28.08.2013 Views

Protokoll VFF 2012-05-10 årsmöte.pdf - Falköpings kommun

Protokoll VFF 2012-05-10 årsmöte.pdf - Falköpings kommun

Protokoll VFF 2012-05-10 årsmöte.pdf - Falköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årsmötes protokoll för<br />

Vilske Föräldraförening <strong>2012</strong>-<strong>05</strong>-<strong>10</strong><br />

Vilske<br />

Föräldraförening<br />

Årsmötet hölls i cafeterian på Floby skola. Cirka 15<br />

stycken intresserade medlemmar och blivande medlemmar var närvarande.<br />

Det bjöds på smörgåstårta och hembakad kaka under mötet.<br />

1. Öppnande<br />

Liza Mörk Jansson öppnade mötet.<br />

2. Val av ordförande för mötet<br />

Liza Mörk Jansson valdes till ordförande för mötet.<br />

Val av sekreterare för mötet<br />

Marianne Julin valdes som sekreterare för mötet.<br />

Val av två protokoll justerare tillika rösträknare<br />

Pia Wallin samt Jenny Floberg valdes till justerare.<br />

3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst<br />

Kallelse till mötet har annonserats på olika platser i Floby.<br />

Mötet fanns behörigt utlyst.<br />

4. Fastställande av dagordning<br />

Dagordningen godkändes och fastställdes.<br />

5. Föredragande av verksamhetsberättelse<br />

Liza Mörk Jansson läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.<br />

Föredragande av revisorernas berättelse<br />

Revisor Britt Petterson läste upp vad revisorerna skrivit i kassaboken, och de godkände<br />

räkenskaperna. Revisionsberättelsen godkändes.<br />

Revisorn gav rekommendationer inför kommande år, dels att få cirkulation på<br />

ekonomin samt att utöka medlemsantalet då det varit en nedåtgående trend sedan några<br />

år.<br />

6. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen<br />

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.<br />

7. Årsavgiften för <strong>2012</strong>-2013<br />

Årsavgiften beslutades ligga kvar på samma som tidigare år, <strong>10</strong>0 kr per familj.<br />

Om betalning inte sker via Internet utan med kontant betalning: slutna kuvert märkta<br />

med datum, förälders namn, elevens namn och klass.<br />

8. Val inför <strong>2012</strong>-2013<br />

Liza Mörk Jansson omvaldes till ordförande på 2 år.<br />

Marie Barrljung, Eva Nyberg, Eva Jansson omvaldes till ledamöter på 2 år, Marie


Barrljung kvarstår som vice sekreterare på 1 år.<br />

Victoria Karlsson nyvaldes till ledamot på 1 år.<br />

Jenny Floberg omvaldes till suppleant på 2 år.<br />

Maja Estébanez valdes till suppleant på 1 år.<br />

Pia Wallin kvarstår som suppleant 1 år, till nästa år föreslås Pia bli ordinarie ledamot.<br />

Marianne Julin kvarstår på 1 år som sekreterare.<br />

Christer Palmenäs, Kjell Richardsson, kvarstår 1 år. Kjell som vice ordförande.<br />

Revisorer<br />

Britt Petterson och Petra Elving kvarstår på 2 år.<br />

Valberedning<br />

Styrelsen ansvarar inför kommande <strong>årsmöte</strong>n att ledamöter finnes.<br />

9. Övriga frågor<br />

På skolavslutningen delar Maja, Liza och Eva N. ut <strong>VFF</strong>:s stipendium.<br />

Till allmänhetens frågestund i BoU 28/5 (<strong>kommun</strong>huset Falköping) uppmanas vi alla<br />

medverka med frågor. Protestlistorna ska samlas in och överlämnas till ansvariga på<br />

<strong>kommun</strong>en 14/5.<br />

Info- bladet måste uppdateras och läggas ut på hemsidan.<br />

<strong>10</strong>. Avslutning<br />

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.<br />

Liza Mörk Jansson, ordförande Marianne Julin, sekreterare<br />

Jenny Floberg, justerare Pia Wallin, justerare

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!