k¡àA塹ô[º" />
 
Views
1 year ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015

Brihaspati বৃহস্পতি is the First Bangla 'Web' Magazine of Mumbai, India. It was formed to propagate Bangla language in Mumbai, Navi Mumbai and Thane districts of Maharashtra state, India.

¤õÒÑš[t¡ s

¤õÒÑš[t¡ s "ìC¡à¤¹¡ 2015 ë¤U[º "¸àìÎà[ÎìÚÅ> k¡àA塹ô[º ël¡à[´¬®¡[º s s 2015 Brihaspati October 2015 ë¤U[º A¡àºôW¡à¹àº "¸àìÎà[ÎìÚÅ> 뤺àšå¹ ë¤U[º A¡àºW¡à¹àº "¸àìÎà[ÎìÚÅ> Jà¹Q¹ Wish you all a Very Happy Durga Puja - 2015. The members of "Bengali Cultural Association Kharghar" (BCAK), cordially invite you with your family & friends and members of your association to join us to celebrate our 13th year of Sarbojanin Kharghar Durgotsav -2015. It will be our great pleasure to see you on all five days (18th October, 2015 to 22nd October, 2015) at our Puja Pandal, at Plot-1, Sector - 4, Behind Bal Bharati School and Near Utsav Chowk. 10 ÅøãÅøã A¡àºã³àt¡à [³y ³r¡º ‹à¹à[®¡ (ÎàÚ> ìСÅì>¹ A¡àìá) 9 >쮡´¬¹ 2015 ë=ìA¡ 13 >쮡´¬¹ 2015

¤õÒÑš[t¡ s "ìC¡à¤¹¡ 2015 šø¤àÎã ë¤U[º "¸àìÎà[ÎìÚÅ>-&¹ &[i¡ šø=³ ¤áì¹¹ ƒåìK¢à;Τ¡ú šè\๠l¡üì‡à‹> A¡¹ì¤> ³å´¬Òü ¹à³Aõ¡Ì¡ ³k¡ * [³Åì>¹ "‹¸Û¡ Ѭà³ã Τ¢ìºàA¡à>@ƒ[\ ³Òà¹à\¡ú [¤[®¡Ä [ƒì> =àA¡ìá ³[Òºà샹 ¹Þê¡>[Å쿹 볺à "à>@ƒì³ºà, ëáài¡ìƒ¹ ÎUãt¡ * >õt¡¸à>åË¡à>, ¤Øl¡ìƒ¹ Åøç¡[t¡>ài¡A¡ * Kã[t¡ "àìºJ¸, ³å´¬Òü * A¡ºA¡àt¡à¹ [Å¿ã샹 ÎUãt¡à>åË¡à> &¤} ¤à}ºà¹ Jà¤à¹, Åà[Øl¡ * ÒÑz[Å쿹 ëƒàA¡à>¡ú šøA¡à[Åt¡ ÒìZá "à³à샹 ëƒÚຠš[yA¡à ‘šÀ¤’-&¹ [‡t¡ãÚ Î}ÑHþ¹o¡ú "à³à샹 Î}Kk¡ì>¹ &A¡[i¡ [¤ìÅÈ l¡üì„Ÿ ¹ìÚìá šø¤àìÎ \@µ NøÒo A¡¹à "à³à샹 Δzà>샹 \>¸ ¤à}ºà ®¡àÈà [Åۡ๠¤¸¤Ñ‚à A¡¹à¡ú "à³¹à t¡ ÅãQø 䱤 ëÎÒü ºìÛ¡¸ ëš]á¤à¹ šøìW¡Ê¡à W¡àºà[Zá¡ú s s 2015 Brihaspati October 2015 šø¤àÎã ë¤U[º "¸àìÎà[ÎìÚÅ>, šºà®¡à, ël¡à[´¬®¡[º (šè¤¢) ³å´¬Òü-&¹ šø=³ ¤à}ºà Î}¤àƒšy ‘¤õÒÑš[t¡’ &¤} ‘ƒ¸ ë¤Uº ó¡àl¡üì“¡Å>’ ëï=®¡àì¤ ³å´¬Òü, >¤ã ³å´¬Òü * =àìo ë\ºàÚ ¤à}ºà ®¡àÈà [ÅÛ¡ìo¹ ëѬZáàA¡ì³¢ 1999 Îຠë=ìA¡ ¤øt¡ã¡ú &Òü A¡àì\ "à¹* ³à>åìȹ * Î}Kk¡ì>¹ ÎÒìà[Kt¡à šøìÚà\>¡ú "àNøÒã Î}Kk¡> * ¤¸[v¡û¡ìA¡ &Òü [k¡A¡à>àÚ ¤à ëó¡àì> ëàKàìàK A¡¹à¹ ">åì¹à‹ \à>àÒü¡ú 냤à[ÅÎ ëQàÈ 022-24092707 brihaspatinews@gmail.com 11

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014