Produktkatalog Inkontinens - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Produktkatalog Inkontinens - Landstinget Sörmland

Produktkatalog Inkontinens

Sörmland 2012-02-01

Foto: Margaretha Roos, Nyköping


Innehållsförteckning Förord. ................................................. 3

Produktgruppering. ..................................... 12

Absorberande produkter ................................. 15

Fixering av absorberande produkter. ....................... 50

Hygienunderlägg och lakansskydd. ........................ 61

Tappningskatetrar. ...................................... 69

Kvarliggande katetrar. ................................... 85

Urindroppsamlare. ...................................... 97

Urinuppsamlingskärl. ................................... 104

Övrigt. ............................................... 114

2 2012


Inledning

Landstinget Sörmland har tillsammans med länets nio kommuner

en gemensam upphandling av inkontinens- och urologiska

hjälpmedel för personer i enskilt och särskilt boende. Distributionstjänsten

är också gemensamt upphandlad.

En grundprincip i kontinensvården är att garantera patienten/

brukaren optimalt omhändertagande och reducera behovet av

förbrukningsartiklar. För att uppnå detta krävs kunskap hos förskrivaren

att utreda, bedöma och initiera aktuella behandlingsalternativ.

Det ska finnas ett noga utvalt sortiment av produkter

för alla invånare som ska få service på lika villkor.

Sortimentsgruppen för inkontinens- och urologiska hjälpmedel,

består av sakkunniga representanter från landstinget och kommunerna

i länet. Sortimentsgruppen är delaktig i sortimentsupphandlingen.

Som utvärderingskriterier ska bland annat funktion,

kvalitet, pris och miljö vara avgörande faktorer. Alla hjälpmedel

som upphandlas är medicintekniska produkter.

Sortimentet återfinns i en produktkatalog som nås via Hjälpmedelscentralens

hemsida http://hmc.dll.se under fliken ”Vesica”

eller Landstingets Sörmlands externa hemsida,

www.landstingetsormland.se.

Sortimentsgruppen är även delaktig i frågeställningar och

beslut när det gäller produkter som är upphandlade eller som

måste tilläggsupphandlas.

Rådgivning och sortimentsfrågor

För information om aktuella rutiner vid beställning, kontakta

Vesicacentralen:

Tel. 0155 – 24 58 02, 0155 - 24 71 93, 0155 - 24 58 32.

Vid sortimentsfrågor, kontakta sektionschefen för Vesicacentralen:

Ann Blom, tel. 0155 - 24 58 79.

Vesicacentralen

Vesicacentralen är en sektion inom Hjälpmedelscentralen som

sorterar under i förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel i

landstinget. Vesica sköter allt administrativt arbete för att ni

skall kunna få era inkontinensprodukter beställda och levererade

till brukaren. Det administrativa arbetet består av registrering

av beställningar, rimlighetsbedömning, rådgivning, avstämning

av landstingets fakturor, bevakning av sortimentet, information,

testning av nyheter inom området med mera. De aktörer som

använder Vesicas tjänster faktureras fortlöpande varje månad

för Vesicas funktion utefter antalet beställningar som görs.

Kostnadsansvar

Landstinget och samtliga kommuner har ansvaret att tillhandahålla

förbrukningsartiklar vid urin/tarminkontinens och urinretention

till dem som är folkbokförda inom länet.

Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende och

kommunerna har ansvaret för brukare i hemsjukvård och särskilt

boende. Ansvaret är reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen.

Landstinget Sörmland 2012 3


En förskrivning är gällande under sex månader. Det innebär

att om brukaren byter boendeform under den tid förskrivningen

gäller så är det den verksamhet som gjort beställningen som

betalar för inkontinensartiklarna fram till att nästa förskrivning

görs.

Bestämmelser om hjälpmedel vid

urin/ tarminkontinens och urinretention

Vem kan få hjälpmedel?

Personer med urin/tarminkontinens samt urinretention om de:

• folkbokförda och bosatta i Sörmland.

• bor enskilt eller i särskilt boende (d v s ej inlagd för vård på

sjukhus).

• har ett varaktigt behov av hjälpmedel och genomgått en

noggrann bedömning/utredning av bakomliggande orsaker.

Utomlänspatient som vistas i Sörmland

Vid vistelse i vårt län bör hemortens förskrivare ombesörja beställningen

och uppge leveransadress till den tillfälliga vistelseorten.

Hemlandstinget står då för kostnaderna. I undantagsfall

kan beställning lösas på annat sätt, kontakta då Vesicacentralen.

Tillfällig vistelse för Sörmlänning i annat län.

Du gör beställningen till Vesicacentralen och uppger annan

leveransadress. Gästlandstinget kan i nödfall hjälpa brukaren

med beställning och leverans.

Det är viktigt att ta reda på hur gästlandstingets regler är.

Vem kan förskriva?

Uroterapeuter och stomiterapeuter med 30-40 poäng från

högskola samt läkare kan förskriva samtliga inkontinensartiklar

inklusive *-stjärnmärkta produkter.

Sjuksköterskor, sjukgymnaster samt barnmorskor är behöriga

att förskriva förbrukningsartiklar som används vid urininkontinens,

urinretention eller tarminkontinens. För att få förskrivningsrätt

krävs att dessa är anställda hos landsting, kommun

eller vårdgivare som har avtal med landsting eller kommun

och är utsedda av en vårdgivare. Vårdgivaren ska förvissa sig

om att förskrivaren har rätt utbildning och kompetens för att få

förskriva.

Stjärnmärkta produkter (*)

Får förskrivas endast av uroterapeuter och stomiterapeuter

med minst 30 högskolepoäng samt läkare. Anledningen är

att det krävs specialistkompetens för att bedöma behov, göra

utprovning, samt att lära ut hantering av hjälpmedlen.

4 Landstinget Sörmland 2012


Allmänna bestämmelser

Förteckning över behöriga förskrivare skall skickas till:

Vesicacentralen, Nyköpings lasarett, 611 85 Nyköping.

Landsting och kommuner har ansvaret att tillhandahålla förbrukningsartiklar

vid urin/tarminkontinens och urinretention till

de som är folkbokförda inom länet. Landstinget ansvarar för

brukare som bor enskilt och kommunerna för brukare i hemsjukvård

och särskilt boende. Kostnadsansvaret följer med

boendeform. Ansvaret är reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen.

Författningar

Nedanstående författningar är bland de viktigaste som reglerar

utbudet och förskrivning av produkter vid inkontinens och urinretention.

Författningarna finns att läsa i författningshandboken

eller på Internet: www.sos.se

SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter.

SOSFS 2008:1 (M) Användning av medicintekniska produkter i

hälso- och sjukvården. Behörighet att förskriva.

SOSFS 2005:12 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem

för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

LVFS 2001:6 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska

produkter.

SOSFS 2006:11 (M och S) Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd om ledningssystem och kvalitet i verksamheter

enligt SoL, LVU, LVM och LSS

SOSFS 2007:10 (M och S) Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och

rehabilitering.

Hjälpmedel och utprovning

Det är av största vikt att ordination av hjälpmedel föregås av

noggrann bedömning och utredning för att undvika att bakomliggande

behandlingsbara orsaker förbises.

Produkterna utprovas och förskrivs individuellt som komplement

till behandling.

Att tänka på vid val av produkt:

• Typ av blås- och tarmfunktionsstörning

• Resultat av Urinläckagemätning/Miktionslista/Avföringslista

• Sjukdomar av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar

• Hudtillstånd t.ex. överkänslighet, svampinfektion, trycksår

och strålskada

• Farmaka/andra behandlingsformer – effekter/biverkningar

• Kön/ålder

• Kroppsform/längd/vikt

• Boendeform/arbete/skola/fritid

• Behov av stöd/assistans

• Tvättmöjligheter

• Avfallsmöjligheter

• Miljöaspekter

• Hälsoekonomi

Prov på flertalet upphandlade produkter enligt denna katalog

ska finnas tillgängligt på enheten för utprovning. Prover på en-

Landstinget Sörmland 2012 5


gångsartiklar kan beställas hos leverantören. Se till att provsortimentet

är aktuellt.

komplement till adekvata behandlingsåtgärder. Förskrivning av

lakansskydd kan även vara aktuell i väntan på behandling.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp förskrivningarna för att se om valet av

produkt stämmer med behovet.

Förskrivning till barn

Inkontinens

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande

orsaker.

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) finns inget skrivet

vid vilken ålder förskrivning av inkontinenshjälpmedel kan ske

till barn. Det är en bedömningsfråga av kompetent personal vid

inkontinensutredningar när ett barn anses vara inkontinent.

När barnet är runt 3-4 år förväntas barnet ha fått en ökad blåskapacitet,

fullständig tömning samt kontinens dagtid.

Förskrivning till barn under 4 år bör endast ske i undantagsfall.

Vid sjukdom eller funktionshinder kan merförbrukning övervägas

och förskrivas. Läkarintyg kan begäras av Vesicacentralen

för att synliggöra att rätt bedömning gjorts.

Enures

Behandling av primär nattenures inleds vanligen runt 6 års

ålder. Vid sviktande behandling rekommenderas endast

förskrivning av produkter (i första hand lakansskydd) som ett

Dispens

Upphandlingsgruppen har valt ett sortiment som kan förväntas

täcka de flesta behov av inkontinenshjälpmedel. Vid speciella

fall då det upphandlade sortimentet inte kan

tillgodose brukarens behov, finns möjlighet att ansöka om

dispens.

Till grund för dispensbeslut ligger följande:

• Brukaren ska ha provat möjliga alternativ i det upphandlade

sortimentet, gärna i samråd med leverantörens produktspecialist,

för rätt handhavande.

• Motiveringen skall vara saklig och väl grundad.

• Ansökan sker på speciell dispensblankett som erhålls på

adressen http://hmc.dll.se under fliken Vesica eller från

Vesicacentralen.

• Dispensen gäller så länge behovet kvarstår eller som längst

upphandlingsperioden ut.

Produktavvikelse

Om produkten ter sig hälsovådligt, är felaktig eller på något sätt

är avvikande ska en avvikelse lämnas in på avsedd blankett

till ansvarig på Vesicacentralen. Viktigt är att Batch/Lotnummer

och produkt ur aktuell förpackning skickas med produktavvikelsen

till Vesicacentralen.

6 Landstinget Sörmland 2012


Nya produkter

Leverantörer som vill introducera nya produkter som kommer

ut på marknaden under upphandlingsperioden hänvisas till

ansvarig på Vesicacentralen. Att ha en provverksamhet under

organiserade former är nödvändigt för att kunna bedöma kvalitet

och funktion hos inkontinensprodukter.

Bra att veta om inkontinensprodukter

Absorberande produkter

Absorberande produkter används främst för uppsamling av

urin. De finns i en mängd storlekar och utformningar anpassade

för olika former av urinläckage. Det viktigaste är att skyddet håller

tätt. Det krävs att produkten har en hög och snabb absorptionsförmåga.

Skyddet ska dessutom hålla kvar urin utan att det

känns vått. Vid utprovning används läckagetest och miktionsschema.

Närmast kroppen finns ett ytskikt av non-woven. Det släpper

snabbt igenom urinen, utan att det känns vått. Det uppsugande

materialet består ofta av ett absorptionsskikt.

Fördelningsskiktet har till uppgift att snabbt fördela och leda

bort urinen från huden. Fördelningsskiktet består i de flesta

skydden av en speciell fluffmassa som finns under olika varumärkesnamn.

Absorptionsskiktet ska suga upp och behålla

urinen. Det består oftast av både cellulosafluff och superabsorberande

material. Superabsorbenterna har större förmåga

att hålla kvar urinen men långsammare absorptionshastighet.

För att förhindra läckage när urinen kommer snabbt finns olika

typer av läckagebarriärer. En del större produkter har läckagebarriär

som skall förhindra sidoläckage.

Genom att skålforma produkterna skapar man en behållare

som också minskar risken för läckage. Elastiktrådarnas uppgift

är att underlätta skålformen. Flera av de upphandlade produkterna

har ett andningsbart ytskikt

Fixering av absorberande produkter

Lättinkontinensskydd bör i första hand fixeras av brukarens

egna underkläder. En tajt trosa eller kalsong brukar fungera

bra. Vikigt är att skyddet sitter stadigt på plats och att skålformen

bibehålles. Endast i undantagsfall bör fixeringsbyxor

förskrivas vid små urinläckage.

Vid behov av större skydd som ska fixeras av byxa krävs att

byxan kan hålla skyddet på plats både i vått och torrt tillstånd.

För att undvika läckage är det viktigt att brukaren har rätt storlek

på fixeringsbyxan. Valet av byxstorlek kan vara skillnaden

mellan läckage och inte läckage.

Vid val av fixeringsbyxa tas hänsyn till brukarens och skyddets

storlek. Välj först en mindre byxa för att vid behov gå över till

en större. För trång byxa gör att blöjkanterna viker ut sig och

passformen i grenen blir sämre.

En del fixeringsbyxor kan tvättas ett fåtal gånger. Andra byxor

kan tvättas många gånger och är tillverkade av textilt material.

De är avsedda främst för personer som är i behov av fixeringsbyxor

en längre tid.

Landstinget Sörmland 2012 7


Flergångs absorberande produkter

Tvättbara inkontinensbyxor med absorberande gren används i

stället för engångsskydd. De är avsedda för dropp-medelstora

urinläckage. För att aktivera absorptionen ska de tvättas före

den första användningen. Se leverantörens tvättanvisning.

Kvarkateter och Tappningskateter

Katetrar som används för tömning av urinblåsan kan indelas i

kvarliggande katetrar (=KAD) och tappningskatetrar. Indikation

för användning av kvarliggande kateter är urinretention (svårt

att tömma blåsan). Endast i undantagsfall bör metoden nyttjas

vid inkontinens (svårt att hålla urinen), och ordineras av läkare.

Ren intermittent katetrisering (=RIK) med tappningskateter

rekommenderas istället. All kateteranvändning ska ordineras

av läkare, dokumenteras i journal och finnas dokumenterad vid

överrapportering av brukare till ny förskrivare/annan vårdinstans.

Urindroppsamlare

Urindroppsamlare används av män med okontrollerade små

till stora urinläckage. Urindroppsamlare byts 1 ggr/dygn. Vid

förskrivning är det viktigt att mäta längden och omkretsen av

penis för att välja rätt storlek på produkten. De är tillverkade av

latexfritt material.

Urinuppsamlingspåsar

Urinuppsamlingspåsar används tillsammans med katetrar

eller urindroppsamlare. Till kvarliggande kateter ska alltid kort

tömbar urinpåse appliceras som slutet system. I vissa fall kan

kateterventil sättas mellan påse och kateter. Den korta påsen

byts 1 ggr/veckan eller vid behov.

På rekommendation av länets hygiensköterskor ska urinpåsar:

• Alltid ha fast konnektor för att minska infektionsrisken.

• Lång tömbar nattpåse som appliceras på den korta påsen

ska bytas varje dygn.

Hygienunderlägg

Genom att användaren får ett väl anpassat inkontinensskydd

med rätt fixering, minimeras behovet av bäddskydd. I de fall de

måste användas, finns flergångs- eller engångsskydd. I första

hand bör tvättbart flergångsskydd användas. Dessa anpassade

skydd är till för att skydda bäddunderlaget i sängen eller dynan

i stolen.

Allergi/överkänslighet

Tillsatser som latex (naturgummi), parfym och kolofonium kan

utgöra en risk för allergi och överkänslighet hos användare och

personal.

Personer med diagnosen ryggmärgsbråck och urinvägsmissbildningar

har en ökad benägenhet att utveckla latexallergi. Det

finns en risk att dessa personer kan få en anafylaktiskchock då

latex kommer i kontakt med slemhinna.

Sörmland har upphandlat ett latexfritt sortiment med undantag

för en kvarvarande kateter med silikon-elastombelagd latexkärna.

8 Landstinget Sörmland 2012


Var kastar man använda inkontinensskydd?

Absorberande inkontinensskydd får inte spolas ner i toaletten.

Urinpåsar ska tömmas efter användning. Allt avfall (skydd,

påsar, katetrar och uridroppuppsamlare mm) som varit i kontakt

med patient/brukare SKA slängas i konventionellt avfall (vanliga

sopor). Plast skall inte källsorteras.

Beställningsrutiner

Samtliga uppgifter på beställningen är nödvändiga och skall

fyllas i. Otydligt eller ofullständigt ifylld beställning kan fördröja

leveransen. Beställning ska göras på särskild blankett eller via

webbportalen (Webbportalen kommer i bruk under 2012).

Enskild beställning

Förskrivningen är giltig i sex månader. Förskrivaren räknar ut

dygnsbehovet för 3 månader och gör beställningen. Brukaren

kan efter tre månader själv göra ett andra uttag på de resterande

tre månaderna genom att ringa till Vesicacentralen. Därefter

måste brukaren åter kontakta sin förskrivare.

Särskilda boenden

Särskilda blanketter finns där beställningarna framöver ska

vara personstyrda. Ett uttag per förskrivningstillfälle, beställningar

sker efter behov.

När webbportalen kommer i bruk under 2012 kan beställning

göras och användas för 6 uttag per halvår till brukaren på

boendet.

Beställningar faxas eller skickas med posten till:

VESICACENTRALEN, Nyköpings lasarett

611 85 NYKÖPING

Faxnummer: 0155-28 59 43.

Besöksadress: Olrogs väg 2, Nyköpings lasarett, Nyköping

Telefonnummer 020 – 56 00 50 (ej från mobiltelefon) för brukare

som gör sitt andra uttag.

Kundtjänst: 0155-24 71 93, 0155-24 58 02,

0155- 24 58 32.

Sektionschef för Vesicacentralen når du på tfn:

0155-24 58 79.

Kundtjänst öppettider vardagar 08.00 – 16.00.

När kundtjänst är obemannat finns en telefonsvarare där man

kan lämna sin beställning för andra uttaget eller lämna ett meddelande.

Vid tillfälliga stängningar av kundtjänst finns alltid ett

meddelande som talar om att kontoret är stängt.

Förberedelser sker för att under 2012 möjliggöra elektronisk

beställning.

Landstinget Sörmland 2012 9


Schenker Dedicated Services

Beställningen går från Vesicacentralen till Schenker Dedicated

Services AB, nedan kallat SDS i Göteborg. SDS är det företag

som är upphandlad distributör av inkontinensprodukter till kommuner

och landstinget i Sörmland.

Ordern skickas elektroniskt till SDS affärssystem där den registreras.

Ordern skickas sedan elektroniskt till det lager där de

upphandlade produkterna finns. På lagret plockas, etiketteras

och packas varje order innan leverans. Leverans inom Sörmland

utförs av Schenker Landtransport via Schenkers lokala

distriktskontor i Sörmland. Leveransen körs ut till respektive

verksamhet och kund.

• Enskilda leveranser till privatpersoner aviseras av SDS om

så önskas, antingen via telefon eller genom en avi brev. Vid

enskilda leveranser, till privatpersoner, där godset får ställas

utanför bostaden läggs följesedeln i brevlådan. Adressetikett

placeras över innehållstexten på förpackningen, så kalllad

anonym leverans.

• Gruppleveranser aviseras normalt inte utan körs ut direkt

och avlämnas vid anvisad plats eller på lastkaj om detta

finns. En följesedel följer alltid med godset som dokumenthandling.

• Personlig gruppleverans är en gruppleverans med

personmärkta kolli, vilken ej aviseras, utan körs ut direkt

och avlämnas vid anvisad plats. Följesedel medföljer som

dokumenthandling.

Leveranstid

Förskrivna artiklar levereras till enskilda personer inom 5

arbetsdagar och till särskilda boenden inom 4 arbetsdagar från

det att Vesicacentralen har mottagit beställningen.

Produktkatalog

På produktbladen anges minsta beställningsbara enhet som

MBE.

Absorbtionskapaciteten i denna katalog anges efter Rotwellvärdet

dividerat med tre det vill säga praktiskt absorbtionsvärde.

Katalogen du erhåller kommer kontinuerligt att uppdateras allt

eftersom förändringar sker i produktsortimentet. Det kan handla

om tillägg eller ändring av redan upphandlade produkter.

De uppdaterade produktbladen hittar du på Hjälpmedelscentralens

webbsida http://hmc.dll.se eller den externa webbsidan

för Sörmlands landsting www.landstingetsormland.se. Klicka på

länken ”Vesica” för att hämta uppdateringar i PDF-format och

produktkatalog.

Reklamationer/Returer

Anmäl alltid till Vesicacentralen om en vara är trasig, ur funktion

eller felaktig av någon orsak. Vid fel eller brist i leveransen som

är orsakad av SDS, till exempel skadat eller förkommet gods

åtgärdas detta omgående av SDS. Kontakta Vesicacentralen

för att erhålla kostnadsfri leverans.

Vid felbeställning av vara från kundens sida, betalar kunden

returleveransen.

10 Landstinget Sörmland 2012


Samtliga reklamationer/returer förutsätter att SDS meddelas

inom 10 dagar, samt att förpackningen är hel och obruten.

Restnoterade varor

Restnoterad vara behöver ej beställas om utan levereras direkt

till mottagaren så snart den är tillgänglig. Information med datum

för ny leveranstid står att läsa på följesedeln.

Pris för distributionstjänst 2012

Påslag i procent på varuvärdet för olika beställnings- och

leveransalternativ.

Leveransform

Individuell 8,37

Grupp 8,37

Personmärkt 8,37

Pris för frakttjänst

Påslag (i % av varuvärdet)

Transportkostnader per sändningsstorlek och leveransalternativ

(kr).

Fraktkostnad för pallsändning vid olika

kolliantal (kr)

Antal pall 1 2 3 4 5 6

Pris per pall 940 630 470 400 361 320

Antal pall 7 8 9 10 11 12

Pris per pall 283 259 235 233 233 233

Alla priser exklusive moms

Övriga tjänster:

Returhantering

Returfrakt

Totalt

163 kr

196 kr

359 kr

Utomlänsorder 380 kr

(leverans till övriga län i landet)

Expressleveranser 380kr

(Beställs innan klocka 14.00 till Vesicacentralen)

Antal kolli 1–5 6–10 11–15 16 – 20 >20

Individuell 117 141 163 190 207

Grupp 102 125 145 170 185

Personmärkt 102 125 145 170 185

Landstinget Sörmland 2012 11


Produktgruppering

Absorberande produkter

Engångs

Libero Baby Soft ................................16

Libero Comfort Fit ..............................17

Libero Up&Go ..................................18

Libero Night Comfort .............................19

Abri-Man Normal Light och Normal ..................20

Attends for men .................................21

Abri-Man Formula ...............................22

Euron Micro for men . ............................23

MoliForm for men ...............................24

Attends Soft ...................................25

Attends Contours Air Comfort ......................27

TENA Comfort .................................28

Euron Form ...................................29

Abri-Form XL2 ..................................31

TENA Flex Plus .................................32

TENA Flex Super ...............................33

TENA Flex Maxi ................................34

TENA Pants Normal .............................35

TENA Pants Plus ................................36

TENA Pants Super ..............................37

TENA Pants Maxi ...............................38

Strampelpeter ..................................39

Euron Rectangular Pad ...........................40

Sanisoft Mini Kol ................................41

Flergångs

Sanifix Flickmodell ..............................42

Sanifix Pojkmodell . .............................43

Lady Basic .....................................44

Abri-Lady Mini .................................45

Classic Sir Plus .................................46

Boxer .........................................47

Sanifix Male Standard ............................48

Fixering för absorberande produkter

Sanifix Bas med ben .............................51

Sanifix Bas utan ben .............................53

Abri-Fix Soft Cotton, med ben ......................55

Panti Fix ......................................56

Abri-Fix Soft Cotton, utan ben ......................57

Netti Original Barn ...............................59

Bodystocking, barn .............................60

Hygienunderlägg/Lakansskydd

Attends Cover Dri plus ...........................62

Attends Cover Dri plus ...........................63

Abri-Bed Super Soft 170 ..........................64

Sittskydd ......................................65

Lakanskydd ....................................66

Super Brush ...................................67

Absorba Madrasskydd ...........................68

12 Landstinget Sörmland 2012


Tappningskatetrar

LoFric Nelaton PVC-fri ...........................70

LoFric Sense PVC-fri ............................72

SpeediCath® Compact PVC-fri .....................73

SpeediCath® Nelaton PVC-fri * ....................74

SpeediCath® PVC-fri ............................75

LoFric Hydro-kit ................................77

LoFric Tiemann * ................................79

LoFric Primo Tiemann PVC-fri * ....................80

Handtag .......................................81

Conveen® handtag ..............................82

Urinpåse till SpeediCath® Compact, PVC-fri ..........83

Conveen® byxgalge .............................84

Kvarliggande katetrar

Bardia Aquafil ..................................86

Bardia Aquafil ..................................87

Bardia Silikonelastomer ..........................88

Bardia Silikonelastomer ..........................89

AquaFlate * ....................................90

Bard Dr Roberts ................................91

Bard Helsilkon ..................................92

Conveen® kateterventil PVC-fri, latexfri ..............93

Kateterklämma .................................94

Glyserinlösning 10 % ............................95

Glidmedel-slem gel ..............................96

Urindroppsamlare

Conveen® Security + kort PVC-fri. . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Conveen® Security + PVC-fri ......................99

Conveen® Security + PVC-fri .....................100

Conveen® Optima PVC-fri .......................101

Conveen® Optima PVC-fri .......................102

Conveen® häftstrip .............................103

Urinuppsamlingskärl

A2 Urinuppsamlingspåse ........................105

Conveen® urinuppsamlingspåse PVC-fri ............106

Urinpåse .....................................107

Moveen® fixeringsband .........................108

Netti Byxben ..................................109

Netti Underbensfäste ...........................110

Leggyfix .....................................111

Carebag .....................................112

Urinpåshängare ................................113

Övrigt

Sanicare Urinflaska .............................114

P-bag ........................................115

Netti Combi Aqua Herr ..........................116

Netti Combi Aqua Dam ..........................117

Netti Combi Aqua Barn ..........................118

Contrelle kontinensbåge * ........................119

Persisteen® analpropp * .........................120

Landstinget Sörmland 2012 13


Absorberande produkter

Absorberande produkter används främst för uppsamling

av urin. De finns i en mängd storlekar och

utformningar anpassade för olika former av urinläckage.

Det viktigaste är att skyddet håller tätt. Det

krävs att produkten har en tillräckligt hög och snabb

absorptionsförmåga. Skyddet ska dessutom hålla

kvar urinen utan att det känns vått. Flertalet av de

större skydden är försedda med våtindikator som

ska visa mängden urin i produkterna och indikera

när det är dags för byte.

Absorptionskapaciteter

Den absorptionskapacitet som anges i faktarutan

är det s k praktiska värdet. Värdet anges i milliliter

och beskriver produktens praktiska värde vilket är

en tredjedel av maximal kapacitet utifrån Rothwellvärdet.

Tänk på att en produkt med högre värde inte självklart

är det bästa valet. Absorptionskapaciteten

säger inte nödvändigtvis något om komfort, torrhet,

passform mm, inte heller något om produktens

konstruktion eller fixering. Det är därför viktigt att

individuellt prova ut den för brukaren i alla avseenden

bästa produkten.

Landstinget Sörmland 2012 15


Libero Baby Soft

SCA

Barn allt-i-ett

Öppen blöja som absorberar stora mängder urin och avföring. Benelastik och

längsgående läckagebarriärer förhindrar effektivt läckage. Tunna, mjuka och

tygliknande material låter huden andas och håller barnets hud torr. Storleksmarkering

på samtliga blöjor i form av siffror samt design.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten, Polypropylen non-woven (laminat)

SBS, polyester-polyuretan

.

Nr 3

Artikel.nr 10821

Abs.kapacitet, ml 238

Användarvikt, ml

5-8 kg

MBE

.

132 st

16 Landstinget Sörmland 2012


Libero Comfort Fit

SCA

Barn allt-i-ett

Öppen blöja som absorberar stora mängder urin och avföring. Benelastik och

längsgående läckagebarriärer förhindrar effektivt läckage. Tunna, mjuka och

tygliknande material låter huden andas och håller barnets hud torr. Storleksmarkering

på samtliga blöjor i form av siffror samt design.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven

Cellulosafluff, Superabsorbenter

Polyeten, Polypropylen non-woven (laminat)

SBS, polyester-polyuretan

.

4 6 7

Artikel.nr 10084 10086 10089

Abs.kapacitet, ml 310 359 441

Användarvikt, kg 7-14 kg 12-22 kg 15-30 kg

Längd, mm 480 520 570

Vikt, g 41 45 51

Färgmarkering lila blå röd

MBE 232 st 200 st 176 st

.

Landstinget Sörmland 2012 17


Libero Up&Go

SCA

Barn allt-i-ett

Byxblöja med hög absorptionskapacitet för barn i ”lära-krypa-gå-stadiet”.

Längsgående läckagebarriärer förhindrar effektivt läckage. Midje- och benelastik

gör blöjan mjuk, följsam och bekväm. Tunna, mjuka tygliknande material

låter huden andas. Tas på och av som vanliga underbyxor, med sidosömmar

som går att riva. Använd blöja rullas ihop och försluts med tejpremsa. Storleksmarkering

på samtliga blöjor i form av siffror samt design

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven

Cellulosafluff, Superabsorbenter

Polyeten, Polypropen non-woven (laminat)

Polyuretan

.

4 5 6 7

Artikel.nr 10819 10820 10818 10317

Abs.kapacitet, ml 274 283 328 380

Användarvikt, kg 7-11 kg 10-14 kg 13-20 kg 16-26 kg

Längd, mm 450 480 520 540

Vikt, g 36,7 39,7 43,8 46,6

Färgmarkering lila grön blå röd

MBE 96 st 88 st 80 st 72 st

.

18 Landstinget Sörmland 2012


Libero Night Comfort

SCA

Barn allt-i-ett

Byxblöja med randig design för ett mer underklädeslikt utseende för barn och

ungdomar som är sängvätare och/eller besväras av annat urinläckage. Stor

uppsugningsförmåga som absorberar urin och avföring. Längsgående läckagebarriärer

förhindrar läckage. Midje- och benelastik gör blöjan mjuk, följsam

och bekväm. Tunna, mjuka, tygliknande material låter huden andas. Tas på

och av som vanliga underbyxor, med sidosömmar som går att riva.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyetenfilm, Non-woven Polypropen

Polyeten, Polyuretan, SBS

.

M

L

Artikel.nr 10797 10808

Abs.kapacitet, ml 351 411

Användarvikt, kg 20-37 kg 35-60 kg

Längd, mm 58 63

Vikt, g 57,9 67,8

MBE 60st 48 st

.

Landstinget Sörmland 2012 19


Abri-Man Normal Light och Normal

Abena

Herrskydd

Abri-Man Normal Light och Abri-Man Normal är avsett för män med droppinkontinens

eller små urinläckage. Omsluter endast penis. Skyddet har andningsbart

spärrskikt klätt med ett textilliknande material och superabsorbent

som minskar risken för oönskad lukt. Fixeras i tajt kalsong eller fixeringsbyxa

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Nonwoven Polypropen

Airlaid tissue, superabsorbent

Andningsbar polyeten, nonwoven

.

.

Normal Light

Normal

Artikel.nr 10822 10329

Abs.kapacitet, ml 31 83

Vikt, g 6 10

Längd, mm 150 110

Bredd, mm 110

MBE 160 st 120 st

.

20 Landstinget Sörmland 2012


Attends for men

Attends

Herrskydd

Attends for men är avsett för män med droppinkontinens eller små urinläckage.

Skydden innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad

lukt, Odour Protection. Attends for men är ett öppet skydd som appliceras

över penis och pung. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong

eller fixeringsbyxa.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

.

Polypropen (nonwoven)

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten och polypropen (nonwoven)

.

1 2

Artikel.nr 10009 10008

Abs.kapacitet, ml 39 72

Vikt, g 6 10

Längd, mm 180 180

Bredd, mm 186 utvikt 186 utvikt

MBE 100 st 64 st

.

Landstinget Sörmland 2012 21


Abri-Man Formula

Abena

Herrskydd

Abri-Man Formula är avsedd för män med lätt-medel inkontinens. Skyddet

omsluter penis och pung och har längsgående barriärer som förhindrar

sidoläckage. Spärrskiktet är andningsbart och klätt med ett textilliknande

material som förhindrar hudirritationer. Fixeras i tätt sittande kalsong eller

fixeringsbyxa.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

.

Nonwoven Polypropen

Cellulosafluff, Superabsorbent

Andningsbar polyeten, nonwoven

.

1 2

Artikel.nr 10674 10675

Abs.kapacitet, ml 168 217

Vikt, g 22 28

Längd, mm 290 290

Bredd, mm 220 220

MBE 168 st 168 st

.

22 Landstinget Sörmland 2012


Euron Micro for men

Sanicare AB

Herrskydd

Skydd för små till medelstora läckage. Förhindrar dålig lukt och bakterietillväxt

samt förhindrar omvandling av urin till ammoniak. Förhindrar hudirritationer

genom att Ph-värdet hålls på en stabil nivå. Non-wovenklädd utsida.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Nonwoven, Polypropen

Cellulosafluff med superabsorbenter.

Polyeten

.

Extra

Super

Artikel.nr 10823 10824

Abs.kapacitet, ml 160 281

Vikt, g 19 g 31 g

Längd, mm 24 40

Bredd, mm 8 9

MBE 224 st 224 st

.

Landstinget Sörmland 2012 23


MoliForm for men

HARTMANN

Herrskydd

MoliForm for men är ett kroppsformat inkontinensskydd avsett för män med

stor inkontinens. Skyddet är speciellt anpassat för den manliga anatomin

och har extra stor absorberande yta framtill. Tre lagers absorptionsdyna med

Dry Plus skikt leder undan vätskan snabbt, håller huden torr och kapslar in

oönskad lukt. Skyddet är skålformat och har inre vätskeavvisande läckagebarriärer

för ökad komfort och säkerhet. Det textila ytskiktet hindrar skyddet

från att prassla och gör den mjuk och behaglig mot huden. Den längsgående

våtindikatorn förebygger onödiga byten. Skyddet fixeras i en tätt sittande

fixeringsbyxa.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

.

Non-woven Polypropen

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

.

Artikel.nr 10815

Abs.kapacitet, ml 767

Vikt, g 95

Längd, mm 690

Bredd, mm

MBE

.

112 st

24 Landstinget Sörmland 2012


Attends Soft

Attends

Skydd för fixering i byxa

Attends Soft 1-7 är kroppsformade skydd avsett för lätt- och medel/svår

inkontinens. Skydden har en högkomprimerad kärna som ökar spridningen

av vätskan. Nr 2-3 har dubbla absorptionslager och nr 4-7 har trelagerskärna.

Skyddens spärrskikt består av luftgenomsläppligt material. Odour protection

minskar risken för uppkomst av dålig lukt. Nr 2-7 har mjuk längsgående

elastik vilket ger ökad läckagesäkerhet. Skydden upp till och med nr 4 har en

längsgående fästyta för fixering, nr 5-7 har två mindre fästytor - fram och bak.

Nr 1-3 är styckförpackade vilket ger praktiska och hygieniska fördelar.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Polypropen (nonwoven)

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten och polypropen (nonwoven)

Polyuretan

.

1 Mini 1 Mini Long 2 Normal 3 Extra 3 Extra plus

Artikel.nr 10476 10479 10477 10478 10798

Abs.kapacitet, ml 65 76 117 165 217

Vikt, g 8 10 15 20 26

Längd, mm 218 275 275 332 371

Bredd, mm 103 103 105 115 128

MBE 240 st 192 st 168 st 96 st 120 st

Forts. nästa sida

.

Landstinget Sörmland 2012 25


4 Super 5 6 7

Artikel.nr 10799 10800 10958 10811

Abs.kapacitet, ml 283 330 355 429

Vikt, g 34 42 44 52

Längd, mm 395 486 486 486

Bredd, mm 145 165 165 165

MBE 276 st 152 st 152 st 136 st

.

26 2012


Attends Contours Air Comfort

Attends

Skydd för fixering i byxa

Attends Contours Air Comfort 4 är ett kroppsformat skydd avsedd för personer

med medelstora urin- och/eller avföringsläckage. Absorptionskärnan består

av fluff och superabsorbent. Odour protection minskar risken för uppkomst

av dålig lukt. Spridningsskiktet Quick Dry transporterar snabbt ner vätskan i

kärnan och kapslar in den. Luftgenomsläppligt spärrskikt gör skyddet extra

hudvänligt. Skyddet har våtindikator i grenen. Fixeras i tätt åtsittande fixeringsbyxa

eller trosa/kalsong.

.

4

Artikel.nr 10657

Abs.kapacitet, ml 230

Vikt, g 31

Längd, mm 390

Bredd, mm 160

MBE

.

210 st

Landstinget Sörmland 2012 27


TENA Comfort

SCA

Skydd för fixering i byxa

För medelstora till mycket stora urinläckage. Textilliknande andningsbart

material (även spärrskikt) ventilerar värme och fukt vilket minskar risken för

hudirritationer och ger en ökad komfort. Odour Neutralizer har neutraliserande

effekt på oönskad lukt. Anatomisk utformning och unik skålformsbarriär. Våtindikator

underlättar val av rätt uppsugningsnivå. Används tillsammans med

fixeringsbyxa.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven Polypropen, Polyeten

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

Polyisopren

.

Normal Plus Extra Super Maxi

Artikel.nr 10825 10074 10076 10077 10079

Abs.kapacitet, ml 386 540 692 828 1087

Vikt, g 52 78 93 118 137

Längd, cm 52 63 63 65,5 65,5

MBE 126 st 92 st 80 st 60 st 56 st

.

28 Landstinget Sörmland 2012


Euron Form

Sanicare AB

Allt-i-ett

Allt-i-ett skydd för medelstora till stora läckage. Inre sidobarriärer för att förhindra

läckage. Extra ytskikt för extra torr yta mot kroppen. Förhindrar dålig lukt

och bakterietillväxt samt förhindrar omvandling av urin till ammoniak. Förhindrar

hudirritationer genom att Ph-värdet hålls på en stabil nivå. Andningsbar

plast i sidorna. Återförslutningsbar tejp. Våtindikator på samtliga storlekar.

Vita produkter med färgindikator för olika storlekar. Non-wovenklädd utsida.

Latexfri.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Nonwoven, Polypropen

Cellulosafluff med superabsorbenter.

Polyeten

.

XS Extra Plus S Super Plus S Maxi Plus M Ultra M Extra

Artikel.nr 10826 10827 10828 10829 10831

Abs.kapacitet, ml 543 779 773 573 702

Vikt, g 64 g 109 g 115 g 86 g 96,5 g

Midjemått, cm 40-70 50-90 50-90 80-125 80-125

MBE 168 st 112 st 80 st 84 st 84 st

Forts. nästa sida

.

Landstinget Sörmland 2012 29


M Extra Plus M Super Plus L Ultra L Extra L Extra Plus

Artikel.nr 10833 10836 10830 10832 10834

Abs.kapacitet, ml 852 1102 681 848 1003

Vikt, g 126 g 161 g 96 g 109 g 141 g

Midjemått, cm 80-125 80-125 115-155 115-155 115-155

MBE 84 st 84 st 112 st 112 st 84 st

.

XL Extra Plus

Artikel.nr 10835

Abs.kapacitet, ml 991

Vikt, g

158 g

Midjemått, cm 120-170

MBE

.

56 st

30 Landstinget Sörmland 2012


Abri-Form XL2

Abena

Allt-i-ett skydd

Abri-Form har andningsbart spärrskikt med textilliknande material för att

förhindra hudirritationer. Den elastiska kardborreförslutningen går att öppna,

flytta och återförsluta. Skyddet har dubbel sugkärna med ett fördelningsskikt

som ökar torrhetskänslan och superabsorbent som hindrar risken för oönskad

lukt. Läckagebarriärer och resårer finns längs med hela skyddet. Fuktindikatorn

visar när det är förbrukat.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

.

Nonwoven

Cellulosafluff, superabsorbent

Andningsbar polyeten, nonwoven

.

XL2

Artikel.nr 10712

Abs.kapacitet, ml 1140

Höftmått, cm 110-170

Längd, cm 100

Vikt, g 170

Färgmarkering

orange

MBE

.

80 st

Landstinget Sörmland 2012 31


TENA Flex Plus

SCA

Allt-i-ett skydd

För kvinnor och män som är i behov av hjälp i samband med byte. Från medelstora

till stora urinläckage. Lämplig både dag och natt. Unikt elastiskt höftbälte

ger säker och bekväm passform. Elastik i midja och rygg gör att skyddet

följer kroppens rörelser. Ergonomisk utformning förenklar byten med färre

tunga vridningar och lyft. Textilliknande andningsbart material (även spärrskikt)

ventilerar värme och fukt vilket minskar risken för hudirritationer och ger

en ökad komfort. Odour Neutralizer har neutraliserande effekt på oönskad

lukt. Våtindikator underlättar val av rätt uppsugningsnivå.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven Polypropen, Polyeten

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten, Non-woven Polypropen

Polyeter-polyuretan, SBS, elastan

.

S M L XL

Artikel.nr 10713 10350 10353 10714

Abs.kapacitet, ml 514 604 681 847

Vikt, g 69,1 81,6 90,2 120

Längd, cm 72,5 80 86 103

Midja/höftmått, cm 60-90 70-105 85-120 105-155

MBE 90 st 90 st 90 st 90 st

.

32 Landstinget Sörmland 2012


TENA Flex Super

SCA

Allt-i-ett skydd

För kvinnor och män som är i behov av hjälp i samband med byte. Från

medelstora till stora urinläckage. Lämplig både dag och natt. Unikt elastiskt

höftbälte ger säker och bekväm passform. Elastik i midja och rygg gör att

skyddet följer kroppens rörelser. Ergonomisk utformning förenklar byten med

färre tunga vridningar och lyft. Textilliknande andningsbart material (även

spärrskikt) ventilerar värme och fukt vilket minskar risken för hudirritationer

och ger en ökad komfort. Odour Neutralizer har neutraliserande effekt på

oönskad lukt. Våtindikator underlättar val av rätt uppsugningsnivå.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven Polypropen, Polyeten

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten, Non-woven Polypropen

Polyeter-polyuretan, SBS, elastan

.

S M L XL

Artikel.nr 10837 10351 10354 10838

Abs.kapacitet, ml 613 749 831 1099

Vikt, g 81,5 94 104,7 138,5

Längd, cm 72,5 80 86 103

Midja/höftmått, cm 60-90 70-105 85-120 105-155

MBE 90 st 90 st 90 st 90 st

.

Landstinget Sörmland 2012 33


TENA Flex Maxi

SCA

Allt-i-ett skydd

För kvinnor och män som är i behov av hjälp i samband med byte. Från medelstora

till stora urinläckage. Lämplig både dag och natt. Unikt elastiskt höftbälte

ger säker och bekväm passform. Elastik i midja och rygg gör att skyddet

följer kroppens rörelser. Ergonomisk utformning förenklar byten med färre

tunga vridningar och lyft. Textilliknande andningsbart material (även spärrskikt)

ventilerar värme och fukt vilket minskar risken för hudirritationer och ger

en ökad komfort. Odour Neutralizer har neutraliserande effekt på oönskad

lukt. Våtindikator underlättar val av rätt uppsugningsnivå.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven Polypropen, Polyeten

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten, Non-woven Polypropen

Polyeter-polyuretan, SBS, elastan

.

S M L XL

Artikel.nr 10715 10352 10355 10716

Abs.kapacitet, ml 921 1020 1152 1578

Vikt, g 116,8 129 152,8 197

Längd, cm 72,5 80 86 103

Midja/höftmått, cm 60-90 70-105 85-120 105-155

MBE 66 st 66 st 66 st 63 st

.

34 Landstinget Sörmland 2012


TENA Pants Normal

SCA

Allt-i-ett byxa

För kvinnor och män med små till stora urinläckage som kan hantera skyddet

själva. Unik midjeelastik täcker delar av kärnan och ger säker diskret passform.

Odour Neutralizer har neutraliserande effekt på oönskad lukt. Textilliknande

och andningsbara material (även spärrskikt) ventilerar värme och fukt

vilket minskar risken för hudirritationer och ger en ökad komfort. Sidosömmar

som går att riva.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven, Polypropen

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

Polyuretan-trådar

.

S M L XL

Artikel.nr 10839 10840 10841 10842

Abs.kapacitet, ml 337 396 382 337

Vikt, g 59 64 69 74

Midja/höftmått, cm 65-85 80-110 100-135 120-160

MBE 64 st 72 st 72 st 60 st

.

Landstinget Sörmland 2012 35


TENA Pants Plus

SCA

Allt-i-ett byxa

För kvinnor och män med små till stora urinläckage som kan hantera skyddet

själva. Unik midjeelastik täcker delar av kärnan och ger säker diskret passform.

Odour Neutralizer har neutraliserande effekt på oönskad lukt. Textilliknande

och andningsbara material (även spärrskikt) ventilerar värme och fukt

vilket minskar risken för hudirritationer och ger en ökad komfort. Sidosömmar

som går att riva.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

Non-woven Polypropen, Polyeten

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

Polyuretan-trådar

.

.

XS S M L XL

Artikel.nr 10282 10271 10272 10273 10502

Abs.kapacitet, ml 539 454 440 430 451

Vikt, g 75 71 75 80 85

Midja/höftmått, cm 50-70 65-85 80-110 100-135 120-160

MBE 44 st 56 st 56 st 56 st 48 st

.

36 Landstinget Sörmland 2012


TENA Pants Super

SCA

Allt-i-ett byxa

För kvinnor och män med små till stora urinläckage som kan hantera skyddet

själva. Unik midjeelastik täcker delar av kärnan och ger säker diskret passform.

Odour Neutralizer har neutraliserande effekt på oönskad lukt. Textilliknande

och andningsbara material (även spärrskikt) ventilerar värme och fukt

vilket minskar risken för hudirritationer och ger en ökad komfort. Sidosömmar

som går att riva.

Ytskikt

Abs. skikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

.

Non-woven Polypropen, Polyeten

Cellulosa, SAP

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

Polyuretan-trådar

.

S M L XL

Artikel.nr 10503 10504 10505 10843

Abs.kapacitet, ml 677 700 715 639

Vikt, g 85 90 95 100

Midja/höftmått, cm 65-85 80-110 100-135 120-160

MBE 48 st 48 st 48 st 48 st

.

Landstinget Sörmland 2012 37


TENA Pants Maxi

SCA

Allt-i-ett byxa

För kvinnor och män med små till stora urinläckage som kan hantera skyddet

själva. Unik midjeelastik täcker delar av kärnan och ger säker diskret passform.

Odour Neutralizer har neutraliserande effekt på oönskad lukt. Textilliknande

och andningsbara material (även spärrskikt) ventilerar värme och fukt

vilket minskar risken för hudirritationer och ger en ökad komfort. Sidosömmar

som går att riva. TENA Pants Discreet är framförallt utvecklad för kvinnor.

Ytskikt

Abs. skikt

Abs. skikt

Spärrskikt

Resårer

Non-woven Polypropen, Polyeten

Cellulosa, SAP

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

Polyuretan-trådar

.

M

L

Artikel.nr 10844 10845

Abs.kapacitet, ml 840 884

Vikt, g 115 121

Midja/höftmått, cm 80-110 100-135

MBE 40 st 40 st

.

38 Landstinget Sörmland 2012


Strampelpeter

HARTMANN

Urin/Avföringsinkontinens

Strampelpeter är ett oplastat inkontinensskydd avsett för personer med urinoch/eller

avföringsläckage. Skyddet fixeras i en plastad fixeringsbyxa.

.

1 2

Artikel.nr 10676 10677

Abs.kapacitet, ml 125 207

Vikt, g 16 19

Längd, mm 35 35

Bredd, mm 11 11

MBE 224 st 224 st

.

Landstinget Sörmland 2012 39


Euron Rectangular Pad

Sanicare

Urin/Avföringsinkontinens

Pad är ett oplastat inkontinensskydd avsett för personer med urin- och/eller

avföringsläckage. Skyddet kan användas antingen med tättslutande underkläder

eller med fixeringsbyxa.

.

Artikel.nr 10964

Abs.kapacitet, ml 296

Vikt, g 60

Längd, mm 600

Bredd, mm 150

MBE

112 st

.

40 Landstinget Sörmland 2012


Sanisoft Mini Kol

Sanicare AB

Avföringsinkontinens/soiling

Specialskydd för små analläckage. Effektivt kolfilter eliminerar all lukt i 3-5 timmar.

Med vingar för bättre fixering och bättre skydd mot läckage. Finns som

extra lång med vingar och kort utan vingar.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

.

Non-woven Polypropen

Termobunden massa med superabsorbenter, viskos med

kol

Polyeten

.

Med vingar

Utan vingar

Artikel.nr 10497 10558

Abs.kapacitet, ml 49 28

Vikt, g 11,5 g 6,7

Längd, mm 300 225

Bredd, mm 75 60

MBE 250 st 250 st

Landstinget Sörmland 2012 41


Sanifix Flickmodell

Sanicare AB

Flergångsskydd

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet.

Ett alternativ till engångsprodukter. Tål att tvättas i vanlig hushållstvätt

upp till 200 gånger utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Bör

tvättas innan första användning.

Material

Abs.skikt

Spärrskikt

Tvättråd

.

100% bomull

Poylester

Polyuretan

60ºC. Kan torktumlas. Temperatur - låg.

.

3-4 år 5-6 år 7-8 år 9-10 år 11- år

Artikel.nr 10847 10848 10849 10850 10851

Abs.kapacitet, ml 150 150 150 150 150

Midjeomfång, cm 45-55 50-60 55-66 60-71 71-81

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

.

42 Landstinget Sörmland 2012


Sanifix Pojkmodell

Sanicare AB

Flergångsskydd

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet.

Ett alternativ till engångsprodukter. Tål att tvättas i vanlig hushållstvätt

upp till 200 gånger utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Bör

tvättas innan första användning.

Material

Abs.skikt

Spärrskikt

Tvättråd

.

100% bomull

Poylester

Polyuretan

60ºC. Kan torktumlas. Temperatur - låg.

.

3-4 år 5-6 år 7-8 år 9-10 år 11- år

Artikel.nr 10852 10853 10854 10855 10856

Abs.kapacitet, ml 150 150 150 150 150

Midjeomfång, cm 45-55 50-60 55-66 60-71 71-81

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

.

Landstinget Sörmland 2012 43


Lady Basic

Heinex

Flergångsskydd

Tvättbara byxor med diskret fastsytt inlägg. Byxorna har en söt spets runt midjan

och låren. Inga andra inkontinensskydd skall användas ihop med dessa

byxor. Skall tvättas före första användningen, så att absorptionen i inlägget

blir maximal och ger effektivt skydd.

Tyg

Grenkil

Absorptionsskikt

Spärrskikt

Tvättråd

.

92 % kammad bomull/8 % elastan

100 % Coolmax polyesterfiber

viskos och polyester

polyuretan

60 grader, torktumling upp till 60 grader

Sköljmedel skall inte användas!

Krymper max 8 % efter första tvätt.

.

XS

Artikel.nr 10574

Abs.kapacitet, ml 60

Stussmått, cm 64-89

MBE

.

1 st

44 Landstinget Sörmland 2012


Abri-Lady Mini

Abena

Flergångsskydd

Abri-Lady är en absorberande flergångsbyxa av bomull. Produkterna har

sydda kanaler för att underlätta spridningen av urinen och spärrskikt som hindrar

genomvätning. Byxan har mjuk spetselastik. Bör tvättas innan användning.

Abs.skikt

Spärrskikt

Resår

Tvättråd

.

Bomull, elastan

Viskose, polyester

Polyuretan

Polyester

Tål minst 100 tvättar, 60 °C, lätt torktumling

.

S M L XL XXL

Artikel.nr 10681 10682 10683 10684 10685

Abs.kapacitet, ml 125 125 125 125 125

Midjemått, cm 65-80 70-85 75-95 80-105 85-115

MBE 3 st 3 st 3 st 3 st 3 st

.

Landstinget Sörmland 2012 45


Classic Sir Plus

Heinex

Flergångsskydd

Tvättbara kalsonger i klassiskt snitt med ett i grenen fastsytt absorberande inlägg.

Inga andra inkontinensskydd skall användas ihop med dessa kalsonger.

Skall tvättas före första användningen, så att absorptionen i inlägget blir maximal

och ger effektivt skydd. Tål minst 100 tvättar i 60 grader.

Tyg

Grenkil

Absorptionsskikt

Spärrskikt

Tvättråd

92 % kammad bomull/8 % elastan

100 % Coolmax polyesterfiber

viskos och polyester

polyuretan

60 grader, torktumling på 60 grader

Sköljmedel skall ej användas!

Krymper max 8 % efter första tvätt.

.

.

XS

Artikel.nr 10857

Abs.kapacitet, ml 120

Midjevidd, cm 52-82

MBE

.

1 st

46 Landstinget Sörmland 2012


Boxer

Heinex

Flergångsskydd

Tvättbara boxershorts i modernt snitt med spärrskikt av polyuretan i

grenen.¨Det absorberande fastsydda inlägget är av viskos och polyester.Inga

andra inkontinensskydd skall användas ihop med dessa kalsonger. Skall tvättas

före första användningen, så att absorptionen i inlägget blir maximal och

ger effektivt skydd. Tål att tvättas minst 100 gånger.

Tyg

Grenkil

Absorptionsskikt

Spärrskikt

Tvättråd

.

92 % kammad bomull/8 % elastan

100 % Coolmax polyesterfiber

viskos och polyester

polyuretan

60 grader, torktumling upp till 60 grader

Använd inte sköljmedel!

Krymper max 8 % efter första tvätt!

.

XS

Artikel.nr 10858

Abs.kapacitet, ml 135

Midjevidd, cm 56-86

MBE

.

1 st

Landstinget Sörmland 2012 47


Sanifix Male Standard

Sanicare AB

Flergångsskydd

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet.

Ett alternativ till engångsprodukter. Tål att tvättas i vanlig hushållstvätt

upp till 200 gånger utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Bör

tvättas innan första användning.

Material

Abs.skikt

Spärrskikt

Tvättråd

.

100% bomull

Poylester

Polyuretan

60ºC. Kan torktumlas. Temperatur - låg.

.

Vit S Vit M Vit L Vit XL Vit XXL Vit XXXL

Artikel.nr 10859 10860 10861 10862 10863 10864

Abs.kapacitet, ml 200 200 200 200 200 200

Midjeomfång, cm 81-88 91-97 102-107 112-117 122-132 137-147

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Forts. nästa sida

.

48 Landstinget Sörmland 2012


Svart S Svart M Svart L Svart XL Svart XXL Svart XXXL

Artikel.nr 10865 10866 10867 10868 10869 10870

Abs.kapacitet, ml 200 200 200 200 200 200

Midjeomfång, cm 81-88 91-97 102-107 112-117 122-132 137-147

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

.

Landstinget Sörmland 2012 49


Fixering av absorberande produkter

Hjälpmedlet ska hållas på plats både i vått och torrt

tillstånd. Ofta kan åtsittande kalsong eller trosa

räcka som fixering. Det viktiga är att skyddet sitter

stadigt på plats och att skålformen bibehålls. En del

fixeringsbyxor kan tvättas ett fåtal gånger. Andra

byxor kan tvättas många gånger och är tillverkade

av textilt material. De är avsedda främst för personer

som är i behov av fixeringsbyxor en längre tid.

Flergångsbyxorna krymper något efter första tvätt.

Krympmånen är inräknad i storleksangivelsen. För

tvättråd, se leverantörens tvättanvisning.

50 Landstinget Sörmland 2012


Sanifix Bas med ben

Sanicare AB

Fixeringsbyxa, fåtal tvättar

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med fållade ben. Extra

elastik som håller skyddet på plats. Färgkodad. Kan tvättas minst 50 ggr.

Bra passform och god elasticitet. Noggrann utprovning av storlek är viktig för

byxans funktion. Latexfri.

Material

Tvättråd

.

96% Polyamid, 4% Spendex

50 tvättar, 60°C, kan torktumlas

.

XS S M

Artikel.nr 10871 10873 10875

Midjemått, cm 40-80 60-100 70-110

Färgkod röd gul blå

MBE 5 st 5 st 5 st

Forts. nästa sida

.

Landstinget Sörmland 2012 51


L

XL

Artikel.nr 10877 10879

Midjemått, cm 80-120 90-140

Färgkod brun grön

MBE 5 st 5 st

.

XXL

XXXL

Artikel.nr 10881 10883

Midjemått, cm 100-150 120-160

Färgkod orange lila

MBE 5 st 5 st

.

52 Landstinget Sörmland 2012


Sanifix Bas utan ben

Sanicare AB

Fixeringsbyxa, fåtal tvättar

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med fållade ben. Extra

elastik som håller skyddet på plats. Färgkodad. Kan tvättas minst 50 ggr.

Bra passform och god elasticitet. Noggrann utprovning av storlek är viktig för

byxans funktion. Latexfri.

Material

Tvättråd

96% Polyamid, 4% Spendex

50 tvättar, 60°C, kan torktumlas

.

XS S M

Artikel.nr 10885 10887 10889

Midjemått, cm 40-80 60-100 70-110

Färgkod röd gul blå

MBE 5 st 5 st 5 st

.

Forts. nästa sida

Landstinget Sörmland 2012 53


L

XL

Artikel.nr 10891 10893

Midjemått, cm 80-120 90-130

Färgkod brun grön

MBE 5 st 5 st

.

XXL

XXXL

Artikel.nr 10895 10897

Midjemått, cm 100-140 120-160

Färgkod orange lila

MBE 5 st 5 st

.

54 Landstinget Sörmland 2012


Abri-Fix Soft Cotton, med ben

Abena

Fixeringsbyxa, flertal tvättar

Abri-Fix Soft Cotton är en mjuk bomullsbyxa som är avsedd för fixering av

plastade inkontinensskydd. Tål ca 100 tvättar.

Material

Tvättråd

.

Bomull, Elastan

95°C, lätt torktumling

.

XS

Artikel.nr 10905

Midjemått, cm 60-70

Stussmått, cm 60-75

Lårmått, cm 40-55

Färgmarkering

vit

MBE

.

3 st

Landstinget Sörmland 2012 55


Panti Fix

Heinex

Fixeringsbyxa, flertal tvättar

För damer och herrar. Tvättbara fixeringsbyxor i en skön modell, som har

nästan icke förnimbara sömmar för att inte belasta olika typer av operationssår.

Avsedda för säker fixering av skydd. Tål minst 150 tvättar.

Material

Tvättråd

.

92 % kammad bomull/8 % elastan

90°C, torktumling upp till 60°C

Krymper max 8 % efter första tvätt.

.

S M L XL XXL

Artikel.nr 10717 10718 10719 10720 10721

Midjemått, cm 72-97 76-101 80-105 90-115 100-125

Benomfång, cm 41 43 45 50 55

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

.

56 Landstinget Sörmland 2012


Abri-Fix Soft Cotton, utan ben

Abena

Fixeringsbyxa, flertal tvättar

Abri-Fix Soft Cotton är en mjuk bomullsbyxa som är avsedd för fixering av

plastade inkontinensskydd. Tål ca 100 tvättar. Byxan har storleksmarkering i

midjeresåren.

Material

Tvättråd

.

Bomull, Elastan

95°C, lätt torktumling

.

XS S M L XL XXL

Artikel.nr 10899 10900 10901 10902 10903 10904

Midjemått, cm 60-75 70-85 75-90 80-100 90-110 100-120

Stussmått, cm 60-75 70-85 75-95 90-110 110-140 120-150

Lårmått, cm 40-55 45-60 50-65 55-70 60-75 65-80

Färgmarkering vit gul blå brun grön orange

MBE 3 st 3 st 3 st 3 st 3 st 3 st

.

Landstinget Sörmland 2012 57


Bodystocking, vuxen

Heinex

Fixeringsbyxa, flertal tvättar

En mjuk och skön kroppsstrumpa med undertröja och byxor i ett plagg för

trygg och säker fixering av skydd. Allergifri blixtlås i grenen för att underlätta

arbetet vid byte av skydd. Tål att tvättas ca 100 gånger.

Material

Tyg

Tvättråd

.

92 % kammad bomull/8 % elastan

90°C, torktumling upp till 60°C

OBS! Tvättas med blixtlås stängd

Krymper max 8 % efter första tvätt.

.

S M L XL XXL XXXL

Artikel.nr 10569 10570 10571 10572 10573 10680

Midjemått, cm 72-90 76-100 80-110 84-120 88-130 92-135

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

.

58 Landstinget Sörmland 2012


Netti Original Barn

HARTMANN

Fixeringsbyxa, flertal tvättar

Netti Original är en bomullsbyxa avsedd för fixering av inkontinensskydd. För

att hålla skyddet på plats har byxan försetts med en ficka på insidan baktill.

Kan tvättas i 95°C och tål torktumling.

Material

Tvättråd

.

Bomull 95%, Lycra 5%

95°C, kan torktumlas, tål klorfri blekning

.

Pyssling Mini Junior Bamse

Artikel.nr 10148 10149 10150 10151

Midjemått, cm 38-58 46-68 50-74 60-84

Benöppning, cm 7-17 11-19 12-21 13-23

Färgmarkering lila grön rosa gul

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st

.

Landstinget Sörmland 2012 59


Bodystocking, barn

Sanicare AB

Fixeringsbyxa, flertal tvättar

En mjuk och skön kroppsstrumpa med undertröja och byxor i ett plagg för

trygg och säker fixering av skydd. Endast öppningsbar på ena axeln. Långa

ben.

Tyg

Tvättråd

.

50% bomull, 50% polyester

95°C, torktumling upp till 60°C

Krymper 1 % efter första tvätt.

Tvättas 100 ggr

.

130 cl 140 cl

Artikel.nr 10906 10907

MBE 1 st 1 st

.

60 Landstinget Sörmland 2012


Hygienunderlägg och lakansskydd

Genom att användaren får ett väl anpassat inkontinensskydd

med rätt fixering, minimeras behovet

av bäddskydd. I de fall de måste användas, finns

engångs- eller flergångs-skydd. Dessa är då främst

till för att skydda underlaget.

Landstinget Sörmland 2012 61


Attends Cover Dri plus

Attends

Hygienunderlägg, engångs

Attends Cover Dri är ett hygienunderlägg avsett att användas i säng eller

stol som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Skyddet

består av fluff och superabsorbent med Odour protection, vilket minskar risken

för uppkomst av dålig lukt. Absorptionsskiktet är lagt i hexagonalt mönster

med korta kanaler emellan för att begränsa vätskespridningen. Runt hela

skyddet finns spärrkanter, som förhindrar läckage utanför skyddet. Friktionsplasten

på baksidan förhindrar genomvätning och gör att skyddet ligger stilla.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

.

Polypropen (nonwoven)

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

.

40x60 60x60 60x90 80x90

Artikel.nr 10069 10072 10480 10073

Abs.kapacitet, ml 163 244 412 576

Storlek, cm 40x60 60x60 60x90 80x90

Vikt, g 21 32 49 67

MBE 300 st 200 st 200 st 120 st

.

62 Landstinget Sörmland 2012


Attends Cover Dri plus

Attends

Lakansskydd, engångs

Attends Cover Dri är ett hygienunderlägg avsett att användas i säng som

komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Skyddet består

av fluff och superabsorbent med Odour protection, vilket minskar risken för

uppkomst av dålig lukt. Absorptionsskiktet är lagt i hexagonalt mönster med

korta kanaler emellan för att begränsa vätskespridningen. Runt hela skyddet

finns spärrkanter, som förhindrar läckage utanför skyddet. Friktionsplasten på

baksidan förhindrar genomvätning och gör att skyddet ligger stilla. Storleken

80x170 har bäddflikar.

Ytskikt

Abs. skikt

Spärrskikt

.

Polypropen (nonwoven)

Cellulosafluff, Superabsorbent

Polyeten

.

80x170

Artikel.nr 10067

Abs.kapacitet, ml 594

Storlek, cm

80x170

Vikt, g 78

MBE

.

120 st

Landstinget Sörmland 2012 63


Abri-Bed Super Soft 170

Abena

Lakansskydd, engångs

Abri-Bed är ett lakansskydd med textilkänsla som förhindrar läckage i bädden.

Utmed sidorna finns dubbla kantspärrar som extra säkerhet.

.

79x170

Artikel.nr 10692

MBE

.

70 st

64 Landstinget Sörmland 2012


Sittskydd

Protecta

Hygienunderlägg, flergångs

PROtecta hygienunderlägg/Sittskydd skyddar effektivt mot nedvätning vid

inkontinens. Används på alla typer av sittmöbler, rullstolar, bilsäten och motsvarande.

Enkelt att ta med vid taxi-resor. Skyddet har en sittyta av blommigt

polyestertyg. Mellanskiktet har material av högabsorberande material. Undersidan

har ett spärrskikt av polyuretan som hindrar väta att tränga igenom.

Tvättråd

.

Tvättas i max 90°C (ej blekmedel, sköljmedel eller

kemtvätt), kan torktumlas. Klarar c:a 450 tvättar

(hushållstvätt).

Vid avförings- eller blodfläckar bör skyddet snarast sköljas i

kallt vatten.

.

45x45

45x45

Artikel.nr 10908 10909

Färg blå-blommig grön-rutig

MBE 1 st 1 st

.

Landstinget Sörmland 2012 65


Lakanskydd

Protecta

Lakansskydd, flergångs

PROtecta lakansskydd används som absorberande skydd i sängen vid inkontinens.

Skyddet absorberar ca 2 liter/m2 samt har ett laminerat spärrskikt som

förhindrar genomvätning till övriga sängkläder. Lakansskyddet är kraftigt nog

och mycket lämpligt att användas för vändning/förflyttning av liggande patient.

Vid användning tillsammans med glidlakan fås en mycket bra produktkombination

av hjälpmedel för inkontinens och förflyttning. Protecta Lakansskydd

med sin 100% bomullsyta erbjuder maximal breathability för högsta komfort.

Spärrskiktet är av miljövänlig polyuretan som ”andas” kroppsvärmen men

är ändå helt vätsketät. Genom lakansskyddets höga uppsugningsförmåga

upplever brukaren bättre känsla av torrhet då produkten sällan jobbar på

maximal absorption.

.

85x90-180

Artikel.nr 10910

MBE

.

1 st

66 Landstinget Sörmland 2012


Super Brush

Absorb

Lakansskydd, flergångs

Laminerat lakansskydd att bäddas i säng för att skydda lakan och madrass

från läckage. Att bäddas ovanför underlakan och bäddas på plats medelst

bäddflikar. Spärrskikt i polyuretan. Ovansidan är i borstat polyestertyg.

Polyestertyget släpper igenom vätska till absorbtionsskiktet utan att det tas

upp i ovantyget vilket ger en torrare bäddyta och dessutom cirka 40% snabbare

torktid än bomullstyg. Vattentvätt utan sköljmedel max 90 g C. Torkning

i tumlare eller torkskåp under låg/medium värme, max 70 g C, alternativt

dropptorkning. Tvättas 1 gång före första användning. Kan även användas

som draglakan.

.

80x180

Artikel.nr 10911

MBE

.

3 st

Landstinget Sörmland 2012 67


Absorba Madrasskydd

Sanicare AB

Madrasskydd, flergångs

Tvättbara madrasskydd. Resår i sidorna gör att skyddet ligger stilla i sängen.

Vätskespärren är vattentät, men släpper igenom kroppsvärme och fukt, vilket

ger en behaglig bäddmiljö. Hindrar samtidigt kvalster och damm att vandra

upp i sängkläderna.

Ytskikt

Spärrskikt

Tvättråd

.

Vit trikå 48 % bomull/52 % polyester

Polyuretan

90°C

Torktumlas 70°C

Kan tvättas 100 ggr. Använd ej blekmedel, sköljmedel

eller kemtvätt.

.

Artikel.nr 10912 10913

Vikt, g 425 500

Längd, cm 200 200

Bredd, cm 90 120

MBE 1 st 1 st

.

68 Landstinget Sörmland 2012


Tappningskatetrar

Tappningskatetrar används vid RIK (Ren Intermittent

Kateterisering). RIK används till patienter som

har problem med att tömma blåsan. Tappningskatetrarna

tillverkasav plast och finns i olika längder,

grovlekar och typer. Korta katetrar (150 och 200

mm) används av kvinnor och barn. Lång kateter

(300 mm och 400 mm) används av män och större

pojkar. Ch 8-10 används för små barn upp till

skolåldern. Därefter används Ch 12-16 för större

barn och vuxna.

Det finns även tappningskatetrar med urinuppsamlingspåse

att använda då det kan vara svårt att nå

en toalett. För att katetern ska glida lätt finns hydrofila

katetrar som får glideffekt genom att de blötes

med vatten.

Tappningskateter med böjd topp, så kallad Tiemannkateter,

används endast efter speciell ordination.

Landstinget Sörmland 2012 69


LoFric Nelaton PVC-fri

Astra Tech

Hydrofil

Hydrofil tappningskateter - den klassiska lågfriktionskatetern för problemfri

RIK. Tappningskateter med hydrofilt ytskikt, Urotonic Surface Techonolgy.

Vilket ger en oöverträffad förmåga att behålla vattnet på katetern under hela

kateteriseringen. LoFric PVC-fri katetern visar de i särklass bästa miljöegenskaperna

vilket är publicerat i den vetenskaplig tidskriften Journal of Cleaner

Production vol 16,2008.

Material

Ytskikt

.

POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)

PVP

.

Artikel.nr 10319 10320 10440 10443

Charrière, Ch 08 10 12 14

Längd, mm 150 150 150 150

MBE 120 st 120 st 120 st 120 st

.

Forts. nästa sida

70 Landstinget Sörmland 2012


Artikel.nr 10914 10194 10195 10196 10197 10199

Charrière, Ch 06 08 10 12 14 16

Längd, mm 200 200 200 200 200 200

MBE 120 st 120 st 120 st 120 st 120 st 120 st

.

Artikel.nr 10915

Charrière, Ch 18

Längd, mm 200

MBE

.

120 st

Artikel.nr 10321 10322

Charrière, Ch 08 10

Längd, mm 300 300

MBE 120 st 120 st

Artikel.nr 10202 10204 10205 10206 10207 10208

Charrière, Ch 08 10 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400 400 400

MBE 120 st 120 st 120 st 120 st 120 st 120 st

.

Landstinget Sörmland 2012 71


LoFric Sense PVC-fri

Astra Tech

Hydrofil

Tappningskateter LoFric Sense - den säkra LoFric katetern med smart design

för kvinnor. Katetern aktiveras direkt och har ett användarvänligt handtag med

ett bra grepp som ger bättre kontroll och möjliggör “Non-Touch teknik” och är

lätt att föra tillbaka i förpackningen för att slängas diskret. LoFric Sense är en

PVC-fri 10 cm hydrofil tappningskateter med den unika LoFric-ytan Urotonic

Surface Technology vilket innebär att vatten binds till katetern så att det blir en

balanserad osmolalitet och komfortabel kateterisering.

Material

Ytskikt

.

POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)

PVP

Vattenbehållare med sterilt vatten och NaCl

.

Artikel.nr 10916 10917 10804 10918

Charrière, Ch 08 10 12 14

Längd, mm 100 100 100 100

MBE 120 st 120 st 120 st 120 st

.

72 Landstinget Sörmland 2012


SpeediCath® Compact PVC-fri

Coloplast

Hydrofil

SpeediCath® Compact – diskret hydrofil tappningskateter speciellt anpassad

för kvinnor och flickor i alla åldrar. Katetern ligger klar i vätska, för att kunna

användas direkt. Tack vare kateterns unika hydrofila yta och polerade kateterögon

blir friktionen mot urinrörets slemhinna minimal. PVC-fri och fri från

ftalater. Den har ett integrerat handtag som innebär ett bra och enkelt grepp.

Det finns ett fåtal kvinnor (4 %) som på grund av övervikt, stora blygdläppar

eller andra yttre svårigheter har behov av en längre kateter än SpeediCath

Compact (7 cm). Därför är SpeediCath® Compact Plus 9 cm lång.

.

Artikel.nr 10752 10590 10591 10592

Charrière, Ch 08 10 12 14

Längd, mm 70 70 70 70

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st

.

Artikel.nr 10805 10806 10807

Charrière, Ch 10 12 14

Längd, mm 90 90 90

MBE 30 st 30 st 30 st

.

Landstinget Sörmland 2012 73


SpeediCath® Nelaton PVC-fri *

Coloplast

Hydrofil

SpeediCath® Compact för män – diskret hydrofil tappningskateter speciellt

designad för män. Unik teleskopsfunktion. Kateterns utformning gör att den

är enkel att förvara, bära med sig och slänga. Den ger också en ökad hygienkontroll,

då den kan föras in utan att man behöver röra vid den hydrofila ytan.

Tack vare kateterns unika hydrofila yta och polerade kateterögon blir friktionen

mot urinrörets slemhinna minimal. Katetern ligger klar i vätska, för att kunna

användas direkt. Du får en snabb, enkel och säkerkateterisering varje dag.

.

* Förskrivs av läkare eller uroterapeut!

Artikel.nr 10921

Charrière, Ch 18

Längd, mm 333

MBE

.

30 st

74 Landstinget Sörmland 2012


SpeediCath® PVC-fri

Coloplast

Hydrofil

SpeediCath®- hydrofil tappningskateter som ligger klar i vätska, för att

kunna användas direkt. Tack vare kateterns unika hydrofila yta och polerade

kateterögon blir friktionen mot urinrörets slemhinna minimal. Du får en snabb,

enkel och säker kateterisering varje dag och garanteras alltid en optimal

vattenkvalité. Förpackningen kan öppnas i båda ändar och kan då användas

som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret. Kan vid behov vara

ihoprullad upp till 3 timmar. PVC-fri och fri från ftalater.

Material

Ytskikt

.

Steriliseringsmetod

PVP

Strålning

Polyuretan

.

Artikel.nr 10381 10383 10385 10387 10389

Charrière, Ch 08 10 12 14 16

Längd, mm 200 200 200 200 200

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st 30 st

.

Forts. nästa sida

Landstinget Sörmland 2012 75


Artikel.nr 10919 10920

Charrière, Ch 08 10

Längd, mm 300 300

MBE 30 st 30 st

.

Artikel.nr 10391 10393 10394 10396 10398 10922

Charrière, Ch 08 10 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400 400 400

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st 30 st 30 st

76 Landstinget Sörmland 2012


LoFric Hydro-kit

Astra Tech

Hydrofil

Tappningskateter med vatten och uppsamlingspåse LoFric Hydro-Kit - allt

du behöver! Tappningskateter med hydrofilt ytskikt (Urotonic Surface Techonolgy)

komplett med sterilt vatten och uppsamlingspåse på 1000 ml.

Produkten är ett kateterkit som kan användas när som helst och var som

helst.

Material

Ytskikt

.

POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)

PVP

.

Artikel.nr 10769 10770 10771

Charrière, Ch 10 12 14

Längd, mm 200 200 200

MBE 40 st 40 st 40 st

.

Forts. nästa sida

Landstinget Sörmland 2012 77


Artikel.nr 10772 10773 10774 10775 10776

Charrière, Ch 10 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400 400

MBE 40 st 40 st 40 st 40 st 40 st

.

78 Landstinget Sörmland 2012


LoFric Tiemann *

Astra Tech

Hydrofil

LoFric Tiemann används för Ren Intermittent Kateterisering.

Tiemannspetsen (böjd, avsmalnad spets) är framtagen för män med trång

uretra prostataproblem eller med falsk väg i uretra. Ytskiktet på LoFric har

förmågan att binda vatten på katetern och bildar ett fysiologiskt ytskikt som

behåller vattnet genom hela kateteriseringen. Genom att blötlägga katetern i

vatten bildas en hydrofil yta längs hela katetern. Vattnet gör att LoFric får en

yta som är friktionsfri.

Material

Ytskikt

POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)

PVP

.

* Förskrivs av läkare eller uroterapeut!

.

Artikel.nr 10744 10745 10746 10747 10748

Charrière, Ch 10 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400 400

MBE 120 st 120 st 120 st 120 st 120 st

.

Landstinget Sörmland 2012 79


LoFric Primo Tiemann PVC-fri *

Astra Tech

Hydrofil

Tappningskateter LoFric Primo PVC-fri - den säkra LoFric katetern med vatten

som är lätt att vika och enkel att ha med. Tiemannspetsen (böjd, avsmalnad

spets) är framtagen för män med trång uretra, prostataprblem eller med falsk

väg i uretra. LoFric PVC-fri kateter visar de i särklass bästa miljöegenskaperna

vilket är publicerat i den vetenskaplig tidskriften Journal of Cleaner

Production vol 16,2008.

Material

Ytskikt

POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)

PVP

.

* Förskrivs av läkare eller uroterapeut!

.

Artikel.nr 10764 10765 10766 10767 10768

Charrière, Ch 10 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400 400

MBE 120 st 120 st 120 st 120 st 120 st

.

80 Landstinget Sörmland 2012


Handtag

Astra Tech

Tillbehör

LoFric handtag är avsedda att användas till LoFric tappningkateter. Handtaget

ska hjälpa till vid själva införandet av tappningskatetern.

Material

.

PVC

.

Artikel.nr 10751

MBE

.

1 st

Landstinget Sörmland 2012 81


Conveen® handtag

Coloplast

Tillbehör

Conveen® handtag kan användas av personer med dålig finmotorik eller

handfunktion för att underlätta införandet av tappningskatetern. PVC-fri.

.

Artikel.nr 10925

MBE

.

1 st

82 Landstinget Sörmland 2012


Urinpåse till SpeediCath® Compact, PVC-fri

Coloplast

Tillbehör

SpeediBagTM Compact urinpåse - används tillsammans med SpeediCath®

Compact tappningskateter för att tömma urinblåsan i stort sett överallt. Efter

tappningen för man enkelt in katetern i urinpåsen, knyter ihop handtagen och

tömmer påsen eller tar med sig den för att tömma och kassera senare. Påsen

rymmer 700 ml. PVC-fri. Latexfri.

.

Artikel.nr 10923

MBE

.

30 st

Landstinget Sörmland 2012 83


Conveen® byxgalge

Coloplast

Tillbehör

Conveen® byxgalge - ett hjälpmedel för att hålla undan kalsonger/trosor och

underlätta vid självtappning med tappningskateter. PVC-fri.

.

Artikel.nr 10924

MBE

.

1 st

84 Landstinget Sörmland 2012


Kvarliggande katetrar, (KAD)

Behandling med urinkateter ska ordineras av

läkare. I sortimentet ingår några olika, kvarliggande

foleykatetrar (ballongkatetrar) med sinsemellan

olika egenskaper.Ballongen fixerar katetern i urinblåsan.

Helsilikonkatetrar tillverkas av silikon som

är ett vävnadsvänligt material på vilket avlagringar

inte fäster så lätt. Helsilikonkatetrar är något styvare

än latexkatetrar. Latexkatetrar är mjuka och följsamma

men fyller inte kraven på vävnadsvänlighet,

varför olika beläggningar utvecklats. Silikonkatetrar

kan ligga kvar upp till tre månader efter individuell

bedömning.

Till personer med latexallergi skall helsilikonkateter

användas eftersom den är latexfri. Vätskan i ballongen

på helsilikonkatetrar, om den består av sterilt

vatten, minskar efter hand p.g.a. diffusion. För att

förhindra detta bör glycerinlösning användas till att

fylla ballongen på dessa katetrar, annars måste insprutad

mängd kontrolleras med jämna mellanrum.

Upphandlade silikonkatetrar har spruta med sterilt

vatten eller glycerinlösning bipackad.

Landstinget Sörmland 2012 85


Bardia Aquafil

Bard Norden AB

Latexfri

Helsilikonkateter inkl. spruta med sterilt vatten. Användartid upp till 12 veckor.

Material

.

Genomskinlig silikon

.

Artikel.nr 10937 10938 10939

Charrière, Ch 12 14 16

Längd, mm 230 230 230

MBE 5 st 5 st 5 st

.

86 Landstinget Sörmland 2012


Bardia Aquafil

Bard Norden AB

Latexfri

Helsilikonkateter inkl. spruta med sterilt vatten. Användartid upp till 12 veckor.

Material

.

Genomskinlig silikon

.

Artikel.nr 10940 10941 10942 10943

Charrière, Ch 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400

MBE 5 st 5 st 5 st 5 st

.

Landstinget Sörmland 2012 87


Bardia Silikonelastomer

Bard Norden AB

Latexkärna

Silikonelastomerbelagd latexkateter. Användartid upp till 12 veckor.

Material

.

Innerkärna av latex. Ytbehandlad med silikon som medför

att latex inte kommer i kontakt med patientens slemhinna.

.

Artikel.nr 10788 10789 10790

Charrière, Ch 12 14 16

Längd, mm 230 230 230

MBE 10 st 10 st 10 st

.

88 Landstinget Sörmland 2012


Bardia Silikonelastomer

Bard Norden AB

Latexkärna

Silikonelastomerbelagd latexkateter. Användartid upp till 12 veckor.

Material

.

Innerkärna av latex. Ytbehandlad med silikon som medför

att latex inte kommer i kontakt med patientens slemhinna.

.

Artikel.nr 10231 10232 10233 10743

Charrière, Ch 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400

MBE 10 st 10 st 10 st 10 st

.

Landstinget Sörmland 2012 89


AquaFlate *

Meteko AB

Latexfri med tiemannspets

Kvarliggande urinkateter, 100 % silikon, 2-vägs, med 10% Glycerinlösning i

bifogad spruta för kuff. Röntgenlinje i skaftet och röntgentät spets. Ballongen

skall fyllas med glycerinlösningen i bifogad spruta. Rekommenderad kvarliggandetid

10-12 veckor. Transparent, med färgindikering av storlek. Steril, för

engångsbruk. Latexfri.

.

* Förskrivs av läkare eller uroterapeut!

Artikel.nr 10944 10945 10946 10947

Charrière, Ch 12 14 16 18

Längd, mm 400 400 400 400

MBE 5 st 5 st 5 st 5 st

.

90 Landstinget Sörmland 2012


Bard Dr Roberts

Bard Norden AB

Latexkärna

Kvarliggande urinvägskateter - Special kateter. Innerkärna av latex. Ytbehandlad

med PTFE. Bicoude tip. Inneliggandetid upp till 4 veckor.

PTFE: Permanent, vävnadsvänligt ytskickt reducerar irritation av slemhinna,

förhindrar stenbildning på katetern.

Bicoude tip: Underlättar insättning vid tillfällen då en standard kateter kan vara

besvärlig att sätta. Dubbla dräneringshål nedanför ballongen.

Material

Teflonbelagda med latexkärna

.

.

Artikel.nr 10367 10324 10258

Charrière, Ch 12 14 16

Längd, mm 400 400 400

MBE 10 st 10 st 10 st

.

Landstinget Sörmland 2012 91


Bard Helsilkon

Bard Norden AB

Latexfri

Användartid upp till 12 veckor.

Material

.

Genomskinlig silikon

.

Artikel.nr 10948 10241 10242 10243

Charrière, Ch 10 12 14 16

Längd, mm 400 400 400 400

MBE 10 st 10 st 10 st 10 st

.

92 Landstinget Sörmland 2012


Conveen® kateterventil PVC-fri, latexfri

Coloplast

Tillbehör

Conveen® kateterventil används för stängning och tömning av kvarliggande

urinkateter när t.ex. blåsträning ordinerats. Ventilen ger ett slutet system och

stängs enkelt med ett enhandsgrepp även hos personer med svag handfunktion.

Ventilen fäster väl i olika katetermaterial. Urinuppsamlingspåse kan

anslutas i den andra ändan. Ventilen appliceras på katetern och bytes enligt

lokala riktlinjer och rekommendationer. PVC-fri och latexfri.

Material

.

PE-plast, PP-plast, silikon

Steril, PVC-fri, latexfri

.

Artikel.nr 10814

MBE

.

10 st

Landstinget Sörmland 2012 93


Kateterklämma

HARTMANN

Tillbehör

Kateterklämma tillverkas i blå nylon i saxmodell med tandade skänklar och

snäpplåsning. Kateterklämma används för att reglera flöde ur kvarliggande

katetrar. OBS att klämman inte får klämma till kuffkanalen med riska att inte

kunna kuffa ur katetern. Klämman ska fästas på kateterslangen eller vid

kateteröppningen.

Material

.

Polyacetal

.

Artikel.nr 10949

Längd, mm 60

MBE

.

200 st

94 Landstinget Sörmland 2012


Glycerinlösning 10 %

Meteko AB

Tillbehör

10 ml, spruta för kuff. Glycerinlösning 10%

.

10

Artikel.nr 10950

MBE

.

10 st

Landstinget Sörmland 2012 95


Glidmedel-slem gel

Dolema AB

Tillbehör

HydroTouch är en steril gel som används vid införande av kateter, slang eller

instrument i kroppsöppningar (ej smärtlindrande).

HydroTouch är ett klart, vattenlösligt och icke-irriterande, glidmedel med en

lagom konsistens, inte för hård och inte för lös. Förpackad i 11 ml spruta.

Material

Hydroxietylcellulosa

Propylenglykol

Vatten

.

Artikel.nr 10951

MBE

.

25 st

96 Landstinget Sörmland 2012


Urindroppsamlare

Urindroppsamlare används av män med okontrollerade

små till stora urinläckage. De är tillverkade av

ett syntetiskt material eller av latex. Eftersom latex

kan ge allergi, ska detta material i görligaste mån

undvikas. Urindroppsamlare finns med och utan

inbyggd häfta. För att fästa urindroppsamlare utan

inbyggd häfta, används dubbelhäftande häftremsor.

Landstinget Sörmland 2012 97


Conveen® Security + kort PVC-fri

Coloplast

Självhäftande, kort

Conveen® Security+ kort självhäftande urindroppsamlare – används av män

med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Den gör fixeringen

enkel och hygienisk tack vare applikatorn och den inbyggda häftan.

Urindroppsamlaren placeras över ollonet, rullas ut och applikatorn tas bort.

Alla urindroppsamlare är knickfria vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla

lägen. För att underlätta appliceringen är urindroppsamlaren försedd med ett

pårullningsstrip och en applikator. Applikatorn har en färgkod efter storlek.

PVC-fri. Latexfri.

Material

Häfta

.

Termoplastisk elastomer, Talk, Polypropen

Akrylat

Bör bytas en gång per dygn, häftans längd är 34 mm,

PVC-fri, latexfri

.

Artikel.nr 10409 10412 10414 10417

Längd, mm 50 50 50 50

Diameter, mm 21 25 30 35

Omkrets, mm 70 80 90 105

Färgmarkering röd gul grön blå

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st

.

98 Landstinget Sörmland 2012


Conveen® Security + PVC-fri

Coloplast

Självhäftande, lång

Conveen® Security+ självhäftande urindroppsamlare – används av män med

urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Den gör fixeringen enkel

och hygienisk tack vare applikatorn och den inbyggda häftan. Urindroppsamlaren

placeras över ollonet, rullas ut och applikatorn tas bort. Alla urindroppsamlare

är knickfria vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. För

att underlätta appliceringen är urindroppsamlaren försedd med ett pårullningsstrip

och en applikator. Applikatorn har en färgkod efter storlek. PVC-fri.

Latexfri

Material

Häfta

.

Termoplastisk elastomer, Talk, Polypropen

Akrylat

.

Artikel.nr 10408 10411 10302 10416 10419

Längd, mm 82 82 82 82 82

Diameter, mm 21 25 30 35 40

Omkrets, mm 70 80 90 105 125

Färgmarkering röd gul grön blå grå

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st 30 st

.

Landstinget Sörmland 2012 99


Conveen® Security + PVC-fri

Coloplast

Ej självhäftande

Conveen® Security+ urindroppsamlare med häftstrip – används av män med

urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Den rullas ut över penis

och sitter säkert på plats tillsammans med Conveen® häftstrip. Alla urindroppsamlare

är knickfria vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. PVCfri.

Latexfri

Material

Häfta

.

Termoplastisk elastomer, Talk

Curagard

Bör bytas en gång per dygn, PVC-fri, latexfri

.

Artikel.nr 10291 10292 10293 10294 10295

Längd, mm 82 82 82 82 82

Diameter, mm 21 25 30 35 40

Omkrets, mm 70 80 90 105 125

Färgmarkering röd gul grön blå grå

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st 30 st

.

100 Landstinget Sörmland 2012


Conveen® Optima PVC-fri

Coloplast

Självhäftande, kort

Conveen® Optima självhäftande kort urindroppsamlare i silikon - används av

män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Dubbelstrippen

ger en jämn och enkel utrullning och urindroppsamlaren kramas runt

penis så att den fäster ordentligt. Den är knickfri vilket säkerställer att urinen

rinner fritt i alla lägen. Häftan är anpassad på ett sätt som är skonsam för

huden men ändå sitter tillräckligt bra fast. Den diskreta förpackningen (smartpack)

är enkel att ha med sig. Förpackningen har en färgkod efter storlek.

PVC-fri. Latexfri.

Material

Häfta

.

Silikon

Akrylat

Bör bytas en gång per dygn, häftans längd är 30 mm +/- 5

mm, PVC-fri, latexfri

.

Artikel.nr 10926 10927 10928 10929

Längd, mm 50 50 50 50

Diameter, mm 21 25 30 35

Omkrets, mm 70 80 90 105

Färgmarkering röd gul grön blå

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st

.

Landstinget Sörmland 2012 101


Conveen® Optima PVC-fri

Coloplast

Självhäftande, lång

Conveen® Optima självhäftande urindroppsamlare i silikon - används av män

med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Dubbelstrippen

ger en jämn och enkel utrullning och urindroppsamlaren kramas runt penis

så att den fäster ordentligt. Den är knickfri vilket säkerställer att urinen rinner

fritt i alla lägen. Häftan är anpassad på ett sätt som är skonsam för huden

men ändå sitter tillräckligt bra fast. Den diskreta förpackningen (smartpack)

är enkel att ha med sig. Förpackningen har en färgkod efter storlek. PVC-fri.

Latexfri.

Material

Häfta

.

Silikon

Akrylat

Bör bytas en gång per dygn, häftans längd är 40 mm +/- 6

mm, PVC-fri, latexfri

.

Artikel.nr 10931 10932 10933 10934

Längd, mm 80 80 80 80

Diameter, mm 25 30 35 40

Omkrets, mm 80 90 105 125

Färgmarkering gul grön blå grå

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st

.

102 Landstinget Sörmland 2012


Conveen® häftstrip

Coloplast

Tillbehör

Conveen® häftstrip av curagard är elastisk och fäster på båda sidor. Den är

avsedd att användas för fixering av urindroppsamlare. Häftstripet placerats

runt penis mot penisroten och urindroppsamlaren rullas över. Häftstripet används

i hela sin längd och kan läggas omlott.

.

Artikel.nr 10167

Bredd, mm 16

Längd, mm 113

MBE

.

20 st

Landstinget Sörmland 2012 103


Urinuppsamlingspåsar

Urinuppsamlingspåsar används tillsammans med

katetrar eller urindroppsamlare. De finns i olika

utföranden och material. 1,5 liters påsar och större

är avsedda för rullstolsburna eller sängliggande personer.

En benburen påse fästs med fördel på underbenet

eftersom det underlättar flödet. Påsarna kan fästas

med olika typer av fästanordningar. Urinpåsen fästs

först mot benet och därefter kopplas konnektorn

ihop med urindroppsamlaren eller katetern.

Tömbara påsar är att föredra eftersom infektionsrisken

minskar med ett slutet system. De kan vid

behov kopplas ihop med en större påse på natten.

En tömbar påse byts ungefär vart sjunde dygn,

nattpåsar byts efter varje dygn. Eftersom en tömbar

påse kan användas i flera dygn blir den i längden

ett billigare alternativ än en påse som inte är tömbar.

Samtliga påsar är försedda med backventil.

104 Landstinget Sörmland 2012


A2 Urinuppsamlingspåse

Unomedical AS

Engångs

A2 urinuppsamlingspåse är sluten och avsedd för personer som använder

urinkateter eler urindroppsamlare. Fästs vid stol eller säng med hjälp av

lämplig upphängningsanordning.

Material

Film

Slangar

Konnektor

Konnektorhylsa

.

PVC

PVC

Polypropen, PVC

Polyeten

inneh PVC ej Latex

.

Artikel.nr 10952 10953

Slang, mm 100 1100

Volym, ml 1500 1500

MBE 100 st 100 st

.

Landstinget Sörmland 2012 105


Conveen® urinuppsamlingspåse PVC-fri

Coloplast

Tömbar

Conveen® Security+ urinuppsamlingspåse - en diskret tömbar benpåse

avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppsamlare.

Slangen är knickfri och flexibel vilket säkerställer att urinen rinner fritt

i alla lägen. Baksidan är försedd med mjuk och hudvänlig non-woven. PVC-fri.

Latexfri.

Material

.

Polyeten, Non-woven/polyester, Polypropen, ABS-Plast

.

Artikel.nr 10778 10779 10780 10782

Slang, mm 60 300 300 500

Volym, ml 500 500 750 750

Övrigt fast konnektor PVC-fri fast konnektor PVC-fri fast konnektor PVC-fri fast konnektor PVC-fri

MBE 30 st 30 st 30 st 30 st

.

106 Landstinget Sörmland 2012


Urinpåse

Sarstedt

Tömbar

Sarstedts urinuppsamlingspåse är avsedd för personer med kvarliggande

urinkateter eller urindroppsamlare.

Urinuppsamlingspåsen töms med hjälp av en avtappningsventil, som öppnas

och stängs i sidled. Påsen kan fästas vid stol eller säng med lämplig upphängningsanordning.

Material

slang:

påse:

.

PVC, polyeten

PVC

.

Artikel.nr 10955 10956

Slang, mm 900 1100

Volym, ml 1500 1500

MBE 20 st 20 st

.

Landstinget Sörmland 2012 107


Moveen® fixeringsband

Coloplast

Fixering

Moveen fixeringsband är tillverkat i ett hudvänligt material och används för att

sätta fast urinpåsen mot benet. För fixering, förs banden in i de förstansade

hålen på påsen. Det längre bandet sätts på ovansidan, och det kortare nederst

på påsen. Justera bandet så att påsen sitter behagligt. Fixeringsbandet

går att klippa till önskad längd. Kan tvättas i 90 grader. Latexfritt.

.

Artikel.nr 10170

Längd, mm

750 + 50 mm velcro

450mm + 50 mm velcro

Bredd, mm 23

MBE

.

10 st

108 Landstinget Sörmland 2012


Netti Byxben

HARTMANN

Fixering

Netti Byxben är avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar.

Byxbenet har resår upp- och nedtill samt ett brett midjeband av

bomullsresår som knäpps med knappar. Kan tvättas i 95°C och tål torktumling.

Material

Tråd

Resår

Tvättanvisning

.

Bomull

Polyester

Polyester, lycra, bomull

Kan tvättas i 95°C och tål torktumling. Kan tvättas 50-100

gånger.

.

Vä S Vä M Vä L Vä XL

Artikel.nr 10669 10236 10237 10238

Midjemått, cm 80 90 100 116

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st

.

Hö S Hö M Hö L Hö XL

Artikel.nr 10670 10671 10672 10673

Midjemått, cm 80 90 100 116

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st

.

Landstinget Sörmland 2012 109


Netti Underbensfäste

HARTMANN

Fixering

Netti Underbensfäste är avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar.

Underbensfästet är särskilt lämpligt för sittande personer och

fixeras med resår på vaden. En extra medföljande resår kan knäppas genom

en ögla över knäet för att avlasta vaden och förhindra stasning. Kan tvättas i

95°C och tål torktumling.

Material

Tvättråd

.

Bomull, Polyester, Lycra, Polyeten

95°C, kan torktumlas

.

Artikel.nr 10930

Längd, mm 370

Vadmått, mm

44-55 övre, 24-31 nedre

MBE

.

1 st

110 Landstinget Sörmland 2012


Leggyfix

HARTMANN

Fixering

Leggyfix benfixering är avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar.

Leggyfix passar både höger och vänster ben och kan fixeras

på låret alternativt vaden. Storlek small är främst avsedd som underbensfäste.

Kan tvättas i 60°C ett fåtal gånger.

Material

Tvättråd

.

62% polyester, 37,7%Elastan, 0,3% polyamid.

60°C

.

S M L XL

Artikel.nr 10960 10961 10962 10963

Benomfång, cm 33-45 50-60 60-75 70-85

Färgmarkering gul röd blå brun

MBE 10 st 10 st 10 st 10 st

.

Landstinget Sörmland 2012 111


Carebag

HARTMANN

Fixering

Carebag benfixering är avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar.

Carebag passar både höger och vänster ben och kan fixeras

på låret alternativt vaden. Storlek small är främst avsedd som underbensfäste.

Kan tvättas i 60°C ett fåtal gånger.

Material

Tvättråd

.

Polyester 80%, Lycra 20%

60°C, tål ett fåtal tvättar

.

S M L XL

Artikel.nr 10158 10159 10160 10161

Benomfång, cm 30-55 45-75 55-85 65-95

Färgmarkering gul blå brun grön

MBE 3 st 3 st 3 st 3 st

.

112 Landstinget Sörmland 2012


Urinpåshängare

Unomedical AS

Tillbehör

Urinpåshängare är avsedd för upphängning av urinuppsamlingspåse på säng

eller stol. Urinpåshängaren är autoklaverbar.

Material

.

Polypropylene

.

Artikel.nr 10959

MBE

.

1 st

Landstinget Sörmland 2012 113


Sanicare Urinflaska

Sanicare AB

Urinuppsamlingskärl

Urinflaska, i vit polyetenplast med lock. Volym 1000 ml med gradering.

Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C.

Material

Polyetylen

Tvättråd

.

Rengöring

90ºC

.

Artikel.nr 10527

Volym, ml 1000

MBE

.

1 st

114 Landstinget Sörmland 2012


P-bag

Allytec

Urinuppsamlingskärl

P-bag urinuppsamlare är avsedd för kvinnor och män som har svårt att

komma till toaletten. Den har utvecklats för stående, sittande eller liggande

bruk och består av tratt och påse. Tratten har handtag och är löstagbar/

reglerbar och avsedd att användas flera gånger. Påsen har backventil, kan

användas flera gånger och töms med hjälp av rivmarkering.Tratt och påse är

ej monterad i förpackningen.

Material

.

Polyeten, LD

.

Artikel.nr 10349

Volym, ml

MBE

.

10påsar/ 1 tratt st

Landstinget Sörmland 2012 115


Netti Combi Aqua Herr

HARTMANN

Badbyxa

Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens.

Produkten bygger på två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxans

resår i midja och benöppningar är belagd med silikonsträngar för att sluta

tätt mot huden. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom

innerbyxans tätning. Principen med två enheter underlättar på- och avklädning

för både användare och vårdpersonal. Inkontinensskydd bör användas vid

behov. Skölj båda byxorna noga efter bad. Innerbyxan kan vid behov tvättas

i 95°C, ytterbyxan i 60°C. Båda byxorna kan torktumlas, undvik dock höga

temperaturer.

Material

Tvättråd, innerbyxa

Tvåttråd, . ytterbyxa

Innerbyxa 100% polyuretan, innerbyxa 80% tactel, 80 %

lycra

95C°, torktumling på låg temp.

60C°, torktumling på låg temp.

.

1 2 3 4 5

Artikel.nr 10632 10633 10634 10635 10636

Midjemått, innerbyxa, cm 52-85 57-95 62-105 67-110 72-120

Midjemått, ytterbyxa, cm 50-86 56-96 62-106 66-120 66-120

Benomfång, innerbyxa, cm 30-52 35-58 40-64 45-70 50-76

Benomfång, ytterbyxa, cm 26-54 28-60 32-66 36-80 36-80

Färgmarkering gul blå brun grön grön/svart

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

.

116 Landstinget Sörmland 2012


Netti Combi Aqua Dam

HARTMANN

Badbyxa

Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens.

Produkten bygger på två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxans

resår i midja och benöppningar är belagd med silikonsträngar för att sluta

tätt mot huden. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom

innerbyxans tätning. Principen med två enheter underlättar på- och avklädning

för både användare och vårdpersonal. Inkontinensskydd bör användas vid

behov. Skölj båda byxorna noga efter bad. Innerbyxan kan vid behov tvättas

i 95°C, ytterbyxan i 60°C. Båda byxorna kan torktumlas, undvik dock höga

temperaturer.

Material

Tvättråd, innerbyxa

Tvåttråd, . ytterbyxa

Innerbyxa 100% polyuretan, innerbyxa 80% tactel, 80 %

lycra

95C°, torktumling på låg temp.

60C°, torktumling på låg temp.

.

1 2 3 4 5

Artikel.nr 10627 10628 10629 10630 10631

Midjemått, innerbyxa, cm 52-85 57-95 62-105 67-110 72-120

Midjemått, ytterbyxa, cm 50-86 56-96 62-106 66-120 66-120

Benomfång, innerbyxa, cm 30-52 35-58 40-64 45-70 50-76

Benomfång, ytterbyxa, cm 26-54 28-60 32-66 36-80 36-80

Färgmarkering gul blå brun grön grön/svart

MBE 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

.

Landstinget Sörmland 2012 117


Netti Combi Aqua Barn

HARTMANN

Badbyxa

Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens.

Produkten bygger på två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxans

resår i midja och benöppningar är belagd med silikonsträngar för att sluta

tätt mot huden. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom

innerbyxans tätning. Principen med två enheter underlättar på- och avklädning

för både användare och vårdpersonal. Inkontinensskydd bör användas vid

behov. Skölj båda byxorna noga efter bad. Innerbyxan kan vid behov tvättas

i 95°C, ytterbyxan i 60°C. Båda byxorna kan torktumlas, undvik dock höga

temperaturer.

Material

Tvättråd, innerbyxa

Tvåttråd, . ytterbyxa

Innerbyxa 100% polyuretan, innerbyxa 80% tactel, 80 %

lycra

95C°, torktumling på låg temp.

60C°, torktumling på låg temp.

.

1 2 3

Artikel.nr 10625 10626 10936

Midjemått, innerbyxa, cm 37-51 42-56 48-62

Midjemått, ytterbyxa, cm 44-60 48-70 48-70

Benomfång, innerbyxa, cm 20-28 26-36 32-44

Benomfång, ytterbyxa, cm 20-32 23-36 23-36

MBE 1 st 1 st 1 st

.

118 Landstinget Sörmland 2012


Contrelle kontinensbåge *

Codan Triplus

Kontinensbåge

Contrelle Kontinensbåge är avsedd för kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Bågen appliceras vaginalt med hjälp av en applikator och avser att förhindra

eller minska risken för ofrivilligt urinläckage. Normala toalettbesök kan uträttas

med bågen applicerad. Bågen kan enligt leverantören användas upp till 16

timmar, vid menstruation bör den bytas var 4-6.e timma. Den ska inte användas

tillsamman med tampong eller i samband med samlag. Utprovning av rätt

storlek och utförlig användarinstruktion ska föregå förskrivning. Contrelle finns

i tre olika storlekar.

Material

Polyuretanskum, Polyester, Polypropen

* Förskrivs av läkare eller uroterapeut!

.

.

1 2 3

Artikel.nr 10173 10174 10175

MBE 30 st 30 st 30 st

Landstinget Sörmland 2012 119


Peristeen® analpropp *

Coloplast

Analpropp

Peristeen® analpropp – en unik problemlösare som förhindrar avföringsläckage,

lukt och hudirritationer. Den är tillverkad i ett mjukt skummaterial och har

ett polyesterband ingjutet i proppen. Analproppen hålls sammanpressad av en

vattenlöslig film som löses upp när den kommer i kontakt med fukt och värme

från tarmen. Proppen vidgar sig efter 30 – 60 sekunder när den applicerats

i ändtarmen och formar sig efter tarmväggen. Den klarar lös avföring, sitter

säkert på plats. Kan sitta applicerad i upp till 12 timmar innan den byts och

kan tryggt användas varje dag. PVC-fri. Latexfri.

Material

Analproppen

Film

Band

Polyuretanskum

PVAL (Vattenlösligt vid 38°C)

Polyester

.

.

* Förskrivs av läkare eller uroterapeut!

Liten

Stor

Artikel.nr 10184 10185

Längd, mm 26 26

Diameter, mm 12, utvidgad 37 13, utvidgad 45

Övrigt PVC-fri, latexfri PVC-fri, latexfri

MBE 20 st 20 st

.

120 Landstinget Sörmland 2012


Abena AB

590 40 Kisa

Tel: 0494-151 00

www.abena-finess.se

Absorb Plus AB

Trollåsvägen 28

436 42 ASKIM

031-681255

www.absorb-plus.com

Allytec AB

Surbrunnsgatan 59

113 27 Stockholm

Tel: 08-31 00 46

www.allytec.se

Astra Tech AB

Box 14

431 21 Mölndal

Tel: 031-776 30 00

www.astratech.se

Attends AB

Box 173

578 24 Aneby

Tel: 0380-475 00

www.attends.se

Bard Norden AB

Box 22210

250 24 Helsingborg

Tel: 042-386000

www.crbard.com

Codan Triplus AB

Box 10233

434 23 Kungsbacka

Tel: 0300-356 60

www.codantriplus.se

Coloplast AB

Box 10171

434 22 Kungsbacka

Tel: 0300-332 99

www.coloplast.se

Dolema AB

Polygonvägen 73

187 66 Täby

Tel: 08-446 15 06

www.dolema.com

Hartmann-Scandicare AB

Box 24

334 21 Anderstorp

Tel: 0371-58 74 00

www.hartmann.se

Heinex AB

Krusegatan 30

212 25 Malmö

Tel: 040-93 53 70

www.heinex.se

Landstinget Sörmland 2012 121


Meteko AB

Fågelviksvägen 9

145 84 Stockholm

Tel. 08-88 03 60

www.meteko.se

Protecta Medical AB

Box 3078

90302 Umeå

Tel: 090-142625

www.protecta.nu

Sanicare AB

Box 260

311 23 Falkenberg

Tel: 0346-715530

www.sanicare.se

Sarstedt AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

Tel: 042-19 84 50

www.sarstedt.com

SCA Hygiene Products AB

TENA Inkontinensprodukter

405 03 Göteborg

Tel: 020-27 20 20

www.tena.nu

Unomedical A/S

ConvaTec (Sweden) AB

Box 15138

167 15 Bromma

Tel: 08-56 46 17 00

www.unomedical.com

122 Landstinget Sörmland 2012

More magazines by this user
Similar magazines