Views
2 years ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015

Brihaspati বৃহস্পতি is the First Bangla 'Web' Magazine of Mumbai, India. It was formed to propagate Bangla language in Mumbai, Navi Mumbai and Thane districts of Maharashtra state, India.

¤õÒÑš[t¡ s

¤õÒÑš[t¡ s "ìC¡à¤¹¡ 2015 s s ¹U-¤¸U 2015 Brihaspati October 2015 "> ºàÒü> Å[š} A¡ì¹ îA¡ºàìÅ ¤ìÎÒü &¤à¹ šåì\๠Τ๠ëA¡>àA¡ài¡à ëÎì¹ ëó¡ºà ëKìá, ³å´¬Òü-&¹ *Òü k¡à-k¡à ë¹à„åì¹ Qåì¹ Qåì¹ "๠>àì\ÒຠÒìt¡ Òì¤ >à "à³àìA¡¡ú ³Òàìƒì¤¹ \ì>¸ Îàìš¹ ¤ƒìº Åãìt¡¹ ³àóô¡ºà¹, KìoìŹ ë³àƒA¡, ºÜã¹ KÚ>à, ιѬt¡ã¹ ¤Òü šØl¡à¹ i¡¸à¤ìºi¡ "๠A¡à[t¢¡ìA¡¹ [®¡[l¡ìÚà ëK³à¹ ΤÒü ëA¡>à ÒìÚ ëKº¡ú "à³à¹ \ì>¸ "à\A¡àº "๠[A¡áå [A¡[> >à, ®¡v¡û¡¹à à Åà[Øl¡-KÚ>à ëƒÚ t¡à¹ ë=ìA¡Òü ƒå-&A¡i¡à [>ìÚ "à[Ρú *ìt¡Òü "à³à¹ ¤Zá¹ W¡ìº àÚ¡ú ³Òàìƒì¤¹ ¤l¡üìÚ¹ A¡ã "๠ó¡¸àÅ> A¡¹à W¡ìº? t¡àÒü ¤àA¡ãP¡ìºà šåì\๠šì¹ A¡v¡à샹 ¤l¡ü샹 ³[Òºà Î[³[t¡ìt¡ [¤yû¡ã A¡¹à¹ \ì>¸ [ƒìÚ "à[Ρú "àÎô[º l¡àÚ³“¡!! $³ô³ô, A¡ìv¡à ºàmå¡!!! šàì¹à ®¡àìºà [\[>Î [ƒìÚìá "à³àìA¡, îA¡ìºìÅ k¡à“¡àÚ A¡àì\ ëƒì¤¡ú * ÎåÒüi¡ ³à[´! &¤à¹ Τ ¤à}ºà ¤ÒüP¡ìºà šìØl¡ ë>*Úà à줡ú "àÚ ¤¸ài¡à, l¡à[“¡Úà ëJ[º! &Jàì> "àκ åì‡ý¡¹ ëW¡ìÚ ÎÒì\ ë\t¡à àÚ! ëKït¡³ /2015 22

¤õÒÑš[t¡ s "ìC¡à¤¹¡ 2015 s s 2015 Brihaspati October 2015 The BENGAL Foundation BENGAL (BE=Basic Education) (NG=Nurturing Growth) (AL=Advanced Learning) Charity Commission RegistrationNo.:E-28702 (Mumbai) Nirmal Kung, Plot No.: 70, Road No.: 29, Sion (East), Mumbai 400022. Phone No.: 91-22-24092707. E-mail Id.: thebengalfoundation@gmail.com According to the objects of our Trust Deed: 'Education and Medical relief, Relief to poor & needy and Benefit to the public at large' and according to the significant term ‘BENGAL’ of our Trust’s title which denotes: BE for Basic Education; NG for Nurturing Growth and AL for Advancing Learning, we have initiated some activities so far as described below: 1. Monetary aid given to a poor child for her surgery. 2. Monetary aid given to a poor student towards her school fees. 3. Garments donated to ‘Vivekananda Shobha Jeevan Jyoti Kendra Orphanage’ Nalla Sopara, Thane, Maharashtra. 4. Financial assistance given to the “All Community Poor Scholar Students’ Book Distribution Project” at Dharavi, Mumbai. 5. Monetary donation given to the ‘Movement for Declassification of Secret files of Netaji Subhas Chandra Bose’, initiated by ‘Netaji Subhas Ekta Manch—Mumbai, Navi Mumbai & Thane’. 6. Started three Free classes for All India Course of all community Bengali language teaching under affiliation of the Madhya Mumbai Branch of ‘Nikhil Bharat Banga Sahitya Sammelan (All India Bengali Literary Conference, New Delhi, founded in 1922. So far we have Bengali, Marathi & Mangalorian students in this all India course. 7. Started Free Coaching classes for teaching Rabindra Sangeet {Tagore Songs in Bengali, Hindi & English (Marathi, Gujarati & Malayalam languages would be added soon)}; Vivek Geeti (Songs of Swami Vivekananda) and other Devotional and Patriotic Songs. 8. Providing Free assistance to get shelter, money, manpower, consultation, transportation, cremation etc. to the Cancer patients who come to the Tata Memorial Hospital, Mumbai from other places. Since we believe on the proverb ‘Charity begins at home’, we, the Trustees are volunteering our time, home-space, own money, labour etc. for the benefit of the mankind through development of human resources and by direct assistance in emergent need of lives. Therefore, we need more people to volunteer in these noble endeavour; more monetary, Governmental and non-Governmental support to make our nation a little more humanely liveable. Charity may begin by a few individuals but sustains through mass efforts only. 23

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014