proporán para pagamento as certificacións<br />

inferiores a 6.000 euros <strong>de</strong> investimento, agás<br />

nos casos referi<strong>do</strong>s no último parágrafo <strong>do</strong> artigo 7º.<br />

8. A falta <strong>de</strong> comunicación ou <strong>de</strong> realización <strong>do</strong>s<br />

investimentos enten<strong>de</strong>rase como renuncia ás axudas<br />

concedidas, e quedará sen efecto a resolución <strong>de</strong><br />

concesión, coa obriga <strong>de</strong> reintegrar as cantida<strong>de</strong>s<br />

percibidas, <strong>de</strong> ser o caso, sen prexuízo das responsabilida<strong>de</strong>s<br />

a que houber lugar.<br />

9. Antes <strong>do</strong> pagamento das axudas para plans <strong>de</strong><br />

mellora ou da primeira instalación <strong>de</strong> agricultores/as<br />

mozos/as, as persoas beneficiarias <strong>de</strong>berán acreditar<br />

<strong>de</strong> novo a xustificación <strong>de</strong> estaren ao día nas súas<br />

obrigas fiscais e coa Segurida<strong>de</strong> Social e <strong>de</strong> que non<br />

teñen ningunha débeda pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> pagamento coa<br />

Administración da comunida<strong>de</strong> autónoma.<br />

10. a) Os beneficiarios das axudas establecidas na<br />

sección 1ª.1 (plans <strong>de</strong> melloras) po<strong>de</strong>rán solicitar o<br />

aboamento dun anticipo, o cal non po<strong>de</strong>rá superar o<br />

50% da axuda aprobada.<br />

b) Así mesmo, e consonte o referi<strong>do</strong> artigo 56<strong>do</strong><br />

Regulamento (CE) 1974/2006, a súa liquidación<br />

<strong>de</strong>berá supeditarse á constitución dunha garantía<br />

bancaria ou dunha garantía equivalente que corresponda<br />

ao 110% <strong>do</strong> importe anticipa<strong>do</strong>, e a garantía<br />

liberarase can<strong>do</strong> a Dirección Xeral <strong>de</strong> Produción<br />

Agropecuaria comprobe que o beneficiario cumpre<br />

to<strong>do</strong>s os requisitos exixi<strong>do</strong>s na convocatoria para o<br />

pagamentodaaxudaeoimporte <strong>do</strong>s gastos consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s<br />

finalmente como elixibles supera o importe <strong>do</strong><br />

anticipo.<br />

11. Sen prexuízo <strong>do</strong>s anteriores puntos, e para os<br />

efectos da xustificación <strong>do</strong>s investimentos, terase en<br />

consi<strong>de</strong>ración o estableci<strong>do</strong> no artigo 4 <strong>do</strong> Real<br />

<strong>de</strong>creto 1852/2009, <strong>de</strong> 4 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, polo que se<br />

establecen os criterios para subvencionar os gastos<br />

no marco <strong>do</strong>s programas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento rural<br />

cofinancia<strong>do</strong>s polo Fea<strong>de</strong>r.<br />

12. O beneficiario <strong>de</strong>berá dispoñer dunha contabilida<strong>de</strong><br />

específica Fea<strong>de</strong>r ou dun código contable<br />

específico, no cal <strong>de</strong>ben estar incluí<strong>do</strong>s os gastos<br />

<strong>de</strong>clara<strong>do</strong>s para esta axuda.<br />

Artigo 21º.-Seguimento e control da concorrencia e<br />

acumulación <strong>de</strong> axudas.<br />

1. Estas axudas son incompatibles con calquera<br />

outra axuda, excepto as previstas no Real <strong>de</strong>creto<br />

457/<strong>2010</strong>, <strong>do</strong> 16 <strong>de</strong> abril, polo que se regulan as<br />

bases para a concesión <strong>de</strong> axudas para a renovación<br />

<strong>do</strong> parque nacional <strong>de</strong> maquinaria agrícola.<br />

2. As persoas solicitantes das axudas previstas nesta<br />

or<strong>de</strong> xuntarán, coa solicitu<strong>de</strong> inicial, unha <strong>de</strong>claración<br />

<strong>do</strong> conxunto <strong>de</strong> todas as solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> axuda,<br />

efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto<br />

polas distintas administracións públicas.<br />

Así mesmo, coa xustificación da execución total <strong>do</strong><br />

proxecto e, en to<strong>do</strong> caso, antes <strong>do</strong> pagamento final,<br />

presentarán unha <strong>de</strong>claración complementaria <strong>do</strong><br />

conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas<br />

ou concedidas como das pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> resolución,<br />

para o mesmo proxecto, das distintas administracións<br />

públicas competentes ou <strong>de</strong> calquera <strong>do</strong>s<br />

seus organismos, entes ou socieda<strong>de</strong>s.<br />

Artigo 22º.-Obriga <strong>de</strong> facilitar información.<br />

A<strong>de</strong>mais da <strong>do</strong>cumentación complementaria que,<br />

durante a tramitación <strong>do</strong> proce<strong>de</strong>mento, lle poidan<br />

exixir os órganos competentes da Consellería <strong>do</strong><br />

<strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, as persoas beneficiarias das axudas<br />

teñen a obriga <strong>de</strong> facilitar toda a información que<br />

lles sexa requirida pola Intervención Xeral da<br />

Comunida<strong>de</strong> Autónoma, polo Tribunal <strong>de</strong> Contas, ou<br />

polo Consello <strong>de</strong> Contas, no exercicio das súas funcións<br />

<strong>de</strong> fiscalización e control <strong>do</strong> <strong>de</strong>stino das axudas<br />

públicas, así como a que lles sexa solicitada por<br />

calquera órgano comunitario <strong>de</strong> inspección ou control.<br />

Artigo23º.-Modificación da resolución <strong>de</strong> concesión.<br />

1. Toda alteración das condicións tidas en conta<br />

para a concesión das axudas previstas nesta or<strong>de</strong> e,<br />

en to<strong>do</strong> caso, a obtención concorrente <strong>de</strong> subvencións<br />

ou axudas outorgadas por outras administracións<br />

ou entes públicos ou priva<strong>do</strong>s, nacionais ou<br />

internacionais, po<strong>de</strong>rá dar lugar á modificación da<br />

resolución <strong>de</strong> concesión.<br />

2. Así mesmo, po<strong>de</strong>rá acordarse a modificación da<br />

resolución <strong>de</strong> concesión a instancia da persoa beneficiaria,<br />

sempre que cumpran as condicións previstas<br />

na Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong><br />

<strong>Galicia</strong>, así como no Decreto 11/2009, <strong>do</strong> 8 <strong>de</strong> xaneiro,<br />

polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007,<br />

<strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

Artigo 24º.-Reintegro das axudas.<br />

1. Proce<strong>de</strong>rá o reintegro total ou parcial <strong>do</strong> importe<br />

da axuda máis os xuros <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora produci<strong>do</strong>s<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong>opagamento, no suposto <strong>de</strong> incumprimento<br />

das condicións establecidas para a súa concesión e,<br />

en to<strong>do</strong> caso, nos supostos previstos na Lei 9/2007,<br />

<strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, ten<strong>do</strong> en<br />

conta as excepcións contidas.


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.141<br />

Proce<strong>de</strong>rá o reintegro nas seguintes circunstancias:<br />

a) Obtención da subvención falsean<strong>do</strong> as condicións<br />

requiridas para iso ou ocultan<strong>do</strong> aquelas que o<br />

impedirían.<br />

b) Incumprimento total ou parcial <strong>do</strong> obxectivo, da<br />

activida<strong>de</strong> ou <strong>do</strong> proxecto ou non a<strong>do</strong>pción <strong>do</strong> comportamento<br />

que fundamenta a concesión da subvención.<br />

c) Incumprimento da obriga <strong>de</strong> xustificación ou a<br />

xustificación insuficiente <strong>do</strong>s gastos xustificativos<br />

<strong>do</strong>s investimentos subvenciona<strong>do</strong>s.<br />

d) Incumprimento da obriga <strong>de</strong> a<strong>do</strong>ptar as medidas<br />

<strong>de</strong> difusión contidas na lei.<br />

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás<br />

actuacións <strong>de</strong> comprobación e control financeiro, así<br />

como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais<br />

ou <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> <strong>do</strong>cumentos can<strong>do</strong> diso<br />

<strong>de</strong>rive a imposibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> verificar o emprego da<strong>do</strong><br />

aos fon<strong>do</strong>s percibi<strong>do</strong>s, o cumprimento <strong>do</strong> obxectivo,<br />

a realida<strong>de</strong> e regularida<strong>de</strong> das activida<strong>de</strong>s subvencionadas,<br />

ou a concorrencia <strong>de</strong> subvencións, axudas,<br />

ingresos ou recursos para a mesma finalida<strong>de</strong>, proce<strong>de</strong>ntes<br />

<strong>de</strong> calquera administración ou entes públicos<br />

ou priva<strong>do</strong>s, estatais, da Unión Europea ou <strong>de</strong><br />

organismos internacionais.<br />

f) Incumprimento das obrigas impostas aos beneficiarios,<br />

así como <strong>do</strong>s compromisos por estes asumi<strong>do</strong>s,<br />

con motivo da concesión da subvención, sempre<br />

que afecten ou se refiran ao mo<strong>do</strong> en que se conseguen<br />

os obxectivos, se realiza a activida<strong>de</strong>, se executa<br />

o proxecto ou se a<strong>do</strong>pta o comportamento que<br />

fundamenta a concesión da subvención.<br />

g) Incumprimento das obrigas aos beneficiarios,<br />

así como <strong>do</strong>s compromisos por estes asumi<strong>do</strong>s, con<br />

motivo da concesión da subvención, distintos <strong>do</strong>s<br />

anteriores, can<strong>do</strong> diso <strong>de</strong>rive a imposibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

verificar o emprego da<strong>do</strong> aos fon<strong>do</strong>s percibi<strong>do</strong>s, o<br />

cumprimento <strong>do</strong> obxectivo, a realida<strong>de</strong> e regularida<strong>de</strong><br />

das activida<strong>de</strong>s subvencionadas ou a concorrencia<br />

<strong>de</strong> subvencións, axudas, ingresos ou recursos<br />

para a mesma finalida<strong>de</strong>, proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> calquera<br />

administración ou entes públicos ou priva<strong>do</strong>s, estatais,<br />

da Unión Europea ou <strong>de</strong> organismos internacionais.<br />

2. Axudas non reintegrables.<br />

a) Non proce<strong>de</strong>rá o reintegro das axudas percibidas<br />

can<strong>do</strong> o incumprimento dalgún <strong>do</strong>s requisitos<br />

exixi<strong>do</strong>s ao beneficiario sexa <strong>de</strong>bi<strong>do</strong> a algunha das<br />

seguintes causas <strong>de</strong> forza <strong>maio</strong>r:<br />

1º Falecemento <strong>do</strong> beneficiario.<br />

2º Longa incapacida<strong>de</strong> profesional da persoa<br />

beneficiaria.<br />

3º Expropiación dunha parte importante da explotación,<br />

se esta expropiación non era previsible o día<br />

en que se subscribiu o compromiso.<br />

4º Catástrofe natural grave que afecte consi<strong>de</strong>rablemente<br />

as terras da explotación.<br />

5º Destrución acci<strong>de</strong>ntal <strong>do</strong>s edificios para o gan<strong>do</strong><br />

da explotación.<br />

6º Epizootia que afecte a totalida<strong>de</strong> ou a unha parte<br />

<strong>do</strong> gan<strong>do</strong> <strong>do</strong>/a produtor/a.<br />

A persoa beneficiaria ou o seu habente causa notificará<br />

por escrito á autorida<strong>de</strong> competente os casos<br />

<strong>de</strong> forza <strong>maio</strong>r ou as circunstancias excepcionais,<br />

presentan<strong>do</strong> as probas pertinentes á satisfacción da<br />

<strong>de</strong>vandita autorida<strong>de</strong>, no prazo <strong>do</strong>s <strong>de</strong>z días hábiles<br />

seguintes á data en que a persoa beneficiaria ou o<br />

seu habente causa estea en condicións <strong>de</strong> facelo.<br />

b) Can<strong>do</strong>, durante o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> compromiso contraí<strong>do</strong><br />

como condición para a concesión dunha axuda, a<br />

persoa beneficiaria transfira a súa explotación a outra<br />

persoa que cumpra os requisitos exixi<strong>do</strong>s, esta po<strong>de</strong>rá<br />

asumir o compromiso e subrogarse en compromisos<br />

e obrigas, durante a parte restante <strong>do</strong> <strong>de</strong>vandito perío<strong>do</strong>.<br />

De non asumirse o compromiso, a persoa beneficiaria<br />

estará obrigada a reembolsar as axudas percibidas.<br />

Po<strong>de</strong>rá non exixir o reembolso se, no caso <strong>de</strong><br />

cesamento <strong>de</strong>finitivo das activida<strong>de</strong>s agrarias por parte<br />

dunha persoa beneficiaria que cumprise unha parte<br />

significativa <strong>do</strong> compromiso, a asunción <strong>do</strong> compromiso<br />

polo/a sucesor/a non resulta factible.<br />

3. a) Can<strong>do</strong> se conce<strong>de</strong>se un anticipo <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co<br />

sinala<strong>do</strong> no artigo 20.11º a), e unha vez certifica<strong>do</strong>s<br />

os investimentos, consonte o artigo 20, se a axuda<br />

<strong>de</strong>finitiva a que ten <strong>de</strong>reito resultar inferior ao<br />

importe <strong>do</strong> anticipo, o beneficiario reembolsará a<br />

diferenza entre o anticipo percibi<strong>do</strong> e a axuda que<br />

lle correspon<strong>de</strong>, máis os xuros legais conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

o momento <strong>do</strong> pagamento <strong>do</strong> anticipo, salvo que concorra<br />

algunha das causas <strong>de</strong> forza <strong>maio</strong>r sinaladas no<br />

número 2.<br />

b) Se o beneficario percibir un anticipo e non executar<br />

os investimentos no prazo máximo previsto nos<br />

artigos 8 e 15, <strong>de</strong>berá reintegrar to<strong>do</strong> o anticipo máis<br />

os xuros legais conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data <strong>do</strong> pagamento,<br />

salvo que concorra algunha das causas <strong>de</strong> forza<br />

<strong>maio</strong>r sinaladas no número 2.<br />

Artigo 25º.-Recursos administrativos.<br />

As resolucións expresas ou presuntas <strong>do</strong>s expedientes<br />

tramita<strong>do</strong>s en aplicación <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong> ou na<br />

respectiva or<strong>de</strong> <strong>de</strong> convocatoria esgotan a vía administrativa<br />

e contra elas cabe interpoñer os seguintes<br />

recursos:<br />

1. Potestativamente, recurso <strong>de</strong> reposición ante o<br />

conselleiro <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, no prazo dun mes, conta<strong>do</strong><br />

a partir <strong>do</strong> día seguinte ao da súa notificación,<br />

ou <strong>de</strong> tres meses, conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> día seguinte a<br />

aquel en que se produza o acto presunto, segun<strong>do</strong> os


10.142 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

casos, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co estableci<strong>do</strong> nos artigos<br />

107, 116 e 117 da Lei 30/1992, segun<strong>do</strong> a redacción<br />

dada pola Lei 4/1999.<br />

2. Directamente, recurso contencioso-administrativo<br />

ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo<br />

competente, no prazo <strong>de</strong> <strong>do</strong>us meses, conta<strong>do</strong>s<br />

a partir <strong>do</strong> día seguinte ao da súa notificación,<br />

se é expresa.<br />

Artigo 26º.-Medidas informativas e publicitarias<br />

das axudas cofinanciadas polo Fea<strong>de</strong>r.<br />

1. Nos instrumentos <strong>de</strong> información e difusión que<br />

utilice a Consellaría <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> farase constar<br />

que, á marxe <strong>do</strong>utras fontes <strong>de</strong> financiamento público,<br />

concorre o financiamento con fon<strong>do</strong>s Fea<strong>de</strong>r, e<br />

informarase tamén os beneficiarios <strong>do</strong> eixe prioritario<br />

<strong>do</strong> programa <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento rural en que<br />

están incluídas estas axudas.<br />

2. Conforme o estableci<strong>do</strong> no artigo 58 e no anexo VI<br />

<strong>do</strong> Regulamento (CE) 1974/2006, o beneficiario das<br />

axudas <strong>de</strong>berá cumprir coa normativa sobre información<br />

e publicida<strong>de</strong> das axudas <strong>do</strong> Fea<strong>de</strong>r indicadas no<br />

anexo VI <strong>do</strong> referi<strong>do</strong> regulamento. En particular, no<br />

caso <strong>de</strong> investimentos subvenciona<strong>do</strong>s cun custo total<br />

superior a 50.000 e 500.000 €, o beneficiario <strong>de</strong>berá<br />

colocar unha placa explicativa ou un panel publicitario,<br />

respectivamente, no cal figurará unha <strong>de</strong>scrición<br />

<strong>do</strong> proxecto, así como a ban<strong>de</strong>ira europea eolema<br />

Fea<strong>de</strong>r: «Europa inviste no rural». A<strong>de</strong>mais o mo<strong>de</strong>lo<br />

<strong>de</strong> cartel i<strong>de</strong>ntificativo <strong>de</strong>berá cumprir tamén o disposto<br />

no Decreto 370/2009, <strong>do</strong> 23 <strong>de</strong> xullo, polo que<br />

se regula a utilización da imaxe corporativa <strong>do</strong> Xacobeo<br />

<strong>2010</strong>. Para accións que supoñan investimentos<br />

que superen un custo total <strong>de</strong> 50.000 euros, o beneficiario<br />

<strong>de</strong>berá colocar unha placa explicativa, e nas<br />

infraestruturas cuxo custo total supere os 500.000<br />

euros instalarase un panel publicitario.<br />

3. Así mesmo, neste senso <strong>de</strong>berase tamén cumprir<br />

o estableci<strong>do</strong> no Decreto 409/2009, <strong>do</strong> 5 <strong>de</strong> novembro,<br />

polo que se aproba o uso <strong>do</strong>s elementos básicos<br />

da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> corporativa da <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

Artigo 27º.-Controis, reducións, exclusións e sancións.<br />

1. A Dirección Xeral <strong>de</strong> Produción Agropecuaria<br />

será a responsable <strong>de</strong> efectuar as actuacións necesarias<br />

ten<strong>de</strong>ntes á realización tanto <strong>do</strong>s controis administrativos<br />

das solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> axuda e <strong>de</strong> pagamento<br />

como <strong>do</strong>s controis sobre o terreo, previos e posteriores<br />

ao pagamento, para verificar o cumprimento<br />

polos beneficiarios <strong>do</strong>s compromisos e obrigas que<br />

asumisen, to<strong>do</strong> isto sen prexuízo <strong>do</strong>s controis que<br />

<strong>de</strong>ban realizar outras unida<strong>de</strong>s con base no disposto<br />

na regulamentación aplicable a estas medidas.<br />

2. Para estes efectos, será <strong>de</strong> aplicación o Regulamento<br />

(CE) 1975/2006 da Comisión, <strong>do</strong> 7 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro<br />

<strong>de</strong> 2006.<br />

3. Ospagamentos calcularanse sobre a base <strong>do</strong><br />

que se consi<strong>de</strong>ra elixible, tras <strong>de</strong>terminar:<br />

a) O importe que se po<strong>de</strong> conce<strong>de</strong>r ao beneficiario<br />

en función da solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> pagamento. Para tal<br />

efecto, tomarase en consi<strong>de</strong>ración a suma <strong>do</strong>s importes<br />

<strong>de</strong> gastos que o beneficiario presenta como xustificación<br />

da operación aprobada.<br />

b) O importe que se po<strong>de</strong> conce<strong>de</strong>r ao beneficiario<br />

logo <strong>de</strong> controlar a elixibilida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s gastos que o<br />

beneficiario presenta como xustificación da operación<br />

aprobada.<br />

A cantida<strong>de</strong> a pagar ao beneficiario será a <strong>de</strong>finida<br />

no importe b). Can<strong>do</strong> o importe a) supera o importe<br />

b) en máis dun 3%, a cantida<strong>de</strong> paga<strong>do</strong>ira é igual<br />

ao importe b) menos a diferenza entre os <strong>do</strong>us importes.<br />

Esta redución non se aplicará can<strong>do</strong> o beneficiario<br />

poida <strong>de</strong>mostrar que non é responsable da inclusión<br />

<strong>do</strong> importe non elixible.<br />

As reducións prescritas aplicaranse igualmente<br />

sobre os gastos non elixibles i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s nos controis<br />

sobre o terreo, can<strong>do</strong> son posteriores ao pagamento,<br />

e nos controis a posteriori.<br />

4. Can<strong>do</strong> se <strong>de</strong>termine intencionalida<strong>de</strong> na presentación<br />

dunha <strong>de</strong>claración falsa, o beneficiario<br />

quedará excluí<strong>do</strong> da axuda Fea<strong>de</strong>r en cuestión e <strong>do</strong><br />

resto das axudas vinculadas á medida durante o<br />

exercicio Fea<strong>de</strong>r <strong>de</strong> que se trate e os <strong>do</strong>us seguintes.<br />

A<strong>de</strong>mais, recuperaranse os importes aboa<strong>do</strong>s pola<br />

operación ata ese momento, no caso <strong>de</strong> ter pagamentos<br />

parciais.<br />

5. Así mesmo, será aplicable o réxime <strong>de</strong> infraccións<br />

e sancións en materia <strong>de</strong> subvencións previsto<br />

na Lei 9/2007. To<strong>do</strong> o anterior é sen prexuízo das<br />

sancións a que pui<strong>de</strong>ren dar lugar a aplicación da<br />

lexislación vixente en materia <strong>de</strong> axudas.<br />

SECCIÓN TERCEIRA<br />

CONVOCATORIA <strong>2010</strong><br />

Artigo 28º.-Convocatoria.<br />

Convócanse para o exercicio orzamentario <strong>2010</strong> as<br />

axudas regulamentadas por esta or<strong>de</strong>. As solicitu<strong>de</strong>s,<br />

<strong>do</strong>cumentación, condicións e proce<strong>de</strong>mento <strong>de</strong><br />

xestión das axudas serán as establecidas, con carácter<br />

xeral, nos artigos anteriores.<br />

Artigo 29º.-Prazo.<br />

1. O prazo <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s será <strong>de</strong><br />

corenta e cinco días a partir da entrada en vigor da<br />

or<strong>de</strong>.<br />

2. As solicitu<strong>de</strong>s presentaranse en calquera das<br />

formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, <strong>do</strong><br />

26 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong> réxime xurídico das administracións<br />

públicas e <strong>do</strong> proce<strong>de</strong>mento administrativo<br />

común e, preferentemente, nas oficinas agrarias<br />

comarcais da Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>.<br />

3. Non obstante o anterior, para os casos <strong>de</strong> primeiras<br />

instalacións <strong>de</strong> mozos/as motiva<strong>do</strong>/as por cesamento<br />

anticipa<strong>do</strong> na activida<strong>de</strong> agraria acolli<strong>do</strong>s ás


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.143<br />

axudas a que fai referencia o artigo23<strong>do</strong> Regulamento<br />

1698/2005, <strong>de</strong> Fea<strong>de</strong>r, ou por falecemento, xubilación<br />

ou invali<strong>de</strong>z <strong>do</strong> actual titular da explotación, o<br />

prazo permanecerá aberto ata o 30 <strong>de</strong> novembro.<br />

Artigo 30º.-Financiamento das axudas.<br />

O financiamento das axudas recollidas nesta or<strong>de</strong>,<br />

cofinanciadas con fon<strong>do</strong>s Fea<strong>de</strong>r nunha porcentaxe<br />

<strong>do</strong> 57,56%, efectuarase con cargo ásseguintes aplicacións<br />

orzamentarias <strong>do</strong>s orzamentos da Comunida<strong>de</strong><br />

Autónoma <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>:<br />

1. 11.02.712B 772.0, para as axudas previstas na<br />

sección primeira número 1: Plans <strong>de</strong> mellora da<br />

<strong>de</strong>vandita or<strong>de</strong>, na cal existe crédito a<strong>de</strong>cua<strong>do</strong> para<br />

o ano <strong>2010</strong>, <strong>de</strong> cen mil euros (100.000 euros); para<br />

o ano 2011 <strong>de</strong> tres millóns novecentos mil euros<br />

(3.900.000 euros); para o ano 2012 <strong>de</strong> cinco millóns<br />

cincocentos mil euros (5.500.000 euros); e para o<br />

ano 2013 <strong>de</strong> cinco millóns cincocentos mil euros<br />

(5.500.000 euros). A dita aplicación orzamentaria<br />

po<strong>de</strong>rá incrementarse con fon<strong>do</strong>s adicionais, comunitarios,<br />

estatais e da comunida<strong>de</strong> autónoma.<br />

2. 11.02.712B 772.0 para as axudas previstas na<br />

sección primeira número 2: Primeira instalación <strong>de</strong><br />

agricultores mozos, na cal existe crédito a<strong>de</strong>cua<strong>do</strong><br />

para o ano <strong>2010</strong> <strong>de</strong> cen mil euros (100.000 euros);<br />

para o ano 2011 <strong>de</strong> novecentos mil euros (900.000<br />

euros); para o ano 2012 dun millón cincocentos mil<br />

euros (1.500.000 euros); e para o ano 2013 dun millón<br />

cincocentos mil euros (1.500.000 euros). A dita aplicación<br />

orzamentaria po<strong>de</strong>rase incrementar con fon<strong>do</strong>s<br />

adicionais, comunitarios, e da comunida<strong>de</strong> autónoma.<br />

No suposto <strong>de</strong> existir remanente na aplicación<br />

sinalada no punto 2 po<strong>de</strong>ríase utilizar para financiar<br />

solicitu<strong>de</strong>s da aplicación sinalada no punto 1.<br />

Disposicións adicionais<br />

Primeira.-Cualificación <strong>de</strong> explotacións agrarias<br />

prioritarias.<br />

Nos casos en que a <strong>do</strong>cumentación presentada<br />

pola persoa solicitante das axudas previstas nesta<br />

or<strong>de</strong> sexa abonda e se reúnan os requisitos exixi<strong>do</strong>s,<br />

o director xeral <strong>de</strong> Produción Agropecuaria efectuará<br />

a cualificación da explotación como prioritaria, <strong>de</strong><br />

acor<strong>do</strong> co estableci<strong>do</strong> no Decreto 253/2008, polo<br />

que se regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong><br />

<strong>Galicia</strong>.<br />

Segunda.-Normativa subsidiaria.<br />

No non previsto nesta or<strong>de</strong> observarase o disposto<br />

no Regulamento 1698/2005, <strong>do</strong> 20 <strong>de</strong> setembro, relativo<br />

á axuda ao <strong>de</strong>senvolvemento rural a través <strong>do</strong><br />

Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola <strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong><br />

(Fea<strong>de</strong>r), no Regulamento 1974/2006 da Comisión,<br />

<strong>do</strong> 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, polo que se establecen disposicións<br />

<strong>de</strong> aplicación <strong>do</strong> anterior, no Regulamento<br />

1975/2006 da Comisión, <strong>do</strong> 7 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, polo<br />

que se establecen disposicións <strong>de</strong> aplicación <strong>do</strong><br />

Regulamento (CE) 1698/2005 <strong>do</strong> Consello, no que<br />

respecta á aplicación <strong>do</strong>s proce<strong>de</strong>mentos <strong>de</strong> control e<br />

condicionalida<strong>de</strong> en relación coas medidas <strong>de</strong> axuda<br />

ao <strong>de</strong>senvolvemento rural, no Programa <strong>de</strong> Desenvolvemento<br />

<strong>Rural</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> 2007-2013 aproba<strong>do</strong><br />

pola Unión Europea, na Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño,<br />

<strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, no Decreto 11/2009, <strong>do</strong><br />

8 <strong>de</strong> xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da<br />

Lei 9/2007, así como na Lei 19/1995, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización<br />

das explotacións agrarias, <strong>do</strong> 4 <strong>de</strong> xullo.<br />

Terceira.-Publicida<strong>de</strong> das axudas.<br />

De conformida<strong>de</strong> co artigo 13.4º da Lei 4/2006, <strong>do</strong><br />

30 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> transparencia e <strong>de</strong> boas prácticas na<br />

Administración pública galega, a Consellería <strong>do</strong><br />

<strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> publicará na súa páxina web oficial as<br />

concesións das axudas reguladas nesta or<strong>de</strong>, polo que<br />

a presentación da solicitu<strong>de</strong> leva implícita autorización<br />

para o tratamento necesario <strong>do</strong>s datos <strong>do</strong>s/as<br />

beneficiarios/as e da súa publicación na citada páxina<br />

web, así como tamén se proce<strong>de</strong>rá á súa publicación<br />

no Diario Oficial <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coa<br />

Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

Así mesmo, a presentación da solicitu<strong>de</strong> leva<br />

implícita a autorización para o tratamento <strong>do</strong>s datos<br />

para os efectos <strong>do</strong> disposto no Decreto 132/2006, <strong>do</strong><br />

27 <strong>de</strong> xullo, polo que se regulan os rexistros públicos<br />

crea<strong>do</strong>s nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, <strong>do</strong> 29<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> orzamentos xerais da Comunida<strong>de</strong><br />

Autónoma <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> para o ano 2006.<br />

Cuarta.-Documentación en po<strong>de</strong>r da Administración.<br />

Os <strong>do</strong>cumentos exixi<strong>do</strong>s nesta convocatoria e que<br />

figuren nos diferentes rexistros da Consellería <strong>do</strong><br />

<strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> ou na súa base <strong>de</strong> datos, non será necesario<br />

que os presente a persoa solicitante, xa que<br />

serán obti<strong>do</strong>s directamente pola unida<strong>de</strong> tramita<strong>do</strong>ra<br />

<strong>do</strong> expediente, entre outros, a folla <strong>de</strong> saneamento<br />

gan<strong>de</strong>iro, a cota láctea, <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> prima, axudas<br />

<strong>do</strong> pagamento único, <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> superficie, cualificación<br />

da explotación como prioritaria, cualificación<br />

da explotación como ecolóxica ou contrato <strong>de</strong><br />

explotación sustentable.<br />

Disposicións <strong>de</strong>rra<strong>de</strong>iras<br />

Primeira.-Facúltase o director xeral <strong>de</strong> Produción<br />

Agropecuaria para o establecemento das marxes<br />

brutas das principais activida<strong>de</strong>s produtivas das<br />

explotacións das distintas comarcas galegas, así<br />

como para ditar as instrucións precisas para o mellor<br />

<strong>de</strong>senvolvemento e execución <strong>do</strong> disposto nesta<br />

or<strong>de</strong>, as cales serán publicadas na web da Consellería<br />

<strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>.<br />

Segunda.-Esta or<strong>de</strong> entrará en vigor o día seguinte<br />

ao da súa publicación no Diario Oficial <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

Santiago <strong>de</strong> Compostela, <strong>31</strong> <strong>de</strong> <strong>maio</strong> <strong>de</strong> <strong>2010</strong>.<br />

Samuel Jesús Juárez Casa<strong>do</strong><br />

Conselleiro <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>


10.144 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL<br />

ANEXO I<br />

FEADER:<br />

Europa inviste<br />

no rural<br />

UNIÓN EUROPEA<br />

Nº EXPEDIENTE DATA DE SOLICITUDE<br />

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO<br />

AXUDAS PARA A MELLORA DA EFICACIA E SUSTENTABILIDADE DAS EXPLOTACIÓNS<br />

AGRARIAS E PARA A INCORPORACIÓN DE NOVOS ACTIVOS AGRARIOS MR404A<br />

A AXUDAS PARA A PRIMEIRA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES MOZOS<br />

SITUACIÓN<br />

DA<br />

EXPLOTACIÓN<br />

DATOS DO/A<br />

MOZO/A<br />

CÓNXUXE<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN<br />

PROVINCIA<br />

CEA<br />

1.1. ORIENTACIÓNS PRODUTIVAS DA EXPLOTACIÓN<br />

1.2. RÉXIME DE TENZA DA TERRA<br />

COMARCA<br />

OAC<br />

CONCELLO<br />

CÓDIGO INE<br />

SOLICITUDE<br />

TIPO (ver claves 1) CLASE (ver claves 2) DATA NACEMENTO<br />

NIF<br />

Nº S. SOCIAL<br />

TIPO SS (ver claves 3)<br />

APELIDOS E NOME<br />

ENDEREZO<br />

PARROQUIA<br />

CONCELLO<br />

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO<br />

NIF<br />

APELIDOS E NOME<br />

Principal (*)<br />

Segunda (*)<br />

Terceira (*)<br />

GASTOS XERAIS DA EXPLOTACIÓN<br />

CÓDIGO OTE<br />

(*) Ver claves na páxina seguinte<br />

Propieda<strong>de</strong><br />

Arrendamento<br />

Comunal<br />

Outras<br />

1.3. MAN DE OBRA<br />

PROPIA: Titular/es<br />

TOTAL PROPIA<br />

Familiares e socios<br />

ASALARIADA: Fixa<br />

Eventual<br />

TOTAL ASALARIADA<br />

TOTAL UTA<br />

Nº S. SOCIAL<br />

TIPO SS (ver claves 3)<br />

ACTUAIS<br />

U<strong>de</strong>s. Dereitos/Cota P. bruto (€/U<strong>de</strong>.) Gastos variables (€/U<strong>de</strong>.)<br />

ACTUAL<br />

ha<br />

HORAS UTA HOME<br />

ACTUAL<br />

UTA MULLER UTA ADICIONAL SALARIOS


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.145<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN (continuación)<br />

1.4. DEDICACIÓN DA TERRA 1.6. GANDO<br />

CLAVE CONCEPTO HECTÁREAS CLAVE CONCEPTO ACTUAL<br />

01<br />

Millo<br />

02 Cultivos forraxeiros<br />

03 Pradaría artificial<br />

04 Pradaría natural<br />

05 Pasteiros<br />

06 Pataca<br />

07 Amoro<strong>do</strong><br />

08 Kiwi<br />

09 Outras froiteiras<br />

10 Hortalizas aire libre<br />

11 Flor aire libre<br />

12 Inverna<strong>do</strong>iro flor<br />

13 Inverna<strong>do</strong>iro hortaliza<br />

14 Viveiros<br />

15 Viña preferente<br />

16 Viña non preferente<br />

20 S.A.U. TOTAL<br />

21 Monte baixo<br />

22 Monte alto<br />

23 Forestal<br />

24 SUPERFICIE TOTAL<br />

1.5. MAQUINARIA<br />

CLAVE CONCEPTO ACTUAL<br />

25 Tractor < 40 CV<br />

26 Tractor > = 40 CV<br />

27 Colleita<strong>do</strong>ra forraxeira<br />

28 Empaca<strong>do</strong>ra<br />

29 Motosega<strong>do</strong>ra<br />

30 Autocarga<strong>do</strong>r<br />

<strong>31</strong> Cisterna xurro<br />

35 Remolque<br />

36 Báscula<br />

37 Fertiliza<strong>do</strong>ra<br />

38 Sementa<strong>do</strong>ra<br />

39 Sega<strong>do</strong>ra rotativa<br />

40 Outras máquinas<br />

41 Arrinca<strong>do</strong>ras patacas<br />

42 Angazo mecánico <strong>de</strong> herba<br />

43 Sementa<strong>do</strong>ra patacas<br />

U<strong>de</strong>. Ano €/U<strong>de</strong>.<br />

44 Vacas leite<br />

45<br />

Xovencas leite<br />

46 Vacas carne<br />

47<br />

Xovencas carne<br />

48 Xatos ceba<br />

49<br />

Ovellas<br />

50 Cabras<br />

51<br />

Eguas<br />

52 Visóns femias<br />

53<br />

Coellas<br />

54 Enxames<br />

55<br />

Porcas nais<br />

56 Porcos ceba<br />

U<strong>de</strong>. €/U<strong>de</strong>.<br />

1.7. INSTALACIÓNS<br />

CLAVE CONCEPTO ACTUAL<br />

32 U<strong>de</strong>. tanque frío<br />

33 U<strong>de</strong>. muxidura sala<br />

34 U<strong>de</strong>. muxidura praza<br />

61<br />

62<br />

64<br />

65<br />

66<br />

68<br />

69<br />

70<br />

71<br />

73<br />

74<br />

M 2 recría xovencas<br />

M 2 recría cuxas<br />

M 2 patio exercicio<br />

M 2 sala muxidura<br />

M 2 leitaría<br />

M 2 curro<br />

M 2 ceba xatos<br />

M 2 inverna<strong>do</strong>iros<br />

M 2 silo<br />

M 2 fosa xurro<br />

M 2 almacén<br />

75 M cerca fixa<br />

76 M camiño<br />

81 Outras instalacións<br />

82<br />

83<br />

84<br />

85<br />

86<br />

87<br />

89<br />

90<br />

91<br />

M 2 nave industrial<br />

M 2 nave comercial<br />

M 2 construc. vacas leite<br />

M 2 construc. vacas carne<br />

M 2 construc. porcino<br />

M 2 construc. coellos<br />

M 2 construc. visóns<br />

M 2 inst. turísticas<br />

M 2 inst. artesanais<br />

U<strong>de</strong>. Ano €/U<strong>de</strong>.


10.146 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

2. MODALIDADE E OUTROS DATOS DA PRIMEIRA INSTALACIÓN<br />

1a. ACCESO Á COTITULARIDADE DUNHA EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA, ASUMINDO O MOZO QUE SE INSTALA<br />

POLO MENOS O 50% DAS RESPONSABILIDADES XERENCIAIS, DOS RISCOS INHERENTES Á XESTIÓN, E DOS<br />

INVESTIMENTOS QUE SE REALICEN, OU QUE O TITULAR LLE TRANSMITA AO MOZO, POLO MENOS, 1/3 DA SÚA<br />

PROPIEDADE<br />

- Porcentaxe <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo no resulta<strong>do</strong> económico: %<br />

- Porcentaxe <strong>de</strong> transmisión da propieda<strong>de</strong>: %<br />

- Titular preexistente da explotación:<br />

NIF: NOME:<br />

1b. ACCESO Á TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EXPLOTACIÓN AGRARIA POR COMPRA, HERDANZA, DOAZÓN OU<br />

APARTACIÓN<br />

- Porcentaxe <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo no resulta<strong>do</strong> económico: 100%<br />

- Titular preexistente da explotación:<br />

NIF: NOME:<br />

2a. ACCESO Á TITULARIDADE DUNHA EXPLOTACIÓN AGRARIA NON PRIORITARIA<br />

- Porcentaxe <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo no resulta<strong>do</strong> económico: %<br />

- Titular preexistente da explotación:<br />

NIF: NOME:<br />

- Titular co que comparte a xestión da explotación:<br />

CIF: NOME:<br />

2b. ACCESO Á TITULARIDADE POR INTEGRACIÓN COMO SOCIO NUNHA ENTIDADE ASOCIATIVA<br />

- Porcentaxe <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo no resulta<strong>do</strong> económico: %<br />

- Entida<strong>de</strong> asociativa titular da explotación:<br />

CIF: NOME:<br />

3. ACCESO Á TITULARIDADE DUNHA EXPLOTACIÓN AGRARIA MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMENTO OU<br />

PARZARÍA<br />

- Porcentaxe <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo no resulta<strong>do</strong> económico: %<br />

4. OUTROS:<br />

- Titular preexistente da explotación:<br />

NIF: NOME:<br />

- Titular con que comparte a xestión da explotación:<br />

MOZO INSTALADO<br />

CIF NOME:<br />

Data <strong>de</strong> primeira instalación:<br />

MOZO QUE PRESENTA SIMULTANEAMENTE UN PLAN DE MELLORA DA EXPLOTACIÓN<br />

Tipo <strong>de</strong> capacitación profesional: (Ver claves 4)<br />

SOLICITA CESAMENTO ANTICIPADO O ANTERIOR TITULAR<br />

3. AXUDAS<br />

CLAVES<br />

NATUREZA DOS GASTOS DE<br />

PRIMEIRA INSTALACIÓN<br />

PRIMA DE INSTALACIÓN SOLICITADA<br />

Nº U<strong>de</strong>s. PREZO<br />

PRIMA DE INSTALACIÓN QUE VAI PERCIBIR COMO SUBVENCIÓN DIRECTA<br />

IMPORTE DO PRÉSTAMO A XURO BONIFICADO<br />

CÓNXUXES EN RÉXIME DE SEPARACIÓN DE BENS<br />

APLICACIÓN DA<br />

AXUDA (clave 5)<br />

TOTAL GASTOS<br />

IMPORTE


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.147<br />

4. DATOS BANCARIOS<br />

O solicitante formalizará o préstamo e/ou <strong>do</strong>micilia o pagamento da subvención correspon<strong>de</strong>nte na entida<strong>de</strong> bancaria<br />

ENTIDADE SUCURSAL<br />

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA<br />

E comprométese a manter a conta aberta ata a finalización <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> xestión da axuda correspon<strong>de</strong>nte.<br />

5. COMPROMISOS<br />

O solicitante comprométese a:<br />

- Comunicarlle á Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> os cambios que poidan afectar a cualificación como explotación agraria prioritaria (artigo 16.2º da<br />

Lei 19/1995 e o indica<strong>do</strong> no Decreto 253/2008, polo que se regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>).<br />

- Cumprir as normas mínimas en materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais no prazo máximo <strong>de</strong> 36 meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a súa instalación, no<br />

suposto <strong>de</strong> non cumprilas actualmente.<br />

- Exercer a activida<strong>de</strong> agraria durante cinco anos, conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data <strong>de</strong> certificación <strong>do</strong>s investimentos.<br />

- Adquirir a capacitación profesional suficiente prevista na or<strong>de</strong> da Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> que regula estas axudas, nun prazo <strong>de</strong> <strong>do</strong>us anos se<br />

actualmente non a tiver.<br />

- Colocar unha placa ou un panel explicativo, segun<strong>do</strong> os investimentos aproba<strong>do</strong>s superen un custo total <strong>de</strong> 50.000 ou 500.000 euros,<br />

respectivamente, no que figurará a ban<strong>de</strong>ira europea, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coas normas gráficas establecidas na regulamentación comunitaria, xunto co lema<br />

«Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola <strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong>: Europa inviste nas zonas rurais».<br />

6. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE<br />

Documentación acreditativa da modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> primeira instalación<br />

Fotocopia <strong>do</strong> DNI (só no caso <strong>de</strong> non autorizar a consulta <strong>de</strong> datos no<br />

Sistema <strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong> Ministerio <strong>de</strong><br />

Presi<strong>de</strong>ncia)<br />

Plan <strong>de</strong> explotación ou plan <strong>de</strong> mellora<br />

Informe da Tesouraría da S. Social sobre afiliación, tipo <strong>de</strong> réxime e<br />

perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> alta (informe <strong>de</strong> vida laboral)<br />

Xustificantes da capacitación profesional<br />

Certificación da <strong>de</strong>legación <strong>de</strong> Facenda sobre as <strong>de</strong>claracións <strong>do</strong> IRPF<br />

presentadas<br />

Declaracións <strong>do</strong> imposto sobre a renda das persoas físicas <strong>do</strong>s anos<br />

Última <strong>de</strong>claración <strong>do</strong> IRPF <strong>do</strong> anterior titular, ou imposto <strong>de</strong><br />

socieda<strong>de</strong>s<br />

Estatutos ou regulamentos <strong>de</strong> réxime interno<br />

Conformida<strong>de</strong> da entida<strong>de</strong> bancaria coa concesión <strong>do</strong> préstamo<br />

Memoria <strong>do</strong>s gastos<br />

Planos e esbozos<br />

Facturas pro forma<br />

Certificación datos bancarios<br />

Solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong> leite e<br />

produtos lácteos ou compromiso<br />

Solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> prima ou compromiso<br />

Solicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cambio <strong>de</strong> titularida<strong>de</strong> da explotación ou compromiso<br />

7. AUTORIZO<br />

1. A Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> para, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co artigo 13.4º da Lei 4/2006, <strong>do</strong> 30 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> transparencia e <strong>de</strong> boas prácticas na<br />

Administración pública galega, publicar na súa páxina web oficial a relación <strong>do</strong>s beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a<br />

presentación da solicitu<strong>de</strong> leva implícita a autorización para o tratamento necesario <strong>do</strong>s datos <strong>do</strong>s beneficiarios e da súa publicación na citada páxina<br />

web.<br />

2. A Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, para incluír e facer público, nos rexistros <strong>de</strong> axudas, subvencións, convenios e <strong>de</strong> sancións, regula<strong>do</strong>s no<br />

Decreto 132/2006, <strong>do</strong> 27 <strong>de</strong> xullo, os datos relevantes referi<strong>do</strong>s ás axudas e subvencións así como ás sancións impostas.<br />

3. A Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, durante to<strong>do</strong> o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> compromisos, para solicitar as certificacións que <strong>de</strong>ban emitir a Axencia Estatal da<br />

Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Segurida<strong>de</strong> Social e a Consellería <strong>de</strong> Economía e Facenda da <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, segun<strong>do</strong> o previsto na<br />

Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

4. A Consellería, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co artigo 2 <strong>do</strong> Decreto 255/2008, <strong>do</strong> 23 <strong>de</strong> outubro e a or<strong>de</strong> da Consellería <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ncia, Administracións Públicas<br />

e Xustiza <strong>do</strong> 7 <strong>de</strong> xullo <strong>de</strong> 2009 que o <strong>de</strong>senvolve, para a consulta <strong>do</strong>s meus datos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> no Sistema <strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />

Ministerio da Presi<strong>de</strong>ncia. SI NON (neste caso achegar <strong>do</strong>cumentación)<br />

8. FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE<br />

SOLICITO as axudas establecidas para a PRIMEIRA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES MOZOS e<br />

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE, que to<strong>do</strong>s os datos que antece<strong>de</strong>n son certos e comprométome a achegar os xustificantes<br />

necesarios para a súa comprobación, así como a cumprir os requisitos <strong>de</strong> compromiso estableci<strong>do</strong>s na or<strong>de</strong> da Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> que regula<br />

estas axudas, e aceptar, se é o caso, as verificacións que procedan, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coas axudas solicitadas.<br />

Así mesmo, SOLICITO a CUALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA para a explotación en que se vai efectuar esta primeira<br />

instalación, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co estableci<strong>do</strong> na Lei 19/1995, <strong>do</strong> 4 <strong>de</strong> xullo, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización das explotacións agrarias e no Decreto 253/2008, polo que se<br />

regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

9. LOPD<br />

En cumprimento <strong>do</strong> disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> carácter persoal, infórmoo/a <strong>de</strong> que os datos persoais<br />

recolli<strong>do</strong>s nesta solicitu<strong>de</strong> se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalida<strong>de</strong> da xestión <strong>de</strong>ste proce<strong>de</strong>mento. Voste<strong>de</strong> po<strong>de</strong> exercer os<br />

<strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixin<strong>do</strong> un escrito a esta consellería como responsable <strong>do</strong> ficheiro (o<br />

en<strong>de</strong>rezo figura ao pé <strong>de</strong>sta solicitu<strong>de</strong>).<br />

O/A SOLICITANTE<br />

Conselleiro <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong><br />

, <strong>de</strong> <strong>de</strong>


10.148 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

A. CLAVES<br />

10. CLAVES E INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE (MR404A)<br />

1. TIPO DE TITULAR 2. CLASE DE AGRICULTOR<br />

0. Agricultor individual muller<br />

2. Agricultor profesional (A.P.)<br />

1. Agricultor individual home<br />

3. Non agricultor profesional<br />

2. Socieda<strong>de</strong><br />

6. Agricultor a tempo parcial (ATPA)<br />

3. SAT<br />

4. Cooperativa agraria<br />

3. SEGURIDADE SOCIAL<br />

6. Outras<br />

1. Réxime especial agrario da S.S. conta propia<br />

7. Comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens<br />

2. Outro da rama agraria<br />

8. Agrupación <strong>de</strong> servizos<br />

9. Cooperativa <strong>de</strong> explotación comunitaria da terra<br />

ou <strong>de</strong> traballo asocia<strong>do</strong> na activida<strong>de</strong>.<br />

3. Outro<br />

4. CAPACITACIÓN PROFESIONAL<br />

a) Capataz agrícola, FP agraria ou nivel <strong>de</strong> formación agraria máis alto.<br />

b) Exercicio da activida<strong>de</strong> agraria polo menos durante 5 anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a certificación <strong>do</strong>s investimentos.<br />

c) Activida<strong>de</strong> agraria e cursos <strong>de</strong> capacitación suficientes.<br />

d) Mozo que ten realiza<strong>do</strong>s cursos por un mínimo <strong>de</strong> 250 horas.<br />

e) Mozo que se compromete a realizar cursos por un mínimo <strong>de</strong> 250 horas.<br />

5. APLICACIÓN DA AXUDA<br />

a) Pagamento da anualida<strong>de</strong> dun contrato <strong>de</strong> arrendamento <strong>de</strong> terras.<br />

b) Gastos notariais ou rexistrais <strong>de</strong>riva<strong>do</strong>s da primeira instalación.<br />

c) Custos financeiros <strong>do</strong>s préstamos <strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s a financiar o circulante <strong>do</strong> primeiro exercicio económico.<br />

d) Gastos <strong>de</strong> permisos, licenzas e autorizacións administrativas orixinadas pola instalación.<br />

e) Achega económica á entida<strong>de</strong> asociativa.<br />

f) Adquisición <strong>de</strong> <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> cotas e <strong>de</strong> primas.<br />

g) Custos <strong>de</strong> avais <strong>do</strong>s préstamos <strong>de</strong> primeira instalación.<br />

h) Pagamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>reitos her<strong>de</strong>iros e coher<strong>de</strong>iros.<br />

i) Adquisición ou acondicionamento da vivenda.<br />

j) A<strong>de</strong>cuación <strong>do</strong> capital <strong>de</strong> explotación.<br />

k) Medidas ambientais, hixiene e benestar animal.


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.149<br />

B. INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE<br />

Nesta solicitu<strong>de</strong> trátase <strong>de</strong> recoller os datos para a realización <strong>do</strong> estudio técnico-económico e a tramitación dunha axuda á primeira<br />

instalación <strong>de</strong> agricultores mozos.<br />

A data da solicitu<strong>de</strong> será a <strong>do</strong> rexistro <strong>de</strong> entrada na Administración.<br />

Situación da explotación: cubriranse to<strong>do</strong>s os puntos en relación coa localización da explotación.<br />

Datos <strong>do</strong> mozo:<br />

-Tipo <strong>de</strong> titular: segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> na clave 1.<br />

-Clase <strong>de</strong> agricultor: segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> na clave 2.<br />

-Tipo <strong>de</strong> S.S. segun<strong>do</strong> a clave 3.<br />

Datos <strong>do</strong> cónxuxe ou parella <strong>de</strong> feito legalmente recoñecida: no caso <strong>de</strong> titular agricultor individual e casa<strong>do</strong> ou con relación<br />

análoga, poranse os datos <strong>do</strong> cónxuxe ou parella <strong>de</strong> feito legalmente recoñecida. Deixarase en branco nos outros casos.<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN:<br />

Orientacións produtivas da explotación: segun<strong>do</strong> as claves da páxina 2 coas súas correspon<strong>de</strong>ntes unida<strong>de</strong>s, produto bruto e gastos<br />

variables, na situación actual da explotación. Utilizaranse as claves das producións finais agrícolas ou gan<strong>de</strong>iras obtidas na<br />

explotación.<br />

-Gastos fixos xerais da explotación: Inclúe arrendamentos, contribucións, impostos, S.S., combustible, enerxía, xuros,<br />

seguros... Non inclúe amortización <strong>de</strong> edificios e maquinaria.<br />

-Código OTE, en situación inicial e prevista.<br />

Réxime <strong>de</strong> tenza da terra: a superficie en ha.<br />

Man <strong>de</strong> obra: na propia familia contabilizarase a daqueles membros da familia que estean afilia<strong>do</strong>s á S.S.A. A man <strong>de</strong> obra familiar<br />

non afiliada á S.S.A. po<strong>de</strong>rá computarse a razón <strong>de</strong> 0,5 UTA a primeira e 0,25 UTA cada unha das restantes. No caso <strong>de</strong> socios e<br />

asalaria<strong>do</strong>s, <strong>de</strong>ben estar afilia<strong>do</strong>s á S.S.A.<br />

Dedicación da terra: especificarase a superficie <strong>de</strong> cada cultivo na situación actual e na prevista. Na clave 20 súmase a superficie<br />

agrícola útil e na 24 a superficie total.<br />

Maquinaria: na situación actual indicarase o nº <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s, ano <strong>de</strong> adquisición, así como o valor actual <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> na situación <strong>de</strong><br />

uso en que se encontra.<br />

Gan<strong>do</strong>: nº <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s e valor por unida<strong>de</strong>.<br />

Instalacións: co ano <strong>de</strong> construción ou adquisición, e o seu valor unitario actual <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> uso.<br />

Outros datos da explotación:<br />

- Tipo <strong>de</strong> capacitación profesional: segun<strong>do</strong> clave 4.<br />

- Solicita cesamento anticipa<strong>do</strong> o anterior titular: porase un S en caso afirmativo e un N en caso negativo.<br />

- Zona <strong>de</strong>sfavorecida: marcarase cunha cruz no caso <strong>de</strong> que a explotación estea nunha zona <strong>de</strong>sfavorecida ou <strong>de</strong> montaña.<br />

2. MODALIDADE E OUTROS DATOS DA PRIMEIRA INSTALACIÓN:<br />

Segun<strong>do</strong> a or<strong>de</strong> <strong>de</strong> bases regula<strong>do</strong>ras da Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> <strong>de</strong>be cubrirse unha das 5 liñas <strong>de</strong> que consta, poñen<strong>do</strong> a<br />

porcentaxe <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo no resulta<strong>do</strong> económico, así como os datos <strong>do</strong> anterior titular.<br />

-Mozo instala<strong>do</strong>: no caso <strong>de</strong> que o mozo xa estea instala<strong>do</strong> no momento <strong>de</strong> solicitar esta axuda, marcarase cun X e a seguir<br />

porase a data <strong>de</strong>sta instalación.<br />

-Mozo que presenta simultaneamente un plan <strong>de</strong> mellora da explotación: cubrirase cun S en caso afirmativo e N en caso<br />

negativo.<br />

-Tipo <strong>de</strong> capacitación profesional: segun<strong>do</strong> a clave 4.<br />

-Solicita cesamento anticipa<strong>do</strong> o anterior titular: cubrirase cun S en caso afirmativo e N en caso negativo.<br />

3. AXUDAS:<br />

Cubrirase a clave, natureza <strong>do</strong>s gastos, aplicación da axuda e importe <strong>do</strong>s gastos. A aplicación ou finalida<strong>de</strong> da axuda indicarase coa<br />

letra correspon<strong>de</strong>nte da clave 5.<br />

Prima <strong>de</strong> instalación solicitada: importe total da prima <strong>de</strong> primeira instalación.<br />

Prima <strong>de</strong> instalación que se percibirá como subvención directa: parte <strong>do</strong> importe da prima total que se quere percibir como<br />

subvención directa.<br />

Importe <strong>do</strong> préstamo a xuro bonifica<strong>do</strong>: po<strong>de</strong>rá chegar ao 90% <strong>do</strong> gasto total.<br />

4. DATOS BANCARIOS: cubriranse os datos segun<strong>do</strong> o certifica<strong>do</strong> que <strong>de</strong>be emitir a entida<strong>de</strong> bancaria.<br />

5. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE: riscaranse cun X os <strong>do</strong>cumentos que se achegan.<br />

6. FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE: asinada polo solicitante.


10.150 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL<br />

FEADER:<br />

Europa inviste<br />

no rural<br />

UNIÓN EUROPEA<br />

Nº EXPEDIENTE DATA DE SOLICITUDE<br />

PROCEDEMENTO<br />

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA UN PLAN DE MELLORA DA EFICACIA E<br />

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO<br />

SUSTENTABILIDADE DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS MR405A<br />

B AXUDAS PARA INVESTIMENTO NUN PLAN DE MELLORA<br />

SITUACIÓN<br />

DA<br />

EXPLOTACIÓN<br />

TITULAR DA<br />

EXPLOTACIÓN<br />

CÓNXUXE OU<br />

REPRESENTANTE<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN<br />

PROVINCIA<br />

CEA<br />

TIPO (ver claves 1)<br />

NIF OU CIF<br />

APELIDOS E/OU NOME<br />

CLASE (ver claves 2)<br />

1.1. ORIENTACIÓNS PRODUTIVAS DA EXPLOTACIÓN<br />

ACTUAIS<br />

(*) Ver claves na páxina seguinte<br />

1.2. RÉXIME DE TENZA DA TERRA<br />

COMARCA<br />

OAC<br />

DATA DE NACEMENTO OU CONSTITUCIÓN<br />

Nº S. SOCIAL<br />

CONCELLO<br />

ENDEREZO<br />

TIPO SS (ver claves 3)<br />

CÓDIGO INE<br />

PARROQUIA<br />

CONCELLO<br />

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO<br />

DNI OU CIF<br />

APELIDOS E NOME<br />

Principal (*)<br />

Segunda (*)<br />

Terceira (*)<br />

GASTOS XERAIS DA EXPLOTACIÓN<br />

CÓDIGO OTE<br />

Propieda<strong>de</strong><br />

Arrendamento<br />

Comunal<br />

Outras<br />

1.3. MAN DE OBRA<br />

PROPIA: Titular/es<br />

TOTAL PROPIA<br />

Familiares e socios<br />

ASALARIADA: Fixa<br />

Eventual<br />

TOTAL ASALARIADA<br />

TOTAL UTA<br />

Nº S. SOCIAL<br />

U<strong>de</strong>s. Dereitos/Cota<br />

Orientación produtiva agrícola (*)<br />

Os espazos sombrea<strong>do</strong>s serán cubertos pola Administración.<br />

P.bruto (€/U<strong>de</strong>.)<br />

ACTUAL<br />

Gastos variables<br />

(€/U<strong>de</strong>.)<br />

HORAS UTA HOME UTA MULLER SALARIO<br />

Nº DE SOCIOS Nº AP<br />

ACTUAL<br />

ha<br />

TIPO SS (ver claves 3)<br />

U<strong>de</strong>s. Dereitos/Cota<br />

PREVISTAS<br />

P. bruto (€/U<strong>de</strong>.)<br />

PREVISTAS<br />

SOLICITUDE<br />

PREVISTA<br />

ha<br />

Gastos variables<br />

(€/U<strong>de</strong>.)<br />

HORAS UTA HOME UTA MULLER SALARIO


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.151<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN (continuación)<br />

1.4. DEDICACIÓN DA TERRA 1.6. GANDO<br />

CLAVE CONCEPTO<br />

HECTÁREAS<br />

ACTUAL PREVISTO<br />

CLAVE CONCEPTO ACTUAL<br />

01 Millo<br />

44 Vacas leite<br />

U<strong>de</strong>. €/U<strong>de</strong>.<br />

02 Cultivos forraxeiros<br />

45 Xovencas leite<br />

03 Pradaría artificial<br />

46 Vacas carne<br />

04 Pradaría natural<br />

47 Xovencas carne<br />

05 Pasteiros<br />

48 Xatos ceba<br />

06 Pataca<br />

49 Ovellas<br />

07 Amoro<strong>do</strong><br />

50 Cabras<br />

08 Kiwi<br />

51 Eguas<br />

09 Outras froiteiras<br />

52 Visóns femias<br />

10 Hortalizas aire libre<br />

53 Coellas<br />

11 Flor aire libre<br />

54 Enxames<br />

12 Inverna<strong>do</strong>iro flor<br />

55 Porcas nais<br />

13 Inverna<strong>do</strong>iro hortaliza<br />

56 Porcos ceba<br />

14 Viveiros<br />

15<br />

16<br />

Viña preferente<br />

Viña non preferente<br />

20 S.A.U. TOTAL<br />

21 Monte baixo<br />

22 Monte alto<br />

23 Forestal<br />

24 SUPERFICIE TOTAL<br />

1.5. MAQUINARIA<br />

CLAVE CONCEPTO ACTUAL<br />

25 Tractor < 40 CV<br />

26 Tractor > = 40 CV<br />

27 Colleita<strong>do</strong>ra forraxeira<br />

28 Empaca<strong>do</strong>ra<br />

29 Motosega<strong>do</strong>ra<br />

30 Autocarga<strong>do</strong>r<br />

<strong>31</strong> Cisterna xurro<br />

35 Remolque<br />

36 Báscula<br />

37 Fertiliza<strong>do</strong>ra<br />

38 Sementa<strong>do</strong>ra<br />

39 Sega<strong>do</strong>ra rotativa<br />

40 Outras máquinas<br />

41 Arrinca<strong>do</strong>ras patacas<br />

42 Angazo mecánico <strong>de</strong> herba<br />

43 Sementa<strong>do</strong>ra patacas<br />

U<strong>de</strong>. Ano €/U<strong>de</strong>.<br />

PREV.<br />

U<strong>de</strong>.<br />

1.7. INSTALACIÓNS<br />

CLAVE CONCEPTO<br />

32 U<strong>de</strong>. tanque frío<br />

33 U<strong>de</strong>. muxidura sala<br />

34 U<strong>de</strong>. muxidura praza<br />

61<br />

62<br />

64<br />

65<br />

66<br />

68<br />

69<br />

70<br />

71<br />

73<br />

74<br />

M 2 recría xovencas<br />

M 2 recría cuxas<br />

M 2 patio exercicio<br />

M 2 sala muxidura<br />

M 2 leitaría<br />

M 2 curro<br />

M 2 ceba xatos<br />

M 2 inverna<strong>do</strong>iros<br />

M 2 silo<br />

M 2 fosa xurro<br />

M 2 almacén<br />

75 M cerca fixa<br />

76 M camiño<br />

81 Outras instalacións<br />

82<br />

83<br />

84<br />

85<br />

86<br />

87<br />

88<br />

M 2 nave industrial<br />

M 2 nave comercial<br />

M 2 construc. vacas leite<br />

M 2 construc. vacas carne<br />

M 2 construc. porcino<br />

M 2 construc. coellos<br />

89 M 2 construc. visóns<br />

90 M 2 inst. turísticas<br />

91 M 2 inst. artesanais<br />

ACTUAL<br />

U<strong>de</strong>. Ano €/U<strong>de</strong>.<br />

PREV.<br />

U<strong>de</strong>.<br />

PREV.<br />

U<strong>de</strong>.


10.152 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

1.8. OUTROS DATOS DA EXPLOTACIÓN E DO TITULAR<br />

Tipo <strong>de</strong> capacitación profesional<br />

En caso <strong>de</strong> agricultor novo:<br />

Mozo instala<strong>do</strong> Data 1ª instalación<br />

Mozo que se instalará con este plan <strong>de</strong> mellora<br />

Beneficio <strong>de</strong> agricultor mozo no plan <strong>de</strong> melloras Solicita axuda 1ª instalación<br />

Porcentaxe <strong>do</strong> mozo no capital social %<br />

Explotación prioritaria<br />

Produción ecolóxica<br />

Zona <strong>de</strong>sfavorecida<br />

1.9. IDENTIFICACIÓN DAS UTAS<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

APELIDOS E NOME:<br />

2. INVESTIMENTO E OUTROS GASTOS PREVISTOS<br />

NIF:<br />

(ver claves 4)<br />

CLAVES DESCRICIÓN<br />

OBXECTIVO<br />

(CLAVES 5) R (*) ANO U<strong>de</strong>s. PREZO<br />

IMPORTE<br />

ANO DE EQUILIBRIO DO INVESTIMENTO<br />

(*) Reforma das instalacións<br />

Solicita o anterior titular o cesamento anticipa<strong>do</strong><br />

INVESTIMENTO TOTAL


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.153<br />

3. DETERMINACIÓN DO INVESTIMENTO OBXECTO DA AXUDA<br />

Límite máximo <strong>de</strong> investimento<br />

Investimentos anteriores acolli<strong>do</strong>s a plans <strong>de</strong> melloras<br />

Total investimentos anteriores<br />

Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> investimento libre para axudas<br />

TOTAL INVESTIMENTO OBXECTO DE AXUDA<br />

Préstamo que se vai solicitar<br />

4. DATOS BANCARIOS<br />

O solicitante xestionará a formalización <strong>do</strong> préstamo e/ou <strong>do</strong>micilia o pagamento da subvención correspon<strong>de</strong>nte na entida<strong>de</strong><br />

ENTIDADE SUCURSAL<br />

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA<br />

comprométese a manter a conta aberta ata a finalización <strong>do</strong> proceso <strong>de</strong> xestión da axuda.<br />

5. COMPROMISOS<br />

- Que seguirá cumprin<strong>do</strong> as normas mínimas en materia ambiental, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> coa normativa comunitaria e nacional e co<br />

Programa <strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong> aproba<strong>do</strong> pola Unión Europea para a mo<strong>de</strong>rnización das explotacións agrícolas (Medida 1.2.1).<br />

- Comunicarlle á Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, en caso <strong>de</strong> ser cualificada a explotación como prioritaria, to<strong>do</strong>s os cambios que pui<strong>de</strong>sen afectar a dita cualificación<br />

(artigo 16.2º da Lei 19/1995 e o indica<strong>do</strong> no Decreto 253/2008, polo que se regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>).<br />

- Continuar a activida<strong>de</strong> agraria na explotación on<strong>de</strong> realiza os investimentos durante cinco anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a data <strong>de</strong> certificación <strong>do</strong>s investimentos.<br />

- Colocar unha placa ou un panel explicativo, segun<strong>do</strong> os investimentos aproba<strong>do</strong>s superen un custo total <strong>de</strong> 50.000 ou 500.000 euros, respectivamente, no que figurará a<br />

ban<strong>de</strong>ira europea, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coas normas gráficas establecidas na regulamentación comunitaria xunto co lema Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola <strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong>:<br />

Europa inviste nas zonas rurais.<br />

6. AUTORIZO<br />

1. Á Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, para, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co artigo 13.4º da Lei 4/2006, <strong>do</strong> 30 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> transparencia e <strong>de</strong> boas prácticas na Administración pública galega,<br />

publicar na súa páxina web oficial a relación <strong>do</strong>s beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitu<strong>de</strong> leva implícita a autorización para o<br />

tratamento necesario <strong>do</strong>s datos <strong>do</strong>s beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.<br />

2. Á Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, para incluír e facer público, nos rexistros <strong>de</strong> axudas, subvencións, convenios e <strong>de</strong> sancións, regula<strong>do</strong>s no Decreto 132/2006, <strong>do</strong> 27 <strong>de</strong> xullo,<br />

os datos relevantes referi<strong>do</strong>s ás axudas e subvencións así como ás sancións impostas.<br />

3. Á Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, durante to<strong>do</strong> o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> compromisos, para solicitar as certificacións que <strong>de</strong>ban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a<br />

Tesouraría Xeral da Segurida<strong>de</strong> Social e a Consellería <strong>de</strong> Economía e Facenda da <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, segun<strong>do</strong> o previsto na Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong><br />

<strong>Galicia</strong>.<br />

4. Á Consellería, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co artigo 2 <strong>do</strong> Decreto 255/2008, <strong>do</strong> 23 <strong>de</strong> outubro e a or<strong>de</strong> da Consellería <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ncia, Administracións Públicas e Xustiza <strong>do</strong> 7 <strong>de</strong><br />

xullo <strong>de</strong> 2009 que o <strong>de</strong>senvolve, para a consulta <strong>do</strong>s meus datos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> no Sistema <strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong> Ministerio da Presi<strong>de</strong>ncia.<br />

SI NON (neste caso aportar <strong>do</strong>cumentación)<br />

7. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE<br />

Fotocopia <strong>do</strong> DNI, NIF ou CIF (só no caso <strong>de</strong> non autorizar a consulta Documento <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo nos investimentos<br />

<strong>de</strong> datos no Sistema <strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />

Memoria <strong>do</strong> plan <strong>de</strong> mellora<br />

Ministerio <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ncia)<br />

Planos e bosquexo, ou proxecto<br />

Informe da Tesouraría da S. Social sobre afiliación, tipo <strong>de</strong> réxime e<br />

perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> alta (informe <strong>de</strong> vida laboral)<br />

Facturas pro forma<br />

Xustificantes da capacitación profesional<br />

Certificación datos bancarios<br />

Declaración <strong>do</strong> IRPF <strong>do</strong>s anos<br />

Estatutos ou regulamentos <strong>de</strong> réxime interno<br />

Certifica<strong>do</strong> <strong>do</strong> nº <strong>de</strong> socios e <strong>do</strong>s que cumpren os requisitos.<br />

Conformida<strong>de</strong> da entida<strong>de</strong> bancaria coa concesión <strong>do</strong> préstamo<br />

8. FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE<br />

SOLICITO: as axudas establecidas para o INVESTIMENTO NUN PLAN DE MELLORA e<br />

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE, que to<strong>do</strong>s os datos que antece<strong>de</strong>n son certos e comprométome a presentar os xustificantes<br />

necesarios para a súa comprobación, así como a cumprir os requisitos <strong>de</strong> compromiso estableci<strong>do</strong>s na normativa que regula estas axudas e aceptar, se é<br />

o caso, as verificacións que procedan, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coas axudas solicitadas.<br />

SOLICITO, ASÍ MESMO, SE PROCEDE: A CUALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGRARIA PRIORITARIA para a explotación en que se vai<br />

efectuar este plan <strong>de</strong> mellora, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co estableci<strong>do</strong> na Lei 19/1995, <strong>do</strong> 4 <strong>de</strong> xullo, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización das explotacións agrarias e no<br />

Decreto 253/2008, polo que se regula o Rexistro <strong>de</strong> Explotacións Agrarias <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

9. LOPD<br />

En cumprimento <strong>do</strong> disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> carácter persoal, infórmoo/a <strong>de</strong> que os datos persoais<br />

recolli<strong>do</strong>s nesta solicitu<strong>de</strong>, se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalida<strong>de</strong> da xestión <strong>de</strong>ste proce<strong>de</strong>mento. Voste<strong>de</strong> po<strong>de</strong> exercer os<br />

<strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixin<strong>do</strong> un escrito a esta consellería como responsable <strong>do</strong> ficheiro (o<br />

en<strong>de</strong>rezo figura ao pé <strong>de</strong>sta solicitu<strong>de</strong>).<br />

, <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

O/A SOLICITANTE<br />

Conselleiro <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong><br />

DATAS APROBACIÓN<br />

INVESTIMENTOS CERTIFICADOS


10.154 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

A. CLAVES<br />

10. CLAVES E INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE (MR405A)<br />

1. TIPO DE TITULAR 2. CLASE DE AGRICULTOR<br />

0. Agricultor individual muller<br />

1. Agricultor individual home<br />

2. Socieda<strong>de</strong><br />

3. SAT<br />

4. Cooperativa agraria<br />

6. Outras<br />

7. Comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens<br />

8. Agrupación <strong>de</strong> servizos<br />

9. Cooperativa <strong>de</strong> explotación comunitaria da terra ou<br />

<strong>de</strong> traballo asocia<strong>do</strong> na activida<strong>de</strong>.<br />

4. CAPACITACIÓN PROFESIONAL<br />

2. Agricultor profesional (A.P.)<br />

3. Non agricultor profesional<br />

4. Asociativa prioritaria<br />

5. Asociativa no prioritaria<br />

3. SEGURIDADE SOCIAL<br />

1. Réxime especial agrario da S.S. conta propia<br />

2. Outro da rama agraria<br />

3. Outro<br />

a) Capataz agrícola, FP1 agraria ou nivel <strong>de</strong> formación agraria máis alto.<br />

b) Exercicio da activida<strong>de</strong> agraria polo menos durante 5 anos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a certificación <strong>do</strong>s investimentos.<br />

c) Activida<strong>de</strong> agraria e cursos <strong>de</strong> capacitación suficientes.<br />

d) Mozo que ten realiza<strong>do</strong>s cursos por un mínimo <strong>de</strong> 250 horas.<br />

e) Mozo que se compromete a realizar cursos por un mínimo <strong>de</strong> 250 horas.<br />

5. OBXECTIVOS DOS INVESTIMENTOS NO PLAN DE MELLORAS<br />

a) Mellora cualitativa e reor<strong>de</strong>nación da produción en función das necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> e, se é o caso, con vistas á<br />

adaptación ás normas comunitarias <strong>de</strong> calida<strong>de</strong>, así como para a diversificación das activida<strong>de</strong>s agrarias, especialmente<br />

mediante investimentos <strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s á clasificación, acondicionamento, fabricación, transformación e comercialización <strong>do</strong>s<br />

produtos agrarios da propia explotación.<br />

b) Adaptación das explotacións con vistas a reducir os custos <strong>de</strong> produción, aforrar enerxía ou auga, ou incorporación <strong>de</strong><br />

novas tecnoloxías, incluídas as da informatización e telemática.<br />

c) Mellora das condicións <strong>de</strong> vida e <strong>de</strong> traballo <strong>do</strong>s agricultores e <strong>do</strong>s emprega<strong>do</strong>s das explotacións.<br />

d) O cumprimento das normas mínimas en materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais establecidas recentemente.<br />

e) A mellora das condicións <strong>de</strong> hixiene das explotacións gan<strong>de</strong>iras e <strong>de</strong> benestar <strong>do</strong>s animais, a protección e mellora <strong>do</strong> solo,<br />

da cobertoira vexetal e <strong>do</strong> ambiente.<br />

B. INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE<br />

Os espazos sombrea<strong>do</strong>s serán cubertos polos servizos da Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>.<br />

A data da solicitu<strong>de</strong> será a <strong>do</strong> Rexistro <strong>de</strong> Entrada na Administración.<br />

Situación da explotación: cubriranse to<strong>do</strong>s os puntos en relación coa localización da explotación.<br />

Titular da explotación:<br />

- Tipo <strong>de</strong> titular: segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> na clave 1.<br />

- Clase <strong>de</strong> agricultor: segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> na clave 2:<br />

2. Agricultor profesional: segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> na Lei 19/1995 e no Decreto 253/2008.<br />

- Data <strong>de</strong> constitución<br />

No caso <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s con personalida<strong>de</strong> xurídica<br />

- Nº <strong>de</strong> socios e nº <strong>de</strong> socios agricultores profesionais<br />

- Tipo <strong>de</strong> S.S. segun<strong>do</strong> a clave 3.


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.155<br />

B. INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE (continuación)<br />

Cónxuxe ou parella <strong>de</strong> feito legalmente recoñecida ou representante: no caso <strong>de</strong> titular agricultor individual e casa<strong>do</strong> ou con relación<br />

análoga, poranse os datos <strong>do</strong> cónxuxe ou parella <strong>de</strong> feito legalmente recoñecida. Deixarase en branco nos outros casos. No caso <strong>de</strong><br />

entida<strong>de</strong> xurídica poranse os datos <strong>do</strong> representante.<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN:<br />

Orientacións produtivas da explotación: segun<strong>do</strong> as claves da páxina 2 coas súas correspon<strong>de</strong>ntes unida<strong>de</strong>s, produto bruto e gastos<br />

variables, tanto na situación actual como na prevista <strong>de</strong>spois da realización <strong>do</strong>s investimentos. Utilizaranse as claves das producións<br />

finais agrícolas ou gan<strong>de</strong>iras obtidas na explotación.<br />

-Gastos fixos xerais da explotación: inclúe arrendamentos, contribucións, impostos, S.S., combustible, enerxía, xuros,<br />

seguros... Non inclúe amortización <strong>de</strong> edificios e maquinaria.<br />

-Código OTE, en situación inicial e prevista.<br />

Réxime <strong>de</strong> tenza da terra: a superficie en ha.<br />

Man <strong>de</strong> obra: na propia familia contabilizarase a daqueles membros da familia que estean afilia<strong>do</strong>s á S.S.A. A man <strong>de</strong> obra familiar<br />

non afiliada á S.S.A. po<strong>de</strong>rá computarse a razón <strong>de</strong> 0.5 UTA a primeira e 0,25 UTA cada unha das restantes. No caso <strong>de</strong> asalaria<strong>do</strong>s,<br />

<strong>de</strong>ben estar afilia<strong>do</strong>s á S.S.A.<br />

No caso <strong>de</strong> persoas xurídicas só será computable a man <strong>de</strong> obra <strong>do</strong>s socios e asalaria<strong>do</strong>s que cotizan á Segurida<strong>de</strong> Social en función<br />

da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvida na explotación.<br />

Dedicación da terra: especificarase a superficie <strong>de</strong> cada cultivo na situación actual e na prevista. Na clave 20 súmase a superficie<br />

agrícola útil e na 24 a superficie total.<br />

Maquinaria: na situación actual indicarase o nº <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s, ano <strong>de</strong> adquisición, así como o valor actual <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> na situación <strong>de</strong><br />

uso en que se encontra. Na situación prevista, unicamente as unida<strong>de</strong>s.<br />

Gan<strong>do</strong>: nº <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s actuais e o seu valor, así como as unida<strong>de</strong>s previstas ao finalizar o plan.<br />

Instalacións: co ano <strong>de</strong> construción ou adquisición, e o seu valor unitario actual <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> uso.<br />

Outros datos da explotación:<br />

- Tipo <strong>de</strong> capacitación profesional: segun<strong>do</strong> clave 4.<br />

- Mozo instala<strong>do</strong>: no caso <strong>de</strong> mozo agricultor marcar cunha cruz se está instala<strong>do</strong> e poñer a data <strong>de</strong>sa instalación.<br />

- Mozo que se instalará con este plan <strong>de</strong> mellora: cubrirase cunha cruz en caso afirmativo.<br />

- Solicita axuda á 1ª instalación: no caso <strong>de</strong> que o mozo se instale con este plan <strong>de</strong> melloras e ao mesmo tempo solicite axuda á 1ª<br />

instalación, poñer un S en caso afirmativo, e un N no caso negativo.<br />

- Beneficio <strong>de</strong> agricultor mozo no plan <strong>de</strong> mellora: sempre que reúna as condicións para lograr este beneficio, riscarase cun X e a<br />

seguir porase a porcentaxe <strong>de</strong> participación <strong>do</strong> mozo no capital social.<br />

- Explotación prioritaria: rísquese cunha cruz se a explotación cumpre os requisitos para a dita cualificación.<br />

- Solicita cesamento anticipa<strong>do</strong> o anterior titular: porase un S en caso afirmativo, e un N en caso negativo.<br />

- Zona <strong>de</strong>sfavorecida: marcarase cunha cruz no caso <strong>de</strong> que a explotación estea nunha zona <strong>de</strong>sfavorecida ou <strong>de</strong> montaña.<br />

2. INVESTIMENTOS E OUTROS GASTOS PREVISTOS:<br />

- Cubriranse as claves, <strong>de</strong>scrición da mellora, obxectivos <strong>do</strong>s investimentos segun<strong>do</strong> as claves 5, no caso <strong>de</strong> ser unha mellora para<br />

reforma <strong>de</strong> instalacións, ano <strong>de</strong> investimento (1, 2, 3), unida<strong>de</strong>s, prezo por unida<strong>de</strong> e importe.<br />

- Ano <strong>de</strong> equilibrio <strong>do</strong>s investimentos: considérase o ano (1, 2, 3...) no cal, <strong>de</strong>bi<strong>do</strong> aos investimentos realiza<strong>do</strong>s, a explotación está a<br />

pleno ren<strong>de</strong>mento.<br />

3. DETERMINACIÓN DO INVESTIMENTO OBXECTO DE AXUDA:<br />

- Límite máximo <strong>de</strong> investimento: segun<strong>do</strong> tipo <strong>de</strong> explotación e número <strong>de</strong> UTA.<br />

- Investimentos anteriores acolli<strong>do</strong>s ao R.D. 204/1996, ao R.D. 613/2001 e ás <strong>Or<strong>de</strong></strong>s <strong>do</strong> 2007, 2008 e 2009: co obxecto <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>terminar o tramo libre <strong>de</strong> investimento, anotaranse as datas <strong>de</strong> aprobación <strong>de</strong> anteriores plans <strong>de</strong> melloras así como o investimento<br />

certifica<strong>do</strong>.<br />

O tramo libre <strong>de</strong> investimento obtense <strong>de</strong> restar ao límite máximo <strong>de</strong> investimento, os investimentos en plans <strong>de</strong> mellora acolli<strong>do</strong>s<br />

ao R.D. 204/1996, ao R.D. 613/2001 e ás <strong>Or<strong>de</strong></strong>s <strong>do</strong> 2007, 2008 e 2009.<br />

- Préstamo que se vai solicitar: non po<strong>de</strong>rá superar o 90% <strong>do</strong> investimento total.<br />

4. DATOS BANCARIOS: cubriranse os datos segun<strong>do</strong> o certifica<strong>do</strong> que <strong>de</strong>be emitir a entida<strong>de</strong> bancaria.<br />

5. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE: marcaranse cunha cruz os <strong>do</strong>cumentos que se xuntan.<br />

6. FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE: asinada polo solicitante.


10.156 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL<br />

FEADER:<br />

Europa inviste<br />

no rural<br />

UNIÓN EUROPEA<br />

Nº EXPEDIENTE DATA DE SOLICITUDE<br />

PROCEDEMENTO<br />

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA UN PLAN DE MELLORA DA EFICACIA E<br />

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO<br />

SUSTENTABILIDADE DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS MR409A<br />

R AXUDAS PARA INVESTIMENTO NUN PLAN DE MELLORA (AGRICULTORES NON PROFESIONAIS)<br />

SITUACIÓN<br />

DA<br />

EXPLOTACIÓN<br />

TITULAR DA<br />

EXPLOTACIÓN<br />

CÓNXUXE OU<br />

REPRESENTANTE<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN<br />

PROVINCIA<br />

CEA<br />

TIPO (ver claves 1)<br />

NIF OU CIF<br />

APELIDOS E/OU NOME<br />

CLASE (ver claves 2)<br />

1.1. ORIENTACIÓNS PRODUTIVAS DA EXPLOTACIÓN<br />

ACTUAIS<br />

(*) Ver claves na páxina seguinte<br />

1.2. RÉXIME DE TENZA DA TERRA<br />

COMARCA<br />

OAC<br />

Nº S. SOCIAL<br />

CONCELLO<br />

DATA DE NACEMENTO OU CONSTITUCIÓN<br />

ENDEREZO<br />

TIPO SS (ver claves 3)<br />

CÓDIGO INE<br />

PARROQUIA<br />

CONCELLO<br />

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO<br />

DNI OU CIF<br />

APELIDOS E NOME<br />

Principal (*)<br />

Segunda (*)<br />

Terceira (*)<br />

GASTOS XERAIS DA EXPLOTACIÓN<br />

CÓDIGO OTE<br />

Propieda<strong>de</strong><br />

Arrendamento<br />

Comunal<br />

Outras<br />

1.3. MAN DE OBRA<br />

PROPIA: Titular/es<br />

TOTAL PROPIA<br />

Familiares e socios<br />

ASALARIADA: Fixa<br />

Eventual<br />

TOTAL ASALARIADA<br />

TOTAL UTA<br />

Nº S. SOCIAL<br />

U<strong>de</strong>s. Dereitos/Cota<br />

Orientación produtiva agrícola (*)<br />

Os espazos sombrea<strong>do</strong>s serán cubertos pola Administración.<br />

P. bruto (€/U<strong>de</strong>.)<br />

ACTUAL<br />

Gastos variables<br />

(€/U<strong>de</strong>.)<br />

HORAS UTA HOME UTA MULLER SALARIO<br />

ACTUAL<br />

ha<br />

Nº DE SOCIOS Nº AP<br />

TIPO S.S. (ver claves 3)<br />

U<strong>de</strong>s. Dereitos/Cota<br />

PREVISTAS<br />

P. bruto (€/U<strong>de</strong>.)<br />

PREVISTAS<br />

SOLICITUDE<br />

PREVISTA<br />

ha<br />

Gastos variables<br />

(€/U<strong>de</strong>.)<br />

HORAS UTA HOME UTA MULLER SALARIO


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.157<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN (continuación)<br />

1.4. DEDICACIÓN DA TERRA 1.6. GANDO<br />

CLAVE CONCEPTO<br />

HECTÁREAS<br />

ACTUAL PREVISTO<br />

CLAVE CONCEPTO ACTUAL<br />

01 Millo<br />

44 Vacas leite<br />

U<strong>de</strong>. €/U<strong>de</strong>.<br />

02 Cultivos forraxeiros<br />

45 Xovencas leite<br />

03 Pradaría artificial<br />

46 Vacas carne<br />

04 Pradaría natural<br />

47 Xovencas carne<br />

05 Pasteiros<br />

48 Xatos ceba<br />

06 Pataca<br />

49 Ovellas<br />

07 Amoro<strong>do</strong><br />

50 Cabras<br />

08 Kiwi<br />

51 Eguas<br />

09 Outras froiteiras<br />

52 Visóns femias<br />

10 Hortalizas aire libre<br />

53 Coellas<br />

11 Flor aire libre<br />

54 Enxames<br />

12 Inverna<strong>do</strong>iro flor<br />

55 Porcas nais<br />

13 Inverna<strong>do</strong>iro hortaliza<br />

56 Porcos ceba<br />

14 Viveiros<br />

15<br />

16<br />

Viña preferente<br />

Viña non preferente<br />

20 S.A.U. TOTAL<br />

21 Monte baixo<br />

22 Monte alto<br />

23 Forestal<br />

24 SUPERFICIE TOTAL<br />

1.5. MAQUINARIA<br />

CLAVE CONCEPTO ACTUAL<br />

25 Tractor < 40 CV<br />

26 Tractor > = 40 CV<br />

27 Colleita<strong>do</strong>ra forraxeira<br />

28 Empaca<strong>do</strong>ra<br />

29 Motosega<strong>do</strong>ra<br />

30 Autocarga<strong>do</strong>r<br />

<strong>31</strong> Cisterna xurro<br />

35 Remolque<br />

36 Báscula<br />

37 Fertiliza<strong>do</strong>ra<br />

38 Sementa<strong>do</strong>ra<br />

39 Sega<strong>do</strong>ra rotativa<br />

40 Outras máquinas<br />

41 Arrinca<strong>do</strong>ras patacas<br />

42 Angazo mecánico <strong>de</strong> herba<br />

43 Sementa<strong>do</strong>ra patacas<br />

U<strong>de</strong>. Ano €/U<strong>de</strong>.<br />

PREV.<br />

U<strong>de</strong>.<br />

1.7. INSTALACIÓNS<br />

CLAVE CONCEPTO<br />

32 Ud. tanque frío<br />

33 Ud. muxidura sala<br />

34 Ud. muxidura praza<br />

61<br />

62<br />

64<br />

65<br />

66<br />

68<br />

69<br />

70<br />

71<br />

73<br />

74<br />

M 2 recría xovencas<br />

M 2 recría cuxas<br />

M 2 patio exercicio<br />

M 2 sala muxidura<br />

M 2 leitaría<br />

M 2 curro<br />

M 2 ceba xatos<br />

M 2 inverna<strong>do</strong>iros<br />

M 2 silo<br />

M 2 fosa xurro<br />

M 2 almacén<br />

75 M cerca fixa<br />

76 M camiño<br />

81 Outras instalacións<br />

82<br />

83<br />

84<br />

85<br />

86<br />

87<br />

88<br />

M 2 nave industrial<br />

M 2 nave comercial<br />

M 2 construc. vacas leite<br />

M 2 construc. vacas carne<br />

M 2 construc. porcino<br />

M 2 construc. coellos<br />

89 M 2 construc. visóns<br />

90 M 2 inst. turísticas<br />

91 M 2 inst. artesanais<br />

ACTUAL<br />

U<strong>de</strong>. Ano €/U<strong>de</strong>.<br />

PREV.<br />

U<strong>de</strong>.<br />

PREV.<br />

U<strong>de</strong>.


10.158 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

1.8. OUTROS DATOS DA EXPLOTACIÓN E DO TITULAR<br />

Tipo <strong>de</strong> capacitación profesional (ver claves 4)<br />

Produción ecolóxica<br />

Zona <strong>de</strong>sfavorecida<br />

1.9. IDENTIFICACIÓN DAS UTAS<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

2. INVESTIMENTO E OUTROS GASTOS PREVISTOS<br />

APELIDOS E NOME:<br />

CLAVES DESCRICIÓN<br />

OBXECTIVO<br />

(CLAVES 5) R (*) ANO U<strong>de</strong>s. PREZO<br />

IMPORTE<br />

ANO DE EQUILIBRIO DO INVESTIMENTO<br />

(*) Reforma das instalacións<br />

INVESTIMENTO TOTAL<br />

NIF:


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.159<br />

3. DETERMINACIÓN DO INVESTIMENTO OBXECTO DE AXUDA<br />

Límite máximo <strong>de</strong> investimento<br />

Investimentos anteriores acolli<strong>do</strong>s a plans <strong>de</strong> melloras<br />

Total investimentos anteriores<br />

Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> investimento libre para axudas<br />

TOTAL INVESTIMENTO OBXECTO DE AXUDA<br />

Préstamo que se vai solicitar<br />

4. DATOS BANCARIOS<br />

O solicitante xestionará a formalización <strong>do</strong> préstamo e/ou <strong>do</strong>micilia o pagamento da subvención correspon<strong>de</strong>nte na entida<strong>de</strong><br />

ENTIDADE SUCURSAL<br />

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA<br />

comprométese a manter a conta aberta ata a finalización <strong>do</strong> proceso <strong>de</strong> xestión da axuda.<br />

5. COMPROMISOS<br />

- Que seguirá cumprin<strong>do</strong> as normas mínimas en materia ambiental, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> coa normativa comunitaria, nacional e<br />

autonómica, e conforme o especifica<strong>do</strong> no Programa <strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong> aproba<strong>do</strong> pola Unión Europea para a mo<strong>de</strong>rnización das explotacións agrícolas<br />

(Medida 1.2.1).<br />

- Continuar a activida<strong>de</strong> agraria na explotación on<strong>de</strong> realiza os investimentos durante cinco anos conta<strong>do</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a certificación <strong>do</strong>s investimentos.<br />

- Colocar unha placa ou un panel explicativo, segun<strong>do</strong> os investimentos aproba<strong>do</strong>s superen un custo total <strong>de</strong> 50.000 ou 500.000 euros, respectivamente, no que figurará<br />

a ban<strong>de</strong>ira europea, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coas normas gráficas establecidas na regulamentación comunitaria, xunto co lema «Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola <strong>de</strong> Desenvolvemento<br />

<strong>Rural</strong>: Europa inviste nas zonas rurais».<br />

6. AUTORIZO<br />

1. A Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, para, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co artigo 13.4º da Lei 4/2006, <strong>do</strong> 30 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> transparencia e <strong>de</strong> boas prácticas na Administración<br />

pública galega, publicar na súa páxina web oficial a relación <strong>do</strong>s beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitu<strong>de</strong> leva<br />

implícita a autorización para o tratamento necesario <strong>do</strong>s datos <strong>do</strong>s beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.<br />

2. A Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, para incluír e facer público, nos rexistros <strong>de</strong> axudas, subvencións, convenios e <strong>de</strong> sancións, regula<strong>do</strong>s no Decreto 132/2006,<br />

<strong>do</strong> 27 <strong>de</strong> xullo, os datos relevantes referi<strong>do</strong>s ás axudas e subvencións así como ás sancións impostas.<br />

3. A Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, durante to<strong>do</strong> o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> compromisos, para solicitar as certificacións que <strong>de</strong>ban emitir a Axencia Estatal da<br />

Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Segurida<strong>de</strong> Social e a Consellería <strong>de</strong> Economía e Facenda da <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, segun<strong>do</strong> o previsto na<br />

Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> subvencións <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>.<br />

4. A Consellería, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co artigo 2 <strong>do</strong> Decreto 255/2008, <strong>do</strong> 23 <strong>de</strong> outubro e a or<strong>de</strong> da Consellería <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ncia, Administracións Públicas e<br />

Xustiza <strong>do</strong> 7 <strong>de</strong> xullo <strong>de</strong> 2009 que o <strong>de</strong>senvolve, para a consulta <strong>do</strong>s meus datos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> no Sistema <strong>de</strong> Verificación <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> <strong>do</strong><br />

Ministerio da Presi<strong>de</strong>ncia. SI NON (neste caso aportar <strong>do</strong>cumentación)<br />

7. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE<br />

Fotocopia <strong>do</strong> DNI, no caso <strong>de</strong> no autorizar a consulta <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />

i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> no sistema <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong> datos <strong>do</strong> Ministerio <strong>de</strong><br />

Presi<strong>de</strong>ncia, ou CIF<br />

Informe da Tesouraría da S. Social sobre afiliación, tipo <strong>de</strong> réxime e<br />

perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> alta (informe <strong>de</strong> vida laboral)<br />

Xustificantes da capacitación profesional<br />

Declaración <strong>do</strong> IRPF <strong>do</strong>s anos<br />

Estatutos ou regulamentos <strong>de</strong> réxime interno<br />

Certifica<strong>do</strong> <strong>do</strong> nº <strong>de</strong> socios<br />

Memoria <strong>do</strong> plan <strong>de</strong> mellora<br />

Planos e bosquexo, ou proxecto<br />

Facturas pro forma<br />

Certificación datos bancarios<br />

8. FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE<br />

SOLICITO: as axudas establecidas para o INVESTIMENTO NUN PLAN DE MELLORA e<br />

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE, que to<strong>do</strong>s os datos que antece<strong>de</strong>n son certos e comprométome a presentar os xustificantes<br />

necesarios para a súa comprobación, así como a cumprir os requisitos <strong>de</strong> compromiso estableci<strong>do</strong>s na normativa e aceptar, se é o caso, as verificacións<br />

que procedan, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> coas axudas solicitadas.<br />

9. LOPD<br />

O/A SOLICITANTE<br />

Conselleiro <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong><br />

, <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

DATAS APROBACIÓN<br />

INVESTIMENTOS CERTIFICADOS<br />

En cumprimento <strong>do</strong> disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> carácter persoal, infórmoo/a <strong>de</strong> que os datos persoais<br />

recolli<strong>do</strong>s nesta solicitu<strong>de</strong>, se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalida<strong>de</strong> da xestión <strong>de</strong>ste proce<strong>de</strong>mento. Voste<strong>de</strong> po<strong>de</strong> exercer os<br />

<strong>de</strong>reitos <strong>de</strong> acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixin<strong>do</strong> un escrito a esta consellería como responsable <strong>do</strong> ficheiro (o<br />

en<strong>de</strong>rezo figura ao pé <strong>de</strong>sta solicitu<strong>de</strong>).


10.160 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

A. CLAVES<br />

10. CLAVES E INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE (MR 409A)<br />

1. TIPO DE TITULAR 2. CLASE DE AGRICULTOR<br />

0. Agricultor individual muller<br />

1. Agricultor individual home<br />

2. Socieda<strong>de</strong><br />

3. SAT<br />

4. Cooperativa agraria<br />

6. Outras<br />

7. Comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens<br />

8. Agrupación <strong>de</strong> servizos<br />

9. Cooperativa <strong>de</strong> explotación comunitaria da<br />

terra ou <strong>de</strong> traballo asocia<strong>do</strong> na activida<strong>de</strong>.<br />

4. CAPACITACIÓN PROFESIONAL<br />

2. Agricultor profesional (A.P.)<br />

3. Non agricultor profesional<br />

4. Asociativa prioritaria<br />

5. Asociativa non prioritaria<br />

3. SEGURIDADE SOCIAL<br />

1. Réxime especial agrario da S.S. conta propia<br />

2. Outro da rama agraria<br />

3. Outro<br />

a) Capataz agrícola, FP agraria ou nivel <strong>de</strong> formación agraria máis alto.<br />

b) Exercicio da activida<strong>de</strong> agraria polo menos durante 5 anos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a certificación <strong>do</strong>s investimentos.<br />

c) Activida<strong>de</strong> agraria e cursos <strong>de</strong> capacitación suficientes.<br />

d) Mozo que ten realiza<strong>do</strong>s cursos por un mínimo <strong>de</strong> 250 horas.<br />

e) Mozo que se compromete a realizar cursos por un mínimo <strong>de</strong> 250 horas.<br />

5. OBXECTIVOS DOS INVESTIMENTOS NO PLAN DE MELLORAS<br />

a) Mellora cualitativa e reor<strong>de</strong>nación da produción en función das necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> e, se é o caso, con vistas á<br />

adaptación ás normas comunitarias <strong>de</strong> calida<strong>de</strong>, así como para a diversificación das activida<strong>de</strong>s agrarias, especialmente<br />

mediante investimentos <strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s á clasificación, acondicionamento, fabricación, transformación e comercialización <strong>do</strong>s<br />

produtos agrarios da propia explotación.<br />

b) Adaptación das explotacións con vistas a reducir os custos <strong>de</strong> produción, aforrar enerxía ou auga, ou incorporación <strong>de</strong><br />

novas tecnoloxías, incluídas as da informatización e telemática.<br />

c) Mellora das condicións <strong>de</strong> vida e <strong>de</strong> traballo <strong>do</strong>s agricultores e <strong>do</strong>s emprega<strong>do</strong>s das explotacións.<br />

d) O cumprimento das normas mínimas en materia <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais establecidas recentemente.<br />

e) A mellora das condicións <strong>de</strong> hixiene das explotacións gan<strong>de</strong>iras e <strong>de</strong> benestar <strong>do</strong>s animais, a protección e mellora <strong>do</strong> solo,<br />

da cuberta vexetal e <strong>do</strong> ambiente.<br />

B. INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE<br />

Os espazos sombrea<strong>do</strong>s serán cubertos polos servizos da Consellería <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>.<br />

A data da solicitu<strong>de</strong> será a <strong>do</strong> Rexistro <strong>de</strong> Entrada na Administración.<br />

Situación da explotación: cubriranse to<strong>do</strong>s os puntos en relación coa localización da explotación.<br />

Titular da explotación:<br />

- Tipo <strong>de</strong> titular: segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> na clave 1.<br />

- Clase <strong>de</strong> agricultor: segun<strong>do</strong> o indica<strong>do</strong> na clave 2:<br />

- Data <strong>de</strong> constitución<br />

No caso <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s con personalida<strong>de</strong> xurídica<br />

- Nº <strong>de</strong> socios e nº <strong>de</strong> socios agricultores profesionais<br />

- Tipo <strong>de</strong> S.S. segun<strong>do</strong> a clave 3.


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.161<br />

B. INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE (continuación)<br />

Cónxuxe, ou parella <strong>de</strong> feito legalmente recoñecida ou representante: no caso <strong>de</strong> titular agricultor individual e casa<strong>do</strong> ou con<br />

relación análoga, poranse os datos <strong>do</strong> cónxuxe ou parella <strong>de</strong> feito legalmente recoñecida. Deixarase en branco nos outros casos. No<br />

caso <strong>de</strong> entida<strong>de</strong> xurídica poranse os datos <strong>do</strong> representante.<br />

1. DATOS DA EXPLOTACIÓN:<br />

Orientacións produtivas da explotación: segun<strong>do</strong> as claves da páxina 2 coas súas correspon<strong>de</strong>ntes unida<strong>de</strong>s, produto bruto e gastos<br />

variables, tanto na situación actual como na prevista <strong>de</strong>spois da realización <strong>do</strong>s investimentos. Utilizaranse as claves das producións<br />

finais agrícolas ou gan<strong>de</strong>iras obtidas na explotación.<br />

-Gastos fixos xerais da explotación: inclúe arrendamentos, contribucións, impostos, S.S., combustible, enerxía, xuros,<br />

seguros... Non inclúe amortización <strong>de</strong> edificios e maquinaria..<br />

-Código OTE, en situación inicial e prevista.<br />

Réxime <strong>de</strong> tenza da terra: a superficie en ha.<br />

Man <strong>de</strong> obra: no caso <strong>de</strong> persoas xurídicas só será computable a man <strong>de</strong> obra <strong>do</strong>s socios e asalaria<strong>do</strong>s que cotizan á Segurida<strong>de</strong><br />

Social en función da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvida na explotación.<br />

Dedicación da terra: especificarase a superficie <strong>de</strong> cada cultivo na situación actual e na prevista. Na clave 20 súmase a superficie<br />

agrícola útil e na 24 a superficie total.<br />

Maquinaria: na situación actual indicarase o nº <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s, ano <strong>de</strong> adquisición, así como o valor actual <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> na situación <strong>de</strong><br />

uso en que se encontra. Na situación prevista, unicamente as unida<strong>de</strong>s.<br />

Gan<strong>do</strong>: nº <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s actuais e o seu valor, así como as unida<strong>de</strong>s previstas ao finalizar o plan.<br />

Instalacións: co ano <strong>de</strong> construción ou adquisición, e o seu valor unitario actual <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> uso.<br />

Outros datos da explotación:<br />

- Tipo <strong>de</strong> capacitación profesional: segun<strong>do</strong> clave 4.<br />

- Solicita cesamento anticipa<strong>do</strong> o anterior titular: porase un S en caso afirmativo, e un N en caso negativo.<br />

- Zona <strong>de</strong>sfavorecida: marcarase cunha cruz no caso <strong>de</strong> que a explotación estea nunha zona <strong>de</strong>sfavorecida ou <strong>de</strong> montaña.<br />

2. INVESTIMENTOS E OUTROS GASTOS PREVISTOS:<br />

- Cubriranse as claves, <strong>de</strong>scrición da mellora, obxectivos <strong>do</strong>s investimentos segun<strong>do</strong> as claves 5, no caso <strong>de</strong> ser unha mellora para<br />

reforma <strong>de</strong> instalación, ano <strong>de</strong> investimento (1, 2, 3), unida<strong>de</strong>s, prezo por unida<strong>de</strong> e importe.<br />

- Ano <strong>de</strong> equilibrio <strong>do</strong>s investimentos: considérase o ano (1, 2, 3...) no cal, <strong>de</strong>bi<strong>do</strong> aos investimentos realiza<strong>do</strong>s, a explotación está a<br />

pleno ren<strong>de</strong>mento.<br />

3. DETERMINACIÓN DO INVESTIMENTO OBXECTO DE AXUDA:<br />

- Límite máximo <strong>de</strong> investimento: segun<strong>do</strong> tipo <strong>de</strong> explotación e número <strong>de</strong> UTA.<br />

- Investimentos anteriores acolli<strong>do</strong>s ao R.D. 204/1996, ao R.D. 613/2001 e ás or<strong>de</strong>s <strong>do</strong> 10 <strong>de</strong> <strong>maio</strong> <strong>de</strong> 2007 e 15 <strong>de</strong> febreiro <strong>de</strong><br />

2008: co obxecto <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar o tramo libre <strong>de</strong> investimento, anotaranse as datas <strong>de</strong> aprobación <strong>de</strong> anteriores plans <strong>de</strong> melloras así<br />

como o investimento certifica<strong>do</strong>.<br />

O tramo libre <strong>de</strong> investimento obtense <strong>de</strong> restar ao límite máximo <strong>de</strong> investimento, os investimentos en plans <strong>de</strong> mellora acolli<strong>do</strong>s ao<br />

R.D. 204/1996, ao R.D. 613/2001 e ás or<strong>de</strong>s <strong>do</strong> 10 <strong>de</strong> <strong>maio</strong> <strong>de</strong> 2007 e <strong>do</strong> 15 <strong>de</strong> febreiro <strong>de</strong> 2008.<br />

4. DATOS BANCARIOS: cubriranse os datos segun<strong>do</strong> o certifica<strong>do</strong> que <strong>de</strong>be emitir a entida<strong>de</strong> bancaria.<br />

5. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE: marcaranse cunha cruz os <strong>do</strong>cumentos que se xuntan.<br />

6. FORMALIZACIÓN DA SOLICITUDE: asinada polo solicitante.


10.162 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

ANEXO II<br />

D/Dª con DNI nº<br />

en nome e representación da comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens/socieda<strong>de</strong> civil<br />

con NIF/CIF<br />

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:<br />

Que os membros que integran a comunidad <strong>de</strong> bens/socieda<strong>de</strong> civil son os que se relacionan na seguente táboa; a porcentaxe <strong>de</strong> execución<br />

asumi<strong>do</strong> por cada membro da comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens/socieda<strong>de</strong> civil e a porcentaxe <strong>de</strong> subvención que se lle vai aplicar a cada un <strong>de</strong>les son os que<br />

se indican a continuación:<br />

NIF NOME OU RAZÓN SOCIAL % EXECUCIÓN % SUBVENCIÓN<br />

E para que conste aos efectos <strong>de</strong> solicitar as axudas para a mellora da eficacia e sostibilida<strong>de</strong> das explotacións agrarias e para a incorporación <strong>de</strong><br />

novos activos agrarios, asina esta <strong>de</strong>claración no lugar e data abaixo indica<strong>do</strong>s:<br />

Lugar e data<br />

ANEXO III<br />

Aspectos relaciona<strong>do</strong>s coas limitacións sectoriais e o<br />

cumprimento das normas ambientais <strong>de</strong> hixiene e benestar <strong>do</strong>s<br />

animais exixibles ás explotacións beneficiarias <strong>de</strong>stas axudas<br />

A) Limitacións sectoriais.<br />

1. En razón <strong>do</strong> produto, <strong>do</strong> tipo <strong>de</strong> investimento e<br />

da capacida<strong>de</strong> actual e prevista da explotación,<br />

po<strong>de</strong>rán excluírse <strong>de</strong>ste réxime <strong>de</strong> axudas os investimentos<br />

que aumenten a produción sen saídas nor-<br />

, <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

(Sinatura)<br />

mais <strong>do</strong> merca<strong>do</strong>. En to<strong>do</strong> caso, serán <strong>de</strong> aplicación<br />

as limitacións á produción, investimentos ou axudas<br />

reguladas nas organizacións comúns <strong>de</strong> merca<strong>do</strong>.<br />

2. Os investimentos que se vaian realizar naqueles<br />

sectores para os cales se teñan estableci<strong>do</strong> cotas,<br />

primas ou calquera outro <strong>de</strong>reito <strong>de</strong> produción,<br />

serán auxiliables sempre que se acredite, á súa finalización,<br />

a dispoñibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>les en contía suficiente,<br />

o cal se comprobará na base <strong>de</strong> datos da consellería.


Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong> DIARIO OFICIAL DE GALICIA 10.163<br />

3. Estas axudas non serán <strong>de</strong> aplicación aos investimentos<br />

dirixi<strong>do</strong>s a mellorar a produción agraria<br />

que sexan auxilia<strong>do</strong>s acollén<strong>do</strong>se aos fon<strong>do</strong>s estableci<strong>do</strong>s<br />

nas organizacións comúns <strong>de</strong> merca<strong>do</strong>. No<br />

caso concreto da viña, non se conce<strong>de</strong>rán axudas<br />

para a súa reestruturación previstas no Regulamento<br />

(CE) 1493/1999 <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 17 <strong>de</strong> <strong>maio</strong> <strong>de</strong><br />

1999, polo que se establece a OCM vitivinícola e<br />

normativa <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento.<br />

4. No sector da produción <strong>do</strong> mel non se auxiliarán as<br />

accións establecidas no Regulamento (CE) 797/2004,<br />

<strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 26 <strong>de</strong> abril, relativo ás medidas <strong>de</strong>stinadas<br />

a mellorar as condicións <strong>de</strong> produción e comercialización<br />

<strong>do</strong>s produtos da apicultura.<br />

5. Estas axudas non se aplicarán a investimentos<br />

no sector forestal, xa contempladas na subsección<br />

segunda <strong>do</strong> Regulamento (CE) nº 1698/2005 <strong>do</strong> Consello<br />

<strong>do</strong> 20 <strong>de</strong> setembro, relativo á axuda ao <strong>de</strong>senvolvemento<br />

rural a través <strong>do</strong> Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola<br />

<strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong> (Fea<strong>de</strong>r).<br />

B) Para po<strong>de</strong>r acce<strong>de</strong>r ás axudas ao <strong>de</strong>senvolvemento<br />

rural no perío<strong>do</strong> 2007-2013, e en particular<br />

ás <strong>de</strong>stinadas á mellora das estruturas agrarias, a<br />

normativa aplicable ao dito perío<strong>do</strong> establece no<br />

Regulamento (CE) nº 1698/2005 <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 20<br />

<strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 2005, relativo á axuda ao <strong>de</strong>senvolvemento<br />

rural a través <strong>do</strong> Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola<br />

<strong>de</strong> Desenvolvemento <strong>Rural</strong> (Fea<strong>de</strong>r), no artigo 26na<br />

súa alínea b) que as explotacións agrarias cumpran<br />

as normas comunitarias aplicables aos investimentos<br />

<strong>de</strong> que se trate.<br />

1. Normas mínimas <strong>de</strong> ambiente, hixiene e benestar<br />

<strong>do</strong>s animais exixibles ás explotacións beneficiarias.<br />

a) As explotacións con activida<strong>de</strong> gan<strong>de</strong>ira obxecto<br />

<strong>de</strong> auxilio <strong>de</strong>berán levar a efecto as accións sanitarias<br />

<strong>de</strong>rivadas <strong>do</strong>s plans oficiais <strong>de</strong> profilaxe e loita<br />

contra enfermida<strong>de</strong>s, estableci<strong>do</strong>s ou que se establezan<br />

no futuro, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co previsto na Lei 8/2003,<br />

<strong>de</strong> sanida<strong>de</strong> animal, e normativa que a <strong>de</strong>senvolve.<br />

b) As explotacións con activida<strong>de</strong> agrícola obxecto<br />

<strong>de</strong> auxilio <strong>de</strong>berán levar a efecto as accións sanitarias<br />

<strong>de</strong>rivadas <strong>do</strong>s plans oficiais <strong>de</strong> profilaxe e loita contra<br />

os axentes nocivos, estableci<strong>do</strong>s ou que se establezan<br />

no futuro, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co previsto na Lei 43/2002, <strong>de</strong><br />

sanida<strong>de</strong> vexetal, e normativa que a <strong>de</strong>senvolve.<br />

Aseguir enuméranse as normas <strong>de</strong> aplicación:<br />

Normas ambientais.<br />

Directiva 96/61/CE, <strong>do</strong> Consello <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> setembro<br />

<strong>de</strong> 1996 relativa á prevención e ao control integra<strong>do</strong>s<br />

da contaminación.<br />

Lei 4/1989, <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> espazos naturais e<br />

da flora e fauna silvestres (Directiva 79/409 CEE e<br />

parte da Directivo 92/43/CE), e as súas modificacións.<br />

Lei 42/2007 <strong>do</strong> Patrimonio natural e da biodiversida<strong>de</strong>.<br />

Real <strong>de</strong>creto 1997/1995, polo que se establecen<br />

medidas para contribuír a garantir a biodiversida<strong>de</strong><br />

mediante a conservación <strong>do</strong>s hábitat naturais e da<br />

fauna e flora silvestres (Directiva 92/43 CE), e as<br />

súas modificacións.<br />

Lei 10/1998, sobre residuos (Directiva 91/156/CEE),<br />

e as súas modificacións.<br />

Real <strong>de</strong>creto 261/1996, sobre protección contra a<br />

contaminación por nitratos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> fontes<br />

agrarias (Directiva 91/76CE), e as súas modificacións.<br />

Real <strong>de</strong>creto 1<strong>31</strong>0/1990 e <strong>Or<strong>de</strong></strong> <strong>do</strong> 26 <strong>de</strong> outubro<br />

<strong>de</strong> 1993 sobre o emprego <strong>de</strong> lo<strong>do</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>pura<strong>do</strong>ra en<br />

agricultura e as súas modificacións.<br />

Normas <strong>de</strong> hixiene.<br />

Entre as normas <strong>de</strong> hixiene que requiren adaptación<br />

das explotacións e <strong>de</strong> recente entrada en vigor<br />

figuran:<br />

Regulamento (CE) 852/2004, <strong>do</strong> Parlamento Europeo<br />

e <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 29 <strong>de</strong> abril, relativo á hixiene<br />

<strong>do</strong>s produtos alimenticios.<br />

Regulamento (CE) 853/2004, <strong>do</strong> Parlamento Europeo<br />

e <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 29 <strong>de</strong> abril, polo que se establecen<br />

normas específicas <strong>de</strong> hixiene <strong>do</strong>s alimentos<br />

<strong>de</strong> orixe animal.<br />

Directiva 2002/99/CE sobre normas zoosanitarias<br />

aplicables á produción, transformación, distribución<br />

e introdución <strong>do</strong>s produtos animais <strong>de</strong>stina<strong>do</strong>s a<br />

consumo humano.<br />

Normas <strong>de</strong> benestar <strong>do</strong>s animais.<br />

Real <strong>de</strong>creto 348/2000, <strong>do</strong> 10 <strong>de</strong> marzo, relativo á<br />

protección <strong>do</strong>s animais en explotacións gan<strong>de</strong>iras<br />

(Directiva 98/58/CE), e as súas modificacións.<br />

Sector vacún (becerros).<br />

Real <strong>de</strong>creto 1047/1994, <strong>do</strong> 20 <strong>de</strong> <strong>maio</strong>, relativo<br />

ás normas mínimas para a protección <strong>de</strong> becerros,<br />

modifica<strong>do</strong> polo Real <strong>de</strong>creto 229/1998, <strong>do</strong> 16 <strong>de</strong><br />

febreiro. (Directiva 91/629/CEE), e as súas modificacións.<br />

Sector avícola.<br />

a) Real <strong>de</strong>creto 3/2002, <strong>do</strong> 11 <strong>de</strong> xaneiro, polo que<br />

se establecen as normas mínimas <strong>de</strong> protección das<br />

galiñas poñe<strong>do</strong>ras, e as súas modificacións.<br />

b) Real <strong>de</strong>creto 1084/2005, <strong>do</strong> 16 <strong>de</strong> setembro, <strong>de</strong><br />

or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> avicultura <strong>de</strong> carne, e as súas modificacións.<br />

Sector porcino.<br />

a) Real <strong>de</strong>creto 1135/2002, <strong>do</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> outubro, relativo<br />

ás normas mínimas para a protección <strong>de</strong> porcos,<br />

e as súas modificacións.<br />

b) Decreto 324/2000, <strong>do</strong> 3 <strong>de</strong> marzo, polo que se<br />

establecen normas básicas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación das explotacións<br />

porcinas, e as súas modificacións.


10.164 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 105 Venres, 4 <strong>de</strong> xuño <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />

Sector cunícola.<br />

Explotacións cunícolas: Real <strong>de</strong>creto 1547/2004<br />

<strong>do</strong> 25 <strong>de</strong> xuño, que establece as normas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación<br />

das explotacións cunícolas, e as súas modificacións.<br />

Sector apícola.<br />

Explotacións apícolas: Real <strong>de</strong>creto 209/2002, <strong>do</strong><br />

22 <strong>de</strong> febreiro, modifica<strong>do</strong> polo Real <strong>de</strong>creto<br />

448/2005, <strong>do</strong> 22 <strong>de</strong> abril, polo que se establecen<br />

normas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación das explotacións apícolas, e<br />

as súas modificacións.<br />

CONSELLERÍA DO MAR<br />

<strong>Or<strong>de</strong></strong> <strong>do</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> <strong>maio</strong> <strong>de</strong> <strong>2010</strong> pola que se<br />

establecen as bases regula<strong>do</strong>ras para a<br />

concesión, en réxime <strong>de</strong> concorrencia competitiva,<br />

das axudas aos investimentos a<br />

bor<strong>do</strong> <strong>de</strong> buques pesqueiros e selectivida<strong>de</strong>,<br />

cofinanciadas co Fon<strong>do</strong> Europeo <strong>de</strong> Pesca.<br />

ORegulamento (CE) 1198/2006, <strong>do</strong> Consello, <strong>do</strong> 27<br />

<strong>de</strong> xullo, relativo ao Fon<strong>do</strong> Europeo <strong>de</strong> Pesca, establece<br />

o marco <strong>de</strong> apoio comunitario en favor <strong>do</strong><br />

<strong>de</strong>senvolvemento sustentable <strong>do</strong> sector pesqueiro, das<br />

zonas <strong>de</strong> pesca e da pesca interior. Este regulamento<br />

establece a<strong>de</strong>mais a obriga <strong>do</strong>s esta<strong>do</strong>s membros <strong>de</strong><br />

a<strong>do</strong>ptar un plan estratéxico nacional para o sector<br />

pesqueiro e un programa operativo coherente co plan<br />

estratéxico para aplicar as políticas e priorida<strong>de</strong>s que<br />

<strong>de</strong>ba cofinanciar o Fon<strong>do</strong> Europeo <strong>de</strong> Pesca (FEP).<br />

Por outra banda, o Regulamento (CE) 744/2008,<br />

<strong>do</strong> Consello, polo que se establece unha acción<br />

específica para promover a reestruturación das frotas<br />

pesqueiras da Comunida<strong>de</strong> Europea afectadas<br />

pola crise económica, establece medidas adicionais<br />

que permitan unha adaptación máis rápida da frota<br />

comunitaria á situación actual garantin<strong>do</strong> ao mesmo<br />

tempo condicións sociais e económicas sustentables<br />

para o sector.<br />

No ano 2009 publicouse a <strong>Or<strong>de</strong></strong> <strong>do</strong> 11 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong><br />

2009 pola que se establecen as bases regula<strong>do</strong>ras<br />

para a concesión, en réxime <strong>de</strong> concorrencia competitiva,<br />

das axudas aos investimentos a bor<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />

buques pesqueiros e selectivida<strong>de</strong> cofinanciadas co<br />

Fon<strong>do</strong> Europeo da Pesca, investimentos regula<strong>do</strong>s<br />

nos artigos 25 e 7, respectivamente, <strong>do</strong>s regulamentos<br />

anteriores.<br />

Pero ten<strong>do</strong> en conta que o Regulamento (CE)<br />

744/2008 ten un horizonte ata <strong>2010</strong> e que o Regulamento<br />

(CE) 1198/2006 será obxecto <strong>de</strong> revisión a<br />

máis tardar o <strong>31</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro <strong>de</strong> 2013, cómpre establecer<br />

unhas bases regula<strong>do</strong>ras das axudas aos<br />

investimentos a bor<strong>do</strong>, que aproveiten ao máximo as<br />

posibilida<strong>de</strong>s <strong>do</strong> apoio comunitario ao sector pesqueiro,<br />

<strong>de</strong> xeito que poidamos conseguir a adaptación<br />

da nosa frota en xeral e <strong>do</strong>s seus segmentos en<br />

particular nese horizonte temporal e así po<strong>de</strong>r asumir<br />

os retos <strong>de</strong> futuro dun sector estratéxico para<br />

<strong>Galicia</strong>. Por outra banda, coa aplicación da <strong>Or<strong>de</strong></strong> <strong>do</strong><br />

11 <strong>de</strong> marzo xurdiron aspectos <strong>de</strong> xestión que convén<br />

corrixir á hora <strong>de</strong> establecer unhas bases regula<strong>do</strong>ras<br />

para to<strong>do</strong> o perío<strong>do</strong> 2007-2013 e, ao mesmo<br />

tempo, <strong>do</strong>talas da axilida<strong>de</strong> necesaria para que<br />

sexan máis eficaces á hora <strong>de</strong> conseguir os resulta<strong>do</strong>s<br />

espera<strong>do</strong>s.<br />

En consecuencia, <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> co disposto no artigo<br />

30.1º.3 <strong>do</strong> Estatuto <strong>de</strong> autonomía <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> e en<br />

uso das competencias que me confire a Lei 1/1983,<br />

<strong>do</strong> 22 <strong>de</strong> febreiro, <strong>de</strong> normas regula<strong>do</strong>ras da <strong>Xunta</strong> e<br />

da súa Presi<strong>de</strong>ncia,<br />

DISPOÑO:<br />

Artigo 1º.-Obxecto.<br />

Esta or<strong>de</strong> ten por obxecto establecer as bases regula<strong>do</strong>ras<br />

<strong>de</strong> concesión, en réxime <strong>de</strong> concorrencia<br />

competitiva, das axudas aos investimentos a bor<strong>do</strong><br />

<strong>de</strong> buques pesqueiros e selectivida<strong>de</strong> ao abeiro <strong>do</strong><br />

Regulamento (CE) 1198/2006 e Regulamento (CE)<br />

744/2008.<br />

Artigo 2º.-Finalida<strong>de</strong> das axudas.<br />

A finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>stas axudas é a <strong>de</strong> contribuír á<br />

mo<strong>de</strong>rnización da frota pesqueira galega mediante o<br />

financiamento <strong>de</strong> investimentos a bor<strong>do</strong> <strong>do</strong>s buques<br />

pesqueiros sempre que estes investimentos poidan<br />

servir para mellorar a segurida<strong>de</strong> a bor<strong>do</strong>, as condicións<br />

<strong>de</strong> traballo, a hixiene, a calida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s produtos,<br />

o ren<strong>de</strong>mento enerxético e a selectivida<strong>de</strong>, sempre<br />

que iso non aumente a capacida<strong>de</strong> pesqueira <strong>do</strong>s<br />

buques, así coma a substitución <strong>do</strong>s motores, as<br />

artes <strong>de</strong> pesca e aqueles outros investimentos que<br />

reduzan os <strong>de</strong>scartes, o impacto da pesca no ecosistema<br />

mariño e aqueles que protexan as capturas e as<br />

artes <strong>do</strong>s <strong>de</strong>preda<strong>do</strong>res salvaxes.<br />

Artigo 3º.-Crédito orzamentario.<br />

1. As axudas conce<strong>de</strong>ranse con cargo ás aplicacións<br />

orzamentarias que sinale a correspon<strong>de</strong>nte Lei<br />

<strong>de</strong> orzamentos xerais da Comunida<strong>de</strong> Autónoma <strong>de</strong><br />

<strong>Galicia</strong>.<br />

2. Durante a vixencia <strong>do</strong> FEP (2007-2013) fixarase<br />

mediante a correspon<strong>de</strong>nte or<strong>de</strong> <strong>de</strong> convocatoria<br />

o crédito anual existente.<br />

3. Os importes fixa<strong>do</strong>s en cada convocatoria, así<br />

como as aplicacións a que se imputen, po<strong>de</strong>ranse<br />

ampliar con fon<strong>do</strong>s incorpora<strong>do</strong>s e remanentes adicionais,<br />

sen que iso <strong>de</strong>a lugar á apertura dun novo<br />

prazo <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s, salvo indicación<br />

expresa en contrario na or<strong>de</strong> que se publique<br />

para o efecto.<br />

4. As axudas estarán limitadas, en to<strong>do</strong> caso, ás<br />

dispoñibilida<strong>de</strong>s orzamentarias.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!