Detailplaneeringu algatamine - Paldiski Linnavalitsus

paldiski.ee

Detailplaneeringu algatamine - Paldiski Linnavalitsus

PALDISKI LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Paldiski 0 $ .aprill 2010 nr 9-

Paldiski linnas Jaama tn. 6c väikesadama

detailplaneeringu algatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 4 lõike 2, § 10

lõigete 5, 6 ja 7, § 12 lõigete 1 ja 5, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi

seaduse § 6 lõike 2 punkti 5, § 35 lõike 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. augusti

2005 a. määrusega nr 224 'Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju

hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu", Paldiski linna ehitusmääruse § 11 lõigete 2

ja 19 alusel ja lähtudes Eesti Traalipüügi Ühistu avaldusest:

1. Algatada detailplaneeringu koostamine Paldiski linnas Jaama tn. 6c asuval ja Paldiski

Linnahoolduse OÜ-le kuuluval kinnistul (katastritunnus 58001:001:0211), millele on

seatud hoonestusõigus Eesti Traalipüügi Ühistu (registrikood 11183305) kasuks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride

täpsustamine ja ehitusõiguse andmine kuni 1350 tonnise veeväljasurvega kalalaevu ja muid

aluseid teenindava väikesadama väljaehituseks. Väikesadam on mõeldud eelkõige samale

kinnistule rajatava kalatööstusliku külmhoone teenindamiseks. Planeeringuga määratakse

kindlaks sadama territooriumi ja akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri

asukoht ning suurus, maa-ala heakorrastus, lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud,

parkimine jne), tehnovõrkudega ja varustusega seotud lahendused. Detailplaneering

käsitleb loodava sadama territooriumi ja akvatooriumi.

2. Algatada Jaama tn. 6c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

(lisa).

3. Esitada Planeerimisseaduses sätestatud tähtaja jooksul Harju Maavanemale

detailplaneeringu algatamise korraldus.

4. Teatada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded keskkonnamõju hindamise

algatamisest Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses

sätestatud tähtaja jooksul.

5. Korraldus jõustub Eesti Traalipüügi Ühistule ja Paldiski Linnahoolduse OÜ-le teatavaks

tegemisest.


6. Käesoleva korralduse peale võib esitada Paldiski Linnavalitsusele väide haldusmenetluse

seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või

päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul

arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Anti Pärtel

Linnasekretär


Detailplaneeringu elluviimisest tekkida võiva keskkonnamõju

strateegilise hindamise vajaduse kaalutlemine Paldiski linnas

Jaama tn 6c väikesadama detailplaneeringul

LISA

Paldiski Linnavalitsuse*. 04.2010

korraldusele nr ...7

Paldiski Linnavalitsus algatab Eesti Traalipüügi Ühistu (registrikood 11183305) avalduse alusel

detailplaneeringu Paldiski linnas Paldiski Linnahoolduse OÜ-le kuuluval Jaama tn. 6c

(katastritunnus 58001:001:0211) kinnistul, millele on seatud hoonestusõigus Eesti Traalipüügi

Ühistu kasuks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja

ehitusõiguse andmine kuni 1350 tonnise veeväljasurvega kalalaevu ja muid aluseid teenindava

väikesadama väljaehituseks. Väikesadam on mõeldud eelkõige samale kinnistule rajatava

kalatööstusliku külmhoone teenindamiseks. Planeeringuga määratakse kindlaks sadama

territooriumi ja akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri asukoht ning suurus,

maa-ala heakorrastus, lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud, parkimine jne),

tehno võrkudega ja varustusega seotud lahendused. Detailplaneering käsitleb loodava sadama

territooriumi ja akvatooriumi.

Detailplaneeringut koostab Eesti Traalipüügi Ühistu (Punane 2, 13619 Tallinn), koostamist

korraldab ja planeeringu kehtestab Paldiski Linnavalitsus (Sadama tn 9, 76806 Paldiski).

Paldiski Linnavalitsus asus seisukohale, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad

keskkonnamõjud võivad olla olulised (KeHJS § 5). Väikesadama rajamiseks tuleb muuta

kaldajoont ning teostada mere süvendustöid. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise käigus

tuleb välja selgitada detailplaneeringu elluviimisega kaasneda võivad olulised keskkonnamõjud ja

pakkuda välja leevendavad meetmed kahjulike mõjude minimiseerimiseks.

Eelnevast lähtuvalt otsustab Paldiski Linnavalitsus koos detailplaneeringu koostamisega algatada

ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusest teatatakse 14 päeva jooksul otsuse

tegemisest arvates Paldiski linna veebilehel, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja

ajalehes Harju Elu ning teavitatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusest

Keskkonnaametit.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda

Paldiski Linnavalitsuses (Sadama tn 9, Paldiski linn) linnavalitsuse töö ajal kahe nädala jooksul

otsuse tegemisest arvates.

More magazines by this user
Similar magazines