12.07.2015 Views

Närmare kunderna med distanshandel - Posten

Närmare kunderna med distanshandel - Posten

Närmare kunderna med distanshandel - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Posten Co.TROLLHÄTTAN är den mest expansiva av de tre städerna itrestadsområdet. Trots de tuffa tiderna för biltillverkaren Saabfinns en stark entreprenörsanda i den gamla industristadensom också blivit centrum för svensk långfilmsproduktion.Men systerstäderna Vänersborg och Uddevalla drar ocksånytta av den dynamiska utvecklingen i regionen.AV CHRISTER FÄLLDIN FOTO SAMIR SOUDAHTrollhättan tar täten● Den gamla högteknologistadenmed flygmotor- ochSaabtillverkning finns visserligenkvar, men många arbetsplatserhar försvunnit från destora industrierna.I DAG FÖRKNIPPAS Trollhättanmer med Film i Väst, ellerTrollywood, som numera ärSveriges definitiva filmcentrum.Den gamla högskolan iTrollhättan/Uddevalla medverksamhet även i Vänersborg,har bytt namn till HögskolanVäst och får om ett drygt år ettnytt modernt samlat campus icentrala Trollhättan.Under de senaste åren harTillsammansi Trollhättan.många små och medelstoraentreprenörsledda företagstartat och vuxit snabbt, inteminst i Trollhättan. Entreprenörernaåterfinns bland ungasom provar en idé och blandnågot äldre personer som slutatefter flera års anställningpå någon av de stora industrierna.– Det är en kreativ miljö häri Trollhättan och Posten haralla möjligheter att vara en viktigmedspelare i den nyanäringslivsutvecklingen.Det anser Peter Mossberg,distriktschef för Posten i Trollhättan/Vänersborgsområdet.– Vi överträffade våra mål iFILMSTADEN. Trollhättan har också blivit känt som Trollywood.Ingen annanstans i Sverige produceras så mycket långfilm. Här ärnågra av de mest kända: Hela Härligheten, Sjön, Fucking Åmål,Dancer in the Dark, Tillsammans, Jalla Jalla och Dogville.Peter Mossberg, distriktschef, trivs i Trollhättan– och Postens affärer blomstrar i takt medetableringen av nya e-handelsföretag.fjol, och vi kommer att göradet i år igen.Målet är att Posten ska skapabra förutsättningar för de företagsom är beroende av försäljningoch transporter.– Här har vuxit fram mångae-handelsföretag som har olikabehov. Vi skapar både brevochpaketlösningar för dem, vihämtar och lämnar och kör utderas egna beställda varor,säger Peter Mossberg.Inte nog med det.Posten har krupit innanförväggarna på endel stora arbetsplatser.På Volvo Aero i Trollhättansköter Postentill exempel med hjälpav tre heltidsanställdaall internposthantering.– Vi sköter ävenlagerhållning, adressering,kuverteringoch utskick av högskolansutbildningskataloger,säger PeterMossberg.DE NYA distanshandelsföretagenär ibehov av olika logistiklösningarför attklara verksamheterna.Det gäller för Postenatt ”snappa upp” vilkabehov som finns,anser Christer Tornberg, marknadsspecialistpå Posten iTrollhättan/Vänersborg.– Butiksförsäljarna på våraföretagscenter är duktiga på attfånga upp vilka företagare somskulle kunna vara i behov avmer hjälp. Det är framför alltvia våra företagscenter jag fårtips om nya företag som sedanleder till en kundkontakt, sägerChrister Tornberg.vänd


FRÅGOR? RING POSTEN KUNDTJÄNST 020-23 22 20● Gymgrossistens affärsidé är att sälja kosttillskottmed ett mycket brett utbud, främst vianätet. Företaget har också åtta franchisebutikeri storstäderna, samten del direktförsäljningtill olika gym.FÖRETAG: GYMGROSSISTEN. VERKSAMHET: SÄLJER KOST-TILLSKOTT PÅ NÄTET TILL FOLK SOM TRÄNAR. GRUNDAT:1996. ANSTÄLLDA: 15. OMSÄTTER: 80 MILJONER.Majoriteten avHEMSIDA: WWW.GYMGROSSISTEN.COM.kunderna fi nns iSverige och i Norden,men även folki andra delar av världen letar sig fram till köp,trots att hemsidan bara är på svenska.Verksamheten i företagets lokaler är intensiv,och olika kosttillskott i form av pulver och pillerfl yttas på pallar med truck på det stora lagret.Den ständiga försäljningsökningen, 30 procenti år, ställer till positiva problem.– Logistiken är mycket viktig för oss, och vihar ett bra samarbete med Posten, säger DavidFrykman, vd.Varje år skickar Gymgrossisten 100 000 paketoch 700 000 brev inklusive kataloger. Nästa årförsvinner den manuella plockningen av olikaorder med hjälp av Posten. David Frykman ärintresserad av att utnyttja Posten även i långsiktiga,strategiska frågor.– Lagerhållningen och logistiken kring köpentar mycket kraft och energi.■Thomas Löfgrens Junkyard säljerskateboards och streetmode förmiljoner per år. Mest till unga killar.100 000 paket och 700 000brev lämnar Gymgrossistenvarje år. Susanna Jonsson ärekonomiansvarig och DavidFrykman vd för företaget.● När Thomas Löfgren, 33, grundadewebbutiken Junkyard.se för fyra årsedan var de första reaktionerna frånfamilj och vänner skeptiska. I dagjobbar de åt Thomas. Omsättningenhar rusat till 50 miljoner och försäljningensker dels på nätet, dels i vanligbutik.Kunderna består främst av ungakillar.– Tjejerna gillar att gå i affärer ochshoppa, men för killarna är nätet enperfekt handelsplats, säger Thomas.Junkyard säljer ett par hundra olikavarumärken. Samarbetet med Postenär mycket viktigt för verksamheten.”Nätet är enperfekthandelsplats”FÖRETAG: JUNKYARD. VERKSAMHET: SÄLJER LIVSSTILKLÄDER,STREETMODE OCH RULLBRÄDOR, DELS PÅ NÄTET, DELSI BUTIK. GRUNDAT: 2002. ANSTÄLLDA: CIRKA 15.OMSÄTTER: 50 MILJONER. HEMSIDA: WWW.JUNKYARD.SE.Posten både lämnar och hämtar försändelsernavarje dag.Totalt skickar Junkyard i väg etthundratal paket om dagen.– Vi gör allt vi kan för att förbättralogistiken. Nu har vi gått över till ettfärgselekteringssystem vid hopplockningenav varor. Det är tre gånger såeffektivt som det gamla textbaseradesystemet.Allt fl er av kunderna väljer Postenssms-avisering. Företaget använderäven Postens betalväxel för hanteringenav kreditkortsköp, vilket gör betalningarnaenklare och säkrare. ■


Posten Co.Distanshandelsföretagen växersnabbt. Då gäller det för ChristerTornberg, marknadsspecialist påPosten, att hänga med.forts från föregående sida– Ett inledande behov bytssnart mot helt andra behovnär ett företag växer. Det gällerinte minst för distanshandelsföretag.Då har Posten mångaolika tjänster att erbjuda företagen.Samarbetet med Poståkerietfungerar också mycket bra vilketockså påverkar servicen tillföretagen, enligt Tornberg. ■Fredrik Söder och bröderna Mattias,Jonas och Patrik Larsson säljerhemelektronik på sajten TBH.se.Och nej, vi på redaktionen vet interiktigt vem som är vem.● Ad Web arbetar under varumärketTBH.se och har haft enstrålande utveckling under fyraintensiva år. De tre brödernaLarsson i Trollhättan – Mattias,Jonas och Patrik – äger bolagettillsammans med kompanjonenFredrik Söder.TBH.se har lyckats använda”Att logistikenfungerar är enförutsättningför framgång”FÖRETAG: ADWEB AB. VERKSAMHET: SÄLJER HEMELEKTRONIKPÅ NÄTET. GRUNDAT: 2002. ANSTÄLLDA: 6 PERSONER.OMSÄTTER: 47 MILJONER. HEMSIDA: WWW.TBH.SE.nätet både som säljkanal ochindirekt som marknadsföringskanal.Marknadsföringen sköts bl avia prisjämförelsesajter som Pricerunner.– Det är så folk får reda på oss,säger Patrik Larsson.Från första årets miljon iomsättning är företaget nu uppeoch nosar på 50-miljonersstrecket– efter bara fyra år.Antalet kunder är runt 60 000och fi nns i hela landet. En del avförsäljningen går också till nordiskagrannländer.Totalt saluför TBH.se cirka6 000 olika artiklar inom hemelektronik.Ägarna är mycketnöjda med samarbetet medPosten. Att logistiken kringnäthandeln fungerar är en förutsättningför framgången.– Posten har varit lyhörda förvåra behov. Den dagliga pakethämtningenhär hos oss sker nutidigare på dagen sedan vi badom det, säger Jonas Larsson. ■Trollhättefakta● Trollhättan har vuxit kraftigtoch har numera cirka 53 000invånare, men man räknarmed upp till 70 000 invånarei framtiden.De gamla tunga industriernautvecklades genom energinsom utvanns ur de stora fallenmellan Vänern och Göta älv.Företagen utvecklades tillhögteknologiska industrier ivärldsklass med bilproduktionoch flygmotortillverkning.I dag är Trollhättan också envälkänd högskoleort och, vilketpräglar näringslivet i högutsträckning, på väg att blinorra Europas filmcentrumoch en av de ledande inspelningsplatserna.Hälften av all svensk långfilmproduceras i regionen. Hittillshar Film i Väst samproduceratett hundratal långfilmer ochuppåt ett tjugotal tv-dramer.I kommunens vision liggeratt Trollhättan ska utvecklastill en förebild som ledandeteknik- och industrikommuni Europa.Posten i Trollhättan/Vänersborgsregionenhar fem arbetsplatsersom sammanlagt sysselsätterdrygt 180 personer.


FRÅGOR? RING POSTEN KUNDTJÄNST 020-23 22 20● När Mikael Sjögren, 41, slutadepå Saab i Trollhättan efter tjugoårs anställning förverkligadehan en dröm. I början av sommarenstartade han sin egenbutik, Knallelagret, med försäljningöver nätet.– Jag använder internets möjligheterutan att ha en egen hemsida,säger Mikael Sjögren.Den huvudsakliga försäljningskanalenär auktionssajten Tradera.com,där Knallelagret helatiden har cirka 10 000 olika auktionerpå gång.Företaget säljer produkter förhemmet, allt från porslin till husgeråd,smycken, kläder ochprydnadsföremål.– Det tar lång tid att bygga uppverksamheten. Jag måste ju förstköpa själv, få hem produkterna,fotografera dem och lägga utdem på nätet. Sedan när köpetär fullbordat ska jag packa ochskicka varorna, säger MikaelSjögren.Packningen sköter han fortfarandehemifrån. Nyligen skaffadehan Postens system för frakthandlingar,PacSoft Online.– När jag vaknar på morgnarnagår jag upp och tittarefter hur många avslut jag fått,säger Mikael Sjögren. Detbrukar röra sig om 10-15 affärervarje natt.■FÖRETAG: KNALLELAGRET. VERKSAMHET: DETALJHANDEL VIAINTERNET. GRUNDAT: 2006. ANSTÄLLDA: 1. OMSÄTTER: NY-STARTAT UTAN REDOVISAD OMSÄTTNING. HEMSIDA: UTNYTTJARWWW.TRADERA.COM FÖR FÖRETAGETS AUKTIONER.Mikael Sjögrens företagKnallelagret använderauktionssajten tradera.comsom sin marknadsplats.FÖRETAG: MOUNIS CLOTHING. VERKSAMHET: SÄLJER MODEKLÄDERPÅ NÄTET. GRUNDAT: 2006. ANSTÄLLDA: 1. OMSÄTTER: ÖKARSNABBT UNDER FÖRETAGETS TRE FÖRSTA MÅNADER. HEMSIDA:WWW.MOUNIS.COM.● Mounis Kanani, 29, har varit intresserad avmode i hela sitt liv. När han slutat skolan i Trollhättanoch utbildat sig inom data och ekonomi,reste han mycket under några år.– Mina leverantörskontakter är många av debutiker jag besökte under mina resor, sägerMounis.Mounis Clothing är ett nystartat företag, meden liten lokal vid Storgatan i Trollhättan. Än”Mina leverantörer ärmånga av de butikerjag besökt på resor”Mounis Kananis företag MounisClothing är nystartat och säljerkläder på nätet. Nu är han bereddatt ta nästa steg: lanseringen avsitt eget jeansmärke.fi nns ingen omsättning att redovisa, menförsäljningen har stadigt ökat under fl eramånader och den lilla lokalen är full av vackrafärggranna kläder.Mounis idé är att sälja modekläder på nätet.Målgruppen är modeintresserade unga människormellan 15 och 35 år.I november lanserar Mounis sitt eget klädmärke.Han säljer då egendesignade jeans,dels till slutkunder via nätet, dels till återförsäljarei Europa.Sedan en tid använder han Postens systemför frakthandlingar, PacSoft Online.– Det är en stor förenkling, och snart når jagden punkt då det blir effektivare att Postenkommer och hämtar utskicken, säger Mounis.Kunderna fi nns i hela landet samt i Norge,Finland och Danmark.■

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!