Bilaga 5 - Avfall Sverige

avfallsverige.se

Bilaga 5 - Avfall Sverige

SGI 2008-03-25 2-0708-0542

FÖRORD

Föreliggande rapport ingår som en delstudie i ett större projekt som initierats med anledning

av det arbete avseende kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

som Naturvårdsverket utfört under 2007 och där man aviserat att totalhalter för utfasningsmetallerna

Pb, Hg, Cd (och övriga avvecklingsämnen) bör motsvara naturliga bakgrundshalter

i mark. Syftet med projektet är att bredda beslutsunderlaget genom separata

delstudier som analyserar miljöeffekterna med återvinning av avfall i anläggningsarbeten

med olika systemanalytiska metoder. En sammanfattande analys av de olika delstudierna

redovisas i rapporten ”Miljökonsekvensanalys av Naturvårdsverkets förslag

till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten” (Rapport F2008:04 i Avfall

Sveriges rapportserie).

Projektet har finansierats av: Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenska Energiaskor

AB, Boliden Mineral AB, Skogsindustrierna, Svenska Gjuteriföreningen och Jernkontoret.

SAMMANFATTNING

Föreliggande studie är en riskanalys av alternativa ballastmaterial som kan utnyttjas i

anläggningsbyggande. Den viktigaste frågan är om det finns betydande riskminskningar

att vinna, avseende hälsa och miljö, genom att deponera alternativa ballastmaterial. Det

är av litet värde att genomföra en riskanalys för olika alternativa hanteringar av alternativa

ballastmaterial som uppfyller Naturvårdsverkets förslag till riktvärden eftersom de

per definition inte innebär någon risk alls (åtminstone inte kvantifierbar). En riskanalys

har betydelse först om materialet i sig kan innebära en risk i den aktuella exponeringssituationen.

I analysen har därför antagits att materialen är förknippad med en liten men

inte försumbar risk (dvs ringa risk).

De relativa riskerna med olika hanteringsalternativ för olika alternativa ballastmaterial

har undersöks i ett kort (30 år) och långt (> 100 år) tidsperspektiv med hjälp av händelseträd.

Med relativa risker avses att det blir möjligt att jämföra risken för ett hanteringssätt

(tex. deponering) med risken för ett annat hanteringssätt (tex. användning i en asfalterad

väg) när de analyserats i samma typ av händelseträd. Som utgångspunkten för analysen

ligger en riskidentifiering baserad på Naturvårdsverkets förslag till kriterier där

två humantoxikologiska risker (oralt intag och konsumtion av växter som vuxit på platsen)

och två ekotoxikologiska risker (mark och ytvattenrecipient) identifierats som de

mest kritiska.

Skattning av sannolikheten för olika händelser och konsekvensen av dessa baseras på

schablonvärden och antaganden samt kompletterande bedömningar. Det finns stora osäkerheter

i den genomförda analysen och syftet är enbart att jämföra den relativa risken

mellan olika typer av material i olika konstruktioner. Den beräknade relativa risken får

därför inte ses som en säker kvantitativ skattning på hur stor risken är. För en sådan

skattning krävs fördjupade studier. Analysen har även – analogt med de riskbedömningar

som genomförts av Naturvårdsverket – utförts med utgångspunkt från den påverkan

som fås på enskilda objekt, enskilda känsliga individer och lokala ekosystem. Den ökade

spridning av alternativa ballastmaterial som sker om de utnyttjas i anläggningar istället

för att deponeras omfattas inte. Det kräver en annan typ av analyser.

3 (32

More magazines by this user
Similar magazines